Sprängningsolycka vid Storugns.

Vid Storugns kalkbrott inträffade vid 1-tiden i middags en olyckshändelse, varvid arbetaren Albert Jakobsson, som vid olyckstillfället var sysselsatt med sprängningsarbeten, träffade av en kringflygande stenflisa från ett annat sprängskott, som avlossades en liten bit ifrån honom. Han tillfogades ett kraftigt sår i ena benet. I tillkallad ambulans infördes den skadade till lasarettet. Ren olyckshändelse torde föreligga, varför ingen kan lastas för att skottet ifråga fick så olyckliga följder.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Haveriauktion.

Genom offentlig auktion som förrätttas vid handl. BRANTS MAGASINER å STORUNGS torsdagen den 4 februari med början kl. XI f. m. kommer att för vederbörandes räkning försäljas följande från strandade motorseglaren »Annette» ilandbärgade varor, nämligen:
199 säckar kraftfoderblandning och linkakemjöl,
16 säckar vetekli,
94 säckar Engelskt vacuumsalt,
20 1/1, 6 1/2, 10 1/4 bor Islandssill.
Av fodervarorna och saltet är ungefär 1/3 något sjöskadat, det övriga anses vara oskadat.
Varorna komma att försäljas i mindre utrop.
Betalningen skall erläggas kontant. Vidare upplysningar kunna erhållas av undertecknad.
Visby den 30 jan. 1932.
Nils Friberg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1932
N:r 26

Till ledamöter i sjömanshusdirektionen

för 3 år från och med 1889 valdes i dag inför magistraten kaptenerna Smitterberg och Sandelin, konsul Björkandar, grossh. Axel Ekman och Karl Molander samt handl. R. Valler. Suppleanter blefvo kapten K. J. Nyström, samt handl. Ferd. Nyström, Slite, H. Hägvall, Storungs. I valet deltogo 3 röstberättigade.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 December 1888
N:r 104

Skonerten Albion,

tillhörig handlanden H. Högvall, hemma i Storungs och förd af kapten Siltberg, strandade natten till fredagen utanför Hablingbo. Skonaren var barlastad. »Klintehamn», som på fredagsmorgonen afgick härifrån till Klinte, beordrades ut för att assistera, men kunde ej uträtta något. I lördags kom fartyget emellertid flott och fortsatte till Storungs.

Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Oktober 1888
N:r 87

Haveri-Auktion.

På begäran af Kejserl. Ryske v. konsuln herr C. J. Björkunder kommer genom offentlig auktion å stadens auktionskammare tisdagen den 23 Oktober kl. 12 middagen att för vederbörandes räkningförsäljas lasten efter i haveri till Storungs inkomne samt derstädes kondemnerade och försålda finska skonerten Xenia som varit förd af kapten Otto Westerling.
Ofvannämde last, som enligt besigtningsinstrument utgöres af circa 13,580 st. 24 fots och 183 st. 20 fots finska läkter, säljes sådana de befinnas liggande staplade å Storungs lastageplats och der de af ärade spekulanter kunna närmare beses. — Betalning skall erläggas kontant och närmare meddelanden lemnas före auktionen af herr Carl Westöö, Storungs och konsul C. J. Björkander i Visby. Vid samma tillbille försäljes äfven för en utländsk firmas räkning, 100 bout. fint Rhenskt vin hvarför äfvenledes betalningen skall erläggas kontant.
Visby i Okt. 1888.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Oktober 1888
N:r 84.

Xenia, den finska skonaren,

ligger nu vid Storungs för att repareras och förses med ny rigg. Kaptenen jämte 2 man af besättningen öfvervaka arbetena. Det öfriga manskapet är hemsändt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 September 1888
N:r 75.

Sjöfarten på lanthamnarna.

Kylleyhamnarna (tiden 1-15 nov.) Ankomna fartyg: till Furillen: Den 2; ångf. Lübec, Ellerbrock, Stettin, tom; den 8; d:o Anos, Mattsson, Hälsingborg, d:r; d:o Gotland, Siebel, Lübeck, d:o; till Smöjen; den 5; skon, John, Hermansen, Stockholm, tom.

Avgångna fartyg; från Furillen: Den 1: ångf. Gotland, Siebel, Lübeck, kalksten; den 8; d:o Lübeca, Ellerbrock, d:o, d:o; den 9; d:o Gotland, Siebel, Bungenäs, tom; den 10; d:o Aros, Mattsson, Göteborg, kalksten; från Smöjen: den 6: skon. John Hermansen, Ronneby, kalksten.

Ankomna fartyg: till S:t Olofsholm: Den 2: ångf. Mercur, Pettersson, Sundsvall, bogserar pråm Jarl, Berg, Piteå, tom; den 3: ång. Nordkap, Schierhorn, Norrköping, d:o; d:o Mecum, Österdahl, Oxelösund d:o; den 15: ångf. Thor, Hagström, Sundsvall, bogserar pråm Frode, Carlsson, Ljusne, tom.

Avgångna fartyg: från S:t Olofsholm: Den 6; ångf. Nordkap, Schierhorn, Lübeck, kalksten; d:o Mercur, Pettersson, Gävle, boserar pråm Jarl, Berg d:r, kalksten; den 7: d:o Alfa, Jansson, Härnösand, d:o; d:o Mecum, Österdahl, Gävle, d:o

Ankomna fartyg till Rutehamn: Den 2; ångf. Elinsborg, Svensson, Göteborg, koks; mskon, Merry, Carlsson, Stockholm, st.-gods; d:o Nancy, Johansson, d:o, d:o; den 12: d:o Merry, Carlsson, Oskarshamn, tom; mgal. Folke, Edvardsson, Oxelösund, slagg; den 14; mskon. Minna, Spindel, Göteborg, sten; d:o Alice, Johansson, Stockholm, tom.

Avgångna fartyg; från Rutehamn: Den 3; ångf. Elinsborg, Svensson, Bungenäs, tom; mskon, Merry, Carlsson, Oskarshamn, cement; d:o Nancy, Johansson, Uppsala, d:o; den 12: d:o Merry, Carlsson, Stockholm, d:o; den 14; mgal. Folke, Edvardsson, d:o, d:o; den 15: mskon. Minna, Spindel, d:o, d:o; d:o Alice, Johansson, d:o, d:o;

Fårösundshamnarna (1-15 nov.) Ankomna fartyg till Bungenäs: den 1; ångf. Allenstein, Fetzer Memel, tom; bogs.-ångf. Uranus, Wikström, Sundsvall, bogserar pråm T. B. 376, Sandström, Ljusne, tom; d:o Gripen, Eriksson, Söderhamn, d:o; den 5: ångf. Elinsborg, Svensson, Kyllej, d:o; den 6: mfart. Malin, Bourgström, Gävle, d:o; den 9: skon. Eimsta, Eriksson, Stockholm, d:o; ångf. Gotland, Siebel, Kyllej, d:o; d:o Planet, Nilsson, Stockholm, styckegods; den 15: pråm T. B. 374 Lindgren, Söderhamn, tom; till Klintbrovik: den 1: mfart. Gunvor, Eliasson, Västervik, tom; den 6: pråm T. B. 380, Gustafsson, Gävle, d:o.

Avgångna fartyg: från Bungenäs: Den 3: bogs.-ångf. Minerva, Sikström,
Ljusne, boserar pråm T. B. 383, Lindqvist, Skutskär, kalksten; d:o Frode, Carlsson, Wallvik, d:o; den 6: bogs.-ångf. Uranus Wikström, Söderhamn, bogserar pråm T. B. 376, Sandström, Ljusne kalksten; d:o Gripen, Eriksson, Sandarne, d:o; den 9: ångf. Elinsborg, Svensson, Göteborg, d:o; d:o Allenstein, Fetzer, Königsberg, d:o: den 10: mfart. Malin, Bourgström, Oskarshamn, d:o; den. 13: ångf. Planet, Nilsson, Lübeck, d:o; den 14: d:o Gotland, Siebel Memel, d:o; den 15: skon. Elmsta, Eriksson, Sundsvall, d:o; pråm T. R 374, Lindgren;, Hernäs, d:o; från Klintbrovik: den 4: mfart. Gunvor, Eliasson Iggesund, kalksten; den 8: pråm T. B. 380, Gustafsson, Söderhamn, d:o.

