Åttio år

fyller på fredag övermaskinisten Adrian Lindström härstädes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Gotlands läns trafikbilägare

hade i går kallats till extra sammanträde på hotellet i Hemse i syfte att dryfta en del propagandafrågor o. dyl., som rör föreningens verksamhet. Mötet, som var talrikt besökt, öppnades av föreningens ordförande, droskägare Gustaf Engström, Visby, som hälsade de närvarande välkomna och därefter överlämnade ordet till hr Carl Hansson, Visby, som av Riksförbundet anmodats, att lämna trafikbilägareföreningen här en orientering över förbundets arbetssätt och arbeta-planer i syfte att vidga verksamheten så mycket som möjligt och få en 100-procentig anslutning. Hr Hanssons föredrag blev också synnerligen instruktivt. Han lämnade därvid bl. a. rapporter från trafikbilägareförbundets kongress i Östersund i somras och meddelade, att trafikbilägarnas föreningsverksamhet går framåt såväl här på Gotland som på fastlandet, och att man hoppas, att så småningom få med alla trafikbilägare i organisationen.
Efter föredraget följde diskussion, varvid bl. a. uttalades en önskan att föreningen skulle ha en fast avlönad ombudsman, ett önskemål, som torde komma att förverkligas så snart organisationen vuxit sig så stark, att dess ekonomi tillåter en dylik utgift.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Biograferna.

— ”Polisprefekten” går även i kväll på Roxy. Filmen, vilken hör till de bättre och som erhållit en mycket god kritik, är så bra att ingen bör försumma tillfället att få se den.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Från hamnen.

I dag avgick ångf. Vestanvik, Jarnö, till Gdynia, tom.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Temperatur och lufttryck

i Visby fr. o. m. tisdagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

 TermometerBarometer
Lördag:  
kl. 2 e. m.+ 0,3742,2
kl. 4 e. m.— 0,7742,9
kl. 6 e. m.— 2,1743,0
kl. 8 e. m.— 2,6743,0
kl. 10 e. m.— 2,5743,0
kl. 12 midnatt— 2,4743,1
Söndag:  
kl. 2 f. m.— 2,5743,4
kl. 4 f. m.— 1,8743,5
kl. 6 f. m.— 1,6743,8
kl. 8 f. m.— 1,5744,0
kl. 10 f. m.+ 0,5744,0
kl. 12 middag+ 0,6744,0
kl. 2 e. m.+ 0,5744,0
kl. 4 e. m.+ 0,5744,2
kl. 6 e. m.— 0,7744,3
kl. 8 e. m.— 0,7744,2
kl. 10 e. m.— 0,5744,0
kl. 12 midnatt— 0,5744,0
Måndag:  
kl. 2 f. m.— 0,5743,9
kl. 4 f. m.— 0,5743,8
kl. 6 f. m.— 0,5743,6
kl. 8 f. m.— 0,5743,3
kl. 10 f. m.+ 0,5743,1
kl. 12 middag+ 3,0743,0

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Sjuttio år.

