Ny mangårdsbyggnad i Stenkyrka brann ned på 1 tim.

Två parvlars lek med tomtebloss orsaken.
Inom loppet av en timme brann en mangårdsbyggnad vid Smitts i Stenkyrka i förmiddags ned till grunden. Elden bröt ut genom att ett par 4- och 5-åriga söner till hemmansägaren Kurt Gahnström tände på tomtebloss i övre våningen medan ingen av föräldrarna var inne. Den röde hanen fann näring i tapeterna och byggnaden stod ej att rädda, då det är ont om vatten och det tog för lång tid innan brandkårerna från Stenkyrka och Tingstäde hann till platsen.
Den brunna byggnaden var uppförd av gasbetong för 4 år sedan efter att den gamla också hade härjats av eld. Taket störtade efter en halvtimme och vid halv 12-tiden bara en timme efter eldens utbrott — återstod endast skorstenen och delar av yttermurarna. I andra våningen, fanns inget lösöre utan mest vindsutrymmen, där bl. a. förvarades en del kläder jämte föda till djuren för vintern samt brödsäd för familjen. Allt detta blev givetvis lågornas rov. Däremot lyckades tillstädesskyndande grannar hjälpa till med räddandet av alla värdefullare inventarier i nedre. våningen. I skrivande stund brinner det ännu i källarvåningens trävirke. En intillliggande flygel lyckades man trots dess omedelbara närhet rädda.
Ägaren,.som då. elden utbröt. befann sig hos en granne, gör glädjande nog ingen ekonomisk förlust, ty fastigheten var försäkrad till sitt fulla värde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Valet i Stenkyrka står fast.

Regeringsrätten har i nu meddelat utslag, ogillat av hrr Fred Andersson, Linus Borg och John Lundin anförda besvär med yrkande om upphävande av kommunalfullmäktigvalet i Stenkyrka socken.
Vid sammanräkningen inför länsstyrelsen anmärktes beträffande 95 valsedlar, att de upptoge valbeteckningen ”Kommunalfullmäktigeval” omedelbart under partibeteckningen ”Arbetarepartiet” och omedelbart ovan namnen på sedeln. Då sålunda valbeteckning upptagits på annan plats än nederst på valsedlarnas framsida, förklarades samtliga dessa valsedlar ogilla. Regeringsrätten förklarar endast, att valsedlarna rätteligen förklarats ogilla. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Skogsauktion

i Stenkyrka församlingssal fredagen d. 20 dec. kl. 15 å skog stämplad i Stenkyrka kyrkoherdeboställe samt Tingstäde och Lummelunda annex.
Stenkyrka post nr 1: 75 träd, beräknad kubikmassa 14,5 kbm. Nr 2: 94 träd, 13 kbm. Nr 3: 188 träd, 109 kbm.
Tingstäde post nr 1: 136 träd, 41 kbm. Nr 2: 194 träd, 61 kbm.
Lummelunda post nr 1: 237 träd, 42 kbm. Nr 2: 266 träd, 37 kbm.
Stämplingslängder finnas hos undertecknad samt hos de skogliga biträdena.
Stenkyrka den 13 dec. 1946.
Edvin Holmedal,
Pastoratskyrkorådets ordf.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Skogsvårdsstyrelsen.

Regeringen har för tre år från 1 jan. 1947, till ordförande i skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län förordnat riksdagsman Per Svensson, Sorby, Stenkyrka, med lantbrukare Algot E. Hultberg, Stenstu, Bäl, som suppleant. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Bröllop.

Ett högtidligt bröllop ägde igår rum i Stenkyrka, då jordbruksarbetaren Kurt Palmgvist, Kvie, sammanvigdes med fröken Elvy Enström, dotter till hemmansägaren Thure Enström, Helge i Stenkyrka, och hans maka, född Stengård.
Vigselakten, som förrättades i kyrkan inleddes med bröllopsmusik medan brudföljet, företrätt av spelmannen Karl An-’ ton Lindgren, intågade. Sedan ps. 306: 1 sjungits förrättade kyrkoherde E. Holme-dal vigseln samt höll även ett lyckönskningstal till de nygifta. Efter att ps. 41: 4 sjungits uttågade brudparet med uppvaktning under musik ur kyrkan.
Efter högtidligheten i kyrkan samlades ett 60-tal gäster i brudens hem, där middag gavs. Vid denna festlighet talade bruttbonden, värden och kyrkoherde Holmedal.
Under aftonens lopp visade sig brudparet för alla dem som kommit för att ”se brud” varvid ett ståtligt fyrverkeri avbrändes och brudparet hyllades på andra sätt.
Bruttbonde var fotograf Ivar Tyrsen, Visby, bruttöverska fru Emy Holmgren, Visby, värd sjukvårdaren Fred Holmgren, Visby, och värdinna fru Margit Tyrsen, Visby.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Greta Enström—Sixten Hellenberg, Karin Karlsson—Per Andersson, Gull—Britt Wallin—Gösta Karlsson, Ingrid Enström—Bertil Dahlgren, Ragnhild Karlsson—Bengt—Rune Engström, Dagmar Carlsson—Bengt Lindgren. Brudnäbbar voro Evy Enström och Laila Hellenberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Vigsel.

— I Rådhuset i Stockholm sammanvigdes i lörsdags jur. kand. Osman Nylander, Stockholm, och fröken Marit Christian-Eriksson, dotter till framlidne bildhuggaren Christian Eriksson och hans efterlevande maka, f. Dahlgren. Efter vigseln gavs middag.
— I Stenkyrka sammanviges i morgon jordbruksarbetaren Kurt Palmqvist, Kvie i Stenkyrka, och fröken Elvy Enström, dotter till hemmansägaren Thure Enström och hans maka, f. Stengård, Helge i Stenkyrka. Vigselförrättare blir kyrkoherde E. Holmedal.
— I Gamleby kyrka sammanviger i dag rättaren Ingemar Mattsson och fröken Ebba Eriksson, tidigare bosatta i Havdhem.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

Dödsfall.

— Fröken Ida Veström, Lunds i Västerhejde, har avlidit i en ålder av åttiosju år. Den bortgångna var under många år föreståndarinna för prinsessan Eugenies skyddsförenings ålderdomshem, vilket nedlades för ett tiotal år sedan. Hon var allmänt uppskattad för sitt goda och vänliga väsen och hon sörjes närmast av syskonbarn.
— Lantbrukaren Viktor Sandelin, Kopungs i Östergarn, har avlidit i en ålder av sextio år. Han sörjes närmast av en dotter.
— Sjökaptenen Bror Julius Bourgström, Stockholm, har avlidit 51 år gammal. Han var född på Gotska Sandön och gick efter avslutade skolstudier till sjöss. Efter avlagda styrmans- och sjökaptensexamina tjänstgjorde B. i olika rederier, dels såsom styrman och dels såsom befälhavare. I Neptunbolaget hade han sålunda anställning åren 1919-22, var redare och befälhavare på eget motorfartyg 1927-31, i Erik Brodins rederi 1933-34, i Rederi AB StoekholmSandhamn 1934-36 samt i Rederi AB Soya sedan 1937. Under de senaste åren tjänstgjorde B. såsom befälhavare å fartyg tillhörande Simsonrederiet, Stockholm. B. tilldelades 1914 Svenska Sällskapets för räddning av skeppsbrutne medalj. Närmast sörjande äro maka och dotter samt åldrig moder och broder.
— Efter endast några timmars sjukdom avled i lördags i sitt hem fyrmästaren Ebbe Öberg, Landsorts fyrplats. Den så hastigt och oväntat bortgångne var född 1891 i Stenkyrka och son till framlidne fyrmästaren Orion Öberg och hans efterlevande maka, numera bosatt i Borås. Efter slutad skolgång gick den nu avlidne till sjöss och var anställd ombord på olika fartyg under första världskriget tills han 1922 vann anställning som fyrstaten. Sålunda var hen från nämnda år till 1940 fyrvaktare på olika fyrskepp, däribland Falsterborevs och Ölands revs fyrskepp, samt blev 1940 fyrmästare vid Väderöbods fyr i Bohuslän för att 1943 förflyttas till samma befattning vid Landsort fyr. Med Ebbe Öberg gick en god, glad och vänsäll människa ur tiden, en människa som genom sina personliga egenskaper gjort sig allmänt omtyckt och uppskattad. Han sörjes närmast av maka, född Nilsson, en son, åldrig moder, fru Siri, Öberg, Borås, brodern Ejnar, som är trafikinspektör i Borås, och systern Sonja, som är gift med möbelhandlaren Knut Ahlér i Visby.
— Fröken Olga Blomgren, Stockholm, har avlidit i en ålder av sextiofyra år. Den avlidna, som var född i Stora Tuna, Kopparbergs län, har under en följd av år varit anställd vid Ångfartygs AB Gotland som förestånderska för restaurationen ångf. Visby, en befattning som hon tillträdde 1931 och ännu innehade då hon i augusti i år drabbades av den sjukdom som nu ändat med döden. Hon sörjes närmast av syskon och syskonbarn på fastlandet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

Om upprättandet av ett lantvärn på Gotland år 1801.

Av Nils Vilhelm Söderberg.
II.

På morgonen den 9 mars finna vi landshövdingen och landssekreteraren i landshövdingens resvagn — eller kanske kursläde — dragen av gästgivarhästar på väg österut till Kräklings gästgivargård, där han skulle möta allmogen från Kräklinge ting. Därifrån gick vägen tillbaka igen, närmast till Tule i Ganthem, där sammanträde hölls med Lina och Halla ting kl. 12 och slutligen till Röstäde i Ekeby, där Endre och Dede ting mötte kl. 4 e. m. Protdkollet från dessa sammanträden är daterat i Röstäde.5) Vad som sagts på de olika mötena får man inte veta. De ha väl varit sig tämligen likartade. Landshövdingen har för allmogen framställt landets farliga belägenhet och nödvändigheten av det av Konungen anbefallda lantvärnet och vidare meddelat att Visby borgerskap beslutat biträda vid dess upprättande. Han förklarade vidare att ingen annan exercis skulle påfordras än som vore nödvändig för gevärens laddande och och ”för dem själfva icke skadeliga handterande”, samt att t. v. inga vårdkasar skulle uppsättas eller strandvakter utgå. Allmogen å sin sida förklarade sig villig och skyldig att deltaga i landets försvar. Varje husbonde skulle vara beredd att mottaga gevär och ammunition och för övrigt skulle nödvärnsvapen som pikar, klubbor och påkar anskaffas så att man kunde” gå fienden försvarsvis till mötes om fiendtliga anfall av i land satte besättningar på denna vår ö skulle ske”.
Man får icke föreställa sig detta lyckliga resultat av förhandlingarna som beroende på ett landshövdingens diktat, på vilket allmogen svarade ett mer eller mindre tvunget ”ja”. Gotlänningarna visste vad det var fråga om. De hade ansvarat för
sin ös säkerhet under ofredstid förr, finast under kriget 1788-90. Deras talmän ha säkert sagt sin ärliga mening. Det framgår av att de hade ett villkor att ställa upp. Om de under exercis eller eljes skulle kommenderas av främmande befäl skulle de bli väl behandlade av detta. Det var icke något nytt krav. Det begärde den gotländska allmogen av landshövding von Hökerstedt år 1742, då man ännu hade i friskt minne att förhållandet inte varit så väl beställt i detta hänseende under ”den stora ofredens” dagar. Det var fullmyndiga män, som gjorde sin plikt efter bästa förmåga, det skulle deras officerare förstå.
Från Röstäde ställdes förmodligen kosan tillbaka till Visby, men nästa dag kl. 10 f. m. mötte landshövdingen Bro och Bills ting vid Gute i Bäl för att kl. 4 e. m. samma dag sammanträffa med Forsa ting vid Angelbos i Lärbro. Nästa dag, den 11 mars, samlades Rute ting vid Rute kyrka och kl. 4 e. m. sammanträdde Lummelunds ting i Stenkyrka prästgård. Mötet var ursprungligen utsatt till Grausne. Ändringen var dock utan tvivel endast till fördel för herr landshövdingen och hans följeslagare, ty i Stenkyrka härskade prosten J. N-son Lutteman och hans hustru Lovisa Fredrika Bacher, som säkerligen visste att väl förpläga de höga herrarna från staden.6)
Därmed voro sammanträdena med Norra häradet avslutade. Om dessa är endast antecknat i Röstädeprotokollet :5) ”mutatis mutandis7) enahanda sammanträden och lika utgång deraf”. Efter ett par dagars uppehåll kom turen till Södra häradet. Där hölls det första sammanträdet med Garde ting vid Kyrkebys i Etelhem den 20 mars kl. 9 f. m. följt av möte med Burs ting vid Häggdarfve ”på Nähr” kl. 4 e. m. Följande dag gällde det Hemse ting, som samlades vid Tjengdarfve i Hemse kl. 9 f. m., Grötlinge ting vid Lingsarfve i Hafdhem kl. 3 e. m. och slutligen Hoburgs ting vid Botvide i Öja. Den 22 hölls inga sammanträden, vi våga förmoda, att landshövdingen då vilade ut i prosten A. Ekholtz gästfria hem i Fardhems prästgårds). Den 23 mars gick färden vidare till Burge i Levede, där Fardhem och Habblinge ting mötte kl. 9 f. m., och slutligen hölls den sista sammankomsten med återstående Hejde, Banda och Stenkumla ting vid Sandäskes kl. 11 fm. Här är protokollet för Södra häradets sammanträden uppsatt5). Resultatet var detsamma som i Norra häradet : ”Försäkrade hear och en af allmogen samt de öfriga socknemän, hvilha redan å utsatta samlingsställen blifvit hörda och sig uttalat, at med oförfärat mod samt ett för Konung och Fosterland Warmt fjärta söka til at fullgöra hvad på dem kunde ankomma och at på sätt omständigheterna medgåfvo samt ända mål af detta Landtwärns upprättande öfwerensstäma”.

