Första borgenärssammanträde

i lantbrukaren Olof Wilhelm Nybergs och hans hustru Selma Nybergs, Träskvälder i Tingstäde konkurs har i dag hållits inför konkursdomaren i norra domsagan, Boet uppvisade i tillgångar 10,869 kr. och i skulder kr. 50,226:47. Av skulderna utgjordes icke mindre än 30,183 kr. av förluster på borgensförbindelser till löjtnant O. O. Pettersson i Stenkyrka. Till konkursförvaltare utsågs advokat S. Hultman och rättens ombudsman är vice häradshövding Herbert Ullman.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Konkursauktion i Stenkyrka.

Fredagen 16 dec. kl. 10 f. m. ????ar förvaltaren i löjtnanten C. O. Petterssons Smiss urarvakonkurs genom offentlig auktion försälja allt konkursboets yttre lösöre, varav nämnes:
Kreatur: 3 st. hästar, därav ett varmblodigt sto premierat, en unghäst, 3 kor, 2 kvigor, en kalv, (Besättningen intörd i kontrollförening). 2 grissuggor, 6 grisar, c:a 40 höns. Redskap: lastvagn, lastdragare, mjölkvagn, arbetsvagn, 2 par arbetskälkar, kälkrack, slåttermaskin, hästräfsa, cambridgevält, 2 kultivatorer, 60 pinn harv, skumplog, 2 vändplogar, 2 spetsplogar, sättare, foderhäckar, vattenbing med vagn, betfrösåningsmaskin, rovskärare, såningsmaskin, hälften i självbindare, potatisupptagare och gödselspridare, sädesblandare, vindmaskin, decimalvåg med vikter, arbetsselar, lättra sele, bjällerremmar. Diverse såsom mjölkflaskor, sil, hyvelbänk, snickareverktyg, div. handredskap, träfat, äggkläckningsmaskin, mangel. Spannmål: vete, råg, korn, blandsäd, potatis, foderbetor, hö och halm. Inre: 2 divansoffor, 1 schäslong, 2 stoppade fåtöljer, 6 d:o stolar, mat-, spel- och div. andra bord, väggspegel, skänk, chiffonier, bokskåp, skrivbord med stol, sängar, stolar, lavoar, taklampor, väggur, blombord, mattor, vävstol, tavlor, linne, sängkläder, porslin och glas, div. husgeråd, 2 duss. matskedar av silver, d:o teskedar, silverpokaler, div. nysilver och nickel, kikare, dubtelbössa, galongsgevär, div. böcker m. m. m. m.
Kl. 12 m. utbjudes lägenheten Smitts 1 8 om 3,613 hektar jord huvudsakligen insådd i vall. Å lägenheten finnes uppförd manbyggnad innehållande 2 rum. Villkoren vid auktionen.
För annans räkning säljes ett dräktigt ardennersto, premierat med AB. (mor till hingsten n:o 4952) ett kraftigt ardennerhingstföl, större hackelsemaskin. Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 augusti 1933 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma är till fullo betald.
Roma i december 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289

Tillkännagivande

Att lantbrukaren Henry Jacobssons i Moos i Stenkyrka socken och hans hustru Alfhild Jacobssons vid Gotlands norra domsagas Häradsrätt anhängiga konkurs denna dag blivit nedlagd jämlikt. 149 § konkurslagen, betygar. — Visby i Gotlands norra domsagas kansli den 9 december 1932.
Gillis Karlbrink.
Konkursdomare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Dödsfall Jacob Lundin

Tillkännagifves att Herren behagat hädankalla Husbonden Jacob Lundin vid Grausne Stenkyrka den 30 Jan. 1876, i en ålder af 61 år, 10 månader och 11 dagar, djupt sörjd och saknad af Maka, Dotter Slägt och många Vänner.
Sv. Ps. 470.

Gotlands Allehanda
Lördagen 2 Februari 1876
N:r 9

Kronoskatten.

