Auktion vid Kyrkebys i Hangvar.

Genom offentlig auktion, som förrättas fredagen den 5 mars kl. 11 f. m. vid Kyrkebys i Hangvar låter landtbrukare W. Johansson försälja. 1 nykalfvad god mjölkko, 1 parti räg och korn, 1 parti potatis, morötter och rofvor, 1 parti hö, korn- och räghalm m. m.
Af mig godkände vederhäftige inropare erhålla anstånd med betalningen till 1 augusti.
Stenkyrka i februari 1915.
OSKAR LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

En obemannad fiskebåt

har drifvit i land strax söder om Stenkyrkehuk, där den i lördags middag anträffades och bärgades af hemmansäg. G. Hallgren med hjälp af fyrbetjäningen. Båten, som är tämligen ny och omsorgsfullt bygd, är alldeles oskadad och har af allt att döma tappats under bogsering. Inga inventarier funnos ombord. Båten tros tillhöra fiskaren Karl Olsson härstädes, hvilken som bekant för en tid sedan med sin kutter blef vinddrifven till Gotska Sandön. Under den äfventygliga färden förlorades båten, som af de fräsande sjöarna rycktes loss från kuttern och dref till hafs. Huru länge den lilla farkosten sedan »sväfvat omkring på det ödsliga haf», tills den hamnade vid Stenkyrkehuk, är inte godt att säga.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Dödsfall. Lars Henrik John Karlsson

Att vår innerligt älskade son och broder Lars Henrik John Karlsson stilla och fridfullt afled å Sjukhuset å Visborgs slätt onsdagen den 17 febr. kl. 3 f. m., i en ålder af 31 år, 5 mån.: djupt sörjd och saknad af oss, syskonbarn, öfrig släkt och en talrik vänkrets, är det vår smärtsamma plikt tillkännagifva.
Sudergårda i Stenkyrka den 19 febr. 1915
Elisabet och Olof Olofsson.
Syskonen.

Dödsannons

Nu har du vunnit i sista striden,
Nu har du funnit den fulla friden,
Du skådar dagen som kväll ej har;
Men ljust ditt minne är bland oss kvar.
Invid din kista, där stoftet hvilar.
Ett tack — ett sista — från hjärtat ilar.
Och följer dig på din segerfärd,
Till andra stranden — vår längtans värld.
Älskad och saknad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Lösöreauktion i Othem.

I anseende till hemmanets försäljning och ägarens afflyttning från orten låter landtbrukare Eliasson vid Ytlings i Othem, genom offentlig anktion som förrättas Lördagen den 20 februari kl. 10 f. m., försälja: 2:ne grofva arbetshästar, däraf 1 dräktigt folsto 1 unghäst i tredje året, fallen efter Irmus, 1 ungsto och 1 unghäst
andra året, båda fallna efter Othello, 3 st. högmjölkande kor, 1 tjur af låglandsras, 1 kviga, 2 kvigkalfvar, 1 dräktig sugga, 3 st. 5-månaders grisar, 25 st. höns, 3 st ankor, 1 lastvagn med vurst, flera arbetsvagnar, kälkar, mjölksläde, 1 kultivator, Plogar, harfvar, Cambridgevält 1 bethacka, 1 sladd, 1 slåttermaskin med skördaupparat, 1 hackelsemaskin, 1 vindmaskum, 1 rofskärningsmaskin, vrång- och toderhäckar, sättare, par- och enbetesedar, transportflaskor, mjölkspann, liverse handredskap, 1 del”inre lös3gendom, 1 parti betmassa och folerbetor m. m. m. Al mig kände vederhäftiga inropare erhålla anstånd med betalnmgen till 1 augusti 1915.
Stenkyrka i Februari 1915.
OSKAR LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Inställelse

har i dag ägt rum å Allekvia i handl. Karl Gummessons i Stenkyrka och handelsidkerskan Johanna Hööks å Kappelahamn kontkurser. I båda konkurserna blef förutvarande godmannen, stadsfogde Carl Lindström, förordnad till syssloman.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe.

