Ved- och virkesauktion i TINGSTÄDE.

Lördagen den 1 maj kl. 1 e. m. kommer genom offentlig auktion å sågplatsen vid Rosarve att försäljas plank, bräder, fyrkantvirke, takspån, kantribb, flo-, tvet- o. spånved samt på marken liggande grenar.
Betalningsanstånd till den 1 sept. d. å. med vanligt äganderättsförbehåll.
J. HÄGBOM.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Ved- och virkesauktion vid Moos i Stenkyrka.

Fredagen den 30 april kl. 2 e. m. låter Karl Andersson, Moos, försälja: bräder, plank, fyrkantvirke, tak, spån, flo- och spånved, stängselstolpar samt på marken liggande grenar.
Betalningsanstånd till den 1 oktober 1937.
Tingstäde den 27 april 1937.
John Hägbom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Lovande fyndigheter på File haidar.

Ett uttalande av överdirektör Gavelin.
Jag kommer inom en icke alltför avlägsen framtid att yrka på anslag till en grundlig undersökning av förekomsten av bergolja, gas- och bergsalt i sydvästra Skåne, säger överdirektör Gavelin i Sveriges Geologiska undersökning vid ett samtal med Svenska Dagbladet i anledning av Skånska Cements planer på att söka bearbeta gas- och oljefyndigheter på Gotland.
Man får även i vårt land räkna med vissa gastillgångar, påpekar överdirektör Gaveln, men man får dock räkna med, att om tidigare gasmängder. lagrats, de efter hand hunnit sippra bort. Man måste medge, att fyndmöjligheterna i våra kambrosilurlager äro vid det av Skånska cement utpekade området mera lovande än på andra håll. Sveriges Geologiska undersökning har dock sin uppmärksamhet riktad på fyndmöjligheter i en annan del av landet, nämligen sydvästra Skåne, där man väntar få olja, gas och salt i ekonomiskt utvinnbara mängder på stora djup.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Hästpremieringarna.

Resplan för hästpremieringarna innevarande år år nu fastställd och börjar i Gotlands län den 17- juli i Visby och slutar den 29 juli i Kräklingbo. Premieringarna äga rum i Tingstäde den 19, Hemse den 20, Burgsvik 21, Sanda 22, Lau 23, Visby (hingstpremiering) 24, Gerums korsgata 26, Eksta 27, Roma 28 samt Kräklingbo den 29 juli. Till ledamöter i premieringsnämden har k. m:t förordnat ryttmästare Edv. Cassel, ordförande, och godsägare J. Betjemann, Bettna, Från Gotland ingår konsulent B. Ljunggren i nämden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95

Kursen i hästuppvisning

vid Furubjers i Tingstäde igår hade samlat en intresserad deltagareskara på 25-30 personer, som togo del av den instruktion och de anvisningar, som konsulent Ljunggren lämnade. I dag hålles en liknande kurs vid Grausne i Lokrume, där konsulent Ljunggren också svarar för ledningen och undervisningen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95

Oljefynd på File Haidar?

Skånske cementaktiebolaget begär koncession.
Skånska cementaktiebolaget har hos k. m:t anhållit om koncession att eftersöka och bearbeta gas- och oljefyndigheter inom ett område av omkring 1,325 hektar inom Othems, Tingstäde och Hejnums socknar.
ansökningen skriver bolaget bl. a.: Det är känt, att den kambriska bandstenen inom Sveriges kambrisilur är och htidigare i än högre grad varit kolväteförande inom ett betydande område. Asfalt- och oljeimpregnation i sandstenen och överliggande skikt inom t. ex. Gävleområdet, på Öland, Gotland, i Estland och jämväl Skåne ådagalägga detta, likaså den gas, som tillsammans med saltvatten påträffats på Öland, i det enda djupborrhålet på Gotland samt i Östergötland. Det förefaller som om Gotland skulle vara relativt gynnsamt beläget mitt i denna kambriska oljeförning.
Den frågan uppställer sig då, i vad min övriga geologiska betingelser äro för handen, vilka kunna ha möjliggjort även större ekonomiskt tillgodogörbara ansamlingar av kolväten samt dessas uppbevarande till vår tid. Gynnsammast synas förhållandena gestalta sig inom Öland—Gotlandområdet. Den kambriska sandstenen, som här tjänstgör som kolväteuppsamlare, har en porositet, vilken — så långt av hittills utförda porositetsmätningar kan slutas — är tillräcklig hög för att möjliggöra ansamlingar av ekonomisk betydelse. De uppmätta porositetstalen synas t. ex. vara jämförliga med dem från de nordamerikanska paläozoiska sandstenarna. Lämpliga täta täckskikt förekomma också på Gotland ovanför den kolväteförande sandstenen i sistnämda hänseende synes Gotland vara gynnsammare ställt än någon annan kambrosilurtrakt i vårt land.
Den granskning, som genom vår försorg vidtagits med hänsyn till tektoniska förutsättningar för kolväteansamlingar ger vid handen, att Gotland också i dessa hänseenden är gynnsammare ställt än Öland och, så långt av åtkomligt material kan slutas, jämväl gynnsammare än Estland.
Vad som hittills sagts har haft avseende endast på möjlighet till fynd av kolväten. I främsta rummet har härvid avsett. vanlig gas. Flytande kolväten ha hittills påträffats endast såsom betydelselösa spår inom den svenska och baltiska kambrosiluren. Ehuru hittillsvarande geologiska erfarenhet icke lämnar något direkt stöd för en förhoppning om att finna jämväl olja i samband med en eventuell djupborrning på Gotland, kan man å andra sidan icke heller säga, att den lämnar något stöd för bestridandet av möjlighet till ett sådant fynd.
Av de geologiska och geofysiska undersökningar, som vårt bolag låtit utföra på Gotland, har framgått, att ett av de mest lovande områdena för gas- och oljefynd är beläget vid File Haidar öster om Tingstäde träsk.
För att snarast möjligt konstatera, huruvida kolväten av ekonomiskt värde finnas har bolaget gått i författning om att genom sitt dotterbolag Slite Cement och Kalk Aktiebolag samt under medverkan av Svenska diamantbergborrnings Aktiebolaget låta utföra en undersökningsborrning vid File Haidar. Skulle undersökningarna resultera i att exploaterbara fyndigheter påvisas, är det bolagets avsikt att tillgodogöra sig fyndigheterna på mest rationella sätt, bl. a. genom användandet av gasen vid cementfabrikerna i Visby, Slite och Rute.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Idrott och sport.

Landskampen mot Blekinge
är nu bestämd att äga rum, event. söndagen efter DM för seniorer. Det är som bekant gotlänningarnas tur denna gång att gästa Blekinge.
AIK har fått i uppdrag att anordna ecs DM i allmän idrott för seniorer den 8 aug.

A I K-terrängen.
Dahlin, Gute, suverän.

I går gick AIK-terrängen för andra gången av stapeln. Deltagareantalet var stort, trots det dåliga vädret.
Segrare i klass I blev inte denna gång Olle Johansson, Bro, utan han fick se sig besegrad av Anders Dahlin, Gute, som vann med cirka 150 meter. Han ledde för övrigt tävlingen från start till mål. Tiden för segraren var 26,21,3 min.,
2) Olle Johansson, Bro IF, 26,52,
3) L. Boberg, Slite IF, 27,2,5,
4) E. Pettersson, Tingstäde TK, 27,16,4.
5) V. Malmqvist, Bro IF, 27,40,02,
6) E. Norrby, d:o, 27,41,
7) H. Gardell, d:o, 27,56.
AIK:s vandringspris lade Bro IF beslag på för andra året å rad.
Klass II vanns av Gunnar Karlsson AIK, som hade tiden 12,9,8.
2) L. Fohlström, VIF, 12,42,3,
3) B. Ahlvin, d:o, 12,47,
4) B. Persson, d:o, 12,53,
5) E. Lindström, d:o, 13,5,02,
6) H. Samuelsson, d:o,
7) K. Bohman, d:o.
Prisutdelningen förrättades av Gotlands idrottsförbunds ordförande kapten I. Sellergren.
Visby AIK ber att på detta sätt få uttala sitt hjärtliga tack, till de firmor och enskilda, som beredvilligt skänkt priser och bidrag till tävlingen.
Moritz.