P. J. Gerdén.

En av veteranerna i stadens kommunala liv, rådmannen P. J. Gerdén, uppnår på torsdagen sin 70-årsdag.
P. J. Gerdén är värmlänning, född i Arvika, samt avlade redan som 20-åring sin folkskollärareexamen, varefter han påföljande år kom till Visby stads folkskola som ordinarie lärare. Där tjänstgjorde han i jämt 40 år, tills han år 1928 föll för pensionsstrecket. I lärarekretsar intog han en framskjuten plats bl. a. som lärarekårens representant i skolrådet 1907-21, som ordförande i S. A. F:s länsnämd under åren 1900-1925, som ordförande i Visbykretsen av S. A. F. under många år o. s. v. Detta intresse har han bevarat även sedan han dragit sig tillbaka från den aktiva läraretjänstgöringen och är alltjämt en flitig deltagare i lärarnas möten.
En stor del av det samhälleliga arbete, som 70-åringen hunnit utföra, har emellertid varit förlagt utanför skolan. I synnerhet har det fallit inom fattigvårdens område, där hr Ger-d& verkade som ledamot av fattigvårdsstyrelsen sedan 1889 och ordförande under åren 1909-30. Han tillhörde vidare stadsfullmäktige åren 1905-27 och landstinget åren 191830, där han också var vice ordförande 1927-30. Av landstinget insattes han i förvaltningsutskottet, där han var ordförande 1925-27, i epideminämden där han var vice ordförande 1926 —30, samt i styrelsen för Ekhagen. I Svenska fattigvårdsförbundet var han styrelseledamot under åren 1914-25.
Vid 60-årsåldern drog sig hr Gerdén tillbaka från de flesta av sina offentliga uppdrag efter ett väl fyllt värv och en vacker medborgargärning här i Visby. Han flyttade t. o. m. över till sin värmländska hembygd, men det visade sig dock, att han var ännu starkare bunden till den stad, där han blivit naturaliserad, och han vände inom kort åter till Gotland. Här har han sedan år 1933 beklätts med uppdraget att vara andre rådman, han är vidare ledamot av poliskollegiet, revisor i D. B. V :s sparbank o. s. v. För övrigt följer han med aldrig svikande intresse, vad som sig tilldrager i samhället, och hans högresta gestalt är alltid synlig, där dagens frågor dryftas. Hans vitalitet har icke märkbart minskats av de sjuttio åren, och mänskligt att döma kommer han länge att kunna fylla sin uppgift som en av styresmännen
i stadens magistrat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Från Visby horisont.

Ingen riksteater till Visby.
Inom Visby arbetareförening framkom för någon tid sedan ett förslag om att föreningen skulle undersöka, huruvida det icke funnes någon möjlighet att Visby kunde bli delaktig av den nu så omtalade rika teaterinstititionene fördelar. Med anledning härav tillskrev styrelsen för fö reningen sagda organisation, och vid föreningens sammanträde på lördagskvällen förelåg svar på förfrågan och en orientering om frågans läge lämnades.
Av Riksteaterns publikorganisation — eller som den för korthetens skull kallas RPO — meddelade upplysningar framgår, att turnöverksamheten, med det anslag, som riksteatern f. n. åtnjuter, nödvändigtvis är begränsad till de platser, där redan lokalavdelningar finnas av RPO. Någon utvidgning av verksamheten till nya orter är tyvärr för närvarande icke möjlig.
En lokalavdelnings medlemsantal växlar, beroende på ortens storlek, men man anser dock att ett minimum av 200 medlemmar är nödvändigt för att avdelningen skall ha möjlighet stå någon risk vid ev. underskott å någon föreställning. Medlemsavgiften är 3 kr. och av denna behåller lokalavdelningen hälften, medan för andra hälften, som går till centralstyrelsen, medlemmarna erhålla tidskriften Teatern, organisationens organ. Med de medel, som lokalavdelningen disponerar, skall den sålunda stå en viss risk för underskott på föreställningarna. Dessa få nämligen köpas av avdelningarna, men priset är icke den verkliga kostnaden, utan riksorganisationen står själv med sitt statsanslag för mellanskillnaden, då det pris lokalavdelningarna få betala avpassas med hänsyn till ortens och teaterns storlek m. fl. omständigheter.
Meningen är också med lokalavdelningens existens, att den skall så att säga bilda en stampublik, som man alltid kan påräkna till riksteaterns föreställningar. Ett första villkor för en lokalavdelnings konstituerande anser emellertid riksorganisationen vara, att det finnes en teater med rymlig scen, goda klädloger samt med minst 300 platser i salongen. RPO anser sig icke för närvarande kunna tänka sig en lokalavdelning i Visby, Så långt organisationen.
För vår del måste vi nog säga, att det även med en lokalavdelning här ser mörkt ut för riksteaterföreställningar i Visby. Att få ihop minst 200 personer i denna föreningsrika stad, vilka vilja betala 3 kr. om året för att få lov att abonnera på biljetter till en eller annan riksteaterns föreställning i Visby förefaller ganska hopplöst. Naturligtvis kunde man tänka sig ett rent abonnemang av en eller flera föreställningar av riksteaterns turneer — förutsatt att någon sammanslutning ställer garanti för kostnaderna. Till dess man hittar denna förmögna institution, torde väl Visby som hittills få hoppas på amatörerna eller på ”landsortens teaterband”, som dock icke alltid äro så dåliga, som en av förstklassig film bortskämd publik anser. I konkurrensen med film och statsunderstödd teaterverksamhet får landsortens sällskap f. ö. allt svårare att med bibehållen kvalitet servera landsorten god teater. Detta kommer ytterst att gå ut över sådana landsändar, som exempelvis Gotland, dit icke heller riksteaterverksamheten, som av ovanstående framgår, kan utsträckas.
Taifun.

