Genom exekutiv auktion,

som förrättag här å landskansliet torsdagen den 20 oktober 1932 klockan 1 e. m. kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas Carl Olofsson tillhöriga från Sorbys 1 2 avsöndrade lägenheten Sorbys 1 11 samt fastigheterna 1/8 mantal Niome 1 9 och 1/64 mantal Niome 1 16, alla i Stenkyrka socken.
Lägenheten Sorbysg 1 11, gom är belägen invid utfartsvägen till Sorbys, 2 mil från Visby, 1 mil från Martebo järnvägsstation, 2,5 kilometer från Stenkyrka mejeri samt 4 kilometer från skola och kyrka, innehåller i areal 0,602 hektar, varav 0,30 hektar tomt och trädgård samt 0,302 hektar tillsådd åker. Jordmåhen utgöres av sand och är av medelgod beskaffenhet. I trädgården finnas ett flertal fruktträd.
Å lägenheten finnas följande uppförda:
1:o) Boningshus av trä papptak, innehållande 2 rum och kök med vind över hela huset.
2:o) Ladugårdshus av tegel och trä under spåntak, med plats för 5 storkreatur jämte småkreatur.
3:o) Lada av trä under spåntak, vidbyggd ladugårdshuset.
4:o) Vedbod och hemlighus av trä under papptak.
5:o) Brygghus med vidbyggd källare. Brygghuset är uppfört av trä under spåntak och källaren av sten med tak av sten och torv.
Byggnaderna äro i gott stånd.
Lägenheten har saluvärderats till 3,000 kronor.
Fastigheterna 1/8 mantal Niome 1 9 och 1/64 mantal Niome 1 16, gom ligga i sambruk, äro belägna 1 kilometer öster om lägenheten Sorbyg 1 11 samt innehålla i areal omkring 35 hektar, varav omkring 5 hektar åker, omkring 4 hektar ängsmark samt omkring 26 hektar skogs- och hagmark.
Å kerjorden består av ler- och sandjord av god beskaffenhet. Ängsmarken, som består av odlingsbar lermylla, är beväxt med lövskog.
Skog finnes till husbehov.
Fastigheterna, som äro obebyggda, hava gemensamt saluvärderats till 5,000 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheterna häfta eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 21 augusti 1932.
A. E. Rodhe.
Ragnar Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Idrott och sport.

Gotländsk fotboll.
Gårdagsfotbollen gick programenligt med match på förmiddagen mellan årets mästare A. I. K. och A. 7. A. L K. fick finna sig i nederlag i likhet med andra lag som mött A. 7. Artilleristerna ha ett utmärkt gott lag, hårtspelande och effektivt. Krigarna vunna med 4-0, vilket nästan tyder på utklassning, men spelet var egentligen ganska jämt fördelat, segern dock rättvis. A. 7 har nu en överlägsen ledning med fyra spelade matcher och lika många segrar.

Visby-Gute
möttes på eftermiddagen och gav till resultat att Visby segrade med 6-2. Visby som en period nu spelat ganska svagt, var för dagen starkt och någon tvekan om vart Segern skulle gå, förefanns aldrig. Det var kedjespelet som brast hos Gute. Laget spelar smånätt och ganska precis men it yvärr föga effektivt det blir mest spel i sidled.
Stenkyrka vann över Rute B med 4-2. En Rutespelare utvisades för olämpligt uppförande mot domaren.
Othem vann över Västkinde B med 7-0, Roma över Hablingbo med 2-0 och Hemse över Ljugarn med 3-1.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Biskopsvisitation

förrättades i fredags, lördags och i går i Stenkyrka, Tingstäde, Martebo och Lummelunda församlingars pastorat.
Inspektionen av församlingarnas skolor gav vid handen, att undervisningan bedrivits på, ett tillfredsställanda sätt och givit ett gott resultat.
Stenkyrka församlings kyrka befanns i tillfredsställande skick. Kyrkogården var värdigt och väl hållen.
Tingstäde kyrka, som under den gångna visitationsperioden varit föremål för en omfattande yttre och inre restaurering, befanns vara i fullt tillfredsställande skick. Centraluppvärmniag hade i samband med restaureringen inlagts i kyrkan, och ny piporgel hade installerats. Kyrkogården, å vilken inga egentliga brister förefunaos, var dock för tillfället ej så omsorgsfullt vårdad som vanligen brukade vara fallet i socknen.
Lummelunda och Martebo församlingars kyrkor befunnos vara i gott stånd. Även respektive kyrkogårdar voro värdigt och väl hållna.
De under resp. församlingars vård och förvaltning stående kassor och fonder gåvo ingen anledning till anmärkning.
I går installerades församlingarnas nye kyrkoherde Gustaf Olofsson av Rundgren, som därvid assisterades av kontraktsprostarna G. Reuser och C. Kihlén, kyrkoherdarna C. Söderberg, K. A. Widegren, E. Gyberg, N. H. Renqvist och G. Sjöberg, t. f. kyrkoherden O. Havren samt kyrkoherde emeritus W. Ljung.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Tre kronor.

Den överdådiga, svenska ljudfilmen.

Den överdådiga, svenska ljudfilmen.
Kärlek och Landstorm visas kl. 8,15 e. m. på följande platser: Lördagen den 17 lokalen Stenkyrka. Söndagen den 18 lokalen Tingstäde. Måndagen den 19 vanlig plats Kräklingbo. Onsdagen den 21 vanlig plats i Katthammarsvik. Fredagen den 23 vanlig plats Hablingbo. Lördagen den 24 Pensionat Botvide, Burgsvik. Söndagen den 25 vanlig plats Vamlingbo. Tisdagen den 20 september Gardells äng. Etelhem.
Elektriskt ljus och kraft från eget kraftverk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 september 1932
N:r 216

Biskopsvisitation

förrättas i dag samt på lördag och söndag i Stenkyrka pastorat. På söndag sker dessutom installation av pastoratets nye herde, kyrkoherde Gustaf Olofsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1932
N:r 215

Idrott och sport.

Gotländsk fotboll.
I div. I spelades i går två matcher. På förmiddagen mötes A. 7 och Gute, varvid A. 7 sin vana trogen segrade. Visserligen blev segern i knappaste laget, 2—1, men det blev dock seger.
Det är A. 7:s tredie seger i följd.
På eftermiddagen möttes A. I. K. och Västkinde, det senare laget måste på grund av militärtiänstgöring spela hela matchen med tio man. Segern för A. I. K. blev till följd härav ganska stor eller 8—0.
A. 7 leder fortfarande div. I med 8—4 i målkvot och 6 poäng.

I norra serien
spelade Bro—Stenkyrka oavgjort med 2—2.

Övriga matcher.
I division 3, norra serien, vann Rute över Othem med 4—2, i division 2 vann Slite över Rute med 5—0, och i division 3, södra serien vann Ljugarn över Roma med 4—3. Samtliga matcher spelades under gårdagen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 september 1932
N:r 211

På sin hundrade födelsedag

i går blev änkefru Anna Lutteman, Lundby i Stenkyrka, föremål för varma och vackra hyllningar såväl från sockonborna som från »utsocknes» håll. Redan kl. 7 på morgonen anlände församlingens sångkör under hr Troed Svenssons ledning och hyllade i toner »födelsadagsbarnet», som ingalunda togs på sängen utan i arla morgonstund satt på sin veranda så pigg och nyter som helst. En främling, som tilläventyrs kommit vägen förbi Lundby, skulle väl knappast kunnat tro, att den lilla leende gumman på verandan den dagen firade sekeljubileum, men det var nu emellertid ett faktum. Under dagens lopp kommo gäster i mängd till Lundby för att bringa festföremålet de hjärtligaste lyckönskningar, och givetvis gick ingen därifrån utan att ha fått smaka på födelsedagskaffet och »alla de i sju sorterna» jämte tårtorna. Många sockenbor förde nämligen med sig tårtor och en dylik hade ävenledes kommit ända från Stockholm, närmare bestämt som en present från tidningen »Husmodern». Bland gästerna märktes som ovan antytts icke blott sockenbor utan även bekanta från Stockholm, som hade nedrest för att personligen gratulera hundraåringen, och jämväl telegrafiska lyckönskningar anlände förutom mängder av blommor. Det var festligt hela dagen vid Lundby, men så är det ju heller icke så vanligt att fylla 100 år och därtill vara så pass pigg och kry.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 september 1932
N:r 208

Gotländsk hundraåring.

Änkefru Anna Lutteman, Stenkyrka.

Sitt hundrade år fyller om onsdag änkefru Anna Lutteman i Stenkyrka, vars blida anletsdrag här ovan möta läsaren. Han är nämligen född den 7 september 1832 vid Häftings i Hangvar och är alltså Gotlands äldsta invånare. Som man torde erinra sig hade vi i fjol vid denna tid – alltså till fru Luttemans 99-årsdag – en intervju med den gamla härngumman som då var pigg och nyter. Och hon har knappast förändrat sig under det år som flytt. Fortfarande vid jämförelsevis god hälsa, frånsett en och annan liten krämpa då och då, följer hon intresserat med vad som rör sig, i tiden. Visserligen har hon lite svårt för att läsa själv, enär hennes ögon då komma »ett vattna sig., som hon själv uttryckt det, men hörseln är det inget fel på, och hon lyssnar därför också gärna när nyheterna föredragas för henne ur Gotlands Allehanda, sam h-on haft så länge hon minns. Änka sedan ett 30tal år tillbaka efter sjökapten C. Lutteman åtnjuter hon i sin ålders höst en öm omvårdnad av en kvinnlig släkting, och på högtidsdagen om onsdag torde säkert många gutars tankar dröja hos den lilla rara gumman vid Lundby i Stenkyrka, som denna dag är hela Gotlands födelsedagsbarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 september 1932
N:r 245

Auktionsuppbörd.

För aukt. vid Valla i Klinte uppbäres likvid därstädes måndagen den 5 sept. fr. kl. 12—2 e m. Tisdagen den 6 sept. å mitt kontor, Smedjegat. 3, för aukt. vid Smiss i Stenkyrka, Gust. Nyström, Nyholm, Nilsson, Pilbagen, von Corswant, Hästnäs, Angelöf, Gråbo och Vestös i Hall Inropare uppmanas på det bestämdaste att å sagda dagar gina inrop inbetala.
Visby den 31 aug. 1932.
Karl Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Lotsångaren Stockholm,

kapten Rikard Boman, inkom hit i går afton från Stora Karlsö och Stenkyrkehuk för kolning m. m. Kapten Boman har i dag haft övning med härvarande livräddringestations manskap och materiel. Lotsångaren avgår härifrån åter söderut för att hämta upp tomfat vid fyrplatserna, där tidigare under rundturen fotogen avlämnats.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 augusti 1932
N:r 190