Skarpskjutningar med artilleripjäser

komma att äga rum tiden 30/8-—6/9 kl. 10.00—24.00 å Tofta skjutfält.
Allmänheten uppmanas att icke passera skjutfältet då en svart kula (vid mörker två lyktor under varandra) är hissad å masten på semaforhöjden å södra delen av fältet, samt att icke taga befattning med möjligen påträffade ammunitionseffekter.
Anmälan om påträffade ammunitionseffekter lämnas till målavdsalningen i Nasume eller till. Kårexpeditionen i Visby tel. 397.
Visby den 22 augusti 1934.
Chefen för Kungl. Gotlands artillerikår.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Augusti 1934
N:r 196

Auktion.

Fredagen d. 31 aug. kl. 2 e. m. låter Aug. Hansson, Fettings i Tofta, försälja följande inre lösegendom:
sågom sängar, soffa, skänk, matsalsbord och andra bord, salslampa, toarlettspegel, 2 st. kommoder, byråar, diverse grytor och pannor samt något träkärl, mattor, samt en fiskbod vid Gnisvärd och några strömmingsgarn, samt hälften i en båt.
Betalningsanstånd till den 1 dec. 1934 med vanligt äganderättsförbehåll.
Eskelhem i augusti 1934.
Karl Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Augusti 1934
N:r 196

Statsbidrag till skolskjutsar.

K. m:t har tilldelat Tofta skoldistrikt statsbidrag med 15 kr. för anordnande under budgetåret 1934-1935 av skolskjutsar från Tofta badstrand till Tofta skola. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Skarpskjutning

med kanoner kommer att verkställas å s. k. Ladugårds hällar söder om staden från och med 8 till och med 10 Juni kl. 7—10 f. m. och 4—8 e. m., samt 15, 16 och 17 i samma månad äfvenledes från kl. 7—10 f. m. och 4—38 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Maj 1876
N:r 40

Fårsjukdom,

lyckligtvis af lindrigare beskaffenhet, har utbrutit inom Tofta socken; å en gård hafva alla fåren insjuknat.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Maj 1876
N:r 40

Landsbygden. Tofta.

TOFTA, 13 aug.
Hogräns missionsdistrikts Ungdom firade under gårdagen sitt gemensamma sommarmöte vid Gnisvärds fiskläge i Tofta under ledning av pastor Carl Nyström, Hogrän. Givande andaktsstunder höllos både på f. m. och e. m. Föredrag och tal omväxlade med sång och musik. Pastor Gust. Andersson, Visby, medverkade med predikan och sångare från Hogrän föredrogo, flera vackra sånger. Deltagarne voro relativt talrika från Dalhem, Roma, Vall, Atlingbo, Hogrän, Mästerby, Tofta, m. fl. platser.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Augusti 1934
N:r 187.

Nyförvärv till Gotlands fornsal.

I Gotlands Fornsal är anordnad en liten utställning av nyförvärv från förhistorisk tid och medeltid, vilka under årets lopp kommit museet till handa.
Äldst bland de utlagda fynden äro fyra bronsåldersföremål från bronsålderns första, andra och femte perioder. Särskild uppmärksamhet förtjäna här en präktig och väl bevarad avsatsyxa från Klintegårda i Västkinde, vilken Fornsalen lyckats förvärva tack vare ekonomiskt bistånd av enskild person i Visby, samt en dräktnål av speciell gotländsk lokalform från Södbro i Othem.
Till dessa fyra bronsåldersföremål — de båda återstående utgöras av ett dolkblad från Krokstäde i Tofta och en liten holkyxa från Endregårda i Endre — vilka på ett förträffligt sätt komplettera Fornsalens samlingar från denna på Gotland rikt utvecklade period, ansluter gig ett större antal järnåldersföremål, bland vilka de ståtligaste utgöras av ett par lerkärl från 100- respektive 200 talet e. Kr. Det äldsta av dessa är funnet vid Rosarve i Tingstäde och representerar en på Gotland helt allmän typ med kraftigt utsvängd buk och bränt, fast gods, men det värdefulla med föremålet är att det är fullkomligt helt och dessutom är ett av de största i sitt slag, som överhuvud taget blivit funnet på ön.
Ett synnerligen värdefullt tillskott till samlingarna utgör vidare en brakteat av guld, funnen vid Larsarve i Källunge, vilken med Riksantikvarieämbetets medgivande blivit införlivad med Fornsalens samlingar. Till samma tid som detta dyrbara smycke — 600-talet e. Kr. — höra även ett par ryggknappspännen av brons med infattade granater, funna i respektive Väte och Lau.
Den förhistoriska tidens slutskede, vikingatiden, är representerad av ett antal utsökta smyckeförmål, däribland ett djurhuvudformat spänne med rik ornering i 800-talets karakteristiska stil.
Ett särdeles intressant förvärv är slutligen en liten panna av brons, som blivit funnen i Eksta socken. Den lär av senmedeltida form och äger i relief på skålen dels ett bomärke och dels ett dubbelt W. Detta sistnämda tyder på Visby som ursprungsorten. och möjligen anger det karakteristiska bomärket att den blivit gjord av en här i Visby vid 1400-talets slut verksam, men till namnat tysk klockgjutare, från vars verkstad ett flertal gotländska kyrkklockor utgått.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1934
N:r 182.

Treåringen fick benet avklippt skördemaskinen.

En sorglig händelse inträffade i går kväll vid Sallmunds i Tofta, då en treårig flicka fick ena benat alldeles avklippt av en skördemaskin. Flickan var dotter till lantbrukaren Gustaf Lindqvist, Homa i Stenkumla, vilken jämte sina anhöriga var på besök hos svärföräldrarna vid Sallmunds för att hjälpa till med skörden. Hr Lindqvist var själv sysselsatt att med maskin skära havre, och vid en vändning märkte hamn icke, att hans lilla flicka kom in framför maskinens knivar. Flickans ena ben blev avskuret vid vaden och foten kvarliggande på marken. Man fick söka hindra blodflödet så gott sig göra lät och forslade sedan den lilla till lasarettet, där hon blev omhändertagen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 Augusti 1934
N:r 181.

Vägarna.

Civilingeniören Harald Sellergren har förordnats att uppgöra arbetsplan för omläggning och förbättring av vägen Närs kyrka—Lau kyrka, av bro och kurva vid Rosenbys i Eskelhem samt av västra landsvägen vid Tofta kyrka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179

Egendomshandel.

Hr L. J. Ehinger härifrån staden har för 35,000 kr. af nämdemannen Truls Andersson tillhandlat sig 5/8 mantal Skytorp i Fridlefstads socken af Blekinge län. I köpet ingå ej inventarier.
9/64 mantal Norrgårda i Tofta har för 4,000 kr. försålts till husbonden Olsson Kulstäde i Vall. Egendomen annonserades till salu i förra lördags numret och tredje dag Påsk var han, till följd af annonsen, såld.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 April 1876
N:r 32