Det allmänna afdikningsanslaget.

För hvarje företag måste, har k. m:t bestämt, plan till arbetetg utförande jämte beräkning öfver därmed förenade kostnader vara uppgjord och ha vunnit k. m:ts fastställelse. Statsbidrag kan af k. m:t bestämmas till viss del af så väl den beräknade kostnaden för vatvenafledningen och afdikningen, som ock den af landtbruksstyrelsen godkända undersöknings- och förrättningskostnad, sökande fått vidkännag i anledning af arbetsplanens upprättande, nämligen till högst en tredjedel af den sålumda beräknade kostnaden för afdikning af till åker gller äng lämplig jord samt till högst hälften af samma kostnad för afdikning af sådan mark, vars torrläggning afser endast minskning af frostländighet för närliggande bygd. Anslag får icke beviljas till afdikning af redan odlad jord. Den omständigheten att för samma företag eller samma område inom företag, som bidraget afser, åtnjutes lån ur odlingslånefonden, utgör icke hinder för anslags beviljande. I allmänhet kan statsbidraget icke utbekommas, förrän arbetsföretaget blifvit börjadt, hvarefter anslagna medel få i mån af arbetets fortgång lyftas. Med k. m:ts medgifvande kan dock förskott lämnas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 April 1913
N:r 75

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *