Visby Bio

Hårda viljor
I huvudrollerna:
Eugen Schönberg, Lilla Bye, Gustaf Ranft, Linnea Hillberg m. fl.

Bioannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

 Termometer:Barometer:
kl. 2 e. m.+7,0760,5
kl. 4 e. m.+9,0760,6
kl. 6 e. m.+6,5760,5
kl. 8 e. m.+4,0761,0
kl. 10 e. m.+3,5761,6
kl. 12 midnatt+3,2762,2
kl. 2 f. m.+2,0762,4
kl. 4 f. m.0,0762,8
kl. 6 f. m.+2,2763,0
kl. 8 f. m.+4,1763,0
kl. 10 f. m.+6,3763,0
kl. 12 middag+8,0763,0

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Sotarn fick skorstenskransen i handen.

Ute vid Skrubbs vid Follingboväg inträffade i går eftermiddag en händelse, som kunnat få tråkiga följder. En sotare från staden, Hj. Nordström, var uppe på taket på en envåningsbyggnad, dock rätt hög, och skulle resa sig från takåsen, varvid han tog tag i skorstenskanten. Kransen lossnade emellertid med påföljd att han åkte nedför taket och i marken. Han fördes i anskaffad bil till lasarettet, där man kunde konstatera att han sluppit ifrån äventyret utan farligare skador, ehuru han dock ännu kvarligger där.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Skrivningarna för realskoleexamen

ha i dag tagit sin början. Ämnena för den svenska uppsatsen voro följande: 1) Om klosterfokets verksamhet under medeltiden. 2) En rolig reseskildring som jag läst. 3) De märkligaste händelserna i Englands historia under 1800-talet. 4) Vad den svenska riksdagen har att göra. 5) Våra järnmalmstillgångar och deras tillvaratagande. 6) Om nederbörd, dess orsaker och betydelse. 7) Hur har din skolpulpet kommit till?

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Regina

Hyresfritt och kärleksfullt.
Wallace Reid och Lila Lee

Bioannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Lösöreauktion.

Lördagen den 5 innev. maj från kl. 4 e. m. låter fru Ester Nyhlén vid Kneippbyn till följe avflyttning försälja diverse möbler, husgeråd, alla slag, speglar, spegel- och tavelramar, tavlor, kamin, nästan ny separator, snickareverktyg m. m.
Godkända köpare erhålla två månaders betalningsanstånd, andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 1 maj 1523.
Karl Dassow.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

John Bachér.

Efter en längre tids tärande sjukdom (lungtumör) har kronofogdein John Herman Bachér i dag på morgonen avlidit i sitt hem härstädes. Med honom har en i vida kretsar över hela Gotland känd och allmänt aktad person skattat åt förgängelsen.
Bachér var född i Visby den 22 juli 1863 och son till grosshandlaren J. A. Bachér och dennes maka, född Hallenberg. Han blev student härstädes 1881 och inskrevs på hösten samma år vid Uppsala universitet, där han 1886 avlade hovrättsexamen, varefter han ingick vid landsstaten i Gotlands län och utnämdes till länsbokhållare 1891 och till häradsskrivare i södra fögderiet 1904. Redarn följande år blev han kronofogde i nämda fögderi. I denna befattning kvarstod han, tills han på grund av fögderiförvaltningens omorganisation i riket 1918 överfördes på indragningsstat. Han var den siste kronofogden på Gotland. Vid sidan av sin maktpåliggande tjänst, som han alltid skötte med sällsport nit, plikttrohet och oväld, hade Bachér emellertid även tid och krafter övriga för en hel del offentliga uppdrag och kommnunala värv. Under åren 1887-1902 var han, sålunda ombudsman vid riksbankens avdelningskontor härstädes. Dessutom har han under en följd av år beklätt sekreterare, posten hos hamndirektionen och hälsovårdsnämden, varjämte han alltsedan 1911 varit kamrerare hos landstinget och sedan 1906 skattmästare hos hushållningssällskapet av förvaltningsutskott han ävenledes var mångårig ledamot, liksom han också varit egnahemsnämdens sekreterare ända sedan demna institutions tillkomst. Under åren 1906-1919 tillhörde Bachér vår kommunalrepresentation, där han alltid med frejdigt mod kämpade för vad han ansåg vara samhällets rätt och bästa.
Det är sålunda ett långt liv i krävande arbete och utomordentlig pliktuppfyllelse, som ändats med Bachérs frånfälle. Det heter ju — och det med rätta — att ord äro fattiga, då det gäller att erinra om en sådan livsgärning, ty det egentliga erkännandet för ett sådant dagsarbete kan endast lämnas av honom, som värderar efter de ofelbara måtten. Om John Bachér måste dock erkännas, att han var en ovanligt duglig tjänsteman, en sällsynt hjärtegod människa och trofast vän. Hans rika och gedigna karaktärsegenskaper gjorde honom överallt avhållen och uppburen och hans minne skall förvisso alltid leva aktat och vördat hos de, snart sagt, otaliga personer av alla samhällslager, med vilka han under sitt verksamma liv kommit i beröring.
Närmast sörjes den bortgångne av maka, född Calissemdorff, och fem barn, av vilka äldste sonen är löjtnant vid flottarn och äldsta dottern tjänsteman i Svenska handelsbankens härvarande avdelningskontor.
Med arvledning av dödsfallet äro flaggorna inom samhället hissade på halv stång.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Hyllad prästman.

