Idrott och sport.

Fotboll i Etelhem.
BK Drott spelade 2—2 mot Hemse BK:s reserver i en snabb och juste match i söndags. I Hemselaget framträdde ch. Skånberg samt vi. ”Justus”.
Hemse BK med ett sådant prima reservmaterial kommer säkerligen att göra en stark insats i ”storserien” i höst.
I en förmatch vunno Etelhems skolpojkar över Hemses d:o med 8—3. Bäst på plan var hemmalagets vänsterinner T. Lundgren som gjorde 5 mål för sitt lag.

Godtemplaridrott i Eskelhem.
Curt Svensson 5,85 i längd, Hans Axelsson 1,60 i höjd.
Mellersta Gotlands kretsloge av IOGT hade i söndags anordnat idrottstävlingar för sina medlemmar i Prästängen i Eskelhem. Tävlingarna, som leddes av Martin Hellgren, Hogrän, lämnade följande resultat:
100 m.: 1) Curt Svensson, Roma, 2) Eric Johansson, Visby.
Längdhopp: 1) Curt Svensson, Roma, 5,85, 2) Arne Möllerström, Roma, 5,78.
Höjdhopp: 1) Hans Axelsson, Stenkumla, 1,60, 2) Curt Svensson, 1,55.
Stångstörtning: 1) Arne Möllerström, 2) Erik Pettersson, Vall.
Varpkastning: 1) Holger Petterssons lag, Vall, 2) Eric Larssons lag, Visby.
Tröstpris: Bror Norbergs läg, Roma.
Trekamp (löpning 60 m., längdhopp och slungboll) för damer: 1) Kerstin Möllerström, Roma, 2) Dagmar Kabhlström, Roma, 3) Ragnhild Löfgren, Eskelhem, 4) Maj Lundström, Vall, 5) Nanna Jansson, Eskelhem, 6) Ingrid Karlsson, Eskelhem.
I hela tävlingen var Romalogen överlägsen segrare med 62 poäng, närmast följde logen i Vall med 25 poäng och SGU, Visby, med 24.
Tävlingarna pågingo från 1/2 11 på förmiddagen till fram emot 6-tiden på kvällen. Tillslutningen var ovanligt stor: 7 varplag och ett tiotal i vardera av de övriga grenarna. Prisutdelningen förrättades av folkskollärarinnan Lisa Kahlström, Roma, och till sist utbragtes ett kraftigt besvarat leve för IOGT.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Hembygdsfest i Vall.

Samlade 400—500 deltagare.
Logen Snöklockans av I. O. G. T. hembygdsfest i Prästängen i Vall i går blev en lyckad tillställning med ett gediget och väl genomfört program och ansenlig tillslutning. Det till en början hotande vädret lyckades icke skrämma bort publiken och något regn blev det heller icke under festen, som tog sin början kl. 2 med musik av hrr Eric Öst och Svante Pettersson. Hr Martin Hellgren, Hogrän, hälsade därpå de närvarande välkomna varpå bagaremästare Henrik Pettersson deklamerade Hjältarne av Edv. Fredin och Bonden av Nycander.
Dagens föredrag hölls av amnuensen A. Edle, Visby, som talade om kristendomens införande och utbredande på Gotland, om kyrkobyggena och deras mästare ete., ett värdefullt föredrag som åhördes med stort intresse. Sedan blev det S. G. U:s folkdanslag, som en stund sörjde för underhållningen — Oxdansen väckte naturligtvis det största bifallet — och gav en vacker uppvisning i ett par omgångar, mellan vilka hr Pettersson föredrog några stycken på gutamål. Hr Josef Malmström, Hogrän, drog sedan på gutamål. historien om ”Kalabaliken på Stångamalmen”, och efter ytterligare musik togs kaffepaus.
I programmet ingick även tävlan i gotländsk femkamp, men här ställde endast sex deltagare upp. Resultatet blev: 1) A. Möllerström, Roma, 2) G. Nilsson, Träkumla, 3 Holger Pettersson, Vall, 4) Martin Hellgren, Hogrän. Dessa tävlingar kompletterades med en del skämttävlingar. I Herre på vågrät stång segrade Bertil Olsson, Vall, och i parlöpning paret Björnlund—Nilsson. Ledare för tävlingarna var folkskollärare Riggert, Vall, som också förrättade prisutdelningen varpå de mera programenliga förhandlingarna avslutades med några ord av hr Hellgren. Därefter vidtogo danslekar några timmar innan man skiljdes åt efter en lyckad dag och afton.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Åska och skyfall över Gotland.

Blixten antänder ladugård i Sanda.
Ett delvis kraftigt åskväder drog igår fram över vissa delar av Gotland. Här i Visby började det mullra vid 12-tiden på middagen och en stund senare voro blixtarna och knallarna av det starkaste slaget. Åskbyn, som varade någon timme, åtföljdes av ett stundvis skyfallsliknande regn. Sedan ovädret dragit förbi blev vädret åter strålande.
Även idag ha delar av ön hemsökts av åskväder med regn.
På en del håll på landsbygden hade man stark känning av åskan och regnet antog understundom karaktären av skyfall med hagel.
Bland de värst hemsökta platserna voro Tofta, Västergarn och Sanda, där åkrarna stodo under vatten. Enligt en uppgift skulle man i Sanda ha fått inte mindre än 85 mm. nederbörd på ett par timmar. I Follingbo uppmättes en nederbördsmängd av 7 mm. I Vall föll däremot inte en droppe.
Som ett exempel på skyfallet har man meddelat att detta i Toftatrakten var så kraftigt, att bilar och bussar stannade på vägen till följd av att regnet slog in i motorerna. Bilarna måste därjämte ha lantärnorna tända fast det var mitt på dagen.
Från Sanda rapporteras att en bro blivit demolerad av skyfallet, varjämte regnet anställt stor förödelse i en del trädgårdar, där blommorna brutits och gått all världens väg.
Blixnedslag inträffade här och var, dock utan att — såvitt vi hittills veta — anställa några skador, med undantag för Sanda, där blixten antände en nyuppförd mindre ladugård, tillhörig skomakare H. Johansson. Folk tillkallades genom ringning i kyrkklockan. Dock kunde man inte uträtta så mycket, då den lilla träbyggnaden inom kort var övertänd och efter en kort stund nedbrunnen. Även det i ladugården förvarade fodret blev givetvis lågornas rov.
Även i dag ha vissa trakter hemsökts av åskväder. I Visby började det mullra vid 10-tiden i förmiddags och åskan tilltog senare i styrka.
Blixtar flammade stundvis i ett och den ena åskskuren avlöste den andra. Dagens nederbörd var, när vi frågade lotsutkiken, ännu inte uppmätt, men gårdagens nederbörd i staden medförde 13,7 mm.
I Stenkyrka, Othem, Tingstäde och trakterna däromkring har man även haft känning av ovädret i dag liksom även i Vall och Hogrän, där nederbörden varit riklig. Söderut och på ostkusten tyckes man däremot inte haft någon känning av vare sig åska eller regn. Likadant är det på Fårö, där man både igår och i dag haft vackert väder och varmt.
I Eskelhem fick man i går 1 mm, men idag inte en droppe.
Sent på middagen idag rapporteras från Follingbo om ett tre timmars skyfall, som givit åtskilliga millimeter.
Åskväder bruka i allmänhet ställa. till med en del trassel för telefonlinjerna. Säkringar o. dyl. bruka gå och blixten har allt som oftast för vana att slå i ledningarna. Några rapporter om sådana skador hade emellertid ännu i middags inte ingått. Ovädret var dock så kraftigt att telefonstationerna i Bro, Lokrume och Martebo stundvis ha varit stängda. Ej heller kraftledningarna synas haft någon påhälsning av blixten.
Senare meddelas att blixten slagit i ett par telefonledningar i Follingbo bl. a. vid kontoret på Rosendal, vars telefonapparat blev obrukbar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Gotlands äldste invånare död.

101-åringen Carl Wetterlund avliden i går.
Gotlands äldste invånare Carl Wetterlund, Kvie i Vall, råkade för några månader sedan falla och bryta ena lårbenet. Han vårdades först på lasarettet och benet läktes normalt. Han överfördes sedan till Mariahemmet, där han drabbats av hjärnhinneinflammation och igår avled han där ute. Han hade hela sitt långa liv varit frisk, aldrig sökt läkare för sin del och aldrig legat på sjukhus förr än han nu genom olycksfallet nödgades anlita lasarettets hjälp.
Wetterlund var född i Sylfaste i Follingbo, enligt kyrkböckerna den 7 sept. — i vilket fall han vid sin död var på dagen 100 år och 11 månader — men enligt egen utsago den 5 sept. 1837, köpte på 1860-talet Ekeskogs i Hejde, som han lämnade 1906, då han flyttade till Kvie i Vall. Han gifte sig 22 år gammal 1859 och blev änkeman 1912. Närmast sörjande äro sex barn av de åtta han haft och den äldste sonen är nu 77 år.
Ända till dess Wetterlund drabbades av olyckan för några månader sedan har han varit pigg och kry samt följt med dagens händelser. Nu har den gamle kärnfriske odalmannen fått lägga sitt huvud till vila för alltid efter en arbetsdag längre än andras.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Föreningen Gotlands kontrollassistenter

hade i lördags e. m. sitt årsmöte å Lunkans konditori härstädes varvid års- och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Styrelsen omvaldes i sin helhet med hrr John W. Anderson, Lärbro, ordf., R. Sjödell, Dalhem, v. ordf., och Harry Pettersson, Källunge, med Carl-Erik Calamnius, Stenkyrka, som suppleant.
Även revisorerna omvaldes nämligen hrr Iwan Hedberg, Vall, och Henrik Olsson, Vänge, med hr Jahn Berg, Fardhem, som suppleant. Till styrelseledamot av Riksförbundet Sveriges kontrollassistenter valdes hr. John W. Anderson, Lärbro, med hr Carl-Erik Calamnius, Stenkyrka, till ersättare. På mötet, som var talrikt besökt av medlemmarna, behandlades, det från Riksförbundet inkomna förslaget angående kontrollassistenternas löne- och anställningsförhållanden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Augusti 1938
N:r 174

Den försvunne tillrättakommen.

Den igår omnämnde värnpliktige artilleristen Karl Adrian Andersson har nu kommit till rätta. Tack vare radioefterlysningen igenkändes han igår av några personer i Vall, som satte sig i förbindelse med polisen. Det var sedan en lätt sak att få tag på rymlingen. Denne har berättat, att han till fots begivit sig ut på landsbygden, sedan han första kvällen efter försvinnandet vistats i Österby. Föda har han fått i olika gårdar, och även nattlogi hade han kunnat skaffa sig.
Andersson är f. n. ganska nedbruten och tycks bl. a. lida av melankoli, varför han kommer att hemförlovas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Skeningsolyckan medförde döden.

Torsdag eftermiddag inträffade som tidigare nämnts en skeningsolycka i Vall, varvid lantbrukaren Rudolf Jakobsson, Medebys, skadades så svårt, då vagnen välte, att han måste införas till lasarettet. Skadorna tycktes först icke vara av så allvarligt slag, men sedermera konstaterades, att Jakobsson fått bröstkorgen intryckt. Hans liv stod ej heller att rädda utan han avled i går på sjukhuset.
Den avlidne var en i sim hemsocken synnerligen uppskattad person, som under kortare perioder haft åtskilliga kommunala uppdrag. Bl. a. var han kyrkvärd och: ledamot av skolrådet, och han har även nedlagt ett intresserat arbete inom socknens kreatursförsäkringsförening.
Som närmast sörjande efterlämnar han hustru och styvson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Juli 1938
N:r 163

Dödsfall Rudolf Jakobsson

Härmed tillkännagives att min käre make Rudolf Jakobsson i dag stilla avlidit i sitt 64:de år, sörjd och saknad av oss, broder, släkt och många vänner.
Medebys i Vall den 18 juli 1938.
BEDA JAKOBSSON.
Gustav.

G:a sv. ps. 477, v. 8.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Juli 1938
N:r 163

En skeningsolycka

inträffade vid 5-tiden i går eftermiddag i Vall. Lantbrukaren Rudolf Jakobsson, Medebys, var sysselsatt att köra ut gödsel och skulle just med tomskjutsen köra hem från åkern, då hästarna av någon anledning blevo skrämda. Körsvennen mäktade icke stoppa farten, utan då skjutsen svängde upp på landsvägen, välte sättaren i diket och Jakobsson kom under, medan hästarna med vagnens underrede fortsatte mot gården.
Jakobsson var medvetslös, då tillstädeskommande personer togo hand om honom, och hade fått ett slag över ena örat, där ett blödande sår uppstått. Han vaknade emellertid till, då man skötte om honom, men var ännu icke fullt redig, då han med ambulansen inforslades till lasarettet.
Hästarna fasttogos i närheten av gården, där deras väg spärrades av en lastbil.
På lasarettet konstaterades, att Jacobsson ådragit sig ett revbensbrott.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Juli 1938
N:r 160

Postgången i Hogräns kommun.

Generalpostdirektionen har avslagit framställningen från Hogräns kommunalnämnd om utsträckning av lantbrevbäringen å linjen Bander—Vallbys till Valls sockengräns.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158