Ett större räfskall

(bref till Gotlands Allehanda) företogs i onsdags inom Follingbo, Akebäck, Wall och Träkumla socknar. Omkring kl. 8 på morgonen hade vid pass 70 á 80 skyttar infunnit sig vid den bestämda mötesplatsen, Klinte backe i Follingbo. Alla voro glada och upptända af stridslust mot allas vår fiende mickel. Skyttelinien blef så tort som möjligt utstäld. Efter omkring en timmes väntan fick man höra aflägsna rop, plötsligt genljöd hela skogen af de mest infernaliska ljud, man kastar sina ögon åt alla håll för att möjligen kunna få se någon skymt af den röda pelsen bland buskarne, ett skott höres under allarmet, sedan flera, en glad känsla genomlöper alla, då någon mickel gått till sina fäder, man fördubblar sin uppmärksamhet, men likväl lurar han med sin väl kända illmarighet det skarpaste öga och den ifrigaste vaksamhet. Uti hvardera af de tre afdrifningarne föll en räf. I skallet deltogo omkring 200 ”drefkarlar”.
Man hade öfverenskommit att skjuta endast på räf. Emellertid råkade dock en jösse illa ut för en för öfrigt långt ifrån harbjertad sjöman. Vid den auktion, hvilken efter afdrifningarnas slut hölls på såväl de 3 räfvarne som haren, inropades den sist nämnde af sin baneman för en summa at, såsom det uppgifves 2,50 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Arbetslösheten.

Arbetslöshetskommittén i Träkumla socken rapporterar till arbetslöshetskommissionen, att antalet anmälda arbetslösa vid senaste månadsskiftet uppgick till 8, därav 4 familjeförsörjare.
Arbetslöshetskommissionen har till kr. 4:50 pr 8-timmars arbetsdag fastställt grovarbetarlönen för Lärbro socken, vilken lön som bekant ligger till grund för beräkningen av reservarbetslöner och kontantunderstöd åt arbetslösa. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 december 1932
N:r 284

Pettersson, Oskar Karl Adolf, Byggmästare.

Hogräns skytteförening.
Kue, Träkumla, Hallvards. Född den 4 januari 1880 i Valls församling. Föräldrar: Karl Pettersson o. h. h. Anna f. Nordström. Gift 1905 med Gerda f. Nilsson. Medlem i föreningen sedan 1918, revisor ett flertal år, tidigare medlem i Stenkumla skytteförening. liv. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, SkolskytteM s.

Gotländska skyttar 1944.
Hogräns skytteförening.

Kreatursauktion.

På grund av inträffad eldsvåda låter lantbrukaren Artur Nilsson, Tjängdarve, Träkumla,
genom offentlig auktion som hålles i Valls prästgård fredagen den 25 nov. kl. 10 f. m., försälja hela sin kreatursbesättning utom ungdjuren, bestående av 25 st. goda mjölkkor, reaktionsfria och med hög avkastning, en äldre häst, ett större parti rotfrukter. Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 aug. 1933, eller vid anfordran. Äganderätten till inropad föroehålles tills densamma är till fulllo betald.
Roma i november 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Dödsfall Gustaf Adolf Nilsson

Min käre make och vår fader Gustaf Adolf Nilsson avled stilla och fridfullt fredagen den 18 nov. kl. 6,30 f. m., i en ålder av 62 år, outsägligt sörjd och saknad av oss, barnbarn, släkt och många vänner, varder härmed tillkännagivet.
Tjängdarve i Träkumla den 19 november 1932.
Hulda Nilssons
Helny, Ada, Henning, Knut o., Hedvig.
Elsie.

Förevigt trygg jag nu vill bo
I Jesu djupa sår.
Där har mitt hjärta funnit ro
och frid som ej förgår.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 november 1932
N:r 270

Eldsvåda i Träkumla.

Strax efter kl. 6 i morse utbröt eld i ladugårdslängan hos lantbrukaren Arthur Nilsson, Tjengdarve i Träkumla, den gård som tidigare innehafts av bankdirektör som tidigare innehafts av bankdirektör Bergenstierna. Elden som började i ladan, fick stark fart och längan var på ett ögonblick övertänd. I ladugården befunno sig ett fyrtiotal nötkreatur, sex hästar och några svin, men alla. dessa djur lyckades man rädda ut i det fria. Släckningshjälp begärdes i Visby och vid 7-tiden ljöd brandsirenen i staden, varefter brandkånren så snart som möjligt ryckte ut. Vid framkomsten till brandplatsen var det klart att uthuslängan var tillspillogiven och man fick inrikta sig på att rädda det strax intill liggande hotade magasinet. Gott om vatten fanns på gården och man lyckades också i sina ansträngningar. Vid halv niotiden var elden begränsad och uthuslängan var då nedbrunnen i grunden. Den brunna byggnaden var försäkrad för c:a 30,000 kr, och även den inneliggande grödan, som bestod mv halm och hö, var försäkrad. I redskapsboden förvarade inventarier blevo också offer för elden, men av dessa inventarier torde en stor del vara oförsäkrade. FEldens uppkomst anses icke kunna förklaras på annat sätt än att hågon luffare logenat i ladan och handskats ovarsamt med eld. Man har tidigare iakttagit nattliga logerare i uthuset.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 november 1932
N:r 270

Hansson, Ivan Gerhard Hugo, Hemmason.

Etelhems skytteförening.
Botes, Etelhem. Född den 28 juni 1925 i Träkumla församling. Föräldrar: Hugo Hansson o. h. h. Gerda f. Hagvall. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Etelhems skytteförening.

Pettersson, Emil Rudolf Bernhard, Snickarmästare.

Endre skytteförening.
Furudal, Sylfaste. Född den 11 augusti 1882 i Träkumla församling. Föräldrar: August Pettersson o. h. h. Johanna Pettersson. Gift 1913 med Sigrid Larsson. Medlem i föreningen sedan 1918, varit styrelseledamot ett par år, tidigare medlem i Klinte skyttegille. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Endre skytteförening.

När livet blir en börda.

En sorglig händelse ägde rum i Träkumla natten mellan måndagen och tisdagen, då 60-årige muraren P. A. Olsson, Engvards, tog sig av daga medelst dynamit, som ohyggligt massakrerat hans huvud. Den levnadströtte, som under sommaren haft arbete i Visby men den senaste tiden varit sjuklig och ensam bebott sin stuga, var äbkeman och efterlämmar tre barn.

Gotlands Allehanda
Onsdag den 9 november 1932
N:r 261

Auktion.

Onsdagen den 9 nov. kl. 1 e. m. låter hemmansäg. Arvid Karlström, Engvards i Träkumla, försälja 1 häst, 1 ko, hästrävsa, 2 arbetsvagnar, åkvagn, 1 par arbetskälkar, spetsplog, foderhäck, slätvind, vändplog. klös-, fjäderharv, hackelsemaskin samt 1 par selar, med betalningsanstånd till den I maj 1930 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills den är till fullo betald.
Eskelhem i nov. 1932.
Karl Johansson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1932
N:r 258