Från landsbygden.

SANDA, 4 april.
Kommunalstämman har till ledamöter i valnämden omvalt hemmansägagarne Oskar Johansson i Petarfve, Karl Pettersson, Ganne, och Hjalmar Vedin, Lekarfve, och nyvalt hemmansägaren Valfrid Ekelund, Sandegårda, samt har till suppleanter inämden omvalt hemmansägarne Karl Pettersson, Lekarfva, och August Jacobsson, Varbos.
Till sockenombud vid Gotlands södra härads brandstodsförenings bolagsstämma utsågs hemmansägaren Jacob Göransson i Varbos och till ledamot i fattigvårdsstyrelsen för åren 19131916 efter aflidne Herman Holmberg i Anderse hemmansägaren Orvar Melin, Vifves, samt till hufvudman i Sanda sparbank efter aflidne Holmberg hemmansägaren Hjalmar Olsson i Runne. Till kommunens ombud vid Klintehamn —Roma järnvägsaktiebolags stämmor under år 1913 valdes stämmans ordf., fanjunkaren A. F. Hafström.
Till kyrkovärd och kyrkorådsledamot till 1914 års slut har hemmansägaren Oskar Vittberg i Vifves valts efter aflidne Herman Holmberg i Anderse.
Den segslitna frågan om kyrkogårdens dränerting har under en lång fölid af år ventilerats och diskuterats. Allt sedan kyrkoherde Gadd tillträdde pastoratet, har han försökt ordna saken än på ett, än på ett annat sätt. Kyrkogården är så pass vatten sjuk, att grafvarna knappast kunna gräfvas mera än till 4 fots djup, och ändå flyta likkistorna som båtar i de vattenbemängda gar varna. Stämma på stämma har hållits.
Kyrkoherden har på sin tid till och med haft vederbörande landtbruksingeniör att uppgöra dräneringsförslag, men hittills Har församlingen på grund af de dryga kostnaderna och stora utgifter för andra, alldeles oundvikliga anslagsändamål uppskjutit ärendet.
Frågan har nu inkommit i ett annat läge, sedan Sanda sparbanks styrelse för sin del beslutat föreslå hufvudmännen att ingå till länsstyrelsen och begära tillstånd att af sparbankens reservfond få taga 800 kronor för kyrkogårdens dränering. Vid hufvudmännens sammanträde beslöts höja beloppet till 1,000 kronor enär kostnadsförslaget slutade på detta belopp. Nu beror sålunda den behjärtansvärda frågan på k. befinde i länet, ty kyrkostämma och församlingen i sin helhet skulle 5 med största tacksamhet hälsa Iörslagets realiserande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 April 1913
N:r 77

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *