Anmälan.

Under denna anspråkslösa form vill GOTLANDS LÄNS NYA TIDNING utkomma under loppet af snart instundande år 1859. Öfvertygade om nödvändigheten för vår provins af att ega en organ, genom hvilken en så vidt möjligt opartisk framställning af dess behof och åligganden kan på ett allvarligt och enkelt språk meddelas, hafve vi vågat försöket att utgifva denna nya Tidning, som härmed recommenderas i den vördade allmänhetens ynnest och bevågenhet.
Med anledning så väl af den förbindelse, i hvilken vi stå till Redaktionen af den snart upphörarde Gotlands Läns Tidning, som ock af det djupa erkännande vi hysa för dess utöfvade gagneliga verksamhet, hafva vi valt för vår Tidning samma namn med ett obetydligt tillägg, och tillkännagifva dermed, att vi hufvudsakligen ämna följa samma plan som denna, dock med den förändring, hvilken är oskiljaktig från en annan personlighet såsom Redaktör.
Med den stora Politiken, eller konsten att styra stater, tänka vi alltså icke befatta oss, hvilket också både bristande förmåga och utrymme förbjuda, och emedan vi äro visse, att dessa ändå ”med Guds hjelp styras oss förutan.” Deremot vilja vi icke afsäga oss rättigheten att omnämna och, så vidt vi förstå, bedöma de ämnen, som kunna komma å bane till provinsens och stadens väl eller ve. Skulle någon vilja på förhand veta, hvilken öfvertygelse vi hysa om bästa sättet för ett lands eller ett folks utveckling, så kunna vi nämna, att vi hylla grundsattsen om ett sansadt framåtskridande, hvilket vi också tro vara det säkraste, emedan naturen sjelf i allmänhet följer denna lag. Under ett alltför häftigt språng mister man vanligen lätt andan; och mången mister mer än denna, nemligen den säkerhet och sjelfständighet, som är nödvändig för vidare fortkomst.
Många tidningars vana att hafva landets Styrelse och Embetsmän. till ett ständigt föremål för klander ämna vi icke följa, öfvertygade som vi äro, att ett folks välbefinnande till icke ringa del beror på förtroende emellan de styrande och de styrda. Också tro vi, att få länder ega redbarare och mera pålitliga styresmän, än vårt fädernesland. Deras förklenande eller väckande af misstro till deras afsigters renhet skall således icke blifva vår uppgift, ehuru vi icke heller vilja blunda för en publicists pligt, att, efter derom erhållen full visshet, påpeka de misstag, som möjligen kunna begås.
Och härmed hafva vi uttalat vår enkla politiska trosbekännelse. Vi äro öfvertygade, att Gotlands folk, till sin lycka, i allmänhet delar denna åsigt, och vi önska det ingen annan.
Ehuru Gotland på sednare tider vunnit en icke liten förkofran i flere hänseenden, återstår dock ännu mycket att uträtta för dess sanna upplysning och välfärd i öfrigt. Ibland märkligare omständigheter räkna vi den rörelse i andligt hänseende, som här förefinnes, hvarföre vi skole med uppmärksamhet följa densamma, och derom snart hafva några ord att säga.
Då provinsen efter mångas önskan nu kommer att erhålla tvänne tidningar, blir vår uppgift, att troget följa den här i allmänhet uttalade åsigten, så mycket lättare, i afseende på de såväl muntliga som skriftliga meddelanden, som kunna göras oss, och hvilka vi med tacksamhet mottaga, då de öfverensstämma med vårt syftemål och äro affattade på ett hofsamt och städadt språk.
Kungörelser och annonser emottagas till modereradt pris på tidningens tryckeri hos J. A. Lindbom. Öfriga meddelanden göras hos ansvarige utgifvaren Mag. H. P. Gustafson. Prenumeration erlägges enligt ofvanstående annons.
Wisby i December 1858.
REDAKTIONEN.

Gotlands Läns nya Tidning.
Fredagen den 17 December 1858.
No 0.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *