Gotlänning på äventyr med ”Valencia”.

Svenska Lloyds ångare ”Valencia”, vilken som bekant efter resa till spanska hamnar kapats av Francos fartyg, men nu åter frigivits, har också en visbybo ombord. Det är ångarens radiotelegrafist, Karl Henrik Sporre från Visborgs slätt, vilken under något år varit anställd ombord på ”Valencia” efter att tidigare haft liknande anställning på andra Svenska Lloyds båtar.
”Valencia” har även vid en tidigare resa varit föremål för Franco-myndigheternas intresse, men den gången nöjde man sig med visitation ombord — denna gång lade man som känt är beslag på ångarens last av frukt, varefter den fick fortsätta sin resa.

Gotlands Allehanda
Lördagen 24 April 1937
Nr 93

Utökningen av garnisonssjukhuset.

Militärbefälhavaren på Gotland, som nu tagit del av de inom arméförvaltningen uppgjorda förslagsritningarna till utökning av garnisonssjukhuset på Visborgs slätt, anser flera föreslagna åtgärder vara ur kostnadssynpunkt onödiga. Då kostnaderna för de enligt förslagsritningarna nödvändiga arbetena icke synas kunna utföras inom ramen av de för ändamålet beviljade medlen — 60,000 kr. — böra dessa omändringskostnader enligt militärbefälhavarens mening nedbringas till förmån för ett nytt modernt värmeledningssystem, vilket jämte en genomgripande restaurering av befintliga lokaler i fråga om golv, väggar, dörrar, fönster och elektriska ledningar, borde vara huvudönskemålet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83

Extra inryckning på Visborgs slätt nästa sommar.

Stor samlingsfärd planeras av gamla I 27-are.
Det har hållits årsmöte i Gotlandsinfanteristernas kamratförenings Stockholms-krets. Ett stort antal f. d. beväringar och ”stammare” av högre och lägre grader hade mött upp på Piperska Muren och tillbragte under kapten Einar Råbergs presidium en trevlig afton, som påtagligt präglades av samhörighet och god gotländsk försvarsanda. Denna frammanades spontant då kapten Råberg i kåseriets form och med kartans hjälp gav en skildring av den gotländska vintermanöver, som den 22 och 23 sistlidna mars ägde ruin i försvarsområdet mellan Roma och Östergarn under ledning av militärbefälhavaren på Gotland överste Törngren. Det var både intressanta och roliga glimtar han gav från gotländskt ”motoriserat” militärliv av i dag — de forna beväringsmännen erinrades livligt om egna mer strapatsrika fotvandringar på ön.
Förre regementschefen överste Thuresson, som jämte riksdagsmannen redaktör Gust. Svedman var hedersgäst vid mötet, frambar tack för den lilla manöverskildringen och talade vid supén för kamratföreningen och sammanhållningen inom denna. De närvarande mottogo med begeistring förslaget att till nästa år göra stor samlingsfärd till Gotland. Särskilt togs fasta på att de årsklasser, som gjorde värnplikten åren 1911-13, skulle ”mobiliseras” till frivillig inryckning på Visborgs slätt och där fira 25- årsminnet och uppliva gamla minnen från sina vapenår vid regementet, som 1 juli i år återuppstår i sin forna glans.
Vid nachspielet berättade ”Svix” roliga beväringsminnen från den romantiska tiden före sekelskiftet. Han och löjtnant Carl Alyhr voro de äldsta närvarande. Den sistnämda, som härom dagen fyllde 75 år, blev hjärtligt hyllad, bl. a. av en värnpliktig av årgång 1910, som livligt erinrade sig sångargemenskap med och permissionslappar av f. d. fanjunkaren, som var en av många beväringsgenerationer känd och uppskattad sångledare vid regementet. Vid samkvämet underhöll en 1912:a, optiker Otto Åhlström, med Benmans-sång till luta och skådespelaren Hartvig Fock bidrog ävenledes till en god och glad stämning.
Till ordförande i Stockholms-kretsen återvaldes kapten Råberg, och övriga styrelseledamöter blevo bankdir. O. Rengstrand, grosshandl. T. Söderström, kassör Carl G. Wirström och ombudsman Nils G. Olsson, den sistnämde föreningens nitiske sekreterare. Suppleanter blevo löjtn. J. Söderberg, fabrikör E. Egelin och faktor G. Fjellander.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79

Garagebyggnaden å Visborgs slätt.

Arméförvaltningen har antagit av firman Vatten & Värme i Visby avgivet anbud att för 4,825 kr. utföra vatten-, avlopps- och värmeledningar i garagebyggnaden vid Gotlands infanterikår. Anbud förelågo i övrigt från tre firmor i Visby, Linköping och Stockholm. I samband med arbetets utförande har militärbefälhavaren fått 400 kr. för oförutsedda utgifter. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1937
N:r 46

Genom offentlig auktion

som äger rum å undertecknads kontor Kinbergs plats 3 i Visby fredagen den 5 instundande mars klockan 3 på dagen kommer att till försäljning utbjudas 3 st. av Trafikaktiebolaget Westerhejde—Wisby utfärdade skuldebrev å resp. 30,000, 20,000 och 15,000 kronor jämte ränta, intecknade den 26 februari 1917 §§ 127-129 i järnvägen Wisborgs slätt—Bjers.
Visby den 24 februari 1937.
G. Kjällman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1937
N:r 45

Från infanterikåren.

