Tillkännagivande.

I här fört handelsregister hava nedannämnda dagar intagits följande anmälanden, nämligen:
den 8 september 1932, att Ernst Fridolf Anshelm Thomsson ämnar i Väte socken, postadress Roma Kloster. idka handelsrörelse under firma Ernat Thomsson;
den 15 september 1932, att Hilda Anna Maria Svensson, samt i Stånga socken, postadress Stånga, idkar handelsrörelse under firma H. Svensson, med avdelningskontor utan självständig förvaltning i Burs socken, ämnar öppna sådana avdelningskontor även i övriga kommuner å Gotlands läns landsbygd, ävensom att änkan ’Anna Stengård ämnar under oförändrad firma fortsätta sin avlidne mans i livstiden under firma Martin Stengård i Follingbo socken, postadress Sylfaste, idkade handelsrörelse; samt den 17 september 1932, att Karl Josef Olofsson ämnar i Othems socken, postadress Slite, idka handelsrörelse under firma Josef Olofsson, samt att Erik Helmer Nordin och Johan Anton Mimer Olsson ämna i bolag idka handels- och snickerirörelse i Othems socken, postadress Slite, under firma Nordin & Co:s Snickeriverkstad.
Visby i landskanslist den 20 september 1932.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219

Södra häradets ordinarie vägstämma

hölls i går i Hemse kommunalrum besökt av 30 sockenombud och en hel del enskilda. Som ordf. fungerade, vägstyrelsens ordf., landstingsman K. J. Levander, och vice ordf. var handl. P. S. Lindstedt i Klintehamn.
Först föredrogos räkenskaperna och vägstyralsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet. Vidare behandlades staten för kommande år, då man räknat med 22 öres uttaxering pr fyrk. Landshövdingen, som bevistade sammanträdet, föreslog att länsstyrelsen skulle få bemyndigande att tillkalla en siffergranskare och att för ändamålet måtte anslås 300 kr., vilket också bifölls. Staten godkändes också i övrigt efter diskussion om en del punkter.
Till suppleeant i styrelsen ,efter vägmästaren R. Segergren valdes. efter votering nämdeman Ansh. Johansson, Anges i Burs. Till revisorer omvaldes landstingsman Bud. Bolin, Alva, och handl. P. S. Lindstoft, Klintehamn, samt nyvaldes byggmäst. K. J. Stenström, Burgsvik, och till revisorssuppleanter omvaldes landstingsman Aug. Jacobsson, Havdhem, och lantby. Emil Olsson, Eskelhem, samt nyvaldes folkskoll. Herrn. Stengård, Linde.
Slutligen beslöts att till allmän väg upptaga Gumbaldekvior i Stånga sedan de iordningställts enligt föreskrifter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Medeltida grindstolpar i Burs.

Burs hembygdsförening har nyligen gjort ett fynd och ett nyförvärv, som är värt ett ögonblicks uppmärksamhet. Det är fragmenten av en hög, rikt ornerad kalksten, vilken utgjort en av grindstolparna till en stormangård från medeltiden. De få lämningarna av detta slag på Gotland ha härigenom fått ett synnerligen viktigt tillskott.
Fragmenten ha legat i en stentur nära Stora Gläves, varifrån de nu bärgats, främst genom Helmuth Petterssons energiska arbete. I tunen lär den ha hamnat för många år se dan, då den hittades i grunden till ett hus, som revs. Då var det emellertid ingen som tänkte på, att den sirade stenen kunde ha något värde. Sägnen berättar, att när Gläves en gång för länge sedan delades mellan två bröder fornos ännu de båda stenarna i, behåll. Men de finge ej stå kvar på sin gamla plats. Bröderna toge var sin, och den ena hamnade i grunden till ett hus på den ena parten under det att den andra kom till granngården och lades om spiselhäll, där värme och vatten från de kokande grytorna snart förstörde den. Det är den förra stenen, som nu kommit i dagen.
Det stora fragmentet är över en meter högt, en halv meter brett och tre dm. tjockt. Det är format som en spetsig gavel i höggotisk stil, överst prytt med ett kors och på sidorna försett med bladornament i olika varianter. Nedanför gaveln äro dubbla ringar inhuggna och i cirkeln utsökt vackra palmettornament. De övriga fragmenten äro av liknande form och drygt halvmeterhöga. Då delarna äro ganska väl bevarade torde det vara möjligt att fullt restaurera stenen, BOM haft en höjd av över två meter.
Det är ingen vanlig klåpare, som huggit de ståtliga grindstolparna. Ornamenten äro utförda med van hand och av stor konstnärlig verkan. Det nåste ha varit en gotländsk atomär stare från något av de stora kyrkobyggena, vilken av storbonden vid Glävo anmodats hugga stenarna för att ge gården en pompös prydnad. Kanske har den rent av huggits av den mästare, som vid 1300-talets början skulpterade den vackra korpur talen i den närbelägna Burs kyrka.
I närheten av den plats där det sällsynta fyndet gjorts, ligger en utplanad ruinkulle med rester av kulturlager. En del av de fynd, som här gjorts, äro av medeitid,a ursprung, och det antagandet torde därför knappast vara för djärvt, att den medeltida stormansgården vid Gläves stad just här. En gammal uppgift, att de båda stenarna en ,gång stått på båda sidor om ”Trullkvior motsäger icke detta antagande. Det kan tilläggas, att man vid dessa me deltidslämningar också påträffat ett stort antal järnsiaggstucken, tydande på gammal järntillverkning.
De höga grindstolparan som företrädesvis äro att söka på södra Gotland, motsvara norra öns stenportaler. De vore som nämts stormangårdens förnäma entre. Gläveisstenarnas närmaste mfotsvarigheter ha vi Vid Hallute i När, vid Domerarve i Öja och vid Hägvide i Stånga. Av dessa torde Bursstenarna ha varit de vackraste. Vid Sigreffs i Vamlingbo finnas ett par liknande med den bekanta runinskriften: Olafram Sudre gjorde oss. Enklare stenar, vilka använts på samma sätt, finnas vid Bilds och Bonsarve i samma socken.
Stehen, som nu påträffats, kommer att under sakkunnig ledning hopsättas och restaureras. Om möjligt kommer en kopia att göras av den förstörda, varefter de båda stenarna en gång åter kommer att resas, troligen vid infarters till Burs Hembygdsgård.
J. N.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 augusti 1932
N:r 191

Svenskt medborgarskap åt svenskbybor.

K. m:t har till svenska medborgare upptagit svenskbyborna Gustaf Andreass Annas och Maria Pettersdotter Annas i Bäls församling, Gustav Kristiansson Hernberg i Lokrume, Gustav Pettersson Hinas i Hörsne med Bara församling och Julia Yrjösdotter Buskas i Stånga församling. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 augusti 1932
N:r 186

Syneförrättning.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av sanka marker tillhörande hemmanen Botvalda, Frigsarve, Gumbalda, Hägvede, Odvalls, Rangvalls och Starrlause uti Stånga socken av Gotlands län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Edvin Jakobsson, Starrlause, onsdagen den 31 augusti 1932 kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.
Visby den 9 aug. 1932.
På tjänstens vägnar:
Gotttr. Wadman.
Statens lantbruksingenjör.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 augusti 1932
N:r 183

Den blockerade ärtbilen spökar.

Den av oss i går omnämda tragikomiska blockadhistorien mot den »prickade» lastbilen från Stånga myr har i dag egendomligt nog upprepats. Den ifrågavarande bilen, som denna gång icke fördes av prickad chaufför, kom åter till konservfabriken med en last av ärter från en av socknarna därute. Resultatet blev att arbetarna vid fabriken vägrade att taga någon som helst befattning med avlastningen av ärterna.
Då bilens ägare senare kom till platsen, stod lasset fortfarande kvar. Han hade intet annat att göra än att häniända sig till ordningsmakten för erhållande av vittnen till den behandling, för vilken han blivit utsatt i utövande av sitt yrke som trafikbilägare. Samtidigt, tillkallade han också en jurist för att söka ordna mellanhavandena om inte med arbetarna så med fabriken. Den odlare, vars ärter bilen medförde, har nämligen kontrakt, att ärtskörden skall levereras vid fabrikens inlastningsdörr, och situationen blir onekligen en smula komplicerad, om fabrikens personal sedan vägrar att emottaga varan.
varje fall blir det fabriken och icke odlaren, som får taga risken av arbetarnes vägran.
Det befanns emellertid, då bilens ägare med vittnen och juridiskt biträde anlände till platsen, att ärterna blivit vederbörligen avlastade. Uppgörelse träffades också med fabriksledningen, att därest historien skulle komma att upprepas, lasten skulle få avstjälpas nå gatan utanför fabriken, vilket redan nu i nödfall brukar tillämpas. Vad sedan arbetarne tänka göra blir väl en angelägenhet, som fabrikens ledning och arbetarne få göra upp i överensstämmelse med gällande avtal. Bilens ägare tillskyndades givetvis åtskilliga kostnader genom de åtgärder, som han måste vidtaga för situationens uppklarande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 augusti 1932
N:r 183

Gotlands valkretsförening av bondeförbundet

har på nomineringsstämma å Stadshotellet i går fastställt partiets kandidatlista till höstens riksdagsmannaval. Man beslöt därvid att gå fram med tvänhe listtyper, den ena upptagrande namnen Th. Gardell, Gans i Näs, Arvid Gardell, Stenstu i Endre, J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro, Oscar Thomasson, Kärrmans i Kräklingbo, Arvid Collberg, Nygårds i Follingbo. och Malcus Andersson, Stjärnarve i Eksta. Den andra listan upptager namnen Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn, Sigurd Hellgren, Pavalds i Lärbro, E. Larsson, Haga i Stånga, L. Pettersson, Nickarve i Vänge, H. Widén, Prästgården i Hogrän, och Axel Sundberg, Oxarve i Hemse. Partibeteckningen är Bondeförbundet under kartellbeteckningen, Gotlands samlingslista.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 augusti 1932
N:r 179

Ett kraftigt åskväder

drog under senaste natten fram över våri.trakter. Ovädret, som nådde sia kulmen vid halvfyratiden, medförde för stadens del en nederbörd på 2.8 mm. Värst utsatt tycks den här gången Follingbo varit. Icke mindre än 20 mm. regn har fallit där under nattens lopp. Även där var åskan ganska kraftig. Hoburgen fick känning av åskvädret klockan tre, men nederbörnen där ute stannade vid 7,1 mm. Stånga och Hemse hade vardera omkring 5 mm. regn med åska, sim dock på det förstnämda stället var ganska svag. I Källunge var nederbörden 12 mm. och även där mullrade åskan kraftigt. rör övrigt tycks .det ha åskat och regnat litet smått över hela ön, ehuru de uppmätta n ed erbö r dsm ängder aa varit ganska ringa. Rapport om några åskslag har icke ingått.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 augusti 1932
N:r 175

Till ledamöter av länsprövningsnämden

för årets taxeringar har länsstyrelsen utsett stationsinspektoren Gottfrid Johansson och agronomen A. G. Olofsson i Visby, förvaltaren G. Stare, Lörje i Hellvi, smedarbetaren Harald Seden, Slite, lantbrukaren Fredian Wahlberg, Qvie i Bro, landsfiskalen Svante J. Lindström, Burgsvik, lantbrukaren Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, handlanden C. A. Wlessman, Vamlingbo, och nämdemannen K. V. Palmqvist, Domarve i Vall.
Till suppleanter ha utsetts snickaren K. F. Söderdahl, Visby, folkskolläraren Aug. Höggren, Hejnum, nemdemannen J. P. G. Endrell, Läcks i Akebäck, handelsföreståndaren Artur Torgin, Stånga, och lantbrukaren Ant. Jakobsson, Bölske i Eke.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147

Till de stora idrottstävlingarna

i Stånga på söndagen har antalet anmälda deltagare blivit mycket stort. I fjol, som var ett rekordår, tävlade sålunda 78 lag i varpa, men i år är antalet anmälda lag nära 90. Av dessa komma omkring 15 i klass I, över 20 i klass II, 35 i klass. III och ett 20-tal i den nya klass IV med stenar utan tag.
Till bakpärk ha anmält sig 14 lag, i frampärk 9 lag och dessutom ha anmälningar inkommit även till stångstörtning och gotländsk femkamp.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146