Legala nyheter.

Kanslianslag om hvad som åligger Husb. Gustaf Jonsson vid Bryer i Tingstäde att fullgöra inom 14 dagar efter den 30 Juli vid äfventyr af målets afgörande i befintligt skick.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Augusti 1874
N:r 60

Utställning af hästar.

Af den, enligt Kungl. Maj:ts nödiga skrifvelse af d. 1 nov. 1872 till Chefen för Stuteri Öfverstyrelsen angående stuteriväsendets ordnande, tillsatta nämnd för bedömande af de hästar, hvilka för täflan tillföras, blofvo, till den i landshöfdingeembetets kungörelse n:o 15 den 4 maj detta år annonserade utställningen af hästar för den inhemska hästafvelns befrämjande, sistlidne måndag, den 20 dennes, å södra byrummet vid Wisby utställda hästar såsom ”till stuteriafvel fullgoda djur” godkände följande:
1:o) 1 hingst, hos konsul Stare, å Furubjers i Tingstäde;
2:o) 1 d:o, hos nämndemannen Bendelin, Bendes i Ange;
3:o) 1 d:o, hos Husb. Björkqvist, Snovalls i Roma;
4:o) 2 d:o å landtbruksskolan vid Warplösa i Björke,
hvilka således äro föremål för de i Kongl. Maj:ts ofvannämnda nådiga skrifvelse bestämda prisbelöningar för hingstar, hvilka belönas i två klasser, nämligen:
a) ädla hingstar, med ett årligt pris af 200 Kronor, och
b) axhets- och verk-hingstar, med ett årligt pris af 150 Kr., tillskjutet till hälften af staten med 500 Kr., motsvarande den af Gotlands läns hushållningssällskap beslutade och tillskjutna andra hälften 500 Kr.
En hingst, tillhörig husbonden Wallin i Norrgårda i Westkinde, blef af nämnden kasserad, och ägaren tillråddes att ej längre bibehålla kreaturet såsom hingst, emedan den var behäftad med ärfliga fel.
Af tillförda unghästar ansågs 1, tillhörig husb. Hagvall, Hagvards i Follingho, förtjent af den i Kongl. Majas närliga skrifvelse omnämda ”skådepenning” ”af silfver, till storlek och värde af en specieriksdaler”.
Af de till täflan utstälda fölston, med åtföljande, ”föl”, kunde icke något komma i fråga till prisbelöning, enär intet enda af dessa föl kunde uppgifvas vara fallet efter prisbelönad eller eljest godkänd hingst.
Med afseende särskildt på denna sista omständighet vilja vi fästa uppmärksamhet på den stora vigten af, allt hvar och en, som har tjenliga afvelsston till betäckning, endast må vända sig till de ställen, der hingstar af ofvannämda beskaffenhet finnas att tillgå, ty eljest kunna aldrig några pris förväntas.
Besigtningsmän och prisdomare voro hofstallmästaren och chefen för Ottenby stuteri grefve F. C:son Posse, possessionaten Nilsson från Kalmar län, länsveterinären E. Schoug, utsedd af K. Bf:de och veterinärläkaren F. Sjöstedt, utsedd af länets hushållningssällskap.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Juli 1874
N:r 57

Gåfva.

Konsulinnan Carolina Stare på Furubjers i Tingstäde har till församlingens kyrka skänkt en större, vacker ljuskrona.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juni 1874
N:r 48

Broomläggning.

Enligt inkommen anmälan kommer en bro å allmänna vägen emellan Hejnum och Tingstäde socknar att rifvas och omläggas tisdagen och onsdagen den 9 och 10 i denna månad, då i stället kan begagnas vägen genom Fole och Lokrume socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juni 1874
N:r 44

Med Ornamentsbildhuggaren och riddaren herr C. Ahlborn

har Hushållningssälskapet träffat öfverenskommelse, till följd hvaraf han kommer att på bestämda orter inom Gotland hålla för allmänheten fria tillgängliga föredrag om husflitens nytta och om de slöjder, som lättast och förmånligast kunna bedrifvas i hemmen såsom binäringar och isynnerhet till afsalu Hr Ahlborn medförer en stor mängd olika modeller af allehanda slag, hvilka förevisas och förklaras, likasom de för tillverkningen ändamålsenligaste verktyg, samt gifver anvisning hvar dylika kanna erhållas och hvarest de tillverkningar kunna afsättas, hvilka blifvit utförda efter de förevisade modellerna, äfvensom på de priser som för dessa tillverkningar kunna betingas. Ritningars kopierande på papper och trä utan ritfärdighet förevisas. För intresserade personer blir tillfälle att anteckna sig för att till låns erhålla arbeteritningar och modeller m. m., nödvändiga för att efter dessa vid lediga stunder kunna utföra allehanda lätt afsättliga arbeten. Ett antal plancher öfver enkla, lätt utförliga sågmaskiner till förverkning af trä,- ben eller horn-arbeten utdelas, jemte gröfre och finare dertill hörande sågblad som prof.
Dessa föredrag och uppvisningar komma att hållas
i Wisby å Elementarläroverkets stora sal fredagen d. 12 Juni kl. 5 e. m.
i Tingstäde skolhus måndagen d. 15 Juni kl. 5 e. m.
i Lärbro skolhus onsdagen d. 17 Juni kl. 5 e. m.
i Bunge skolhus fredagen d. 19 Juni kl. 5 e. m.
i Bäl å Gute gästgifvaregård måndagen. d. 22 Juni kl. 5 e. m.
i Östergarns skolhus torsdagen d. 25 Juni kl. 5 e. m.
i Hemse, å magasinsbyggnaden å Lindarfve lördagen d. 27 Juni kl. 5 e. m.
i Öja sockenstuga måndagen d. 20 Juni kl. 5 e. m.
i Klinte skolhus onsdagen deu 1 Juli kl. 5 e. m.
i Varplösa, fredagen d. 3 Juli kl. 5 e. m.
i Wishy å Elementarläroverkets stora sal måndagen d 6 Juli kl. 5 e m.
Som ändamålet med herr Ahlborns resa desto fullständigare skall vinnas och en efter behofvet lämpad undervisning så mycket lättare kan åstadkommas, om han sättes i tillfälle att utröna så väl de särskilda slöjdgrenar som som för hvarje ort kunna vara egendomliga eller mest utötvade och slöjdskicklighetens allmänna ståndpunkt, som och hvad enstaka anlag och förmågor kunnat åstadkomma, så uppmanas hvar och en att till mötesplatserna medföra prof på af sina tillverkningar äfven de enklaga jemte de verktyg som dertill användas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Landstingsmannavalet

för Gotlands norra härad den 13 d:s: Utaf afågende landsfingsmän blefvo nämndemannen P. Endrell, C. Bendelin, P. Larson och L. P. Christensson återvalde samt i stället tär fanjunkarn Hederstedt i Dalhem husbonden L. P. Bodin Grausne i Lokrumme; af suppleanterne blef O. Christensson Soldeby i Fohle återvald, samt i stället Sir L. P. Bodin Grusne, som ingått såsom Landstingsman, fanjunkaren J. Österberg i Kräklingbo.
Ifrån Barlingbo, Ekeby. Akeheck, Tingstäde, Hall, Hellvi, Guldrupe Ganthem, Ahla, Ruthe, Fleringe Fårö och Sjonhem socknar jemte Wisby Norra landsförsamling komme icke ombud tillstädes.
(W. P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Visby. Firma Hj. Yttergren.

Visby. Firma Hj. Yttergren.

Byggnadsrörelse. Värnhem 13. Visby. Tel. 834.
1901 började byggmästare Yttergren sin yrkesbana i Tingstäde. Följande år anställdes han vid firma P. Sällström i Stockholm och arbetade där under tre år. Efter kondition i Karlstad återflyttade han till huvudstaden, där han arbetade ett år i byggnadsfirman E. Olsson. Han återvände sedermera till Visby och fick plats hos byggmästare Sam. Larsson, där han stannade till 1911, då ånyo en ettårig kondition i Stockholm följde. Till 1922 var han knuten till Sam. Larssons firma i Visby, och detta år startades nuvarande företag. Ett stort antal fastigheter i staden och på landsbygden ha under årens lopp uppförts av hans firma, bl. a. Kan nämnas hotellbyggnad å Snäckgärdsbaden och disponent Stenboms stadsfastighet. En del ombyggnader ha även utförts – senast av Strand hotell, Visby. Vid företaget äro omkring tre personer sysselsatta. Innehavarens fastighet är taxerad för kr. 14.000 och brandförsäkrad för kr. 20.000.

Hjalmar Fredrik Yttergren är född den 25 januari 1881 och son till lantbrukaren Karl Yttergren o. h. h. Elisabet f. Stenberg. Sedan 1905 är han gift med Lydia Pettersson. Barn: Daniel Hjalmar, född 1906, Lisabet Lydia, född 1908, och Rut Kristina, född 1909.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Taxeringskommitéernas sammanträden.

Kongl. Majt:s befallningshafvande hafva bestämt att, för bevillningsärendenas behandling under år 1875, länet skall indelas i följande distrikter, inom hvilka taxeringskomitéer böra sammanträda å nedan nämnda tider och ställen nämligen i:

Norra fögdriet.
Juni d. 21 med pastoraterna inom Endre och Dede ting vid Hagvards;
Juni d. 22 med pastoraterna inom Bro och Lummelunds ting vid Myrväller;
Juni d. 23. med pastoraterna inom Rute och Forssa ting å Slite värdshus;
Juni d. 23 med pastoraterna inom Bäls och Lina ting vid Guthe; och
Juni d. 26 med pastoraterna inom Halla och Kräklinge ting vid Gandarfve gästgifvaregård.

Södra fögderiet.
Juli d. 12 med pastoraterna inom Burs och Garde ting i Lye skolhus;
Juli d. 13 med pastoraterna inom Hoburgs och Gröttlinge ting i Grönlingbo skolhus;
Juli d. 14 med pastoraterna inom Habblinge och Hemse ting i Alfva skolhus;
Juli d. 13 med pastoraterna inom Hejde och Fardhems ting å Burge gästgifvaregård; och
Juli d. 16 med pastoraterna inom Stenkumla och Banda ting i Stenkumla skolhus.
Inom båda fögderierna kl. 10 f. m. hvarje dag.

Visby stad.
Juni d. 10 kl. 9 f. m. med Strand- och Norder-rotarne,
Juni d. 11 kl. 9 f. m. med St. Hans- och Klinte.rotarne,
samt store staden boende och öfrige dithörande personer. Förrättningarne hållas på rådhuset.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1875
N:r 31.

Tingstäde. Torsten Johanssons Cykel- & Radioaffär.

Tingstäde. Torsten Johanssons Cykel- & Radioaffär.

Tingstäde. Tel. 31.
Innehavaren var i sex år anställd som typograf vid Gotlands Allehanda. Han innehade därefter en radioverkstad i förhyrd lokal till 1934, då nuvarande fastighet uppfördes, och samtidigt utökades rörelsen att omfatta såväl cykel- som radioaffär. Affären är rymlig och välinredd samt försedd med två stora skyltfönster. Försäljningen omfattar huvudsakligen cyklar av märket Monark jämte tillbehör och reservdelar samt radioapparater och sportartiklar. Fullständig laddningsstation finnes och alla slags reparationer inom branschen utföras.

Karl Torsten Johansson är född den 23 februari 1904 och son till elektrikern Emil Johansson o. h. h. Agda f. Larsson. Sedan 1937 är han gift med Ingeborg Hansson.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.