Första borgenärssammanträde

i lantbrukaren Olof Wilhelm Nybergs och hans hustru Selma Nybergs, Träskvälder i Tingstäde konkurs har i dag hållits inför konkursdomaren i norra domsagan, Boet uppvisade i tillgångar 10,869 kr. och i skulder kr. 50,226:47. Av skulderna utgjordes icke mindre än 30,183 kr. av förluster på borgensförbindelser till löjtnant O. O. Pettersson i Stenkyrka. Till konkursförvaltare utsågs advokat S. Hultman och rättens ombudsman är vice häradshövding Herbert Ullman.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Anslag till materialunderhåll vid Tingstäde.

Arméförvaltningen bar ställt ett belopp av 600 kr. till militärbefälhavarens på Gotland förfogande för täckande av kostnader för underhåll av förplägnadsmaterial vid Tingstäde fäste och skansar. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 december 1932
N:r 297

Förlovade

Rickard Söderström, Tingstäde
och
Viola Pettersson, Vestkinde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 december 1932
N:r 297

Dödsfall Olof Petter Ferdinand

Tillkännagifves, att Gud den högste efter sitt allvisa råd behagat hädan alla vår käre Son Olof Petter Ferdinand Tisdagen 28:de dennes i en ålder af 3 år, 10 mån. och 28 dagar, djupt sörjd och saknad af Föräldrar och Syskon.
Maria Bergström. Petter Bergström,
Lunds i Tingstäde.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 April 1876
N:r 26

Sparbankerna.

Länsstyrelsen har förordnat läroverksadjunkten fil. lic. N. Johansson att under år 1923 vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda sparbankers förvaltning, nämligen Sällskapet D. B. V:s sparbank, Hejnums pastorats sparbank. Allmänna sparbanken för Gotland, Ardre sockens sparbank, Tingstäde sparbank, Alskogs sockens sparbank, Lärbro sparbank, Hemse sparbank, Bunge sockens sparbank, Rone sockens sparbank samt Hangvars och Halls socknars sparbank. Samtidigt har vice auditören Richard Laurin i Visby förordnats att vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda spar bankers förvaltning, nämligen Eskelhems sparbank, Vamlingbo pastorats sparbank, Hogräns sparbank, Kräklingbo sparbank, Klinte sparbank, Östergarns sparbank, Sanda sparbank, Dalhems sparbank, Garda sparbank, Roma sparbank, Fardhems pastorats sparbank, Lau sparbank, Fardhems sockens sparbank, Närs sparbank, Havdhems sockens sparbank och Burs pastorats sparbank.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Ett tågmissöde

inträffade i går vå linjen Lärbro—Visby, då eftermiddagståget var på väg till Visby. I tågets motorvagn brast nämligen en vevstake i ena motorn, då tåget befann sig mellan Othem och Tingstäde, men densamma kunde fortsätta med en motor. Under tiden rekvirerades ett hjälplok, som mötte emot i Västkinde och förde tåget in till staden, dit det anlände endast 40 min. försenat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Förplägnadsmagasinet i Tingstäde.

Arméförvaltningen har ställt ett belopp av 600 kr. till militärbefähavarens på Gotland förfogande för bestridande av vissa underhållskostnader vid förplägnadsmagasinet vid Tingstäde fästning. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Bulverket i Tingstäde träsk

är i Dagens Nyheters söndagsnummer för i morgon föremål för en längre illustrerad artikel av major A. Zetterling.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Kronoskatten.

För uppbärande af nästlidne års kronoutskylder inom Norra fögderiet äro följande tider och ställen bestämda:
1876 Februari den 10 kl. 3 e. m. med Visby norra socken hos landtbrukaren Ljungberg vid Hästnäs.
d. 11 kl. 10 f. m. med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards.
d. 12 kl. 10 f. m. med Fohle och Veskinde pastorater vid Stenstugu.
d. 14 kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorater vid Guthe.
d. 15 kl. 10 f. m. med. Martebo och Stenkyrka pastorater i Tingstäde sockenstuga.
d. 16 kl. 10 f. m. med Hangvar pastorat i handlanden Vestbergs lokal vid Kappelshamn.
d. 17 kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat vid Norrgårda.
d. 18 kl. 10 t. m, med Fårö pastorat å forna värdshuset vid Fårösund,
d. 19 kl. 10 f. m. med Rute pastorat dersammastädes.
d. 21 kl. 10 f. m. med Othem pastorat hos värdsbusidkaren Andersson å Slite.
d. 22 kl. 10 f. m. med Hörsne och Gothem pastorater vid Magnuse.
d. 23 kl. 10 f. m. med Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie.
d. 29 kl. 10 f. m. med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarfve i Dalhem.
Mars d. 1 kl. 10 f. m. med; Vänge pastorat dersammastädes,
d. 2 kl. 10 f. m- med Östergarn pastorat vid Kräklings.
d. 3 kl. 10:f. m. med Kräklingho pastorat å samma ställe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8