Auktion å rotfrukter.

C:a 300,000 kg. rofvor komma att försäljas å offentlig auktion på följande platser:
Slite å järnvägsstationen den 1 Mars kl. 11 f. m.
Thure Holmqvist.
Visby å J. V. Högvalls gå d, öster, den 2 mars kl. 12 midd. R. Jakobsson.
Roma å järnvägsstationen den 2 mars kl. 10 f. m.
Hj. Johansson.
Tingstäde å jäinvägsstationen den 5 mars kl. 11 f. m.
Nyström.
Burgsvik å järnvägsstationen den 6 mars kl. 12 midd.
Svante J. Lindström.
Betalningsanstånd lämnas godkände köpare till 1 okt. 1915.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Dödsfall. Anna

Tillkännagifves att den gode Guden behagat till sig hemkalla vår älskade lilla Anna, lämnande oss och nära anhöriga i stor sorg och saknad.
Slite den 21 februari 1915.
Selma Sjögren, född Carlsson.
Ebba, Sven.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Gotlands fiskare.

Enligt § 3 uti förslaget till bolagsordning för Gotlands läns Fiskeriförsäkringsbolag kan bolaget ej träda i verksamhet, förrän försäkringar tecknats för minst 30,000 kronor af minst 50 försäkringstagare.
För att utröna möjligheten för bolagets tillkomst har beslutats att göra en försöksteckning af försäkringar, innan beslut enligt § 4 om bolagets bildande fattas. Teckningslistor hafva sålunda nu utsändts till följande personer.
Handlanden Gustaf Du Rietz, Gåsemora, Fårö.
Handlanden O. Larsson, Mölner, Fårö.
Fiskaren Joh. Lindholm, Broa, Fårö.
Handlanden K. F. Smitterberg, Fårösund.
Fiskaren John, Sundgren, Lergraf.
Fiskaren L. N. Olsson, Slite.
Fiskaren J. A. Sandelius, Boge.
Fiskaren L. Klintbom, Boge.
Fiskaren O. N. Söderström, Gothem.
Handlanden O. W. Lindahl, Katthammarsvik.
Fiskaren G. Rosvall, Härvik.
Fiskaren Carl Gottberg, Rodarfve, Härvik.
Fiskaren Emil Siggelin, Härvik.
Fiskaren J. Nordberg, Rommunds, Gammalgarn.
Handlanden J. G. Claudelin & C:o, Ljugarn.
Fiskaren N. Hallqvist, Påvala, När.
Handlanden E. Krokstedt, När.
Fiskaren Karl Ulmstedt, Ronehamn.
Konsul G. Cranmér, Ronehamn.
F. d. lotsförman J. P. Södergren, Grötlingboudde.
Hemmansägaren L. N. Hansson, Rembe, Vamlingbo.
Handlanden C. A. Wessman, Vamlingbo.
Fiskaren Joh. Pettersson, Stenstugu, Vamlingbo.
Handlanden Viktor Hansén, Burgsvik.
Tulluppsyningsman A. W. Lundqvist, Burgsvik.
Nämdeman H. N. Hansson, Burgsvik.
Landstingsman Th. Gardell Näs.
Handlanden K. Blomgvist, Hafdhem.
Handlanden Carl Andersson, Eksta.
Fiskaren J. Pettersson, Gustafs, Fröjel.
Fiskaren L. J. Bökelund, Fröjel.
Handlanden E. Smitterberg, Klintehamn.
Handlanden O. H. Nyman, Vestergarn.
Fiskaren A. R. Widing, Vestergarn.
Fiskaren Reinh. Myhrgren, Vestsrgarn.
Fiskaren A. Myhrström, Vestergarn.
Fiskaren Knut Ekman, Gnisvärd.
Fiskaren Herman Toften, Gnisvärd.
Nils Fribergs skeppshandel, Visby.
Fiskaren Edv. Wigström, Lickerahamn.
Fiskaren John Pettersson, Hallshuk.
Handlanden Fritz Kahl Kappelshamn.
Handlanden J. Bäckvall, Storugns.
Fiskaren A. N. Bolin, Ahr.
Ägare af fiskebåtar och fiskeredskap uppmanas att snarast möjligt hos någon af här uppräknade innehafvare af teckningslistor teckna försäkringar.
Beträffande de med dylik försäkring förenade fördelar hänvisas till vid teckningslistorna fogade förslag till bolagsordning äfvensom till de i samtliga Visbytidningar den 21 november 1914 införd a referaten öfver landskamrerare J. G. Löwgrens föredrag på olika platser å Gotland rörande bolagets förutsättningar m. m.
Visby den 15 februari 1915.
K. P. Kuliander.
Lotslöjtnant. Fiskeritillsyningsman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Dödsfall. Anna Maria Nilsson

