Förlovade.

Gösta Lind
Killan Tingström.
Vänge.
Midsommarafton.

Artur Ekström
Linnea Olsson.
Midsommarafton.

Thure Gabrielsson
Linnea Hägg.
Buttle.

David Högberg
Rut Havdelin.
Rute. Hangvar.

John Cedergren
Anna-Brita Blomqvist.
Karlskrona.

Bertil Löthberg
Ruth Lindholm.
Ljungby. Växjö.

Oswald Bergström
Ruth Pearson.
Stockholm. Stockholm.
Slite Midsommardagen.

Ragnar Frid
Gerda Löfström.
Eksta. Sproge.

Jonas Andersson
Ragnhild Olofsson.
Sala. Visby.
Midsommarafton.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144

Klintehamn.

Den 7 juni.
Spinntavlan.
En så kallad spinntävlan har i darr ägt rum härstädes hos fru Karin Smitterberg. Att saken omfattats med stort intresse visade sig däruti att en stor mängd damer kommit tillstädes. I tävlingen deltogo 20 kvinnor. Sedan denna gått av stapel skedde prisutdelning av landshövdingskan Gertrud Rodhe. Prisnämden utgjordes av fruarna Vallin från Bro och Ganström från Lummelunda.
Prislistan fick följande utseende. För ullspinning: första pris fru, Anna Karlsson, Petarve i Sanda; 2 pris fru Cedergren, Snoder i Sproge, och 3 pris mor Vestberg, Eksta; Maria Olofsson, Alvegårda i Sproge; Lydia Bolin, Käbbe
Eksta; Anna Ahlgren, Runne i Sanda: Maggda Björkavist, Dans i Hejde. Dessa erhöllo penningpris.
Tröstpris i form av dukar tillerkändes: fru Frida Nyberg, Snögrinda i Klinte; fru Jakobsson, Bjärs i Guldrupe: fru A. Hederstedt, Snoder i Sproge; fru Vallin, Annexen i Sproge;, fru Augusta Johansson, Klintehamn; fru Anna Johansson, Tyrvalds i Klinte; Hilda Mickelsson, Snoder i Sproge; Elva Grenberg, Mästerby; fr. Jakobsson, Ejvide i Eksta; Julia Björkavist, Hejde.
För spinning av lin utgingo penningpris till följande personer: 1 pris fru Alvhild Pettersson, Lärdarve i Eksta; 2 fru Gibason, Visby; 3 fru Ida Johansson, Deppa i Fröjel.
Landshövdingskan uttalade ett tack för det intresse, som deltagarna lagt i dagen och ett erkännande för jämt och väl utfört arbete. Därjämte framfördes också ett tack till fru Smitterberg, som bjudit alla tillstädesvarande på kaffe.
Den äldsta i tävlingen deltagande var mor Vestberg i Eksta, 94 år, och den yngsta Julia Björkavist. Hejde, 14 år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 juni 1932
N:r 130