För uppbärande af nästlidne års kronoutskylder inom Norra fögderiet äro följande tider och ställen bestämda:
1876 Februari den 10 kl. 3 e. m. med Visby norra socken hos landtbrukaren Ljungberg vid Hästnäs.
d. 11 kl. 10 f. m. med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards.
d. 12 kl. 10 f. m. med Fohle och Veskinde pastorater vid Stenstugu.
d. 14 kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorater vid Guthe.
d. 15 kl. 10 f. m. med. Martebo och Stenkyrka pastorater i Tingstäde sockenstuga.
d. 16 kl. 10 f. m. med Hangvar pastorat i handlanden Vestbergs lokal vid Kappelshamn.
d. 17 kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat vid Norrgårda.
d. 18 kl. 10 t. m, med Fårö pastorat å forna värdshuset vid Fårösund,
d. 19 kl. 10 f. m. med Rute pastorat dersammastädes.
d. 21 kl. 10 f. m. med Othem pastorat hos värdsbusidkaren Andersson å Slite.
d. 22 kl. 10 f. m. med Hörsne och Gothem pastorater vid Magnuse.
d. 23 kl. 10 f. m. med Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie.
d. 29 kl. 10 f. m. med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarfve i Dalhem.
Mars d. 1 kl. 10 f. m. med; Vänge pastorat dersammastädes,
d. 2 kl. 10 f. m- med Östergarn pastorat vid Kräklings.
d. 3 kl. 10:f. m. med Kräklingho pastorat å samma ställe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Konkursauktion i Stenkyrka.

Fredagen I6 dec. kl. 10 f. m. låter förvaltaren i löjtnanten C. O. Petterssons Smiss urarvakonkurs genom offentlig auktion försälja allt konkursboets yttre lösöre, varav nämnes:
Kreatur:
3 st, hästar, därav ett varmblodigt sto premierat, en unghäst, 3 kor, 2 kvigor, en: kalv, (Besättningen införd i kontrollförening). 2 grissuggor, 6 grisar, c:a 40 höns. REDSKAP: lastvagn, lastdragare, mjölkvagn, arbetsvagn, 2 par arbetskälkar, kälkrack, slåttermaskin, hästräfsa, cambridgevält, 2 kultivatorer, 60 pinn haryv, skumplog, 2 vändplogar, 2 spetsplogar, sättare, foderhäckar, vattenbing med vagn, betfrösåningsmaskin, rovskärare, såningsmaskin, hälften i självbindare, potatisupptagare och gödselspridare, sädesblandare, vindmaskin, decimalvåg med vikter, arbetsselar, lättra gele, bjällerremmar. DIVERSE såsom mjölkflaskor, sil, hyvelbänk, snickareverktyg, div. handredskap, träfat, äggkläckningsmaskin, mangel. INRE: 2 divansoffor, 1 schäslong, 2 stoppade fåtöljer, 6 d:o stolar, mat, spel- och div. andra bord väggspegel, skänk, chiffonier, bokskåp, skrivbord med stol, sängar, stolar, lavoar, taklampor, väggur, blombord, mattor, vävstol, tavlor, linne, sängkläder, porslin och glas, div. husgeråd, 2 duss. matskedar av silver, d:o teskedar, gilverpokaler, div. nysilver och nickel, kikare, dubktelbössa, salongsgevär, div. böcker m. m. m. m.
KL 12 m. utbjudes lägenheten Smitts 18 om 3,618 hektar jord huvudsakligen insådd i vall. Å lägenheten finnes uppförd manbyggnad innehållande 2 rum. Villkoren vid auktionen.
För annans räkning säljes ett dräktigt ardennersto, premierat med AB. (mor till hingsten n:o 4952) ett kraftigt ardennerhingstföl, större hackelseraskin. Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 augusti 1933 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma är till fullo betald.
Roma i december 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Lösen för fynd

att lyftas å landskansliet: af gossen August Nilsson vid Båtare i Gothem 4 kronor för en bronssölja och 4 perlor, Johan Hagvall, Kallings i Follingbo 6 kronor för en liten rund broche och en afbruten nyckel af brons, Daniel Rask Söjvide i Sjonhem 10 kronor för åtskilliga halfperlor m. m. af brons samt bitar af harpix, drängen Theodor Larsson Gerete i Follingbo 8 kronor för 155 tyska m. fl. mynt samt bitar af sönderhuggna tenar och ringar af silfver, Johan Pettersson Broungs i Stenkyrka socken 25 kronor för 158 tyska m. fl. mynt samt beslag af d:o, Olof Bingström 55 kr. för 382 tyska m. fl. mynt samt bitar af d:o, funna i Stenkyrka; samt gossen Olof Nicklas Olofsson 2 kronor för en liten sölja af brons, funnen vid Nybingels i Gothem.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 13 November 1875.
N:r 90.

