Genom exekutiv auktion,

som förrättas hos hemmansägaren T. Engström, Kyrkebys i Hangvar, tisdagen den 27 dec. 1932 kl. 1 e. m., kommer att försäljas en ko, 14 år gammal, en ko, 5 år gammal, en ko, 3 år gammal samt två ettåriga kvigor.
Betalningen skall erläggas kontant vid klubbslaget.
Slite i landsfiskalskontoret den 22 december 1932.
Tyko Hanéll.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 december 1932.
N:r 299

Slite.

Kretsmöte
hade morra kretsen av Gotlands blåbandsförbund, omfattande Gothems, Slite och Bunge föreningar, i söndags anordnat i metodistkyrkan i Slite. Mötet skulle på samma gång vara en uppvaktning för blåbandsföreningen i Slite, som i år kan fylla femtio år. Från såväl Gothem som Bunge hade busslaster med deltagare anlänt och även från samhället hade rätt många kommit tillstädes.
Mötet inleddes med anföranden av ordförandena i Gothems och Slite blåbandsföreningar, J. Söderström och Magnus Nilsson, och därefter talade metodistpastor. W. Borg, som i ett föredrag allvarligt och kraftigt manade till arbete och kamp för nykterhetens ädla sak. Därefter samlades de mnärvarande till kaffebordet och efter den paus, som därav vållades, höll en av Gothems blåbandsförenings äldre medlemmar, kapten N. O. Fredriksson, ett anförande och uppläste av honom för tillfället författade verser. Vidare talade pastor Holmberg från Gothem, som bl. a. lade sina åhörare på hjärtat, att nykterheten skall börja i hemmet.
Bunge blåbandsförenings ordförande P. Ringbom framförde därefter en lyckönskan till den jubilerande sliteföreningen. Denna har under de senaste åren stått ganska stilla, men synes nu ha kommit i gång igen. Efter ytterligare inlägg av Magmus Nilsson och J. Söderström, avslutades mötet av Edvin Svensson från Gothem. Gotlands blåbandsförbunds styrelse hade genom sekreteraren sänt en hälsning till mötet, som var alltigenom allvarligt, inspirerande och högtidligt. Den allmänna meningen var nog den: Sådana kretsmöten vilja vi ha fler.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 december 1932
N:r 297

Från östra kusten

af ön skrifver man till oss, att seglatsionen derstädes kan anses börjad, emedan flera segelfartyg, äfvensom en och annan ångare passerat dessa farvatten. Rone hamn är sedan i måndags fullkomligt isfri. Äfven Slite hamn är isfri, Slupen, Mathilda, kapten Tomssons, inkom dit i fredags från Ystad.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Mars 1876
N:r 22

Från hamnen.

Igår inkommo ms Verona, Johansson, från. Stockholm med bensin, ms, Svan, Larsson, från Nynäshamn, tom, och ms. Iris, Karlsson, från Stockholm, tom, samt
avgick ms. Svan till Slite, tom.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 december 1932
N:r 296

Revisionen av järnvägsbolagens räkenskaper.

Till revisor å statens vägnar vid granskningen av Gotlands järnvägsaktiebolags, Klintehamn— Roma järnvägsaktiebolags och Slite—Roma järnvägsaktiebolags räkenskaper och förvaltning för år 1932 föreslår länsstyrelsen i Visby hos k. m:t v. auditören Richard Laurin. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Slite.

Till fjärdingsman
från och med årsskiftet har landsfiskal Hanéll i första rummet uppsatt, kommunen valt och k. befhde förordnat kontorsskrivaren i Burgsvik Gustaf Wilhelm Remén.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 december 1932
N:r 294

Slite.

Till kamrer och kontorsföreståndare
vid Svenska handelsbankens avdelningskontor i Slite efter kamrer K. M. Cederlund, som erhållit begärt avsked, har transporterats kamreraren vid avdelningskontoret i Emmaboda Nils Th. Andersson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Hamntaxorna prolongeras t, v.?

Kommerskollegium hemställer hos k. m:t om förordnande, att nu gällande taxor å hamnavgifterna i Visby, Burgsvik, Fårösund, Herrevik, Härta, Kappelshamn, Katthammarsvik, Klintehamn, Klintsbrovik, Kylley, Ljugarn, Rone, Rute, Slite och Västergarn ävensom taxan å grundpenningar vid lastageplatsen Bungenäs må gälla tills vidare även under år 1933, därest nya taxor icke kunna hinna träda i tillämpning före årets ingång. Taxorna utlöpa med innevarande års utgång och framställningar om nya taxor ha ingivits till kollegium, men hinna icke slutbehandlas före 1932 års utgång.
Även för Furillens lastageplats utlöper gällande taxa med årets utgång, men någon framställning om ny har ej inkommit, och lär ej heller vara att förvänta. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Svenska Röda korsets gotlands distrikt

har i enlighet med 1932 års Gotlands landstings beslut utsett för fyraårsperrioden 1933—1936 inom distriktssköterskenämderna på Gotland såsom ordinarie ledamöter: för Visby provinsialläkaredistrikt fru Alice Svedman, för Slite fru Ester Söderberg, Othem, och fru Marja Lantz, Rute, för Klintehamns fru Karin Smitterberg, för Hemse fru Brita Löfvenberg och för Ljugarns fru Adéle Odin. Såsom suppleanter ha utsetts: för Visby distrikt fru E. Holmqvist, för Slite fru Anna Ekbom, Slite, och hamns fru Elsa Sjöberg, Klintehamn, för Hemse fru Anna Lindström, Burgsvik, och för Ljugarnas fröken V. Erlandsson, Ljugarn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 december 1932
N:r 292

Till barnmorska

i Visby stads andra distrikt har barnmorskestyrelsen antagit fru Hanna Nilsson från Slite.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 december 1932
N:r 292