Gotlands Lokalavdelning av Rädda Barnen.

Gåvor
ha under tiden 1 maj-10 dec. influtit från följande:
Systemaktiebolaget i Visby 694: —, 2 DBV:ster i st. f. vårmiddag 7/5 30: —, Onämnd, Follingbo, 10: —, Fru Ingeborg Andersson 50: —, Fru Maria Hallden 10: —, D. & D. S. 20: —, Läroverksfruarnas syjunta 9: —, Slite Båtklubb, behålln. av fest 300: —, Klass 4 A. Solbergaskolan 15: 10, Skolbarnen i Väte 52: —, Källunge missionssyförening 150: —, Kollekt i Fardhems kyrka 25/3 264: —, Midsommarfest i Fjäle, Mästerby 337: 57, Emil Hultberg, Bro, 50: —, Gislauser syjunta 40: —, Kollekt i Dalhem och Halls k:or 19/4 80: 49, fru Nanna Eriksson 210: —, Fårö Koop. kv.-gille 25: —, Rest av insamling i Follingbo till Rädda Barnens leksaksinsamling 8: 76, Ink. av skolbarnens i Väte trädgårdsland 55: —, Ins. av skolbarn i Alskogs ,förs. 262: — Fröken Olga Bjärstig 10: —, Ins. i Tingstäde f. inköp av leksaker till Europas barn 58: —, Kollekt i Othems k:a 51: 82, Fest i Hemse 8/11 475: —, Kollekt i Bunge k:a 6/11 111: —, Onämnd, Grötlingbo, 10:—, Ins. inom Garda socken 500: —, Onämnd När 1: —. Fru Betty Andersson. Bäl. 5: —, Fr. Hulda Norrby 50: —, Ins. vid stickafton i Gerum 52: —, Hejde Lotta-grupp 118: —, Slite soc.-dem. kv.-klubb 36: —, Missionssyföreningen i Bäl 50: —, Syster Astrid Larin, Klintehamn, 5: —, Fröken Eva Grefberg, Klintehamn, 5: —, Okänd, Klintehamn, 5: —, Gothems kyrkliga ungdomskrets 50: —, Gothems Lutherska syförening 50: —, Sykretsen ”De fem” i Klinte 15: —, Syringen, Fårösund, 25: —. Summa kronor 4,355: 74.
Enligt givarnas önskan ha medlen så fördelats: till Europas barn 1,009: 76, till Tyskland 59: —, till Wien 59: —, givet utan förbehåll 3,227: 98.
Amstetten 12 nov. 1946.

Ärade fru Nylander.
Det är mycket mycket tråkigt att Ni inte fått något brev från oss som tack för den stora gåvan av linne och kläder. Då allt detta kom blev vi först alldeles mållösa. Vi kunde inte alls förstå, att det ännu någonstans fanns så underbara och präktiga saker och särskilt djupt grep det oss att det finns ett folk, som vill skänka bort så dyrbara gåvor.
Vi skrev också genast ett brev med vårt tack men det har, som vi nu se, inte kommit fram. Det känns mycket smärtsamt för oss, men det går nu tyvärr into att ändra. I varje fall vill vi nu säga ännu ett stort och varmt tack och vi skall be till Gud att han skyddar och välsignar Gotland med dess goda människor och bevarar dem från all nöd.
Vi delade först ut en del av de präktiga sakerna till barnen och alltsammans förde med sig stor glädje. Barnen blev förtjusta och mödrarna blev djupt rörda och tacksamma, då de inte ens för pengar kan få tag i någonting och då många barn inte längre ha något att ta på sig så att de kan gå i skolan.
Därför be vi eder, ärade fru Nylander, att framföra vårt varma tack till adla ädla välgörare, som skänkt så mycket till de stackars barnen i Amstetten. Vi be för er att Gud skall göra er alla lyckliga.
Med stor och tacksam och uppriktig högaktning tillgivna M. Romana Puhm.

