Bröllop.

I Gamla Uppsala kyrka sammanviges i dag trädgårdskonsulent Erik Widebrant och vävlärarinnan vid Drottning Desiderias arbetsskola fröken Gerd Johansson, Visby.
— I Sproge kyrka sammanviges om lördag löjtnanten i Gotlands infanteriregementens reserv Peder Nordahl, Stockholm, och proverskan vid MEA fröken Signe Hederstedt, dotter till lantbrukaren Jakob Hederstedt och hans maka, f. Hägg, Snoder i Sproge.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Förlovningar.

Förlovning har tillkännagivits emellan tjänstemannen vid Kungl. Flygförvaltningen, Stockholm, Thure E. Öhberg och fru Greta Wennersten, Visby, dotter till framlidne fil. lic. O. V. Wennersten och hans efterlämnade maka, f. Stenberg; — mellan löjtnanten i trängens reserv, banktjänstemannen Åke Löfvenberg och sjuksköterskan — fröken Elvi Forsberg, dotter till lantbrukaren J. A. Forsberg och hans maka, f. Sand, Vasa;

— mellan lantbrukaren Bertil Johansson, Mafrids, Västergarn, och fröken Gullan Jakobsson, dotter till lantbrukaren Sigfrid Jakobsson och hans maka, f. Samuelsson, Smiss i Hejde;

— mellan köksmästare Harald Svensson, Stockholm, tidigare bosatt i Barlingbo, och fröken Kerstin Bäcklund, Åre; — mellan lantbrukaren Anselm Pettersson, Lojsta, och fröken Gertrud Jakobsson, dotter till lahtbrukaren Gunnar Jakobsson och hans maka, född Dabhlström, Botes i Etelhem;

— mellan hr Gösta Johansson, Etelhem, och fröken Margareta Larsson, dotter till lantbrukaren Josef Larsson och hans maka, f. Johansson, Dibjers i Hörsne;

— mellan metallarbetaren Börje Hellqvist, Stockholm, bördig från Rute, och fröken Ingegerd Säfhlwnd, dotter till åkeriidkaren Alexander Säflund och hans maka, f. Håkansson;
— mellan, pastor Åke Torkelsson, Klintehamn, och fröken Vera Björkqvist, dotter till hemmansägaren Gideon Björkqvist och hans maka, f. Jakobsson, Hunninge i Klinte;
— mellan fänriken vid Gotlands artillerikår Karl-Erik Hilding och fröken Birgitta Rydheim, dotter till bokhandlare Magnus Rydheim, Huskvarna, oeh hans maka;
— mellan hr Per Ahlér, Visby, och telefonisten — fröken Kerstin Engström, dotter till framlidne postiljonen Erik Engström, Visby, och hans efterlämnade maka, f. Gustavsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Många lyssnade till kyrkornas julbudskap.

Överfullt i julottorna i stad och på land.
Julen är kyrkornas stora helg framför alla andra och så blev fallet också i år, när klockorna ringde samman till julgudstjänsterna. I stad och på land var folket tidigt på benen på julmorgonen för att besöka julottorna — på sina håll var kyrkorna öppna flera timmar i förväg för att ta emot de första besökarna och när klockorna ringde samman var kyrkorna som regel fyllda till sista plats, Det fina vädret och de goda vägarna gjorde att man kanske i större utsträckning än vanligt kom att söka sig till kyrkorna för att lyssna till den gamla välkända texten och sjunga julens speciella psalmer.
Visbyborna samlades enligt gammal tradition till julbön i domkyrkan på julaftonen kl. 5 och där predikade biskopen om julens evangelium och om ljusets och hemmens högtid med den hjärtlighet och värme som alltid kännetecknar hans framställningar. Inalles 760 personer hade samlats i domkyrkans bänkar och extra sittplatser och biskopens varma vädjan om kollekt till den redan förskotterade julutdelningen bland stadens behövande förklingade inte ohörd, då resultatet blev 631 kr.
I julottan var besökarantalet lika stort och där predikade pastor Wihlborg, som även förrättade altartjänsten. En nyhet för året var att julottor anordnats även i Hästnäs skola, där pastor Johansson talade, samt. i Södervärns skola med pastor Bergström som officiant. Vid guds tjänsterna i domkyrkan medverkade också domkyrkokören med några julhymner.

