Hansson, Ivan Gerhard Hugo, Hemmason.

Etelhems skytteförening.
Botes, Etelhem. Född den 28 juni 1925 i Träkumla församling. Föräldrar: Hugo Hansson o. h. h. Gerda f. Hagvall. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Etelhems skytteförening.

Pettersson, Emil Rudolf Bernhard, Snickarmästare.

Endre skytteförening.
Furudal, Sylfaste. Född den 11 augusti 1882 i Träkumla församling. Föräldrar: August Pettersson o. h. h. Johanna Pettersson. Gift 1913 med Sigrid Larsson. Medlem i föreningen sedan 1918, varit styrelseledamot ett par år, tidigare medlem i Klinte skyttegille. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Endre skytteförening.

När livet blir en börda.

En sorglig händelse ägde rum i Träkumla natten mellan måndagen och tisdagen, då 60-årige muraren P. A. Olsson, Engvards, tog sig av daga medelst dynamit, som ohyggligt massakrerat hans huvud. Den levnadströtte, som under sommaren haft arbete i Visby men den senaste tiden varit sjuklig och ensam bebott sin stuga, var äbkeman och efterlämmar tre barn.

Gotlands Allehanda
Onsdag den 9 november 1932
N:r 261

Auktion.

Onsdagen den 9 nov. kl. 1 e. m. låter hemmansäg. Arvid Karlström, Engvards i Träkumla, försälja 1 häst, 1 ko, hästrävsa, 2 arbetsvagnar, åkvagn, 1 par arbetskälkar, spetsplog, foderhäck, slätvind, vändplog. klös-, fjäderharv, hackelsemaskin samt 1 par selar, med betalningsanstånd till den I maj 1930 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills den är till fullo betald.
Eskelhem i nov. 1932.
Karl Johansson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1932
N:r 258

Den gamle föll omkull och slog örat.

Ambulansbilen kallades vid 11-tiden i går afton till Tjengdarve i Träkumla, där en 69-årig person Isidor Enqvist fallit omkull och slagit sig. Som en följd av slaget hade en kraftig blödning uppstått ur ena örat. Han inforslades till lasarettet, där han fick kvarstanna för vård.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 november 1932
N:r 256

Hästpremieringen i Visby, 26 juli.

Såsom tillägg till vårt referat häröfver, få vi nämna, att den hingst, tillhörig husbonden Bendelin Berxdes i Anga, hvilken vid fjorårets premiering erböll ett pris af 150 kr., nu icke allenast icke kunde tilldelas något pris, utan blef, såsom varande under året förstörd, af besigtningsnämnden förklarad oduglig att vidare till afvelsdjur användas.
Likaledes blef en, husbonden Bokström i Träkumla tillhörig, unghingst, såsom genom för tidigt begagnande förstörd, af nämnden kasserad.
I förening härmed anse vi oss icke nog skarpt kunna framhålla den stora vigt, som ligger på utväljandet af goda afvelsdjur, samt på utfodringen, skötseln och vården af fölet, om landtmannen skall kunna, för jordbrukets bedritvande, vänta sig goda och kraftfulla dragare. Veterinärläkaren Schougs lilla ”Handbok i hästskötseln”, väl vitsordad af sakkunnige personer, gifver på ett enkelt och lättfattligt språk undervisning uti hithörande ämne, hvarför vi rekommendera densamma till efterlefnad at hvarje hästuppfödare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Augusti 1875
N:r 64

Landsbygden. Träkumla.

TRÄKUMLA, 1 nov.
Högtidligt i Träkumla med vesper och församlingsafton Lördagskvällens Gustaf Adolfs-vesper hade i den vackert upplysta lilla landskyrkan samlat en fulltalig skara på över 100 personer: nästan halva församlingen.
Vespern inleddes med körsång av skolbarnen: »Kärlek av höjden». Sedan ps. 124: 1—2 mäktigt hödant fram i det lilla templet, följde liturgisk altartjänst med pastor H. A. Isberg som liturg med vesperarior av församlingens kantor, fru Alice Sandgren. Med utgångspunkt från Gustaf Adolfs-psalmen 378: 3 »I Jesu namn vårt hopp, är visst» tecknades Guldkonungens minne av pastor Isberg, en predikan, som fick sin naturliga avslutning i skolbarnens »Fädernas kyrka» och församlingens »Skydda, styr och fräls din kyrka», som därefter följde.
Sedan följde ytterligare en liturgisk avdelning och den högtid och stämningsfulla vespern avslutades med skolbarnens »Gud som haver»: de spröda och fina stämmorna blandades på ett gripande sätt med övriga församlingens i ps. 124: 4 »Guds ord och löften», som därefter avslutade den högtidliga kvällsstunden.
Efter vespern vidtog församlingsafton i skolan med kaffeservering och ett mycket förtjänstfullt program av de duktiga skolbarnen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 november 1932
N:r 255

En S. L U.-avdelning

bildades i lördags afton vid möte i Stenkumla ordenshus och fick vid starten 34 medlemmar. Vid sammankomsten hölls föredrag av hr G. Bendelin och valdes styrelse. Ordförande blev Nils Franzén, Anglarve i Träkumla, och sekreterare fröken Larsson, Homa, Stenkumla. Föreningen kommer nämligen att vara gemensam för Stenkumla och Träkumla S. L. U.-are.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 September 1932
N:r 224

Skadegörelse i Gotlands Fornsal.

I avdelningen för kyrklig medeltidskonst inträffade lördagen den 20 dennes på morgonen ett upprörande fall av skadegörelse å en där befintlig träskulptur. Det är den berömda madonnan från Träkumla kyrka, en av Fornsalens yppersta skulpturer från tidig medeltid, som utsatts för åverkan.
Lyckligtvis tycks förövaren blivit störd i sitt förehavande, då skadegörelsen huvudsakligen tycks inskräcka sig till ett 3 cm. långt hack. Åverkan kan rubriceras som rent nidingsdåd, då något förklarligt motiv tyckes uteslutet. Åtminstone synes det ej varit någon souvenirsamlande turist som varit i farten, eftersom någon hel bit ej skurits ut utan det vanställande hacket tycks gjort med ett trubbigt föremål, som skavt ur en ränna ur det mjuka träet.
Museets ledning kan givetvis ej göras ansvarig för det skedda, då det naturligtvis är omöjligt att övervaka varje besökare eller varje utställt föremål, men det inträffade är dock en kraftig maning till skärpt övervakning av de fritt utställda medeltida träskulpturerna. Skadegörelser vid offentliga museer i likhet med ovan skildrade äro ju inte så ovanliga. Senast var det ju den berömda Angelus av J. E. Millet i Louvremuseet, som utsattes för knivskärande besökares förstörelselusta. Å. M.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 augusti 1932
N:r 193

Till vikarierande lärare

vid Träkumla folkskola under höstterminen har bland sexton sökande antagits folkskolläraren P. S. Lundin, Stockholm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 augusti 1932
N:r 189