Ny mangårdsbyggnad i Stenkyrka brann ned på 1 tim.

Två parvlars lek med tomtebloss orsaken.
Inom loppet av en timme brann en mangårdsbyggnad vid Smitts i Stenkyrka i förmiddags ned till grunden. Elden bröt ut genom att ett par 4- och 5-åriga söner till hemmansägaren Kurt Gahnström tände på tomtebloss i övre våningen medan ingen av föräldrarna var inne. Den röde hanen fann näring i tapeterna och byggnaden stod ej att rädda, då det är ont om vatten och det tog för lång tid innan brandkårerna från Stenkyrka och Tingstäde hann till platsen.
Den brunna byggnaden var uppförd av gasbetong för 4 år sedan efter att den gamla också hade härjats av eld. Taket störtade efter en halvtimme och vid halv 12-tiden bara en timme efter eldens utbrott — återstod endast skorstenen och delar av yttermurarna. I andra våningen, fanns inget lösöre utan mest vindsutrymmen, där bl. a. förvarades en del kläder jämte föda till djuren för vintern samt brödsäd för familjen. Allt detta blev givetvis lågornas rov. Däremot lyckades tillstädesskyndande grannar hjälpa till med räddandet av alla värdefullare inventarier i nedre. våningen. I skrivande stund brinner det ännu i källarvåningens trävirke. En intillliggande flygel lyckades man trots dess omedelbara närhet rädda.
Ägaren,.som då. elden utbröt. befann sig hos en granne, gör glädjande nog ingen ekonomisk förlust, ty fastigheten var försäkrad till sitt fulla värde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Auktion i Tingstäde.

Gotlands tygstation avhåller den 30/12 1946 kl. 10,30 offentlig auktion i stora tyghuset på förrådsgården. Fullständig annons var införd i denna tidning den 20/12.
Tygmästaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Markförsäljningarna.

Stiftsnämnden tillstyrker hos kammarkollegium försäljning av dels ett område om 0,4270 hektar av Prästgården nr 1 i Hejnum socken till Hejnums församling för 730 kr. och dels tre områden under Tingstäde annex, nämligen 0,2616 hektar till John Klint för 880 kr., 0,2471 hektar till R. Bärö för 1,000 kr. och 0,2569 hektar till J. A. Norrby för 1,200 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

Auktion i Tingstäde.

MÅNDAGEN DEN 30 DECEMBER 1946 kl. 10,30 låter Gotlands tygstation genom offentlig auktion i stora tyghuset på förrådsgården, jäml. best. i kungl, kung. av den 16/1 1920, kap. II, försälja div. utrangerade och kasserade, men till största delen brukbar hästutredning, bleckkärl m. m. såsom 19 fältbetsel, 19 bridonggrimmor, 133 filtgjordar, 47 fodersäckar, 164 grimskaft av järn, 21 halsremmar med grimskaft av läder, 134 hästfiltar, 14 kapsoner och löpgjordar, 69 ryktskrapor, 3 ridsadlar m/03, 2 skolvagnsselar, 20 stallgrimmor, 8 voltigegjordar, 41 acetylenlyktor t. cykel, 46 bleckdunkar med lock i storlekar 5, 10, 15, 25 och 50 kg., 109 st. bleckdunkar med pip i storlekar 2, 5, 10, 25 och 50 kg., 3 mjölkflaskor, 60 lit., 100 m. gångmattor av linne samt 11 st. startbatt., bil.
Visning äger rum ovannämnda dag kl. 9,00-10,30. Försäljningen kommer att ske i mindre partier.
Betalning erlägges kontant vid klubbslaget.
Inköpt gods skall vara avhämtat auktionsdagen före kl. 16,00.
TYGMÄSTAREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Var finns de bästa korna?

I en till lantbruksstyrelsen inkommen rapport rörande kontroll-föreningsverksamheten på Gotland under kontrollåret 1945-46 har sammanlagt 646 besättningar med 5,662 kor varit anslutna till verksamheten. I genomsnitt har det blivit en avkastning pr ko och år av 3,816 kg. mjölk med fetthalt av 4,04 proc., vilket motsvarar 154 kg. smörfett. Den högsta avkastningen redovisas för Fardhems kontrollkrets med 172 kg. smörfett, varefter följer Stångaortens och Hemseortens med vardera 169 kg., Levide med 165, Havdhem och Dalhem med 164 samt Sandaortens och Lindeortens med vardera 159 kg. smörfett. Svagaste resultaten redovisas för Endre med 130 kg., Tingstäde-Bro med 139 samt Valls och Visbyortens kontrollkretsar med vardera 140 kg. smörfett pr ko och år. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Gotlands Lokalavdelning av Rädda Barnen.

Gåvor
ha under tiden 1 maj-10 dec. influtit från följande:
Systemaktiebolaget i Visby 694: —, 2 DBV:ster i st. f. vårmiddag 7/5 30: —, Onämnd, Follingbo, 10: —, Fru Ingeborg Andersson 50: —, Fru Maria Hallden 10: —, D. & D. S. 20: —, Läroverksfruarnas syjunta 9: —, Slite Båtklubb, behålln. av fest 300: —, Klass 4 A. Solbergaskolan 15: 10, Skolbarnen i Väte 52: —, Källunge missionssyförening 150: —, Kollekt i Fardhems kyrka 25/3 264: —, Midsommarfest i Fjäle, Mästerby 337: 57, Emil Hultberg, Bro, 50: —, Gislauser syjunta 40: —, Kollekt i Dalhem och Halls k:or 19/4 80: 49, fru Nanna Eriksson 210: —, Fårö Koop. kv.-gille 25: —, Rest av insamling i Follingbo till Rädda Barnens leksaksinsamling 8: 76, Ink. av skolbarnens i Väte trädgårdsland 55: —, Ins. av skolbarn i Alskogs ,förs. 262: — Fröken Olga Bjärstig 10: —, Ins. i Tingstäde f. inköp av leksaker till Europas barn 58: —, Kollekt i Othems k:a 51: 82, Fest i Hemse 8/11 475: —, Kollekt i Bunge k:a 6/11 111: —, Onämnd, Grötlingbo, 10:—, Ins. inom Garda socken 500: —, Onämnd När 1: —. Fru Betty Andersson. Bäl. 5: —, Fr. Hulda Norrby 50: —, Ins. vid stickafton i Gerum 52: —, Hejde Lotta-grupp 118: —, Slite soc.-dem. kv.-klubb 36: —, Missionssyföreningen i Bäl 50: —, Syster Astrid Larin, Klintehamn, 5: —, Fröken Eva Grefberg, Klintehamn, 5: —, Okänd, Klintehamn, 5: —, Gothems kyrkliga ungdomskrets 50: —, Gothems Lutherska syförening 50: —, Sykretsen ”De fem” i Klinte 15: —, Syringen, Fårösund, 25: —. Summa kronor 4,355: 74.
Enligt givarnas önskan ha medlen så fördelats: till Europas barn 1,009: 76, till Tyskland 59: —, till Wien 59: —, givet utan förbehåll 3,227: 98.
Amstetten 12 nov. 1946.

Ärade fru Nylander.
Det är mycket mycket tråkigt att Ni inte fått något brev från oss som tack för den stora gåvan av linne och kläder. Då allt detta kom blev vi först alldeles mållösa. Vi kunde inte alls förstå, att det ännu någonstans fanns så underbara och präktiga saker och särskilt djupt grep det oss att det finns ett folk, som vill skänka bort så dyrbara gåvor.
Vi skrev också genast ett brev med vårt tack men det har, som vi nu se, inte kommit fram. Det känns mycket smärtsamt för oss, men det går nu tyvärr into att ändra. I varje fall vill vi nu säga ännu ett stort och varmt tack och vi skall be till Gud att han skyddar och välsignar Gotland med dess goda människor och bevarar dem från all nöd.
Vi delade först ut en del av de präktiga sakerna till barnen och alltsammans förde med sig stor glädje. Barnen blev förtjusta och mödrarna blev djupt rörda och tacksamma, då de inte ens för pengar kan få tag i någonting och då många barn inte längre ha något att ta på sig så att de kan gå i skolan.
Därför be vi eder, ärade fru Nylander, att framföra vårt varma tack till adla ädla välgörare, som skänkt så mycket till de stackars barnen i Amstetten. Vi be för er att Gud skall göra er alla lyckliga.
Med stor och tacksam och uppriktig högaktning tillgivna M. Romana Puhm.

Med Rädda Barnens Minneskort
ha följande överlämnat gåvor: Landshövding och Fru E. Nylander, Apotekare och Fru N’ Sandström, Fru Ebba von Corswant, Fru Greta von Corswant, Fru Agnes Dahlbäck, Fröken Elsa Fahlström, Fru Elisabeth Ihre, Fru Maria Pettersson, Landsfiskal och Fru Thure Holmquist, Bankdirektör och Fru K. Hellsing, Kyrkvärden Karl O16ns släkt och vänner, överste och Fru Gösta Hult, Fröken Ebba Hult. Fru Martha Lindquist, Fröken Laura Stålhandske, överstelöjtnant och Fru Otto Stålhandske, Kamrer och Fru Arne Lindström, Redaktör och Fru Gösta Storm. Summa kronor 610: —.

Med Rädda Barnens Hyllingsadress
har genom ”Vännernas insamling gen. skräddarmästare Axel Nilsson”, Fru Alice Pettersson, Fru Lisa Angelöw och Herr Enock Andersson influtit kronor 35: —.

Rädda Barnens Sykampanj för Europas barn.
under april och maj månader till förmån för Barnhemmet i Amstetten gav ett glädjande gott resultat. Den 3 juli sändes 2,120 plagg, och att gåvan kommit fram, därom vittinar här nedan i översättning återgivna brev från barnhemmets föreståndarinna.

Rädda Barnens leksaksinsamling
rönte livligt deltagande. I stadens leksaksaffärer stodo lådor som fylldes med paket i 100-tal„ från skolklasser, från syjuntor och från många av våra sockenombud ha kommit rara dockor och trevliga leksaker, från verkstadsskolan 2 stora kartonger byggklossar.
Under höstens 7 stickaftnar på Lotta-lokalen och till många medhjälpare på landsbygden har garn utlämnats. Raggor, slipovers och tröjor med långa ärmar ha stickats och lämnats in. 275 par raggor, 74 slipovers och 19 pullovers ha under november och december sänts till Europas barn.
Lokalavdelningen avsände den 18 nov. 200 kg. med följande innehåll: 7 kart. kläder, 8 kart. leksaker, 1 låd , med 30 kg. honung.
Den 6 dec. avgick 5 kart. kläder och 1 kart. leksaker. Med denna sändning följde 1,100 kg. matvaror, insamlade inom Mästerby församling gen. kyrkoherden till Krigsvärnlösa barn i Finland.
Föreningen Rädda Barnens Centralstyrelse och Gotlands Lokalavdelning av Rädda Barnen be att få framföra ett hjärtligt tack och en varm erkänsla till var och en, som godhetsfullt skänkt tid, krafter och pengar till Lokalavdelningens verksamhet för Gotlands hjälpbehövande och Europas nödlidande barn.
Då det är oss omöjligt att personligen nå alla, som hjälpt till med sömnad, stickning och leksaksiinsamling, bedja vi härmed att till enskilda och föreningar, skolklasser och syjuntor få framföra vårt varmt kända tack för all god hjälp.
Visby den 15 december 1946.
GOTLANDS LOKALAVBELNING AV RÄDDA BARNEN
Anna Nylander, ordf.
Stina Sandström, kassaförvaltare.
Maria Stålhandske, sekr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Skogsauktion

i Stenkyrka församlingssal fredagen d. 20 dec. kl. 15 å skog stämplad i Stenkyrka kyrkoherdeboställe samt Tingstäde och Lummelunda annex.
Stenkyrka post nr 1: 75 träd, beräknad kubikmassa 14,5 kbm. Nr 2: 94 träd, 13 kbm. Nr 3: 188 träd, 109 kbm.
Tingstäde post nr 1: 136 träd, 41 kbm. Nr 2: 194 träd, 61 kbm.
Lummelunda post nr 1: 237 träd, 42 kbm. Nr 2: 266 träd, 37 kbm.
Stämplingslängder finnas hos undertecknad samt hos de skogliga biträdena.
Stenkyrka den 13 dec. 1946.
Edvin Holmedal,
Pastoratskyrkorådets ordf.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Lärbro hade — 14 grader i natt.

Gotland har fått en ordentlig köldknäpp i natt — åtminstone i inlandet, där man från flera platser meddelat, att temperaturen sjunkit under 10-graders-strecket. Kallaste rapporterade temperaturen hade Lärbro med —14 gr., Tingstäde 12,5 och Buttle knappt 11 grader. Vidare uppmättes temperaturen kl. 8 i dag på morgonen till — 8 i Othem o. på Sandön, 7 i Roma, 4 i Visby, 3 i Fårösund, 2 på Karlsöarna och vid Hoburgen samt 1 grad vid Östergarn och på Fårö.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Gamla och sjuka särskilt glada över luciakaffet.

