Taxeringsnämderna.

På grund av sjukdomsförfall för folkskolläraren Ferman Stengård i Linde har länsstyrelsen förordnat till ordförande i taxeringsnämderna för nedanstående distrikt förande personer, nämligen för Alva och Benlge sard Rone och Eke lantbrukaren Adolf Mattsson i Alva, för Eksta, och Sproge landsfiskalen Justus Jakobson i Klinte samt för Burs och Sanda e. o. hovrättalotarien Fredrik Åberg i Ullgarn.
Som kronoombud i Alva och Rone pastorats taxeringsdistrikt inträder löjtnant A. Forsberg i Hemse i stället för hr Mattsson som utsetts till ordförande.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Dödsfall Jakob Henrik Hafdelin.

Vår käre fader Jakob Henrik Hafdelin avled i natt stilla och lugnt i sitt 77 levnadsår; i tacksamt minne bevarad.
Butvier i Sproge den 22/12 1936.
Barnen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 December 1936
Nr 299

Landsbygden. Sproge.

SPROGE, 21 dec.
Årets tredje ordinarie kyrkostämma hölls härstädes den 19, då ej annat förekom än val av revisorer. Till revisorer för 1937 års räkenskaper för kyrka, skolan och biblioteket valdes J. Kylberg, Bosarve, E. Larsson, Linarve, och J. Persson, Snoder. Till revisor för pastoratets gemensamma kassa utsågs E. Larsson, Lindarve.
Efter kyrkostämmans slut hölls ordin. kommunalstämma. Till ledamöter uti fattigvårdsstyrelsen för en tid av fyra år omvaldes H. Mattsson, Mattsarve, och nyvaldes A. Gustavsson, Skolhuset, istället för fru Lina Hägg, Tjengdarve. Till suppleanter för samma tid utsågs G. Mattsson, Snoder.
Till ordförande uti fattigvårdsstyrelsen för en tid av 4 år omvaldes H. Mattsson, Mattsarve. Att föra socialregister valdes i fattigvårdsstyrelsens ordf. H. Mattsson, Mattsarve. Till ledamöter i barnavårdsnämden för 4 år omvaldes J. Hederstedt, Snoder, Lina Hägg, Tjengdarve, och Hilda Bergström, Skolhuset. Till ersättare utsågos E. Pettersson, Bosarve, och Rosa Mattsson, Bosarve.
Till ledamöter av inkomsttaxeringsnämden omvaldes medelst begärd sluten omröstning A. Gustavsson, Skolhuset, med C. Stenström, Botreifs, som ersättare, A. Hemmander, Lindarve, med R. Frid, Allmännings, som ersättare och H. Mattsson, Mattsarve, med E. Norrby, Snoder, som ersättare. Till sockenombud vid förekommande stämmor under år 1937 med Klintehamn—Roma järnväg valdes C. Stenström, Botreifs, ersättare blev E. Norrby, Snoder. Till sockenombud vid brandstodsstämmor under år 1937 utsågs brandstodsskrivaren Hj Hemmander, Lindarve, ersättare blev G. Mattsson, Snoder. Till ledamot i barnmorskedirektionen för Eksta valdes A. Hemmander Lindarve, ersättare Frid. Engström, Tjengdarve. Revisorer för den borgerliga kommunen för år 1937 blevo Vilh. Jakobsson, Butvier, Axel
Söderström, Vattskogs, och Vilh. Andersson, Alvegårda. Till revisor för den gemensamma barnmorske- och fjärdingsmannakassan utsågs Vilh. Andersson, Alvegårda.
Beslöts att stämmokungörelserna under 1937 skulle uppläsas från predikstolen, samt även kungöras genom anslag å lämplig plats inom kommunen.
Ordförande såväl i kyrkostämman som uti kommunalstämman är C. Stenström, Botreifs.
Efter stämmornas slut hölls auktion för leverans av ved till kyrkan och skolan. Vinterhuggen rå furuved kostade 5 kr. pr. kbm., d:o björkved 8 kr. pr. kbm.
Solglimtens härstädes ledarinna fröken Hilda Bergström hade uti skolsalen i lördags kväll den 19 anordnat försäljning utav syarbeten, som förfärdigats av barnen. Tal hölls av kyrkoherde F. Muckenhirn och kaffe tillhandahölls. Mycket folk var samlat. Till sist utförde Solglimtens barn pjäsen ”De fyra årstiderna”. Försäljningen av barnens arbeten gav gott resultat. Utropare var folkskollärare A. Gustavsson. Kollekt upptogs till fiskarefamiljerna i Sanda. Solglimten arbetar till inköp av en orgel för småskolan.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 December 1936
Nr 298

Eldsvåda i Sproge.

Vid halv 1-tiden i går på middagen utbröt eld vid Norrgårda i Sproge, där en två våningars manbyggnad med vidbyggd flygelbyggnad lades i aska. Gården tillhör Sune Nilsson, men denne hade vid tillfället gått upp i socknen och då han återkom stod byggnaden i ljusan låga. Hans fader, f d handlanden Gunnar Nilsson, hade under tiden gjort upp eld i en spis, där han bränt en del avfall, varefter också han avlägsnat sig och gått ut i ägorna. Elden tros ha uppkommit genom rökgången, vilken var av kloakrör och synnerligen bristfällig.
Den brunna byggnaden var av reveterat trä. Den var försäkrad, manbyggnaden för 6,000 kr och flygeln för 3,300 kr. Dessutom var lösöret försäkrat för 2,400 kr.
Landsfiskal Justus Jakobson hade i går polisförhör om saken och detsamma har fortsatts även under måndagen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 15 Juni 1936
Nr 136

Skogsauktion i Sproge.

