Till alla som hedrat

min afl. hustrus minne med kransar och blommor och deltagit i min djupa sorg frambären härmed mitt vördsamma tack.
Stånga den 20 febr. 1915.
CARL BERGVALL.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42

Fodret får bortföras.

K. m:t har bifallit kyrkoherden G. A. Kronqvists ansökning om talstånd att under ecklesiastikåret 1915-1916 från Burs kyrkoherdeboställe med Stånga annexhemman få bortföra skördadt stråfoder.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Dödsfall. Sofia Jakobina Bergvall

Att Gud till sig hemkallat min äskade hustru, vår kära, goda moder Sofia Jakobina Bergvall, född Carlgvist, som afled stilla onsdagen den 10 febr.1915 kl 4,55 f. m., i en ålder af 70 år, 2 mån. 24 dagar; innerligt sörjd och i tacksamt minne bevarad af make, barn och barnbarn, släkt och många vänner; ha vi den smärtsamma plikten tillkännagifva.
Stånga den 10 febr. 1915.
Carl Bergvall.
Amalia f. Bergvall och Carl Edling.
Edvin f. Gäfvert och Agnes Bergvall.
Sv. Ps, 484 v. 3. 5.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33

Auktion.

Medelst offentlig auktion måndagen den 8 dennes kl. 10 f. m., försäljer Fredrik Buddin, Sigulds i Lye ett parti utstämplad skog sin s. k. Storhagen. Skogen är bra byggnadstimmer, något dugligt till sågtimmer samt en del passande till troder och ved.
Betalningsanstånd för godkände inropare till nästa 1 oktober.
Stånga den 2 februari 1915.
L. T. JAKOBSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Skogsauktion.

Lördagen den 6 februari kl. 10 f. m., försäljer herr Axel Åkerman, Österlings, Stånga, 136 st. utstämplade furuträd i s. k. Lyeskogshagen, lydande under Österlings i Stånga. Samling vid Österlings. Afverkning i år och nästa år. Betalningsanstånd för betrodda inropare till den 1:a Oktober 1915.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde

varierar enligt officiella handlingar högst väsentligt. Visby domkyrka står främst med ett värde af 250,000 kr. I norra kontraktet kommer Lärbro kyrka därnäst med 90,800 kr. I mellersta kontraltet anteckna vi: Dalhems kyrka 125,000 kr., Roma och Klinte hvardera 75,300, Gothems med landsbygdens största ringklocka 60,000 kr., Hogrän 50.000 med en kyrkkassa af kr. 56,261 kr., Atlingbo 30,000 kr. med en kyrkkassa på 20,000 kr. I södra kontraktet står Öja kyrka högst med ett försäkringsvärde af 100.000 kr.; därnäst kommer Hemse med 80,000 kr., Burs med 69,000 kr. Stånga med 65,000 kr., Lau, Hafdhem och Grötlingbo, (»söderns domkyrka») med hvardera 50,000 kr., Hablingbo med 47,500 kr., däri inräknad 7,500 kr. lösegendom, som troligen ej ingår i de öfrigas försäkringsvärde. Lägst försäkrad af öns alla kyrkor är Fleringe med endast 7,000 kr. värde.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Från landsbygden. Stånga.