Insamlingar till fadderorter bland ändamålen.
Luciadagen gick in gnistrande kall med ett ruvande mörker under en klar himmel, där både måne och stjärnor lysts. Redan i arla morgonstunden skymtade skuggor, som tisslade och tassade bakom nedrullade gardiner. En och annan figur med något långt och vitt under kappan smög utefter gatorna och hastade in i någon port och så småningom uppenbarade hon sig. Lucia, som ljusprydd och med långt följe av tärnor och stjärngossar uppträdde i mångdubbel upplaga.
Överallt har ”ljusets budbärarinna” uppträtt och bjudit på kaffe med dopp, i hem, på sjukhus, i militärförläggningar, på arbetsplatser och i skolor. Jäktigast kanske Gotlands egen Lucia haft det, som dragit runt i våra bygder för att glädja gamla och sjuka samt för att samla pengar till de finska barnen i gotländska fadderorter, men i regel har också varje institution haft sin egen Lucia.

På sjukhusen.
har luciafestligheterna ofta börjat redan vid 4-tiden på morgonen, då personalen uppvaktat patienter, kolleger och kamrater.
Vid lasarettet har varje avdelning haft sin egen Lucia, som gått runt i alla salar och tillsammans med tärnor och bagare bjudit på lussekaffe. Epidemisjukhuset hade en Lucia för hela sjukhuset, som tillsammans med tärnor och stjärngossar bjöd patienterna på kaffe och underhöll med sång. Likadant , har det gått till på S :t Olofs sjukhus, där också läkarna kom med i svängen, liksom på Mariahemmet och Gotlands Sjukhem. Vid sjukhemmet hade man inte nog vackra ord att säga om den söta 14-åringen Birgitta Jakobson från Hellvi, som gladde de gamla med sång och kaffe. Vid Sanatoriet i Follingbo hade särskilt barnen varit intresserade av en tomte, som åtföljde Lucian och där har liksom på lasarettet och Mariahemmet firat Lucia två gånger, då Gotlands Lucia senare kom på besök.

Militärförbanden
har också fått del av ljusfesten, både andligt och lekamligt. På A 7 uppträdde Gotlands Lucia i egen hög person och på I 18 var det fröken Nenne Wallin, som bar ljusen, medan musikkåren omkring festligheterna svarade för underhållning till morgonkaffet. I kväll kommer mannarna, såsom redan i går nämndes, att tillsammans med fruar och flammor bjudas på kabare, som avslutas med dans. Kustartilleriet i Fårösund har haft luciafest i matsalen och i afton fortsätter festligheterna med konsert i Fritidshemmet av KA 3:s stråkorkester samt luciakaffe. Dagen avslutas sedan med en andaktsstund under ledning av pastor Percival. Vid bevakningskompaniet i Tingstäde väckte fröken Karin Jakobsson, från Stenkyrka, manskapet redan kl. 6 och kl. 8 var det gemensamt kaffe för hela styrkan, då Lucia med tärnor åter visade sig och underhöll med sång m. m.

I skolorna
är luciafirandet också tradition, där i regel en ljusdrottning med följe uppträder vid morgonbönen. Folkskolan, som ännu inte fått sin samlingssal klar, har fått nöja sig med att grupper ur klasserna gått runt till varandra och sjungit luciasånger. Såväl läroverkets som flickskolans och folkskolornas elever har traditionsenligt tagit lärarna på sängen genom att i grupper kila runt staden med kaffepetter.
Slutligen kunde den morgonpigge iakttagaren skymta luciabrudar genom fönstren till många hem och firmor. Bl. a. gladde fröken Margit Karlsson sina kamrater och chefer i Julia Hultgrens beklädnads- och manufakturfirma. Där blev man t. o. m. så upprymd och rörd över den granna ljusfesten, att var och en satsade en slant till barnen i de gotländska fadderorterna i Finland. — Och så fortsätter Lucia-festligheterna hela dagen. . .

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 December 1946
N:r 290

Lägerkassorna.

Försvarets civilförvaltning har vid fördelningen av tillgängliga utjämningsmedel för lägerkassorna tilldelat lägerkassan vid Gotlands infanteriregemente 6,847 kr., vid Gotlands artilleriregemente 2,682 kr. och vid bevakningsstyrkan å Tingstäde 492 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 December 1946
N:r 282