Landsbygden. Vall.

VALL, 20 aug.
En trevlig hembygdsfest hade logen Snöklockan i går anordnat i den natursköna Prästängen i Vall. Hembygdsfesten var i år icke så talrikt besökt som föregående gånger, beroende på den starka konkurrensen från andra tillställningar samma dag, men de ca 300 festdeltagarna fingo i varie fall rik valuta för inträdesavgiften. Festen inleddes med ett hälsningsanförande av hr A. Haraldsson, och programmet upptog därefter bl. a. ett vackert hembygdsföredrag av f. folkskollärare Th. Erlandsson i Bunge, som talade om hembygdskärleken och de gamla seder och bruk, som gotlänningarna fått i arv och som de skola vårda sig om. Vidare förekom deklamation av hr Ivar Ahlyr i stället för av bagaremästare Henrik Pettersson, Visby, som förhindrats närvara Hr Ahlyr läste bl a dikter av gotlandsskalden Gustaf Larsson. Samtliga uppträdande hyllades med hjärtliga applåder. För musiken svarade hrr Hallgren, far och son, samt hr Erik Wetterlund och fröken Wetterlund, vilka förtjänstfullt skötte sitt uppdrag.
Dessutom hade idrottstävlingar anordnats i bl. a löpning 100 m. för herrar liksom för damer, stångstörtning m. m.
Resultaten vid idrottstävlingarna blevo: Löpning 100 m.: 1) A. Möllerström, Roma, 2) T. Lind, Roma. Stångstörtning: 1) A. Möllerström, Roma, 7,22 m., 2) V. Claesson, Vall, 6,29 m. I hankdragning segrade V. Claesson, Vall, i »sparke bleisträ» G. Dahlström, Fårösund, i herre på vågrät stång» G. Hoffman, Isums, och i löpning för damer Margit Kellström, Bunge. Man roade sig senare även med folklekar av olika slag, och några angenäma timmar förflöto. Festen avslöts med korum, som hölls vid 7-tiden av komminister E, Amér.
Belåtenheten över den i alla lyckade festen var allmän.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Augusti 1934
N:r 193

Dödsfall Olof Olofsson

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla förre Husbonden Olof Olofsson Bomarfve i Wall måndagen 12 Juni 1876 kl. 2 e. m. i en ålder af 85 år och 7 mån, efter en kort sjukdom, varder endast härigenom slägtingar och bekanta tillkännagifvet.
Sv. Ps.-b. nr 424, 7,8 och 9 vv.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Juni 1876
N:r 48

Dödsfall Anna Helena Olofsdotter

Att Gud efter sitt allvisa råd från detta jordelif behagat hädankalla min högt älskade maka Anna Helena Olofsdotter lördagen 10 Juni 1876 kl. 2 f. m. å Kulstäde i Wall i en ålder af 48 år 10 månader och 12 dygn, djupt sörjd och begråten af mig, åldriga föräldrar, barn, syskon och många vänner; varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Sv. Ps. nr 344 1, 4 vv.
PETTER PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Juni 1876
N:r 47

Eld utbröt pingstaftonen

kl. 3 uti en husbonden Jakob Jakobsson Bryugns i Wall tillhörig ladugårdsbyggnad. En sjuårig gosse hade nämligen roat sig med att hopsamla åtskilliga brännbara ämnen, såsom hyfvelspån, halm m. m., hvilka han i närheten afladugårdsväggen påtände. Vinden låg åt ladugården och inom ett par minuter stod huset i full låga. Ett större svinkreatur och några höns blefvo lågornas rof, men storkreaturen räddades med knapp nöd ur det brinnande huset. Alla kreaturen äro mer eller mindre svedda och skadade. Förutom ladugården nedbrann äfven lada, tröskverk, en hästsåg jemte alla åkerbruksredskap. Byggnaderna voro uppförda ena hälften af trä, den andra af korsvirke under spåntak, samt brandförsäkrade för 2,800 kronor. Husbonden Jakobsson gör dock en ganska känbar förlust af omkring 3,000 kr., emedan den ännu ej fullt färdiga sågen icke var brandförsäkrad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Juni 1876
N:r 45

Dödsfall Anna Maria Petterson

Att min ömt älskade maka, Anna Maria Petterson, född Båtelsson, lugnt och stilla afled vid Rolex i Wall 26 Maj 1876 kl. half 8 f. m., i en ålder af 26 år, 6 mån. och 13 dagar, djupt sörjd och saknad af mig, tvenne minderåriga barn, föräldrar och syster, varder endast på detta sätt öfrige slägtingar och vänner tillkännagifvet.
Sv. Ps.-b. nr 344 v. 2,4.
Karl Pettersson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juni 1876
N:r 44