Stånga, 7 jan.
Afliden åldring. Församlingens äldsta invånare, änkefru Engela Catharina Enström, efterlefvande maka till framlidne hemmansägaren Petter Enström, Hallegårda i Halla, afled trettondagen i sitt hem i Stånga i den höga åldern af 96 år.
Den aflidna tillhörde den gamla Dalströmska bonde- och spelmanssläkten, hvars insatser i den gotländska folkmusiken, enkannerligen fiolmusiken, under ardertonhundratalets första hälft torde vara för en hel del gamla i godt minne och för de för densamma närmare intresserade af ett senare släkte väl bekant, – en broder till den aflidna var framlidne skolläraren och klockaren i Halla Petter Dalström, på sin tid känd som en af mellersta Gotlands bästa fiolspelare, en gåfva, hvilken som bekant i hög grad öfvergått till sonen, nuvarande folkskolläraren i Hejde, Salomon Dalström.
Det glada spelmanslynnet låg den nu bortgångna visserligen i blodet, men det är detta till trots ett till det yttersta idogt arbete, till hvilket hon gick med glädje, ett nära sekellångt lifsverk för ett gotländskt bondehems rationella skötsel efter gammalt hedervärdt mönster, hvilket den gamla nu lämnar bakom sig.
Varmt intresserad för gammal god gotländsk hemslöjd, som den nu aflidna var, gaf hon ända in i sena åldern vackra prof på hvad hon härutinnan förmådde och tillerkändes vid utställningen i Visby 1904 medalj och penningpris för alster häraf som hon, då åttiosexårig, utfört.
En i allo redbar och präktig gotländsk kvinna af urgammal gotländsk stam, en sådan, hvaraf det numera ges så få, är det som gått bort.
Den bortgångna, sedan närmare tjugu år ånka, sörjes närmast af sonen, folkskolläraren J. P. Enström i Stånga, och två barnbarn.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5

Dödsfall. Engela Catharina Enström

Att min kära gamla mor och vår ömt tillgifna farmor, framl. hemmansägaren Petter Enströms, Hallegårda i Halla, efterl. maka Engela Catharina Enström, f. Dalström, efter blott några dagars sjukdom stilla afled härstädes trettondag jul kl. 11 f. m. i den höga åldern af 96 år och 1 månad, sörjd af oss, öfriga släktingar och många vänner; varder härmed tillkännagifvet.
Stånga skola den 7 januari 1915.
J. P. Enström.
Josef. Ada.

Dödsannons

Hvita hufvud, sof i frid,
Trötta tanke hvila!
Ande, kärleksfull och bild
Uppåt, uppåt ila!
Kära händer stoftet vakta,
Tårar falla ödmjukt sakta
I de spår du lämnat kvar
Efter tysta mödors dar.
Sv. Ps.-b. 484: 1-5; 492: 10, 11.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914-1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Alskog: Födda 2 (1m. 1k.), döda 7 (2m. 5k.); inflyttade 8 (6m. 2k.), utflyttade 18 (8m. 10k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 388 (200m. 188k.); minskning 15.

Lye: Födda 7 (3m. 4k.), döda 4 (3m. 1k.); inflyttade 28 (14m. 14k.), utflyttade 14 (4m. 10k.); vigda intet par; folkmängd 31 dec. 345 (161m. 184k.); ökning 17.
Pastoratets folkmängd 733; ökning 2.

Barlingbo: Födda 19 (12m. 7k.), döda 11 (8m. 3k.); inflyttade 56 (27m. 29k.), utflyttade 47 (29m. 18k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 503; ökning 17.

Ekeby: Födda 6 (3m. 3k.), döda 8 (4m. 4k.); inflyttade 9 (4m. 5k.), utflyttade 13 (5m. 8k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 349.
Minskning 6.
Pastoratets folkmängd 852; ökning 11.

Burs: Födda 16 (8m. 8k.), döda 11 (3m. 8k.); inflyttade 22 (11m. 11k.), utflyttade 36 (20m. 16k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 832; minskning 9.

Stånga: Födda 7 (2m. 5k.), döda 14 (6m. 8k.); inflyttade 24 (13m. 11k.), utflyttade 31 (15m. 16k.); vigde 2 par; folkmängd 697; minskning 14.
Pastoratets folkmängd 1,529; minskning 23.

Dalhem: Födda 13 (6m. 7k.), döda 5 (4m. 1k.); inflyttade 30 (10m. 20k.), utflyttade 22 (7m. 15k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 601; ökning 16.

Ganthem: Födda 6 (2m. 4k.), döda 4 (2m. 2k.); inflyttade 19 (8m. 11k.), utflyttade 26 (13m. 13k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 293; minskning 5.

Halla: Födda 7 (3m. 4k.), döda 5 (4m. 1k.); inflyttade 32 (16m. 16k.), utflyttade 34 (23m. 11k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 317; hvarken ökning eller minskning.
Pastoratets folkmängd 1,211; ökning 11.

Endre: Födda 13 (8m. 5k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 41 (22m. 19k.), utflyttade 53 (28m. 25k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 340; minskning 6.

Hejdeby: Födda 11 (6m. 5k.), döda 5 (2m. 3k.); inflyttade 30 (13m. 17k.), utflyttade 26 (15m. 11k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 252; ökning 10.
Pastoratets folkmängd 592; ökning 4.

Fole: Födda 9k., döda 8 (2m. 6k.); inflyttade 13 (4m. 9k.), utflyttade 24 (8m. 16k.); vigde inget par; folkmängd 31 dec. 423; minskning 10.

Lokrume: Födda 4 (2m. 2k.), döda 4 (1m. 3k.); inflyttade 47 (26m. 21k.), utflyttade 38 (22m. 16k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 430; ökning 9.
Pastoratets folkmängd 853; minskning 1.

Fardhem: Födda 9 (7m. 2k.), döda 10 (4m. 6k.); inflyttade 14 (8m. 6k.), utflyttade 12 (8m. 4k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 385; ökning 1.

Linde: Födda 13 (7m. 6k.), döda 5 (1m. 4k.); inflyttade 22 (12m. 10k.), utflyttade 23 (12m. 11k.); vigde inget par; ökning 7.

Lojsta: Födda 7 (3m. 4k.), döda 4 (1m. 3k.); inflyttade 13 (7m. 6k.), utflyttade 7 (4m. 3k.): vigde intet par; folkmängd 31 dec. 309; ökning 9 pers.

Pastoratets folkmängd 1,120; ökning 17.

Garda: Födda 8 (4m. 4k.), döda 7 (3m. 4k.); inflyttade 11 (7m. 4k.), utflyttade 10 (4m. 6k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 456; ökning 2.

Etelhem: Födda 12 (8m. 4k.), döda 15 (8m. 7k.); inflyttade 31 (12m. 19k.), utflyttade 31 (16m. 15k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 577; minskning 3.
Pastoratets folkmängd 1,033; minskning 1.

Grötlingbo: Födda 6 (3m. 3k.), döda 10 (5m. 5k.); inflyttade 16 (6m. 10k.), utflyttade 35 (19m. 16k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 618; minskning 23.

Fide: Födda 2 (1m. 1k.), döda 4 (2m. 2k.); inflyttade 5k., utflyttade 9 (6m. 3k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 281; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 894; minskning 28.

Hafdhem: Födda 15 (10m. 5k.), döda 12 (8m. 4.k); inflyttade 45 (22m. 23k.), utflyttade 33 (14m. 18k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 738; ökning 16.

Näs: Födda 7 (6m. 1k.), döda 5 (4m. 1k.); inflyttade 6 (4m. 2k.), utflyttade 10 (4m. 6k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 379; minskning 2.
Pastoratets folkmängd 1,117; ökning 14.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

I här förda föreningsregister

har denna dag intagits följande beträffande Strömma handels- och industriförening i Stånga utan personlig ansvarighet, som har sitt säte i Stånga socken:
Föreningens styrelse utgöres numera av handlanden Carl August Jakobsson i Bjerges, Lantbrukaren Hugo Pettersson i Myrungs, Linde socken, Carl August Elfström och Charles Elfström i Oleifs, Levide socken, Lars Theodor Jakobsson i Bosarve, Stånga socken, Arvid V. T. Laurin i Sandarve, Fardhems socken, Hjalmar Johansson i Tings, Kräklingbo socken, Karl Levander i Bole, Havdhems socken och Alfred Hansén i Hällhage, Barlingbo socken, med lantbrukarna Nils Jönsson i Maldes, Stånga socken, Johan Hansson i Lyrungs, Lye socken, Olof Haglund i Hagvide, Stånga socken, Gabriel Jakobsson i Bilds, Vamlingbo socken, och Anton Larsson i Vennes, Sundre socken, såsom suppleanter. Firman tecknas av Carl August Elfström och Lars Theodor Jakobsson var för sig.
Visby å landskansliet den 20 februari 1913,
Landshövdinge Ämbetet
Oscar Melin.
N. Th. D. Westman.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45