Kungörelse.

Härmed kungöras till ansökan lediga distriktsbarnmorsketjänsterna i
Rute distrikt, (Fleringe, Rute, Bunge och Hellvi socknar), med station för barnmorskan i närheten av Rute kyrka. Lön och övriga förmåner enligt lag. Tillträde 1 mars 1933.
Slite distrikt, (Othems och Boge socknar), med station i eller i närheten av Slite samhälle. Lön 1.100 kronor. Övriga förmåner enligt lag. Tillträde 1 mars 1933.
Väte distrikt, (Atlingbo, Hejde, Väte och Mästerby socknar), med station i närheten av Väte kyrka. Lön 1,300 kronor. Övriga förmåner enligt lag. Tillträde 1 februari 1933.
Ansökningar skola vara till barnmorskestyrelsen i a inkomna före den 1 januari 1933 och åtföljas av åldersbetyg, läkareintyg, bestyrkt avskrift av barnmorskebrev samt av intyg om föregående tjänstgöring.
Barnmorskestyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Kyrkoherdetjänsten

i Hejde och Väte församlingars pastorat, till vilken vid första ansökningstidens utgång icke tre behöriga sökande anmält sig, har ånyo kungjorts till ansökan ledig med ansökningsrätt för hela rikets prästerskap. Ansökningstiden utgår lördagen den 31 dec. kl. 12 middagen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Idrott och sport.

Gotlands motorförenings orienteringstävling
natten till söndagen blev en synnerligen lyckad sådan, spännande och ganska svår, utan att dock materielen bör ha blivit så illa åtgången. Deltagarna torde ha varrit ganska nöjda med densamma, och det enda man kan beklaga var att motorcyklarna icke kunde fullfölja tävlingen. Starten gick kl. 7 på lördagskvällen från platsen utanför J. E. Siltbergs bilaffär på Kung Magnus väg, och körordern, som då utdelades förutsatte att deltagarna skulle återvända dit, men vid återkomsten fingo de nya order vid Österby och körde i stället till västra mynningen av Lancastergränd, där ännu en körorder utdelades och deltagarna sändes ut på södra Gotland, där prövningarna fortsatte.
Från Visby bar det emellertid först norrut på första etappen. Vägen över Annelund—Hästnäs—Gellungs i Vestkinde—kanalen—Etebols i Lummelunda —vägskälet c:a 500 meter väster om H i Hangvar—Sigsarve i Hangvar—Halls kyrka—Nors— Hallshuk—Vestös—Ganns ödekyrka—Ytlings i Othem—Boge—Hejnum kyrka—Tomase i Lokrume—skolan Haltarve—Björnungs i Lokrume—»granar» i Bro—Vatlings i Fole—Hejdeby—Visby (Lancastergränd)—Norrgårda i Tofta—Ragnvalds södra—Eskelhem—Mästerby kyrka—handelsboden i Väte—Gullarve i Väte—Dals—Krämplösa—över skogen till landsvägen från Lojsta vid Stebstu—Ejmunds—Stenkumla kyrka—Visby och målet.
Alla tre motorcyklarna mäste ge upp strax i början av tävlingen, och en av bilarna fastnade vid en vändning uppe i Lummelunda, vilket sinkade en del, varpå bilen ifråga i Hallsskogarna körde bort sig och gav upp. Det blev alltså sju bilar, som toga sig tillbaka till Visby, men av dessa kommo endast 5 medan målet ännu var öppet, d. v. s. till kl. 6 på söndagsmorgonen. I mål inkommo ekipagen i följande ordning: nr 2 Sellin på Ford kl. 4,38, nr.8 Norman, Chevrolet, 4,41; nr 11 Knut Falck, Ford, 4,42; nr 4 Gustaf Falck, Opel, 5,19; nr 5 Leibertz, Whipet, 5,24; nr 10 Elisabeth Johansson, Pontiac, några minuter över 6. Nr 12 Ekdahl på Ford hade ännu på förmiddagen icke avhörts, men lär ha fyllt bensin i Hejde vid 6-tiden på söndagsmorgonen.
Då man teoretiskt beräknat att första man skulle kunna vara i mål kl. 1 på natten, visa ju ovanstående tider att vägarna och orienteringen bjudit en hel del svårigheter. Vägarna voro frusna med uppblött mark under, och väglaget tvingade sålunda förarna till försiktighet. Allt avlöpte väl och utan olyckshändelser. Tävlingen har omfattats med det största intresse av förarna, och allmänna meningen lär vara att tävlingen var lika lyckad som intressant. Tack vare prickbelastningen torde det icke bli någon svårighet att skilja förarna åt — de som av allt att döma ligga bäst till äro hrr Norman och Gustaf Falck, men slutligt besked härom kan först erhållas sedan tävlingsledningen och prisdomare fått närmare granska resultaten och protokollen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Gotlands nationalbeväringsförbund.

