Visby. Firma Hj. Yttergren.

Visby. Firma Hj. Yttergren.

Byggnadsrörelse. Värnhem 13. Visby. Tel. 834.
1901 började byggmästare Yttergren sin yrkesbana i Tingstäde. Följande år anställdes han vid firma P. Sällström i Stockholm och arbetade där under tre år. Efter kondition i Karlstad återflyttade han till huvudstaden, där han arbetade ett år i byggnadsfirman E. Olsson. Han återvände sedermera till Visby och fick plats hos byggmästare Sam. Larsson, där han stannade till 1911, då ånyo en ettårig kondition i Stockholm följde. Till 1922 var han knuten till Sam. Larssons firma i Visby, och detta år startades nuvarande företag. Ett stort antal fastigheter i staden och på landsbygden ha under årens lopp uppförts av hans firma, bl. a. Kan nämnas hotellbyggnad å Snäckgärdsbaden och disponent Stenboms stadsfastighet. En del ombyggnader ha även utförts – senast av Strand hotell, Visby. Vid företaget äro omkring tre personer sysselsatta. Innehavarens fastighet är taxerad för kr. 14.000 och brandförsäkrad för kr. 20.000.

Hjalmar Fredrik Yttergren är född den 25 januari 1881 och son till lantbrukaren Karl Yttergren o. h. h. Elisabet f. Stenberg. Sedan 1905 är han gift med Lydia Pettersson. Barn: Daniel Hjalmar, född 1906, Lisabet Lydia, född 1908, och Rut Kristina, född 1909.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Taxeringskommitéernas sammanträden.

Kongl. Majt:s befallningshafvande hafva bestämt att, för bevillningsärendenas behandling under år 1875, länet skall indelas i följande distrikter, inom hvilka taxeringskomitéer böra sammanträda å nedan nämnda tider och ställen nämligen i:

Norra fögdriet.
Juni d. 21 med pastoraterna inom Endre och Dede ting vid Hagvards;
Juni d. 22 med pastoraterna inom Bro och Lummelunds ting vid Myrväller;
Juni d. 23. med pastoraterna inom Rute och Forssa ting å Slite värdshus;
Juni d. 23 med pastoraterna inom Bäls och Lina ting vid Guthe; och
Juni d. 26 med pastoraterna inom Halla och Kräklinge ting vid Gandarfve gästgifvaregård.

Södra fögderiet.
Juli d. 12 med pastoraterna inom Burs och Garde ting i Lye skolhus;
Juli d. 13 med pastoraterna inom Hoburgs och Gröttlinge ting i Grönlingbo skolhus;
Juli d. 14 med pastoraterna inom Habblinge och Hemse ting i Alfva skolhus;
Juli d. 13 med pastoraterna inom Hejde och Fardhems ting å Burge gästgifvaregård; och
Juli d. 16 med pastoraterna inom Stenkumla och Banda ting i Stenkumla skolhus.
Inom båda fögderierna kl. 10 f. m. hvarje dag.

Visby stad.
Juni d. 10 kl. 9 f. m. med Strand- och Norder-rotarne,
Juni d. 11 kl. 9 f. m. med St. Hans- och Klinte.rotarne,
samt store staden boende och öfrige dithörande personer. Förrättningarne hållas på rådhuset.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1875
N:r 31.

Tingstäde. Torsten Johanssons Cykel- & Radioaffär.

Tingstäde. Torsten Johanssons Cykel- & Radioaffär.

Tingstäde. Tel. 31.
Innehavaren var i sex år anställd som typograf vid Gotlands Allehanda. Han innehade därefter en radioverkstad i förhyrd lokal till 1934, då nuvarande fastighet uppfördes, och samtidigt utökades rörelsen att omfatta såväl cykel- som radioaffär. Affären är rymlig och välinredd samt försedd med två stora skyltfönster. Försäljningen omfattar huvudsakligen cyklar av märket Monark jämte tillbehör och reservdelar samt radioapparater och sportartiklar. Fullständig laddningsstation finnes och alla slags reparationer inom branschen utföras.

Karl Torsten Johansson är född den 23 februari 1904 och son till elektrikern Emil Johansson o. h. h. Agda f. Larsson. Sedan 1937 är han gift med Ingeborg Hansson.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Tingstäde. Tingstäde Hotell.

Tingstäde Hotell.

Inneh. Eva Johansson. Tingstäde. Tel. 6.
Hotellet, som är centralt beläget, övertogs 1923. Under sommarmånaderna har rörelsen även uteservering i den omkringliggande trädgården. Fem resanderum, matsal och två kafélokaler finnas. Inredningen är fullt modern och samtliga rum äro försedda med badrum och rinnande varmt och kallt vatten. Företaget är mycket anlitat för sammankomster och fester av skilda slag samt livligt frekventerat av ortens talrika turister. Två personer äro anställda i rörelsen.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

För verkställande af besigtningar

å ston, som önskas betäckts af Hushållningssällskapets vid Furubjers och Klintebys stationerade norska hingstar, företaga Länsveterinärerne E. Schoug och Fr. Sjöstedt under innevarande månad resor till nedan uppgifna ställen, och ega de, som på de utsatta tiderna med ston flerstädes möta, utan utgift erhålla undersökning och bevis rörande dessas afvelsduglighet, hvilket bevis bör vid anmälan å hingststation företes. För detta ändamål träffas hr E. Schoug i Wisby den 13 och 18 April, vid Paise i Martebo den 14 kl. 10-12 f. m., vid Takstens i Lärbro d. 14 kl 3-5 e. m., vid Gute i Bäl den 15 kl. 10-12 f. m., vid Swiss i Ganthem den 15 kl. 3-5 e. m., vid Björkarfve i Björke d. 17 kl. 10-12 f. m., vid Alands i Sanda d. 17 kl. 3-5 e. m.
Hr Fr. Sjöstedt å Burgsvik, gästgifvaregården d. 15 kl. 10-12 f. m., vid Lingvide i Hafdhem d. 15 kl. 3-5 e. m., vid Burs i Levide d. 16 kl. 10-12 f. m., vid Sichlings i Klinte d. 16 kl. 3-5 e. m., vid gästgifvaregården i Burs d. 17 kl. 10-12 f. m., vid gästgifvaregården i Ahlskog d. 17 kl. 3-5 e. m.
Wisby den 9 April 1874.
På Förvaltningsutskottets vägnar.
RUD. HORN.
Harald Gustafson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 April 1874
N:r 28

Sedan Hushållningssällskapet,

i ändamål att bidraga till hästafvelns förbättrande inom länet, förliden höst inköpt två hingstar af norsk race, den ena införskaffad från Norge och stationerad å egendomen Furubjers i Tingstäde socken, den andre, fallen efter en af sällskapet förut från Norge införskaffad hingst och ett vestgöta sto af blandad norsk race, stationerad å egendomen Klintebys i Klinte socken, får sällskapets förvaltningsutskott härigenom tillkännagif va, att de af länets innevånare, som önska att erhålla stret efter dessa hingstar, ega att sådant anmäla hos konsuln och riddaren J. P. Stare å Furubjers eller hos possessionaten hr H. Wähler å Klintebys. Språngafgiften för hvarje sto är å förra stället 10, å sednare stället 5 riksdaler.
Med afseende å det ändamål,för hvilket Hushållningssällskapet bekostat hingstarnes inköp, nemligen åstadkommandet af en kraftigare häststam inom länet, hat förvaltningsutskottet bestämt, att endast felfria ston, eller sådana som, enligt Veterinärläkares intyg, icke äro behäftade med ärftlige fel, må af sällskapets hingstar betäckas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Mars 1874
N:r 21

Prot. och utslag

att lösas å landskansliet: af A. P. Wiberg, Barshage i Othem. Petter Aug. Carlsson i Lefvide, handlanden H. Högvall, arbetaren P. Lundberg vid Vallavik, skräddaren J. F. Wikström i Hejnum och husbonden Carl Pettersson vid Träskvälder i Tingstäde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Mars 1874
N:r 21

Den af Gotlands läns hushållningssällskap

1873 från Norige inköpte falfblodsb-higst sistlidet är prishelönt, är fortfarande stationerad å Furebjers gård i Tingstäde och kommer innevarande vår att tjena till betäckning af för sin afvel tjenliga ston emot en språng-afgift af tio kronor.
Furuhjers i April 1875.
J. P. STARE.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1875
N:r 30.

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Östergans kompani.: Ardre socken lördagen den 7 kl. f. m.; Gammalgarns socken e. m. kl 11 f. m.; Östergarns socken s. d. kl. 3 e. m.

Eskelhems kompani: Eskelsems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Tofta socken s. d. kl. 12 midd.

Stenkumla kompani: Westerhejde socken söndagen den 8 kl. 8. f. m.; Stenkumla socken s. d. kl 2 e. m.; Träkumla socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.

Dede kompani: Follingbo socken s. d. kl. 3 e. m.; Akebäck socken s. d. kl. 1 i f. m.; Roma socken s. d. kl. 8 f. m.; Björke socken onsdagen den 11 kl. 8 f. Hogrän socken s. d. kl. 11 f. m.; Wall socken s. d. kl. 2 e. m.

Wisby infanteri komp.: 1:a afdelningen söndagen den 8 kl 7 f. m.; 2:a aldelningen den 8 kl. 8 f. m.

Endre kompani: Barlingbo socken torsdagen den 10 kl, 8 f. m.; Ekeby socken s. d. kl. 10 f. Endre socken s. d. kl. 12 middagen; Hejdeby socken s. d. kl. 2 e. m.

Bro kompani: Weskinde socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.: Bro socken s. d. kl. 11 f. m.; Fole socken s. d. kl. 2 e. m.; Lokrumme socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Halla kompani: Ganthem socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Halla socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Dahlhem socken s. d. kl. 3 e. m.

Lina kompani: Wallstena socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.; Gothem socken söndagen den 8 kl. 12 midd.; Hörsne med Bara socken måndagen den kl. 5 e. m.; Norrlanda socken s. d. kl. 1/2 2 e. m.; Källunge socken tisdagen den 10 kl. 11 f. m.

Bäls kompani: Bäls socken söndagen den 8 kl. 9 f. m.; Hejnum socken s. d. kl. 6 f. m,; Othem socken måndagen den 9 kl. 7 f. m.; Boge socken s. d. kl. 9 f. m.

Lummelunds kompani: Lummelunds socken söndagen den 8 kl. 2 e. m.; Stenkyrka socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Martebo socken s. d. kl. 2 e. m.

Tingstäde kompani: Hangvar socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Hall socken s. d. kl. 2 e. m.; Tingstäde socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Forssa kompani: Lärbro socken söndagen den 8 kl. 7 f. m.; Hellvig socken s. d. kl. 2 e. m.

Rute kompani; Fleringe socken s. d. kl. 9 f. m.; Rute socken s. d. kl. 2 e. m.; Bunge socken söndagen den 15 kl. 8 f. m.

Fårö; kompani: Fårö socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Blott de beväringsskyldige, som utehafva gevär, skola vid vapensynerna inställa och derstitdes uppvisa alla sina kronopersedlar.
Till inställelse vid de sålunda utsatta vapensynerna varda vederbörande beväringsskyldige härigenom kallade, med erinran om stadgandet uti Kungl. Brefvet den 19 Januari 1964, att beväringsskyldig, som utan laga förfall uteblifver från behörigen kungjord vapensyn, mönstring eller vapenöfving, skall vara underkastad vite för förste gången af 5 Rdr, andra gången af 10 Rdr-samt tredje och följande gånger till de belopp, som Konungens Befallningshafvande kan finna skäligt att i sådant afseende bestämma.
Wisby Landskansli den 11 Februari 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

I tjenst åstundas.

En gift eller ogift med goda betyg försedd Stalldräng, äfvensom en Torpare kunna nästa April få anställning å Furubjers gård i Tingstäde då anmälan göres på stället.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Februari 1874
N:r 12