Yngling svårt skadad vid kollision.

Lättviktare mot bil i Väte.
En svår trafikolycka med en lättviktsmotorcykel som huvudagerande inträffade i går eftermiddag i Väte, varvid lantbruksarbetaren Arne Karlsson från Rågåkra i Hejde erhöll synnerligen allvarliga skador.
Det tycks som om motorcyklisten själv bär hela ansvaret för det inträffade.
Olyckan skedde vid halvfyratiden på söndagseftermiddagen, då folkskollärare Emil Dalström från Grötlingbo i sin bil, i vilken även hans hustru och två barn medföljde, var på väg från Grötlingbo till Visby. Vid Simunde i Väte observerade föraren två flickor och en yngling på vägens vänstra sida, varför han gav tre signaler för omkörning. Det verkade nämligen som om de tre trafikanterna, av vilka två cyklade sakta och en ledde sin cykel, icke ägnade alltför stor uppmärksamhet åt den övriga trafiken. I detsamma om bilen ’ skulle passera svängde utan föregående varning Arne Karlsson med sin lättviktare tvärs över vägen omedelbart framför bilen, och ehuru denna endast framfördes med hastighet av 40 å 45 km./tim. och föraren omedelbart kastade ratten åt höger, var en kollision oundviklig. Lättviktaren hamnade rakt framför bilen och släpades med ett tiotal meter, och båda ekipagen hamnade i diket — bilen lyckligtvis utan att välta. Det framgick omedelbart, att Karlsson blivit allvarligt skadad, och hr Dalström ombesörjde genast, att han i en personbil fördes till lasarettet. Samtidigt alarmerades ambulansen, som mötte i Träkumla och övertog transporten. Karlsson, som vid olyckan miste sansen, kom under färden till lasarettet ett par gånger till medvetande.
Hr Dalström kvarstannade på olycksplatser, och fjärdingsman Hallgren i Hejde satte omedelbart i gång med en första undersökning. Det framkom därvid, att Karlsson troligen samtalat med de förut nämnda trafikanterna och alltså kört mycket sakta, tills han plötsligt svängde tvärs över vägen för att komma in på en basarplats på högra sidan. Huruvida han icke hört bilens signaler, vilka dock observerades av de övriga, eller om han trott sig kunna hinna över vägen innan bilen lunnit fram, har ännu icke kunnat konstateras. Motorcykeln blev givetis svårt ramponerad, medan bilen äremot endast erhöll obetydliga skador och kunde lämna platsen för en maskin.
Från lasarettet meddelas på vår förfrågan, att Karlsson ådragit sig brott på ryggraden och bäckenet samt att han dessutom erhållit njurskada. Han är givetvis ganska illa däran, men någon omedelbar fara för livet torde icke föreligga.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

En cykelolycka

inträffade igår afton i Väte, då fru Ingeborg Öman, Gullarve i Väte, skadade sig rätt allvarligt under cykelfärd. Hon var på färd med ett par mjölkspann på cykeln, då denna kom ned i ett hjulspår. Då hon hoppade av eykeln råkade hon ådraga sig starkt blödande sår i underlivet och infördes i ambulans till lasarettet, där hon fick kvarstanna för vård.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Auktion i Väte.

LÖRDAGEN DEN 20 AUG. kl. 3 e. m. låter GUNNAR PETTERSSON, genom offentlig auktion, som hålles vid Gräne såg, försälja: 300 tolfter slätspåntade bräder, golvbräder, 1 3/4 och 1 3/4”, plank 3 och 2 1/2”, fyrkantvirke, 50 kbmtr floved, 150 kbmtr tvetved, ribb, troder.
30,000 kg. hö, 10,000 kg. halm, 5,000 kg. solvete III.
Betalningsanstånd till 1 april 1938 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 357.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Idrott och sport.

