Var finns de bästa korna?

I en till lantbruksstyrelsen inkommen rapport rörande kontroll-föreningsverksamheten på Gotland under kontrollåret 1945-46 har sammanlagt 646 besättningar med 5,662 kor varit anslutna till verksamheten. I genomsnitt har det blivit en avkastning pr ko och år av 3,816 kg. mjölk med fetthalt av 4,04 proc., vilket motsvarar 154 kg. smörfett. Den högsta avkastningen redovisas för Fardhems kontrollkrets med 172 kg. smörfett, varefter följer Stångaortens och Hemseortens med vardera 169 kg., Levide med 165, Havdhem och Dalhem med 164 samt Sandaortens och Lindeortens med vardera 159 kg. smörfett. Svagaste resultaten redovisas för Endre med 130 kg., Tingstäde-Bro med 139 samt Valls och Visbyortens kontrollkretsar med vardera 140 kg. smörfett pr ko och år. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Sjuksköterskeinvigning.

Vid en högtidlig sjuksköterskeinvigning i Lunds domkyrka den 14 ds invigdes 47 nya systrar för sitt kall, däribland Maja Jakobsson fr. Stånga.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Från våra Gotländska bygder. Stånga.

STÅNGA.
Missionskyrkans junior förening hade på onsdagskvällen inbjudit till Luciafest med försäljning till förmån för juniorföreningens arbete. Och en stor skara hade mött upp och tog med syn- och hörbart intresse emot vad som bjöds. Det var ett omväxlande och trivsamt program där givetvis Luciatåget blev höjdpunkten. Temat i Luciadialogen var ”Lucias livsmelodi” och med korta kärnfulla bibelcitat och sånger visade Lucia med tärnor på den melodi som aldrig bör tystna nämligen renhetens, sanningens, kärlekens och trohetens livsmelodi. Och om toner talade också pastor Erikson i sitt anförande som föregick Lucias framträdande. Så bjöd de unga vitklädda flickorna på kaffe och därefter vidtog försäljningen. Det var många vackra handarbeten som juniorerna förfärdigat samt en del andra saker och alltsammans betalades bra varför kvällens inkomster belöpte sig till 335 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Landsbygden. Stånga.

STÅNGA.
Baptistförsamlingens ungdom hade förra fredagen försäljning, som samlat fullt hus. Efter sång och bön höll pastor Engwall en kort predikan. Så följde försäljningen, som gick raskt undan. Den inbringade den vackra summan av 715 kr. Till sist uttalade pastor Engwall tack till kvällens utropare, lantbrukare Josef Nilsson, Lye, och till publiken, som medverkat till det goda resultatet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Hammaren och Nyan till Närs socken.

Regeringen har bestämt, att från den 1 januari 1948 de till Alskogs, Etelhems, Garda, Lye, Lau, Stånga och Burs socknar hörande lotterna i allmänningsåkern Hammaren samt de till Alskogs, Garda, Lye och Lau socknar hörande lotterna till allmänningsåkern Nyan i kommunalt och ecklesiastikt hänseende skall överflyttas till Närs socken. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284

Ängsbelöningar o. trädgårdspriser.

Utdelas vid söndagens hembygdsfest.
Vid söndagens hembygdsfest å Arbetarföreningens lokal kommer de traditionella belöningarna till förtjänta ängsvårdare att utdelas till följande personer:
Algot Bendelin, Botes i Anga, Fritiof Ekström, Källder i Linde, Karl Gardell, Björnungs i Lokrume, Emil Jacosson, Hägur i Eksta, Jakob Karlsson, Rums i Grötlingbo, Harry Larsson, Prostarve i Hogrän, R. V. A. Lindbom, Sles i Grötlingbo, Arvid Lundborg, Ganne i Östergarn, Gustav Liljegren, Bredkvie i Fide, Olof Olofsson, Björnungs i Lokrume, Alfred Olsson, Botvalde i Stånga, Alf Jakobsson, Stenstugu i Barlingbo, Ernst Bendelin, Bendes i Anga, Karl Andersson, Axel Jakobsson och Henry Larsson, samtliga Liste i Norrlanda, Erh. Hammarström, Hammars på Fårö, Gustaf Olsson, Lansa på Fårö, Gustaf Pettersson, Kvinnegårde i Havdhem, Gunnar Klintbom, Ernst Klintbom, Lilly Falck och Hilding Falck, samtliga Lakser i Boge.
Priserna utgöras av statyetter, pokaler eller diplom. Det är klart, att alla förtjänta ängsvårdare icke kan tilldelas belöningar på en gång. De, som känner sig förbigångna denna gång,kan nästa eller därpå följande år få välförtjänta priser och diplom. Trots allt återstår nämligen rätt mycket hävdad äng på Gotland — tack vare framsynta kvinnor och män runtom på Gotland.
I hembygdsförbundets trädgårds-pristävling ha prisen tilldelats följande personer, vilka också få avhämta sina belöningar om söndag:
Alma Kristersson, Vanges i Burs, Arvid Larsson, Kyrkbols i Garda, Edvin Johansson, Norrkvie i Grötlingbo, Elin Johansson, Orleifs i Levide, Dagny Hellgren, Runne i Sanda, Tyko Larsson, Line myr, Hörsne, Alfred Olsson, Bringsarve i Ardre, August Söderström, Hallsarve i Fardhem, Albert Andersson, Hemmor i Lau och Hilma Bergvall, Kyrklasse i Atlingbo.
Hembygdsfesten, som bjuder ett trevligt arrangemang i form av spelmansstämma, till vilken alla gotländska fiolspelmän inbjudas tar sin början kl. 14.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284

