Andelsslakteriets distriktsmöten.

Som vi förut omnämt hade Visbydistriktet sitt sammanträde i går i centralföreningens lokal under ordförandeskap av hr Carl Widén, Prästgården, Follingbo. Andelsslakteriets styrelse var representerad av direktör Edv. Wahlgren och vice ordföranden, hr Arvid Collberg, Nygårds i Follingbo.
Sedan de tidigare nämda ortsombuden utsetts redogjorde dir. Wahlgren för kommittéförslaget, och efter stunds diskussion beslöt mötet uttala sitt gillande av förslaget och att förorda bifall till detsamma vid kommande föreningsstämma.
Romadistriktet hade samma dag sitt sammanträde i kommunalrummet i Roma under ledning av hr Albert Johansson, Larsarve. Andelsslakteriets styrelse var representerad av dir. Wahlgren och hr V. Gahne, Norrgårda i Björke.
Till ortsombud utsågos: för Atlingbo T. Hansson, L:a Atlings, suppleant A. Runfeldt, Rundarve, för Vänge S. Thomsson, Nickarve, suppl. L. Pettersson, Nickarve, för Guldrupe Aug. Pettersson, Hallbjers, suppl. Sven Svensson, Bjers, för Akebäck J. Endrell, Bäcks, suppl. S. Andersson, Bäcks, för Roma, T. Lithberg, Busarve, suppl. O. Wiman, Barby, för Björke D. Björkander, Björksarve, suppl. G. Norrby, Norrgårds, för Dalhem I. Johansson, Halfoser, suppl. E. Rosvall, Granskogs, för Halls A. Gahne, Kams, suppl. E. V. Norman, Möllebos, för Sjonhem A. Johansson, Bjärby, suppl. J. Olsson, Suderbys, för Ganthem A. Kolmodin, Godrings, suppl. R. Bjersander, Godrings, för Viklan M. Ahlby, Vikarve, suppl. G. Berg, Orleifs, för Barlingbo E. Stenberg, Digeråkra, suppl. H. Björkegren, Busarve.
Även här beslöt mötet uttala sig för det föreliggande kommittéförslaget och att rekommendera detsamma vid blivande föreningsstämma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Dödsfall Johnna Serafia Forsberg.

Härmed tillkännagives att Gud till sig hemkallat vår älskade moder Johnna Serafia Forsberg i en ålder av 87 år, djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Hägvalds i Vänge den 12 febr. 1937.
Barn och Barnbarn.

Så somnar jag glad i Ditt heliga namn,
Du vakar tills dag sig tänder. När morgon upprinner, då är jag i hamn,
och skådar mitt hemlands stränder, och kysser med outsäglig fröjd de genomborrade händer.
Ps. 17:15.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36

Vänge pastorat.

Pastor B. Bergdahl har förordnats till ämbetsbiträde åt kyrkoherden i Vänge pastorat fr. o. m. 1 jan. t. v. jämte sin nuvarande befattning som vice pastor i Sjonhem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Gudstjänstasmmanlysning.

Tillstånd har lämnats Vänge, Buttle och Guldrupe församlingar att sammanlysa gudstjänsterna inom pastoratet under julhelgen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 December 1936
Nr 294

C. Wilh. Pettersson 70 år.

Luciadagen den 13 december fyller en av Gotlands mest bemärkta söner, artisten C. Wilh. Pettersson, 70 år. Han föddes nämligen år 1866 på Ronehamn och är sedan många år tillbaka bosatt på Stocksund, där han äger en synnerligen förnämlig och vackert belägen villa. Ett besök i artisten Petterssons hem med dess otaliga både nyare och antika konstföremål — de senare mestadels från Gotland! — är en upplevelse, som man sent glömmer.
Redan som gosse visade Wilhelm Pettersson stora anlag för teckning, och en dag »upptäcktes» han ritmästaren vid Uppsala universitet, C. G. Holmgren, som ordnade opi att den då 18-årige ynglingen fick anställning i Stockholm hos Måleribolaget, Lutternsgatan 20, samma plats där nu Norra Kungstornet står. Under de följande åren genomgick Wilhelm Pettersson Tekniska afton-och söndagsskolan samt Högre konst-industriella skolan i Stockholm, målade akvareller, ritade porträtt i svartkrita och pastell samt var flitigt anlitad som karikatyrtecknare av en del tidningar.
Emellertid skulle hans livsuppgift komma att ägnas en helt annan och mera betydande konstart. Av Edvard Bergh fick han i uppdrag att biträda med dekorering av en del stockholmskyrkor, såsom Katarina-, Jakobs-, Skeppsholms- och Gustaf Adolfskyrkorna, varvid han »upptäcktes» för andra gången och år 1896 — således för jämt 40 år tillbaka fick genom doktor Eckhoffs bemedling förtroendet att restaurera väggmålningarna i Hemse kyrka på Gotland. Och från samma tid kom han att så gott som helt och hållet ägna sig åt framtagning och konservering av väggmålningar, dekorationer å altarskåp, predikstolar, kyrkbänkar o. s. v. runt om i Sveriges bygder från Skåne och ända upp till Hortlax i Luleå stift.
Här på Gotland har Wilhelm Pettersson fått Riksantikvariens och Kungl. Byggnadsstyrelsens uppdrag att utföra nya eller framtaga och omse gamla målningar i icke mindre än 44 kyrkor — kanske flera och vi kunna ej neka oss nöjet räkna upp dem, för att den ärade läsa, ren måtte få en någorlunda klan uppfattning av det väldiga arbete artisten Pettersson nedlagt på våra berömda medeltida helgedomar. De åsyftade kyrkorna äro Visby domkyrka samt kyrkorna i Dalhem, Ganthem, Barlingbo, Endre, Roma, Björke, Mästerby, Sanda, Akebäck, Träkumla, Västerhejde, Garda, Alskog, Ardre, Östergarn, Kräklingbo, Othem, Helvi, Bunge, Tingstäde, Fole, Lojsta, Linde, Levide, Eksta, Klinte, Fröjel, Vänge, Burs, Stånga, Hemse, Rone, Eke, Havdhem, Näs, Öja, Vamlingbo, Sundre, Väte, Hörsne, Vallstena, Hejde och några till. I ärkestiftet har han förestått restaurering av målningarna i 19 kyrkor, i Skara stift icke mindre än 30, i Strängnäs stift 11 stycken o. e. v., varjämte han dessemellan dekorerat en del profana byggnader såsom t. ex. vestibulen i Tullgarns slott m. m.
Det är således en utomordentlig arbetsprestation artisten Wilhelm Pettersson utfört under de senast gångna fyra decennierna. Flera utmärkelser hava också under årens lopp kommit honom till delo och det är t. ex. redan längesedan han utnämdes till riddare av Kungl,. Vasaorden.
Det kunde vara mycket mera att säga om jubilaren och hans livsgärning, vilken för övrigt inte är avslutad ännu, men det finnes väl inte – mången här på ön, som icke känner den försynte och noble mannen, vilken nu, i 40 år gått omkring i våra kyrkor i sin vita målarrock, alltid intresserad för att upptäcka och bevara vad våra kyrkor ännu kunna gömma av gammalt och fornt. alltid yrkande på att de åldriga inventarierna så vitt möjligt borde få stanna på den plats, där de av ålder stått; och därför hava vi gotlänningar framför andra anledning att minnas och hedra honom, särskilt nu på hans 70-årsdag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 December 1936
Nr 287