Med Rädda Barnens Minneskort
ha följande överlämnat gåvor: Landshövding och Fru E. Nylander, Apotekare och Fru N’ Sandström, Fru Ebba von Corswant, Fru Greta von Corswant, Fru Agnes Dahlbäck, Fröken Elsa Fahlström, Fru Elisabeth Ihre, Fru Maria Pettersson, Landsfiskal och Fru Thure Holmquist, Bankdirektör och Fru K. Hellsing, Kyrkvärden Karl O16ns släkt och vänner, överste och Fru Gösta Hult, Fröken Ebba Hult. Fru Martha Lindquist, Fröken Laura Stålhandske, överstelöjtnant och Fru Otto Stålhandske, Kamrer och Fru Arne Lindström, Redaktör och Fru Gösta Storm. Summa kronor 610: —.

Med Rädda Barnens Hyllingsadress
har genom ”Vännernas insamling gen. skräddarmästare Axel Nilsson”, Fru Alice Pettersson, Fru Lisa Angelöw och Herr Enock Andersson influtit kronor 35: —.

Rädda Barnens Sykampanj för Europas barn.
under april och maj månader till förmån för Barnhemmet i Amstetten gav ett glädjande gott resultat. Den 3 juli sändes 2,120 plagg, och att gåvan kommit fram, därom vittinar här nedan i översättning återgivna brev från barnhemmets föreståndarinna.

Rädda Barnens leksaksinsamling
rönte livligt deltagande. I stadens leksaksaffärer stodo lådor som fylldes med paket i 100-tal„ från skolklasser, från syjuntor och från många av våra sockenombud ha kommit rara dockor och trevliga leksaker, från verkstadsskolan 2 stora kartonger byggklossar.
Under höstens 7 stickaftnar på Lotta-lokalen och till många medhjälpare på landsbygden har garn utlämnats. Raggor, slipovers och tröjor med långa ärmar ha stickats och lämnats in. 275 par raggor, 74 slipovers och 19 pullovers ha under november och december sänts till Europas barn.
Lokalavdelningen avsände den 18 nov. 200 kg. med följande innehåll: 7 kart. kläder, 8 kart. leksaker, 1 låd , med 30 kg. honung.
Den 6 dec. avgick 5 kart. kläder och 1 kart. leksaker. Med denna sändning följde 1,100 kg. matvaror, insamlade inom Mästerby församling gen. kyrkoherden till Krigsvärnlösa barn i Finland.
Föreningen Rädda Barnens Centralstyrelse och Gotlands Lokalavdelning av Rädda Barnen be att få framföra ett hjärtligt tack och en varm erkänsla till var och en, som godhetsfullt skänkt tid, krafter och pengar till Lokalavdelningens verksamhet för Gotlands hjälpbehövande och Europas nödlidande barn.
Då det är oss omöjligt att personligen nå alla, som hjälpt till med sömnad, stickning och leksaksiinsamling, bedja vi härmed att till enskilda och föreningar, skolklasser och syjuntor få framföra vårt varmt kända tack för all god hjälp.
Visby den 15 december 1946.
GOTLANDS LOKALAVBELNING AV RÄDDA BARNEN
Anna Nylander, ordf.
Stina Sandström, kassaförvaltare.
Maria Stålhandske, sekr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Från våra Gotländska bygder. Väte.

VÄTE.
Den Gamla syföreningens försäljning hölls torsdag afton i Godtemplarlokalen under god tillslutning och köplust. Offerviljan hos alla gjorde att resultatet blev rekordartat. Genom försäljningen inkom till föreningens kassa kr. 821: 75. Dessutom försåldes den lilla flickföreningen Snödroppens handarbeten, som steg till 50 kr., samt upptogs en kollekt till Europahjälpen för spridande av julglädje bland barnen soni blev 40 kronor. Sammanlagt insamlades under aftonen 911 kr. och 75 öre till olika behjärtansvärda ändamål. Predikant Emil Lindh, som inledde försäljningen med en adventsbetraktelse, avslutade med tack och bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Födelsedagar.

— Femtio år fyller om måndag den 16 dennes fru Hilda Eriksson, maka till lantbrukaren Agur Eriksson, Mölner i Väte. Jubilaren är sedan många år tillbaka verksam medlem av baptistförsamlingen.
— Åttio år fyller i morgon fru Augusta Hultgren, Visborgs slätt. Åttioåringen, som alltjämt kan glädja sig åt en god andlig och kroppslig vigör och bl. a. är i full verksamhet med att sticka åt Hemslöjden, innehade tidigare affärs- och kaferörelse på Visborgs slätt, vilken hon emellertid numera överlåtit i andra händer.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Landsbygden. Väte.