Att Gud behagat hädankalla vår älskade moder Anna Maria Nilsson, som efter ett långvarigt, tåligt buret lidande stilla afled i tron på sin frälsare den 15 februari 1915, i en ålder af 80 år, 9 mån., 1 dag, sörjd och i tacksamt minne bevard af barn, barnbarn och barnbarns barn, varder härmed släkt och vänner tillkännagifvet.
Smissarfve i Slite den 16 februari 1915.
JOH. NORRBY.
Sv. psalmb. 488.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

I aktiebolagsregistret

halva intagits följande uppgifter beträffande nedan nämda bolag:
Slite-Roma järnvägsaktiebolag, hvars styrelse har sitt säte i Slite. Firman tecknas af Frans Erik Degerman och Per Axel Forssman hvar för sig.
Aktiebolaget H. A. Lindsströms järn- och maskinaffär, hvars styrelse har sitt säte i Visby: Till styrelsesuppleant i stället för Gustaf Lindberg har utsetts majoren Axel Hjalmar August Sillen i Visby. Firman tecknas af styrelsens ordinarie ledamöter hvar för sig.
Burs handelsaktiebolag, hvars styrelse har sitt säte i Burs socken af Gotlands län: Såsom styrelseledamöter i stället för: Johan Peter Weinberg och Jakob Petter August Akerbäck halva inträdt hemmänsägarne Petter Anton Pettersson och Petter August Pettersson, båda vid Sigdes, Burs socken.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.

Exekutiv auktion i Slite.

Genom offentlig auktion, som förrättas i byggmästaren Herman Nordins i Slite snickareverkstad lördagen den 20 innevarande februari kl. 12 middagen, kommer att exekutivt försäljas ett mindre parti bräder och plank, 2 dörrkarmar, fönsterkarms, 1 skåp, 1 dragkärra och 1/4-delen i en kosterbåt. Betalningen skall er! läggas kontant.
Slite i kronolänsmanskontoret den 5 februari 1915.
THURE HOLMQVIST.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.

Borgenärerna

uti handlanden Karl Gummessons i Stenkyrka och handelsidkerskan Johanna Hööks i Kappelshamn konkurser kallas att sammanträda å stadsfogdekontoret i Visby tisdagen den 16 instundande februari i Gummessons konkurs kl. 1 och i Hööks konkurs kl. 1: 30 e. m. för att besluta om underhåll åt gäldenärerna, pröfva eventuella anbud å bodvarulager samt för att fatta beslut i andra konkursboen rörande frågor.
Slite den 23 januari 1915.
Thure Holmqvist,
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32

Fälttjänstöfningar

i förening med vinterbivackering skola utföras af Gotlands trupper under militärbefälhafvarens ledning 12 och 13 dennes.
Öfningarna komma att utföras på tvänne kårer, A och B; chef för B-kåren blir öfverstelöjtnant Améen och d:o för A-kåren major Gyllencreutz.
Af infanteriregementets båda bataljoner å Visborgs slätt — beväringsrekryterna undantagna — formeras en bataljon så stark som möjligt. Landstormsbefälskursen och landstormen i Slite skola deltaga i öfningarna; öfrig landstorm däremot icke.
Som chef för stridsdomarna skall major Nordenskjöld tjänstgöra.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Sliteångaren Othem,

kapten Gust. Myrsten, anlände i går till Valencia för att lasta sydfrukter på Sverige.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Februari 1915
N:r 26

Borgenärerna

uti handlanden Karl Gummessons i Stenkyrka och handelsidkerskan Johanna Hööks i Kappelshamn konkurser kallas att sammanträda å stadsfogdekow oret i Visby tisdagen den 16 instundande februari i Gummessons konkurs kl. 1 och i Hööks konkurs kl. 1: 30 e. m. för att besluta om underhåll åt gäldenärerna, pröfva eventuella anbud å bodvarulager samt för att fatta beslut i andra konkursboen rörande frågor.
Slite den 23 januari 1915.
Thure Holmqvist,
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23