Högerns landstingslistor.

Valsedlarna för landsbygden fastställda.
Högerns valsedlar för landstingsvalet på länets landsbygd ha nu blivit fastställda. I norra häradet kommer den att gå fram med två olika listtyper, medan i södra häradet endast en valsedel kommer till användning.

I norra häradet har listan följande utseende:
Lantbrukaren John Edmark, Ljungby i Ala. Folkskolläraren Rudolf Carlson, Gothem. Direktör Arendt de Jounge, Slite. Fiskaren Albert Östergren, Herrvik, Östergarn. Lantbrukaren Bernhard Jespersson, Kungsgården, Roma. Folkskolläraren Birger Larsson, Fårö.
Handlanden Gunnar Stengård, Fårösund. Lantbrukaren Arvid Bendelin, Fjäle i Anga. Rättaren Charlés Ågren, Tjouls i Lummelunda. Veterinären Herbert Holmberg, Slite.
Den andra valsedeln har de två första namnen omkastade; så att folkskollärare Rud. Carlson uppförts i första rummet och lantbrukaren John Edmark i andra rummet.

I södra häradet
upptar valsedeln följande namn:

Lantbrukaren Reinhold Kahlström, Atlingbo. Folkskolläraren Reinhold Dahlgren, Stånga. Rektorn Bertil Nordlander, Hemse. Lantbrukaren Ivar Hagman, Österlings i Stånga. Fru Vera Appelgren, Kronholmen, Västergarn. Handlanden Einar Broander, Havdhem. Lantbrukaren C. K. Gahnberg, Kroks i Tofta. Lantbrukaren Axel Carlsson, Kube i Stenkumla. Snickaren Hjalmar Norman, Sundre. Lantbrukaren Axel Andersson, Binge i Alva. Lantbrukaren Thomas Jakobsson, Lindvede i Hemse. Lantbrukaren Kristian Booberg, Sigdarve i Fröjel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Landsbygden. Sundre.

SUNDRE.
En bevingad budbärare. En brevduva kom på onsdagen flygande o. tydligen trött slog sig ned vid hemmansägare Hans Jakobssons gård vid Vestergårda i Sundre. Hon omhändertogs av gårdsfolket, som snart förstod att det var en brevduva. Hon bar kring högra benet en aluminiumring, på vilken var ingraverat bokstäverna C. B. S. samt 284 och vidare N. U. H. W. och därjämte på tvären även talet 35. På vänstra benet var fästad en grön gummiring med talen 667 och 717. På ena vingen stod Esbjerg och på andra C. J. Steiness.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Juli 1938
N:r 149

Föreningen Visby Barnkrubba

höll i går sitt årsmöte under ordförandeskap av biskop T. Ysander.
Den därvid upplästa årsberättelsen meddelade, att verksamheten under året omfattat utom det egentliga barnkrubbearbetet även spädbarnsvård, undersökning och övervakning av barn inom staden, viss verksamhet för barnavårdsnämnden, behandling med kvartslampa samt arbete för barnavårdscentralerna på landsbygden. Medeltalet besökande barn på krubban har varit 20 per dag, med en medelkostnad för barn och dag av kr. 2:10. Som läkare under året har doktor Hallberg tjänstgjort. Denne rapporterar, att hälsotillståndet bland barnen varit mycket gott. Hembesöken från barnavårdscentralen ha under året varit 221. Antalet nyinskrivna barn på samma central har utgjort 43, och då från föregående år kvarstå 39 barn, har hela antalet utgjort 82. Rådfrågning och vägning ha skett varje tisdag, läkaremottagning 2 gånger i månaden. Fröken Alfhild Stücke har från 1 jan. i år lämnat krubbans tjänst och förordnats som barnavårdsman i Visby. Från samma datum har fröken Nanna Grundström övertagit hela barnavårdscentralarbetet både i staden och på landsbygden samt dessutom varit chef för krubban.
Från barnavårdscentralerna på landsbygden rapporteras: I Slite har barnaantalet varit 55, antal hembesök i Othem och Boge 177.
Läkare har varit doktor Funk. I Burgsvik har barnantalet varit 44, och 186 hembesök ha gjorts i Öja, Fide, Vamlingbo, Hamra och Sundre. Läkare doktor Sasse. I Klintehamn voro barnen 70 och hembesöken 218. Läkare doktor Arnwald. Ljugarn slutligen uppvisade 76 barn och 285 hembesök. Läkare doktor Möllerström.
Provinsialläkarne själva ha nedlagt stort personligt intresse på ett inarbetande av spädbarnsvården på Gotland, och styrelsen uttrycker i sin årsberättelse den största tacksamhet för läkarnes beredvillighet.
Till slut omnämndes i berättelsen, att föreningen försöksvis:anordnat mödraaftnar en gång i månaden, vilket synes röna intresse och uppskattning.
Av revisionsberättelsen framgick, att krubbans utgifter under året belöpt sig till kr. 11,344: 98 samt att medelsinnehavet anses böra gott räcka till nästa års Barnens Dag. På revisorernas tilstyrkan beviljades full ansvarsfrihet.
I styrelsen invaldes för ett år fru Magda Hillert efter fru Anna Westring, vilken står i begrepp att inom kort avflytta från orten. Biskop Ysander uttalade i några hjärtevarma ord krubbans tack till fru Westring för ett mångårigt strävsamt arbete och aldrig svikande intresse. Likaledes gav ordföranden sitt erkännsamma tack till doktor Hallberg, till krubbans personal och för övrigt till alla, som i ett elle: annat avseende understött krubbar i dess välsignelsebringande verk samhet.
Slutligen omväldes till revisorer bankkamrerarne RB. Olin och V Alfvegren samt till revisorssupple anter brandchefen Carl Lindström och bankkassör A. Nyman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

I här fört handelsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
den av Rupert Emanuel Karlsson under firma R. E. Karlsson i Sundre socken idkade handelsrörelsen har upphört;
Rupert Emanuel Karlsson ämnar i Gothems socken, postadress Gothem, idka handelsrörelse under firma R. E. Karlsson;
Ture Adolf Lekander ämnar i Silte socken, postadress Silteby, idka handelsrörelse under firma Ture Lekander.
Visby i landskansliet den 25 april 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

I här fört föreningsregister har denna dag intagits följande anmälan:
den 16 april 1938 antogos stadgar för Gotländska Lantmännens Lokalförening i Fårö med begränsad personlig ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska Lantmännens Centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring uti medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insats, med ett belopp av fem kronor för varje hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i FÅRÖ, utgöres av lantbrukarna Gustaf Erik Hjalmar Sköldin i Karlbjerga, Karl Gustaf Olof Olofsson i Nors och Markus Emil Verner Larsson i Långhammar, ordinarie ledamöter, med Johan Gustaf Emanuel Karlsson i Landsnäsa och Axel Oscar Albert Ekman i Verkegårds, såsom suppleanter, alla i Fårö socken. Firman tecknas av Karl Gustaf Olof Olofsson och Gustaf Erik Hjalmar Sköldin var för sig. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 8 dagar före stämman genom tillkännagivande i minst en på Gotland utkommande tidning. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland utkommande tidning.
Visby i landskansliet den 25 april 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Vamlingbo o. Sundre kyrkliga ungdomsförening hade i söndags kväll ett vällyckat och givande möte i Vamlingbo prästgård. Mötet öppnades med att ungdomsskaran sjöng den vackra psalmen: Gud, i mina unga dagar lär mig alltid tjäna dig, varefter pastor Åberg höll inledning och bön och bibelläsning samt hälsade samtliga välkomna och vände sig särskilt till årets konfirmandungdom, som inbjudits som ungdomsföreningens gäster, och uttalade även sin glädje över det intresse, som ungdomsföreningens medlemmar visade för sin förening och dess möten och arbete.
Så fortsattes det goda programmet med psalmen: Med Jesus fram i de bästa åren, och därpå följde en berättelse ”En konfirmand”, som fästes av Ruth Johansson, Stenstugu. Så samlades man kring det dukade kaffebordet under glatt och trevligt samspråk. När denna del av programmet var över och psalmvers sjungits föreläste Erik Johansson, Sundre, om ”Fädernas kyrka” av John Nilsson.
Ett högtidligt inslag i programmet följde sedan, då pastor Åberg höll ett hjärtligt anförande till en av ungdomsföreningens medlemmar, Lennart Svensson, Munkhagen, som i dagarna skall avflytta till Småland. Pastor Åberg önskade den avflyttande kretsmedlemmen mycken glädje och rik välsignelse på den nya platsen och för kommande år och överlämnade som minne från Vamlingbo o. Sundre ungdomskrets en psalmbok i skinnband. Så sjöngs gemensamt psalmen ”Fädernas kyrka i Sveriges land” och det låg kraft och hänförelse i psalmsången.
Vid de därpå följande mötesförhandlingarna beslöts att anordna en ungdomsdag sönd. den 15 maj, till vilken ungdomsföreningar från södra Gotland skola inbjudas och flera prästmän komma att medverka. Sist avslöts mötet med psalmen: Herre kär var mig när och livets väg mitt hjärta lär.
Egendomsköp. Hr Axel Svensson, Munkhagen, Vamlingbo, har till mejeriföreståndare hr Oskar Widén i Vamlingbo försålt sin gård med omedelbart tillträde.
Herr Svensson skall jämte sin familj flytta till Småland och bosätta sig där. Därmed förlorar Vamlingbo församling en god och präktig familj, som odelat vunnit allas aktning och tillgivenhet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87

Landsbygden. Sundre.

SUNDRE, 7 april.
Missionsförsäljning var i går kväll anordnad i folkskolan av föreningen Solglimten till förmån för Svang. Fosterlandsstiftelsens hednamission. Missionsaftonen inleddes med ps. ”Väldigt går ett rcip över land, över hav”, varpå distriktssekreteraren i Evang. Fosterlandsstiftelsen kand. Roland Thomsson höll en av hjärtlig värme och nitälskan för missionsarbetet buren predikan över orden: Skörden är mycken men arbetarna få, etc. Sedan en psalm därefter sjungits vidtog försäljningen som sköttes av kand. Thomsson på ett vällyckat och vinnande sätt.
De unga solglimtarnas arbeten rönte god åtgång och betalades rätt väl. Inte mindre än sju missionsarbetare under-hålles ute på missionsfälten av ”Solglimtarna” i Sverige, och med i detta arbete äro även solglimtarna ute i våra bygder.
Kand. Thomsson framförde ett missionens tack för visat intresse och ned-bad över verket för evangelie spridande och framgång välsignelse och nåd. Sist sjöngs en psalm.
Den nya psalmboken kommer på Palmsöndagen att införas i Sundre församling och begagnas vid högmässan för första gången. Kyrkoherde Ternéus kommer då att predika och även med ett kort tal inviga psalmboken för dess bruk vid församlingens gudstjänster.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Landsbygden. Sundre.

SUNDRE, 2 april.
Årets första kommunalstämma hölls den 31 mars i Sundre kommunalrum under ordförandeskap av hr Robert Antonsson, Vennes.
Efter stämmans öppnande följde granskning av kommunalnämndens kassor och förvaltning. Revisionsberättelserna upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Räkenskaperna för Bottarve barnmorskedistrikt samt dess revisionsberättelse upplästes även och godkändes.
Sedan följde omval av fyra ledamöter i kommunens valnämnd, samt två suppleanter. Till ombud vid Gotlands södra härads brandstodsförenings årssammanträde valdes hr Gottfrid Kihlrnan. Ledamöterna i skogsvårdskommitt&t omvaldes. Till ledamot i kommunalnämnden efter Johan Sörman nyvaldes hr Erik Johansson, Vestergårda. Landsfiskal Fritz Stengård hade inkommit med en anhållan om att 35 kr. måtte anslås av stämman som bidrag till en kriminalteknisk utrustning till honom. Stämman bifäll begäran. Att underteckna avtal med Hemse kommun om upplåtande av arrestlokal under 5 år utsågs landsfiskal Fritz Stengård i Havdhem. Som ombud för statliga bosättningslån valdes Robert Antonsson, Vennes, med Th. Karlsson, Digrans, som suppleant. En hemställan från Frälsningsarmen om erhållande av ett bidrag på 25 kr. för den årliga driften i en anstalt för frigivna fångar beviljades av stämman. Förslag till stämman om hundskattens höjande från 5 kr. till 25 kr. avslogs.
Till sist tackade ordföranden för visat intresse, samt avslöt stämman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78

Statsbidrag

har anslagits åt sådana församlingar inom länet, hvilka i följd af medellöshet icke kunna af egna tillgångar till erforderligt belopp bekosta aflöning till sina folkskollärare nämligen Fleringe församling 80 kronor, Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Hall 70 kr., Tofta 60 kr., Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Helvi 40 kr., Östergarns 20 kr., Westergjarns 60 kr. och Sjonhems 60 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Augusti 1876
N:r 62

Landsbygden. Sundre.

SUNDRE, 20 jan.
Sundre skolråd har vid sammanträde beslutat att begära lästidens i skolan utökande till 36 ½ vecka eller 256 dagar för läsår samt att lärarinnan upptages i den för denna lästid förordnade lönegruppen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1938
N:r 17

Folkmängden på Gotland.

Stenkumla socken: Födda 5 (3 m. 2 k), döda 8 (3 m. 3 k.), inflyttade 38 (16 m. 22 k.), utflyttade 44 (24 m. 20 k), vigde 3 par. Folkm. 31 dec. 436. Minskn. 7.

Träkuma socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 15 (9 m. 6 k.), utflyttade 34 (19 m. 15 k.), vigde 3 par. Folkm. 31 dec.: 243. Minskn. 19.

Västerhejde socken: Födda 12 (6 m. 6 k.), döda 4 k., inflyttads 47 (19 m. 28 k.), utflyttade 58 (24 m. 34 k.), vigde 7 par. Folkm. 31 dec.: 644. Minskn. 3.

Rone socken: Födda 18 (10 m. 8 k.), döda 22 (10 m. 12 k.), inflyttade 50 (27 m. 28 k.), utfyttade 45 (23 m. 22 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec.: 900. Ökning 1.

Eke socken: Födda 8 (3 m. 5 k.), döda 2 m., inflyttade 19 (8 m. 11 k.), utflyttade 20 (11 m. 9 k.), vigde 8 par. Folkm. 31 dec.: 222. Ökning 5.

Sjonhem socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 6 m. inflyttade 42 (16 m. 26 k.), utfttade 54 (30 m. 24 k.), vigde 4 par. Folkm. 31 dec.: 314. Minskn. 10.

Viklau socken: Födda 4 k., döda 2 m., inflyttade 27 (16 m. 11 k.), utflyttade 25 (11 m. 14 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec.: 238. Ökning 4.

Fardhem socken: Födda 5 (2 m. 3 k.), döda 9 (5 m. 4 k.), inflyttade 22 (8 m. 14 k.), utflyttade 23 (12 m. 11 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec.: 362. Minskning 5.

Lojsta socken: Födda 9 (3 m. 6 k.), döda 3 k., inflyttade 23 (14 m. 9 k.), utflyttade 28 (16 m. 12 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec.: 283. ökning 1.

Linde socken: Födda 8 (5 m. 8 k.), döda (2 m. 4 k.), inflyttade 52 (28 m. 24 k.) utflyttade 50 (28 m. 24 k.), vigde 8 par. Folkm. 31 dec.: 390. Ökning 4.

Othem socken: Födda 35 (16 m. 19 k.), döda 16 (7 m. 9 k.), inflyttade 142 (61 m. 81 k.), utflyttade 107 (45 m. 62 k.), vigde 12 par. Folkm. 31 dec.: 1,938. Ökning 54.

Boge socken: Födda 8 (2 m. 8 k.), döda 9 (8 m. 3 k.), inflyttade 35 (10 m. 25 k.), utflyttade 18 (7 m. 11 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec.: 480. ökning 16.

Fårö socken: Födda 15 (8 m. 7 k.), döda 16 (9 m. 7 k.), inflyttad 47 (20 m. 27 k.), utflyttade 48 (16 m. 32 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec.: 1,045. Minskn. 1.

Follingbo socken: Födda 14 (10 m. 4 k.), döda 9 (5 m. 4 k.), inflyttade 90 (46 m. 44 k.), utflyttade 84 (42 m. 42 k.), vigde 3 par. Folkm. 31 dec.: 551. ökning 11.

Akebäck socken: Födda 5 (2 m. 3 k.), döda 2 m., inflyttade 21 (11 m. 10 k.), utflyttade 23 (14 m. 9 k.), vigde 2 par. Folkm. 31 dec.: 157. ökning 1.

Vamlingbo socken: Födda 10 (3 m. 7 k.), döda 9 (4 m. 5 k.), inflyttade 11 (6 m. 5 k.), utflyttade 27 (12 m. 15 k.), vigde 2 par. Folkm. 31 dec.: 572. Minskm. 15.

Sundre socken: ingen född, döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 3 (2 m. 1 k.), utflyttade 9 (4 m. 5 k.), Folkm. 31 dec.: 129. Minskn. 13.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3