Visby cykelklubb anordnar på söndag

en märkestävlan med start vid slakthuset kl. 10,30 f. m. Banan är lagd Visby—Tingstäde—Visby och är 50 km. lång. Tävlingen gäller ett märke i brons och för att erövra detta måste banan köras på kortare tid än 1 tim, 45 min. Hittills ha 13 deltagare anmält sig, men flera anmälningar väntas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Dödsfall. Karl Evert Pettersson

Att vår älskade son och broder Karl Evert Pettersson hastigt avled i dag i en ålder av 33 år; djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner, tillkännagives härmed.
Träskvälder i Tingstäde den 26 september 1932.
Emil Pettersson.
Gillis. Ernst. Malin. Emmy.
Älskad och saknad.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Övningar med Gotlands trupper

tillsammans med flyget ägde i går rum i Hellvi, Lärbro och Othems socknar under militärbefälhavarens, överste Törngrens, ledning. Övningarna pågingo från kl. 8 på morgonen till kl. 4,40 e. m., då militärbefälhavaren hälsade trupperna vid Stengrinda i Hellvi. Såväl infanterikåren som artillerikåren och bevakningsstyrkan i Tingstäde deltogo.
Trupperna återkommo hit kl. 9,30 i går afton. Gårdagens övningar var den enda egentliga manöverdag, som Gotlands trupper i år få vara med om.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 September 1932
N:r 220

På exekutiv auktion

å landskanslist i dag har den lantbrukaren Axel Nilsson tillhöriga fastigheten Bjärs i Norrlanda försålts till folkskolläraren Emil Norrby i Tingstäde för 11,620 kr. Fastigheten har saluvärderats till 25,000 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 september 1932
N:r 21

Biskopsvisitation

förrättades i fredags, lördags och i går i Stenkyrka, Tingstäde, Martebo och Lummelunda församlingars pastorat.
Inspektionen av församlingarnas skolor gav vid handen, att undervisningan bedrivits på, ett tillfredsställanda sätt och givit ett gott resultat.
Stenkyrka församlings kyrka befanns i tillfredsställande skick. Kyrkogården var värdigt och väl hållen.
Tingstäde kyrka, som under den gångna visitationsperioden varit föremål för en omfattande yttre och inre restaurering, befanns vara i fullt tillfredsställande skick. Centraluppvärmniag hade i samband med restaureringen inlagts i kyrkan, och ny piporgel hade installerats. Kyrkogården, å vilken inga egentliga brister förefunaos, var dock för tillfället ej så omsorgsfullt vårdad som vanligen brukade vara fallet i socknen.
Lummelunda och Martebo församlingars kyrkor befunnos vara i gott stånd. Även respektive kyrkogårdar voro värdigt och väl hållna.
De under resp. församlingars vård och förvaltning stående kassor och fonder gåvo ingen anledning till anmärkning.
I går installerades församlingarnas nye kyrkoherde Gustaf Olofsson av Rundgren, som därvid assisterades av kontraktsprostarna G. Reuser och C. Kihlén, kyrkoherdarna C. Söderberg, K. A. Widegren, E. Gyberg, N. H. Renqvist och G. Sjöberg, t. f. kyrkoherden O. Havren samt kyrkoherde emeritus W. Ljung.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Tre kronor.

Den överdådiga, svenska ljudfilmen.

Den överdådiga, svenska ljudfilmen.
Kärlek och Landstorm visas kl. 8,15 e. m. på följande platser: Lördagen den 17 lokalen Stenkyrka. Söndagen den 18 lokalen Tingstäde. Måndagen den 19 vanlig plats Kräklingbo. Onsdagen den 21 vanlig plats i Katthammarsvik. Fredagen den 23 vanlig plats Hablingbo. Lördagen den 24 Pensionat Botvide, Burgsvik. Söndagen den 25 vanlig plats Vamlingbo. Tisdagen den 20 september Gardells äng. Etelhem.
Elektriskt ljus och kraft från eget kraftverk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 september 1932
N:r 216

Statskonsulent Carlberg leder ostlagerbedömningen.

Lantbruksstyrelsen har förordnat statskonsulenten E. Carlberg att den 15 och 16 sept. verkställa ostlagerbedömning vid Barlingbo, Tingstäde, Alskogs och Havdhems mejerier samt den 17 ds medverka vid smörprovning i Visby. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1932
N:r 213

Utställning af hästar.

Vid förliden gårdags exposition af hästar utdelades följande statens priser nämligen för:
Hingstar: consul Stare, Furubjers 150 kr.
dito Hush. sällskapets 150 kr.
dito Dito 150 kr.
dito hemmanseg. Hellgrens i Fole 150 kr.;
Fölston: hemmanseg. J. P. Jacobssons 50 kr.
dito dito Christoffer Larsson 50 kr.
dito dito. — Pettessons Simunde i Bara 50 kr.
Unghingstar: hemmanseg. N. Jacohssons Kyrkljutves i Vänge, skådepenning af silfver,
d:o hemmanseg. Lindahl Möllbjers i Roma, d:o d:o
d:o hemmanseg. Petterssons Simunds i Bara, d:o d:o,
d:o hemmanseg. C. Hagvall Hagvards i Follingbo, skådepevning af brons,
d:o consul Stares, d:o d:o.
Ungston: hemmanseg Källgren Burs i Källunge, skådepenning af
silfver.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juli 1875
N:r 59

Gotlands skytteveteraners förening

hade sin sista tävlan för året söndagen den 28 augusti om Veteranpokalen jämt insatsen. Priset?????????? skedde i Visby skyttegilles paviljong och förrättades av fröken Ingrid Rothsman, som efter anmodan välvilligt åtog sig densamma.
i tävlingen deltogo 12 skyttar och vandringspokalen jämte första pris erövrades av J. N. Lindblom, Klinte, för 58 poäng. I övrigt blev resultatet:.
2) Adolf Olofsson, Hogrän, 3) Joh. Persson, Visby, 4) Aug. Hemström, Tingstäde, 5) O. Kahlström, Fårö, 6) P. V. Eilertz, Visborgs, 7) O. Molin, Visby, 8) Frans Fahlstedt, Väte, 9) C. J. Hallgren, Visby, 10) L. N. Hallgren, Fardhem, 11) K. Dassow, Visby, 12) E. Granström, Visby.
I huvudskjutningen om statspris vid söndagens förbundsskjutningar placerade sig följande veteraner främst: 1) K. Dassow, Visby, 88 poäng, (landshövding Roos hederspris), 2) O. Nilsson., Barlingbo, 86 p., 15 kr., 3) O. Molin, Visby, 84 p., 10 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 augusti 1932
N:r 200