Gotlands folkskollärareförbund

hade på lördagen höstmöte på Pensionat Sjövik i Västergarn. Ett 90-tal personer, inklusive damer, häde infunnit sig och mötet hade närmast formen av ett samkvälm.
Folkskollärare S. G. Tingström i Visby, som representerat förbundet vid rikskongressen i Uppsala, gav först en framställning rörande: förhandlingarna vid denna kongress. Sedermera blev det idrott och bad; varefter man samlades till supé. Under denna förekom flitigt med allsång, varjämte folkskollärare Simeon Jakobson i Viklau medverkade med solosång. Folkskollärare Joel Sundahl gav en del glimtar från sin amerikaresa och en del anföranden förekommo. Anordningskommittén avtackades, vice ordföranden hr R. Dahlgren, Stånga, talade för förbundets ordförande och denne återigen, hr Per Björk i Othem, svarade med ett tal för förbundet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Flygplansdelar flyta i land.

Ute på Utholmen utanför Skansudde i Västergarn påträffade iman igår en halvannan meter lång del av en flygmaskin, möjligen tillhörande stjärten av en maskin. Fyndet, som är anmält till de militära myndigheterna, torde härröra från den vid Högklint störtade Fokkern.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Åska och skyfall över Gotland.

Blixten antänder ladugård i Sanda.
Ett delvis kraftigt åskväder drog igår fram över vissa delar av Gotland. Här i Visby började det mullra vid 12-tiden på middagen och en stund senare voro blixtarna och knallarna av det starkaste slaget. Åskbyn, som varade någon timme, åtföljdes av ett stundvis skyfallsliknande regn. Sedan ovädret dragit förbi blev vädret åter strålande.
Även idag ha delar av ön hemsökts av åskväder med regn.
På en del håll på landsbygden hade man stark känning av åskan och regnet antog understundom karaktären av skyfall med hagel.
Bland de värst hemsökta platserna voro Tofta, Västergarn och Sanda, där åkrarna stodo under vatten. Enligt en uppgift skulle man i Sanda ha fått inte mindre än 85 mm. nederbörd på ett par timmar. I Follingbo uppmättes en nederbördsmängd av 7 mm. I Vall föll däremot inte en droppe.
Som ett exempel på skyfallet har man meddelat att detta i Toftatrakten var så kraftigt, att bilar och bussar stannade på vägen till följd av att regnet slog in i motorerna. Bilarna måste därjämte ha lantärnorna tända fast det var mitt på dagen.
Från Sanda rapporteras att en bro blivit demolerad av skyfallet, varjämte regnet anställt stor förödelse i en del trädgårdar, där blommorna brutits och gått all världens väg.
Blixnedslag inträffade här och var, dock utan att — såvitt vi hittills veta — anställa några skador, med undantag för Sanda, där blixten antände en nyuppförd mindre ladugård, tillhörig skomakare H. Johansson. Folk tillkallades genom ringning i kyrkklockan. Dock kunde man inte uträtta så mycket, då den lilla träbyggnaden inom kort var övertänd och efter en kort stund nedbrunnen. Även det i ladugården förvarade fodret blev givetvis lågornas rov.
Även i dag ha vissa trakter hemsökts av åskväder. I Visby började det mullra vid 10-tiden i förmiddags och åskan tilltog senare i styrka.
Blixtar flammade stundvis i ett och den ena åskskuren avlöste den andra. Dagens nederbörd var, när vi frågade lotsutkiken, ännu inte uppmätt, men gårdagens nederbörd i staden medförde 13,7 mm.
I Stenkyrka, Othem, Tingstäde och trakterna däromkring har man även haft känning av ovädret i dag liksom även i Vall och Hogrän, där nederbörden varit riklig. Söderut och på ostkusten tyckes man däremot inte haft någon känning av vare sig åska eller regn. Likadant är det på Fårö, där man både igår och i dag haft vackert väder och varmt.
I Eskelhem fick man i går 1 mm, men idag inte en droppe.
Sent på middagen idag rapporteras från Follingbo om ett tre timmars skyfall, som givit åtskilliga millimeter.
Åskväder bruka i allmänhet ställa. till med en del trassel för telefonlinjerna. Säkringar o. dyl. bruka gå och blixten har allt som oftast för vana att slå i ledningarna. Några rapporter om sådana skador hade emellertid ännu i middags inte ingått. Ovädret var dock så kraftigt att telefonstationerna i Bro, Lokrume och Martebo stundvis ha varit stängda. Ej heller kraftledningarna synas haft någon påhälsning av blixten.
Senare meddelas att blixten slagit i ett par telefonledningar i Follingbo bl. a. vid kontoret på Rosendal, vars telefonapparat blev obrukbar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

I här fört föreningsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
år 1938 den 31 juli antogos stadgar för Västergarns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Västergarn, utgöres av Nils Helmer Johannes Larsson, Runne i Sanda, Henrik Bogström, Klintehamn, och Gustav Nilsson, Lekarve i Sanda, ordinarie ledamöter, med Adolf Petter Herman Norrby, Klintehamn, Martin Richard Nyström, Varbos i Sanda, och Karl Petter Nyström, Lekarve i Sanda, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Nils Helmer Johannes Larsson ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna Henrik Bogström och Gustav Nilsson i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 30 juli antogos stadgar för Gothems fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen som har sitt säte i Gothem utgöres av Bengt Emil Mattias Arweson ,Johannes Erik Mattias Arweson och Wilhelm Alfred Emanuel Nyström, alla i Gothem, ordinarie ledamöter, med Lars Oskar Mattias Arweson, Bror Oskar Smedberg och Gunnar Jakob Valter Olofsson, alla i Gothem, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Bengt Emil Mattias Arweson ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser, som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 6 augusti antogos stadgar för Östergarns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Östergarn, utgöres av Carl Albert Östergren, Herrevik, Bror Axel Martin Stenberg, Falhammars, och Fredrik Vilhelm Vedin, Sysne, alla i Östergarn, ordinarie ledamöter, med Herman Viktor Klingvall, Herrevik, Karl Oskar Klintström, Thomase, båda i Östergarn, och Gunnar Albert Johannes Höggren, Davide i Gammelgarn, såsom suppleanter.
Firman tecknas av styrelsens ordförande Carl Albert Östergren ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser, som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 1 augusti antogos stadgar för Ronehamns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Ronehamn, utgöres av Einar Olof Hilton Gardell, Karl Svante Vallentin Lindkvist och Karl Gustav Kristian Pettersson, alla i Ronehamn, ordinarie ledamöter, med Axel Martin Hellström, Karl Albin Fridolf Fredriksson och Gustaf Jakob Ulmstedt, alla i Ronehamn, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Karl Svante Vallentin Lindkvist ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet.
Visby i landskansliet den 10 augusti 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Högerns landstingslistor.

Valsedlarna för landsbygden fastställda.
Högerns valsedlar för landstingsvalet på länets landsbygd ha nu blivit fastställda. I norra häradet kommer den att gå fram med två olika listtyper, medan i södra häradet endast en valsedel kommer till användning.

I norra häradet har listan följande utseende:
Lantbrukaren John Edmark, Ljungby i Ala. Folkskolläraren Rudolf Carlson, Gothem. Direktör Arendt de Jounge, Slite. Fiskaren Albert Östergren, Herrvik, Östergarn. Lantbrukaren Bernhard Jespersson, Kungsgården, Roma. Folkskolläraren Birger Larsson, Fårö.
Handlanden Gunnar Stengård, Fårösund. Lantbrukaren Arvid Bendelin, Fjäle i Anga. Rättaren Charlés Ågren, Tjouls i Lummelunda. Veterinären Herbert Holmberg, Slite.
Den andra valsedeln har de två första namnen omkastade; så att folkskollärare Rud. Carlson uppförts i första rummet och lantbrukaren John Edmark i andra rummet.