Med personal från Väte, Hejde och Guldrupe har, sedan augusti månad en frivillig kulsprutekurs varit i verksamhet. Kursen inspekterades I går av militärbefälhavaren på Klinte skyttegilles bana, därvid såväl skarpskjutning under taktisk. förutsättning som materielkännedom uppvisades. Kursen visade synnerligen. goda resultat och fick varmt erkännande för kunskaper och intresse. Vid avslutningen utdelades kulsprutemärke till deltagarna, vilka alla gjort sig berättigade därtill, liksom hederspriser. för goda kunskaper i dithörande övningsgrenar.
Ungefär samtidigt avslutades en kulsprutegeväretskurs, som under hösten varit sammandragen i Eksta, Inspektionen förrättades av kapten N. Söderberg. Även här blev resultatet gott, och samtliga deltagare visade god kännedom i kulsprutegevärets betjänande och skötsel.
I detta sammanhang vill nat.-bev.-för-bundet till landstormskvinnoföreningarna giva uttryck åt sitt varma erkännande för de vackra hederspriser, som skänkts såväl till kulsprutemännen av mellersta Gotlands lottor, som till Ekstaskyttarna av Visbylottorna. Heder åt deras verksamhet till uppmuntran av det frivilliga försvarsarbetet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Landsbygden. Väte.

VÄTE, 15 nov.
Skördefesten i lördags till förmån för Fosterlandsstiftelsens och Gotl.
missionsförenings missionsverksamhet gick bättre än man kunnat ana och vänta. — Härligt månsken och goda vägar var det, men så var också den rymliga godtemplarlokalen packad till trängsel av folk och vid auktionen föllo buden täta. En myckenhet gåvor hade skänkts från socknens alla delar. Som både föredragshållare och auktionist tjänstgjorde pred. G. Westin med landstingsman K. Olofsson, Magnuse, vid protokollet. Det pekuniera resultatet av festen blev något över 200 kronor, vilket får anses som gott i depressionstider.
Ett ovanligt högt lusttryck har nu härskat några dagar och fråga är, om ens i mannaminne barometern stått så högt som nu. Nu tycks det dock bli slut med det goda, ty barometervisaren har fått brått med att skynda tillbaka igen. Men fint gott väder ha vi haft så länge han pekade i höjden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 november 1932
N:r 268

Epidemirapporten.

Förste provingsialläkarens epidemirapport för förra hälften av november månad upptar 6 fall av skarlakansfeber i Klinte socken, 1 fall av gulsot i vardera Etelhems, Endre, Eskelhems, Silte och Linde socknar samt 1 fall av Bornholmssjukan i vardera Väte, Linde, Hamra och Öja socknar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 november 1932
N:r 268

Kyrkoherdetjänsten t Hejde

och Väte församlingars pastorat har kungjorts till ansökan ledig. Ansökningstiden utgår den 25 november.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 oktober 1932
N:r 250

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
Hösttingets 2:dra sammanträde. Rättens ordf. häradshövding H. Krok.
Tvist om en handling.
En tvist av mera ovanlig art har anhängiggjorts vid rätten. Det rör sig om ett kammarkollegiets skatteköparebrev av år 1760, vilket tvenne personer vill vara innehavare av. Lantbr. Johan Mattsson Isoms i Väte, har tidigare innehaft handlingen från den tid han var ägare av Rikvide i Silte, som handlingen berör. Sedan har handtingen vid en tvist om fiskevatten i Petesviken år 1923 lånats av intressenter i nämda tvist och slutligen hamnat hos lantbr. Olof Hansson. Kyrkeby i Hablingbo, vilken numera är ägare till en del av Rikvide. Ovannämde Mattsson vill nu ha handlingen tillbaka, men Hansson har vägrat, enär han ansåg sig vara rätte ägare till det unika papperet. Och så har Jet blivit process. tvenne vittnen hördes, vilka kunde styrka att handlingen lånats av Mattsson. Och därmed överlämnades målet och nästa gång säger rätten ifrån, vem som får antikviteten.

