Gerningsmannen

till den vid Suderbys i Westerhejde begångna grofva stölden af silfver och penningar är upptäckt och har sitt brott bekänt. Mannen heter C. A. Jonsson Nej, från Lönneberga socken i Småland och för någon tid sedan hitkommen att söka arbetsförtjenst. Jemte honom äro trenne bröder Carlsson, äfven från fastlandet, häktade, såsom af tjufven uppgifne att hafva mottagit och förvarat en del af det stulna. Måtte Polismyndigheterna och enskilda, som mottaga okände personer i sitt arbete, noga tillse och granska deras pass eller arbets- och frejde-betyg!
En annan stöld lärer sjelfva Jul-afton här i Wisby blifvit begången, dock icke af någon betydenhet. Men betydligt nog är, att den skett på den heliga aftonen, kärlekens och de glada förhoppningarnes högtidsfest.

Gotlands Läns nya Tidning.
7 Januari 1859
No 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *