Skogsauktion i Lye.

Torsdagen den 15 december kl. 11 f. m. låter Konrad Larsson, Lyrungs, försälja 70 kbm; stämplad skog i såghagen Vid samma tillfälle kommer att utbjudas en UNGHÄST.
Betalningsanstånd till 1 aug. 1933.
Stånga den 10 dec. 1932.
K. Karlsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289

Från jernvägsbolagsstämman.

Ovilkorlig teckning är gjord för 6,049 aktier; vilkorlig för 1,962, hvaraf 720 aktier för Klinte — Simunde och 500 för Ronebanan. Till styrelseledamöter valdes: Öfverste Vegesach (af styrelsen sedermera utsedd till dess ordf.), doktor Leijer, kamrer Ljungholm, konsul Arweson samt kommissarien Åkerman Stånga. Suppleanter: Auditör Engström och prosten Lyth.
Förslaget till stadgar antogs med några smärre förändringar. Skrifvelse beslöts skola aflåtas till kungl. m:t med begäran om stadgarnes fastställelse, rätt att expropriera jord och om skydd för banan. Dessutom beslöts begära anslag för Visby — Hemsebanan, motsvarande 25 procent af anläggningskostnaden, men med rättighet att inkomma med begäran om förhöjdt statsanslag i och för Klinte- och Ronebanan, så vida Klinte- och Rone-boarne hunne och ville insamla erforderligt belopp för att kunna i bolaget få upptagas.
Sammankomsten varade från kl. 11 f. m. till 42 e. m., då ett kortare uppehåll gjordes, samt fortsattes sedan till vid pass niotiden.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 December 1875.
N:r 96.

Landstinget

sammanträdde förliden gårdag i Hypoteksföreningens hus här i staden under ordförande af herr consuln och ridd. R. Cramér. Till vice ordf. valdes herr lektorn och ridd. C.J. Bergman.
Sex utskott valdes för behandling af de vigtigare frågorna, hvaribland för ”jernväg: frågan”, utsågos: hrr Kolmodin, Bergman Cramér, Granberg från Granskogs i Dalhem, och Leijer, efter lottning med Pettersson Liffride i Stånga.
Afgjorda frågor:
Om 300 kr. förhöjning i lönen för veterinärläkaren i Hemse: afslogs;
Om 500 kr. i tre år för Theoretisktgeologiska undersökningar på Gotland:
bifölls;
Om 750 kr. i tre år till en skola i slöjdundervisning: bifölls, och om 200 kr:s anslag till apoteket i Slite under tre år: bifölls.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 28 September 1875.
N:r 77.

Understöd till aflöning

åt folkskollärare har beviljats nedanstående socknar: Fleringe 80 kronor, Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Hall 70 kr., Norrlavda 60 kr., Tofta 60 kr., Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Hellvi 40 kr., Östergarn 20 kr, Vestergarn 60 kr., Ardre 20 kr., Etelhem 40 kr., Stånga 20 kr. och Sjonhem 60 kr.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Dödsfall Fredrik Melin

Min käre make och vår älskade pappa Fredrik Melin lämnade osshastigt i dag i djupaste sorg och förtvivlan.
Maldes i Stånga den 2 dec, 1932.
Anna Melin, f. Olsson.
Sven. Anders. Gertrud.
Sv. Ps. 487: 6 v.

De, som önska följa den avlidne till hans sista vilorum, samlas i sorgehuset vid Maldes torsdagen den 8 dec. kl. 12 midd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 december 1932
N:r 283

Lundgren, Erik Axel Gösta. Styckjunkare.

Visby skyttegille.
A 7, Visby. Född den 26 september 1905 i Stånga församling. Föräldrar: Theodor Lundgren o. h. h. Hilda f. Persson. Gift 1931 med Tyra Korsman. Medlem i gillet sedan 1941, styrelseledamot 1943, tidigare medlem i Stånga skyttegille. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, Pistm g.

Gotländska skyttar 1944.
Visby skyttegille.

Hägg, Karl-Gustav Jakob, Sergeant.

Visborgs skytteförening.
I 18, Visborgsslätt. Född den 7 juni 1920 i Stånga församling. Föräldrar: J. L. Hägg o. h. h. Ottilia f. Pettersson. Gift 1942 med Birgit Ekman. Medlem i föreningen sedan 1937. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Arméns SkytteM ksp s, Fältidrm g.

Gotländska skyttar 1944.
Visborgs skytteförening.

Förlovade

Sigurd Helling, Hemse
och
Märta Forsman, Västerås.

Erik Häglund, Stånga
och
Birgit Carlsson, Yxnerum.
Meddelas endast på detta sätt.

Ingomund Hansson, Linde.
och
Evy Carlsson, Yxnerum.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Wasteson, Tore Gottfrid, Svetsare.

Stånga skyttegille.
Valersgatan 3, Visby. Född den 24 juli 1916 i Stånga. Föräldrar: Axel Wasteson o. h. h. Edit f. Nordqvist. Medlem i gillet sedan 1930. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Arméns SkytteM s.

Gotländska skyttar 1944.
Stånga skyttegille.

Wasteson, Olof Sture, Hemmason.

Stånga skyttegille.
Bosarve, Stånga. Född den 25 augusti 1924 i Stånga församling. Föräldrar: Axel Wasteson o. h. h. Edit f. Nordqvist. Medlem i gillet sedan 1937. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Stånga skyttegille.