Södertinget.

Valagitatorn lät vänta på sig.
Agitationsbilens förare fick böta.

Det var fullspikat på Södra häradsrättens ”program” vid hösttingets ,fjärde ordinarie session å tingsstället Skogs i Levide i går. Det var inte bara en ovanligt talrik tingsmenighet församlad då sammanträdet förklarades äppnat, det var också ärenden vars behandling tog sin rundliga tid i anspråk och kl. blev 5 på eftermiddagen förrän man var färdig och rättens ledamöter kunde gå till middag. Det tog förresten ovanligt lång tid förrän man kom i gång med uppropslistan, ty först skulle grötlingarnas nye nämndeman installeras och sedan följde en nästan ändlös rad av testamentsvittnesförhör.
Rättens ordförande voro ord. domhavanden häradshövding K.-F. Pfeiffer och notarie Gunnar Thorbjörnsson, protokollsförare notarierna Thorbjörnsson och Sven Dufvenmark, och tingskansliet förestods av notarie Ulf Hamacher.

Fortkörning med agitationsbil.
En lastbilsförare står åtalad för fortkörning och vårdslös framfart. Han hade den 8 sistlidne sept, ställt sin bil till förfogande som socialdemokratisk agitationsbil och själv kört densamma, och det var under denna resa han gjort sig skyldig till förutnämnda förseelser. Han hade därjämte vid tillfället transporterat folk utan att ha rätt därtill. För dagen hördes två vittnen, vilka kontrollerat att svar, kört med över 80 km. hastighet under det att han hade 12 personer på flaket. Vid Strömma i Stånga hade vittnena, som också färdades i bil, kört om en annan bil. och samtidigt hade den ifrågavarande lastbilen pressat sig förbi, varvid på vägen befunnit sig 3 bilar i bredd, och ena vittnet förklarade att det var rent kusligt när han såg lastbilen sticka fram samtidigt som de passerade bilen längst till vänster.
Svar., som denna gång inställde sig personligen, medgav att han kört för fort, men valtalaren hade låtit vänts på sig så länge, att man måste hålla den höga hastigheten för att hinna fram till första mötesplatsen i tid. Han medgav också omkörningen vid Strömma. Beträffande den olagliga persontrafiken hade partiledningen uppgivit att de utverkat tillstånd för samtliga bilar, som medverkade den ifrågavarande söndagen, vilket dock icke var fallet.
Rättens utslag lydde på 25 dagsböter á 2:50.

Förskingring.
En mindre förskingringsaffär var föremål för rättens behandling. Det gällde en kontrollassistent, som blivit anställd i en kontrollförening här på Gotland, men efter cirka 3 veckors tjänstgöring tröttnat och begivit sig iväg till fastlandet utan att redovisa för uppburna 446 kr. På fastlandet har han tagit liknande plats. Mannen, som häktats i Säter, hade transportrats hit och inställdes inför rätta. Som åklagare inställde sig Landsfiskal Nordbeck i Hemse.
Den åklagade fick redogöra för sitt föregående, vilket var ganska brokigt. Han var vittberest, hade haft anställning hos Nobel i Ryssland och även varit i Afrika. Men dessa ljusare ungdomsminnen voro nu svunna. Han hade blivit gift och hade 9 barn i äktenskapet, vilka nu voro i åldern 27-13 år. Någon gång för ett dussintal år sedan blev emellertid hustrun arg på honom och hade för myndigheterna uppgivit, att han hotat henne till livet. Och så blev han utan sinnesundersökning införskaffad till Ulleråkers sjukhus. Här har han också fått vistas i flera omgångar, sammanlagt 2 år av 11. Däremellan har han varit försöksutskriven, men bara han på något sätt kommit på kant med samhället, har han åkt in igen. Hustrun, från vilken han nu är skild, har medgivit, att hennes anmälan den gången ej var riktig, det skedde vid ett tillfälle då hon var psykiskt nere, men det har inte hjälpt, han har ändå inte sluppit sjukhusuppsikten. Nu hade han kommit över hit till Gotland efter att ha innehaft plats som ladugårdsförman i Tierps-trakten. Han hade även tidigare varit kontrollassistent, men då han nu skulle börja på nytt var han ej så rutinerad. Så klagade han på materielen och hade kommit på kant med föreningens ordf. En gång när de kommit ihop sig om ett prov, hade han tagit det med sig och rest till Visby för att få detsamma kontrollerat av konsulent Ljunggren. Han hade emellertid ej träffat honom och då fortsatt till Stockholm för att skaffa sig pengar, vilket han beräknat få på en komponerad vals, ”Sången om Gotland”, som skulle köpas av Sonora för grammofoninspelning. Sedan hade han fortsatt till, Dalarna och tagit ny anställning. Han erkände, att han uppburit de 446 kr., vilka bl. a. använts för inköp av kläder, men hade också en del smärre noträkningar. Då han skrivit till ordf. och begärt papperen för redovisning, hade han i stället blivit häktad. Han anhöll att icke på nytt bli sänd till sjukhus utan frigiven och villkorligt dömd, och han lovade bli en hederlig man.
Såväl åkl. som målsägaren, vilken senare även framställde ersättningsanspråk, framhöllo, att svar. ofta uppträtt berusad och var alkoholist. Härtill invände svar. att ”hur skall det kunna bli spritmissbruk i ett samhälle, där det endast kan bli 2 pilsner var fjärde timme?”
Rätten beslöt den häktades försättande på fri fot samt förundersöknnig för villkorlig dom, varefter målet avgöres den 23 januari.

Förfalskat jaktkort.
En jaktvårdsuppsyningsman hade vid ett tillfälle nu i okt. avfordrat en jägare jaktkort, varvid han uppvisat ett, som dels hade den antecknade giltighetstiden utgången redan den 30 juni, dels också visade tydliga spår av att vara ändrat. Jägaren ifråga var nu instämd av landsfogde Broms för förfalskning och inställde sig-personligen samt erkände, att han ändrat ett jaktkort för tiden 1941-1942 till 1945-1946. Han sade sig emellertid aldrig ha uppvisat kortet någon gång under den giltighetstid vilken han genom förfalskningen angivit och aldrig ens varit på jakt under denna tid. Åkl. ansåg dock att uppsåtet varit att vilseleda och även om han ej heller denna gång skjutit räcker dock bärande av vapen som olaga jakt och bör vara tillräckligt för att vapnet skall förklaras förverkat.
Svar:s rättegångsbiträde advokat Kjällman menade, att då den åsatta giltighetstiden icke längre var någon giltighetstid hade förfalskningen icke längre berett svar. någon fördel och för närmare undersökning av det brottsliga i detta begärde han uppskov, varför målet åter förekommer den 23 jan.

Otukt mot minderåriga.
Ett par mål, vilka handlades av landsfogde Broms, gällde otukt mot minderåriga flickor. I det ena blev det villkorlig dom, i det andra frikännande enär svarandena emot deras bestridande icke ansågos haft kännedom om vederbörandes ålder.

Fylleri eller sömndrucken?
En byggnadsarbetare från Klintehamns landsfiskalsdistrikt var av landsfiskal Jakobson instämd för fylleri vid ratten. Han hade vid ett tillfälle kört från sin arbetsplats i Slite över Visby mot hemmet, Kommen till Sion i Västerhejde hade han på en raksträcka kört av vägen och kolliderat med en telefonstolpe. Dem han fått att hjälpa sig få bilen ,ur diket igen hade emellertid menat, att han var berusad och underrättat landsfiskalen, men då denne kom till platsen, var han försvunnen. Senare hade han påträffats i hemmet. Företagen blodprovsundersökning visade emellertid på endast 0,72 promille och då sade sig svar. ändå tagit 3 supar sedan han kom hem. I Slite hade han före avfärden varit med om en taklagsfest men påstod sig där fått endast 5 cl.
Åkl. satte emellertid inte stor tro till hans uppgifter, vilka ändrats gång efter annan. Till den som hjälpt honom ur diket hade svar, sagt, då denne påstått att han var berusad, att han ej kunde neka till att det blev för mycket. Denne hade också ansett att han gått vingligt. Själv skyllde svar. dikeskörningen på föregående nattvak och att han därför somnat vid ratten.
För hörande ev vittnen blev det uppskov till 23 jan.

Fylleri endast en gång.
En person är instämd för att vid tvenne olika tillfällen i sept. ha uppträtt berusad i Klintehemn och målet förekom nu för andra gången. Det första fylleriet erkänner han men icke det andre, som skulle ha varit i samband med en danstillställning å torgdagen den 27 sept. Vid det tillfället hade han omhändertagits ev polis och vid en kalabalik skadats. Vid detta tillfälle hördes trenne vittnen, däribland provinsialläkaren, som konsulterats för den skada hen erhållit. Av ingetdera vittnesmål framgick emellertid, att han varit berusad, varför han i detta fall frikändes. För den första gången dömdes han till 30 kr. böter.

Motorcyklist på vådlig färd.
En person, stödd på kryckor, inställde sig vid rätten åtalad för överdådig motorcykelkörning. Han hade den 8 juli lånet en motorcykel och med ägaren på pakethållaren hade han startat samt fått för sig att han skulle köra om en förbipasserande motorcykel. Han satte högsta fart och fortsatte därmed även sedan han passerat den andre och tills han hamnade rätt i ett träd vid sidan av vägen. Passageraren hade kastats 15 m. in i trädgården intill men kom ned på fötterna och klarade sig utan skador. Svar. hade lagts in på , lasarettet, där han vårdats till den 18 sept. och fortfarande fick han ta sig fram på två kryckor. Han hade inget minne av färden. Tidigare olycksdagen hade han förtärt två supar och ett halvt stop dricka, men det ansågs ingen minne av färden. Tidigare på olycksgärt skadestånd från passageraren-motorcykelägaren på 800 kr. godkändes av svar. Rättens ordf. ansåg, att en person, som sli fullständigt kan förlora besinningen, inte bör få ha sitt körkort i behåll. Han dömdes till 25 dagsböter á 1 krona.

Kollisionen vid Ekorrgate.
Såsom redan från föregående rättegångstillfälle meddelades har en kollision ägt rum å Södra landsvägen vid Ekorrgate i Mästerby. Det var en personbil, som kom från Mästerbyhållet, vilken kolliderade med en buss från Visby. Det har varit åtskillig diskussion om vem som var orsak till kollisionen, det har skyllts på en skymmande häck, på regndis och på varandra. Denna gång hördes trenne vittnen. Ett par passagerare i bussen vitsordade, att bussföraren kört försiktigt och att det var personbilen, som körde på. Det tredje vittnet var en fru från gården intill olycksplatsen, vilken sett ut genom fönstret när bussen passerade och konstaterade, att han ”ovanligt nog” körde sakta. Någon signal hade hon inte hört, och hon förklarade, att ”så fruntimmer jag är vill jag dock erkänna, att jag är mycket nyfiken på alla ljud”.
Åklagaren, landsfiskal Jacobsson, ansåg att bussföraren omedelbart bort stanna i stället för att kasta bussen över åt höger och låta den rulla framåt. Härtill invände denne, att om icke hans bromsar hållit denna påfrestning, hur hade det då gått med den lilla bilen? Advokat Wahlberg, som var ombud för personbilens förare, gjorde gällande, att bussföraren åsidosatt vänsterregeln, vartill dennes biträde, advokat Kjällman, invände, att när sikten är dålig och man kommer från en sidoväg bör man vara försiktig.
Dot blev åter uppskov i målet, som ånyo förekommer den 23 jan.

Cyklist på höger kant.
En bilförare stod åtalad för att ha kört på en cyklist, som dock sluppit relativt lindrigt undan. Cyklisten hade kört på höger sida och bilisten hade tänkt att han skulle hålla sig där och ämnade tyst och stilla passera. Cyklisten hade emellertid sett bilisten på avstånd och väntat signal i tid. Då den emellertid inte kom körde han över till vänster med påföljd att han blev påkörd. Anledningen till att cyklisten hållit sig på höger sida i det längsta angav han vara, att den kanten var bättre för cykelåkning. Det var vissa saker, som ännu behövde utredas, och därför uppsköts målet till den 23 jan.

