En olyckshändelse

af allvarsammare beskaffenhet förorsakades i dag af skenande hästar. Vid 2-tiden kommo ett par lass med sparrar körande genom Söderport nedåt slottsbacken, då på eftersta lasset en af spanarna sköt sig fram så att den stötte till hästen. Af en förbikörande varnades körsvennen och tillsades att lägga sparrer till rätta. Han åtlydde dock ej tillsägelsen med den påföljd att hästarne, skrämda, satte af i sken utefter svängen vid Södertorg, förbi förrådshuset till Björkanderska magasinet, der de svängde af i ned åt residenset. Här slog vagnen mot väggen och stannade, under det hästarna fortsatte.
På Mellangatan skulle en jordbruksarbetare Alin från Tofta hejda de skenande djuren, hvarför han stälde sig i vägen för dem, men det lyckades ej bättre än att han slogs omkull och släpades med ända till Björkandars magasin, hvarunder han illa tilltygades i hufvudet. Doktor Bolling, som just gick förbi, gaf den skadade den första omvårdnaden, hvarpå han fördes till lasarettet, der han för närvarande vårdas. Någon fara för lifvet tros ej förefinnas.
De skenande hästarna tillhörde Olof Björkgvist, Timmas i Väte.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 April 1888
N:r 35

Liqvidsanmaning.

Auktionerna som af undertecknad blif vit förrättade vid Lars Olsson Isume i Väte å skog den 17 November 1887, vid O. Olsson, Väntinge i Hejda den 6:te December 1887 samt vid handl. J. O. Gardell i Hejde den 5 Jan. 1888 äro alla till betalning förfallna den 1:ste nästkommande April, hvarför liqvid kommer att uppbäras tisdagen den 3:dje April vid Väntinge från kl. 10-1 och vid J. O. Gardell från kl. 2-4 samt för Isumeskogen på samma ställen, och anmanas en hvar att sina inrop till fullo erlägga, ty det resterande kommer att efter 8 dagar lagligen indrifvas.
Guldrupe den 21 Mars 1888.
J. P. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Till konsistoriombud

vid laga skifte i Väte har domkapitlet utsett kyrkoherde R. Uddin i Sanda.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 Mars 1888
N:r 24

I anseende till afresa

från orten låter handlanden Johan Hultgren, Isume i Väte, genom offentlig auktion lördagen den 31 Mars från kl. 10 f. m försälja hela sitt lösörebo, bestående at ett fickur, bord, stolar, sängar, en soffa; mansgångkläder, ett par hästar, last- och arbetsvagnar, rackkälkar, vänd- och spetsplogar, klös- och rakpinnharfvar, vrång- och foderhäckar, ett par svänglar, bättre och sämre selar, ett par bjellerremmar och klockor, hästtäcken, grimnior och ryktsaker, en vindmaskin, risslar samt handredskap, yx- och sigdstenar, snickareverktyg af flere slag samt något hö och halm m. m.
Säkre och godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 nästkommande September, andre betale kontant eller vid anfordran.
Guldrupe den 21 Mars 1888.
Eller anmodan,
J. P. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 Mars 1888
N:r 24

