Hälsingepojkarna

komma, som av annons idag framgår, att företaga en turné på Gotland. Början göres i Visby den 24 d:s och sista uppträdandet blir 6 maj i Stånga.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 April 1937
Nr 84

Landsbygden. Stånga.

STÅNGA, 12 april.
Femtio år fyllde i lördags fru Elin Jakobsson, maka till lantbr. Josef Jakobsson, Bosarve i Stånga. Uppvaktningarna började tidigt på morgonen då representanter från Stånga missionsförsamling uppvaktade med tal och sång samt överlämnade blommor. Tal hölls av hrr Gösta Stenberg och Oskar Pettersson. Fru Nilsson, Dals, läste poem och ett mycket trevligt hyllningskväde hade författats av fru Maja Jakobsson och Frida Andersson. Vid middagstiden uppvaktade släktingarna, vilka överlämnade värdefulla presenter och senare på kvällen anlände ytterligare inbjudna. Dagen förflöt under god stämning. Tal hölls av past. E. Larsson, Hemse, och nämdeman K. V. Palmkvist, Vall. Sång utfördes av sångarna på platsen samt av folkskollärare Simon Jakobsson m. fru Viklau, frök. S. Ståhl, Mariannelund, och fru Larsson, Hemse. Herrskapet Jakobsson sörjde på ett lyckligt sätt för den lekamliga undfägnaden. Från rikt dukade bord serverades mat och kaffe. Sist frambar fru Jakobsson sitt hjärtliga tack för all uppvaktning.
Fru Jakobsson är en varm missionsvän och hon har under de gångna åren utfört ett gott och välsignelserikt arbete. I unga år tjänade hon som söndagsskollärarinna i Mästerby och de senare åren har hon varit en nitisk och uppoffrande medlem av Stånga missionsförening. Alltid glad och hurtig till sitt väsende har hon vunnit mycken sympati och många vänner.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83

Landsbygden. Stånga.

STÅNGA, 12 april.
Stånga m. fl. socknars erkända sjukkassa hade i går årssammanträde i skolan under ledning av hr J. O. Karlström, Herrvide. Därvid godkändes vederbörliga berättelser, och ansvarsfrihet beviljades. Till styrelseledamöter omvaldes hrr J. O. Karlström, ordf., O. Petersohn, Gumbalde, kassör, Karl Karlsson, Gumbalde, sekr., E. Söderlund, Herrvide, samt Th. Lundgren, Bosarve. Revisorer blevo likaledes som förut hrr A. Runander, Herrvide, och A. Bergström, Herrvide.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82

Mellersta Gotlands andelsmejeriförening

har nu framlagt sin berättelse för år 1936.
Det framgår av denna berättelse, att föreningen vid sina mejerier och skumstationer under det gångna året invägt 19,500,252 kg. mjölk mot 19,631,757 kg. närmast föregående år.
På de olika mejerierna och skumstationerna fördelar sig denna mjölkmängd på följande sätt;
Visby 3,787,443 kg. (år 1935 3,996,140 kg.),
Havdhem 2,961,526 kilogram (2,888,909 kg.)
Stånga 2,016,344 kg. (2,051,863 kg.),
Hemse 1,796,957 kg. (1,726,073 kg.),
Isums 1,519,809 kg. (1,437,755 kg.),
Martebo 1,382,918 kg. (1,281,412 kg.),
Barlingbo 1,201,859 kg. (1,244,288 kg.),
Skäggs 1,124,485 kg. (1,092,235 kg.),
Bjärges 1,053,674 kg. (1,081,959 kg.),
Larsarve 939,837 kg. (1,101,663 kg.),
Etelhem 877,311 kg. (947,526 kg.) och
Roma 838,109 kg.
För den invägda oskummade mjölken har betalats kr. 2,255,820: 11, vilket i medelpris till leverantörerna under året utgör 11,57 öre pr kg. mot 10,76 öre pr kg. föregående år och 9,95 öre år 1934.
I mjölkavgifter har under året till Svenska mejeriernas riksförening inbetalts kr. 376,657: 12 och i prisutjämningsbidrag har erhållits kr. 706,717: 76, vilket utgör ett överskott av kr. 330,060: 64.
Vid Barlingbo och Havdhem har tillverkats 702,547 kg. smör och under året har försålts 694,190 kg. till ett värde av kr. 1,503,373: 68 eller pr kg. kr. 2,16,6. Riksnoteringen å runmärkt smör har under året varit i medeltal kr. 2: 21.
Osttillverkningen har under året uppgått till. 115,519 kg. helfet och 10,164 kg. halvfet ost.
Räkenskaperna balansera å ett belopp, av kr. 2,581,480: 12 och som vinst för året redovisas ett belopp av kr. 234: 72. Föreningens fonder uppgå till kr. 97,290: 71.
Årsstämman kommer att hållas å Stadshotellet härstädes den 24 dennes.