De gotländska serierna.
Hård strid i ”toppen”.

Det blev som väntat högsta möjliga utdelning för AIK och VIF i går mot resp. Hablingbo på Vallen och KIK i Klintehamn. De båda Visbylagens sammanlagda målkvot var 15-2, vilket säger en hel del.
VIF gästade Klintehamn och storseger med 8-1 (4 0). Det var KIK:s målvakt, som räddade laget från fullständig katastrof.
På Vallen besegrade AIK hablingarna med 7-1, halvtid 4-1, och mycket mer är inte att säga om den uppgörelsen. Hemmalaget var alltför överlägset för att det skulle kunna bli tal om någon spänning. ”Plåtarn” sköt så fort han kom åt, mycket gick bredvid och över, men somt gick i mål.
Bäst i Hablingbolaget var v. i., som faktiskt gjorde matchens vackraste genombrott och sköt vackert i mål. Gästernas målman var också bra.
Serieledningen har nu VIF tagit hand om.

Resultaten i de övriga serierna blevo: Norra serien: Othem—Roma 4-0, Stenkyrka—Väte 5-0, Träkumla—Västkinde 1-4. Matchen Endre—Martebo uppskjuten. Södra serien: Burs—Alva 2-5, Fardhem—Ljugarn 2-1.
Det är faktiskt spännande i ”toppen” på serierna. Vi återkomma med tabellerna.

I reservlagsserien spelades en match på Vallen i går förmiddag mellan AIK och VIF, varvid AIK vann med 3-0 (2-0).

I Hemse
spelades i går en vänskapsmatch mellan Gute och Hemse BK, som gästerna vunno med 3-1.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Får ej tillgodoräkna sig militärtjänstgöringen.

K. m:t har avslagit en ansökan från skogvaktaren vid försvarets fastigheter på. Gotland E. Kärrbergh i Tingstäde att för uppflyttning i löneklass få tillgpdoräkna sig omkring 10 år av tidigare anställning vid Skaraborgs och Södermanlands regementen. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 April 1937
Nr 92

Dödsfall Margareta Elisabeth Sjöström.

Tillkännagives att vår kära Mor Margareta Elisabeth Sjöström f. Vestberg efter endast några dagars sjukdom avled i sitt 82:dra levnadsår, sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss.
Myrvälder, Tingstäde d. 19 april 1937.
BARN och BARNBARN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90

Fastighets- och lösöreauktion.

FREDAGEN DEN 24 APRIL kl. 1 e. m. låter E. HALLGREN, NYSTUGU I TINGSTÄDE, på grund av pensionatrörelsens upphörande genom offentlig auktion försälja: 1 matsalsmöbel, 2 bord, soffa, 4 stolar, 2 st taburetter, 2 bord, 2 st. korgstoar, 1 st. taklampa, 1 linneskåp, 1 isskåp, 2 st. symaskiner (1 nästan ny Singer), 1 soffa, 1 gungstol, matbord av ek med skivor, 2 turistsängar. Div. tavlor. Trädgårdsmöbel. 3 st. 4 ½ mån. grisar. Div. snickareverktyg m. m., m. m.
3 e. m. utbjudes bostadshuset, innehållande 6 rum och 2 kök jämte tvättstuga och uthus, stor trädgård med ett 40-tal ädla fruktträd.
För lösöre lämnas godkände inropare anstånd till den 1 sept. 1937, andra betala kontant eller vid anfordran. Vanligt äganderättsförbehåll. Betalningsvillkoren för fastigheten tillkännagivas före auktionen.
Åby i Bro den 20 april 1937.
VALFRED HALLGREN. Tel. Bro 1 a.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 April 1937
Nr 89