Idrottsföreningen Varpa
hade igår anordnat tävlan om ”Hedersprispokalen” jämte andra priser, ute i Åhsbergska hagen. Enligt reglerna för vandringspokalen skola alla lag som deltaga i tävlingen kasta en kula mot varandra, och hemföres pokalen av det lag, som vunnit de flesta segrarna. Vid lika antal segrar bli sticken de avgörande. Lagsammansättningen som sker efter vissa regler på grundval av inom föreningen uppnådda resultat i centimeterskastning medför att de kämpande lagen blir ytterst jämna, vilket ökar spänningen än ytterligare.
Då sammanlagt 14 lag ställde upp, så innebar detta att varje lag skulle kasta 13 kulor, vilket blev ett konditionsprov av stora mått. Från kl. 10 f. m. till över 7 på kvällen pågick tävlingen med växlande lycka oavbrutet och ända intill sista kulan för dagen var slutkastad rådde ovisshet om vilket lag som skulle hemföra de flesta segrarna.
Prislistan fick följande utseende:
1) H. Netzel; Sture Nilsson, R. Nyberg, 11 segrar. Hedersprispokalen jämte pokal till varje man i laget.
2) K. Enström, F. Fredin, Sv. Lundberg, 10 segrar. Stick: 149—114.
3) E. Holmström, G. Dahlström, K. Andersson, 10 segrar. Stick: 143—117.
4) Gust. Karlsson, H. Holmkvist, E. Lönnroth, 7 segrar.
5) J. Palmgren, J. Lindström, H. Lundell, 6 segrar. Stick: 124—118.
6) PE. Sandin, K. Johansson, K. A. Pettersson, 6 segrar. Stick: 135—132.

Allmän och gotländsk idrott i Väte.
Väte Gymnastik- och Idrottsförening

höll söndagen den 7 aug. en lyckad idrottsfest i gynnsamt väder och med livligt deltagande av idrottsmän; mest varpkastare med 20 lag anmälda.

Prislistan:
Löpning 100 m.: 1) Rune Mattsson, Slite, 11,9, 2) K. G. Björnlund, Väte, 12,0, 3) K. E. Fredriksson, Väte, 12,0.
Löpning 400 m.: 1) Rune Mattsson, Slite, 53,2, 2) K. E. Fredriksson, Väte, 53,2, 3) Birger Pettersson, Väte, 54,0.
Löpning 1,500 m.: 1) Manne Boberg, Slite, 4,22,71, 2) Sven Boberg, Slite, 4,22,7, 3) B. Lindström, Tingstäde, 4,27,2.
Höjdhopp: 1) Sigvard Mattsson, Väte, 1,56, 2) Georg Nilsson, Träkumla, 1,56, 3) Rune Mattsson, Slite, 1,52.
Längdhopp: 1) G. Nilsson, Träkumla, 5,70, 2) B. Pettersson, Väte, 5,52, 3) Arne Larsson, Väte, 5,27.
Kulstötning: 1) T. Pettersson, Burs, 11,35, 2) H. Hansson, Roma, 11,27, 3) G. Nilsson, Träkumla, 10,39.
Stångstörtning: 1) Erik Lundgren, Väte, 7,83, 2) Ivar Lind, Roma, 7,58, 3) S. Svensson, Guldrupe, 7,51.

Varpa:
Final: 1) Henning Perssons lag, Dalhem, 2) Randolf Nygrens lag, Visby, 3) Ivar Ahlqvists lag, Roma, 4) Ragnar Petterssons lag, Stånga.
Tröst: 1) K. Bjersanders lag, Barlingbo, 2) Hj: Niklassons lag, Buttle, 3) Nils Liljegrens lag, Barlingbo.
Sekr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Idrottsfest

anordnas på Idrottsplatsen i Väte lördagen den 6 kl. 8 e. m. och söndagen den 7 aug. kl. 7 e. m.
På söndagen anordnas tävling i varpkastning kl. 11 f. m. samt idrottstävlingar kl. 3 e. m. i följande grenar: löpning 100, 400 och 1,500 m., kula, längd- och höjdhopp samt stångstörtning. Anmälan pr tel. Väte växel senast torsdagen den 4 aug.
Trevliga festanordningar. Musik av Malmgardskapellet.
Alla välkomna!
Väte G. o. I. F.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Juli 1938
N:r 167

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO.
Nomineringsmöte för höstens val hölls här i går av platsens B. F.- och S. L. U.-avdelningar. Man enades därvid om följande förslag:Riksdagsman Th. Gardell, Gans i Näs, landstingsmännen Lars Hansson, Gangvide i När, Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, och Karl Olofsson, Magnuse i Väte, lantbrukarne John Johansson, Gardarve i Fardhem, Anton Jacobsson, Bölske i Eke, K. Konradsson, Botvalds i Hablingbo, Rud. Olsson, Nora i Vamlingbo, Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, Gunnar Jacobsson, Robbenarve i Garda, Hugo Pettersson, Stumla i Alva, nämndeman Anshelm Johansson, Änges i Burs, lantbrukarne Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, Arvid Karlsson, Sandegårda i Sanda, Rud. Larsson, Aningåkra i Alskog, arrendator Henning Widén, Vallbys i Hogrän, och lantbrukaren Gunnar Larsson, Norrqvie i Grötlingbo.
Till representanter vid nomineringsmötet i Hemse den 23 juli utsågos lantbrukarna Gunnar Boberg, Petes, och Olof Larsson, Kyrkebys, med Gunnar Johansson, Häxarve, som suppleant.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Femtio år

fyller på söndag den 3 juli hamnkassör Thure Gerentz.
Han är född i Väte och anställdes hos dåvarande hamnkassören Axel Pettersson 1912. År 1918 blev han hamnbokhållare och utnämndes till hamnkassör i fjol, då hamnkassör Pettersson avgick. Utom tjänsten har han sedan flera år varit medlem av taxeringsnämnden. I landstormen och skytterörelsen har hr Gerentz nedlagt ett mångårigt och intresserat arbete samtidigt som han aktivt med stor framgång deltagit i skyttet. I föreningen Visby nationalbeväring är han ordförande och i Visby skyttegille bekläder han vice ordförandeposten. Inom Frimurare- och Odd fellowordnarna har hamnkassör Gerentz länge varit en verksam och uppskattad medlem, och i den sistnämnda logen bekläder han sedan en följd av år bl. a. klubbmästaresysslan. Personligen vänsäll och tillgänglig har hr Gerentz såväl i som utom tjänsten förvärvat många vänner.
Bemärkelsedagen tillbringar han på Axelsro.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Juli 1938
N:r 148

Idrott och sport.

Söndagslotbollen.
VIF—Alva 7—0.

För att spela ovannämnda match använde man. huvudsakligen endast den planhalva, som var Alvas. VIF var förkrossande överlägset under nela matchen oc något spel att hurra för blev det minsann inte. I VIF var kedjan den arbetande lagdelen och i Alva var det försvaret, som hade åtskilliga rusher att utstå. Bäst i Alvalaget var vhb. Klaar, som vann duellerna ibland mot VIF:s högerwing, men annars var det mest ett planlöst sparkande hit och dit. VIF hade ett gott samspel, men framför mål var det dåligt med krutet och riktförmågan.

Klockan 2 skulle Visby få nöjet att se Gute spela mot AIK, men som det nu ordnade sig blev det en högst sorglustig tillställning. För det första infann sig inte domaren och för det andra kunde Gute inte ställa upp till seriematch, då laget endast räknade åtta man. Efter en kvart beslöt man att spela en vänskapsmatch med den lagbesättning som fanns och det blev givetvis ett saklöst nedsablande av Gute. För att också AIK:s försvar skulle få en smula träning, bytte (!) lagen försvar i halvtid. Denna sorgliga parodi på seriematch. avslöts efter en timmes spel, då AIK hunnit till det nionde målet. Gute får nu liksom förra söndagen lämna båda poängen ifrån sig till motståndarna.

Div. I.
VIF 10 8 1 1 42—8 17
AIK 9 70 2 39—10 13
Slite 8 6 1 1 31—14 13
Othem 9 3 0 6 15—32 6
Alva 10 2 0 8 10—52 4
Gute 10 1 0 9 12—32 2

Norra serien.
Roma—Stenkyrka 3—2.
Västkinde—Klintehamn 1—1.
Bro—Endre 10—2.
Roma 10 80 2 41—21 16
Västkinde 10 6 I 3 28—17 13
Klintehamn9 5 1 3 24—20 11
Stenkyrka 9 5 0 4 36—12 10
Bro 10 2 0 8 22—42 4
Endre 10 2 0 8 19—57 4
Roma blev alltså segrare i norra serien.