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Jan. 1888:
Rone socken: födda 24, döda 15, inflyttade 54, utflyttade 69; minskning 6; folkmängd 1,042.
Eke socken: födda 9, död 1, inflyttade 36, utflyttade 29; ökning 15; folkmängd 253.
Kräklingbo socken: födda 5, döda 6, inflyttade 14, utflyttade 23, vigda 6 par; minskning 10; folkmängd 428.
Ala sockan: födda 7, döda 6, inflyttade 16; utflyttade 26, vigda 2 par; minskning 8, folkmängd 310.
Anga socken: födda 4, döda 4, inflyttade 20, ntflyttade 19, vigda 4 par; ökning 1; folkmängd 304,
Vänge socken: födda 9, döda 7, inflyttade 21, utflyttade 42; minskning 19; folkmängd 568.
Buttle socken: födda 3, döda 7, inflyttade 11, utflyttade 12; minskning 6; folkmängd 361.
Guldrupe socken: födda 2, död 0, inflyttade 12, utflyttade 12; ökning 2; folkmängd 276.
Barlingbo socken: födda 8, döda 7, inflyttade 70, utflyttade 60; ökning 11; folkmängd 378.
Ekeby socken: födde 6, döda 8, inflyttade 17, utflyttade 24; minskning 9; folkmängd 264.
Roma socken: födda 15, döda 9, inflyttade 45, utflyttade 44; ökning 7; folkmängd 565.
Björke socken: födda 2, döda 2, inflyttade 29. utflyttade 34; minskning 6; folkmängd 197.
Hafdhens socken: födda 15, döda 12, inflyttade 41, utflyttade 26; ökning 18; folkmängd 695.
Näs socken: födda 10, döda 6, inflyttade 12, utflyttade 24; minskning 7; folkmängd 427.
Öja socken: födda 18, döda 16, inflyttade 36, utflyttade 62; minskning 14; folkmängd 898.
Hamra socken: födda 7, döda 3, inflyttade 6, utflyttade 9; ökning 1; folkmängd 331.
Follingbo socken: födda 12 (7 mankön, 5 qvinkön) döda 5 (2 mankön, 3 qvinkön) inflyttade 49 (23 mankön, 26 qvinkön), utflyttade 65 (30 mankön, 35 qvinkön), vigda 1 par; minskning 9; folkmängd 475 (228 mankön, 247 qvinkön).
Akebäck socken: född 1 (mankön), döda 2 (qvinkön), inflyttade 8 (4 mankön, 4 qvinkön); utflyttade 16 (7 mankön, 9 qvinkön); minskning 9; folkmängd 165 (85 mankön, 80 qvinkön).
Östergarns socken: födda 16, döda 7, inflyttade 27, utflyttade 45, vigda 8 par (1 borgerligt); minskning 9; folkmängd 700.
Gammalgarns socken : födda 10, döda 7, inflyttada 8, utflyttade 30, vigda 0 par; minskning 19; folkmängd 468.
Ardre socken: födda 9, döda 8, inflyttade 59, utflyttade 29, vigda 6 par; ökning 24; folkmängd 505.
Alskog socken: födda 4, döda 11, inflyttade 18, utflyttade 32; minskning 21; folkmängd 493.
Lye socken: födda 5, döda 8, inflyttade 26, utflyttade 26; minskning 3; folkmängd 295.
Hejde socken: födda 13, döda 8, inflyttade 42, utflyttade 52, vigda 4 par; minskning 15; folkmängd 662.
Väte socken : födda 8, döda 5, inflyttade 23, utflyttade 26, vigda 2 par; ökning 0; folkmängd 572.
Endre socken: födda 7, döda 7, inflyttade 40, utflyttade 53, vigda 3 par; minskning 13; folkmängd 340.
Hejdeby socken: födda 2, döda 4, inflyttade 18, utflyttade 8, vigda 1 par; ökning 8; folkmängd 207.
Vamlingbo socken: födda 9, döda 10, inflyttade 22, utflyttade 37, vigda 6 par; minskning 16; folkmängd 762 (363 mankön, 399 qvinkön).
Sundre socken: födda 6, döda 4, inflyttade 15, utflyttade 8, vigda 1 par; ökning 9; folkmängd 231 (111 mankön, 120 qvinkön).
Habblingbo socken: födda, 6 döda 10, inflyttade 19, utflyttade 18, vigda 4 par; minskning 3; folkmängd 647.
Silte socken: födda 10; döda 9, inflyttade 2, utflyttade 24, vigds 2 par; minskning 21; folkmängd 371.
Fardhem socken: födda 9, döds 9, inflyttade 36, utflyttade 25, vigda 3 par; ökning 11; folkmängd 352.
Linde socken: födda 5, döda 5, inflyttade 42, utflyttads 67, vigda 3 par; minskning 25; folkmängd 327.
Lojsta socken: födda 3, döda 0, inflyttade 18, utflyttade 24, vigda 1 par; minskning 3; folkmängd 290.
Hangvar socken: födda 25, döda 12, inflyttade 37, utflyttade 55, vigda 3 par; minskning 5; folkmängd 958.
Hall socken : födda 2, döda 5, inflyttade 11, utflyttade 10, vigda 1 par; minskning 2; folkmängd 280.
Källunge socken: födde 2 (1 mankön, 1 qvinkön), döda 3 (2 mankön, 1 qvinkön), inflyttade 24 (8 mankön, 16 qvinkön), utflyttade 36 (14 mankön, 21 qvinkön), vigda 2 par; minskning 12; folkmängd 238 (121 mankön, 117 qvinkön).
Vallstena socken: födda 8 (5 mankön, 3 qvinkön), döda 10 (4 mankön, 6 qvinkön); inflyttade 28 (14 mankön, 14 qvinkön), ut flyttade 23 (12 mankön, 11 qvinkön), vigda 3 par; ökning 3; folkmängd 362 (171 mankön, 191 qvinkön).
Othem socken: födda 21, döda 20, inflyttade 84, utflyttads 110, vigda 6 par; minskning 25; folkmängd 1,043.
Boge socken: födda 10, döda 13, inflyttade 23, utflyttade 37; vigda 1 par; minskning 17; folkmängd 466,
Veskinde socken: födda 13 (9 mankön, 4 qvinkön), döda 9 (7 mankön, 2 gvinkön), inflyttade 64 (33 mankön, 31 qvinkön), utflyttade 72 (35 mankön, 37 qvinkön); minakniag 4; folkmängd 568 (269 mankön, 309 qvinkön).
Bro socken: födda 3 (mankön), döda 4 (4vinkön), inflyttade 30 (16 mankön, 14 qvinkön), utflyttade 33 (11 mankön, 22 qvinkön); minskning 4; folkmängd 283 (134 mankön 149 qvinkön).
Atlingbo socken: födda 7 (2 mankön, 6 qvinkön), döda 6 (2 mankön, 3 qvinkön), inflyttade 16, (7 mankön, 9 qvinkön), utflyttade 17 (8 mankön, 9 qvinkön), vigda 2 par; ökning 1; folkmängd 233 (112 mankön, 121 qvinkön).
Fårö socken: födda 28, döda 15, inflyttade 15, utflyttade 54, vigda 7 par; minskaing 26, folkmängd 1,190.
Stenkyrka socken: födda 12, döda 20, inflyttade 36, utflyttade 38; minskning 10; folkmängd 820.
Tingstäde socken: födda 16, döda 18, inflyttade 42, utflyttade 46; minskning 6; folk. mängd 523.
Martebo socken: födda 6, död 1, inflyttade 26, utflyttade 42; minskning 12; folkmängd 287.
Lummelunda sockan: födda 5, döda 8, inflyttads 66, utflyttads 35; ökning 28; folk. mängd 374.
Hejnum socken: födda 12, döda 8, inflyttade 20, utflyttade 32; minskning 8; folkmängd 321.
Bäl socken: född 1, döda 2, inflyttade 30, utflyttade 43; minskning 14; folkmängd 203.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Från landsbygden. Väte.