K. m:t har bestämt att kommenderingen av fänriken i Livgrenadjärregementets reserv Funck att tjänstgöra vid Gotlands infanterikår till sommaren, skall inhiberas.
— Furiren i kåren 16/K Nilsson, som beviljats avsked, inträder som vicekorpral i kårens reserv.
— De värnpliktiga, som tillhöra västra arméfördelningen och för närvarande fullgöra repetitionsövning vid kåren, utrycka den 1 och 2 mars. Nästa grupp om c:a 275 man inrycker på Visborgs slätt den 3 och 4 mars. De som icke tilldelats yrkeskompaniet fördelas på 5 och 7 kompanierna. Den 6 mars mottager kårbefälhavaren de nyinryckta vid en högtidlighet i gymnastiksalen, varvid musikkåren medverkar och gudstjänst hålles.
— Övningar utom förläggningsorten bedrivas 25 och 26 d:s. I desamma deltaga II bataljonen, specialkompaniet samt ett batteri från A 7.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1937
N:r 45

En intressant barnfest

blir det på Arbetareföreningens lokal i morgon kl. 2 på middagen, anordnad av ungdomslogen Visborg. Ett värdefullt program har sammanställts och bl. a. komma barnen från Staplebacke skola i Lärbro att uppträda med ett antal musiknummer. Deras prestationer ha förut väckt livlig uppmärksamhet under deras uppträdande på olika håll på ön och många stadsbor lära därför vara glada för ett tillfälle att få, höra dem. Vidare kommer en klass av folkskoleflickor under ledning av fröken Hård att framföra ett par sånglekar, instuderade till gymnastikkursen härstädes i november, och vidare komma även ungdomslogens egna flickor att uppträda. Det blir sålunda både omväxling i programmet och bra saker, varför arrangörerna borde kunna räkna på god tillslutning från allmänhetens sida.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1937
N:r 42

Från infanterikåren.

Under överstelöjtnant Lindes ledning äger en övning rum den 19 d:s. I denna deltaga II bataljon, specialkompaniet med volontärsoldatskolan och infanterikanontroppen.
— Under andra omgångens repetitionsövningar ha placerats följande hit inkallade officerare och underofficerare i reserven: på 5 kompaniet som chef kapten Möller I. 18 (övergångsstat), löjtnanterna Grönvall I. 27 och Charpentier I. 11, underlöjtnant Cassel I. 4, sergeanterna Nordin I. 14 och Jonsson I. 10 samt på 7 kompaniet som chef kapten Råberg I. 18 (övergångsstat), löjtnant Rydberg I. 18, underlöjtnant Norén I. 9 samt sergeanterna Roslund I. 2 och Sundholm I. 13. Fanjunkare Carlherth I. 5 övergångstat har placerats på bataljonsstaben.
— Furir von Schulman kommendering till I. 2 fästningsbataljonen i Vaxholm har ändrats till 20 mars 20 maj.
— Soldatafton anordnas i Soldathemmet vid Visborgs slätt den 19 d:s kl. 19,30, varvid kyrkoherde Söderberg håller föredrag över ämnet: Våra njutningsmedel, deras bruk och missbruk. Del av musikkåren medverkar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1937
N:r 39

Från infanterikåren.

Soldatafton anordnas i kväll i soldathemmet vid Visborgs slätt, varvid föredrag med skioptikonbilder hålles om Peter Wieselgren och en del av musikkåren medverkar.
Fältskjutning äger rum å norra hällarna onsdagen den 10 febr. hela dagen.
Löjtnanterna i förutvarande I. 27:s reserv Grönvall och i kårens reserv Rydberg ha inbeordrats för fullgörande av dem i år åliggande befäls- och repetitionsövning vid kåren under tiden 21 febr.-29 mars.
Bårchefen har transporterat volontären nr 314 Stenberg till sjukvårdssoldat vid kåren och samtidigt förordnat honom till sjukvårdsvice-korpral i kåren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1937
N:r 30

Gotlands infanterikår.

Utbildning i infanterikanontjänst skall anordnas vid Gotlands infanterikår under tiden för första tjänstgörin en av vårgruppen av 1936 års klass. För utbildning till infanterikanonmanskap utväljas genom kårchefens försorg 15 värnpliktiga. Inryckning äger rum 7 januari, utryckning 10 april.
— Värnpliktiga nr södra arméfördelningen, 25 man, och ur östra brigadområdet, 75 man, inrycka för utbildning titll första tjänstgöring vid kåren den 8 jan. Musik utföres vid truppens ankomst till Visborgs slätt. Krigsmans erinran meddelas i gymnastiksalen den 11 jan.
— Kårchefen har till sergeant i kårens reserv konstituerat furiren i samma reserv 160 A. E. T. Claesson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304