Slite

Vigde: Jordbruksarbetaren Helge ustaf Alexander Kolmodin och Ingerg Götilda Gardelin, Othem.

Kommunalfullmäktigevalet
i Slite äger rum den 18 sept. Slite arbetarekommun hade igår sammanträde, varvid kandidatlistan för valet med beteckningen Arbetarepartiet—Socialdemokraterna fastställdes. Den fick följande utseende:
Fridolf Johnsson, Karl Engström, Sven Grönberg, Harald Sedell, Linnea Larsson, Konstantin Krantz, Per Björk, Ivar Karlsson, Olof Kahlström, Edith Kahlström, Henry Pettersson, Herbert Hermansson, Willy Westöö, Hilding Berg, Henry Johansson, John Jacobsson, Erik Påhlsson och Knut Hagström.
Partiet, som för närvarande har 11 platser i fullmäktige, ha som de 11 första på listan uppsatt de förutvarande fullmäktigeledamöterna med undantag av att på nionde plats insatts folkskollärare Per Björk i Othem i stället för hr Erik Gardelin, som undanbett sig återval.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1938
N:r 183

Slite

Legala notiser.
Vigde cementarbetaren Östen Erik Ernst Berg och fröken Maja Britta Helena Norman.
Död f. d. byggmästaren Jöns Pålsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Augusti 1938
N:r 178

Vigsel

har i Helsingfors ägt rum mellan vice häradshövding Yrjö Strang och fru Märtha Brander, född Sjöström, från Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Vigde

Eric Juhlin
och
Cally Fransson.
Den 26 maj 1938.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1938
N:r 120

LEGALA NYHETER.

VIGDE: Handl. Wilb. Klintberg och Anna Lindgren.

DÖDE: Fru Anna Katrina Sofia Krokstedt i en ålder af 28 år, 2 mån, och 15 dagar, arbetaren Johan Petter Boberg efter en lefnad at 52 år, 11 mån. och 21 dagar, enkan Kristina Katrina Boström 56 år, 10 mån. och 18 dagar gammal, bagaregesillen Per Edvard Boberg i en ålder af 35 år, 2 mån. och 16 dag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Augusti 1876
N:r 64

Vigsel

förrättas nn om söndag i Linde kyrka mellan lantbr. John Ohlsson, Martebo, och fröken Dagny Ekström, Visby, dotter till egendomsmäklare G. Ekström och hans maka. Vigselförrättare är kyrkoh. Oscar Nygren, Barlingbo.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

SLITE

Legala notiser:
Född: 31/3 Cementarbetare Hilmer Gustaf Andredg Walls dotter, Slite.
Vigde: 2/4 Jordbruksarbetare Knut Johan Herman Bingström och Gunborg Maj Gabriella Bergklint, Slite.
Död: 5/4 Fru Anna Hildur Johansson f. Karlsson, 62 år, Othem.

Norra Gotlands stråkorkester
gav i går konsert i kommunala mellanskolan inför en publik, som kunde ha varit talrikare.
Konserten inleddes med Hugo Larssons Gotlandspotpurri nr 4 och ”Skandinavisk svit”. Ur det rikhaltiga programmet må f. ö. nämnas Brahms ungerska danser nr 5 och 6 av orkestern, Adagio av Schubert, utförd på cello av hr Nils Ljungberg, samt ett Adagio av Beethoven med kantor Hansson som solist vid flygeln, ett av konsertens starkaste nummer. Som avslutning spelades på begäran ”Tomtarnas paradmarsch”. Folkskollärare B. Arwidson sjöng med verklig bravur ett par arior av Kålmån och Lehar, bl. a. ”Präriens ros” och ”Du är min hela värld”. Hr Arwidson har ett omfattande röstomfång och ovanligt stark och fyllig stämma, för vilken salen nästan verkade för liten.
Konserten gav som helhetsintryck ett obestridligt bevis på amatörsällskapets utveckling och uppryckning på senare år. Vad som ännu fattas är en dirigent i ordets egentliga betydelse, då samtliga nuvarande krafter behövas på sina särskilda håll i orkestern.
I ett inledningsanförande frambar rektor Wadman sitt tack till samtliga medverkande för deras storslagna erbjudande att överlämna hela inkomsten av konserten till skolans flygelfond. Orkesterns medlemmar äro som bekant bosatta på rätt skilda håll och ha således måst underkasta sig en hel del besvär för att samlas i Slite. En livligare tillslutning till konserten kunde sålunda redan ur denna synpunkt ha varit påkallad.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Vigsel

förrättades igår i Othems kyrka av kyrkoherde Carl Söderberg mellan styckjunkaren vid Gotlands artillerikår Gustaf Nösell och fru Emelie Enderberg, född Pettersson. Efter vigseln intogs middag på Slite hotell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24

Slite.

Kommunala mellanskolans aftonunderhållning
i samband med den offintliga invigningen av skolans nya flygel blev en ny framgång för kantor Hanson. Programmets olika nummer fingo överlag ett förträffligt utförande och vittna om ledarens goda blick för de möjligheter, som även en mindre skola under en sakkunnig och intresserad ledning kan erbjuda. Särskilt syntes Taubevisorna tilltala publiken och de båda sjömansflickorna knepo kanske kvällens flesta applåder. När programmet i sin helhet var genomgånget gjorde publiken ingen min av att vilja utrymma aulan förrän kantor Hanson på flygeln spelat ett extranummer.
Ett erkännande torde vara på sin plats för det oegennyttiga och uppoffrande arbete, som kantor Hanson nedlagt på underhållningen, vars totala behållning han med varm hand överlämnat till skolan och därmed till, samhället 1 dess helhet.
Publiken uppgick till cirka 130 personer och bland de närvarande märktes skolans inspektor, landshövding Rodhe.

Legala notiser.
Vigde: 23/1 kontorist Karl Albin Karlsson och Märta Kristina Laurentina Gardell, Slite.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19