Meddelande från Andelsslakteriet.

Överenskommelse har träffats med Gotlands resp. Klintehamn-Roma järnväg om transporter medelst lastbil för uppsamling av djur, som skola levereras till Slakteriet. Dessa transporter, som komma att taga sin början om några veckor, beröra dels Eke, Alva, Havdhem, Fardhem, Linde och Lojsta socknar, dels även Hejde och Väte socknar. Avgifter för uppsamlingstransporterna behöva icke erläggas till bilföraren utan komma att uttagas av Andelsslakteriet vid likviden för redovisning till järnvägen. Avgifterna, som äro låga, kungöras samtidigt med ktingörandet av turlistan för bilarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Fastighets- o. lösöreauktion i Väte.

MÅNDAGEN DEN 12 APRIL kl. 1 e. m. låta dödsbodelägarna efter J. P. Larsson, Isome, genom offentlig auktion försälja dödsboets fastigheter och lösegendom, varav nämnas: Möbler såsom byråer, dambyrå, antik byrå, d:o spegel, stolar, bord, skänkar, sängar, soffa, gungstol, kistor, väggur, porslin och glas. Snickarebänk och d:o verktyg m. m.
Kl. 2 e. m. utbjudes fastigheterna 9/200 mtl. Isome, 1/128 mtl. Rovalds, 1/128 mtl. Isome samt för annans räkning 11/144 mtl. Myra i Mästerby om c:a 15 tnl. skogsmark samt 4 tnl. åker. Villkoren vid utropet. Fastigheterna visas före auktionen efter tillsägelse vid Theodor Petterssons, Sigsarve, Viklau. Tel. Bjärges 15 b.
Å lösegendomen betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 okt. 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Godtemplarordens ungdomsarbete.

Ombudsman Eric Boström. från Kvänum har under de senaste dagarna hållit några föredrag för att sprida kännedom om I. O. G. T:s ungdomsarbete och speciellt scouting. Under påskhelgen ledde han ett påskläger för scouter i Klinte, då samtidigt ett gotlandsdistrikt av IOGT:s scoutorganisation konstituerades. På tisdagen besökte han Hemse, där ett 25-tal åhörare hade samlats och utsikter att få till stånd en flickavdelning syntes föreligga.
På onsdagen besökte han Klintehamn och Väte. På sistnämnda platsen var ordenshuset fyllt till sista plats, och utom hr Boströms föredrag förekom musik och sång av en trio från Vall, sångtablå och paketauktion.
I går medverkade hr B vid ett samkväm i Levide, besökt av ett 90-tal personer. Levide sångkör svarade för sången, musikcirkeln för musiken, och en flicka sjöng en rolig visa. Till sist roade man sig med folklekar.
Inom Södra Gotlands kretsloge av I. O. G. T. räknar man med att kunna få till stånd mindre scoutavdelningar i Klintehamn, Levide, Hemse och Väte. (Klintehamnsgruppen har redan återupptagit sin verksamhet.) Ledare för pojkarna blir handl. Sture Jönsson, Levide, och för flickorna fru Karin Jönsson, Levide.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 April 1937
Nr 74

Gotlänningar döda i U. S. A.

Mrs Maria Katarina Larson Alm, har avlidit i Jamestown, N. Y., 73 år. Hon var född i Visby och kom till Amerika för 30 år sedan. Hon efterlämnar två söner.
Mrs Amelie Peterson, född Logström, avled nyligen i Brooklyn, N, Y., efterlämnande make. Hon var född i Väte, Gotland, 1875.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 April 1937
Nr 73

Arrendeauktion i Väte.

MÅNDAGEN DEN 1 MARS kl. 1 e. m. låter HILDA JAKOBSSON, Folkes, genom offentlig auktion utarrendera sitt hemman på en tid av 10 år. Arealen 18 tnl. åker, 2 hagar om 12 och 17 tnl., 5 tnl. äng, c:a 4 tril. betesmark. Utbud i helhet och mindre lotter. Villkoren vid utropet.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Pension till f. d. båtsmän.

Statskontoret tillstyrker hos k. m:t ansökningar om pension från nio f. d. båtsmän, däribland båtsmännen vid Gotlands 1:a kompani nr 85 Anders Hallström, Vänge, och nr 104 Spelare (L. P. Enkvist), Väte.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1937
N:r 45

I har fört föreningsregister

hava nedannaninda dagar innevarande år intagits följande anmälningar, nämligen:

den 25 januari:
i styrelsen för Hablingbo mejeriförening utan personlig ansvarighet har i stället för Henrik Booberg invalts hemmansägaren Lars Nicklas Josef Smittarberg, Hallvards i Hablingbo, varjämte som suppleant i stället för Nils Ragnar Leonard Carlsson utsetts hemmansägaren Jakob Emil Seth Rangstedt, Sigleifs i Silte. Firman tecknas av Karl Jakob Gotthard Snöbohm och Karl Adolf Viktor Florström var för sig,

