Jernvägsbolagets

stämma igår för bestämmande af banans sträckning var besökt af omkring 60 personer, representerande 5,626 aktier, men ledde icke till något afgörande beslut. Den delvis tröttande öfverläggningen, erbjudande föga nytt, varade emellertid omkring 3 timmar. I fråga om den nordligaste delenafbanan erhöll styrelsen i uppdrag att efter eget bepröfvande afgöra mellan antingen sträckningen Visby—Klinte i Follingbo—Statva eller Visby—Vede—Barlingbo. Styrelsen förordade såsom fortsättning åt söder den östra eller Vängelinien, hvaremot den vestra, Hejdelinien, på sin sida hade de fleste uppträdande talarne. Under diskussionens gång och för att sammanjämka de olika meningarna, som visade sig mest stridiga i fråga om sträckningen emellan Barlingbo och Etelhem, väcktes af fanjunkaren Karlström ett förslag, hållande medelvägen mellan de båda linierna och afseende banans dragande genom Björke, Atlingbo och Guldrupe till Etelhem, en sträckning, som åtskillige talare tycktes omfatta med intresse. För anställande af närmare undersökningar rörande denna linie uppsköts stämman till 28 innevarande månad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Augusti 1876
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *