Olyckshändelse eller mord?

Under en längre tid har oenighet och bullersamma uppträden försports mellan en mamsell Anna Maria Lindberg, hvilken tillsamman med sin syster, eger och bebor huset nor 31 Mellangatan, och med henne sammanboende f. bonden Jacobsson från Hörsne. Hela den omkringvarande traktens invånare hafva ofta oroats af dessa uppträden. En och annan gång har polisen ingripit, men städse har orostiftaren, ofvan nämde Jacobsson, tagits i försvar af sin fästmö, hvilken synes hafra hållit af honom, oaktadt de många bårda ord och slag, hon af honom fått uppbära, Slutligen blef dock tillståndet outhärdligt, hvarför hon beslutadt söka få Jacobsson transporterad till hans i Hörsne boende mor. I måndags afton företogs afresan, hvarvid hon åtföljde honom, oaktadt Jacobsson ej lärer hafva varit fullt nykter? Komna ett stycke på väg, började åter oenighet, hvarför mamsell Lindberg, då Jacobsson körde i fullt traf, försökte att stiga utaf. Detta lyckades dock ej bättre, än att hon föll af, och fick åtskilliga skador. Då folk tillkom lärer Jacobsson hafva visat deltagande, samt yttrat, då den skadade ville återvända till staden, att bättre vore söka uppnå hans mors hem, för att der kunna egna henne nödig vård. Resan fortsattes derför; hvad som sedan förefallit är ännu outredt, det man vet är endast, att m:1l Lindberg från landsvägen, hvarest hon fanns liggande, inbars till gården Snovalls i Hörsne, der hon låg från kl. vid pass 9 på aftonen tills kl. 3 på morgonen, då hon, utan att under dessa timmar hatva kunnat tala, utandades sin sista suck. Jacobsson, som var närvarande vid Snovalls, greps på tisdags f. m. af kronolänsmannen Bolin samt införpassades till länscellfängelset. Obduktion är förrättad af prov.-läkaren Kolmodin, som lärer hafva funnit kroppens inre, vigtigare delar friska.
Liket, på hvilket hufvudskålen är skadad, infraktades till staden under natten till gårdagen.
Den aflidna lärer hafva varit omkring 45 år.
Inför fängelsedirektören och predikanten nekar Jacobsson att hafva varit vållande till mamsell Lindbergs död. Han säger sig nu vara sjuk, men stadsläkaren har förklarat att så ej är förhållandet. Rättegångsdagen är ej ännu utsatt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Augusti 1876
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *