Tillkännagivande

Till Stenkumla församling, skolråd, fattigvårdsstyrelse, syförening, logerna Folkets Lycka och Julrosen, D.-rådet samt övriga vänner som med presenter, blommor och telegram uppvaktat mig på min 50-årsdag, frambäres härmed mitt vördsamma och hjärtliga tack.
ANNA LUNDGREN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Idrott och sport.

Fotboll i Etelhem.
BK Drott spelade 2—2 mot Hemse BK:s reserver i en snabb och juste match i söndags. I Hemselaget framträdde ch. Skånberg samt vi. ”Justus”.
Hemse BK med ett sådant prima reservmaterial kommer säkerligen att göra en stark insats i ”storserien” i höst.
I en förmatch vunno Etelhems skolpojkar över Hemses d:o med 8—3. Bäst på plan var hemmalagets vänsterinner T. Lundgren som gjorde 5 mål för sitt lag.

Godtemplaridrott i Eskelhem.
Curt Svensson 5,85 i längd, Hans Axelsson 1,60 i höjd.
Mellersta Gotlands kretsloge av IOGT hade i söndags anordnat idrottstävlingar för sina medlemmar i Prästängen i Eskelhem. Tävlingarna, som leddes av Martin Hellgren, Hogrän, lämnade följande resultat:
100 m.: 1) Curt Svensson, Roma, 2) Eric Johansson, Visby.
Längdhopp: 1) Curt Svensson, Roma, 5,85, 2) Arne Möllerström, Roma, 5,78.
Höjdhopp: 1) Hans Axelsson, Stenkumla, 1,60, 2) Curt Svensson, 1,55.
Stångstörtning: 1) Arne Möllerström, 2) Erik Pettersson, Vall.
Varpkastning: 1) Holger Petterssons lag, Vall, 2) Eric Larssons lag, Visby.
Tröstpris: Bror Norbergs läg, Roma.
Trekamp (löpning 60 m., längdhopp och slungboll) för damer: 1) Kerstin Möllerström, Roma, 2) Dagmar Kabhlström, Roma, 3) Ragnhild Löfgren, Eskelhem, 4) Maj Lundström, Vall, 5) Nanna Jansson, Eskelhem, 6) Ingrid Karlsson, Eskelhem.
I hela tävlingen var Romalogen överlägsen segrare med 62 poäng, närmast följde logen i Vall med 25 poäng och SGU, Visby, med 24.
Tävlingarna pågingo från 1/2 11 på förmiddagen till fram emot 6-tiden på kvällen. Tillslutningen var ovanligt stor: 7 varplag och ett tiotal i vardera av de övriga grenarna. Prisutdelningen förrättades av folkskollärarinnan Lisa Kahlström, Roma, och till sist utbragtes ett kraftigt besvarat leve för IOGT.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Femtio år

fyller den 25 d:s lärarinnan i Stenkumla fröken Anna Lundgren. Hon är född i Hangvar, avlade lärarinneexamen i Skara 1907 samt tjänstgjorde vid Buttle småskola 19081921, vilket sistnämnda år hon tillträdde befattningen vid Stenkumla skola.
Fröken Lundgren har särskilt inom godtemplarorden nedlagt ett mycket intresserat arbete. Högtidsdagen tillbringar hon vid Graune pensionat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Landsbygden. Stenkumla.

STENKUMLA.
Stenkumla baptistförsamling hade i söndags anordnat sin årligen återkommande utflykt, och färden startades kl. 11 i tre fullsatta bussar, en personbil och en lastbil. I Vesterhejde anslöt sig ytterligare en buss till sällskapet. Färden gick norrut förbi Brucebo och Lummelundsbruk, där f. ö. ett kort uppehåll gjordes, till Ihreviken. Här smakade man på de medförda matsäckarna, varjämte en och annan passade på att ta sig ett dopp. Söndagsskolmissionär Ivar Lundin sjöng även. några sånger samt höll en kort predikan. Sedan ytterligare några sånger sjungits och man avslutat med bön, ställdes kosan till Tingstäde, och medan man där väntade på flygplanet Södermanland, hade kaffebordet dukats.
Församlingsföreståndaren avtackade så deltagarna, varefter färden ställdes mot hemsocknen.

Gotlands Allehanda
Tisgen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Högerns landstingslistor.

Valsedlarna för landsbygden fastställda.
Högerns valsedlar för landstingsvalet på länets landsbygd ha nu blivit fastställda. I norra häradet kommer den att gå fram med två olika listtyper, medan i södra häradet endast en valsedel kommer till användning.

I norra häradet har listan följande utseende:
Lantbrukaren John Edmark, Ljungby i Ala. Folkskolläraren Rudolf Carlson, Gothem. Direktör Arendt de Jounge, Slite. Fiskaren Albert Östergren, Herrvik, Östergarn. Lantbrukaren Bernhard Jespersson, Kungsgården, Roma. Folkskolläraren Birger Larsson, Fårö.
Handlanden Gunnar Stengård, Fårösund. Lantbrukaren Arvid Bendelin, Fjäle i Anga. Rättaren Charlés Ågren, Tjouls i Lummelunda. Veterinären Herbert Holmberg, Slite.
Den andra valsedeln har de två första namnen omkastade; så att folkskollärare Rud. Carlson uppförts i första rummet och lantbrukaren John Edmark i andra rummet.

I södra häradet
upptar valsedeln följande namn:

Lantbrukaren Reinhold Kahlström, Atlingbo. Folkskolläraren Reinhold Dahlgren, Stånga. Rektorn Bertil Nordlander, Hemse. Lantbrukaren Ivar Hagman, Österlings i Stånga. Fru Vera Appelgren, Kronholmen, Västergarn. Handlanden Einar Broander, Havdhem. Lantbrukaren C. K. Gahnberg, Kroks i Tofta. Lantbrukaren Axel Carlsson, Kube i Stenkumla. Snickaren Hjalmar Norman, Sundre. Lantbrukaren Axel Andersson, Binge i Alva. Lantbrukaren Thomas Jakobsson, Lindvede i Hemse. Lantbrukaren Kristian Booberg, Sigdarve i Fröjel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Landsbygden. Stenkumla.

STENKUMLA.
Baptistsamfundets bibeldagar i Stenkumla fortgingo under fredag och lördag samt avslutades med anslående möten under söndagen. Pastor Alm har lett bibelstudiet över ämnet Gugs frälsningsplan. Ävenså ha kvällarnas möten upptagits med samma ämne, fast framställningen fått predikoform. I tvenne föredrag ha 1800talets väckelser behandlats.
Söndagen ingick med vackert väder liksom alla de andra dagarna, man varit samlad. I gudstjänsten kl. 11 predikade pastor Sigfrid Alm med ledning av berättelsen om Jesu förklaring; Luk; 9: 28—36. Medverkande i övrigt voro pastor Alfr. Olsson samt distriktskören, som sjöng flera sånger.
KL. 2,30 hölls stort missionsmöte, då sång och tal handlade om missionen, och då stor insamling företogs för yttre missionen. Pastor Alm gav en kort överblick över Det Svenska baptistsamfundets yttre mission; Missionär Lidqvist, under många år missionär i Kina, talade väckande om missionens stora behov. Pastor Josef Gustafsson avslöt mötet med att kort erinra om den framtid, till vilken all mission syftar. Emellan talen deltog distriktkören med väl avpassade sånger. Även en improviserad musikförening förhöjde stämningen med god sång och musik.Stenkumla församling hade mottagit bibeldagarna som mycket god värd och pastor Alm uttalade samtligas tack till församlingen. Hr Emanuel Gardell ansåg som en förmån för församlingen, att den fått mottaga dessa bibeldagar, samt uttalade ett tack till pastor Sigfrid Alm samt övriga medverkande. Missionsmötet avslöts med unison sång samt bön av pastor Alm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Handen skadades svårt.

Strax före pressläggningen i går meddelades en olyckshändelse vid Isums station, där en 25-årig snickare Folke Franzén från Stenkumla fick handen illa tilltygad av en kapsåg och måste i ambulans införas till lasarettet. Senare meddelades från lasarettet att handen var svårt genomsågad och att två fingrar omedelbart måste amputeras. De andra har man försökt att rädda och tummen blev helt oskadad.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Sågklingan träffade handen.

En byggnadssnickare från Stenkumla, Folke Franzén, råkade under arbete vid ett nybygge intill Isums station såga sig svårt i handen. I ambulans infördes den skadade till länslasarettet för behandling.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Kyrkliga förordnanden.

Kyrkoherde K. A. Widegren har av domkapitlet beviljats semesterledighet under tiden 1—30 augusti och kyrkoherde Gustaf Olofsson i Stenkyrka har förordnats att uppehålla pastoralvården i Västkinde pastorat med hjälp av predikobiträde.
— Under kyrkoherde C. J. Björkanders semesterledighet för tiden 25 juli 20 augusti har kyrkoherde A. Laurell förordnats att uppehålla pastoralvården i Östergarns pastorat.
— Kyrkoherde H. Stenqvist har beviljats fortsatt tjänstledighet under tiden 1 aug.—30 sept. 1938, under vilken tid pastor I. Lilja fortfarande tjänstgör som vice pastor i Stenkumla pastorat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Dödsfall Lars-Ulle

Vår älskade son och broder Lars-Ulle insomnade idag kl. 4,40 f. m. lugnt och stilla på Garnisonssjukhuset Visborgs slätt i en ålder av 20 år, 9 månader och 25 dagar; bittert sörjd och saknad samt i: kärleksfullt minne bevarad av oss föräldrar, syskon, släkt, vänner samt arbets- och idrottskamrater.
Stenkumla den 19 maj 1938.
ANNA och KNUT GAHNE.
Syskonen.
G:a Sv. Psalmboken n:r 250 1v.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 Maj 1938
N:r 114