Broomläggningar.

Enligt gjorda anmälanden komma å nedannämnde dagar i innev. månad följande broar att rifvas och omläggas neml.:
tisdagen den 26 en bro å kommunikationsvägen från Kisslings till Krampebro i Fohle, då vägen från Kisslings förbi Sojdeby i Fole till landsvägen i Källunge i stället kan begagnas;
samma dag och onsdagen den 27 2:ne broar belägna å landsvägen utanför Dahls och Mannegårda gårdar i Lye, under hvilka dagar vägen till Nähr och Burs genom Garda till Lau kyrka i stället kan begagnas;
tisdagen den 26 2:ne broar å kommunikationsvägen från Rudvier i Ahlskog till Lau kyrka, då kommnnikationsvägen genom Garda till nämnde kyrka i stället kan begagnas;
onsdagen den 27 en större bro å landsvägen vid Nystugu i Tingstäde då i stället bör begagnas vägen genom Hejnum och Lokrume;
samma dag 2ne broar å vägen emellan Hörsne och Dalhem, då till begagnande anvisas vägen genom Ganthem;
samma dag en bro å vägen emellan Bahra och Wallstena, då istället vägen genom Källunge kan begagnas;
thorsdagen den 28 2:ne broar å kommunikationsvägen från Moos i Stenkyrka till Nygrannve i Lummelunda, i stället. för hvilken väg, som då blir ofarbar, kan begagnas vägen från Moos i Stenkyrka till Wahlebro i samt socken och landsvägen derifrån till Lummelunda;
samma dag 2:ne broar å kommunikationsvägen emellan Garda och Lau sockens kyrka, då i stället kan begagnas kommunikationsvägen förbi Rudvier i Ahlskogs till Lan, eller vägen genom Lye, Stånga och Burs;
tisdagen den 26 och onsdagen den 27 i denna månad tre broar å vägen emellan s. k. stora örgropen i Halla och Enge gård i Wiklau socken äfvensom s. k. Brogårds bro i närheten af Bjerges gård i Wänge; kunnande under dessa dagar i stället begagnas vägen genom Buttle, Ala och Sjonhem socknar;
thorsdagen den 28 sjutton st. boar å vägen emellan Trosings i Gammalgarn socken och Dalhem församlings kyrka samt 7 st. broar å vägen emellan Sigurds och Näsungs gårdar i sistnämnde socker, hvilken dag i stället kan begagnas vägen genom Ardre, Ala och Sjonhem socknar;
fredagen den 29 flera broar å vägen emellan Suderbyg i Sjonbem och Gurfiles i Ala socken, då i sället vägen genom Buttle och Wänge socknar kan begagnas;
lördagen den 30 sju st. broar å vägen emellan Skogby i Gammalgarn och landsvägen åt Ljugarn, då till begagnande i stället anvisas vägen genom Ala och Kräklingbo socknar; samt
måndagen den 1 November sju st. broar å vägen emellan Kräklings gård i Kräklingbo och Anga församlings kyrka, då i stället vägen genom Ganthem och Dalhems socknar kan hegagnas; hvilket allt till allmännhetens kännedom meddelas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Landsbygden. Stenkyrka.

STENKYRKA, 2 dec.
Ägghandeln diskuterades i går vid ett möte i folkskolan härstädes, där agronom Wald. Ericsson, Källunge, höll föredrag om hönsskötsel och äggproduktion, ett föredrag som belystes med skioptikonbilder. Därefter diskuterades frågan om bildandet i Stenkyrka av en äggförening för anslutning till Gotlands äggcentral. En kommitté, bestående av har Svensson, Sorby. Th. Jakobsson, Kvie, Karl Karlsson, Stenstu, och mejeristen V. H. Mårtensson för alt utreda möjligheterna för föreningens bildanda och en del av de närvarande antecknade sig preliminärt som medlemmar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 december 1932
N:r 283