Dödsfall Anders Petter Vilhelm Lindgren

Härmed tillkännagives att vår fader och farfader Anders Petter Vilhelm Lindgren stilla avled den 21 dec. i sitt 86 levnadsår; sörjd av oss, syster, släkt och vänner.
Visby den 23 dec. 1932.
Edit och Arvid Lindgren.
Elsy-Marie. Rune.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 december 1932.
N:r 299

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag 12 midd.

TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+5,8770,8
kl. 4 e. m.+5,3771,5
kl. 6 e. m.+4,5771,8
kl. 8 e. m.+4,0771,6
kl. 10 e. m.+3,5771,9
kl. 12 midnatt+3,5771,9
kl. 2 f. m.+3,5772,0
kl. 4 f. m.+3,9772,0
kl. 6 f. m.+3,9772,0
kl. 8 f. m.+3,7772,0
kl. 10 f. m.+4,3772,0
kl. 12 middag+4,5771,5

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

K. V. Holmquists sista färd.

Efter den av oss i går refererade jordfästningen i domkyrkans kapell, fördes kistan i processionen till. familjegraven på södra kyrkogården, där den sänktes i griftens gömma. Härefter framträdde direktör Axel Lindmarker och framförde å de närmaste anhörigas vägnar ett sista tack och farväl till den bortgångne maken och fadern. Direktör Ax. Danielson talade därefter på Visby Arbetareförenings vägnar. Han erinrade om att Victor Holmqvist var en gammal föreningsmänniska, som redan tidigt insåg föreningsväsandets betydelse och ingick i flera sammanslutningar, vari han intresserat verkade. Bland dessa föreningar var också Visby arbetareförening, inom vilken den avlidne lämnar ett stort tomrum efter sig. Han var aldrig rädd för att taga en börda på sig, och han utförde sina uppdrag plikttroget och samvetsgrannt. Under många år var han sekreterare och sedermera vice ordförande, och tal. erinrade särskilt om vad Holmquists insats betydde på den tid, när föreningen byggde och i övrigt höll på att konsolidera sig.
Föreningens standar sänktes därefter tre gånger till hälsning, varefter rentier Th. Rethwisch talade å föreningen Gnistans vägnar, inom vilken den avlidne verkat i omkring 45 år eller nästan från föreningens tillkomst. Även i denna förening har Holmquist fungerat som sekreterare och efterlämnar ett ljust och vackert minne. Hr Rethwisch nedlada en krans från föreningen och likaså en krans från Visby arbetareförenings begravningskassa.
Från kyrkogården samlades deltagarna i sorgeakten å Arbetareföreningens lokal, där föreningen bjöd på kaffe och där ytterligare tal höllos.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Burmeisters stipendium

har tilldelats fil. kand. K. G. Ridelius, gotl.
— Ett stipendium av okänd givare har vid Uppsala universitet tillerkänts teol. stud. F. S. V. Hallén, gotl.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Järnvägen Visby—Västerhejde.

Efter framställning från Trafikaktiebolaget Västerhejde—Visby i likvidation har arméförvaltningen medgivit förlängning t. v. under nästa år av det med bolaget gällande kontraktet rörande järnvägen Visby—Visborgs slätt på samma villkor, som äro gällande i år. (TT.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Högtidligt på tullkammaren.

KL 11 i dag på förmiddagen ägde en högtidlighet rum i tullkammarrens lokaler, då förre kustuppsyningsmannen J. F. Nordin i Klintehamn inför de församlade tulltjänstemännen fick mottaga medaljen i silver av åttonde storleken för nit och redlighet i rikets tjänst. Medaljen överlämnades till hr Nordin av tullförvaltare Karl Berggren, som hyllade medaljören i ett hjärtligt tal, i vilket han frambar ett tack till hr Nordin för hang långvariga och trogna tjänst, som han städse skött på ett i allo berömligt sätt.
Efter den lilla högtidligheten bjödos samtliga på kaffe.
Hr Nordin, som är 62 år gammal, avgick från ein befattning den 1 sistlidne december efter att ha var rit i kustbevakningens tjänst sedan 1892, då hamn mantogs till e. o. kust roddare. Han har under denna långa tid tjänstgjort på olika ställen på fastlandet, men sin mesta tid har han dock tillbragt här på Gotland i kustbevakningens tjänst.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Prästvigning

en rum i domkyrkan nyårsdagen kl. 5 e. m., då teol kand. Hilding Jacobsson inviges i sitt ämbete av biskop V. Rundgren.
Prästexamen sker dagen förut.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Hushållningssällskapet.

Hushållningssällskapets förvaltningsutskott har till sällskapets ledamöter i egnahemsnämden för fyra år omvalt f. riksdagsmannen Hugo Karlström, Mörrby i Lokrume, och . lantbrukaren Anton Jakobsson, Bölske i Eke; samt nyvalt lantbrukaren John Malmros, Kvie i Martebo, efter direktör Nils Broander, som undankett sig återval.
Till personliga suppleanter för de ordinarie ledamöterna valdes agr. A. G. Olofsson, lantbrukaren R. Kahlström, Lill-Atlings i Atlingbo, och landstingsman J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro.
Till ledamöter i styrelsen för Kemiska stationen för tre år valdes landshövding Rodhe och lantbrukaren Arvid Collberg, Nygårds i Follingbo, efter bankdirektör Rudolf Wallér och apotekare N. Sandström, som undanbett sig återval, och till suppleant utsågs agronom A. G. Olofsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Blad ur en ung kvinnas roman.

