Wahlgren, Karl Gustaf Emanuel, Handelsföreståndare.

Klinte skyttegille.
Valla, Box 14, Klintehamn. Född den 17 mars 1903 i Västerhejde. Föräldrar: John Vahlgren o. h. h. Hilda f. Nilsson. Gift 1928 med Agnes Pettersson. Medlem i gillet sedan 1918, sekreterare 1938-1943. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Ft s.

Gotländska skyttar 1944.
Klinte skyttegille.

Andersson, Karl Valter Erenius, Banarbetare.

Hesselby skyttegille.
Slitegårds, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 2 maj 1904 i Västerhejde församling. Föräldrar: Erik Andersson o. h. h. Augusta f. Olsson. Gift 1932 med Gunhild Bergström. Medlem i gillet sedan 1942. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Musketörm.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Pettersson, Sven Erik, Smed.

Hablingbo skytteförening.
Bingeby 2, Visby. Född den 7 november 1920 i Västerhejde. Föräldrar: Erik Pettersson o. h. h. Maria f. Lindström. Gift 1941 med Elsa Veinberg. Medlem i föreningen sedan 1935, varit styrelseledamot. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Hablingbo skytteförening.

Landsbygden. Västerhejde.

VÄSTERHEJDE, 9 nov.
Försäljning anordnar den kyrkliga syföreningen härstädes i Hallvardsskolan på lördag afton. Därvid förekommer bl. a. tal av vice pastor H. A. Isberg samt i övrigt ett omväxlande program.

Gotlands Allehanda
Onsdag den 9 november 1932
N:r 261

Bröllop

firas härstädes i morgon mellan handlanden Gunnar Back och fröken Lolo Peterson, dotter till sjökaptenen J. Peterson och hans maka, född Lindahl. Vigselakten förrättas i Västerhejde kyrka kl. 4 e. m. av pastor H. A. Isberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1932
N:r 258

Länets pröfningskomité,

hvilken sammanträder thorsdagen den 16 Septemb. kl. 11 f. m., består af följande personer:
Majoren och Ridd, P. F. Ihre,
Consuln och Ridd. Rud. Cramér,
Gördelmakaren P. A. Hellgren,
Handl. Isr. Lindgren, alla i Visby,
Hemmansegaren Lars Pettersson Hagvards,
Kyrkoherden O. Klintberg i Veskinde,
Kyrkoherden J. F. Enequist å Fårö,
Handlanden Ferd. Nyström i Slite,
Skolläraren C. Carlsson i Lärbro,
Prosten B. N. Sandahl i Gothem,
Nämndemannen L. P. Christensson i Hörsne,
Nämndemannen L. Granberg, Granskogs i Dalhem.
Kronolänsman C. Nordahl i Kräklingbo,
Majoren och Ridd. A. Kyllander i Vesterhejde,
Kontraktprosten OC. Herlitz i Sanda,
Hemmansegaren Gustat Pettersson Valla i Klinte,
Nämndemannen Olof Pettersson Odvalls i Linde,
v. Konsuln Lars Cramér i Rohne,
Majoren och Ridd. O. L. Gustafsson i Öja,
Kontraktsprosten och ordensledamoten A. J. Lytb i Burs,
Handlanden J. M. Munthe i Nähr, och
Kyrkoherden J. Svensson i Garde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Augusti 1875
N:r 63

Visborgs Fältrittklubbs femte höstjakt

gick idag av stapeln och gynnades av ett härligt höstväder med strålande sol över frostiga fält.
Vid samlingen, som ägde rum vid Högklints hållplats, hade 17 ryttare lystrat till masterns kallelse. Som mastor tjänstgjorde löjtnant von Döbeln, som hade ordnat en förstklassig jakt över Nygårds-, Vible- och Stenstugufälten, vars ägare med stort tillmötesgående upplåtit sina marker åt klubben.
Över Nygårdsfälten gick jakten över många trevliga hinder, varibland märktes några respektingivande gravar. Därifrån fortsattes ritten förbi Vible och Sigreifs mot Vesterhejde kyrka. Efter ett varv runt Västerhejde slöts jakten med halali vid Stenstugu, varest kvistarna utdelades av kapten Nettrén.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 oktober 1932
N:r 249

