Dagens samövningar med Gotlands trupper.

Fientligt flyganfall mot Roma flygfält.
Den femte och sista samövningen i följd denna vecka mellan Gotlands trupper och pansarbilskompaniet samt flyget ägde rum i dag, då man också kunde glädjas över litet sol över landskapet.
Förutsättningen var liksom igår att krigstillstånd rådde mellan två främmande makter men att Sverige förklarat sig neutralt. Mobilisering hade ännu ej verkställts. Roma och Visby flygfält förutsättes emellertid färdiga och försvarades av vardera en luftvärnsautomatkanontropp och fyra luftvärnskulsprutor, båda slagen fingerade, samt ett gevärskompani.
III bataljonen I 18 under kapten Jeppssons befäl med löjtnant Källström som bataljonsadjutant stod utom två kompanier kl. 9 vid Sylfaste medan II pansarbilskompaniet vid samma tidpunkt stod vid Visborgs slätt.
Kort efter kl. 9 inkom rapport om att fientliga flygplan varit synliga — det var för övrigt sju flygplan från Fårösund, som uppenbarade sig även över Visby — och det visade sig sedan att de mellan 8,50 och 9 med fallskärmar landsatt omkring 1 kompani i trakten öster om Dalhem. TII bataljonen och pansarbilskompaniet fingo omedelbart order att skrida till attack mot den fientliga styrkan samt ingripa till flygfältets i Roma försvar mot både trupper och flyg.
Sedan denna del av övningarna avslutats följde skarpskjutning i Tofta, varom närmare meddelande i går lämnades. Ledare för skjutningen med pansarbilskompaniet var major Lindh.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Femtio år

fyller på tisdag den 23 d:s hemmansägaren och kyrkovärden Nils Ekman, Ekeskogs i Kräklingbo. Han är född i Kräklingbo, där han sedan 1929 är kyrkovärd. Han är vidare skolkassör, skiftesgodeman sedan 1928, huvudman i Kräklingbo sparbank, ordförande tröskbolaget och styrelsesuppleant i mejeriet. Åren 1921—24 var han även ordförande i fattigvårdsstyrelsen och var även en tid revisor i sparbanken. Personligen en stilla och försynt man har hr Ekman gjort sig allmänt aktad och omtyckt samt förvärvat många vänner.
— Femtio år fyller torsdagen den 25 augusti lantbrukaren Rudolf Johansson, Östergårda i Tofta.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Gotlands trupper.

Genom generalorder har bestämts, att officersaspiranterna Gäfvert, Södermanlands regemente, och Calais, Värmlands regemente, skola tilldelas Gotlands infanteriregemente. Vidare har bestämts, att till Gotlands infanteriregemente skola transporteras aspiranterna Nordquist, Hallands regemente, och Löfberg, Livgrenadjärregementet såsom reservofficersaspireanter.
— Fänriken Nilsson, A 7, har genomgått artilleri- och ingenjörshögskolans allmänna artillerikurs.
— Skjutning med pjäser anordnar A 7 på Tofta skjutfält den 22 —27 aug. under major Melanders ledning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Kvinna dödad av blixten i Eke.

Ihjälslagen ute på fältet.
När åskvädret i middags drog fram över Eke skulle fru Lindström, Petsarve i Eke, maka till lantbrukaren Karl Lindström, flytta en ko, som gick ute på en åker, i skydd för ovädret, träffades hon av blixten, som dödade både henne och kon. Hon hade just dragit upp tjuderpålen, som var av järn, då blixten slog ned och träffade henne i vänstra delen av bröstet, rev upp kläderria samt fortsatte sedan genom kättingen till kon. Döden har för båda av allt att döma varit ögonblicklig. Kon visade inga tecken till att ha blivit träffad, men på fru Lindström hade blixten lämnat några strimmor tvärs över bröstet som enda synliga tecken på att hon blivit träffad. T. f. provinsialläkaren i Hemse eftertelefonerades men kunde endast konstatera att döden inträtt.
Den så hastigt bortgångna var i femtioårsåldern och efterlämnar utom maken två vuxna söner. Familjen har gjort sig allmänt omtyckt, och sorgen och förstämningen är därför stor i grannskapet.

Lada antänd i Othem.
Åskvädret drog även fram över ostkusten och Othem med Slite fingo del av några kraftiga smällar samt åskregn. I Othem slog blixten ned hos lantbrukaren Erik Gardelin, Ytlings, där den antände en lada. Brandkåren i Slite ryckte ut till undsättning. Då byggnaden efter endast en kort stund var så gott som som helt övertänd och tillgången på vatten dålig kunde man emellertid intet uträtta för att rädda den, trots att det var god tillgång av folk, som tillkallats medelst telefon och på andra sätt. I stället fick man inrikta sig på att skydda en intilliggande äldre ladugård, vilket också lyckades.
Den brinnande byggnaden var redan efter någon timme helt nedbrunned och med denna en hel del nyligen inbärgad säd, huvudsakligen råg och vete.
Även granngården var hotad, lik som mangårdsbyggnaden. Båda ble do dock skonade, den sistnämnda til stor del beroende på att vinden lå ifrån huset.
Senare meddelas att hela grödan av såväl höst som vårsäd blev lågornas rov. Själva ladugården) var försäkrad för 1,500 kr., men hed hänsyn till att skörden var oförsäkrad torde ägaren göra en förlust på 2- å 3,000 kr. Även en del maskiner och redskap samt en ny lastvagn spolierades.
Vidare kan meddelas att den gamla ladugården, som låg endast ett par meter från den brinnande byggnaden, vid upprepade tillfällen var svårt hotad. Värmen från den sistnämnda var fruktansvärd och elden hade till och med ett par gånger fäste i den äldre ladan, där bl. a. en del djur befunno sig. Genom intensiva ansträngningar från dei släckningsarbetet deltagande, kunde emellertid som nämnts denna byggnad räddas.

Blixten slog i sjömärket.
I förmiddags drog åskvädret fram även över Tofta, varvid blixten slog ned i inre inseglingsmärket i Gnisvärds hamn, en trekantig tavla på en stång. Märket antändes och måste rivas ned. Annan skada anställde icke blixten. En skur hagelblandat regn föll i samband med åskbyn.

Åskväder på många håll.
I övrigt kan nämnas att åskan mullrat litet varstans. Vid ett par tillfällen på förmiddagen och senare har den hörts även här i Visby, som också fick ett par relativt kraftiga skurar. Från bl. a. Vänge, Ala och Kräklingbo rapporteras inte alltför starkt tordön samt någon millimeters nederbörd, lagom för att få ”stövet stillnat”. Liknande rapporter ha ingått även från norra Gotland såsom Stenkyrka, Kappelshamn och Hall. I Fårösund har det varit något kraftigare, likaså i Lärbro där nederbörden på en liten stund medförde 5 mm. I Hejnum och Martebo har man haft någon skurar men ingen åska. I Roma fick man på förmiddagen ett par tre mm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Åska och skyfall över Gotland.

Blixten antänder ladugård i Sanda.
Ett delvis kraftigt åskväder drog igår fram över vissa delar av Gotland. Här i Visby började det mullra vid 12-tiden på middagen och en stund senare voro blixtarna och knallarna av det starkaste slaget. Åskbyn, som varade någon timme, åtföljdes av ett stundvis skyfallsliknande regn. Sedan ovädret dragit förbi blev vädret åter strålande.
Även idag ha delar av ön hemsökts av åskväder med regn.
På en del håll på landsbygden hade man stark känning av åskan och regnet antog understundom karaktären av skyfall med hagel.
Bland de värst hemsökta platserna voro Tofta, Västergarn och Sanda, där åkrarna stodo under vatten. Enligt en uppgift skulle man i Sanda ha fått inte mindre än 85 mm. nederbörd på ett par timmar. I Follingbo uppmättes en nederbördsmängd av 7 mm. I Vall föll däremot inte en droppe.
Som ett exempel på skyfallet har man meddelat att detta i Toftatrakten var så kraftigt, att bilar och bussar stannade på vägen till följd av att regnet slog in i motorerna. Bilarna måste därjämte ha lantärnorna tända fast det var mitt på dagen.
Från Sanda rapporteras att en bro blivit demolerad av skyfallet, varjämte regnet anställt stor förödelse i en del trädgårdar, där blommorna brutits och gått all världens väg.
Blixnedslag inträffade här och var, dock utan att — såvitt vi hittills veta — anställa några skador, med undantag för Sanda, där blixten antände en nyuppförd mindre ladugård, tillhörig skomakare H. Johansson. Folk tillkallades genom ringning i kyrkklockan. Dock kunde man inte uträtta så mycket, då den lilla träbyggnaden inom kort var övertänd och efter en kort stund nedbrunnen. Även det i ladugården förvarade fodret blev givetvis lågornas rov.
Även i dag ha vissa trakter hemsökts av åskväder. I Visby började det mullra vid 10-tiden i förmiddags och åskan tilltog senare i styrka.
Blixtar flammade stundvis i ett och den ena åskskuren avlöste den andra. Dagens nederbörd var, när vi frågade lotsutkiken, ännu inte uppmätt, men gårdagens nederbörd i staden medförde 13,7 mm.
I Stenkyrka, Othem, Tingstäde och trakterna däromkring har man även haft känning av ovädret i dag liksom även i Vall och Hogrän, där nederbörden varit riklig. Söderut och på ostkusten tyckes man däremot inte haft någon känning av vare sig åska eller regn. Likadant är det på Fårö, där man både igår och i dag haft vackert väder och varmt.
I Eskelhem fick man i går 1 mm, men idag inte en droppe.
Sent på middagen idag rapporteras från Follingbo om ett tre timmars skyfall, som givit åtskilliga millimeter.
Åskväder bruka i allmänhet ställa. till med en del trassel för telefonlinjerna. Säkringar o. dyl. bruka gå och blixten har allt som oftast för vana att slå i ledningarna. Några rapporter om sådana skador hade emellertid ännu i middags inte ingått. Ovädret var dock så kraftigt att telefonstationerna i Bro, Lokrume och Martebo stundvis ha varit stängda. Ej heller kraftledningarna synas haft någon påhälsning av blixten.
Senare meddelas att blixten slagit i ett par telefonledningar i Follingbo bl. a. vid kontoret på Rosendal, vars telefonapparat blev obrukbar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

När olyckan är framme.

På måndagsförmiddagen var handlanden Pettersson i Tofta sysselsatt med något snickeriarbete i affärslokalerna, men därvid bar det sig icke bättre, än att ett stämjärn slant och skar honom i vänstra underarmen. Ett ymnigt blodflöde uppstod och den skadade måste söka vård på lasarettet för att bli förbunden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Förlovade.

Folke Svensson
och
Märtha Persson.
Eskelhem. Tofta.
13/8 1938.

Karl Johansson
och
Helny Olsson.

John Ebbe Olsson
och
Margit Bergman.
Hemse. 13/8. Ljugarn.

Erik Viderström
och
Judit Johansson.
Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Luftvärnskulspruteskjutkursen slut.

Den till Tofta sammandragna luftvärnskulspruteskjutkursen med omkring 55 deltagare från olika truppförband såväl på Gotland som fastlandet, har nu avslutats. Kursen har stått under kapten H. von Kochs befäl. Deltagarna från fastlandet resa hem i afton.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Augusti 1938
N:r 182

Skjutning

med skarp ammunition äger rum å Tofta skjutfält söder om vägen Rangvalds—Blåhäll den 11, 12 och 13 augusti (även nattetid).
Allmänheten må icke under denna tid uppehålla sig inom sagda område.
Chefen för I 18.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Högerns landstingslistor.

Valsedlarna för landsbygden fastställda.
Högerns valsedlar för landstingsvalet på länets landsbygd ha nu blivit fastställda. I norra häradet kommer den att gå fram med två olika listtyper, medan i södra häradet endast en valsedel kommer till användning.

I norra häradet har listan följande utseende:
Lantbrukaren John Edmark, Ljungby i Ala. Folkskolläraren Rudolf Carlson, Gothem. Direktör Arendt de Jounge, Slite. Fiskaren Albert Östergren, Herrvik, Östergarn. Lantbrukaren Bernhard Jespersson, Kungsgården, Roma. Folkskolläraren Birger Larsson, Fårö.
Handlanden Gunnar Stengård, Fårösund. Lantbrukaren Arvid Bendelin, Fjäle i Anga. Rättaren Charlés Ågren, Tjouls i Lummelunda. Veterinären Herbert Holmberg, Slite.
Den andra valsedeln har de två första namnen omkastade; så att folkskollärare Rud. Carlson uppförts i första rummet och lantbrukaren John Edmark i andra rummet.

I södra häradet
upptar valsedeln följande namn:

Lantbrukaren Reinhold Kahlström, Atlingbo. Folkskolläraren Reinhold Dahlgren, Stånga. Rektorn Bertil Nordlander, Hemse. Lantbrukaren Ivar Hagman, Österlings i Stånga. Fru Vera Appelgren, Kronholmen, Västergarn. Handlanden Einar Broander, Havdhem. Lantbrukaren C. K. Gahnberg, Kroks i Tofta. Lantbrukaren Axel Carlsson, Kube i Stenkumla. Snickaren Hjalmar Norman, Sundre. Lantbrukaren Axel Andersson, Binge i Alva. Lantbrukaren Thomas Jakobsson, Lindvede i Hemse. Lantbrukaren Kristian Booberg, Sigdarve i Fröjel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180