VÄTE.
Väte baptistförsamlings syförening hade i lördagskväll sin sedvanliga försäljning. Trots ogynnsamt väder hade en stor skara mött upp i Betel, när försäljningen tog sin början. Pastor Behrendtz inleddes densamma och erinrade om, huru Kristi kärlek alltid varit den tvingande kraften i missionsgärningen. Försäljningen vidtog så under lantbr. Eric Gomérs ledning. Köplusten var god och rätt bra priser betalades. Slutresultatet av försäljningen blev 637 kr.
Baptistförsamlingens offerhögtid hölls på söndagen.
Hr Johannes Bäck inledde gudstjänsten och hr E. Gomgir utförde solosång. Pastor G. Behrendtz predikade med ledning av en av adventstidens bibeltexter om ”Väntan och vaksamhet”. Offret, som uppbars för församlingens verksamhet, steg till över 230 kr. Nattvardsstunden, som följde på den offentliga gudstjänsten, präglades av stillhet och stark gemenskapskänsla.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Skogsauktion i Väte.

Lördagen den 14 dec. 1946 kommer genom offentlig auktion att försäljas tre poster utstämplad skog å VÄTE ANNEX med en beräknad kubikmassa av 139 kbm. samt 20 kbm. å HEJDE PRÄSTGARD i två poster. Samling vid folkskolan i Väte kl. 13,30.
Betalnings- och avverkningsvillkoren tillkännagives före auktionen och stämplingslängder finnas tillgängliga hos J. D. Mattson, Löves, Hejde.
Hejde i dec. 1946.
PASTORATSKYRKORÅDET.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284

Från våra gotländska bygder. Väte.

VÄTE.
Kyrkkaffe till förmån för Europahjälpen har här anordnat i godtemplarlokalen på söndagen. Efter högmässan i kyrkan, som var väl besökt, samlades alla till den av lottorna med levande ljus och adventsgran prydda lokalen, där gott kaffe serverades. Inkomsten härav steg till 83 kr.
En stunds underhållning förekom även vid tillfället, anordnad av kyrkliga ungdomskretsen. Så höll stiftsadj. R. Lundell ett intressant föredrag om Adventstankar i Uppenbarelseboken. Vidare förekom uppläsning och psalmsång. Kyrkoherde F. Thuresson avslutade samkvämet med tacktal och bön och till sist sjöng man en aftonpsalm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Hela Gotland är med i klädinsamlingen.

Insamlingsställen ordnade i alla socknar. — Centrallagret växer raskt.
Klädinsamlingen för Europahjälpen är nu hundraprocentigt organiserad på Gotland sedan nu insamlingsställen ordnats i samtliga kommuner och transportfrågorna redan tidigare lösts, allt genom vänligt tillmötesgående från godhjärtade människor som förstår den skriande nöden och vill räcka de utblottade en hjälpande hand.
Under den vanliga insamlingens gång kommer här och där en separat aktion, som ytterligare stimulerar intresset och visar den goda vilja som finns bland Gotlands folk. Skolbarnen i Hogrän gjorde i fredags en rond till hemmen i socknen och fick ihop inte mindre än 30 större och mindre klädpaket, som samlades i skolan och visade sig innehålla en hel rad präktiga plagg samt dessutom 13 lakan, 29 handdukar och 6 örngott !
I Roma och Björke gjorde Röda Korskretsen under söndagen ett gott arbete som också manar till efterföljd. Med ett flertal uppsamlingsbilar åkte man omkring och gjorde ”storstädning” med gott resultat och där garderoberna redan tidigare voro länsade efter föregående insamlingar fick man kontanter i stället, inalles 100 kr., som alltså går till länsgirokontot 18 97 46.
Bland de gåvor som lämnats till ”Europavagnen” i Visby märkes förutom alla verkligt goda kläder, skor, lakan, handdukar m. m. också ett större parti barnkängor av hög kvalitet, skänkt av en av stadens äldsta skoaffärer samt ett större parti prima träbottenkängor från en handlare på landsbygden.