En ko i vägen.
En bilist har vid en kvällskörning träffat på en skock kor. Han hade icke bländat ner men kört sakta och alt såg ut att gå bra. Men så hoppade en ko fram mitt för bilen och påkördes. Bilisten har gjort upp skadan med koägaren, men för sin oförsiktighet fick han nu även 20 dagsböter á 4 kr.

Den tillgripna cykeln.
Vid torgdagen i Hemse tillgrep en yngling från Visby en cykel men mötte lagens väktare efter endast några meters färd. Han har förklarat, att det endast var ett tillfälligt cykellån inom samhället, och då det ansågs, att han icke hadebehov av den för längre färd, togs hans förklaring för gott, varför han dömdes för allenast egenmäktigt förfarande till 20 dagsböter á 3 kr.

För egenmäktigt förfarande
dömdes även en far och son. Deras förseelser bestodo i att de tillvaratagit en anhörigs tillhörigheter sedan denne för brott blivit häktad, trots det att dessa förvarades i rum, som annan fordringsägare hade nyckeln till. De dömdes den förre till 10 dagsböter á 1 kr. och den senare till 15 á 1: 50.

Vårdslösa motorförare.
En förare av lättviktsmotorcykel hade utan att se sig för svängt upp på allmän väg ifrån sin gård och så när kolliderat med en annan förare av liknande fordon. Kollision hade dock undgåtts, men själv hade han kapsejsat och ådragit sig svåra skador för vilket lasarettsvård måst sökas. För sin oförsiktighet dömdes han nu till 15 dagsböter á 1:50.
— En bilist hade med sin bil hamnat mot en stenton, bilen blev skrot men föraren klarade sig. Han fick 30 dagsböter á 1:50.

Överlastad.
En lastbilsförare hade haft mycket för hög last på sin bil. Det blev 10 dagsböter á 1:50.

Ännu spökar omsen.
En affärsman, som ej deklarerat till omsättningsskatt bötade 40 kr. samt ålades vid 300 kr. vite deklarationsverkställighet.

Icke skjutvapen till barn!
Tvenne fäder voro åtalade för det de låtit sina minderåriga barn använda deras skjutvapen. De dömdes till vardera 10 dagsböter á 1:50.

För utevaro
dömdes en instämd till 10 kr. böter samt ålades vid 50 kr. vite att nästa gång låta inställa sig.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284

Landsbygden. Stånga.

STÅNGA.
Baptistförsamlingen höll i söndags kväll ljusfest med anledning av att ny elektrisk armatur inköpts. Efter sång, bibelläsning och bön talade pastor Engwall om ljuset som en Guds gåva till människorna. Pastor Ivar Lundin talade därefter över temat: ”Allting nytt”. Under en paus bjödos samtliga på kaffe. En kollekt upptogs, som steg till kr. 183: 34. Festen, som samlat fullt hus, omramades med mycken sång, dels av musikföreningen och dels av pastor Lundin.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 December 1946
N:r 282

Förlovning

har tillkännagivits mellan lantbrukaren Inge Botolfson, Gumbalde i Stånga, och fröken Ingegerd Karlsson, dotter till lantbrukaren Oskar Karlsson, Koparve i Linde, och hans maka, född Lindgren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

18 gymnasister anmälda till studentexamen.

Samtliga elever i läroverkets fjärde ring, inalles 18 stycken, ha nu anmält sig till vårens studentexamen. Eleverna i L IV äro Gustav Andersson, Visby, Hans Höjmar, Martebo, Wolfgang Mehler, John Odin, Visby, Lennart Stenqvist, Dalhem, Lars-Åke Åström, Visby, Rangi Ahlqvist, Hemse, Elisabet Enekvist, Visby, och Ulla-Britt Lindén, Ulriksfors, samt i R IV Anders Dahlgren, Stånga, Bo Dahlgren, Malmö, Gilbert Enekvist, Visby, Sven Gardell, Ala, Nils Jacobsson, Öja, Erik Nygren, Bertil Stålhandske, Astrid Hägg och Elisabet Pöpke, Visby.
Till realexamen ha anmält sig från klass 55 Evert Engström, Hugo Struve, Gunvor Gröndahl, Kerstin Lundgren, Evy Nilsson och Barbro Wennberg, samtliga från Visby, samt från klass 44 Nils Buskas, Björke, Willy Engström, Lars-Erik Jacobsson, Visby, Bertil Jonsson, Tingstäde, Asta Andersson, Solveig Karlsson, Sigrid Nilsson, Fårö, Ulla-Britt Nilsson, Visby, Inga Norman, Halla, Margit Olofsson, Visby, och Valborg Olofsson, Lojsta.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225