En hjärtlig avskedshyllning ägnades pastor Ernst Åsbrink, som tidigare tjänstgjort i Visby, nästföregående söndag i Västeråkers kyrka. Efter närmare sex års tjänstgöring i församlingarna där skall han nu bryta upp för att tillträda ord. komministertjänst i Gävle stad. Vid nämda tillfälle i den överfyllda kyrkan och efter kyrkoherdens avskedstal, framträdde kommunalstämmans ordf., kapten Cl. Berg, Dalby, och avtackade i hjärtliga ordalag den avflyttande prästmannen för hans arbete och önskade lycka för framtiden. Som minnesgåva överlämnades ett hamrat silverskrin överlämnades ett etui av silver från synnerligt talrika pastoratsbor. Kyrkoherden tackade varmt. Därefter voro de talrika skarorna inbjudna på »kyrkkaffe» i prästgården.
I den gångna veckan uppvaktades också kyrkoherden av kyrkvärden A. R. Österlund och hr E. A. Eriksson från Balingsta församling, som med tal och dress överlämnade ett guldur med inskrift »från tacksumma Balingstabor».
Även från Upsala-Näs har kyrkoherde Åsbrink fatt mottaga minnesgåvor och fru Åsbrink har från syföreningarna i Västeråker, Dalby och Balingsta fått mottaga minnesskänkar. Vid avfärden på lördagen utbragtes ett leve för den avflyttande familjen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Från hamnen.

Inkommet fartyg: motorgal. Verner, Hansson, från Stockholm, tom.
Avgångna fartyg: skon. Linnea, Björck, till Skaftet, tom; skon. Albatross, Verner, till Vallavik, tom.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Från bio till bio.

Ett välfotograferat program kan man med skäl kalla det som visas på Visbybio från och med i afton, Huvudnumret, Hårda viljor, är en filmatisering av Knut Hamsuns bok Svärmare, påstås det, men det måste erkännas, att handlingen är skäligen mager. Däremot är den naturliga inramramningen kring stycket delvis mycket vacker och fotograferingen är förträfflig. Regien har också skötts med smak av John Brunius. De agerande, delvis kända svenska skådespelare, förstöra i regel icke sina uppgifter, men som sagt det hela blir icke mycket. På programmet står vidare en rörlig teckning med Mutt och Jeff — det var länge sedan vi såga de glada gossarna här — och en serie Stockholmsbilder av fotografen Gustaf Boge. Dessa bilder av Stockholm är bland det vackraste i genren som visats här i den vägen på länge. Man måste erkänna att Stockholm är vackert och delvis också gör skäl för epitetet Nordens Venedig. Enbart denna film är värd ett besök, och man sitter bara och önskar att få se en Visbyfilm upptagen med samma utsökta smak som denna Stockholmsfilm.
— På Reginabion härskar alltjämt Wallace Reid, denna gång i sällskap med Lila Lee och i en ung bostadslös artists skepelse. Filmen berättar muntert och underhållande, huru artisten och två näpna flickor plötsligt var på sitt håll finna sig husvilla och hur de inrätta sig pa taket till en skyskrapare i Newyork. Nåja, till sist få de ju bostad, och det i ett sjangtilt hus, som Lila har all rätt till. Och allt upplöser sig i fröjd och gamman. Wallace spelar distingerat och trevligt utan att donna gång lägga för mycket an på akrobatiken, och flickorna skumma icke bort saken heller. — Som förpjäs ges en Mac Sennetfars med Louise Fazenda som huvudagerande. Den brukar man ju ha roligt åt

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101