Dödsfall Anna Josefina Emilia Cedergren

Tillkännagives att Gud till sig i frid hemkallat vår älskade maka och moder Anna Josefina Emilia Cedergren, f. Myrsten måndagen den 28 mars kl. 1 f. m. i en ålder av 85 år, 2 mån. och 13 dagar. Innerligt sörjd och saknad av oss, sonhustru, syster, syskonbarn samt släkt och vänner.
Bjers, Västerhejde den 28 mars 1938.
OSKAR CEDERGREN.
Edvin.

Gamla sv. ps. 477 v. 1, 6.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71

Visbyortens hingstförening

höll i torsdags ord. årsmöte på A.-B. Fritz Frigrens kontor under ordfö randeskap av godsägare Arthur von Corswant, Stora Hästnäs.
Därvid fastställdes balansräkningen och beviljades ansvarsfrihet. Årets vinst har utgjort 1,387 kr., och bolagets ställning belanserade på 16,687 kr. Några skulder har ej föreningen.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes de i tur avgående, nämligen hrr Erik Hansén, Norrbys i Follingbo, Herman Klingvall, Tibbles i Hejdeby, och Erik Hellgren, Kvie i Endre, med hr Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, som suppleant. Till revisorer utsågos hrr Herman Löthberg, Kaungs i Västkinde, och P. H. Svensson, Visby.
Av. föreningens hingstar skall Valman stationeras vid Slitegårds i Dalhem, Valtimo vid Tibbles i Hejdeby och nyinköpta Torgas vid Levide i Vall.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Röda Triangeln

DEN HÖGAKTUELLA FILMEN
Röda Triangeln
visas i HELLVI fredag 8, FOLLINGBO lörd. 8, VÄSTKINDE sönd. 3, VÄSTERHEJDE sönd. 6,30. Inträde 50 och 25 öre.
Gotlandskretsen av N. O. V.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Mars 1938
N:r 68

Kungörelse.

Ägare av fastigheter vid Vible i Västerhejde, och övriga, av frågan om framdragande av elektriska ledningar från stadens elektricitetsverk till Vible-området, intresserade, kallas till sammanträde i drätselkammarens sessionsrum i rådhuset onsdagen den 6 nästa april kl. 6 e. m., med den av drätselkammaren tillsatta
ELEKTRICITETSVERKSKOMMITTÉN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Mars 1938
N:r 67

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
Vårtingets 3:dje sammanträde. Rättens ordf. assessor Henning Nilsson.

En kollisionshistoria i Tofta. En bilägare från Eksta kolliderade den 15 febr. med en lastbil i Tofta och olyckan förevar nu till behandling inför rätten. Svar,, som inställde sig personligen, förklarade att hans bil tidigare påkörts utanför Visby, och därvid fått en hel del blessyrer. Denna kollision har emellertid uppklarats emellan parterna utan rättsligt ingripande. Vid avresan från Visby hade svar. märkt att högra framhjulet vinglat. I Tofta hade en söderifrån kommande lastbil mötts, svar. sökte nu hålla sin bil åt vänster, men den lydde ej ratten utan drogs åt höger så att kollision inträffade. Efter kollisionen visade det sig att styrinrättningen å svar. bil var bruten, och svar, trodde att ett brott därpå uppkommit redan vid försa kollisionen men givit sig till känna först strax före andra olyckstillfället. Vid kollisionen var svar. hastighet låg, enär han bromsat, då han märkt att allt ej var som sig borde, Från målsägaren framställdes skadeståndsanspråk på tillsamman kr. 615:37. En passagerare i svar. bil vid olyckstillfället hördes som vittne och vitsordade svar. uppgifter. För vidare utredning uppsköts målet till 4 april.

Rattfylla?
En Ronebo är som bekant åtalad för fylleri vid framförande av motorcykel, varvid han kapsejsat i Lojsta. Själv förnekar han fylleri och skyller på ren olycka. Svar. bestred även vårdslös körning. Ett vittne hördes, som dock inte kunde vitsorda några fyllerisymptom. Utslag meddelas vid nästa ting.

