Auktion i Sundre.

Genom offentlig auktion, som förrättas i sterbhuset efter JOHN SÖRMAN i Skoga måndagen den 12 innevarande april kl. 11 f. m., kommer dels att utbjudas på arrende under sex års tid ägorna till s. k. Revskiftet, bestående av åker, äng och betesmark, dels ock att försäljas en arbetshäst (vall.) 15 år, och en unghäst (vall.) 2 år, med betalningsanstånd för kände inropare till den 1 nästk. okt. Äganderätten till djuren förbehålles, tills desamma blivit betalda.
Arrendevillkoren meddelas före utropet.
Burgsvik den 3 april 1937.
SVANTE J. LINDSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Prästerskapet.

Komminister T. Åberg har beviljats tjänstledighet för hälsans vårdande och egna angelägenheter för tiden 5-16 april, varvid kyrkoherde F. Terneus förordnats, att under nämda tid jämte egen befattning bestrida komministertjänsten i Öja pastorat med rätt att därvid anlita predikobiträde.
Kyrkoherde H. Carlson i Sanda har beviljats tjänstledighet på grund av sjukdom för tiden 5-23 april. Kyrkoherde N. H., Ronqvist har därvid förordnats att under nämnda tid uppehålla pastoralvården i Sanda pastorat med rätt att för tjänstens bestridande anlita predikobiträde.
Venia att söndagen den 11 april biträda med gudstjänsternas uppehållande i Vamlingbo och Sundre församlingar har lämnats predikanten E. Olsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 April 1937
Nr 73

Utvidgningen av Sundre kyrkogård.

I yttrande till pastorsämbetet i Sundre församling meddelar byggnadsstyrelsen, att ämbetsverket icke kan upptaga det av kyrkorådet insända förslaget till utvidgning av Sundre kyrkogård till slutlig prövning i föreliggande bristfälliga skick. För erhållande av ett nöjaktigt förslag föreslår därför styrelsen att församlingen vänder sig till kompetent arkitekt, förslagsvis länsarkitektskontoret i Visby. (P.)

Gotlands Allehanda
Fresdagen den 19 februari 1937
N:r 41

Inga åtgärder f. n. mot sprickbildningen i Sundre kyrka.

Riksantikvarien har yttrat sig till byggnadsstyrelsen angående sprickbildningen i Sundre kyrka och erinrar därvid att han vid två olika tillfällen genom tjänsteman från riksantikvarieämbetet låtit i Sundre besiktiga sprickningen, Denna har visat sig vara av sådan art att omedelbara åtgärder icke äro påkallade. En större spricka finnes i södra långmuren, ungeför mitt på mursträckan och löpande från brösthöjd uppåt. Den når ett stycke upp i valvet. Det är tydligt att sprickan icke är ny utan att den framkommit genom utfallande äldre lagning. Anvisning har på platsen givits för sprickans fyllande och riksantikvarien förklarar sig i samband med arbetena i Sundre kastal kunna låta tid efter annan besiktiga sprickbildningen i och för utrönande om mot förmodan fortsatt prickbildning pågår. Då anvisningar givits på platsen torde några ytterligare åtgärder f. n. icke vara påkallade.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35

Andelsslakteriets distriktsmöten.

Distriktsmöte hölls i går i kommunalrummet i Öja under ledning av f. riksdagsman Th. Hansen, Bonsarve. Till ortsombud valdes därvid: för Vamlingbo Th. Hansen, suppleant K. Olsson, Gervalds, för Sundre R. Antonsson, Vännes, suppleant G. Kihlman, Vestergårda, för Hamra Jakob Pettersson, Bonsarve, suppleant K. Östergren, Sutarve, för Öja K. Söderström, Ronnarve, suppleant Ivar Pettersson, Boxarve, för Grötlingbo Gunnar Larsson, Norrkvie, suppleant Hugo Nilsson, Mårtens, för Näs K. Gardell, Gahns, suppleant 0. Lindqvist, Sixarve, för Fide Herman Nilsson, Odvalls, suppleant Aug. Nilsson, Anderse.
Därefter diskuterades frågan angående åtgärder mot försäljning av slaktdjur under sken av livdjurshandel, varvid direktör Edv. Wahlgren redogjorde för ett kommitthförslag, enligt vilket stadgeändring icke skulle vidtagas utan då hellre, att varje medlem, som sålde livdjur till andra än föreningsmedlemmar, på blankett, som skulle finnas hos ortsombuden, anmäla försålda livdjur. Mötet uttalade sig också för att rekommendera detta tillvägagångssätt vid blivande föreningsstämma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Dödsfall Johan Efraim Sörman.