Gotlands Allehanda
Lördagen 3 April 1937
Nr 75

Dödsfall Jacob Olsson.

Tillkännagives att vår käre make och fader Jacob Olsson, lugnt och stilla avsomnat söndagen den 21 febr. kl. 1 f. m. i sitt 83 levnadsår; sörjd och saknad av oss, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och många vinner.
Gumbalde i Stånga den 21 febr. 1937.
Helena Olsson.
Anna Melin, född Olsson.

Vita huvud vila,
trötta ande ila
hem till Gud i frid.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Gotlands läns biodlare förbund

har i dag haft sitt ord. årsmöte å I. O. G. T:s lokal vid Södra Murgatan under ledning av folkskollärare R. Dahlgren, Stånga. Därvid föredrogos vederbörliga berättelser och ansvarsfrihet beviljades. Av styrelseberätelsen framgick bl. a., att inom länsförbundets 8 lokalavdelningar under året hållits 16 möten och instruktionskurser. Som förbundets instruktör vid kurserna har hr Hilding Didriksson tjänstgjort. Hösten 1936 invintrades av förbundets medlemmar 1,150 bisamhällen, därav 1,062 i ramkupor och 88 i halmkupor. Årets rapporterade honungsskörd utgör 18,098 kg. Förbundets medlemsantal utgjorde vid årsskiftet 165, ökning 12.
Till styrelseledamöter omvaldes hrr Joel Sundahl, Hejde, A. Magnusson, Stenkumla, R. Höglund, Eksta, Karl Olofsson, Magnuse i Väte, och R. Dahlgren, Stånga. Suppleanter blevo också som förut hrr M. A. Olofsson, Visby, och J. F. Karlsson, Othem. Även revisorerna, hrr Edvin Carlsson och A. Rohnström, Visby, jämte suppleanten hr E. Eriksson, Lyckås, omvaldes. Till ombud vid riksförbundets möte utsågs hr Karl Olofsson, Väte, samt till länsinstruktör hr H. Didriksson, Stånga. Förbundets sommarmöte skulle förläggas till Sandhamn i Fröjel och anordnas såsom en utflykt.
Efter det föredragningslisten genomgåtts dryftades bl. a. yngelrötan och åtgärder för dess bekämpande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1937
N:r 42

Ladugårdskontrollen under år 1936.

En högst betydande stegring i såväl tillslutning som avkastning kan konstateras under det sistlidna kontrollåret 1/10 1935-30/9 1936 vad beträffar Gotland. Även i ett stort antal andra län har detsamma varit fallet, särskilt vad beträffar tillslutningen. Detta måste anses utgöra ett belägg för att, jordbrukets män alltmera fått blicken öppen för de fördelar, som kunna vinnas genom en rätt utnyttjad ladugårdskontroll. Hösten 1935 tillkommo 40 nya medlemmar varför en ny lokalavdelning, Rone—Burs måste startas, hösten 1936 startade ytterligare 2 föreningar, Väte och Linaorten, medlemsantalet steg med 55 st. till 743 med tillsammans c:a 7,050 kor. Detta koantal utgör 26 proc. av totala antalet i länet. För hela riket föreligger uppgift om att c:a 17 proc. äro under kontroll med växlingar från 37 proc. i Malmöhus och Södermanlands län ned till 2 proc. i Västerbottens län.
Utbredningen på Gotland är dock mycket ojämn. Således äro i Linde, Björke och Halls socknar över 70 proc. av korna i kontroll, 13 socknar, däribland Gotlands kreatursrikaste socken, När, sakna ännu någon kontrollerad besättning. Stor utbredning har verksamheten även i Akebäck, Bro, Havdhem, Roma och Hogrän, socknar, vilka ha över halva koantalet med i kontrollförening. Hejnum, Stenkyrka, Martebo, Källunge, Endre och Lye ha 45 proc. eller däröver.
Avkastningsstegringen sedan föregående år uppgår till 48 kg. mjölk, 0,03 proc. fett och 3,5 kg. smörfett. Årets medelavkastning på 6,267 kontrollerade kor uppgår till 3,370 kg. mjölk med 3,95 proc fett, utgörande 134 kg. smörfett och är den högsta, som hittills redovisats. I och med denna avkastningsstegring har länet för första gången kommit att ligga över riksmedeltalet.
Medelkoantalet per kontrollerad besättning är lågt, 9,11 st., motsvarande siffra för riksmedeltalet är 16,6.
Enligt foderredovisningen har foderförbrukningen uppgått till 2,502 fe per ko, varav 334 fe kraftfoder. Av detta senare utgjordes 130 fe av oljekakor o. d. inköpta saker, således c:a 125 kg. per ko och år.
Den procentuella fördelningen av fodret har varit:

kraftfoder 13,5 proc.
därav oljekakor, o. d. 5,2 proc.
rotfrukter, blast och betmassa 21,2 proc.
ensilage och grönfoder 0,2 proc.
bete 39,9 proc.
hö 16,1 proc.
halm och agnar 9,1 proc.

Sedan föregående år har höförbrukning och bete ökat med vardera c:a 1 proc., medan användningen av kraftfoder och halm minskat lika mycket.
Jämföres avkastning och foderförbrukning under år 1936 med medeltalssiffrorna åren 1910-14 kommer man till det intressanta resultatet att avkastningen ökat med över 1,000 kg. mjölk, 0,20 proc. fett och 46 kg. smörfett eller c:a 50 proc., detta medan foderförbrukningen ökat med c:a 500 fe. Ökningen i foder utgöres uteslutande av grovfoder, kraftfoderanvändningen, såväl av inköpt som av hemmaproducerat sådant har minskat med c :a 75 kg. per ko.
Under året utrangerade kor uppgå till c :a 1,300 st. eller 20 proc. av hela antalet. Detta ger en medellivslängd på c :a 5 år efter första kalvningen. Emellertid torde ett avsevärt antal av de utrangerade korna försålts till liv, varför säkerligen den verkliga medel-1 livslängden blir något större.
I kontrollavgift har i likhet med de närmast föregående åren av medlemmarna erlagts 2 kr. per helårsko och 1 kr. per halvårsko. Stat och hushållningssällskapet ha för verksamhetens upprätthållande tillskjutit 9,930 kr. Den verkliga kontrollkostnaden per medelko uppgår till 3,78 kr. varav 1,58 kr. av allmänna medel.
Roma lokala kontrollförening har tidigare under ett par år legat främst vad beträffar avkastningens storlek men har i år distanserats av 4 st. föreningar, nämligeå. Stånga, Fardhem, Martebo och Havdhem, vilka nått 150, 149, 147 och 146 kg. smörfett medan Roma stannat vid 140 kg. 10 föreningar ha nått 130-140 kg., 8 st. 120-130 och en 110-120 kg. smörfett. Samtliga föreningar ha hunnit över 3,000 kg. mjölk.
Antalet besättningar, som uppnått en avkastning av mer än 150 kg. smörfett har ökats till 152 eller 22 procent av samtliga mot 19 proc. föregående år. Antalet besättningar med lägre avkastning än 100 kg. har nedgått från 7 till 5 proc. Variationerna i avkastning mellan de skilda besättningarna äro givetvis mycket stora, vad beträffar mjölkmängden har den bästa besättningen 5,295 kg. medan den sämsta endast uppnått 1,842 kg. Fetthalten varierar från 3,44 proc. ypp till 4,88 proc. per besättning, således med mer än 1,5 proc. Denna skillnad bör åstadkomma över tre öres merbetalning för mjölken per kg.
De högst avkastande besättningarna under året hava varit:

Hj. Svensson, Björlunds, Källunge, kor: 5295 X 4,20 = 222
K. Fardstedt, Stenstu, Fardhem, kor: 5195 X 4,14 = 215
A. Gahne, Kams, Halla, kor: 4806 X 4,24 = 204
H. Löf gren, Busarve, Roma, kor: 4480 X 4,45=199
S. Björkegren, Bjers, Endre, kor: 4771 X 4,00 = 191

Uträknas medelresultatet senaste åren komma följande 10 besättningar främst:

K Fardstedt, Stenstu, Fardhem: 13,14 kor: 4877 X 4,02 = 196
A. Gahne, Kams, Halla, 15,38 kor: 4619 X 4,11= 192
A. Larsson, Suderbys, Källunge, 10,66 kor: 4206 X 4,39 = 185
Th. Lithberg, Busarve, Roma, 7,95 kor: 4582 X 4,04 = 185
O. Wiman, Karby, Roma, 4,69 kor: 4201 X 4,34= 185
O. Ekström, Myra, Martebo, 5,67 kor: 4404 X 4,14 = 182
E. Hägg, Mickelgårds, Västkinde, 2,70 kor: 4696 X 3,82 = 180
E. Larsson, Tomta, Rone, 5,41 kor: 4192 X 4,26 = 179
H. Hedergren, Girorings, Havdhem, 11,69 kor: 4044 X 4,32 = 175
C. Carlsson, Stenstu, Stenkyrka, 10,86 kor: 4560 X 3,81 = 174

SRB-rasen dominerar i länet och ej mindre än 631 besättningar ha av vederbörande ägare uppgivits tillhöra denna avelsriktning. Antalet låglandsbesättningar är 7, medan de med oordnad avelsriktning uppgå till 46 st. Tuberkulosen bekämpas i 640 av de 688 besättningarna.
De stamboksförda, renrasiga korna uppgå till 327 st., 323 av SRBras och 4 av låglandsras. Medelavkastningen för dessa uppgår till 3798 X 4,03 = 153 för SRB- och 5064 X 3,67 = 186 för låglandsdjuren. Största antalet sådana djur finnas i Martebo, Fardhems, Bro, Dalhems och Havdhems kontrollområden.
Den högstavkastande kon beträffande mjölkmängd och smörfett är 15 Molly SRB 47032 II, tillhörig E. Lindgren, Odvalls i Stånga. Kon har under kontrollåret lämnat en avkastning av 7481 X 4,07 = 304. Högproducerande kor äro även:
16 Lea, tillh. S. Fredriksson, Halor, Rone med 5656 X 5,06 = 286.
29 Majros Gt 3580 I, tillh. A. Larsson, Dalbo, Halla, med 6167 X 4,54 = 280.
56 Lova SRB 60413 R, tillh. A Gahne, Kams, Halla, med 6664 X 4,21 = 272.
Av dessa senare uppnådde 16 Lea och 56 Lova även föregående år synnerligen hög avkastning.
En allmänt utbredd uppfattning är att år 1936 varit ett ”tjurkalvsår”. Enligt kontrollassistenternas lämnade uppgifter synes även denna uppfattning vara riktig, i det att inom de kontrollerade besättningarna ej mindre än 62 proc. av de födda kalvarna varit tjurkalvar.
—gg—.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Göta Lejon

Glada Gossars Galaföreställning
”En munter. komedi, en lustig och
glad film, där utmärkta cirkusnum-
mer, glada äventyr och romantik få
ta åt sig var sin del av framgån-
gen.” D. N.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35

Andelaslakteriets distriktsmöten.

Distriktsmöte hölls i går i kommunalrummet i Stånga under ordförandeskap av lantbr. Josef Jacobsson, Bosarve. Såsom representanter för andelsslakteriets styrelse närvoro direktör Edv. Wahlgren och lantbr. Nils Pettersson, Bomunds i När.
Till ortsombud valdes följande: för Burs J. Hansson, Sixarve, med Hugo i Andersson, Gläves, som suppleant, i för När Edvin Häglund, Hallbjänne, suppl. Joh. Häglund, Hallbjänne, för Lau Gunnar Larsson, Hemmor, suppleant Hugo Rudin, Hemmor, för Garda Hj. Larsson, Sutarve, suppl. H. Larsson, Smiss, för Etelhem Arvid Melin, Levide, suppl. Axel Krusell, Sigbalde, för Alskog J. N. Jacobsson, Sixarve, suppl. Charles Henriksson, Sixarve, för Lye Uno Hansson, Dals, suppl. Gunnar Hederstedt, Mannegårda, för Stånga Kr. Kristiansson, Maldes, suppl. Emil Lindgren, Odvalls.
Därefter diskuterades frågan angående åtgärder mot försäljning av slaktdjur under sken av livdjurshandel. Sedan dir. Wahlgren redogjort för kommittéförslaget, enligt vilket ingen stadgeändring skulle vidtagas utan i stället varje medlem, som sålde livdjur till andra än föreningsmedlemmar, skulle på blankett, som skulle finnas hos ortsombuden, anmäla försålda livdjur, beslöt mötet uttala sig för att rekommendera det, ta tillvägagångssätt vid blivande föreningsstämma.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35