Virkesauktion

kommer att hållas tisdagen den 8 november kl. 12 i Visby Rådhus, Stadsfullmäktiges lokal, för försäljning av rotstående skog från följande allmänna skogar inom Gotlands revir, nämligen:
kronoparkerna Häftings, Skogsholm och Lojstahed; kronodomänen Västergarnsholm; Kyrkoherdeboställena Lärbro, Hejnum, Fole och Dalhem; komministerboställena Ardre och Autsarve samt annexhemmanen Boge, Lummelunda, Bunge, Västerhejde. Hejdeby, Gammelgarn och Stånga.
Försäljningslängd finnes till påseende hos Jägmästaren i Gotlands revir, a Visby, Rt. 589, och hos vederbörande kronojägare. Närmare upplysningar om auktionsvillkor och virkesposternas utvisning lämnas av jägmästaren.
Borgensförbindelse, vilken avlämnas som säkerhet för vid auktionen gjorda inrop, skall vara avfattad i enlighet med formulär, som tillhandahållas av jägmästaren. Utgöres erbjuden säkerhet av borgen, skall löftesmännens vederhäftighet vara styrkt av landsfiskal, domare eller Kungl. Maj:ts Befallningshavande.
Linköping i Östra distriktets överjägmästaäreexpedition den 18 oktober 1932.
Sam Tisell.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 oktober 1932
N:r 245

Kungörelse.

Med anledning av vederbörligt förordnande för undertecknad att verkställa förrättning enligt ensittarelagen för inlösen av de av nedannämmda personer innehavda områden hava sammanträden för förrättningarnas handläggning blivit utsatta att hållas:
måndagen den 17 oktober 1932 kl. 11 hos sökanden Patrik Fredin betr. område å 1/16 mantal Lingsarve av 1 11 i Vamlingbo socken, vilken fastighet äges av Leonard Larsson och hans hustru Anna,
tisdagen den 18 oktober 19382 kl. 10 hos sökanden Svante Norman betr. område å 3/16 mantal Västergårda 1 4 i Sundre socken, vilken fastighet äges av Anders Larsson, Jenny Johansson, Sven Johansson och Erik Johansson,
torsdagen den 20 oktober 19382 kl. 10 hos sökanden Anna Palmberg betr. område å 181/512 mantal Gudings 13 i Eke socken, vilken fastighet äges av Axel Pettersson,
fredagen den 28 oktober 1932 kl. 9 hos sökanden Karl Johansson betr. område å 3/64 mantal Hägleips 1 16 i Hejde
socken, vilken fastighet äges av Gunnar Pettersson, och
lördagen den 29 oktober 1932 kl. 9 hos sökanden Emelie Westmark betr. område å 11/1024 mantal Suderbys 1 25, 7/64
mantal Suderbys 1 24 och 7/512 mantal Suderbys 1 27 i Västerhejde socken, vilka fastigheter ägas av Johannes Ruthström.
De, vilkas rätt är beroende av förrättningarna, äga att vid ovannämnda sammanträden tillstädeskomma och bevaka sin rätt.
Det åligger vederbörande sakägare att vid sammanträdena förete tillgängliga åtkomsthandlingar, handlingar rörande, servitut samt kartor och lantmäterihandlingar angående jord, som beröres av förrättningarna.
Visby den 29 september 1982.
Å tjänstens vägnar:
Göran Hillert, Distriktslantmätare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
Hösttingets 2:dra sammanträde. Rättens ordf. häradshövding H. Krok.
Tvist om en handling.
En tvist av mera ovanlig art har anhängiggjorts vid rätten. Det rör sig om ett kammarkollegiets skatteköparebrev av år 1760, vilket tvenne personer vill vara innehavare av. Lantbr. Johan Mattsson Isoms i Väte, har tidigare innehaft handlingen från den tid han var ägare av Rikvide i Silte, som handlingen berör. Sedan har handtingen vid en tvist om fiskevatten i Petesviken år 1923 lånats av intressenter i nämda tvist och slutligen hamnat hos lantbr. Olof Hansson. Kyrkeby i Hablingbo, vilken numera är ägare till en del av Rikvide. Ovannämde Mattsson vill nu ha handlingen tillbaka, men Hansson har vägrat, enär han ansåg sig vara rätte ägare till det unika papperet. Och så har Jet blivit process. tvenne vittnen hördes, vilka kunde styrka att handlingen lånats av Mattsson. Och därmed överlämnades målet och nästa gång säger rätten ifrån, vem som får antikviteten.

Tillgrepp.
En ung fru var instämd för tillgrepp vid Kneippbyns restaurang, där hon varit anställd som städerska förliden sommar. En hel del kuddar och filtar hade från restaurangen bortkommit, och en filt hade påträffats hos svar. Hon erkände tillgreppet av denna filt, mens bestred, att hon tagit mera. Förundersökning skall verkställas, och atom avkunnas nästa gång.

”Styrinrättningen krånglade”.
Chauffören Alb. Öberg från Sanda år tilltalad för att ha kört bil i berusat tillstånd och ej kört med nödig varsamhet. Han bestred, att han varit berusad, hade först inte smakat sprit under dagen men sedan en kaffehalva. och han hade visserligen kört i diket, men detta, berodde på .bed i styrinrättningen. Sprit fanns med i bilen men hade inte smakats. Åkl. begärde uppskov för bevisning. Målet förekommer åter nästa gång.