Julhelgen på Frälsningsarmén
begynte med julotta, som var mycket välbesökt och som leddes av major Erie Lindgren. Fru Anna Lisa Lindgren, löjtnant Nils Gustavsson och kårens sångare och musikanter medverkade med tal och sång. En barnkör sjöng även några sånger och vidare sjöng den elvaåriga Birgitta Pettersson Julsång av Adam. Det innehållsrika och omväxlandet programmet o. de strålande ljusen åstadkom att julottan blev en mycket högtidlig och stämningsfull upptakt till julfirandet på Frälsningsarmén. På juldagens kväll hölls helgens högtidsmöte med tal, sång, deklamation och musik och på annandagen höllos tvenne offentliga möten.
I morgon kväll kl. 20 hålles en offentlig julgransfest, för vilken kårens manliga soldater har ansvaret. Förutom ett omväxlande sång- och musikprogram kommer även det vackra Julspelet ”Den heliga natten” att utföras av en grupp barn. Det blir även servering och julgransplundring.

Julhelgen i Immanuelskyrkan
har firats på traditionellt sätt. Som tidigare nämnts, inleddes den redan söndag före jul med söndagsskolans julfest… På juldagsmorgon samlades man talrikt till otta. Pastor Hammarståhl talade om Kristus som det förkroppsligade ordet, Guds handling. Så är frälsningen ej läror utan en frälsare, som personligen kommer oss till möte. Damkören medverkade medvacker sång. Annandagens familjehögtid gav skäl för sitt namn. En synnerligen familjär stämning rådde, och inneslöt alla, både tillfälliga besökare och församlingens medlemmar. Hälsningar framburos av dem som kommit på besök, eller kommit hem från andra håll, till helgen. Damkören medverkade, vacker fiolmusik utfördes av hr Albert Hansson till ackompanjemang på pianot av fröken Ingrid Hansson. Samkvämet avslutades med en betraktelse av pastor Albin Högberg över tanken ”Kristi sinnelag””. Under kvällen framlämnades sparbössor för den yttre missionen.
Annandagens förmiddag höllos gudstjänster i Väskinde, där pastor Högberg predikade, och i Hejdeby, där pastor Hammarståhl talade.

Julens högtider i Helgeandskyrkan
har firats på traditionellt sätt med julotta på juldagsmorgonen och förmiddagsgudstjänst på annandagen, varvid pastor Robert Jonasson och evangelist Börje Karlsson predikat över dagarnas texter och solo- och duettsång utförts av fru Hildur Gustafsson och fru Margareta Larsson. En ganska stor menighet har varit samlad i den med två stora granar smyckade kyrkan.
På annandagens kväll hölls den sedvanliga missionsfesten med sparbössetömning för yttre missionen, som inbragte ej mindre än 766 kr., vilken summa säkert kommer att öka ytterligare. Förutom församlingens pastor och ordförande samt sångare medverkade missionär Anders Hansson, som varit verksam i Kongo i 20 år. Han gav en fascinerande skildring från missionens första år där.
Tal. stannade särskilt vid en av de första pionjärernas, missionär Henning Skarps, arbete på Diadias missionsstation, vilken startades 1888. Det var oerhörda svårigheter i portgången att kämpa mot, främst infödingarnas missavföll de flesta och avgudaprästerna tro. När så år 1889 smittkoppor utbröt, hetsade infödingarna att gå till angrepp mot missionsstationen, men som genom ett under hejdades skarorna och stationen räddades Missionär Skarp fick ej uppleva någon större framgång -— han dog redan 1895, och med honom vilar över 60 missionärer i Kongos jord — men det var som en vändpunkt uppnåddes genom hans bortgång. Diadias missionsstation är numera nedlagd, då klimatförhållandena där är för svåra. Arbetet bedrives nu från Kibunzi station, men Skarps och andra missionärers pionjärarbete har burit frukt i dessa trakter — i Kongo finns nu 44,000 kristnade infödingar. Tal. slutadé med ett tack till missionsfolket i hemlandet för dess offervilja samt med en uppmaning till fortsatta ansträngningar för missionens heliga sak.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

God ordning i julfirandet.

Brandkåren i Visby hade utryckning i går.
Den gångna julhelgen har varit den lugnaste på många år förklarar de ordningens upprätthållare som vi i dag varit i kontakt med. Landsfiskalerna ute i våra samhällen har överhuvudtaget intet annat att meddela än att allt varit stilla i helgen och även i Visby har de vakthavande haft ett par lugna dagar, glädjande nog har man också haft fritt från fyllerister. Allmänheten har också klarat julljusen och granarna med försiktighet så att några bränder inte behövt uppstå av den anledningen.
Ett eldsvådetillbud inträffade dock på annandagens eftermiddag, då brandkåren kallades till fastigheten vid Birkagatan 2 på öster. Familjen, som bor på andra våningen, hade i det kulna vädret tänt på en brasa i den öppna spisen men efter en stund märkte man att rök trängde ut i rummet och att den blev alltmer besvärande. Brandkårens experter fann snart att det. brann inuti väggen mot spisen och man måste därför hugga sig igenom väggen från motsvarande rum för att på detta sätt nå eldhärden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Hur blir vädret?

