Idrott och sport.

Gotlands motorförenings orienteringstävling
natten till söndagen blev en synnerligen lyckad sådan, spännande och ganska svår, utan att dock materielen bör ha blivit så illa åtgången. Deltagarna torde ha varrit ganska nöjda med densamma, och det enda man kan beklaga var att motorcyklarna icke kunde fullfölja tävlingen. Starten gick kl. 7 på lördagskvällen från platsen utanför J. E. Siltbergs bilaffär på Kung Magnus väg, och körordern, som då utdelades förutsatte att deltagarna skulle återvända dit, men vid återkomsten fingo de nya order vid Österby och körde i stället till västra mynningen av Lancastergränd, där ännu en körorder utdelades och deltagarna sändes ut på södra Gotland, där prövningarna fortsatte.
Från Visby bar det emellertid först norrut på första etappen. Vägen över Annelund—Hästnäs—Gellungs i Vestkinde—kanalen—Etebols i Lummelunda —vägskälet c:a 500 meter väster om H i Hangvar—Sigsarve i Hangvar—Halls kyrka—Nors— Hallshuk—Vestös—Ganns ödekyrka—Ytlings i Othem—Boge—Hejnum kyrka—Tomase i Lokrume—skolan Haltarve—Björnungs i Lokrume—»granar» i Bro—Vatlings i Fole—Hejdeby—Visby (Lancastergränd)—Norrgårda i Tofta—Ragnvalds södra—Eskelhem—Mästerby kyrka—handelsboden i Väte—Gullarve i Väte—Dals—Krämplösa—över skogen till landsvägen från Lojsta vid Stebstu—Ejmunds—Stenkumla kyrka—Visby och målet.
Alla tre motorcyklarna mäste ge upp strax i början av tävlingen, och en av bilarna fastnade vid en vändning uppe i Lummelunda, vilket sinkade en del, varpå bilen ifråga i Hallsskogarna körde bort sig och gav upp. Det blev alltså sju bilar, som toga sig tillbaka till Visby, men av dessa kommo endast 5 medan målet ännu var öppet, d. v. s. till kl. 6 på söndagsmorgonen. I mål inkommo ekipagen i följande ordning: nr 2 Sellin på Ford kl. 4,38, nr.8 Norman, Chevrolet, 4,41; nr 11 Knut Falck, Ford, 4,42; nr 4 Gustaf Falck, Opel, 5,19; nr 5 Leibertz, Whipet, 5,24; nr 10 Elisabeth Johansson, Pontiac, några minuter över 6. Nr 12 Ekdahl på Ford hade ännu på förmiddagen icke avhörts, men lär ha fyllt bensin i Hejde vid 6-tiden på söndagsmorgonen.
Då man teoretiskt beräknat att första man skulle kunna vara i mål kl. 1 på natten, visa ju ovanstående tider att vägarna och orienteringen bjudit en hel del svårigheter. Vägarna voro frusna med uppblött mark under, och väglaget tvingade sålunda förarna till försiktighet. Allt avlöpte väl och utan olyckshändelser. Tävlingen har omfattats med det största intresse av förarna, och allmänna meningen lär vara att tävlingen var lika lyckad som intressant. Tack vare prickbelastningen torde det icke bli någon svårighet att skilja förarna åt — de som av allt att döma ligga bäst till äro hrr Norman och Gustaf Falck, men slutligt besked härom kan först erhållas sedan tävlingsledningen och prisdomare fått närmare granska resultaten och protokollen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Stiftets allmänna skolmöte.

I bestyrelsen för stiftets allmänna skolmöte i Visby nästa sommar har styrelsen för Visby kretsen av S. A. F. efter avlidna folkskollärarinnan Fanny Thomsson i Stenkumla utsett folkskollärarinnan Elin Westergren i Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Runstenarna stå bra vid kyrkogårdsmuren!

Pastorsämbetet i Stenkumla församling har till riksantikvarien ingivit en skrivelse med anledning av ifrågasatt inflyttning i tornrummet till kyrkan av de nu på kyrkogården befintliga runstenarna. Pastorsämbetet meddelar, att runstenarna hade redan innan riksantikvariens brev anlänt, på församlingens bekostnad uppställts i skyddat läge vid kyrkogårdsmuren. Nu är församlingen i ekonomiskt avseende så hårt belastad, att någon ny utgift — även den minsta — icke kan komma ifråga. Pastorsämbetet tillägger, att »säkerligen äro stenarna placerade på ett bättre sätt än många andra av Gotlands runstenar»: (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Pastoralvården i Stenkumla.

Hr O. Bengtsson m. fl. inom Stenkumla pastorat hade. till domkapitlet ingivit en ansökan, att nuvarande vice pastorn H. A. Isberg efter fullgjord tjänst i Dalhems pastorat åter måste förflyttas till Stenkumla. Dessutom hemställdes, att till förordnande under pastor Isbergs tjänstetid i Dalhem måste utses examinerad prästman och ej lekmannapredikant.
Skrivelsen har emellertid icke föranlett någon domkapitlets åtgärd.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 november 1932
N:r 274

Tjänstledighet.

Kyrkoherde B. Edvander i Stenkumla åtnjuter fortsatt tjänstledighet fr. o. m. den 1 jan. 1933 4 t. v. t. o. m. den 1 maj 1934. Utnämde komministern Eric W. Amér är under tiden vice pastor i Stenkumla pastorat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 november 1932
N:r 274

Olofsson, Bertil, Jordbruksarbetare.

Gammelgarns skytteförening.
Davide, Katthammarsvik. Född den 10 juni 1920 i Stenkumla församling. Föräldrar: Albert Olofsson o. h. h. Hellny Olofsson. Medlem i föreningen sedan 1939, tidigare medlem i Ala skytteförening. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Gammelgarns skytteförening.

Karlström, Gustaf Adolf Herman, Hemmansägare.

Fole skyttegille.
Ringvide, Fole, Källunge. Född den 1 juni 1891 i Stenkumla församling. Föräldrar: Johan Karlström o. h. h. Amanda Karlström. Gift 1923 med Alli Halin. Medlem i gillet sedan 1933, revisor. Hv. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Fole skyttegille.

Ramlade av lastbilen.

Strax efter kl. 11 i förmiddags råkade en 72-årig lantbrukare K. F. Holm från Bertils i Stenkumla ramla av en lastbil, på vars lastflak han satt. Bilen hade från Gutevägen svängt upp på Stenkumlaväg utanför Södervärns skola, och i svängen förlorade H. balansen och föll av. I fallet mot marken slog han sig så pass kraftigt att han förlorade sansen, men han kvicknade snart till och fördes i ambulans till lasarettet, där det dessbättre konstaterades att han endast ådragit sig en del skrubbsår i huvudet. Han fick emellertid kvarstanna.

Gotlands Allehanda
Tisdag den 8 november 1932
N:r 260

Gåtva.

Hr C. Hoffman, född i Stenkumla prestgård, har till de fattiga i Stenkumla socken skänkt 200 kronor, med det vilkor, att dessa af fattigstyresmännen mot sex procents ränta och fullgod säkerhet eller inteckning i fast egendom, utlånas, samt att endast två procent årligen lemnas de fattiga och fyra lägges till kapitalet tills summan uppgår till 400 kr., då hela räntan af styresmännen godhetsfullt utdelas årligen, alltid den sjunde Maj.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Augusti 1875
N:r 62

Prästerliga förordnanden.

Vice pastor Henning Isberg har förordnats till ständig adjunkt i Dalhems pastorat fr. o. m. den 1 januari 1933 samt till pastorsadjunkt i samma pastorat under tiden 16 till 31 december 1932.
Stiftsadjunkten Ernst Palmgren har förordnats till ständig adjunkt i Roma pastorat fr. o. m. den 1 jan. 1933.
Komminister Eric W. Amér har förordnåts till vice pastor i Stenkumla pastorat under tiden den 16 till 81 dec.
Venia att biträda vid gudstjänsters hållande inom Stenkumla pastorat har meddalats predikanten K. Haverman t. v. fr. o. m. den 16 dec.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 oktober 1932
N:r 250