Ett vackert augustiväder

ha vi hittills hugnats med, och vi få hoppas, att det skall bestå månaden ut till glädje för skördemän och kräftätare ej minst. På sina håll på landsbygden har som omväxling några regnskurar fallit under veckan, men över huvudtaget har nederbörden varit ringa. Ett lysande undantag utgör Stånga, där i förgår man var med om ett formligt skyfall. På en timme kom det en nederbörd, som kunde uppmätas i icke mindre än 54,5 mm., och åskan gick kraftigt över nejden. Märkligt nog föll tegnet endast inom en viss del av socknen, och någon stund senare kom en ny skur på omkr, ett par millimeter. Bl. a blev en del förbindelsaledningar i Stånga och Vall, telefonapparater o. dyl. satta ur funktion. På Fårölandet hade också kommit ett skyfall, men detta var begränsat endast till området kring Friggårds.
För övrigt tycks det varit relativt »fritt från väta» Här i Visbytrakten kom en liten hagealby tidigt i morse, som för en stund målade taken vita.
I dag blåser det friska vindar, som satt fart på vågspelet ute till havs, men samtidigt strålar augustisolen härligt.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Lösen

för fynd att lyftas å Landskansliet af: Carl Westergren vid Buters i Eskelhem 10 kr. för 1 jernsvärd, Olof Olofsson Kulstäde i Vall 4 kr. för 1 spjutspets af jern; Albert Dahlström vid Bönders i Klinte 3 kr. för en klotformig sten, en aflång af naturen bildad sten m. m.; Emma Jacobson och Lars Niklas Jacobson 8 kr. för 1 bronsspänne och en spjutspets af jern; Emanuel Segerström Kullsarfve i Källunge 4 kr. för en jernyxa; Carl Olsson Wiakels i Sjonhem 3 kr. för en jernyxa; enkan Anna Fahlstedt å Lilla Fohle i Fohle 4 kr. för en stenyxa; J. Wisselgren Stora Ryftes i Fohle 4 kr. för en jernyxa; Albert Johansson Qvie i Endre 12 kr. för spännbucklor m. m.; Anders Geselius Gisslauser i Lårbro 6 kr. för en sköldbuckla af jern och en half skafteelt af brons; drängen Jacob Oscar Johansson Råby i Hejdeby 4 kr. för en stenyxa; Joh. Olsson S:t Mickelgärds; Weskinde 4 kr. för en steoyxa; Gustaf Pettersson i Djurängen under Roma kungsgård 10 kr. för beslag af brons; Anders Lindqvist Sojvide i Sjonbem 12 kr. för ena lerkruka och bitar af d:o m. m.; Anders Gust. Persson å Buskevik i Westerhejde 12 kr. för bronsspännen m. m.; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 2 kr. för en nyare skära af jern m. m; Erik Gustaf Stenqvist i Hemse 24 kr. för spännbucklor m. m. af brong och 2 mynt af silfver; Thomas Klintström Kommunds i Gammelgarn 2 kr. för en nyckelring (?) af koppar; Oscar Olofsson Russhage i Stenkyrka 3 kr. för en skadad spännbuckla af brons; Gabriel Söderberg Hallegårda i Halla 1 kr. för en modern parerstång till ett svärdfäste; Carl Westergren ä Sigvards i Eskelhem 12 kr. för perlor, jern- och bronssaker; Petter Pettersson Granskogs i Dalhem 3 kr. för en liten spännbuckla af brons; Märten Pettersson Suderbys i Gothem 4 kr. för ett hängsmycke at ben; Johan Pettersson Hallfoser i Dalhem 2 kr. för ett skadadt spänne af brons; Lars Persson Lyrungs i Lye 2 kr. för ett bronsbeslag; Otto Wessman i Fohle 1 kr. 50 öre för ett kufiskt silfvermynt; Olof Nilsson Lunds i Tingstäde 4 kr. för ett bronsspanne, ett kufiskt mynt, m. m.; Johanna Heldt å Siffedarfve i Eskelhem 3 kr. för en modern liten menniskobild af koppar; arbetaren Nilsson i Visby 4 kr. för en beukam och en bit af ett djurs horn funna i Visby; Wilhelm Wahlqvist Lindartve i Ekeby 2 kr. för en bit af ect bronsspänne.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Mötesplatser

hafva, enligt hvad militärbefälet anmält, icke upplåtits för Dede, Endre och Bro kompanier, hvarför i enlighet med af dessa kompanier vid senast förrättade mönstringar tillkännagifven önskan, nämde kompaniers jägare inom Follingbo, Akebäck, Roma, Björke, Wall, Hogrän, Barlingbo, Ekeby, Endre, Hejdeby, Weskinde, Bro, Fole och Lokrume socknar kallas att för vapenöfnings undergående samlas i Visby vid kompanichefernas bostäder 12 Juni kl. 6 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Egendomshandel.

Hr L. J. Ehinger härifrån staden har för 35,000 kr. af nämdemannen Truls Andersson tillhandlat sig 5/8 mantal Skytorp i Fridlefstads socken af Blekinge län. I köpet ingå ej inventarier.
9/64 mantal Norrgårda i Tofta har för 4,000 kr. försålts till husbonden Olsson Kulstäde i Vall. Egendomen annonserades till salu i förra lördags numret och tredje dag Påsk var han, till följd af annonsen, såld.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 April 1876
N:r 32

Tvist om fjärdingsmannatjänsten i Hemse.

Fjärdingsmannen Verner Heidenberg i Vall, Isums, besvärar sig hos k. m:t över länsstyrelsens i Visby beslut den 29 nov. att förordna t. f. fjärdingsmannen i Hemse polis distrikt G. J. Lesley till ordinarie fjärdingsman i distriktet. På grund av sin snart sexåriga tjänstgöring som fjärdingsman och sin tjänstgöring på landsfiskalskontor anser han sig bättre meriterad än hr Lesley, varför han yrkar, att k. m:t måtte med undanröjande av länsstyrelsens beslut förordna honom till fjärdingsman Hemse distrikt. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 december 1932
N:r 303