Sjuksysternsadikeskörning.
Målet mot distriktssköterskan Signe Sandberg i Hemse åtalad för att ha orsakat kollision och dikeskörning i Alva förevar nu ånyo. Målsägaren begare skadestånd med kr. 603: 15, därav :15 för reparation och 12 kr. pr dag för 15 overksamma dagar. Advokat Kjällman, ombud för svar. och försäkringsbolaget, ansåg allt för högt tilltaget och erbjöd 50 procent av det begärda, vilket dock icke målsägaren ville godtaga.
Gentemot ansvarsyrkandet och åkl:s påstående, att svar ”vore känd för att icke köra försiktigt” androgs ett intyg från dr Sasse vari framhölls, att sjuksystern har mycket att göra, varför det är nödvändigt att ha bråttom. Ur sjuksysterns verksamhetsberättelse för 1937 framhölls, att 1,801 sjukbesök avlagts, 32 desinfektioner företagits och 5 bostadsdesinfektioner, biträde har lämnats vid skolbarnsundersökningar i 32 skolor med minst 2 besök i varje samt att hon besökt 325 tuberkulinpositiva barns hem. ”Distriktssköterskan har ständigt fått skynda sig”, framhöll dr Sasse, ”— även när hon kört bil — och sålunda har också ibland en behjärtansvärd brådska till en svårt sjuk av i saken icke insatta kunnat tolkas som vårdslös framfart”. Ombudet framhöll också, att troligen backspegeln .i målsägarens bil ej givit fri sikt bakåt, i varje fall hade ej målsägaren sett i den, och han hade gjort sig skyldig till.slarvigt körande. Åkl. genmälde att flera bevis kundd andragas för att svar. ej iakttagit hänsynsfull körning.
Med avseende på föreliggande omständigheter anhöll svar.-ombudet om mild dom. Utslag meddelas den 4 april.

För fylleri och förargelse väckande beteende
i Hemse var en Hemsebo tilltalad. Han är fyra gånger tidigare dömd och erkände även nu samt dömdes till 55 kr. böter.
— För samma förseelse är en statkarl från Linde åtalad. Han är förut dömd 3 gånger för liknande förseelser. Nu erkände han, att han förtärt 4 á 5 pilsner, men bestred fylleri och förargelse. För vittnesförhör uppsköts målet till den 4 april.

Trafikförseelser.
En lastbilägare är åtalad för att han ”använt bil i trafik utan att han fått länsstyrelsens medgivande därtill, att han ”transporterat djur utan att anordningarHa härför äro godkända, att han kört i linjetrafik samt att han ej låtit registerera chaufför. Första förseelsen medgavs, han hade tidigare lastbil och köpt en till Det var den sista det nu gällde. Den 28 okt. hade han begärt att få sätta den i trafik, landsfiskal och kommunalnämnd hade tillstyrkt men länsstyrelsen har ännu ej hunnit handlägga ärendet, och svar. hade inte haft råd att låta biJen stå oanvänd. Beträffande anordningarna för djurtransport voro de tillåtna för den första bilen och därför hade svar. trott, att han även fick använda dem då de placerades på den andra. Anmälan om chaufför hade av ett förbiseende icke skett, Linjetrafiken bestreds.
Om denna sak blir det ny utredning vid nästa sammanträde, och sedan dömes allt på en gång.
— För hög last av bräder hade en lastNR haft. Han erkände. Dom i april.

Vad skall det stå på skylten?
En trafikbilägare är åtalad för fel uppgift i en bilskylt. Där står ”Maximilast 4,670 kg.”, medan länsstyrelsens medgivande endast lyder på 3,300, Svar, påstod att högsta tillåtna hjultryck var det angivna, det skulle stå på skylten, bestämmelsen i länsstyrelsens resolution blir en annan sak. För utredning härav uppsköts målet till den 4 april.

Olämplig chaufför.
En trafikchaufför är åtalad för att han låtit en icke körkortsinnehavare föra sin bil vid ett tillfälle. Själv satt han i baksätet. Slutet på resan blev att den körande trampade fel på gasen i stället för frikopplingen med resultat att bilen gick genom ett staket och hamnade i ett trädgårdsland. Svar erkände och dom faller nästa sammanträde.
— Den ovan nämnde tillfällige bilföraren var åtalad för att han kört utan att äga körkort. Han erkände. Dom nästa gång.

Ej deklarerat skjutvapen.
En person var instämd för denna försummelse. Hade fått vapnet för många år sedan för reparation men ej lyckats därmed, och då hade vapnet blivit undanställt på en vind. Dom: 15 dagsböter á 3 kr. varjämte geväret förklarades förverkat.

