Fjärdingsmännen.

Fjärdingsmannen i Klinte polisdistrikt Herbert Hallgren åtnjuter dels semester 19 aug.—L1 sept., dels tjänstledighet 2 sept.—1 okt. med chauffören G. A. Krusell i Klintehamn som vikarie.
— Fjärdingsmannen i Eksta och Sproge socknars polisdistrikt G. Gardelin åtnjuter fortsatt tjänstledighet på grund av sjukdom fr. o. m. den 20 dennes till utgången av innevarande år. Jordbruksarbetaren Hj. Gardelin i Eksta är vikarie.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Målningsarbeten i Sproge kyrka.

Byggnadsstyrelsen — har lämnat Sproge församling tillstånd till vissa invändiga ommålningsarbeten i sin kyrka. Färgsättningen på platsen bör ske efter samråd med personer, som styrelsen godkänt, exempelvis bitr. länsarkitekten O. Karth. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Augusti 1938
N:r 182

Sproge kyrkas renovering.

I yttrande till byggnadsstyrelsen över förslaget till målningsarbeten i Sproge kyrka framhåller riksantikvarien, att ämbetet bör underrättas för den händelse vid arbetets utförande äldre kalkmålningar eller annan dekoration skulle anträffas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 28 Juli 1938
N:r 171

Fågelfynden.

Hr Daniel Kviberg, Bosarve i Sproge, meddelar, att han den 21 juni hittat en ringmärkt fågel i den s. k. Mellingsmyr i Sproge. Fågeln, som troligen varit en mås — endast skelettet och vingarna funnos kvar — bar en ring om vänstra benet med inskriptionen Vogelwarte, Sembach 5172 Helvetia.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Norska skeppet Brenda,

skeppare E. Brun, hvilket strandat utanför Sproge, ankom till Visby hamn i måndags, fördt på släp at bogserångaren Hero.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Augusti 1876
N:r 64

Norska skeppet Blenda,

skeppare E. Brun, hvilket strandat utanför Sproge, ankom till Visby hamn i går, fördt på släp at bogserångaren Hero.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Augusti 1876
N:r 63

Tjänstledighet

har av länsstyrelsen beviljats fjärdingsmannen i Eksta och Sproge socknars polisdistrikt Gustaf Gardelin för en tid av tre månader från den 20 maj 1938. Jordbruksarbetaren Helmer Gardelin har förordnats att tillsvidare bestrida befattningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Maj 1938
N:r 117

Nya förvärv för hästaveln.

Vagabond,
född vid Ejmunds i Mästerby oeh stationerad vid Hexarve i Sproge.
Florett,
född i Halland och inköpt av hingstföreningen i Lärbro.
Vi hänvisa till den presentation, som fanns införd i torsdagsnumret.
Båda försäljningarna ha skett genom A.-B. Fritz Frigren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Maj 1938
N:r 104

Skattekraften växer

betydligt i rikets landskommuner. I sin i dagarna framlagda berättelse över kommunernas finanser år 1934 omtalar statistiska centralbyrån, att det finns ett 20-tal landskommuner som kunna redovisa ett skattekrontal av över 50,000, den mest välsituerade — Solna i Stockholms län ej mindre än 221,492 skattekronor. Å andra sidan finns det jämnt 100 kommuner i landet, som ej förfoga över mera än 100-500 skattekronor. Av dessa ekonomiskt sett mindre bärkraftiga kommuner förekomma ej mindre än 24, alltså nära fjärdedelen, på Gotland. Dessa äro: Hall, Bäl, Vallstena, Hejdeby, Akebäck, Viklau, Guldrupe, Buttle, Ganthem, Norrlanda, Anga, Ala, Gammelgarn, Träkumla, Västergarn, Sproge, Silte, Gerum, Lojsta, Eke, Näs, Fide, Hamra och Sundre. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Åter en svår trafikolycka.

17-åring dödad vid kollision med bil.
Trafiken på våra gotländska vägar krävde i går åter ett dödsoffer, denna gång i Sproge socken, där en yngling på cykel kolliderade med en bil och erhöll så svåra skador, att han avled på vägen till läkare.
En del ungdomar hade på aftonen varit på ungdomsgudstjänst i kyrkan och voro på hemväg därifrån vid niotiden. Bland de åkande befunno sig 17-årige David Söderlund, anställd hos lantbr. Jacob Hederstedt, Snoder i Sproge, samt två pojkar i 14-årsåldern. Dessa tre cyklade tillsammans på den högra sidan av vägen, och Söderlund skulle just svänga ned på avtagsvägen till Snoder, då han påkördes av en mötande bil, förd av lantbrukaresonen Johan Melin, Medebys i Hablingbo. Vid kollisionen träffades Söderlund av bilens vänstra framskärm och slungades med stor kraft mot vindrutan, som splittrades. Därefter torde han ha kastats upp på bilens tak, varifrån han föll ned på vägen. Han fördes genast in till Snoder, och i bilen transporterades han sedan till läkaren i Klintehamn. Trots att han en stund var vid medvetande och kunde tala med de övriga i bilen, avled han innan man hunnit fram till läkaren. Det konstaterades sedermera, att en svår hjässkada orsakat döden.
Landsfiskal Justus Jakobson företog redan i går kväll en preliminär undersökning på platsen, och i dag ha förhör med vittnen o d ägt rum. Olyckan tycks ha tillgått så, att Söderlund, som var en smula oförvägen och tidigare varit utsatt för olyckstillbud, försökt komma före bilen, då han skulle ned på avtagsvägen. Han hade enligt vad de två pojkarna berättat trampat på för att hinna före, och när han skulle ta svängen, hade han av allt att döma kommit för långt ut i vägen. De båda pojkarna stannade däremot i god tid och sluppo alltså undan trots att även de voro på fel sida av vägen. Bilisten uppger, att han icke observerat Söderlund förrän omedelbart före kollisionen. Han har den uppfattningen, att cyklisten kört tvärs över vägen, vilket ju dock motsäges av pojkarnas vittnesmål. Bilens hastighet torde icke ha varit synnerligen stor och den kunde stanna så gott som ögonblickligen.
Den omkomne Söderlund var som sagt 17 år gammal. Han efterlämnar föräldrar och nio syskon och beskrives av sin arbetsgivare som en ordentlig ung man och en god arbetare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 april 1938
N:r 83