Föreningen för den varmblodiga hästaveln

beslöt vid styrelsesammanträde på lördagen att tilldela sina stipendier för hästskötare åt Karl Erik Larsson, Suderbys i Källunge, och Alvar Johansson, Gardarve i Fardhem, för utbildning vid Flyinge hingstdepå, samt åt Bror Magnusson, Östergårda i Stenkyrka, och Einar Engström, Folka i När, för utbildning vid Strömsholms hingstdepå.
Styrelsen beslöt att Uttala sig för, att statens varmblodiga hingstar på Gotland måtte för nästa år placeras på samma stationer som i år, möjligen att den i Ljugarn stationerade hingsten i stället borde placeras i Vänge.
Den nedåtgående frekvensen av betäckningar vid de varmblodiga hingstarna diskuterades och styrelsen ansåg, att det bästa sättet att motverka denna tendens vore, att staten betalade ett högre pris vid uppköp av remonter, vilket skulle verka stimulerande på intresset för den varmblodiga hästaveln.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 December 1936
Nr 285

Dödsfall Maria Hägström.

Att Gud till sig hemkallat min svägerska Maria Hägström, som stilla avled i dag i sitt hem i tron på sin Frälsare i en ålder av nära 60 år; djupt sörjd och saknad av oss, bröder i Amerika. släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet.
Hägvalds i Vänge den 3 dec. 1936.
Valfrid Högvall
Märta.

Nu ej mer Du plågas utav sjukdom svår, aldrig trött Du bliver dur Du lycklig går på de gyllne gator invid livets älv, salig Du nu skådar Herren Jesus själv.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 December 1936
Nr 284

I här fört handelsregister

hava nedannämnda dagar innevarande år intagits följande anmälningar:
den 18 maj: att Anna Viktoria (Tora) Matilda Ahlberg ämnar i Rone socken, postadress Ronehamn, idka caferörelse under firma Cafe Solbacken Tora Ahlberg;
den 26 maj: att Carl Erik Kristian Hansson ämnar i Fröjels socken, postadress Klintehamn, idka handelsrörelse under firma C. E. Hanssons Maskin- & Cykelaffär;
den 29 maj: att Axel Josef Gustafsson ämnar i Klinte socken, postadress Klintehamn, idka handelsrörelse under firma Axel J. Gustafsson;
den 2 juni: att Karl Gustaf Lind ämnar i Slite köping, postadress Slite, idka handel under firma K. G. Lind, med avdelningskontor utan självständig förvaltning i Roma socken;
den 3 juni: att Olof Anshelm Emanuel Söderberg ämnar i Vänge socken, postadress Bjärges, idka handelsrörelse under firma A. Söderbergs smidesverkstad.;
den 10 juni: att John Evert Eriksson ämnar i Öja socken, postadress Burgsvik, driva hotellrörelse under firma Hotell Karlshäll J. Eriksson;
den 12 juni: att Thure Johan Petter Persson ämnar i Östergarns socken, post, adress Katthammarsvik, idka handelsrörelse under firma Thure Persson.
Visby i landskansliet den 25 juni 1936.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Juni 1936
Nr 147

Bilder från gotländska sångfesten.

Karl Hägg i Vänge höjer Gotlandsbarnens nya sångarfana på Östra folkskolans gård.
Sångartåget drar fram på Kvarnvägen på väg till domkyrkan.
I förgrunden barnen från Burs.
Gotländska sångare hälsa på kajen gästerna från Sjuhäradsbygden.

Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Juni 1936
Nr 145