den 29 januari:
den 14 januari 1937 antogos stadgar för Gotländska Lantmännens Lokalförening i Södra Väte med begränsad personlig ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska lantmännens Centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring uti medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varje hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i Södra Väte, utgöres av Karl Josef Niklas Olofsson och Jonas Samuel Björkqvist, båda i Magnuse, samt Olof Hjalmar Hederstedt i Mölner, med Arvid Josef Emanuel Söderström i Hemse och Gustav Evald Kristoffer Nyström i Mölner, alla i Väte socken, såsom suppleanter. Firman tecknas av Karl Josef Niklas Olofsson och Jonas Samuel Björkqvist var för sig. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 8 dagar före stämman genom skriftligt meddelande. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland utkommande tidning,
samma dag:
den 4 september 1933 antogos stadgar för Gotländska Lantmännens lokalförening i Gothem med begränsad perooulkg ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska Lantmännens Centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring uti medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varje hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i Gothem, utgöres av Karl Vilhelm Sigurd Eriksson i Fjärdinge, Olof Petter Edvin Pettersson i Hintzer och Adolf Johansson i Busarve, med Karl Johan Mattias Silvin i Kyrkebinge och Niklas Oskar Fredriksson i Busarve, alla i Gothems socken, såsom suppleanter. Firman tecknas av Karl Vilhelm Sigurd Eriksson och Olof Petter Edvin Pettersson vår för sig. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma. minst 8 dagar före stämman genom tillkännagivande i minst en på Gotland utkommande tidning. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland utkomenande tidning,

den 2 februari:
den 15 november 1936 antogos stadgar för Föreningen Havdhems Folkets-Hus utan personlig ansvarighet, som har till ändamål att genom förhyrande av lokal samt köp eller byggande av hus mot betalning tillhandahålla Havdhems arbetare och närstående organisationer lämpliga lokaler. Styrelsen, som har sitt säte i Havdhem, utgöres av Alex Jakob Emanuel Östergren, Gustav Henning Hall, Karl Oskar Johansson, Erik Nilsson, Nils Verner Romin, Edvin Karl Theodor Kalströrn och Gottfrid Laurentius Klas Larsson, alla i Havdhem, med August Herman Nicklas Larsson, Arnold Viktor Emanuel Bodin, Urbarn Elieser Johannes Löwenborg och John Gunnar Fredrik Romin, alla i Havdhem, såsom suppleanter. Firman tecknas av Alex Jakob Emanuel Östergren och Karl Oskar Johansson i förening. Räkenskaperna avslutas den 31 december varje år. Kallelse till sammanträde tillkännagives senast 8 dagar före dess hållande genom anslag å föreningens anslagstavla och genom kungörelse i minst en av platsens tidningar. övriga meddelanden kungöres genom anslag å anslagstavlan,

den 3 februari:
å sammanträden den 26 april och den 3 november 1936 har beslutats ändring av 10 4 av de för Gotlands konsumtionsförening u. p. a. gällande stadgar,
samma dag:
å sammanträden den 30 december 1935 och den 26 juni 1936 antogos ändrade stadgar för Lärbro Mejeriförening utan personlig ansvarighet. Föreningen har till ändamål att driva mejerirörelse i Lärbro socken samt att av föreningsmedlemmar och andra uppköpa mjölk och försälja mejeriprodukter samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna sker av styrelsen genom anslag i mejeriet. Kallelse till föreningsstämma skall ske minst 8 dagar före stämmans hållande. Styrelsen, som har sitt säte i Lärbro, utgöres av Karl Johan Konrad Bergbohm, Sigfride i Rute, Nils Roland Andersson i Takstens, Adolf Percy Falk, Kännungs i Hellvi, Karl Johan Sigurd Hallgren, Pavalds i Lärbro, och John Martin Viktor Nilsson, Norrbys i Lärbro, med Olof Oskar Theodor östman, Glästäde i Lärbro, och Karl Nicklas Svante Almqvist, Lilla Vägome i Lärbro, såsom suppleanter. Firman tecknas av Nils Roland Andersson ensam.
Visby i landskansliet den 11 februari 1937.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fresdagen den 19 februari 1937
N:r 41

Landsbygden. Väte.

VÄTE, 19 febr.
En anslående sånggudstjänst hölls söndagen den 14 dennes i Betelkapellet härstädes för fullsatt lokal, varvid förekom sång av blandad kör, manskör, damkör, solo och sång till stränginstrument under hr E. Gomårs säkra ledning. Damkören, som sjöng ett par vackra sånger, leddes av hr Stenström, Banden. Orgeleckompanjemanget sköttes med vanlig bravur av hr J. Gardell, Stenkumla. Som solosångare fungerade hr E. Gardell, Stenkumla. Ett kort anförande hölls av pastor T. Gunvall, utgående från Jesu ord: ”Lägg ut på djupet”, därvid påpekande att den ytlighet som råder i människovärlden beror icke på tidsandan, utan på den människornas ytlighet, som skapar tidsandan. Både tal och sång verkade synbarligen till uppbyggelse.

Gotlands Allehanda
Fresdagen den 19 februari 1937
N:r 41

Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Auktion i Väte.

MÅNDAGEN DEN 15 FEBR. kl. 11 f. m. låter LUDVIG KARLSSON, SKRADARVE, genom offentlig auktion försälja: 3 st. prima mjölkkor (en nykalvad och två kalvfärdiga), 3 st. ettåriga kvigor, 1 kvigkalv. Nötkreaturen reaktionsfria. 1 högdräktig grissugga, 4 st. fyra mån. grisar, 1 ett års ardennerföl, 6 gen. Enbetsvagn och dito sele samt några bildäck passande för bilvagnar.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 nov. 1937 eller vid anfordran.
Elof Hansson. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1937
N:r 33