Uppköp av remonter

har under de senaste dagarna ägt rum här i länet, på lördagen i Hemse och i går här i staden. Därvid har för statens räkning inköpts 33 hästar, nämligen av följande personer:
A. Jakobsson, Bondarve i Levede. sto (fallet efter Bilbouquet — Maibowl — Effronté 900 kr.; B. Siltberg. Urgude i Sproge, vall. (Veller — Hellas — Effronté) 1,000 kr.: G. Danielsson, Strands, Burgsvik, sto (Veller — Hellas — Modell) 900 kr.; L. H. Matsson. Mattsarve i Sproge, sto (Veller — Kattenau — Jojo — Murillo) 1,000 kr.: A. Andersson, Oppegårds i Vallstena, vall. (Bruleur – Wolffgang – Hannibal). 950 kr.; Fr. Cederlund, Qviungs i Stenkumla, vall. (Sandow XX — Washington — Wolffgang — Solitair) 1,100 kr.; Fr. Cederlund, Qviungs i Stenkumla, vall. (Pikör — Corsänger — Zulu — Pollux) 1.200 kr.; A. Olsson, Norrbys i Hejdeby, sto (Pikör — Alsund — Tapper — Tartar) 1,000 kr.; bankdir. A. Dahlbäck, Visby, sto (Adanie — Birger Jarl) 1,200 kr.; E. Klint, Annelund, Visby, sto (Bruleur — Coriamus — Kabal — Davout) 1,050 kr.; A. Vedin, Fole prästgård, vall. (Sandow XX — Camord — Elffronté) 1,000 kr.; bankdir. H. Wiman, Nygårds, sto (Sandow XX — Nogard — Irmino Belisair) 1.150 kr.; löjtn. C. O. Pettersson. Smitts i Stenkyrka, sto (Pikör — E’claireur — Effronté — Balder) 900 kr.; O. Ahlin, Simunde i Hejde, sto (Pikör — Lothar — Acarius — Caroussel) 1.100 kr.; E. Wikström, St. Tollby i Fole, vall. (Bruleur — Pikör — Hartstein — Tapper) 1,100 kr.; A. Eriksson. Medebys i Ekeby, vall. (Bruleur — Coriamus — Falkirk XX — Warrenby XX) 1.150 kr.; L. Pettersson, Sicklings i Klinte, sto (Lorwatus — Regulas — Janitschar — Illinois) 1.000 kr.; Rosendals A.-B. sto (Sandow XX — Creso XX — Reform XX — Speculation XX) 1,050 kr.: V. Larsson, Kysings i Vall, sto (Bruleur — Pikör — Olymp) 1,000 kr.; G. Dahlström, Österby, Visby. sto (Pikör — Camord — Teheran — Lorenzo) 900 kr.; V. Jakobsson, Bringes i Norrlanda, sto (Bruleur — Alsund — Teheran — Tartar) 1,100 kr.; Hj. Johansson, Tings i Kräklingbo, vall. (Pikör — York — Rostrum — Le Cygre XX) 1,100 kr.; H. Klingvall, Tibbles i Hejdeby. vall. (Bruleur — Pikör — Lorvansen – Stallmeister) 1200 kr.; O. Nilsson, Stenstugu i Bro, sto (Pikör — Jorus — Turf — Ischlums) 1,000 kr.; kapten A. Hylander, Vidunge-Stenstugu i Dalhem. vall. (Bruleur — Baltimore — Lorheim — Hannibal) 1,100 kr.; nämdeman B. Jespersson, Roma kloster, vall. (Sandow XX — Hartstein — Labrador) 1,200 kronor; nämdeman B. Jespersson. Roma kloster, vall. (Sandow XX — Kabal — Indus — Hohenzollern) 1,050 kr.; A. Söderdahl, Valda i Eskelhem sto (Bruleur — Corvettino) 1,200 kr.; Fr. Cederlund, Qviungs i Stenkumla, sto (Bruleur — Nicus — Narcissus — Dundas), avelssto 1,200 kr. E. Pettersson, Unsarve i Halla, sto (kör — Kabal — Effronté) avelssto, 1,200 kr.; E. Hansén, Norrbys i Follingbo, sto (Bruleur — Alsund — Loving — Amadeus — Hannibal) avelssto, 1,400 kr.; A. Söderdahl, Valda i Eskelhem, sto (Lorvatus — Le Cygne XX —Minnessänger), avelssto), 1.400 kr.; C. Lövgren, Puser i Fröjel, sto (Veller —Camord — Incognito — Elffronté), avelssto, 1,200 kr.
De fem sistnämda skola kvarstanna i avel på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 juni 1932
N:r 129

Klinte—Roma Järnvägsaktiebolag

har i dag hållit ordinarie bolagsståmma i Klintehamn under förvaltare K. A. Wallins ordförandeskap.
Förvaltnings- och revisionsberättelserna föredrogos, varvid framgick. datt nettoförlusten å årets rörelse utgjorde kr. 1,4189: 35. Densamma ansågs i första rummet bero på minskad betskörd och därav vållad inskränkning i betfrakter samt i minskad persontrafik. Inkomsterna hade sedan år 1930 minskats med kr. 9,206:92, men samtidigt hade utgifterna minskats med kr. 7,662: 18. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
Till ledamöter i styrelsen återvaldes för två år disponent R. Harksen, Roma, och handlanden P. S. Lindstedt. Klintehamn, samt till suppleanter f. rektor H. Brodén, Klintehamn, och lantbr. V. Göransson, Tjuls i Eskelhem. Till revisorer valdes folkskollärarne G. Malström, Mästerby, och H. Booberg. Hablingbo, samt lantbr. Frid. Wallin. Levede, samt till suppleanter nämdeman K. V. Palmqvist, Vall, lantbr. Emil Olsson, Båtels i Mästerby, och K. Stenström, Botreips i Sproge.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 juni 1932
N:r 126

Exekutiva auktioner.