Sista insamlingsdagen blir 10 december.
varför det nu gäller att sätta upp högsta fart i spurten. Alla som vill ha närmare upplysningar om klädinsamlingen har bara att vända sig till Visby 315, där man ordnar allt som rör den stora aktionen. Där efterlyser man nu stora tomlådor, som behövas inte bara i styck utan i hundratal, och det måste sålunda bli en insamling också av lådor, som häntas efter hänvändelse till 315.
Nya insamlingsställen på landsbygden är följande:
Akebäck : Folkskolan.
Ala : F:a H. Eriksson.
Anga: F:a E. Johansson.
Dalhem : Folkskolan.
Fleringe: Folkskoll. Johansson.
Garda: F:a O. Andersson.
Sjonhem: Prästgården.
Sproge: Folkskoll. Gustafsson.
Stenkumla : Handl. Jakobsson.
Träkumla: Hr I. Wulffcrona.
Vallstena: Folkskolan.
Viklau : F:a O. Olofsson.
Väskinde: Kyrkoh. Ihrmark.
Väte: Fru Söderdahl, folksk.
Östergarn: Fröken Eva Runsten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

Landsbygden.

VÄTE.
Gemensamt uppbyggelsemöte höll i söndags av församlingarna i Sjonhem, Vall och Väte i Väte baptistkapell. Förmiddagens möte inleddes med gemensam sång och sång av kören, varefter pastor Högberg läste från Matt. 5: 1-16 om ”Saliga människor”, samt hälsade de närvarande välkomna och särskilt högtidens talare, pastor S. Nahlbom från Näs. Efter en sång av kören predikade pastor Nahlbom med text från Hebr. 5: 5-10. 1 sitt gripande och uppfordrande budskap framhöll han huru Kristus för oss blivit en orsak till evig frälsning. Under en gemensam sång upptogs så en god kollekt för verksainheten, varpå kören sjöng ytterligare en sång. Förmiddagens möte avslutades med nattvardsfirande.
Eftermiddagens möte begynte med lovsången ”Må vi komma inför Herren, med vårt lov i denna stund”, varpå sångarskaran under ledning av hr Eric Gomgir sjöng ett par sånger till strängmusik. Pastor Högberg läste från 1 Kor. 1: 20-29 om det i världen svaga som Gud utvalt och påminte om att i dagarna för 95 år sedan den första baptistförsamlingen bildades i Vallervik, som blev den första fria församlingen i vårt land och en banbrytare för den fria religiösa verksamheten. Kören sjöng ”Än lever våra fäders tro”, och sedan predikade pastor Nahlbom över Ps. 84: 6-8, om de saliga människorna som i Gud ha sin starkhet, och som bli till välsignelse i världen. Sångarna sjöngo ett par sånger, en god insamling gjordes för verksamheten och mötet avslutades med tacksägelse och bön.
Många deltagare hade mött upp från de tre församlingarna och det trevliga kapellet var välbesatt. Församlingen i Väte bjöd alla deltagare på kaffe och man skildes åt glada och uppbyggda från en dag i Herrens gårdar.

HOGRÄN.
Röda korskretsen i Hogrän hade i lördags kväll anordnat möte i Hogräns missionshus. Konstnär David Ahlqvist, Ardre, höll ett mycket uppmärksammat hembygdsföredrag och visade en film från Gotland samt medverkade med musik. Missionsförsamlingens sångare deltog med sång. En god insamling företogs till förmån för kretsens arbete. Kretsens ordförande framförde ett tack till de medverkande för den trevliga kvällen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Auktion i Väte.

MÅNDAGEN DEN 27 SEPT. kl. 3 e. m. låter Henning Larsson, Sorby, till följe avflyttning till fastlandet genom offentlig auktion försälja: Möbler, såsom byrå, soffor, bord, stolar, radio och korkmattor. Köttina, täljstenskamin med rör, en 7 mån. kviga, en 4 mån gris, 7 kaniner, burar, handredskap, 2 par innanfönster, ett mindre parti foder och ved m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 februari 1944 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 22 September 1943
N:r 218

Auktion i Väte.

ONSDAGEN DEN 22 SEPT. kl. 1 e. m. låter IVAN PETTERSSON, Västerväte, genom off. auktion försälja: 6 prima ardennerhästar (4 ston, ett 6 år, prem. B, ett 4 och ett 3 år samt ett sommarföl 7 gen., 1 vallack 3 år och ett hingstföl), 3 morlamm, c:a 50 tolfter spåntade bräder, spånved, grenar, slåttermaskin m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehålll till den 1 juni 1944 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216