Militärbefälhafvaren på Gotland

infordrar härmed skriftliga förseglade anbud å större eller mindre partier hafre, korn eller blandsäd att omkostnadsfritt levereras antingen vid järnvägsstationen i Tingstäde eller uti Kronans spannmålsmagasin därstädes.
Till spekulanternas kännedom meddelas:
att anbud, ställda till Militärbefälhafvaren på Gotland och försedda med påskrift om den vara anbudet afser, skola vara inlämnade till Militärbefälets expedition senast före kl. 12 på dagen den 9 instundande mars månad;
att anbud skall åtfölj as af prof på den erbjudna varan;
att till leverans antaget parti skall vara aflämnadt senast före mars månads utgång;
att ersättning för levererad vara utbetalas kontant så snart densamma vid mottagandet blifvit godkänd, samt
att i Kungl. förordningen den 17 nov. 1893 meddelade föreskrifter angående statens upphandlings- och entreprenadväsende m. m. skola lända till efterrättelse.
Ufriga upplysningar meddelas af Stabsintendenten vid Militärbefälet.
Visby den 24 februari 1915.
Militärbetälhafvaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48

En bräckt skena

å Tingstäde järnvägen, på ungefär 1 ½ kilometers afstånd från Tingstäde station, vållade idag någon försening för morgontåget. Lyckligtvis upptäcktes skenbrottet i så god tid, att icke ens tillbud till olyckshändelse yppade sig.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48

Tingstäde landstormsförenings

medlemmar kallas till ordinarie föreningsmöte söndagen den 28 februari 1915 kl. 1 e. m. i Folkskolans lokal i Tingstäde. Vid mötet kommer utom genomgäendet af föredragningslistan enligt § 9 i stadgarne för Tingstäde Landstormsförening, föredrag äfven att hållas och uppmanas alla att mangrant infinna sig.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Auktion å rotfrukter.

C:a 300,000 kg. rofvor komma att försäljas å offentlig auktion på följande platser:
Slite å järnvägsstationen den 1 Mars kl. 11 f. m.
Thure Holmqvist.
Visby å J. V. Högvalls gå d, öster, den 2 mars kl. 12 midd. R. Jakobsson.
Roma å järnvägsstationen den 2 mars kl. 10 f. m.
Hj. Johansson.
Tingstäde å jäinvägsstationen den 5 mars kl. 11 f. m.
Nyström.
Burgsvik å järnvägsstationen den 6 mars kl. 12 midd.
Svante J. Lindström.
Betalningsanstånd lämnas godkände köpare till 1 okt. 1915.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Visby skyttegille

hade såsom innehafvare Visborgs skyttegilles vandringspokal jämte tillhörande album i går anordnat täflan, i ensklld fält, skjutning vid Suderbys i Västerhejde. Ledare af täflingen var vaktmäst. O. Molin med biträda af tygund.-off. H. Johansson och furiren K. R. Karlsson. Ägaren af Suderbys, hr A. T. Persson, hade upplåtit sin våning för skyttarnas förplägnad och till expedition.
Prisutdelningen förrättades af tygförvaltare C. J. Wennersten ensligt följande lista:
Pokaltäflingen.
Visborgs skyttegilles vandringspokal för fältskjutning med tillhörande album eröfrades af Visby skyttegille för 36 träffar af en grwp bestående af brr C. J. Johansson, K. A. Johnsson, Holger Olsson, A. Ekvall och J. Olsson, Närmast kom Visborgs skyttegille mad 34 •träffar och Klintes skyttegille med 31 träffar.
Visby skyttegilles hedespris, en silf., verbägare, tillföll B. Barngren i Fårösunds kustart.-,det. såsom bäste skytt för dagen, 23 träffar.

Insatsskjutning.
III klass:

 1. B. Bomgren, Fårösund 10 träffar 5 kr.,
 2. G. Lindbom, Klinte 9 t. 4: —,
 3. C. J. Johansson, Visby 9 t. 4:—,
 4. J. Hagberg, Tingstäde 8 t. 3:
 5. A. Persson, Fide 8 t. 3:—,
 6. furir Ahlström, Visborg 8 t., 3:—,
 7. H. Olsson, Visby 7 tr. 2:50,
 8. A. Nyström, Fole 7 tr. 2:50,
 9. furir Levin, Visborg ?tr. 2:50,
 10. O. Johansson, Tofta 7 tr. 2:50,
 11. M. Larsson, Dede, 7 tr. 2:50,
  12 furir Åberg, Visborg 7 tr. 2:50,
 12. O. Cedergren, Burs 7 tr. 2:50,
  14, löjtn. Ekelöf, Visborg 7 tr. 2:50,
 13. J. vänder, Hafdhem 7 tr. 2:50
 14. C. Gahnberg, Tofta 7 tr. 2:50
 15. A. Möllerström, Dede 7 tr. 2:50,
 16. Hugo Johansson., Visby 7 tr. 2:50,
 17. L. Larsson, Barlingbo 7 tr. 2:50,
 18. A. Ekvall, Visby 7 tr. 2:50.
  II klass: 1:a pris A. Olsson, Hogrän 8 tr. 4 kr., 2. K. A. Johnsson, Visby 8 tr., 4:—, 3. E. Eriksson, Dede, i7 tr. 3:50, 4. K. Lindbom, Klinte 7 tr. 3:50 5. G. Eriksson, Visby 6 tr. 2:50, G. E. Gustafsson d:o 2:50, 7. H. Åkerbäck, Burs 6 tr. 2:50, 8. F. Wallin, Klinte . 6 tr. 2:50 ,9. G. Pettersson, Hogrän 5 tr. 1:—, 10. 248/3 Andersson, Visborg 5 tr. 11. V. Cedergren, Burs 5 tr. 1:—.
  I klass: la pris A. Nilsson, Barlingbo 6 tr. 3:—, 2. A. Engberg, Burs 5 tr. 2:—, 3. K. Dassow Visby 5 tr. 2: :- 4. A. Johansson, Dede 4 tr.

Extra skjutningar.
III klass:
1:a pris furir O. Wallin, Visborg 16 träffar 6 kr.,

 1. löjtnant E. Råberg, d:o 16 tr. 6:—,
 2. O. Cedergren, Burs 14 tr. 4:—,
 3. J. Söderberg, Visborg 14 tr. 4:—,
 4. furir J. Ahlström, d:o 14 tr. 4:—,
 5. O. Molin, Visby 13 tr. 3:—,
 6. B. Bomgren, Fårösund 13 tr. 3:—,
 7. furir K. Levin, Visborg 13 tr. 3:—,
 8. E. Friberg, Visby 13 tr. 3:—,
 9. B. Larsson, Fårösund 13 tr. 3:—,
 10. N. Kometh, Visby 12 tr. 2:-,
 11. O. Johansson, Tofta 12 tr. 2:—,
 12. J. Hagberg, Tingstäde 12 tr. 2:—,
 13. furir A. Åberg, Visborg 12 tr. 2:—,
 14. J. OIsson, Visby 12 tr. 2:—,
 15. J. Ekedahl, Ekeby 12 tr. 2:—,
  II klass: 1:a pris K. A. Jonsson,b Visby 12 tr. 4 kr., 2. 287/1 Johansson, 12 tr. 3:50, 3. G. E. Gustafsson Visby 12 tr. 3:50, 4. E. Eriksson, Dede 11 tr. 3:— 5. A. .Wedin, Fole 11 tr. 3:—, 6. P. ’Wallin, ,Klinte 10 tr. 1:50, 8. Arvid Johansson, Visby 10 tr. 1:50. I klass: 1:a pris A. Johansson, Dede 8 tr. 2 kr. 2. K. Högberg, Fole 7 tr. 1:—, 3. C. J. Lundén, Visby 4 tr. 1:—, Arvid Nilsson, Barlingbo 4 tr. 1—.
  Etter prisutdelningen höll tygförvaltare Wennersten ett kort varmhjärtadt fosterländskt tal, i hvllket tal. oetonade skytterörelsens betydelse, utbringade ett lefve för konung oh fosterland och framförde ett tack till värdfolket och till damerna som med skjuts utrest från Visby för att närvara vid täflingen, och slutligen till anordnarna af täflingen, hvilken af skyttarna allmänt betraktades som on af de mest välordnade fältskjutningar som någonsin förekommit .på Gotland.
  I täflingarna deltogo 99 skyttar och i täflingen om vandringspriset 13 föreningar.
  Hemresan skedde mad sista tåget för dagen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Till poststationsföreståndare