Fortfarande gråväder.
Över Skandinavien råder fortfarande en S till SV mild luftströmning i samband med ett lågtryck mellan Island och Norge. Ett sekundärt lågtryck befinner sig över Belgien och Frankrike.
Utsikter: Måttlig vid kusten delvis frisk vind, mestadels mellan SO och SV. Mulet eller nästan mulet och opålitligt för nederbörd. Temperaturen omkring 0 gr. För norra Östersjön: God till styv bris mellan SO och SV, måttlig sikt.
Temperaturen kl. 8: Stockholm, Malmö, Visby, Falun, Härnösand och Haparanda 2 gr., Göteborg och Karlstad 3, Växjö och Östersund — 1, Riksgränsen — 6. London och Oslo hade 4, Paris 3, Berlin och Helsingfors 0, Rom 2 och Antibes 5 gr.
Vind och väderlek var kl. 11: Ölands södra udde SSV 4, mulet, Ölands norra udde S 4, nästan mulet, Östergarns fyr SV 2, mulet, Gotska Sandön SV 6, mulet, Landsort SV 2, mulet.
Barometer kl. 13 i Visby 759,5 mm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Gotländsk sjöman omkom på julafton.

Tragisk olycka i Holmsunds hamn.
På juldagen ingick meddelande till de anhöriga i Visby att donkeymannen Arne Booberg omkommit genom drunkning i Holmsunds hamn. Han hade på julaftonskvällen varit på besök hos kamrater på eh annan båt i hamnen och på vägen därifrån till ångf. Orion, där han var anställd, har han tydligen gått fel och fallit i vattnet utan att någon observerat honom.
När han saknades på juldagens morgon igångsattes draggningar och på annandagen fann man hans kropp i hamnen.
Den bortgångne var född i Visby den 11 juli 1918 och kom i ynglingaåren till sjöss. Bl. a. har han tjänstgjort på Gotlandsbotagets båtar och under hela kriget seglade han utanför spärren på olika fartyg, där han många gånger hade döden i vitögat men alltid klarade sig, tills han nu så oförmodat mötte döden i den lugna norrlandshamnen.
Hans mor och syskon i Visby hade på juldagen samlat släktingar och vänner för att fira äldste sonens 35årsdag, då telegrammet med sorgebudet anlände och vållade sorg och bestörtning. Av syskonskaran på sju barn återstår nu endast tre och familjen har sålunda haft många prövningar att genomgå.
Den bortgångne sörjes närmast av modern, änkefru Sigrid Booberg, samt bröderna charkuterist Karl Axel Booberg och linjearbetare Gösta Booberg i Visby och systern Ingrid, gift med polisman Hans Karlsson i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Regnigt och milt i julen.

Det blev barmark hela julen, som gick in med lugnt väder samt en och annan plusgrad. På julnatten var temperaturen nere till — 0,8 men sedan steg den till ett par plusgrader på annandagen, då det också blev sydlig blåst o. regn — i Visby uppmättes 5 mm.
Julsnön lär vi få vänta på ännu ett tag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Evangelisk flaskpost.

Studeranden Stig Nilsson hittade i juldagarna en flaska på Norderstrand. Det var en typisk liten whiskyflaska men innehållet bestod av en del propagandablad, varav ett på 20 språk, utsändna av Evangelistic Society, 2 Malt Street, Belfast på norra Irland. Det enda skriftliga som fanns på lapparna var datum, den 11 nov. 1946. Förmodligen är det väl någon vänlig själ, som tagit med flaskan med propagandan och slängt den i havet då hans fartyg passerat Gotland.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Få arbetslösa i länet under hösten.

Vid utgången av oktober var det i Gotlands län endast en kommun som hade arbetslösa att rapportera till arbetsmarknadskommissionen o. antalet var 23. För länets vidkommande innebär detta antal en ökning med fem vid jämförelse med närmast föregående månadsskifte men en minskning med 40 vid jämförelse med ställningen den 1 november i fjol.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Seminarlerna.

Sökande till ett lektorat i modersmålet samt historia med samhällslära vid folkskoleseminariet i Linköping är rektor Bengt Bolin, Hallsberg, och adjunkten Leif Dannert, Karlstad.
Ett lektorat i samma ämnen vid seminariet i Lund sökes också av rektor Bolin; medan ett lektorat i engelska samt psykologi och pedagogik vid seminariet i Lund sökes av lektor B. M. Kjerrström, Visby.
Vid småskoleseminariet i Växjö sökes en adjunktur i modersmålet samt historia med samhällslära av fil. dr P. A. Lange, Falun.
Vid småskoleseminariet i Norrköping sökes en adjunktur i geografi och biologi med hälsolära av adjunkten K. G. Ridelius, Molkom.
Vid småskoleseminariet i Skara sökes en adjunktur i modersmålet och engelska av fil. mag, B. Kupper, Malmö.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300