Södra serien.
Ljugarn—Hemse 5—2.
Garda—Fardhem 0—7.
Hemse 8 5 2 1 57—17 12
Hablingbo 8 5 2 1 50—24 12
Fardhem 8 4 2 2 30—28 8
Ljugarn 8 3 0 5 34—44 6
Garda 8 0 0 8 14—71 0
Hemse fick klara seriesegern på sin målkvot, då laget råkade få stryk för första och sista gången under säsongen. Men man har väl räknat med att det inte gjorde något.

Gotlandslaget.
I dag har den för Gotlandskombinationen engagerade tränaren från Stockholm, ”Bagarn” Karlsson, anlänt hit, och i kväll börjas träningen på Vallen för att få fram ett första försökslag mot Bromsten om torsdag.

Cykelklubben
hade tävling i går på en 49-kilometersbana över Endre—Stava—Roma—Björke—Vall—Träkumla—Visby. Denna bana åktes av deltagarna i klass B och C under det att debutanterna åkte 36 km. över Akebäck-—Vall och Träkumla. Åkarna hade det ganska besvärligt med blåsten, men tiderna blevo ändå jämna och goda. Booberg var endast en minut från sitt rekord på banan.
I klass B segrade G. Booberg på 1,20, följd av E. Svensson med .1,23,03.
Segrare i C-klassen blev S. Nilsson 1,21,02, 2) B. Andersson 1,21,22, 3) H.
Andersson 1,26,27.
Av debutanternä: vann Rune Lutteman på 1,04,30 med K. E. Andersson på andra plats.

Visbyspelen
i pingst synas som vanligt röna stort intresse bland idrottens folk. Stadslöpningens klass III kommer. att få många lag från landsbygden; sålunda ha idrottsföreningarna i Väte, Martebo, Stenkyrka, Vall, Klintehamn och Fårösund anmält lag. Ett flertal damlag ha redan anmält sig till stafetten och deltagarantalet över lag väntas stiga längre fram. – Stjärnlagen från Stockholm m. fl. platser ha ej lämnat något besked ännu med undantag av Gröndals IF, som sänder en trupp på: 20 man dels till stadslöpningen och dels till friidrotten. Vidare har Eriksdals IF lovat komma med ett fotbollslag. Även för den gotländska femkampen är intresset stort.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Maj 1938
N:r 117

Auktion i Väte.

TISDAGEN DEN 24 MAJ kl. 2 e, m, låter Ivan Pettersson, Västerväte, genom offentlig auktion försälja: ett dräktigt ardennersto, 9 år, ett hingstföl, 1 år, 1 tjur, 1 ½ år (moderns avkastning i medeltal under 3 år 172 kg. smf., 4,18 90), 2 st. kvigkalvar, 2 mån., 1 sugga och 1 ungsugga, bägge högdräktiga, 2,000 kg. primråg, 1,000 kg. korn, 500 kg. Birgittapotatis, ett parti bräder, takspån, ved m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 december 1938 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Södra Gotlands kretsloge av Godtemplarorden

höll i söndags kvartalsmöte i bygdegården i Sanda under hr Harry Petterssons, Västerväte i Väte, ordförandeskap. Ett 40-tal ombud och andra medlemmar från sju av kretsens elva loger närvoro. Ordföranden berörde den förlust, som drabbat Sandalogen genom Gustav Nyströms dödsolycka. Under en tyst minut ägnades hans minne de närvarandes tankar.
Ombuden rapporterade angående logernas arbete under senaste kvartal, vilket i allmänhet varit ganska bra. Ett förslag om extra uttaxering av/95 öre pr kvartal och medlem i logerna inom kretsen till kretslogokasgan hade behandlats i logerna och bifallits och skatten beslutades nu att utgå fr. o. m. innevarande kvartal. Ett förslag från kretsrådet förelåg om en mötesturné till Levide, Fardhem, Etelhem och Stånga på Nykterhetsfolkets’ dag den 26 maj. Mötet beslutade i enlighet med förslaget och beviljade ett mindre garantianslag. Til arrangörer av turnén valdes hrr S. Jönsson, Levide, och G. Johansson, Klintehamn.
Beslutades: att hålla kretsidrottstävling i Vall i samband med därvarande loges sommarfest. Åt rådet uppdrogs att bestämma tid och plats för nästa kvartalsmöte. En kollekt till I. O. G. T:s nödshjälpsfond upptogs.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Maj 1938
N:r 106