Att vår ömt älskade make och fader Hemmansägaren Johan Efraim Sörman efter ett långt och smärtsamt men med stilla tålamod buret lidande denna dag stilla och fridfullt avsomnade i sitt hem i en ålder av 43 år, djupt och innerligt sörjd av oss, åldrig fader, syskon och övriga släktingar samt vänkrets, få vi
härmed tillkännagiva.
Skogs i Sundre den 4 febr. 1937.
Emma Sörman.
Ingrid. Anna. Gösta. Sven.

Sv. Ps, 861.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1937
N:r 28

Landsbygden. Sundre.

SUNDRE, 4 febr.
Dödens skördar. I dag har i sitt hem vid Skoga hemmansägaren Johan Efraim Sörman avlidit i en ålder av endast 43 år. Den i i sina bästa år bortryckte mannen hade sedan åtskillig tid tillbaka kämpat med en tärande sjukdom, som nu kräft sitt offer. Den avlidne efterlämnar minnet av en stilla och fridsam människa, som varit värderad av alla. Inom kommunen hade han varit ledamot av skolrådet och kommunalnämden och tagit intresserad del av socknens angelägenheter. Närmast Börjes han av maka och fyra barn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27

Södra kontraktet.

K. m:t har bestämt, att arvodet till kontraktsprosten i södra kontraktet skall från den 1 jan. 1937 utgå med ett från 355 till 340 kr. minskat årligt belopp. Från nämda dag skall som bekant Öja och Hamra församlingars pastorat förenas med Vamlingbo och Sundre församlingars pastorat till ett pastorat. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 December 1936
Nr 296

Skattetungda kommunerna.

Länsstyrelsen i Visby har nu till k. m:t överlämnat ansökningar om skatteutjämningsbidrag från Alskogs, Anga, Bro, Burs, Buttle, Eke, Ekeby, Fide, Fole, Follingbo, Fröjels, Fårö, Garda, Gothems, Hamra, Källunge, Lau, Levede, Lojsta, Mästerby, Näs, Silte, Sundre och Vamlingbo kommuner. Därvid tillstyrkes understöd med belopp, som i varje särskilt fall synes skäligt.
De befintliga uppgifterna visa, säger länsstyrelsen, att i några kommuner sammanlagda skattetrycket uppgår till eller överstiger 20 kr. pr inkomsthundrade. I den mån anspråk gjorts på högsta möjliga understöd, synas dylika understöd kunna utgå. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 December 1936
Nr 296

Prästerskapet.

Prosten O. Jacobsson i Grötlingbo har på grund av hög ålder beviljats fortsatt t,änstledighet under tiden 1 jan.-30 juni 1937 med vice pastorn Emil Karlsson som vikarie.
Såsom ämbetsbiträde åt kyrkoherde K. A. Widegren i Västkinde har pastor P. Hallen förordnats under tiden 1-15 jan.
Domkapitlet har nu fastställt duplikationsordning för prästerna inom det nybildade Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre församlingars pastorat, vilket bl. a. innebär, att minst var sjätte gudstjänstdag kyrkoherden och komministern byta om att förrätta gudstjänster, den förre i Vamlingbo och Sundre och den senare i Öja, och Hamra församlingar. Från och med 1 jan. sammanslås som bekant de nämda församlingarna till ett pastorat med komministratur, och kyrkoherde Terneus samt komminister Åberg tillträda då sina ordinarie tjänster. Kyrkoherden är bosatt i Öja och kornministern i Vamlingbo.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 December 1936
Nr 294