Tillgrepp.
En ung fru var instämd för tillgrepp vid Kneippbyns restaurang, där hon varit anställd som städerska förliden sommar. En hel del kuddar och filtar hade från restaurangen bortkommit, och en filt hade påträffats hos svar. Hon erkände tillgreppet av denna filt, mens bestred, att hon tagit mera. Förundersökning skall verkställas, och atom avkunnas nästa gång.

”Styrinrättningen krånglade”.
Chauffören Alb. Öberg från Sanda år tilltalad för att ha kört bil i berusat tillstånd och ej kört med nödig varsamhet. Han bestred, att han varit berusad, hade först inte smakat sprit under dagen men sedan en kaffehalva. och han hade visserligen kört i diket, men detta, berodde på .bed i styrinrättningen. Sprit fanns med i bilen men hade inte smakats. Åkl. begärde uppskov för bevisning. Målet förekommer åter nästa gång.

Bilmål.
Lantbr. Helge Persén i Lärbro var instämd för att han låtit sin bil gå i persontrafik utan att denna varit besiktigad härför. Han erkände och fick böta 25 kr. – En fiskare i När dömdes till 25 dagsböter å 1 kr., för att han ej haft sin bil i vederbörlig ordning trafikförsäkrad.

Olaga handel.
En agent i Visby står tilltalad för att utan rättighet därtill ha försålt skodon i Burgsvik. Han framhöll som förmildrande omständighet, att han handlat i god tro, då firman, han sålde för, löst rättighet för tillfällig handel på vissa platser, bl. a. Burgsvik. Åkl. hade emellertid varnat svar. i förväg!. Utslag nästa gång.

Utslag:
För förskingring av en separator, som Inkö, på avbetalning, dömdes en person i Visby, tidigare bosatt i Västerhejde, till 50 dagsböter å 1 kr.

För djurplågeri dömdes Oskar Karlsson, Världsände i Klinte, till 50 dagsböter å 2 kr., varjämte han skall ersätta veterinärkostnader med 36 kr.

För hemfridsbrott hos statkarlen E. Andersson, Källgårds i Stenkumla, ha Set Pettersson, Lärbro, och Bertil Lindgren, Visby, stått tilltalade. Lindgren fick nu för skadegörelse böta 10 kr. samt för misshandel 110 kr. och Pettersson för misshandel till 50 kr. Lindgren skall ersätta gårdens ägare för skadegörelsen med 40 kr. och båda svarandena skola solidariskt utgiva till makarna Andersson 60 kr. för sveda och värk.

Polisman brister i redovisning.
En förutvarande polisman på Sudret har befunnits brista i redovisning av inkasserade medel, vilket upptäcktes sid revisor Bergenströms granskning av vederbörandes, inkassoböcker. Vid revisionen saknades 1,461 kr. För att täcka detta belopp lyckades vederbörande dels genom län på växel dels också genom län hos prisatpersoner skaffa ihop något öser 1,400 kr., men ännu återstår att redovisa kr. 49, 16. Han var nu instämd för rätta och personligen närvarande. Landsfogde Broms uppträdde som allmän åklagare. Svar. kunde ej förklara, varför han slarvat. Åkl. yrkade ansvar för vårdslöshet och oskicklighet i tjänst samt förskingring as kr. 1,461, 0.1. Utslag via oktobersammanträdet.

Blockaden i Klintehamn.
Som tidigare meddelats skulle en blockadhistoria från Klintehamn dragas inför häradsrätten. Våren 1931 förklarade Byggnadsträarbetareförbundets avdelning i Klintehamn byggnadsfirmorna Hägg och Siggelin i Klintehamn i blocks och sid sammanträde med avdelningar en 4 juni samma är beslöts prickning as 10 arbetet, som, trots blockaden, tagit anställning hos firmorna, silket publicerats genom annons i Gotlands Folkblad och genom anslag i Klintehamn. För denna prickning, sade nu de tio uttagit stämning på lenrna för fackföreningen Eds. Nilsson och Alb. Broberg.
Då målet påropades inställde sig advokat Sven Hultman som ombud för kärandena samt svarandena personligen med biträde as advokat Arnold Sölvén från Stockholm.
I stämningen framhölls, att prickningsanordningen varit menlig för kärrs goda namn och rykte samt deras fortsatta utkomstmöjligheter. De 10 kärandena begärdera vardera 100 kr. i skadestånd jämte rättegångskostnader.
Svar.-ombudet inlämnade en längre skritt, i vilt n det först påstods att det frånvarande åtalet var ett led i Allmänna Valmansförbundets byrån för näringsfrihet kampanj mot de organiserade arbetarnas kamp för bättre förhållanden. Vidare presterades en utredning om vad blockad eller strejk är. Vidare framhölls att för straffbarnet fordras att gärningen, för silken beskyIlningen gäller är för vederbörande nedsättande, och icke prickningen i och för sig .
I en diskussion, som uppstod mellan ombuden, framhöll adv. Hultman, att han eller hans huvudmän ej hade en aning om Allmänna Valmansförbundets verksamhet på hithörande område och att det ligger i sakens natur, att ingen arbetsgivare med kollektivavtal vågar anställa en prickad as fruktan för blockad. Slutligen bestred svar: omb. att muntligt utspridande av prickningsbeslutet skett samt att svar. vore ansvariga för publicerandet därav.
Sedan parterna framställt ersättningsyrkanden, överlämnades målet och mas utslag vid nästa sammanträde.

Frånvaro av körkort vid motorcykelkörning kostade en person 60 dagsböter å 2:- kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 September 1932
N:r 224

Tillkännagivande.

I här fört handelsregister hava nedannämnda dagar intagits följande anmälanden, nämligen:
den 8 september 1932, att Ernst Fridolf Anshelm Thomsson ämnar i Väte socken, postadress Roma Kloster. idka handelsrörelse under firma Ernat Thomsson;
den 15 september 1932, att Hilda Anna Maria Svensson, samt i Stånga socken, postadress Stånga, idkar handelsrörelse under firma H. Svensson, med avdelningskontor utan självständig förvaltning i Burs socken, ämnar öppna sådana avdelningskontor även i övriga kommuner å Gotlands läns landsbygd, ävensom att änkan ’Anna Stengård ämnar under oförändrad firma fortsätta sin avlidne mans i livstiden under firma Martin Stengård i Follingbo socken, postadress Sylfaste, idkade handelsrörelse; samt den 17 september 1932, att Karl Josef Olofsson ämnar i Othems socken, postadress Slite, idka handelsrörelse under firma Josef Olofsson, samt att Erik Helmer Nordin och Johan Anton Mimer Olsson ämna i bolag idka handels- och snickerirörelse i Othems socken, postadress Slite, under firma Nordin & Co:s Snickeriverkstad.
Visby i landskanslist den 20 september 1932.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219

Lösöreauktion i Väte.

Lördagen den 24 innev. september kl. 11 f. m. låterhemmansägaren P. Söderdahl, Qvie,
med anledning av fastighetens för säljning och avflyttning från stället, genom auktion försälja: nysilver och nickel, koppar och järnsaker, möbler, såsom ett större skåp, en schiffonier, en byrå, en buffé, sängar, stolar, bord, kommoder, speglar, en resårsoffa, ljuskrona, lampor, ett bättre väggur, diverse kökssaker, en separator, en besparingsspis, sängkläder och linne, sals- och andra golvmattor, kardiner, tavlor, laggkärl och stormangel, yttre inventarier, såsom: Fjäderharv, rovskärningsmaskin, sättare, spetsplog, hyvelbänk, diverse handredskap m. m.
Anstånd med betalningen för godkände inropare till 1 sept. 1933, andra betala kontant eller vid anfordran.
Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma blivit betald.
Väte den 12 sept. 1932.
C. V. Carlqvist.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 september 1932
N:r 21