Tisdagen den 18 december kl. 10 f. m. låter herr Nilsson, Norrgårds i Sproge till rothuggning, försälja pärkvis c:a 7 tunnland skog bestående av björk och fur. Anstånd till 1 juni 1935. övriga villkor vid auktionstillfället.
Eksta den 10 dec. 1934.
Josef Alström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 December 1934
N:r 292

Nazisterna skola uppträda vid valen.

Nationalsocialistiska arbetarpartiet, d. v. s. lindholmsnazisterna, meddelar, att detsamma kommer att gå fram med egna listor såväl vid landstingsvalen inom länet som också vid stadsfullmäktigevalet i staden.
Till stadsfullmäktigevalen ha fastställts följande listor: i första val kretsen Gösta Harding, laborant, Arvid Lindström, maskinist, Harry Karlsson, vulkanisatör, och i andra valkretsen Agne Fohlström, bilreparatör, Fritz Ekroth, förman, Folke Ahlgren, maskintvättare.
Vid landstingsvalen bli listorna av följande utseende: i Visby stad Karl Thimgren, styckjunkare, Gösta Harding, laborant, i norra valkretsen Axel Jakobsson, ladugårdsförman, Stora Hästnäs, Yngve Ottosson, mjölnare Dalhem, Holger Ohlsson, kronojägare, Tingstäde, Helmer Larsson, lantbr., Anga, Fritz Cederqvist, inspektor, Stora Hästnäs, samt i södra valkretsen Nils Duse, lantbr., Burs, Helmuth Jakobsson, lantbr., Sproge.
Nationalsocialistiska partiet (Furugårdsriktningen) har hittills fastställt valsedel endast för landstingsmannavalet i norra valkretsen, medan det ännu icke har varit bestämt, huruvida partiet skall uppträda i ståden och i södra häradet. Listan för norra häradet har emellertid följande utseende:
Carl. Kihlén, kontraktsprost, Rute (suppl. Helge Erlandsson, jordbr.-arb. Ekeby), Gunnar Lindgren, jordbr.-arb., Hejdeby (Ivar Wigström, jordbr.-arb. Källunge), Anselm Thulin, jordbrukare, Hejdeby (Enoch Bolin, byggmästare, Källunge), Bertil Nilsson, målare, Barlingbo (Johannes Eklund, jordbr., Follingbo), Ely Carlsson, fjärdingsman, Fole, (Albin Ekström, slaktare, Fole), Henning Bergström, byggnadsarb., Ekeby (Hambus Klintberg, småbrukare, Källunge), Henning Ericsson, jordbrukare, Källunge (Arvid Pettersson, jordbrukare, Endre), Ivar Jacobsson, jordbr., Viklau (Johan Glifberg, iordbr., Fole). Partibeteckningen blir både för lindholmare och furugårdare »Nationalsocialisterna».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Anslutningen till andelsslakteriet.

Resultaten från teckningsarbetet för Gotlands Andelsslakteriförening äro: Ala 87 proc., Barlingbo 98, Dalhem 75, Endre 85, Etelhem 98, Fardhem 85, Fole 85, Garda 84, Havdhem 96, Hamra 79, Kräklingbo 91, Lojsta 82, Lokrume 97, Lummelunda 99, Mästerby 89, Norrlanda 93, Silte 94, Sproge 92, Västergarn 76,
Västerhejde 100 proc.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Hästmönstring.

Genom beslut på lördagen här k. m:t anbefallt uttagning inom flertalet av landets hästmönstringsområden av hästar och hästfordon för krigsmaktens första behov i enlighet med den nya lagen. Uttagningen, vilken skall äga rum såväl detta som nästa år, skall bl. a. omfatta sex av Gotlands — nio hästmönstringsområden, nämligen Burgsviks landsfiskalsdistrikt; Klintehamnsdistriktet; Kräklingbo distrikt; samt Visby landsfiskalsdistrikt. Inom samtliga dessa områden blir det uttagning detta år, i Kräklingbodistriktet samt Sproge, Eksta, Fröjels, Klinte, Hejde, Sanda och Väte kommuner även år 1935. I allmänhet kommer uttagningen att ske utan föregående besiktning, i Burgsviks samt en del av Klintehamnsdistriktet dock först efter besiktning. Uttagningen skall som regel gälla åren 1935—38. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Väghinder.

Enligt gjord anmälan komma å nedanvämnde dagar i denna månad följande broar att rifvas och omläggas, nemligen: Onsdagen den 15 och Torsdagen den 16 en bro å allmänna landsvägen emellan Ejsta kyrka och arbetaren Per Fahrstedts bostad i Sproge; kunnande resande under dessa dagar i stället begagna vägen från Ejsta kyrka till Boppartve i Ejsta och derifrån till Sproge; — Fredagen den 17 och Lördagen d. 18 den s.k. Westabro å kommunikationsvägen emellan Lärbro och Kappelshamn, under hvilka dagar nämnde väg blir ofarbar.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 11 September 1875.
N:r 72.