Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Till folkskollärare

i Träkumla valdes i går den i tredje förslagsrummet uppförde vikarierande läraren på platsen Nils Åkerbäck, Hejde, som vid valet erhöll 70 röster.
Den i första förslagsrummet uppförde folkskolläraren Johannes Utas, Frösön, erhöll 9 röster och den i andra förslagsrummet uppförde folkskolläraren Lönnve, Silverdalen, 3 röster.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Ofoget på Träkumla kyrkogård

synes icke varit så farligt som det först troddes. Enligt vad som meddelas oss har stenen varit kullfallen redan före jul och man har ingen anledning att tro att detta berott på yttre åverkan. Den omnämda skyltstolpen utanför kyrkogårdsmuren har en tid stått lös och möjligt är att den fallit omkull, varvid någon lagt upp stolpen på muren. Stolpen skulle i alla händelser bort.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

En gravskändning

har man tillåtit sig annandag jul i Träkumla, där någon eller snarare några personer vräkt omkull en gravvård. Möjligen är det samma personer, som ryckt upp en stolpe med anslag om busshållplats alldeles utanför kyrkogårdsmuren. Landsfiskalen har fått hand om utredningen. Det är ett ovanligt sorgligt utslag av klåfingrighet att icke ens i julhelgen kunna låta de döda få sova fred.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 December 1936
Nr 301

Landsbygden. Träkumla.

TRÄKUMLA, 17 dec.
En stämningsfull adventvesper hölls i går afton i Träkumla kyrka, som strålade i ljus. Templet var fullsatt när veseprn vid ½ 8-tiden tog en början. Träkumla sångkör under ledning av folkskollärare Nils Åkerbäck inledde med »Var välsignad», Därefter följde ps. 51: 1-3 varvid pastor loci, iklädd mässkrud, trädde för altaret och förrättade altartjänst. Efter en följande psalm höll pastor loci en adventsbetraktelse. Seden följde liter församlingssång samt altartjänst varefter vespern avslöts med ps, 52: 4, 1 psalmsång och i adventstidens antifonier och hymner medverkade sångkören på ett förtjänstfullt sätt.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 December 1936
Nr 295

En Röda körs-krets bildad i Träkumla.

I Träkumla socken har i dagarna bildats en krets av Svenska Rörda korset med ett 20-tal medlemmar. Till styrelse har utsetts handlanden Ture Wahlgren, ordförande, lantbrukaren R. Westergren, vice ordförande, lärarinnan Gunborg Granlund, kassör, folkskollärare Nils Åkerbäck, sekreterare, och fröken Maria Ahlberg, vice sekreterare, samt fru Berta Wullfcrona och arbetaren Frans Holm.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 December 1936
Nr 290

Inspektören godkänner lärareförslagen.

Folkskolinspektör Linnman har godkänt det förslag till återbesättande av en ledig folkskollärarinnetjänst vid stadens folkskola, som uppgjorts av folkskolestyrelsen och som upptar i nämd ordning lärarinnorna Siri Bergström, Hudiksvall, Maja Öhrström, Visby, och Vera Wahlquist, Visby. Tjänsten skall nu tillsättas av folkskolestyrelsen.
Folkskolinspektören har likaledes godkänt det av skolrådet i Träkumla uppgjorda förslaget till återbesättande av folkskolläraretjänsten i Träkumla, vilket upptar folkskollärarne Johannes Andreasson Utas, Östersund, Hugo Lönnve, Silverdalen, och Nils Åkerbäck, Hejde, den sistnämde vikarierande lärare på platsen. Val till tjänstens återbesättande skall förrättas av kyrkostämman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 December 1936
Nr 289

C. Wilh. Pettersson 70 år.

Luciadagen den 13 december fyller en av Gotlands mest bemärkta söner, artisten C. Wilh. Pettersson, 70 år. Han föddes nämligen år 1866 på Ronehamn och är sedan många år tillbaka bosatt på Stocksund, där han äger en synnerligen förnämlig och vackert belägen villa. Ett besök i artisten Petterssons hem med dess otaliga både nyare och antika konstföremål — de senare mestadels från Gotland! — är en upplevelse, som man sent glömmer.
Redan som gosse visade Wilhelm Pettersson stora anlag för teckning, och en dag »upptäcktes» han ritmästaren vid Uppsala universitet, C. G. Holmgren, som ordnade opi att den då 18-årige ynglingen fick anställning i Stockholm hos Måleribolaget, Lutternsgatan 20, samma plats där nu Norra Kungstornet står. Under de följande åren genomgick Wilhelm Pettersson Tekniska afton-och söndagsskolan samt Högre konst-industriella skolan i Stockholm, målade akvareller, ritade porträtt i svartkrita och pastell samt var flitigt anlitad som karikatyrtecknare av en del tidningar.
Emellertid skulle hans livsuppgift komma att ägnas en helt annan och mera betydande konstart. Av Edvard Bergh fick han i uppdrag att biträda med dekorering av en del stockholmskyrkor, såsom Katarina-, Jakobs-, Skeppsholms- och Gustaf Adolfskyrkorna, varvid han »upptäcktes» för andra gången och år 1896 — således för jämt 40 år tillbaka fick genom doktor Eckhoffs bemedling förtroendet att restaurera väggmålningarna i Hemse kyrka på Gotland. Och från samma tid kom han att så gott som helt och hållet ägna sig åt framtagning och konservering av väggmålningar, dekorationer å altarskåp, predikstolar, kyrkbänkar o. s. v. runt om i Sveriges bygder från Skåne och ända upp till Hortlax i Luleå stift.
Här på Gotland har Wilhelm Pettersson fått Riksantikvariens och Kungl. Byggnadsstyrelsens uppdrag att utföra nya eller framtaga och omse gamla målningar i icke mindre än 44 kyrkor — kanske flera och vi kunna ej neka oss nöjet räkna upp dem, för att den ärade läsa, ren måtte få en någorlunda klan uppfattning av det väldiga arbete artisten Pettersson nedlagt på våra berömda medeltida helgedomar. De åsyftade kyrkorna äro Visby domkyrka samt kyrkorna i Dalhem, Ganthem, Barlingbo, Endre, Roma, Björke, Mästerby, Sanda, Akebäck, Träkumla, Västerhejde, Garda, Alskog, Ardre, Östergarn, Kräklingbo, Othem, Helvi, Bunge, Tingstäde, Fole, Lojsta, Linde, Levide, Eksta, Klinte, Fröjel, Vänge, Burs, Stånga, Hemse, Rone, Eke, Havdhem, Näs, Öja, Vamlingbo, Sundre, Väte, Hörsne, Vallstena, Hejde och några till. I ärkestiftet har han förestått restaurering av målningarna i 19 kyrkor, i Skara stift icke mindre än 30, i Strängnäs stift 11 stycken o. e. v., varjämte han dessemellan dekorerat en del profana byggnader såsom t. ex. vestibulen i Tullgarns slott m. m.
Det är således en utomordentlig arbetsprestation artisten Wilhelm Pettersson utfört under de senast gångna fyra decennierna. Flera utmärkelser hava också under årens lopp kommit honom till delo och det är t. ex. redan längesedan han utnämdes till riddare av Kungl,. Vasaorden.
Det kunde vara mycket mera att säga om jubilaren och hans livsgärning, vilken för övrigt inte är avslutad ännu, men det finnes väl inte – mången här på ön, som icke känner den försynte och noble mannen, vilken nu, i 40 år gått omkring i våra kyrkor i sin vita målarrock, alltid intresserad för att upptäcka och bevara vad våra kyrkor ännu kunna gömma av gammalt och fornt. alltid yrkande på att de åldriga inventarierna så vitt möjligt borde få stanna på den plats, där de av ålder stått; och därför hava vi gotlänningar framför andra anledning att minnas och hedra honom, särskilt nu på hans 70-årsdag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 December 1936
Nr 287

Förlovade

Karl Norrby
och
Karin Lööv.
Visby. Virserum.

Ivar Söderberg
Elsa Klint.
Visby.

Aron Jonsson
och
Signe Olofsson.
Vestkinde, Träkumla.

Knut Johansson
och
Elsa Sundberg.
Vestkinde, Hemse.

Ture Wallin
Thyra Nilsson.
Mästerby. Stenkumla.
23/6 1936.

Ernst Martell
Astrid Lindstedt.
Burgsvik. Tofta.
Midsommarafton.

Åke Hansson
Signe Ahlkvist.
Sanda. Etelhem.

Gustaf Pettersson
Anna Hederstedt.
Väte, Midsommarafton 1936.

Per-Gösta Larsson
och
Ingrid Olsson.
Klinte, i Eksta.

Henry Nilsson
och
Inga-Lisa Lundblad.
Torsåker, Klintehamn,
Visby, Midsommarafton.

Arne Sjöström
och
Svea Larsson.
Gothem.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 23 Juni 1936
Nr 143

Kyrkostämmans beslut står fast.

Länsstyrelsen har lämnat utan avseende de besvär, som John Th. Johansson, Engvards i Träkumla anfört över Träkumla kyrkostämmas den 29 dec. 1935 fattade beslut att för rösträtts utövande vid stämman låta i röstlängden avpricka de vid stämmans början närvarande.
Klaganden hade yrkat, att stämman måtte förklaras ogiltig samt att ny stämma måtte utlysas.
Länsstyrelsen har visserligen funnit, att det av klaganden anmärkta förfarandet icke överensstämmer med lag och författning, men anser dock, att åtgärden, icke inverkat på de vid stämman fattade besluten.

Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Juni 1936
Nr 142