Dödsolyckan i Alva
då kakelugnsmakare Hultström blev påkörd och dödad hade redan dragits inför häradsrätten i det vägmästare Segergren åtalats för omkörning på fel sida och vållande till annans död. De omständigheter som förut äro relaterade genom gingos ånyo. Svar. hade kört sakta, men erkände att han genom omkörningen på fel sida vållat olyckan. Svar.-ombudet, advokat Kjällman, framhöll att den förolyckade måste anses ha varit medverkande till olyckan, då han kört på höger sida och dragit sig utåt vägen samt sålunda kört på bilen. För preciserande av skadeståndskrav, i detta fall begravningskostnaderna uppsköts målet till den 4 april.

Också en trafikolycka.
En bilkörande fiskhandlare från Grötlingbo är, som tidigare nämnts, instämd för att han i Burs kört på en person, som, bärande en spannmålssäck, sneddat över vägen, och säckbäraren var instämd för att han gått i vägen för bilen. Ett vittne hördes, som gjort vissa iakttagelser beträffande bilspåren. Säckbäraren framställde skadeståndsanspråk på tillsamman kr. 337:60. Målet avdömes nästa gång.

Bilfylla?
Förutnämnde bilförare är instämd för att han skulle varit påverkad av alkohol och därvid kört i diket. Svar. förnekar fylleri och påstår att dikeskörningen orsakats av att han kört för långt ut vid möte med annan bil. Svar. medger att han under dagen förtärt 2 pilsner samt lite maltdricka. Ett vittne hördes, som inte sett någon vidare förtäring. Åkl. yrkade ansvar enligt stämningspåståendena och framhöll att hembryggt dricka kan ibland innehålla ganska mycket alkohol och dessutom hade svar, duat en f. d. arbetsgivare, som en nykter man i regel icke gör. Målet överlämnades och utslag avkunnas vid nästa sammanträde.

En bilkollision
vid Levide Korsgata den 19 febr. behandlades nu av häradsrätten i det bilens förare, en herre från Linde, som f. n. ingen sysselsättning har, instämts. Som passagerare medföljde en annan ”som ingenting är” samt bilens ägare, en trafikbilägare med indraget körkort. De tre hade kommit från Visby, där dock ingen spritförtäring förekommit. Vid Levide Korsgata hade kollision inträffat med en från Gerum kommande lastbil, och den instämde skulle vara orsak till olyckan. Målet överlämnades och utslag meddelas 4 april.

Misshandel.
En lantbrukare i Hejde är instämd för det han med ett slag över munnen misshandlat en sin f. d. arbetare. Svar. medgav att han handgripligt fört mannen ur sitt hem, och det är möjligt, att han slagit sig, men svar. hade icke slagit honom. Efter åtskilligt parlamenterande erkände dock svar. att han slagit till mannen, och denne begärde nu 50 kr. i ersättning. Målet överlämnades och dom avkunnas nästa sammanträde.
— En herre i Västerhejde skulle på allmän väg ha misshandlat en ung man som han dragit ned från cykeln. Svar. bestred åtalet, den unge mannen hade förargat svar., och denne skulle gärna velat klämma till honom, men aldrig kommit åt. För vidare utredning uppsköts målet till 4 april.

Införsel.
För underlåtenhet att innehålla lön på vilken lagts införsel var en lantbrukare instämd. Det gällde 4 arbetare, Svar. erkände. Utslag i april.

Radiolicens.
Tvänne personer hade icke i rätt tid löst sin radiolicens. De pliktade vardera 10 dagsböter å resp, 1 och 2 kr.

Rattfylleri m. m.
En affärsman från västra Gotland är instämd för det han haft 2 passagerare i förarhytten på sin lastbil, varit onykter vid tillfället — det var den 7 febr. samt icke tagit notis om åstadkomna skador. Han hade kört på en vägvisare i Klintehamn. Det förstnämnda erkände svar., men ville ej vidgå de båda andra = förseelserna. Han hade före olyckan den ifrågavarande dagen ”endast” förtärt 5 cl brännvin och 2 glas hembryggt vin, och dagen innan hade han druckit 5, 10 eller högst 15 cl. brännvin. Men när han kom hem från resan tog han två ordentliga supar för att lugna sina nerver. Då ringde han också till vägmästaren och fjärdingsmannen och berättade om det skedda. Orsaken till olyckan skyllde svar. på trängseln i förarhytten. De två suparna vid hemkomsten hade svar. tagit i vittnes närväro, och vittnet bekräftade nu även detta inför rätta.
Åkl., landsfiskal Jakobson, hade emellertid en annan version, som låter mera troligt. Han förmodade att svar, vid olyckstillfället kände sig så påverkad att han ej vågade stanna och låta sig blodprovsundersökas, varför han skyndade sig hem och tog de 2 suparna för att omöjliggöra undersökning av nykterhetstillståndet förut på dagen. När fjärdingsmannen kom var svar. full.
För vidare utredning uppsköts målet till 4 april.