I södra häradet
upptar valsedeln följande namn:

Lantbrukaren Reinhold Kahlström, Atlingbo. Folkskolläraren Reinhold Dahlgren, Stånga. Rektorn Bertil Nordlander, Hemse. Lantbrukaren Ivar Hagman, Österlings i Stånga. Fru Vera Appelgren, Kronholmen, Västergarn. Handlanden Einar Broander, Havdhem. Lantbrukaren C. K. Gahnberg, Kroks i Tofta. Lantbrukaren Axel Carlsson, Kube i Stenkumla. Snickaren Hjalmar Norman, Sundre. Lantbrukaren Axel Andersson, Binge i Alva. Lantbrukaren Thomas Jakobsson, Lindvede i Hemse. Lantbrukaren Kristian Booberg, Sigdarve i Fröjel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Med landstormen i fält.

Till försvar mot landstigningstrupper.

Även krigaren behöver ta igen sig ibland.

Det har varit krigiskt kring Kronvallslandet nere i Eksta ett par dar gar. Den lede fienden har väntats försöka en landstigning på vår ö, men försvaret har bokstavligt talat inte vilat på hanen utan landstormstrupperna — 35-orna så att säga ha gjort sitt bästa att kasta inkräktaren ut i havet igen. Det är inte lätt att stå emot en 35:a, det förstår väl var och en, och vi få hoppas, att landstigningsförsöken misslyckats. När detta på fredagskvällen skrives kan man dock inte säga någonting bestämt om den saken. Gotlands Allehandas t. f. krigskorrespondent fann emellertid vid ett besök hos trupperna, att hela styrkan av det yttre att döma åtminstone bestod av prima liv, och då finns det ju hopp om att Gotland åtminstone en liten tid framåt skall förbli svenskt. De rent taktiska kunskaperna tycktes ej heller tryta, ithy att landstormsbefälet — åtminstone att döma av en lekmans iakttagelser — skötte sig perfekt vilket ju lovar gott för kommande landstormsårsklassers utbildning.
Det är som sagt vid Eksta, som stridens vågor gått höga. Landstormstrupperna fördlyttades dit på fedagsförmiddagen, varvid marschen gick under krigstillstånd, vilket ju bl. a. innebär att flygskydd iakttagits m. m. Förflyttningen gick fint, och trupperna voro i bästa kondition vid framkomsten, då man lade sig i fredsbivack mellan Kronvalls och Djupviks fiskelägen — en plass sova faktiskt inte stämmer besökaren till krigiska funderingar utan snarare motsatsen, ty den är väl en av den gotländska västkustens vackraste med Karlsöarna alldeles utanför och en inbjudande badstrand. Även om landst rmsmännen givetvis inte kunde undgå att beundra naturens skådespel, så kallade dock plikten, och man ordnade sig i går på morgonen, sedan reveljen gått kl. 6 och frukostmålet utspisats, längs den hotade kusten för att ta emot fienden med varma servetter. Vi tittade ned till Djupvik ett slag på morgonkvisten, och där höll just landstormslöjtnant Bandelin på att ge sina mannar instruktioner för försvaret. Plutonen grävde och stod i för fulla muggar för att dölja sig så effektivt som möjligt, och den tillhörande kulspruteplutonen var såpass väl maskerad, att inte ens en skarpögd journalist — egenskapen hör till yrket — kunde upptäcka den förrän på ganska nära håll. Att observera är, att alla trupprörelser o. d. utföras på order av landstormsbefälet, de närvarande ”ordinarie” officerarna och underofficerarna tjänstgjorde endast som kontrollanter och rättade till det som eventuellt inte blir riktigt krigsmässigt utfört. Mycket få bakläxor ha dock utdelats, det förklarades från alla håll. Fredagsförmiddagen ägnades åt formella övningar i kustförsvar, varvid man så att säga förberedde sig till eftermiddagens krigshändelser. Frukosten utspisades kl. 1/2 12, Och strax efter tolv var man redo att Sätta igång igen, ty då väntades fienden. Kompanichefen, landstormslöjtnant Gunnar Nilsson, fattade posto vid Ejvide gård, sedan han in Struerat de olika formationerna och Placerat ut dem på de platser, som man antog vara värst utsatta.
Han mådde av allt att döma rätt gott i gröngräset, och telefonposten var välgörande tyst ifråga om alarmrapporter, men rätt som det var kom det oroande rykten om mystiska rökar till havs, fientliga flygare m. m.
och chefen fick bråttom att utdela sina order. Det blev alltmera hetsigt — fienden tänkte av allt att döma försöka sig på en landstigning och kompaniadjutanten, landstormsfurir. Degerman, tyckte nästan, ätt ”telegramskörden” började bli besvärande, men löjtnant Nilsson behöll huvudet kallt, och den kritiska situationen klarades av till allmän belåtenhet. Så var kriget slut för dagen, och landstormarna fingo eftermiddafen ledig för badning o. s. v., tills tystnaden gick och det stora lugnet utbredde sig över lägerplatsen.