För Visby domkapitels räkning kommer genom offentlig auktion, som förrättas i Stenkyrka sockenstuga kl. 11:30 f. m. och i kommunalrummet i Tingstäde kl. 3:30 e. m.
fredagen dagen den 19 innevarande februari, att till den högstbjudande på arrende för tiden 1 maj 1915-30 april 1916
upplåtas Stenkyrka prästgårdshemman med underlydande Kyrkebys och annexhemmanet i Tingstäde i sin helhet eller i smålotter.
Vilkoren tillkännagifvas vid auktionen.
Vid samma tillfällen kommer den hemmanen åliggande sommar- och vinterväghållningen att till den minstbjudande uttingas.
Stenkyrka den 12 februari 1915.
Oskar Lindgren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Lösöreauktion.

I anseende till hemmanets försäljning och ägarens afflytting från orten låter landtbrukare M. Eliasson vid Ytlings i Othem, genom offentlig auktion som förrättas lördagen den 20 februari kl. 10 f. m., försälja: 2:ne grofva arbetshästar, däraf 1 dräktigt fölsto, 1 ungsto och 1 unghäst i andra året, båda fallna efter Othello, 3 st. högmjölkande kor, 1 tjur af låglandsras, 1 kviga, 2 kvigkalfvar, 1 dräktig sugga, 3 st. ankor, 1 lastvagn med vurst, flera arbetsvagnar, kälkar, mjölksläde, 1 kultivator, plogar, harfvar, Cambridgevält, 1 bethacka, 1 sladd, 1 slåttermaskin med skördeapparat, 1 hackelsemaskin, 1 vindmaskin, 1 rofskärningsmaskin, vrång- och foderhäckar, sättare, par- och en betsselar, transportflaskor, mjölkspann, diverse handredskap, 1 del inre lösegendom, 1 parti betmassa och foderbetor m. m. m. m. Af mig kände vederhäftige inropare erhålla anstånd med betalningen till 1 augusti 1915.
Stenkyrka i Februari 1915.
OSKAR LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Auktion vid Wahle i Stenkyrka.

Genom affentlig auktion, som förättas vid Wahle i Stenkyrka tisdagen den 16 februari kl. 10 f. m. kommer för vederbörandes räkning att försäljas; 40 kaster torr grenved, 20 tolfter vrakbräder, samt en stor mängd fyrkantvirke. För betrodde inropare lämnas betalningsanstånd i 3 månader.
Stenkyrka i februari 1915.
Oskar Lindgren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Dödsfall. Carolina Louisa Björkegren

Tillkännagifves att vår älskade moder Carolina Louisa Björkegren, född Stenbom, stilla och fridfullt afled vid Gräne i Stenkyrka måndagen den 8 februari kl. 8,30 f. m. i en ålder af 74 år. 4 mån., 24 dagar, djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad af oss barn, barnbarn, släkt och många vänner.
Gräne i Stenkyrka den 10 februari 1915.
Anna och Rudolf Björkegren. f. Stengård.
Amanda och Johan Lönngren. f. Björkegren.
Sv. ps: 484 v. 5.

Dödsannons

Min sällhetsdag! Jag väntar dig, Jag redo är,
jag kläder mig i hvite högtidsdräkten. Kom,
Jesu! Ja jag kommer snart: Du svarar mig, jag
hörer klart Din röst i morgonväkten. Ära, Ära
vare Herran! Viker fjärran, Sorger alla! Gud!
vill jag mig befalla.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33

Borgenärerna

uti handlanden Karl Gummessons i Stenkyrka och handelsidkerskan Johanna Hööks i Kappelshamn konkurser kallas att sammanträda å stadsfogdekontoret i Visby tisdagen den 16 instundande februari i Gummessons konkurs kl. 1 och i Hööks konkurs kl. 1: 30 e. m. för att besluta om underhåll åt gäldenärerna, pröfva eventuella anbud å bodvarulager samt för att fatta beslut i andra konkursboen rörande frågor.
Slite den 23 januari 1915.
Thure Holmqvist,
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32