VÄTE, 7 april.
Spanskan kräver offer. Som förut i Gotlands Allehanda meddelats, dog för någon tid sedan ynglingen Rudolf Gardelius Rovalds, i lunginflammation såsom följdsjudom av spanska sjukan. I lördags i förra veckan krävde denna sjukdom sitt andra offer, i det arbetaren Karl Börjesson, även från, Rovalda, då avled i denna sjukdam. Båda ha varit anställda vid cementfabriken i Rute och insjuknat därstädes. Karl Börjesson, som vid sin död var nära 30 år gammal, efterlämnar sörjande moder och maka samt ett minderårigt barn. Ett par andra sjukdomsfall, inom socknen misstänkas också vara spanska sjukan eller influensa. I Hejda har likaledes förekommit sjukdomsfall av samma art. -n.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Dödsfall. Olof Niklas Olsson

Att Husbondesonen & Ångqvarnsegaren Olof Niklas Olsson, från Sårby i Wäte, stilla afled i Alfva Söndagen den 13 September 1874, i en ålder af 24 år, 1 månad och 15 dagar; sörjd och saknad af föräldrar, syskon och många bekanta, tillkännagifves endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 September 1874
N:r 75

Georg Edvard Alfvegren.

Georg Edvard Alfvegren.

Hejde o. Väte.
F. i Lojsta, Gotl. län, 1846 19/9. Stud. i Upps. 68. Prv. 70; kyrkoh. i Ejsta 79; kontr.-prost 89-1903; kyrkoherde i Hejde fr. 92. Utg. predikningar öfver 3 årg. högmässotexter o. de gamla episteltexterna samt öfversättningar o. tidningsuppsatser; minnestecknare vid prästmötet 07.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Legala nyheter.

Lösen för fynd att lyftas å Landskansliet:
Af klockaren E. Löfberg och arbetaren Hans Jakobsson i Hemse med 50 kr., Olof Stenberg Stenstugu i Ahla 12 kr.; Edv. Mårtensson i Wamlingbo 97 kr,. af Petter Lindgren Lindarfve i Hemse 4 kr., Jonas Pettersson Enges i Barlingbo 2 kr., Tomas Österdahl Hägvards i Hall 1 kr., Petter Lydahl i Lye 8 kr., Olivia Söderlund Tune i Wäte 1 kr.; Carl Nygren 14 kr., Per Björkegren i Sjonhem 8 kr.; Johan Kuntze 5 kr., Per Jacobsson Lingsarfve i Eskelhem 1 kr.; Oscar och Adolf Fröberg i Lummelunda 34 kr., P. E. Alfvegren i Hejde 20 kr., Hans Halfvans i Garde 3 kr. 50 öre, J. F. Ahlstrand i Sjonhem 156 kr., Carl Wahlgren Östergårda i Stenkumla 9 kr., Theodor Larsson i Stenkumla 11 kr., Carl Boman i samma socken 8 kr., arbetaren A. Engström 106 kr., J. P. Pettersson i Hogrän 10 kr., A. Pettersson i Sjonhem 4 kr., O. Claesson 6 kr., P. Gutenberg i Wallstena 6 kr., arbetaren Pettersson i Garde 1 kr., J. Bingström i Gothem 6 kr., L. Wedin i Kräklingbo 3 kr., pigan Cath. Boberg 2 kr., P. Jacobsson Lingsarfve i Eskelhem 4 kr., J. P. Lingstedt 3 kr., O. Hedström Antarfve i Halla 4 kr. Wilh. Pettersson Åby i Bro 2 kr., A. P. Nygren i Lummelunda 5 kr., gossen G. H. Eriksson 4 kr., P. N. Pettersson Harqire i Björke 3 kr., Petter Johansson Haltarfve i Lokrume 4 kr., And. Alfr. Wittberg Westerby i Sanda 40 kr., arbet. Olof Odin i Halla 2 kr., P. Jacobsson Lindarfve i Eskelhem 6 kr., Joh. Ekedahl Godrings i Ekeby 4 kr., Joh. Johansson Haltarfve i Lokrume 10 kr., drängen Frans Magnusson i Högbro 5 kr., F. Thulin Bjerges i Wallstena 4 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juni 1874
N:r 50