Dödsfall Vendla Maria Olofsson

Min innerligt älskade maka vår goda, kärleksfulla moder Vendla Maria Olofsson, född den 12 sept, 1859, avled lugnt och fridfullt måndagen d. 19 dec, 1932. Hon lämnar oss iden djupaste sorg och med kärlek och tacksamhet skola vi bevara och vårda hennes ljusa minne. I vår sorg deltaga syster, svägerska och svågrar, övrig släkt och många vänner.
Mickelgårds i Vestkinde den 20 december 1932.
Nicklas Olofsson.
Barn. Barnbarn.

Farväl du ömma maka,
farväl du ömma mor,
nu har du kämpat slut.
Hav tack för all din kärlek
för oss du givit ut.
Ett tomrum du har lämnat,
som :sorg ej lindra kan.
Men hoppet det står åter,
hos Gud vi möts igen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 december 1932
N:r 296

Otroligt men sannt

(bret till Gotl. Alleh.) Någon af dagarne strax före räfskallet i Tofta färdades en bonde från Nors i Vestkinde i något ärende till Tofta. Den medföljande hunden, en god stöfvare, började drifva på räf, och försvann snart ur egarens åsyn. Denne gjorde allt hvad göras kunde, för att möjligen kunna återfinna den kära hunden, men förgäfves; han var och förblef borta. Då emellertid deltagarne i de ofvan omtalta skallet kommit in i skogen, påträffades ett tilltrampadt ställe, hvarest funnos många spår af så väl hund som räf. Inom kort upptäcktes straxt invid — den förlorade hunden, men död. Allmänna öfvertygelsen var, att han, under kalabaliken med räfven, blifvit ihjälbiten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Mars 1876
N:r 19

Räfskallen

varda snart så allmänna, att våra läsare kanske tröttna vid att höra sådana omnämnas. Emellertid vilja vi ej med tystnad förbigå det skall, hvilket i måndags föranstaltades norr om staden, och i hvilket många skyttar från Visby, en del af skolans ungdom, samt allmoge från Vestkinde och Bro socknar deltogo. Drefvet bestod af vid pass 100 man, och skyttarne voro omkring 40 till antalet. Oaktadt skallet var väl ordnadt, blef dock resultatet lika med O. En rät var innesluten, men, efter att hafva blifvit saluterad med 7 å 8 skott, gick mickel med oförminskad fart i det fria.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 1 Mars 1876
N:r 17

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Gotländska skrinhankar från folkvandringstid.

Under 400- och 500-talen e. Kr. lät man på Gotland icke sällan den döde få med sig i graven ett skrin av trä. Själva träet har nu givetvig i påträffade gravar förmultnat eller — i de fall där gravseden var bränning — omedelbart förbränts, men bronsbeslagen, d. v. s. hanken och märlorna, finnas stundom bevarade. I senaste numret av Fornvännen har professor Birger Nerman skrivit en synnerligen uttömmande och intressant redogörelse för de fynd av sådana, som man påträffat i gotländska gravar. Förteckningen, som åskådliggöres genom talrika illustrationer, upptar fynd från Lau, Hablingbo, Grötlingbo, Linde, Halla, Fide, Västkinde och Vallstena socknar. Han ingår även på. en systematisk granskning av de olika stilar, som därvid äro representerade.
I samma nummer av tidskriften har prof. Martin Olsson skrivit en utförlig uppsats om en grupp runda kastaler från romansk tid på Sveriges östkust och har därvid också i förbigående gjort några jämförelser med de gotländska kastalerna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Folkhögskolan.

20 sökande, de flesta från medlersta och södra Gotland, hafva före 1 Februari anmält sig vilja begagna undervisningen instundande höst. De komiterades närmaste bestyr är nu att söka skaffa skolan tak öfver hufvudet. Hittills hafva följande lokaler anmälts: 1) Hexarfve i Ekeby; 2) Nickarfve i Hejdeby; 3) Sixartve i Wiklau; 4) Gellungs i Westkinde. Att denna senare frågas icke obetydliga vigt upfattas äfven af allmänheten, kan inges af den i dagens nummer synliga, insända artikeln i ämnet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Kronoskatten.

För uppbärande af nästlidne års kronoutskylder inom Norra fögderiet äro följande tider och ställen bestämda:
1876 Februari den 10 kl. 3 e. m. med Visby norra socken hos landtbrukaren Ljungberg vid Hästnäs.
d. 11 kl. 10 f. m. med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards.
d. 12 kl. 10 f. m. med Fohle och Veskinde pastorater vid Stenstugu.
d. 14 kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorater vid Guthe.
d. 15 kl. 10 f. m. med. Martebo och Stenkyrka pastorater i Tingstäde sockenstuga.
d. 16 kl. 10 f. m. med Hangvar pastorat i handlanden Vestbergs lokal vid Kappelshamn.
d. 17 kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat vid Norrgårda.
d. 18 kl. 10 t. m, med Fårö pastorat å forna värdshuset vid Fårösund,
d. 19 kl. 10 f. m. med Rute pastorat dersammastädes.
d. 21 kl. 10 f. m. med Othem pastorat hos värdsbusidkaren Andersson å Slite.
d. 22 kl. 10 f. m. med Hörsne och Gothem pastorater vid Magnuse.
d. 23 kl. 10 f. m. med Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie.
d. 29 kl. 10 f. m. med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarfve i Dalhem.
Mars d. 1 kl. 10 f. m. med; Vänge pastorat dersammastädes,
d. 2 kl. 10 f. m- med Östergarn pastorat vid Kräklings.
d. 3 kl. 10:f. m. med Kräklingho pastorat å samma ställe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

En hedersskänk

(bref till Gotlands Allehanda), bestående af ett guldur och ett dussin silfverskedar, erböll 13 dennes, efter slutad skolexamen, folkskolläraren J. P. Nordin i Vestkinde af sina skolbarn och deras föräldrar, såsom en tacksamhetsgärd för ospard möda och nit under 27 års tjenst derstädes. Heder åt hvar och en, som söker att förljufva undervisarens mödosamma arbete, så att han må sköta sitt kall ”med fröjd och icke med suckan”!

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Wahlberg, K. V., Köpman.

Väskinde skyttegille.
Väskinde. Född den 25 december 1913 i Väte församling. Föräldrar: Algot Wahlberg o. h. h. Vilhelmina Wahlberg. Gift 1937 med Lisa Thomson. Medlem i gillet sedan 1940, sekreterare sedan 1941, revisor, ordf kande sedan 1944, tidigare medlem i Väte skyttegille. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Skidskyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Väskinde skyttegille.