Vid ett föregånde rättegångstillfälle var en 18-årig flicka instämd för stöld av en guldring och ett penningbelopp. På grund av sjukdom hade hon emellertid icke personligen då kunnat inställa sig. I dag var hon dock tillstädes för att höras om sin förseelse. Därvid blottades en hel del detaljer, som ingalunda ställde hennes moral i någon särdeles ljus dager. Som förut nämts förlorade hon redan som minderårig sin moder och har tidigt fått lära sig att sköta sig på egen hand, men i avsaknad av god ledning har hennes själsliv fått en sned inriktning, vilken efterhand lett henne på avvägar. Flickan, som är från landsbygden, hade kommit in till staden för att söka plats som hembiträde vilket hon även fått, men hon har endast under korta perioder haft anställning. Senast hade hon bott hos en fru här i staden. Då hon inte hade någon plats och var utan mat hade hon kommit på tanken att taga pengar ur tvenne sparbössor, som frun hade, och sammanlagt hade hon därvid lyckats få ut 6 kr. Dessutom hade hon ur en ask tagit en guldring, som hon sedan lämnat ifrån sig till manlig person, som hon sade sig ha träffat vid ett tivoli en kväll. Hon kunde inte bestämt uppgiva, varför denne manlige bekante fått ringen, men hon förklarade, att hon kommit överens med honom att träffa honom nästa kväll, vilket han också lovat. Emellertid hade han uteblivit. Hon hade sedan vid ett par tillfällen försökt få tillbaka ringen, men mannen ifråga sade sig ha tappat den, att saken var mycket oklar rörande mannen, som hon givit ringen. Åklagaren betvivlade att den namngivna person det var fråga om verkligen var den som fått ringen; mannen ifråga hade vid förhör sagt sig icke känna igen flickan annat än genom ett s. k. Öknamn. Under förhörets gång framkom vidare, att flickan uppgivit olika ålder vid sökandet av platser. Som förklaring därtill uppgav hon, att ”hon icke velat verka så ung”. Hon medgav även, att hon nog kunnat få plats, men hon hade icke velat ha någon.
Protokollet från förundersökningen rörande hennes antecedentia var av sådan natur att rätten fortsatte förhandlingarna inför lyckta dörrar.
Utslaget lydde på, att hon förklarades saker till snatteri och hänvisades till södra häradsrätten för att höras angående en cykelstöld.

Kollisionen vid Volters gränd.
Målet rörande kollisionen mellan en cyklist och en bil på S:t Hansgatan invid Volters gränd för en tid sedan var denna gång åter före, varvid trenne vittnen hördes. Inget av dem kunde emellertid bestämt ange hur pass hög hastighet cyklisten, ett affärsbud, haft vid tillfället. Själv uppgav svar, hastigheten till 15 km i tim. Svar bestred att det var han som var skuld till kollisionen. Yttrande den 29 dennes.

Tobakshandeln från kioskerna.
För att på förbjuden tid ha sålt tobaksvaror från kiosker dömdes trenne personer till vardera 10 dagsböter á 2 kr.

För fylleri
och förargelseväckande beteende fick en person plikta sammanlagt 40 kr. För enbart förargelseväckande beteende fick en sjöman plikta 25 kr.

En ”enkel” fyllerist
fick plikta 40 kr. Han hade tre gånger förut i år bötfällts för liknande förseelse. För fylleri dömdes dessutom ytterligare ett par personer att böta 20 kr vardera.

Bil genom likprocession.
För att med sin bil ha kört genom en likprocession dömdes en person att plikta 3 dagsböter á 20 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Berusad bilist kör över ung flicka.

Vid 5-tiden i går eftermiddag inträffade å Stenkumlaväg i närheten av elektricitetsverket en olycka, som åsamkade en flicka i 16-årsåldern åtskillig skada. Flickan, som var dotter till i dagarna avlidne stadsarbetaren Axel Hallberg, hade varit i staden att uträtta en del ärenden i samband med faderns förestående begravning och var på väg till sitt hem vid Söderhem. Hon såg en bil komma efter sig på vägen och gick så nära hagtornshäcken vid vägkanten som möjligt, men bilen gjorde en alldeles omotiverad gir och körde på henne, så att hon blev omkullstött av bilens vänstra stänkskärm och släpad med bilen ett stycke. Hon fick sina kläder och underkläder söndertrasade och kontusioner såväl i ansiktet som på kroppen.
Bilen fördes av Robert Pettersson, innehavare av bensinstationen vid Söderväg. Denne ansågs av omkringstående personer onykter och det ansågs olämpligt, att han skulle fortsätta bilfärden, men med hjälp av en kamrat i bilen, tog han den överkörda flickan i denna och körde till Söderhem. Under färden har bilen enligt uppgift gjort nya slingerbultar på vägen. Polisen tillkallades emellertid och anhöll Pettersson, som då hunnit bege sig till sitt hem. Han befanns vara så påverkad av starka drycker, att han fick stanna några timmar i polisarresten, varjämte även blodprov togs av honom. Själv uppger han, att han förtärt 20 cl. spritdrycker, men det anses troligt, att denna siffra skall visa sig vara alldeles för liten, när statens rättskemiska laboratorium hunnit yttra sig över blodprovet.
Den överkörda flicken ansågs icke vara i behov av lasarettsvård, utan kunde stanna i hemmet, där hon bereddes tillsyn av läkare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298