Bilmål.
Lantbr. Helge Persén i Lärbro var instämd för att han låtit sin bil gå i persontrafik utan att denna varit besiktigad härför. Han erkände och fick böta 25 kr. – En fiskare i När dömdes till 25 dagsböter å 1 kr., för att han ej haft sin bil i vederbörlig ordning trafikförsäkrad.

Olaga handel.
En agent i Visby står tilltalad för att utan rättighet därtill ha försålt skodon i Burgsvik. Han framhöll som förmildrande omständighet, att han handlat i god tro, då firman, han sålde för, löst rättighet för tillfällig handel på vissa platser, bl. a. Burgsvik. Åkl. hade emellertid varnat svar. i förväg!. Utslag nästa gång.

Utslag:
För förskingring av en separator, som Inkö, på avbetalning, dömdes en person i Visby, tidigare bosatt i Västerhejde, till 50 dagsböter å 1 kr.

För djurplågeri dömdes Oskar Karlsson, Världsände i Klinte, till 50 dagsböter å 2 kr., varjämte han skall ersätta veterinärkostnader med 36 kr.

För hemfridsbrott hos statkarlen E. Andersson, Källgårds i Stenkumla, ha Set Pettersson, Lärbro, och Bertil Lindgren, Visby, stått tilltalade. Lindgren fick nu för skadegörelse böta 10 kr. samt för misshandel 110 kr. och Pettersson för misshandel till 50 kr. Lindgren skall ersätta gårdens ägare för skadegörelsen med 40 kr. och båda svarandena skola solidariskt utgiva till makarna Andersson 60 kr. för sveda och värk.

Polisman brister i redovisning.
En förutvarande polisman på Sudret har befunnits brista i redovisning av inkasserade medel, vilket upptäcktes sid revisor Bergenströms granskning av vederbörandes, inkassoböcker. Vid revisionen saknades 1,461 kr. För att täcka detta belopp lyckades vederbörande dels genom län på växel dels också genom län hos prisatpersoner skaffa ihop något öser 1,400 kr., men ännu återstår att redovisa kr. 49, 16. Han var nu instämd för rätta och personligen närvarande. Landsfogde Broms uppträdde som allmän åklagare. Svar. kunde ej förklara, varför han slarvat. Åkl. yrkade ansvar för vårdslöshet och oskicklighet i tjänst samt förskingring as kr. 1,461, 0.1. Utslag via oktobersammanträdet.

Blockaden i Klintehamn.
Som tidigare meddelats skulle en blockadhistoria från Klintehamn dragas inför häradsrätten. Våren 1931 förklarade Byggnadsträarbetareförbundets avdelning i Klintehamn byggnadsfirmorna Hägg och Siggelin i Klintehamn i blocks och sid sammanträde med avdelningar en 4 juni samma är beslöts prickning as 10 arbetet, som, trots blockaden, tagit anställning hos firmorna, silket publicerats genom annons i Gotlands Folkblad och genom anslag i Klintehamn. För denna prickning, sade nu de tio uttagit stämning på lenrna för fackföreningen Eds. Nilsson och Alb. Broberg.
Då målet påropades inställde sig advokat Sven Hultman som ombud för kärandena samt svarandena personligen med biträde as advokat Arnold Sölvén från Stockholm.
I stämningen framhölls, att prickningsanordningen varit menlig för kärrs goda namn och rykte samt deras fortsatta utkomstmöjligheter. De 10 kärandena begärdera vardera 100 kr. i skadestånd jämte rättegångskostnader.
Svar.-ombudet inlämnade en längre skritt, i vilt n det först påstods att det frånvarande åtalet var ett led i Allmänna Valmansförbundets byrån för näringsfrihet kampanj mot de organiserade arbetarnas kamp för bättre förhållanden. Vidare presterades en utredning om vad blockad eller strejk är. Vidare framhölls att för straffbarnet fordras att gärningen, för silken beskyIlningen gäller är för vederbörande nedsättande, och icke prickningen i och för sig .
I en diskussion, som uppstod mellan ombuden, framhöll adv. Hultman, att han eller hans huvudmän ej hade en aning om Allmänna Valmansförbundets verksamhet på hithörande område och att det ligger i sakens natur, att ingen arbetsgivare med kollektivavtal vågar anställa en prickad as fruktan för blockad. Slutligen bestred svar: omb. att muntligt utspridande av prickningsbeslutet skett samt att svar. vore ansvariga för publicerandet därav.
Sedan parterna framställt ersättningsyrkanden, överlämnades målet och mas utslag vid nästa sammanträde.

Frånvaro av körkort vid motorcykelkörning kostade en person 60 dagsböter å 2:- kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 September 1932
N:r 224