Ungdomslogen Visborgs festlighet
på Arbetareföreningens lokal i går blev en vacker succås för de unga arrangörerna. Lokalen var fullsatt redan en halvtimme i förväg och många måste vända åter utan att kunna erhålla tillträde.
Musikanterna från Staplebacke skola, som torde ha en vacker andel i publiktillslutningen, inledde programmet med en marsch till fioler, varefter följde ”Fosterlandet”, unisont sjungen. Folkskollärarinnan Elin Nilsson gav därefter en orientering rörande I. O. G. T:s arbete bland barn och ungdom, särskilt det lokala arbetet här i Visby, vilket fördelas på tre olika organ: S. G. U., scoutkåren och ungdomslogen. De olika verksamhetsgrenarna blevo vederbörligen presenterade med belysande detaljer.
En folkskoleklass från stadens folkskola under ledning av folkskollärarinnan Lydi Hård utförde till stor förtjusning ett par sånglekar ”Vi äro musikanter” och ”Prinsessan Törnrosa”, och icke minst den vackra kostymeringen gav därvid färg åt tablåerna.
Tretton flickor ur ungdomslogen uppträdde vidare med Felix Körlings gymnastikvisa och en gånglåt samt gjorde även de lycka.
Men i synnerhet var det de fiolspelande barnen från Staplebacke, som förnöjde den förväntansfulla publiken med ett 10-tal gotlandspolskor och andra låtar ur sin rika repertoar. De revo också ned kakor av applåder och publikens beundran var Iögonfallande. De unga musikanternas ledare, folkskollärare Sten Fredricson, har verkligen stor heder av, den musikundervisning, som han nedlagt vid sin skola. En av skolans pojkar deklamerade också på ett utmärkt sätt ett nummer.
Sist på programmet stod en liten pjäs ”Mäster Knopp och mäster Kula”, som roade barn av alla åldrar.
På grund av den stora publiktillströmningen ha arrangörerna beslutat att upprepa festprogrammet nästa söndag i samma lokal.

Frälsningsarméns kadetter
ha satt igång ett fälttåg här i Visby, vilket kommer att pågå under tio dagar, som säkerligen många av stadens invånare få en påminnelse om. Ledare för kampanjen är översten och chefen för armens krigsskola Malmström, vilken hr välbekant här sedan många föreående besök. Ylen har nämligen förut varit chef för Stockholms division och redaktör för ”Stridsropet” samt har utgivit ”Femtio års fälttåg” och andra böcker från arméns verksamhet.
Det hela började på lördagskvällen med fackeltåg från Södertorg och sedan välkomstmöte å armens lokal under hög och god kadettstämning samt stor tillslutning av intresserade åhörare.
I går var det möten hela dagen och särskilt var eftermiddagens möte kl. 4 ägnat åt ämnet ”En modern profetskola”, varvid åhörarna fingo göra bekantskap med livet på krigsskolan. Först gav överste Malmström en orientering i saken och berättade olika kadetter om olika drag ur skolans arbete. En berättade om en vanlig arbetsdag vid skolan, en annan om en tisdagsfälttjanat vid Stockholms kårer, då kadetterna gå ut på husbesök från dörr till dörr och, där så tilllåtes, sjunga, bedja och läsa, för att sedan på kvällen också hålla möten på kårerna, en tredje berättade om söndagarnas arbete vid kårernas möten, en fjärde om lördagen, då kadetterna gå man ur huse för att sälja Stridsropet på gator, restauranger och kaféer samt givetvis få göra många skiftande erfarenheter.
Denna ovan nämda form av fälttjänst komma kadetterna att praktisera även här i Viaby, där tre timmar dagligen anslagits till sådan verksamhet i hemmen och de komma att vandra från dörr till dörr. Dagligen blir det möten för barn och skolungdom kl. 6 samt möten kl. 8 e. m. På onsdag kväll blir det midnattsmöte på Roxybiografen med början kl. 11.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
För fylleri vid ratten dömdes droskchauffören Rudolf Gahnström till 1 månads fängelse.

En annan för liknande brott tilltalad frikändes. Det kunde nämligen icke bevisas, att han fört bil, emedan han själv nekade och hans två kumpaner, av vilka en redan dömts för bilfylleri vid detta tillfälle, icke på grund av sitt berusade tillstånd kunde erinra sig vens som suttit vid ratten.

Vårdslös framfart hade en bilist gjort sig skyldig till genom att färdas förbi Gutavallen med cirka 60 km. hastighet. Följden blev också, att han kolliderade med en annan bil i korsningen vid Artillerigatan. Domen lydde på 20 dagsböter å 2 kr.

En annan bilist bötade 10 kr. för att han parkerat sitt fordon framför inkörsporten till en gård vid Strandgatan.

Två cyklister, som saknat lykta på sina fordon, bötade en tia per man.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Idrott och Sport.

Gotlandssensation i Alvikshallen.
Guteseger inför över 2000 personer.

Den jättelika Alvikshallen debuterade i går som handbollsarena inför en i det närmaste fulltalig publik, och trots att planen blev några meter för kort, måste debuten betraktas som lyckosam. Ett gotländskt handbollslag gjorde även sin stockholmsdebut samtidigt, det var gotlandsmästarna, Gute, som inbjudits att spela mot starka Westermalm, säkerligen ett av Stockholms fem bästa lag. Gute, som nu under ett par veckors tid haft en downperiod här nere, visade sig ha förmågan att växa med uppgiften, och i glädjen över att ha en våldsamt hejande publik på sin sida presterade man i andra halvlek ett spel, som går långt utanpå det, som visats här nere.
Man började litet tveksamt, Fohlin gjorde dock invigningsmålet, men sedan sköt Westermalms jätte till center från långt håll de mest fruktansvärda kanonskott, som ”Stålis” i gutemålet inte såg mycket av, och det verkade nästan kattens lek med råttan det hela. Men visbypojkarna började vänja sig med planen, försvarstaktiken visade sig vara effektiv, och så småningom började man inhämta westermalmarnas försprång. I halvtid stod det 8-5 till stockholmarna, men under publikens ovationsartade bifall lyckades man så småningom kvittera. Så Så följde återigen en avmattningsperiod, men mot slutet spelade Gute storartat och vann med 16-15 efter en rafflande kamp. Gotlänningarna på läktaren med K. F. Söderdahl i spetsen försökte riva ned läktaren i bara glädjen, och det var intet fel på applådåskan efter matchen.
Genom sitt justa trevliga spel blevo gutarna oerhört populära.
Gute slet varje man som en galärslav och de verkade efter matchen fullkomligt utkörda. Sandström arbetade för fullt och han liksom effektive Fohlin, svarade för de flesta av rnålen. Heineman och Hartzell bidrogo med var sina tre och även de bägge avbytarna Lindwall och Åberg blevo inte mållösa. Stålhandske i målet har gjort bättre matcher men spelade upp sig på slutet.
Det är väl egentligen första gången ett gotlandslag verkligen kunnat visa framfötterna i Stockholm, och det är glädjande, att det hände vid ett så pass uppmärksammat tillfälle som inför jättepubliken i Alvikshallen. Nu kanske någon fastlandsarrangör får upp ögonen för gotlandslagens popularitet, och om det sportsligc. utbytet med fastlandet kunde ökas, skulle det vara vår gotländska idrott till stor nytta. Lika viktigt som det är att få ned fastlandslag till Gotland, lika viktigt är det att vi själva få skaffa oss en smula resvana och rutin, och efter Gutes ståtliga seger i går få vi hoppas, att vägen i den riktningen nu blivit öppnad.
Aber.

Intet gotlandslag i S. M.
I årets SM-turnering i handboll, i vilken alla distriktsmästare äro berättigade att starta, kommer nog intet gotlandslag att deltaga. Uppsalastudenterna skulle i så fall blivit våra motståndare, och trots att de förra året på intet sätt visade sig märkvärdiga härnere, ha de nu gått upp flera klasser i spelstyrka och äro säkerligen inte mycket att göra åt.
I stället kommer i början av nästa månad Visby att gästas av Bolton, ett ungt välspelande lag, som lär vara ytterst populärt i Stockholm på grund av sitt tekniska och snabba spel. Laget har triumferat över bl. a. ett sådant lag som Swithiod, ett bra klass I-lag, och kommer säkerligen att visa ett högklassigt spel även här nere.

Gotlandsbandyn.
Bra match AIK—KIK.

Två bandymatcher i pokalserien avverkades på Vallen i går. Först möttes Gute och VIF med resultat. att Gute segrade med 4-2. Spelet varurå gorlunda jämt och VIF hade i andra halvtid en del goda tillfällen, men det brast i samspelet, vilket på Gute-sidan var bättre.
— Dagens andra uppgörelse stod mellan AIK och Klintehamn, även denna match på Vallen. Det blev kanske en av de bästa bandymatcherna som presterats här på mycket länge. Båda lagen spelade utmärkt, och resultatet får anses som rättvist. KIK ledde i halvtid med 2-1, men vid matchens slut stod spelet oavgjort med 4 mål mot 4.

Handbollen på I. 18
i går bjöd bl. a. på en match mellan två flicklag, AIK:s och Gutes. Man skall inte tro, att flickorna voro borta på det området. De spelade utmärkt båda lagen, men på grund av att Gute-flickorna hade bättre skyttar avgjordes matchen till deras förmån. Det var centern i Gute, som levererade de flesta målen för sitt lag, medan centern i AIK klarade tröstmålet. Fart och geist präglade matchen, och publiken hejade värre.
— Därefter spelade AIK och A 7, Vilken match ävenledes bjöd på fartfyllt spel och bra komninationer från båda hållen. Artilleristerna visade sig åter vara ett lag att rakna med, AIK vann så, knappt som med 15-13.
Publiken var talrik, vadan den ekonomiska behållningen blev rätt bra. Den tillfaller som bekant en sjuk idrottsman i staden.

Läroverket och Visby B. T. K.
möttes i går i en match i bordtennis på läroverket, varvid Visby segrade med 6-5.
Spelarna hade denna gång lottats ihop, och matchlistan fick följande utseende:
Visby B. T. Läroverket
Svärd—G. Dahlin 0-1
Olofsson—Vesterberg 0-1
A. Lutteman—Hansson 0-1
Jacobsson—F. Dahlin 0-1
Ekström—Borg 1-0
Edwarsson—Hellsing 1-0
Ekvall—Kolmodin 1-0
Olsson—Andersson 1-0
Lutteman—A. Dahlin 1-0
Sandberg—Löwenberg 1-0
Lund—Gerentz 0-1
S—e.

Åkning för skidfrämjandets märken
anordnas om väderleken så tillåter av A. 7:s I. F. för alla manliga såväl som kvinnliga skidintresserade. Starten sker i närheten av artillerikårens kasern onsdagn den 24 dennes. Anmälan om deltagande kan lämnas under morgondagen till A. 7:s kårexpedition från kl. 15 per tel. 397, då även upplysningar lämnas om gällande bestämmelser för märkestagningen, tider för åkningen m. m.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

ROXY

Polisprefekten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1937
N:r 42