Ankomna fartyg till Klintehamn: Den 21 okt.: msegl. Svan, Sörensen, Nyköping tom; den 24: d:o Ete, Backman Stockholm v. Visby, styckegods; den 26; d:o Verner, Hansson, Visby, tom; den 3 nov.; d:o Erato, Karlsson, Stockholm v. Visby, salt; den 8: d:o Rut, Isaksson, Gävle tom; den 11: d:o Ete, Backman, Stockholm v. Visby styckegods; mkutt. Karl, Jonsson, Stockholm v. Visby, msegl. Svan, Sörensen. Gävle, tom; den 12: d:o Solvig, Vennberg, Ronneby, d:o.

Avgångna fartyg; från Klinhamn: Den 22 okt.: msegl. Svan, Sörensen, Södertelje, korn; den 24: d:o Ete, Backman, Borgsvik, styckegods; den 26: d:o Verner, Hansson, Stockholm, korn; den 6 nov.: d:o Erato, Karlsson, Burgsvik, salt; den 9: d:o Rut, Isaksson, Vejle, vete; den 12: d:o Ete, Backman, Burgsvik, styckegods den 13: d:o Svan, Sörensen Nyköping, spannmål; den 14: d:o Solvig. Vennberg Linköping, d:o.

Kappelshamnarna (1-15 nov,) Ankomna fartyg: till Storugns: Den 2: ångf. Komet, Nagel, Stockholm, tom; den 4: bogs.-ångf. Söderberg, Härnösand, bogserar pråm T. B. 338, Forslund d:o; d:o T. B. 382, Härdin, Örnsköldsvik, och d:o Garmer, Nilsson, Husum, tomma; mskon. Linnea, Björk. Stockholm, tom; den 10: bogs.-ångf. Oaxen V, Östman, Sundsvall, bogserar
pråm Oaxen 38, Eklund, d:o, och d:o Oaxen 3, Sjöström, Härnösand, tomma; den 12: bogs.-ångf. Oaxen IX, Jansson, Södertälje.

Avgångna fartyg: från Storugns: Den 5: ångf. Komet, Nagel, Lübeck kalksten; den 8: bogs.-ångf. Oaxen VIII Vesterlund, Norrsundet, bogserer pråm Oaxen 33, Westrell, d:o, och d:o Oaxen 9, Engström, Stockholm, kalksten; den 9: mskon. Linea Björk, Halmstad, d:o; den 14: bogs.-ångf. Frej, Söderberg, Oxelösund, bogserar pråm T. B. 388, Forslund d:o, d:o Garmer, Nilsson, d:o, och d:o T. B. 382, Härdin. Härnösand, kalksten; bogs.-ångf. Oaxen IX. Jansson, Stockholm, bogserar pråm Oaxen 3. Sjöström, d:o, kalksten.

Ankomna fartyg: till Bläse: Den 1: bogs.-ångf. Viking, Magnusson, Sundsvall, bogserar pråm Kelso, Lindmark, d:o, och d:o Menja, Mattsson, Gävle, tomma; den 4: bogs.-ångf. Balder, Ljungström, Piteå, bogserar pråm Box, Vesterberg, d:o, och d:o Fenja, Carlsson, d:o, tomma; den 8: bogs.-ångf. Oaxen VIII, Vesterlund, Husum, bogserar pråm Oaxen 15, Engborg, d:o, d:o Oaxen 11, Dahlgren, d:o, och d:o Oaxem 32, Dahlgren, Hornösand tomma; den 12: bogs.-ångf. Minerva, Sikström, d:o, bogserar pråm Bard, Pettersson, d:o, d:o T. B. 387. Carlsson, d:o, och d:o Gotland, Löfgren, Söderhamn. tomma.

Avångna fartyg: från Bläse: Den 8: bogs.-ångf. Viking, Magnusson, Husum, bogserar pråm Kelso, Lindmark, d:o, och d:o Menja, Mattsson, d:o, kalksten; den 10: bogs.-ångf. Balder, Ljungström Sundsvall, bogserar pråm Fenja, Carlsson, d:o, d:o Box, Westerberg, Vifstavarf, och den 14: d:o Oaxen 32, Dahlgren, Härnösand, kalksten.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 november 1928
Nr 278