I den ordning utsökningslagen stadgar kommer att försäljas torsdagen den 3 mars 1932, klockan 12 pådagen hos hemmansägaren Gustav Karlsson, Mafrids i Västergarn: 2 st mjölkkor, och onsdagen den 9 mars 1932 klockan 12 pådagen hos hemmansägaren Axel Kuhl, Bosarve i Sproge: 1 hästrävsa.
Betalning skall erläggas vid klubbslaget. Klintehamns landsfiskalskontor den 25 februari 1932.
Justus Jakobson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

Till årets premiering av mindre jordbruk,

som kommer att försiggå inom det södra premieringsdistriktet, ha nu anmälningarna inkommit till hushållningssällskapet.
Till erhållande av pris ha anmält sig 37 jordbrukare, fördelande sig på följande socknar: Klinte 2, Fröjel 2, Levide 5, Gerum 2, Fardhem 1, Linde 4, Etelhem 2, När 4, Burs 7, Stånga 2, Rone 1, Alva 1, Hablingbo 1, Öja 1, Vamlingho 1 och Sundre 1.
Till erhållande av s. k. premielån för anläggande av gödselstad, verkställande av dikning o. s. v. ha anmält sig 128 innehavare av mindre jordtruk. Antalet anmälda från de olika socknarna äro: Klinte 8, Fröjel 11, ,Eksta 12, Sproge 3, Levide 13, Gerum 7, Fardhem 1, Linde 4, Lojsta 2, Etelhem 1, Garda 3, Alskog 1, Lye 2, Lau När 7, Burs 15, Stånga 2, Rone 3, Eke 3, Alva 5, Hemse 1, Hablingbo 7, Silte 2, Havdhem 1, Näs 1, Grötlingbo 6, Öja 3. Hamra 1 och Vamlingbo 2.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1932
N:r 42

Såsom sökande

till förenade folkskollärare-, klockare-, kantors- och organisttjänsterna i Stenkyrka hafva anmält sig folkskollärarne Olof D. Bolin i Sproge, Otto Palmberg i Eke och J. Örtendahl i Lomaryd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd.

31 Dec. 1899.
Follingbo socken: födda 13 (7 m. 6 k.), dödo 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 67 (27 m. 40 k.), utflyttade 83 (40 m. 43 k.), vigde 2 par, folkmängd 496, minskning 13 personer;
Akebäck socken: födda 3 m., döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 18 (8 m. 10 k.), utflyttade 13 (5 m. 8 k. (folkmängd 159, ökning 6 personer.
Hela pastoratets folkmängd 655; minskning 7.
Alskog socken: födda 8 (3 m. 5 k.), döda 4 (3 m. 1 k.), inflyttade 30 (11 m. 19 k.), utflyttade 26 (13 m. 13 k.), vigde 4 par, folkmängd 466, ökning 8;
Lye socken: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 35 (18 m. 17 k.) utflyttade 19 (7 m. 12 k.), vigde 2 par, folk mängd 302, ökning 17 personer.
Hela pastoratets folkmängd 768 ökning 26 personer.
När socken: födda 19 (9 m. 10 k.), döda 14 (5 m. 9 k.), inflyttade 26 (14 m. 12 k.), utflyttade 47 (22 m. 25 k ), vigde 6 par, folkmäng 1,011, minskning 16.
Den äldste i förs. 93 år.
Lau socken: födda 9 (3 m. 6 k.), döda 9 (2 m. 7 k.), inflyttade 18 (7 m. 11 k.), utflyttade 26 (8 m. 18 k.), vigde 1 per, folkmängd 523, minskning 8.
Den äldste i förs. 94 år.
Hela pastoratets folkmängd 1,524; minskning 24.
Martebo socken: födda 8 (4 m. 4 k.), döda 5 (2 m. 3 k), inflyttade 44 (22 m. 22 k.), inflyttade 33 (16 m. 17 k.), vigde 6 per, folkmängd 342, ökning 14;
Lummelunda socken: födda 11 (5 m. 6 k.), döda 9 (6 m. 3 k.), inflyttade 24 (11 m. 13 k.), utflyttade 65 (30 m. 33 k ), vigde 1 par, folkmängd 369, minskning 39.
Hela pastoratets folkmängd 711, minskning 25.
Rone socken: födda 21 (13 m. 8 k.), döda 20 (9 m. 11 k.), inflyttade 96 (50 m, 46 k ), utflyttade 88 (36 m. 52 k.), vigde 13 par, folkmängd 1,033, ökning 9;
Eke socken: födda 6 (3 m. 3 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 13 (6 m. 7 k.), utflytade 12 (8 m. 4 k.), folkmängd 240, ökning 4.
Hela pastoratete folkmängd 1,273, ökning 13.
Sanda socken: födda 19 (10 m. 9 k.), döda 12 (4 m, 8 k.), inflyttade 71, utflyttade 61 (27 m. 34 k.), vigde 3 par, folkmängd 829, ökning 17.
Mästerby socken: födda 12 (6 m. 6 k.), döde 3 k., inflyttade 27 (10 m. 17 k.), utflyttade 38 (22 m. 16 k.), vigde 5 par, folk mängd 395, mindoning 2;
Västergarn socken: födda 5 (1 m. 4 k,), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 21 (13 m. 8 k.) utflyttade 31, folkmängd 288, minskning 9.
Hela pastoratets folkmängd 1,512, ökning 6.
Alfva socken: födda 8 (2 m. 6 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 39 (23 m. 16 k.), utflyttade 43 (21 m. 22 k.), vigde 3 par, folkmängd 463, minskning 3.
Hemse socken: födda 30 (13 m. 17 k.), döda 9 (4 m. 5 k.), inflyttade 110, (57 m. 53 k.), utflyttade 79 (30 m. 49 k.), vigde 4 par, folkmängd 899, ökning 51.
Hela pastoratets folkmängd 1,362, ökning 48.
Garda socker: födda 4 (1 m. 3 k.), döde 11 (6 m. 5 k.), inflyttade 15 (8 m. 7 k.), utflyttade 31 (12 m. 19 k.), vigde 1 par; folkmängd 442, minskning 23;
Etelhems socken: födda 13 (6 m. 7 k.), döda 12 (3 m. 9 k.), inflyttade 45 (24 m. 21 k.), utflyttade 54 (28 m. 26 k.), vigde 8 par, folkmängd 569, minskning 8.
Hela pastoratets folkmängd 1,011, minskning 31.
Ejsta socken: Födda (8 m. 3 k.), döda (5 m. 4 k.), inflyttade (18 m. 16 k.), utflyttade (16 m. 20 k.), vigde 2 par, folkmängd 598; hvarken ökning eller minskning;
Sproge socken. Födda (1 m. 4 k.), döda (2 m. 1 k.), inflyttade (1 m. 6 k.), utflyttade (9 m. 14 k.), vigde 3 par, folkmängd 326, minskning 14 personer.
Hela pastoratets folkmängd 924, minskning 14.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Auktion.

Genom offentlig auktion som förrättas vid Snoder i Sproge fredagen den 5 instundande Januari kl. 9 f. m., kommer till den högstbjudande att försäljas Claes Larssons förut tillhöriga 11/64 dels mantal Snoder antingen i sin helhet eller ock i mindre lotter. Hemmansdelen, som har utmärkta åbygnader, består af 180 tunnland utmärkt åker, hvaremot återstoden utgöres af äng, utdikad myr samt betesmark. Till hemmanet höra utmärkta släkedyor samt väder- och vattenkvarnar. Undantag besvärer icke hemmansdelen.
Betalnings- och öfriga vilkor tillkännagifvas för utropet.
Hemse den 15 December 1899.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Landsbygden.

(Bref till denna tidning.)
Vestra Gotland, 5 Febr.

Vådadöd. F. d. arbetaren Lars Mårtén, Gandarfve grund i Sproge, skulle sistlidne söndags eftermiddag hämta vatten ur en i närheten af sin bostad belägen brunn. Men halkigt som det var har troligen spannet tagit öfverhalning och den öfver åttioårige mannen befans liggande död i brunnen då hans anförvandter kommo tillstädes.

På ordin. kommunalstämma i December utsågs en komité i en socken söderut, hvilken ägde att uppgöra Stadgar för en kreatursforsäkringsförenting. Endast socknemännen skulle äga rätt att ingå i föreningen. Stadgarna äro nu uppgjorda af komitén och innehålla 27 paragrafer, som naturligtvis ej kunna komma under länsstyrelsens pröfning till vinnande af stadfästelse; — de skola framläggas till antagande eller förkastande å extra kommunalstämma nästa fredag.
Meddelare på gutamålei, hvilka på ett visst håll ingenting annat hafva att säga och göra än förlöjliga sitt eget modersmål, hvilkst, sanningen likmätigt, de på långt när ej äro mäktiga, men använda hvad de kunna för idislande, som är vissa djurarters natur, men borde ingalunda vara — författares, gjorde sina läsare ett stort nöje och sig sjelfva en stor tjenst om de ville skrifva upp sig litet till och i ädlare form.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 6 Februari 1889
N:r 16