5) Landskansliets utg. handl. 1801, pag. 81. LA.
6) Berta Wiman, Präster och Patroner, Visby 1933.
7) Ung. = med smärre ändringar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Bröllop

firades i lördags eftermiddag, då ingenjören vid Visby stads byggnadskontor Walter Hammarström sammanvigdes med fröken Ewy Ekström, dotter till fru Maria Ekström, Visby. När brudparet intågade i domkyrkan spelade kantor Carl Bandelin en bröllopsmarsch på orgeln, varpå akten inleddes med psalm Härlig är jorden. Vigseln förrättades av domkyrkokomminister Nils Öberg, som även höll ett tal till de nygifta. Efter talet följde ps. 234: 1-3, varpå brudgummens syster, fru Ruth Engström, sjöng en sång till orgelackompanjemang. Under tonerna av en bröllopsmarsch uttågade brudföljet ur kyrkan. Brudparet uppvaktades av fem par tärnor och marskalkar samt kyrkomarskalkar och brudnäbb.
— I Visby domkyrka sammanvigdes i lördags köpman Lars Karlsson, Stenkyrka, med fröken Anne-Marie Svensson, dotter till framlidne köpman C. H. Svensson, Stenkyrka, och hans maka, född Wahlström. Vigseln förrättades av kyrkoherde E. Holmedal, Stenkyrka, som även lyekönskade de nygifta i ett tal. Vigseln omslöts av bröllopsmusik och psalmsång.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

LÄNSSTYRELSEN.

