Hoburgs gille

höll i går årssammanträde i sparbankslokalen i Vamlingbo, varvid återvaldes till gillats lantbruksombud f. riksdagsman Th. Hansén, Bonsarve, med lantbr. Konr. Olsson, Gervalds, till suppleant. Till ordförande i gillet återvaldes hr Hansén, till vice ordförande hr Olsson och till ledamot i styrelsen nämdeman Gabr. Jacobsson bilds.
Ett rörslag av hr V. Hansson, Ottes i Sundre, att gillet skulle uttala sig för, att en statens varmblodiga hingst placerades i Vamlingbo, avslogs enhälligt.
Efter förnandlingarnas slut höll kongulent B. Ljunggren ett föredrag om »Den svenska ardennerhästen».

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Beredskapsarbeten å fornminnen.

Ytterligare arbeten till 80,000 kr. på Gotland ?
På fornminnesvårdens område öppna sig stora möjligheter för utförande av beredskapsarbeten. Riksantikvarien har också med behjärtande härav hos rikskommissionen för beredskapsarbeten föreslagit utförande av 25 företag till en sammanlagd kostnad av 1,113,000 kr. Företagen ha därvid indelats i fyra grupper, avseende skilda slag av restaurerings- och skyddsåtgärder. Den första gruppen omfattar sålunda vallgravar vid forna befästningsanläggningar, nu igenrasade, för vilka föreslås urschaktning av fyllningsmassor jämte bortfraktande av desamma. Andra gruppen upptager hopsjunkna eller delvis spolierade vallanläggningar vid forna befästningar, vilka kunna återställas genom grövre gråstensmurningsarbeten och schaktningar. Till tredje gruppen hänföras ruiner av byggnadsverk, vilka äro i behov av skyddsåtgärder i form av röjning, upprensning och schaktning samt förstärkningsmurning och gjutning. Den fjärde gruppen slutligen avser röjningsarbeten m. m. vid fasta fornlämningar, såsom gravhögar m. fl. Hit hänförs särskilt mindre röjningar och restaureringar av fornlämningar, vilka arbeten kunna anordnas i närheten av de flesta större platser i södra och mellersta delarna av Sverige (med undantag för Skåne).
Till de mera kostsamma av nu föreslagna arbeten hör restaureringsåtgärder å Bohus fästning, vilka ensamma kosta en halv milj. kr., arbeten vid Axvalls slottsruin för 100,000 kr. samt arbeten vid Visby ruiner och Varbergs fästning för vardera 80,000 kr. I samtliga företag går merparten av kostnaden till arbetslöner, och för alla arbeten gäller, att de kunna påbörjas omedelbart.
De arbeten, som föreslagits här på Gotland, upptaga inom grupp III för ringmuren och vissa kyrkoruiner i Visby rensnings-, rengörings- och murningsarbeten samt schaktningar och stenbrytningar för en kostnad av 80,000 kr. Arbetet beräknas draga en tid av tio månader och sysselätta c:a 25 man. Vidare föreslås i samma grupp för kastalerna vid Sundre, Fröjel, Gothem, Gammelgarn och Lärbro rengörings-, murnings- och betongarbeten för 10,000 kr. Arbetena beräknas pågå tre månader och sysselsätta 10 á 12 man.
Beträffande arbetena å ringmuren och kyrkoruinerna påpekar riksantikvarien, att dessa arbeten äro tänkta utöver vad som i samråd med drätselkammaren i Visby tidigare föreslagits vid Visborgs slott. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Understöd till aflöning

åt folkskollärare har beviljats nedanstående socknar: Fleringe 80 kronor, Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Hall 70 kr., Norrlavda 60 kr., Tofta 60 kr., Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Hellvi 40 kr., Östergarn 20 kr, Vestergarn 60 kr., Ardre 20 kr., Etelhem 40 kr., Stånga 20 kr. och Sjonhem 60 kr.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Vilsson, Hugo, Lantbrukare.

Vamlingbo-Sundre skytteförening.
Vestergårda, Sundre, Vamlingbo. Född den 8 januari 1910 i Sundre. Föräldrar: Karl Vilsson o. h. h. Anna f. Olofsson. Gift 1936 med Regina Hamberg. Medlem i föreningen sedan 1925, ordförande sedan 1938. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Arméns Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Vamlingbo-Sundre skytteförening.

Vestberg, Karl Alfred Knut, Mejerielev.

Vamlingbo-Sundre skytteförening.
Bjärges, Vamlingbo. Född den 3 februari 1923 i Vamlingbo församling. Föräldrar: Viktor Vestberg o. h. h. Annie f. Andersson. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Vamlingbo-Sundre skytteförening.

Svanberg, Artur, Hemmason.

Vamlingbo-Sundre skytteförening.
Juves, Sundre, Vamlingbo. Född den 10 februari 1908 i Sundre. Föräldrar: Lantbrukare Johan Svanberg o. h. h. Amanda f. Vestergren. Medlem i föreningen sedan 1922, ordförande 1930-1938, v. ordförande sedan 1938. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Vamlingbo-Sundre skytteförening.

Söderström, Karl Olof Gerhard, Hemmason.

Vamlingbo-Sundre skytteförening.
Lillängen, Vamlingbo. Född .den 21 juni 1919 i Vamlingbo. Föräldrar: Vilhelm Söderström o. h. h. Alma f. Norrby. Medlem i föreningen sedan 1938. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Armens Skyttem ksp s.

Gotländska skyttar 1944.
Vamlingbo-Sundre skytteförening.

Pettersson, Carl Gustav Hugo, Lantbrukare.

Vamlingbo-Sundre skytteförening.
Gervalds, Vamlingbo. Född den 31 mars 1912 i Alva. Föräldrar: Hjalmar Pettersson o. h. h. Agnes f. Nyman. Gift 1940 med Annie Olsson. Medlem i Hemse skyttegille 1927-1940, i nuvarande förening sedan 1941. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Vamlingbo-Sundre skytteförening.

Olsson, Gösta Olov Kristian, Lantarbetare.

Vamlingbo-Sundre skytteförening.
Gervalds, Vamlingbo. Född den 13 december 1923 i Vamlingbo församling. Föräldrar: Konrad Olsson o. h. h. Hildur f. Ahlström. Medlem i föreningen sedan 1938. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Vamlingbo-Sundre skytteförening.

Olsson, Elof Alrik Verner, Lantbrukare.

Vamlingbo-Sundre skytteförening.
Gervalds, Vamlingbo. Född den 22 juli 1902 i Vamlingbo. Föräldrar: Olof Olsson o. h. h. Jakobina f. Mårtensson. Gift 1933 med Svea Svanberg. Medlem i föreningen sedan 1917, varit ordförande ett par år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Vamlingbo-Sundre skytteförening.