i Tingstäde från och med i instundande mars, då såsom förut omtalats posten flyttas från järnvägsstationen, har handl. J. E. Thomsson antagits.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42

Dödsfall. Harald Olof Ture

Att den käre barnavännen till sig hemkallat vår lille älskling Harald Olof Ture, som efter ett kort men svårt lidande lugnt och stilla afled den 18 februari kl. 12,45 f. m. i en ålder af 2 år, 9 månader 21 dagar; djupt sörjd och bittert saknad af oss föräldrar, farfar, morföräldrar, syskon, släkt och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Vestris i Tingstäde den 19 februari 1915.
Augusta och Uno Jakobsson.
Martin. Lilly. Ester.

Dödsannons

Sakta kom budet, som vår glädje störda,
Sorgligt var ljudet, som vårt hjärta rörde;
Men ifrån Gud det oss en hälsning fördel
Död, men han lefver!
Se ej på båren, det dig båtar föga,
Borttocka tåren från ditt skumma öga!
Gud läker såren! Blicka mot det höga.
Hän genom molnen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42

Skarpskjutning med karbiner

äger rum fredagen 26 februari och måndagen 1 mars mellan klockan 12 middagen och 3 e. m. från norra kanten af Tingstäde träsk med skottriktning åt söder och sydost. hvilket härmed till allmänhetens kännedom och varning meddelas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Härmed infordras

skriftliga förseglade anbud å leverans af hö för Gotlands trupper att levereras i mån af behof under nästkommande mars och april månader dels vid kasärnetablissementet i Visby och å Visborgs slätt och dels i Tingstäde, banfritt vid järnvägsstationen därstädes.
Till kännedom meddelas:
att anhud stäldt till Militärbefälhafvaren på Gotland och å omslaget försedt med påskrift »anbud å hö» skall vara afgifvet till Militärbefälets stabskvarter, adressVisby, sist före kl. 12 på dagen den 24 innevarande månad,
att åtgången kan beräknas till omkring 4,000 kg. pr dag, och skall ungefär hälften däraf levereras i Tingstäde och hälften vid kasärnerna,
att höet skall vara af den beskaffenhet som säges i Intendentsdepartementets kungörelse den 31 augusti 1906 (S. F. S. n:r 96, bih.) och levereras i pressade balar,
att två dagar förbehållas för anbudens pröfning,
att nådiga förordningen angående statens upphandlings- och entreprenadväsende m. m. af den 17 november 1893 länder till efterrättelse äfvensom i »Tidning för leverans till staten m. m.» infördt »allmänt tillkännagifvande»,
att erforderliga upplysningar i öfrigt lämnas af Stabsintendenten Söderberg, Visby.
Visby den 16 februari 1915.
Militärbefälhafvaren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40

Tingstäde landstormsförenings medlemmar.

kallas till ordinarie föreningsmöte söndagen den 28 februari 1915 kl. 1 e. m. i Folkskolans lokal i Tingstäde. Vid mötet kommer utom g e no mgäe n de t af föredragningslistan enligt § 9 i stadgarne för Tingstäd Landstormsförening, föredrag älven att hållas och uppmanas alla att mangrant infinna sig.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36