Utlånat jaktgevär
Åtalet mot en person i Burs för utlåning av ett gevär ogillades, emedan utlången endast varit tillfällig och skett blott en gång.

Den förlorade motorcykeln.
En person i När är åtalad för bristande trafikförsäkring av motorcykel. Han har förklarat, att cykeln kommit bort, men invändningen ogillades. Det blev 15 dagsböter å 1 kr.

Kokollision.
För att med bil ha kolliderat med en ko dömdes en person till 20 dagsböter å 2 kr. samt att betala skadestånd med kr. 12:40. Han ansågs ha haft för hög hastighet med hänsyn till att det fanns lösa kor på vägen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Landsbygden. Stenkumla.

STENKUMLA, 8 mars.
BR. L F-avdelningen för Träkumla, Stenkumla och Västerhejde socknar hade i går sitt årssammanträde i godtemplarlokalen härstädes med jordbr. Nils Fransén, Anglarve i Träkumla som ordförande. Sedan berättelserna genomgåtts skedde styrelseval, som i stort sett bestod i omval av föregående funktionärer.
Till ledamöter omvaldes Nils Fransén och Karl-Gustav Grönhagen, Anglarve i Träkumla, Axel Björkman, Källgårds i Stenkumla, och Fred. Muährer, Larsarve i Stenkumla. Från Västerhejde nyvaldes Axel Virgin, Hallvards, och ytterligare en representant från denna socken invaldes i styrelsen, nämligen Karl Andersson. Suppleant i styrelsen blev Torsten Viman, Nygårds, och till revisorer valdes Alfr. Larsson och Frans Cederlund, båda i Stenkumla. Till att representera avdelningen vid ortsförbundets stämma valdes förutom ordf. och sekr. Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde.
S. L. U.-arna från Träkumla svarade för den lättare delen av programmet och bjödo på underhållning i form av sång, musik, teater och deklamation. Ombudsrhan Norman, Halla, var närvarande vid era och höll ett föredrag om R. L. F.arbetet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Fastighets- och lösöreauktion.

Tisdagen den 25 januari låter förvaltaren i styckjunkare Hugo Gustafssons urarva konkurs genom offentlig auktion vid Hallbroes i Västerhejde försälja boets fasta och lösa egendom.
Vid lösöreauktionen, som tager sin början kl. 11 f. m., försäljes bl. a. 1 reaktionsfri ko, dräktig, 1 gödgris, 4 spädgrisar, 50 st. höns, div. lantbruksredskap, matrtunsmöbel i välvårdat skick, div. möbler och husgeråd.
Vid fastighetsauktionen, som tager sin början kl. 12 middagen, försäljes boets fastighet 37/512 mantal Hallbroes 111 i Västerhejde, bestående av c:a 20 tl. öppen, delvis besådd åker och 6 tl. skog och betesmark samt följande åbyggnader:
Mangårdsbyggnad i två vån. av trä under papptak och på cementsockel.
Magasin och ladugårdsbyggnad av trä under spåntak och med plats för 4 nötkreatur, 2 hästar och div. smådjur.
Källare av betong.
Samtliga åbyggnader i gott skick.
Närmare villkor komma att tillkännagivas vid auktionen. 4 dagars prövotid av avgivna bud förbehålles.
NILS WAHLBERG.
Konkursförvaltare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 Januari 1938
N:r 15

Elströmsdistributionen vid Vible och Gustafsvik.

Denna fråga har länge varit under debatt. Invånarna vid Vible, Bergsbetningen och Gustaf svik ha önskat tillgång till elström men något avgörande har icke ernåtts. Elverkskommitten kommer emellertid nu, enligt vad som upplystes vid gårdagens drätselkammaresammanträde, att sätta sig i kontakt med invånarna på de angivna ställena för att söka uppnå en överenskommelse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Folkmängden på Gotland.