I här fört föreningsregister hava denna dag intagits följande anmälningar:
den 27 februari 1943 antogos stadgar för Norra Gotlands Hingstförening u. p. a., som har till ändamål att inköpa och mot avgift åt föreningens medlemmar samt, därest så prövas lämpligt, järnväl åt utom föreningen stående till betäckning tillhandahålla goda hingstar samt att i övrigt genom lämpliga åtgärder främja hästaveln inom verksamhetsområdet. Styrelsen, som har sitt säte i Tingstäde socken, utgöres av Per Gustav Ansgarius Svensson, Sorby, Stenkyrka, Christen Jespersson, Furubjers, Tingstäde, Lennart Otto Ingvar Pettersson, Gudings, Vallstena, Anders Sigge Andersson, Austers, Hangvar, och Gösta Karl Mörrby, Grausne, Lokrume, ordinarie ledamöter, med Olof Sigurd Bendelin, Stenby, Lokrume, Otto Martin William Österdahl, Hägvards, Hall, och Stig Fritiof Wigström, St. Tallby, Fole, såsom suppleanter. Firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Per Svensson och Christen Jespersson var för sig. Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. Kallelse till sammanträde sker medelst kungörelse i den eller de tidningar, som föreningen bestämmer, eller genom posten minst åtta dagar före sammanträdet. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom annons i den eller de tidningar, vari kallelse till föreningssammanträde införes;
uti styrelsen för Etelhems-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Etelhems socken, har i stället för Valdemar Nicklasson, Lojsta, såsom suppleant inträtt Emrik Ardgren, Bjärby, Etelhem;
uti styrelsen för Havdhems och Eke jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Havdhems socken, har i stället för Anton Jakobsson, Bölske, Havdhem, såsom suppleant inträtt Karl Jakob Henric Levander, Bois, Havdhem. Föreningens firma tecknas numera av samtliga styrelseledamöter jämte kamreraren Lars Johan Ekman,
Havdhem, två i förening;
uti styrelsen för Hesselbyortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Ganthems socken, har i stället för Jakob Kristian Ahlby, Norrlanda, såsom ordinarie ledamot inträtt Ernst Gustav Bernhard Nikolaus-son. Föreningens firma tecknas numera av J. W. Hellgren, Artur, Olsson, Erik Nordström, Ivar Johansson och Gustav Nikolausson, två i förening;
uti styrelsen för Klinte-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Klinte socken, har i stället för Johannes Stengård, Klinte, såsom ordinarie ledamot inträtt Elmer Olof Oskar Jakobsson, Klintehamn. Föreningens firma tecknas av styrelsens samtliga ledamöter två i förening;
uti styrelsen för Källunge-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Källunge socken, har i stället för Sigurd Eriksson, Fjärdinge i Gothem, inträtt såsom ordinarie ledamot Knut Edvin Fridolf Svensson, Kopungs, Gothem;
uti styrelsen för Martebo-Lummelunda jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Lummelunda socken, har såsom ordinarie ledamot inträtt John Valdemar Johansson, Martebo, samt såsom suppleant Viktor Otto Ekktröm, Martebo. Föreningens firma tecknas numera av Karl Olin, Thure Lönngren, Ernst Björkegren, John Malmros och John Johansson;
uti styrelsen för Sydvästra Gotlands jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Levide socken, har i stället för Hjalmar Siltberg, Fröjel, såsom ordinarie ledamot inträtt Bror Gustav Lövgren, Pusarve, Fröjel. Föreningens firma tecknas numera av Lars Jakobsson, Elis Nilsson, Hjalmar Ahlin, Emil Jacobsson, Jakob Larsson, Bror Lövgren, Sigfrid Melin och E. A. Larsson två i förening;
uti styrelsen för Tingstäde-Hejnum jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Tingstäde socken, har såsom ordinarie ledamöter inträtt Johan Anders Teodor Norrby, Tingstäde, och Johan Edvard Elis Pettersson, Hejnum, samt såsom suppleant Sten Samuel Forslund. Föreningens firma tecknas numera av Christen Jespersson, Uno Jakobsson, J. N. T. Hägbom och J. A. Norrby;
uti styrelsen för Visby-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Visby, har i stället för Johan Oskar Viktor Jacobsson, Hejdeby, såsom ordinarie ledamot inträtt Olof Herman Klingvall, Tibbles, Hejdeby. Föreningens firma tecknas numera av Carl August Leonard Widen, Herman Emil Ehrenfrid Löthberg, Anders Nilsson, Arvid Lars Kristian Eriksson, Olof Herman Klingvall och Holger Anders Olsson två i förening.
Visby i landskansliet den 27 september 1943.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224