Elakartad sjukdom

hos nötkreatur har enligt rapport från länsveterinären till k. m:ts befallningshafvande i länet, yppat sig på hemmanet Stora Mafrids i Vestergarns socken. Tre kreatur bade före veterinärens ankomst till stället aflidit af sjukdom, som verkstäld undersökning gaf vid handen vara fullt utbildad mjeltbrand. Hemmanets öfriga kreatur befunnos emellertid för tillfället friska. Med anledning af denna sjukdoms farliga beskaffenhetkomma nödiga åtgärder att vidtagas till förhindrande af dess vidare spridning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen, 11 Juli 1876
N:r 55

Återfunna ringmärkta fåglar.

I senaste numret av Fauna och Flora, den av prof. Einar Lönnberg utgivna populärvetenskapliga tidskriften, meddelas som vanligt en del återfynd av här på Gotland ringmärkta fåglar.
En skrattmås, märkt som halvvuxen den 7 juni 1936 vid Paviken i Västergarn av hr Nils Larsson, sköts den 30 dec. 1936 vid Brönshöjholm utanför Köpenhamn. Denna skrattmås ger ånyo till de många föregående ett exempel på hur oregelbundna flyttningsvanor denna art har.
Av tvenne andra praktiskt taget samtidigt och även på Gotland ringmärkta skrattmåsar hade den ena redan i nov. hunnit till södra Frankrike och den andra i dec. till norra Afrika. Den förstnämda av dem, märkt som unge den 12 juni 1936 vid Katthammarsvik av hr G. Svärdson, har funnit död vid Allyan, dep. Drome i sydöstra Frankrike den 22 nov., och den sistnämda, som hr Svärdson märkte som unge på ungefär samma plats den 11 juni 1936, har funnits död nära Tripolis hamn, Nordafrika, den 20 dec. 1936.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 April 1937
Nr 73

Landsbygden. Västergarn.

VÄSTERGARN, 26 febr.
Till den sista vilan fördes igår stoftet efter skräddaremästaren Oskar Ström. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Henrik Carlson, som till densamma anknöt en allvarlig och manande dödsbetraktetlse samt talade tröstens ord till de sörjande. En synnerligen talrik skörd av kransar och blommor hade sänts till båren.
Ström, som var född i Kalmar län och hade arbetat i yrket i 55 år, därav 37 år i Västergarn som egen mästare, har gjort sig känd som en kunnig och skicklig yrkesman, vilken alltid satt en ära i att prestera ett förstklassigt utfört arbete. Han sörjes närmast av maka, vilken oförtrutet biträtt honom i arbetet, samt barn. Dessutom sörjes den bortgångne av en stor vän- och kundkrets, vilken alltid senterat hans glada humör och slagfärdighet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Dödsfall Karl Oscar Ström

Min älskade make vår gode käre pappa Skräddaremästaren Karl Oscar Ström lämnade oss i går i sitt 69 levnadsår i djupaste sorg och sakuad.
Västergarn den 18 februari 1937.
Vendela Ström.
Nils och Lilly.
Berta. Anton.

Ett strävsamt liv har slocknat ut,
en idog hand har domnat.
Din arbetsdag har tagit slut,
ditt trötta huvud somnat.

Gotlands Allehanda
Fresdagen den 19 februari 1937
N:r 41

Sandafiskarens efterlevande få hjälp.

Regeringen har beslutat tillerkänna dödsbodelägarna efter vid laxfiske i december omkomne fiskaren Konrad Melin från Sanda, Västergarn, ersättning med 140 kr. för förlust av fiskredskap. Redskapsförlusten inträffade vid Melins fiske efter strömming utanför Västergarns utholme natten mellan 10 och 11 aug. Det nu beviljade statsbidraget utan återbetalningsskyldighet motsvarar halva värdet av den förlorade redskapen. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36

Landsbygden. Västergarn.

VÄSTERGARN, 10 febr.
Västergarns friförsamling har nyligen hållit sitt årsmöte. Den omvalde därvid sin mångårige ordf. Aug. Öberg, till v. ordf. och uppbördsman valdes Henning Lövgren och till sekr. Ax. Myrström. Ordföranden är också kassaman i församlingen. Ledare för syföreningen och söndagsskolarbetet valdes. Mötet uppbars av en god, förhoppningsfull stämning. Församlingens ekonomiska ställning visade sig ock vara rätt god vid årsskiftet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35

Andelsslakteriets distriktsmöten.