Stenkumla socken: Födda 5 (3 m. 2 k), döda 8 (3 m. 3 k.), inflyttade 38 (16 m. 22 k.), utflyttade 44 (24 m. 20 k), vigde 3 par. Folkm. 31 dec. 436. Minskn. 7.

Träkuma socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 15 (9 m. 6 k.), utflyttade 34 (19 m. 15 k.), vigde 3 par. Folkm. 31 dec.: 243. Minskn. 19.

Västerhejde socken: Födda 12 (6 m. 6 k.), döda 4 k., inflyttads 47 (19 m. 28 k.), utflyttade 58 (24 m. 34 k.), vigde 7 par. Folkm. 31 dec.: 644. Minskn. 3.

Rone socken: Födda 18 (10 m. 8 k.), döda 22 (10 m. 12 k.), inflyttade 50 (27 m. 28 k.), utfyttade 45 (23 m. 22 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec.: 900. Ökning 1.

Eke socken: Födda 8 (3 m. 5 k.), döda 2 m., inflyttade 19 (8 m. 11 k.), utflyttade 20 (11 m. 9 k.), vigde 8 par. Folkm. 31 dec.: 222. Ökning 5.

Sjonhem socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 6 m. inflyttade 42 (16 m. 26 k.), utfttade 54 (30 m. 24 k.), vigde 4 par. Folkm. 31 dec.: 314. Minskn. 10.

Viklau socken: Födda 4 k., döda 2 m., inflyttade 27 (16 m. 11 k.), utflyttade 25 (11 m. 14 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec.: 238. Ökning 4.

Fardhem socken: Födda 5 (2 m. 3 k.), döda 9 (5 m. 4 k.), inflyttade 22 (8 m. 14 k.), utflyttade 23 (12 m. 11 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec.: 362. Minskning 5.

Lojsta socken: Födda 9 (3 m. 6 k.), döda 3 k., inflyttade 23 (14 m. 9 k.), utflyttade 28 (16 m. 12 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec.: 283. ökning 1.

Linde socken: Födda 8 (5 m. 8 k.), döda (2 m. 4 k.), inflyttade 52 (28 m. 24 k.) utflyttade 50 (28 m. 24 k.), vigde 8 par. Folkm. 31 dec.: 390. Ökning 4.

Othem socken: Födda 35 (16 m. 19 k.), döda 16 (7 m. 9 k.), inflyttade 142 (61 m. 81 k.), utflyttade 107 (45 m. 62 k.), vigde 12 par. Folkm. 31 dec.: 1,938. Ökning 54.

Boge socken: Födda 8 (2 m. 8 k.), döda 9 (8 m. 3 k.), inflyttade 35 (10 m. 25 k.), utflyttade 18 (7 m. 11 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec.: 480. ökning 16.

Fårö socken: Födda 15 (8 m. 7 k.), döda 16 (9 m. 7 k.), inflyttad 47 (20 m. 27 k.), utflyttade 48 (16 m. 32 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec.: 1,045. Minskn. 1.

Follingbo socken: Födda 14 (10 m. 4 k.), döda 9 (5 m. 4 k.), inflyttade 90 (46 m. 44 k.), utflyttade 84 (42 m. 42 k.), vigde 3 par. Folkm. 31 dec.: 551. ökning 11.

Akebäck socken: Födda 5 (2 m. 3 k.), döda 2 m., inflyttade 21 (11 m. 10 k.), utflyttade 23 (14 m. 9 k.), vigde 2 par. Folkm. 31 dec.: 157. ökning 1.

Vamlingbo socken: Födda 10 (3 m. 7 k.), döda 9 (4 m. 5 k.), inflyttade 11 (6 m. 5 k.), utflyttade 27 (12 m. 15 k.), vigde 2 par. Folkm. 31 dec.: 572. Minskm. 15.

Sundre socken: ingen född, döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 3 (2 m. 1 k.), utflyttade 9 (4 m. 5 k.), Folkm. 31 dec.: 129. Minskn. 13.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Försäljning av kronomark.

Domänstyrelsen föreslår hos k. m:t försäljning av lägenheten Sandhedsskogen 15 (Olssonstorpet) på kronoparken Skogsholm i Västerhejde socken för 550 kr. till arrendatorn Klara Kristiansson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 december 1937
N:r 298