Tack ska du ha, det gjorde du bra, sa generalen.

Nattmarsch mot fienden.
Trots att taptot gick tidigt blev det ingen lång vila för de trötta mannarna. Redan kl. 1 på natten gävs larm, då fienden förberedde landstigning i Kappelshamnsviken och det alltså gällde att snarast bege sig norrut. Landstormstrupperna voro, före avmarschen förlagda som kustskyddsområdesreserv på Kronvallslandet och förflyttades sedan flygskyddat vägen Fröjel —Klintehamn — Västergarn — Tofta—Visby, närmare bestämt till vägkorset 7 km. nordost om staden. Under tiden hade dock fienden medelst fallskärmar landsatt en med automatvapen utrustad trupp nordost Kungsladugården, och med denna drabbade nu gotlandsförsvararna samman frampå morgonsidan. Genom en kringgående rörelse lyckades de senare få ett angrepp i gång mot fiendens högra flygel, och då striden strax efter kl. 7 avblåstes stodo gotlänningarna som segerherrar.
Både marschen mot staden och ”slaget” vid Visborgs slätt fingo ett mycket tillfredsställande förlopp, och såsom något betecknande för den precision med vilken förflyttningen skedde kan nämnas, att tättrupperna inträffade på bestämd plats så gott som på sekunden. Det var alltså militärisk drill på truppen, vilket också ledarna betonade vid den efter övningarna hållna kritiken, och även om man kanske inte alltid tog det hela så förfärligt Högtidligt, så var säkert varje man medveten om, att det nästa gång kan gälla det blodigaste allvar. Det var också synnerligen intressant för en utomstående att följa övningarna, under vilka det frivilliga landstormsbefälet för första gången fick visa sig riktigt på styva linan, och i praktiken pröva de förut inhämtade teoretiska kunskaperna. Att allt gick väl i lås har redan tidigare påpekats.
Att landstormsbefälet tagit de fjorton dagarnas krigarliv som en angenäm omväxling i vardagens grå kan man ta för givet, men även landstormsmännen själva tycktes med några få undantag trivas i blåstället — det senare fick inom parentes beröm från alla håll såsom en alldeles ypperlig sommaruniform.
Vädret har också varit ganska gott hela tiden, och det var egentligen endast den första natten i bivacken, som var litet kylig, då man klagade litet var på morgonen över den besvärande kölden. I går natt var det ensellertid betydligt varmare, och man fick till på köpet njuta av den allra vackraste illumination, bestående av praktfulla blixtrar från flera väderstreck. Det förtjänar påpekas, att landstormsmännens deltagande i dessa övningar, alltså både vid infanteriet och artilleriet, innebära en stor uppoffring, då som hbekant kronan endast betalar en krona om dagen i ersättning. Den arbetslön, som deltagarna sålunda förlora, få de betrakta som ett offer på fosterlandets altare. Med hänsyn till det visade intresset äro de i betraktande av denna ekonomiska förlust värda allt erkännande.

Trupperna avtackas.
Sedan Henden vederbörligen blivit näpst, ställde trupperna upp på södra delen av Visborgs slätt, där kompanichefen avlämnade till ledaren, kapten Jeppsson, som sedan höll en kort kritik av övningarna. Han framhöll därvid än en gång, att allting gått efter beräkning och att landstormsmännen skött sig utmärkt under de olika momenten.
Militärbefälhavaren, general Törngren, mottog så truppen och avtackade densamma med några erkännsamma ord. Det har varit både intressant och glädjande att följa övningarna, sade generalen bl. a., ty det har varit en manöver, som präglats av allvar och ansvarskänsla. Han hoppades även, att deltagarna fått en klar bild av de uppgifter, som vänta dem i händelse att ofred skulle inträffa. Och så fick pressen sig en liten skrapa för att den vid något tillfälle – talat om landstormsgubbar, när det inte alls är fråga om gamlingar utan om unga pojkar med figurer, som generalen hoppades skulle bibehållas under de tio år, som ännu återstå av. landstormstiden. Det skulle även vara roligt få återse så många som möjligt av 35-åringarna i den frivilliga landstormsrörelsen och skytteförbundet. Generalen tog därpå avsked av truppen med ett ”Farväl kamrater”, som besvarades av ett kraftigt ”Farväl general”.
Sedan ytterligare överste Linde tackat för goda prestationer och gott uppförande, ryckte landstormsmännen in till respektive förläggningar för att under dagens lopp ”lämna in” och återgå till det civila livet efter en som man får hoppas trevlig sejour i försvarets tjänst.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Juli 1938
N:r 167

Ändrat sken på fiskefyr.

Lotsstyrelsen har lämnat Västergarns fiskareförening tillstånd att inom den närmaste tiden på fiskefyren Valbyte södra och norra utbyta det nuvarande fasta skenet mot rött fast sken och samtidigt ersätta nuvarande fotogenbelysning med elektrisk belysning i enlighet med utfärdad kungörelse. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Juli 1938
N:r 163

Sjuttio år

fyller den 19 dennes lantbrukaren och kyrkvärden Johan Lyberg, Ammor i Västergarn.
Jubilaren är en inom socknen synnerligen känd och uppskattad person och har under årens lopp innehaft en hel del offentliga uppdrag. Sålunda har han varit kyrkvärd och skolrådsledamot i över 25 år, och dessa befattningar innehar han fortfarande. Dessutom har han i ett tjugotal år varit ordförande i fattigvårdstyrelsen och barnavårdsnämnden, vilka uppdrag han lämnade sistförflutna höst, och ungefär samma tidsperiod har han varit godeman vid skiftesförrättningar samt ledamot av socknens skogsvårdskommitté.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Gotländskt i radio.

Länsantikvarien dr Mårten Stenberger tog i går kväll de svenska radiolyssnarna med sig ut på en rundvandring bland Gotlands kulturhistoriska minnen. Som den utomordentligt sakkunnige man han är blev det givetvis en mycket intressant och uttömmande beskrivning av fornminnena på den del av ön, som överfors. Färdeleden gick som en rundtur till södra Gotland; först från Visby ut till Västergarns gamla hamnplats och vidare längs kusten ner genom Fröjel och närliggande socknar med de där förekommande gamla medeltidsgårdarna. Resan fortsatte så ner till sydspetsen av ön och sedan gick återfärden över Stånga och ut mot ostkusten för att därefter vika av åt Roma och till slut åt Visby.
I den populära radioföredragsserien ”Svenska färdleder” var gårdagens föredrag ett mycket lyckat inslag, som säkerligen gladde inte bara oss gotlänningar utan även många av lyssnarna på fastlandet.
— I kväll kl. 21,45 kommer fru Walborg Beer att sjunga gotländska folkvisor i radio. Programmet upptar sex koråpositioner, samtliga i musikdirektör Fr. Mebhlers arrangemang.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Juli 1938
N:r 160

Femtio år

fyller i dag medarbetaren i Dagens Nyheter, redaktör Arne Lönnbeck, Stockholm.
Femtioåringen är född i Helsingfors, blev student i Stockholm och hade sin första kondition inom journalistyrket som volontär i tidningen Gotlänningen. Han har sedan varit verksam inom pressen såväl i Göteborg och Stockholm, under senare tid i Dagens Nyheter.
Sin femtioårsdag tillbringar han i Visby, där han under årens lopp varit en trägen sommargäst och till vilken stad han hyser en tydligen gammal kärlek, som icke minskats med åren. Ett bevis därpå är också den hyllningsdikt till Visby, med vilken han celebrerat halvsekeldagen och som återfinnes på annan plats i dagens nummer av Gotlands Allehanda.
— Femtio år fyller idag fiskaren Emil Nilsson, Västergarn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 14 Juli 1938
N:r 159