Dödsfall. Ernst Gustaf Sjöberg

Att Guldsmeden Ernst Gustaf Sjöberg efter en tids svårt lidande stilla avled å Mariahemmet i dag, meddelas endast på detta sätt.
Visby den 13 okt. 1932,
Olga Sjöberg.
Barnen.
Karl-Edvard. Anna-Lisa.

Dödsannons

Jordfästningen äger rum i gravkapellet å Södra kyrkogården söndagen den 16 okt., med avgång från Epidemisjukhuset kl. 1,45 e. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 oktober 1932
N:r 239

En kollision vid Snäckgärdsvägen

inträffade vid 4-tiden i går eftermiddag å Snäckgärdsvägen vid lasarettet. En cyklist kom Lasarettsgatan ned och körde rätt på en bil, som kom från staden på väg norrut. Händelsen var så mycket mera oförklarlig, som ju fri sikt råder över idrottsplatsen. Cyklisten kastades 1 gatan och klagade över smärtor i benet, och cykelns framhjul ramponerades. Polis tillkallades, men cyklisten får tydligen stå sitt eget kast. Den kvinnliga bilisten förklarade emellertid, att hon kört med 40 km:s hastighet, vilket hon inte skulle ha gjort, eftersom endast 35 km:s hastighet är medgiven inom stadens planlagda område.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 oktober 1932
N:r 239

Idrott och sport.

Gotländska fotbollsserierna.
Tabellerna för höstomgången.

Sedan våra gotländska fotbollserier avslutat höstomgången ha tabellerna följande utseende enligt fotbollförbundets statistik. Enda överraskningen är A. 7, som nu på hösten förfogat över ett utmärkt lag; samtliga matcher ha vunnits. I övrigt äro resultaten de väntade.

Div. I.
spv.oa.f.v.—f. målp.
A. 7:s I. F.440013—38
Visby420213—64
A. I. K.420210—74
Gute41036—122
Västkinde41033—183
Div. II.
A. I. K. B320116—124
Visby B320110—124
Slite310211—92
Rute31029—132
Div. III norra.
Bro421116—105
Stenkyrka421111—105
Othem420216—144
Rute B420213—134
Västkinde B41036—152
Div. III södra.
Roma430115—76
Hemse43017—56
Ljugarn43018—66
Hablingbo41034—42
Rone40045—170

Gotlands Motorcykelklubbs hastighetstävlan
å jordbana äger som förut nämts rum på artillerikårens idrottsplats söndagen den 23 dennes och är öppen endast för motorcyklar. Starten kommer att rum kl. 2 e. m. och sker i heat om två tävlande, och mållinjen är på samma plats varifrån den tävlande startat. Banans längd blir 400 m. och skall för alla klasser köras tio varv. De tävlande komma att indelas i. fem klasser. I bestämmelserna för tävlingen angives vidare, att störthjälm är obligatorisk och tilhandahålles av tävlingsledningen, som består av hrr G. Falck, tävlingsledare, J. Sandelin, H. Gustafson, H. Beckman, H. Pettersson, K. A. Johansson och N. Larsson. Prisdomare äro ingeniörerna H. Pöpke och J. D. Driessen samt fabrikör J. E. Siltberg.
Anmälningstiden utgår den 17 dennes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
För fylleri, förargelseväckande beteende och misshandel var en målare från Rute instämd. Han bestred åtalet och målet uppsköts för vittnens hörande till den 27 oktober.

De cyklande springpojkarna.
En springpojke, som med våldsam fart cyklat nedför Adelsgatan och därvid påkört en liten gosse, hade i dag att inför rätta svara för sitt tilltag. Han erkände och yttrande meddelas vid nästa sammanträde.

Brännvinsdrickning på nykterhetskafé är som bekant icke tillåtet. I glädjen över att slippa den s. k. lumpen hade dock ett par herrar gjort sig skyldiga till denna förseelse. De fingo böta 30 kr. var. Den tredje supbrodern råkade senare på dagen även fast för fylleri och bötade tillsammans 45 kr.

Smuggling.
En norsk sjöman, som råkat fast för fylleri, innehade vid anhållandet 2/3 liter sprit, som han olagligen ilandfört från estniske ångaren Vidzeme. Yttrande den 20 dennes.

En fyllerist, som desslikes gjort sig skyltliv till förargelseväckande beteende och våldsamt motstånd mot polis, fick böta 40 kr. plus 25 dagsböter å 2 kr. Fyra andra fyllerister bötade tillhopa 80 kr.

Bilföraren slapp ej betala skadestånd.
Efter besvär av snickaren Herre Hjalmar Pettersson i Visby har Svea hovrätt med ändring av Gotlands norra domsagas häradsrätts utslag den 11 april förpliktat byggmäst. Karl Johan Nilsson i Ljugarn till honom utgiva 1.231 kr. i skadestånd till följd av motorolycka.
Den 27 juli 1930 inträffade å allmänna landsvägen mellan Alskog och Ljugarn en kollision mellan en av hr Nilsson förd bil och en av snickaren Karl Johan Elias Algren förd motorcykel. varvid hr Pettersson, vilken medföljt som passagerare å motorcykeln, skadats. Häradsrätten, som ogillade hr Petterssons skadeståndsyrkande, ansåg det av utredningen i målet framgå, att hr Ahlgren vore ensam vållande till sammanstötningen. Hovrätten förklarar emellertid, att det av omständigheterna i målet icke framgår, att hr Nilsson är fri från vållande till olyckshändelsen. Han är därför skyldig att till hr Pettersson utgiva skadestånd, vilket – såvitt nu kan hodömas – kan beräknas till 3,826 kr. I målet är emellertid upplyst, att herr Pettersson på grund av en av försäkringsanstalten samatbete honom meddelad olycksfallsförsäkring uppburit 2,595 kr. 1 försäkringsvillkoren har stadgats, att hans rätt till skadestånd överginge å anstalten intill ett belopp, motsvarande anstaltens utlägg och kostnader för olycksfallet. Hr Pettersson får följaktligen anses ha till anstalten överlåtit rätten att av hr Nilsson utkräva skadestånd i den mån ersättning sålunda av anstalten utgivits. A det skadestånd, vartill han är berättigad, bör sålunda avräknas ett belopp av 2,595 kr. Hr Pettersson äger att i särskild rättegång föra den talan om ytterligare ersättning, vartill fog kan förefinnas. Det kan nämligen ännu ej avgöras, om och i vad mån han för framtiden kommer att lida men av skadorna. Vid sådant förhållande kan hans yrkande om utbekommande av invaliditetsersättning icke f. n. bifallas.
Hovrättens utslag är enhälligt. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Folkskolan får gymnastik vid arlillerikåren?

Ett initiativ av militärbefälhavaren.
Militärbefälhavaren, överste G. M. Törngren, har tillställt — folkskolinspektören i Gotlands inspektionsområde följande tjänsteskrivelse:
Sedan arbetsutskottet i det nybildade Gotlands gymnastikförbund bragt till min kännedom, att Visby folkskola. av brist på lokal. saknar möjlighet att bereda sina lärjungar utbildning i gymnastik, får jag äran föreslå, att samarbete måtte anordnas mellan folkskoleinspektören och militärbefälhavaren i syfte att undersöka, i vilken utsträckning nämda brist skulle kunna åtminstone temporärt avhjälpas genom ställande till förfogande av i första hand artillerikårens exercishus.
Då det måste anses som ett såväl allmänt socialt som även rent militärt intresse, att ungdomen beredes tillfälle till en grundläggande gymnastisk utbildning, på vilken en fortsatt rationell fysisk fostran kan byggas, kommer från härvarande militära myndigheters sida allt att göras för att, i den mån kårernas eget behov av lokalerna medgiver, tillgodose från Eder sida framställda önskemål.
Det vore därför av betydelse att snarast möjligt erhålla uppgift om folkskolans behov av tider, helst man först därefter kan överblicka, i vilken utsträckning övriga i samband med det nyväckta intresset för frivillig gymnastik framkommande önskemål om disponerande av ifrågavarande lokaler kunna bliva tillgodosedda.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+12,0756,5
kl. 4 e. m.+10,3756,5
kl. 6 e. m.+8,9756,7
kl. 8 e. m.+8,9757,3
kl. 10 e. m.+8,1757,6
kl. 12 midnatt+7,8758,3
kl. 2 f. m.+6,7758,5
kl. 4 f. m.+7,6758,7
kl. 6 f. m.+7,2759,1
kl. 8 f. m.+8,2759,4
kl. 10 f. m.+9,0759,5
kl. 12 middag+10,0759,5

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Från hamnen.

I förgår avgick ms. Verner, Hansson, till Södertälje med spannmål.
I går inkommo ms. Bertha, Vigsten från Stockholm med styckegods och ms. Ete, Isaksson, från Norrköping med styckegods samt avgingo ms. Gustav, Olsson, till Norrköping med cement och ms. Nanna, Melin, till Umeå med cement. I dag inkom ms. Anna, Eriksson, från Lübeck med briketter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Regina.

Kamrat Kylenkos älskarinna
George Bancroft
Miriam Hopkins

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Furirkåren vid A. 7

höll måndagen den 10 dennes sitt årsmöte å Lunkans konditori. Samtliga medlemmar, som ej voro av tjänsten förhindrade att närvara, hade infunnit sig. Mötet öppnades av: ordföranden, furir Ekeklint, kl. 7 e. m. Val av styrelse för det kommande arbetsåret stod först på föredragningslistan. Till ordf. omvaldes furir Ekeklint och till kassör och sekreterare nyvaldes furirerna Johansson och Kronbladh. Års- och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes, och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Sedan fölide en livlig diskussion om arbetet för det kommande året. Studieverksamheten skulle fortsätta efter i huvudsak samma plan som föregående år, och övningar i olika idrottsgrenar skulle anordnas, dels mellan medlemmarna inbördes och dels med ändra föreningar. Mötet avslutades av ordf. med ett kortare anförande, vari han erinrade att furirkåren går ett arbetsamt år till mötes. Äro blott alla eniga och arbeta med liv och lust, skall kåren dock nå det mål, som den satt sig före.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238