Förstamajblommekomitén för Gotlands län

kommer äfven under innevarande år att bereda Gotlands befolkning tillfälle att deltaga uti den strid, som öfver hela vårt land föres till bekämpande af den förödande folkfianden, tuberkulosen. Under nästförflutna år insamlades af komitén genom försäljning af förstamajblommor en summa af 1,377 kronor, hvilket belopp ilikhet med hvad som ägt rum alla föregående år öfverlämnats tull Gotlands läns komité af Nationalföreningen mot tuberkulos, hvilken koamité såsom dess namn angifver med sin verksamhet omfattar hela Gotland.
De personer i staden eller på landsbygden, hvilka benäget vilja åtaga sig att försälja förstamajblommor, torde i god tid härom göra anmälan hos någon at undertecknade med uppgift antalet blommor, som åstundas. Blommorna utlämnas emot kvitto och vid blifvande redovisning återtagas de, som äro osålda.
Första maj, som af ålder inom vårt land hållits för en festlig dag, då en hvar känner glädje öfver den vackra nordiska sommarens annalkande, lärer väl knappast kunna firas värdigare och enklare än att en hvar smyckar sig med en förstamajblomma och på å sätt, om än i ringa mån, deltager uti ett barmhärtighetsverk, som tillika har en fosterländsk innebörd. Må ej någon tänka, att hans bidrag till det goda ändamålet är i sig själft så litet, att detsamma ej har någon betydelse. Här är det de många små bidragen, som skola bilda den stora summan. Priset på förstamajblomman har afsiktligen blifvit satt så lågt som 10 öre, på det att en hvar må kunna bereda sig den tillfredsställelsen att genom bärandet af en förstamajblomma deltaga uti den nu öfver snart sagdt hela vårt land på detta sätt firade gemensamma förstamajfest.
Visby i april 1913.
C. Een. Ordförande.
Anna Arnelius. f. Palmqvist.
Maria Bolin. f. Budin.
Maria Een. f. Goijer.
Selma Nilsson. f. Sjöberg.
Aliee Svedman. f. Sandström.
W. Lindström.
Erik H Bergenström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 April 1913
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *