Gustaf Sigfrid Brydolf,

nyss såsom provinsialläkare i Hemse distrikt utnämd till provinsialläkare i Örebro län, afled igår i Karlsbad, der han omkring eo månad uppehållit sig i afsigt att söka äterställa en bruten helsa. Född år 1824 i Hellestads församling af Linköpings stift, der fadren var kyrkoherde, vardt B., sedan han genomgått skola och gymnasium i Linköping, student 1844 samt aflade med. lic.-examen i Stockholm år 1863. Efter åtskilliga förordnanden såsom läkare på 1840- och 50-talet, bland hvilka, såsom i viss mån kännetecknande för hans studier, vi särskildt anteckna det af amanuens vid pediatriska kliniken (barnaskötsel och barnsjukdomars behandling) i Stockholm, vardt han år 1864 läkare i Hemse och utnämdes i början af året till provinsialläkare i Örebro län, hvilken plats han aldrig hann tillträda. I första hand vården om en egen talrik barnaskara lemnade honom sedermera tillfälle att vidga sina insigter inom nyss nämde gren af läkarevetenskapen på ett sätt, som gjorde, att han som barnaläkare intog ett ganska framstående rum.
Under sin tolfåriga verksamhet i Hemse tillvann sig B. genom ett angenämt sätt och ett menniskovänligt sinnelag aktning och tacksamhet af hög och låg. Ett synligt uttryck gaf sig denna erkänsla uti den vackra minnesgåfva, han vid sin afflyttning: erhöll; och hvarom vi förut talat.
Gift 1859 efterlemnar B. sörjande maka och nio barn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Augusti 1876
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *