Från jernvägsbolagets

stämma, under ordförandeskap af öfverste Vegesack, hinna vi för dagen endast anteckna, att stämman var icke fullt så talrikt besökt som man kunde hafva anledning antaga. Stor liknöjdhet ådagalades särskildt från de kommuners sida, som i saken kunna vara intresserade, alldenstund bland dem endast sju sändt ombud nämligen Etelhem, Stånga, Lau, Wäte, Barlingbo Atlingbo och Hemse.
— I fråga om sättet att erhålla nödiga medel utöfver aktieteckningen för jernvägens anläggning uppdrog stämman åt styrelsen att anskaffa sådana vare sig genom utfärdande af obligationer, genom lån från statens sida eller hos enskilde, på sätt och vilkor, som styrelsen finner lämpligast. — Med anledning af att teckningen i Roma och Barlingbo är vilkorlig, samt teckningen i Hejde icke utan. ett nytt beslut kan varda gällande ansåg sig icke styrelsen förr än det blefve fullt klart, bura dessa kommuner vilja hafva det, kunna framlägga något bestämdt förslag rörande jernvärgens sträckning, och föreslog derför, att stämman skulle ajourneras till 14 nästkommande Augusti, hvilket ock beslöts. Dessförinnan utspann sig dock en öfverläggning rörande de olika påtänkta sträckningarna, för hvilken vi framdeles skola redogöra.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Juli 1876
N:r 53

Lösen för fynd

att lyftas å landskansliet af P. Pettersson 15 kronor fören i trädgården vid Tune i Wäte socken fonnen mindre, hopböjd, i ena ändan afhuggen trind guldten; hemmansegaren Petter Gardell 52 kronor för en å Niome i Stenkyrka funnen, något större, trind samt hopböjd och i ena sidan afhuggen guldten; och drängen Niklas Wedin 1 kr. för en liten genomborrad konisk knapp af bly, funnen i Stenkyrka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Juni 1876
N:r 48

Landstingsvalet.

Bondeförbundet
har nu fastetällt sina kandidatlistor för landstingsvalet på landsbygden. — Listorna ha följande utseende:
För södrahäradet: Rikedagsman Th. Gardell, Gans i Näs landstingsmännen K. J. Levander, Bols i Havdhem; Lars Hansson, Gangvide i När, Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, och Karl — Olofsson, Magnuse i Väte, lantbr. Johan Johansson, Gardarve i Fardhem, Anton Jacobsson, Bölske i Eke, K. Konradsson, Botvardi i Hablingbo, Rud. Olsson, Norai Vamlingbo, Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, Gunnar Andersson, Robbenarve i Garda, Hugo Pettersson, Stumla i Alva, nämdeman Anskelm Johansson, Enges i Burg, lantbr. Ax. Sundberg, Oxarve i Hemse, Arvid Karlsson, Bandegårda i Sanda, Rud. Larsson, Aningåkra i Alskog, Henning Widén, Vallbys i Hogrän, och Gunnar Larsson, Norrkvie i Grötlingbo.
För norra häradet: Riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume, (suppl. lantbr. Gunnar Nilsson, Halner i Bro, och O. Björkander, Pajse i Martebo), f. riksdagsman Hugo Karlström, Mörrby i Lokrume (suppl. lantbr. Per Svensson, Sorby i Stenkyrka, och Herman Löthberg, Kaungs i Västkinde), landstingsman J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro, (suppl. lantbr. Gust. du Rietz, Gåsemora å Fårö, och Konrad Bergbohm, Siefride i Rute), riksdagsman Arv. Gardell, Stenstu i Endre, (suppl. lantbr. Arv. Collberg, Nygårds i Follingbo och Oskar Pettersson, Dunegårda i Dalhem), landstingsman Osk. Thomasson, Kärrmans i — Kräklingbo, (suppl. lantbr. Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn och John Pettersson, Bringsarve i Ardre), lantbr. Arv. — Collberg, Nygårds i Follingbo, (suppl. lantbr. I, V. Norman, Möllbos i Halla, och Albert. Johansson, Larsarve i Roma), lantbr. Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn, ,(ouppl. lantbr. Ernst Bendelin, Bendes i Anga, och G. Gradelus, Bjers i Lärbro,) lantbr. Per Svensson, Sorby i Stenkyrka, (suppl. lantbr. John Malmros, Kvie i Martebo, och Gunnar Johansson, Slitegårde i Dalhem,) samt lantbr. Herman Lötbberg, Kaungs i. Västkinde, (suppL lantbr. K. E. Olofsson, Nickarve i Mann och K. Widén, Prästgården i Follingbo).

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Hästmönstring.

Genom beslut på lördagen här k. m:t anbefallt uttagning inom flertalet av landets hästmönstringsområden av hästar och hästfordon för krigsmaktens första behov i enlighet med den nya lagen. Uttagningen, vilken skall äga rum såväl detta som nästa år, skall bl. a. omfatta sex av Gotlands — nio hästmönstringsområden, nämligen Burgsviks landsfiskalsdistrikt; Klintehamnsdistriktet; Kräklingbo distrikt; samt Visby landsfiskalsdistrikt. Inom samtliga dessa områden blir det uttagning detta år, i Kräklingbodistriktet samt Sproge, Eksta, Fröjels, Klinte, Hejde, Sanda och Väte kommuner även år 1935. I allmänhet kommer uttagningen att ske utan föregående besiktning, i Burgsviks samt en del av Klintehamnsdistriktet dock först efter besiktning. Uttagningen skall som regel gälla åren 1935—38. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Förlovade

Folke Odin och Karin Ahlin.
Nyårsafton.
Meddelas endast på detta sätt.

Henning Nilsson och Maria Thomsson.
Visby. Väte.

Sven Pettersson och Helny Söderlind.
Endre. Källunge.

Hilbert Karlson och Anna-Rika Rosén.
Follingbo. Klinte.

Ejnar Sjögren och Märta Olofsson.
Kalmar. Othem.

Sigurd Ahlberg och Ingeborg Andersson
Endre. Sjonhem.

Sture Mattsson och Kerstin Lindbom
Järnavik. Slite.

Gunnar Nilsson och Ingrid Gardell
Lokrume.
Meddelas endast detta sätt

Henning Öström och Inga Engström.
Katthammarsvik. Kräklingbo.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Dödsfall J. P. Blomberg

Att Gud den aldra högste behagat hädankalla Gördelmakaren J. P. Blomberg, hvilken stilla afled vid Lorby i Wäte 2 Mars, i en ålder af 69 år, 6 mån. 7 dagar; djupt sörjd af maka, barn och barnbarn, varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Sv. Ps, nr 495 v. 6.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Mars 1876
N:r 19

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Räfskallet

(bref till Gotl. Alleh.) sistlidne fredag inom Väte, Hejde m. fl. socknar var ej så talrikt besökt som man beräknat, hvadan resultatet blef mindre lofvande, än annars kunde hafva varit fallet. Emellertid fäldes en räf och ett par andra felskötos. Den ene af desse förföljdes at några jägare från kl. 12 till skymningen, utan att likväl kunna fällas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Februari 1876
N:r 13

Landsbygden. Väte.

VÄTE, 14 dec.
En anslående Luciafest firades i går kväll i härvarande godtemplarlokal, som fullpackats med folk. Vädret var också det finaste man kunde önska sig och vägarna voro jämna som golv.
Festen inleddes med unison sång, varefter festtalet hölls av kyrkoherde Olov
Havrén, som intressant och medryckande föredrog Lucialegenden och påpekade Luciafestens symboliska betydelse. Några musikanter från Visby trakterande fioler, guitarr och orgel och som skötte aftonens musikaliska underhållning, läto nu höra sig och efter ett par väl utförda musiknummer tågade Luciabruden med fyra
tärnor in. Komna upp på estraden sjöngo de en Luciasång . Som Luciabrud fungerade fröken Ingrid Fredriksson, Vesterväte. Efter sången uppläste fru Margit
Pettersson, V.-väte, en dikt. Sedan brudföljet åter avtågat, deklamerade hr Samuelsson fr. Visby en dikt, betitlad »Bonden», varefter det inbjudande kaffebordets gåvor avnjötos.
Den alltigenom trevliga och vällyckade festen avslöts av kyrkoherde Havrén med
bön, varefter sjöngs en psalmvers.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 december 1932
N:r 294