Distriktsmöte hölls i går i kommunalrummet i Klintehamn under ordförandeskap av hr Ivar Hoppe, Valla. Såsom representanter för Andelsslakteriet närvoro direktör Edv. Wahlgren och hr J. D. Mattsson, Hejde.
Till ortsombud utsågos därvid följande personer, nämligen för Eksta Lars Jacobsson, Bopparve, med Emil Jacobsson, Hägur, som suppleant, för Klinte I. Hoppe, suppleant R. Smith, Sicklings, för Fröjd L. Larsson, Alstäde, suppleant O. Pettersson, Alstäde, för Hejde O. A. Åkerbäck, Tass, suppleant H. Pettersson, Sixarve, för Väte Edv. Thunegard, Tuna, suppleant K. Olofsson, Magnhuse, för Mästerby R. Ekedahl, Sallmunds, suppleant Edv. Wallin, Myra, för Sanda K. M. Pettersson, Ganne, suppleant Arthur Johansson, Bäckstäde, för Västergarn Gunnar Lyberg, Halls, suppleant J. Stenberg, Ammor, för Levide Arthur Jakobsson, Alskute, suppleant Hj. Ahlin, Tungelbos, för Gerum Arthur Jacobsson, Gervalds, suppleant Gust. Sjöberg, Ejmunde, för Sproge Emil Norrby, Snoder, suppleant Herman Mattsson, Mattsarve.
Frågan angående åtgärder mot försäljning av slaktdjur under sken av livdjurshandel dryftades, och sedan dir. Wahlgren redogjort för ett kommittéförslag, enligt vilket stadgeändring icke skulle vidtagas utan i stället varje medlem, som sålde livdjur till andra än föreningsmedlymmar, skulle på blankett, som skulle finnas hos ortsombuden, anmäla försålda livdjur. Mötet uttalade sig också för att rekommendera detta förslag vid, kommande föreningsstämma.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1937
N:r 33

Nyttan av fiskareförsäkringen.

Riksförsäkringsanstalten meddelar, att två av de fyra fiskare från Sanda, som omkommo utanför Västergarn, hade tecknat s. k. fiskarförsäkring, medan de två andra stodo utanför försäkringen. Samtliga fyra efterlämnade hustru och minderåriga barn.
Anstalten har nu till vart och ett av de båda försäkrade fiskarnes stärbhus utbetalat begravningshjälp med 120 kr. Härjämte ha livräntor tillerkänts de efterlevande. Sålunda ha änkan och barnen efter den ene av de försäkrade fiskarne erhållit livräntor å 800 kr. om året; den andre försäkrade fiskarens änka och barn ha förklarats berättigade till livräntor å 700 kr. om året.
Det anförda utvisar, av vilken betydelse delaktighet i fiskarförsäkringen kan vara för en fiskares familj.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1937
N:r 31

Lots- och fyrstaten.

Fyrmästare A. Wigsten vid Skansudde har beviljats sjukledighet under tiden 1 januari-14 april. Som tillfällig tillsyningsman för fyrarna Skansudde och Utholmen har under tiden antagits hr Rob. Appelgren, Kronholmen, Västergarn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 December 1936
Nr 302

Lösöreauktion i Västergarn.

Onsdagen den 30 innevarande december kl. 12 middagen låter fyrmästaren Hj. Vigsten, Skansudde, i anledning av avflyttning från orten försälja sin egendom, nämligen:
1 kokreatur, 7 år, 30 höns, leghorn, fisknät, taljor, kompass, damcykel, dricksankare, baljor, separator, kärna, stormangel, fotogenkök, lampor, sängar, kommod, diskbänk, respäls, 1 ladugårdshus till bortrivning m. m.
Betalning skall erläggas den 1 maj 1937 eller vid anfordran. Äganderätten till försåld vara förbehållen intill dess likvid erhållits.
Klintehamn den 22 dec. 1936.
Justus Jakobson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 December 1936
Nr 299