Idrott och sport.

Gotländska fotbollsserierna.
Tabellerna för höstomgången.

Sedan våra gotländska fotbollserier avslutat höstomgången ha tabellerna följande utseende enligt fotbollförbundets statistik. Enda överraskningen är A. 7, som nu på hösten förfogat över ett utmärkt lag; samtliga matcher ha vunnits. I övrigt äro resultaten de väntade.

Div. I.
spv.oa.f.v.—f. målp.
A. 7:s I. F.440013—38
Visby420213—64
A. I. K.420210—74
Gute41036—122
Västkinde41033—183
Div. II.
A. I. K. B320116—124
Visby B320110—124
Slite310211—92
Rute31029—132
Div. III norra.
Bro421116—105
Stenkyrka421111—105
Othem420216—144
Rute B420213—134
Västkinde B41036—152
Div. III södra.
Roma430115—76
Hemse43017—56
Ljugarn43018—66
Hablingbo41034—42
Rone40045—170

Gotlands Motorcykelklubbs hastighetstävlan
å jordbana äger som förut nämts rum på artillerikårens idrottsplats söndagen den 23 dennes och är öppen endast för motorcyklar. Starten kommer att rum kl. 2 e. m. och sker i heat om två tävlande, och mållinjen är på samma plats varifrån den tävlande startat. Banans längd blir 400 m. och skall för alla klasser köras tio varv. De tävlande komma att indelas i. fem klasser. I bestämmelserna för tävlingen angives vidare, att störthjälm är obligatorisk och tilhandahålles av tävlingsledningen, som består av hrr G. Falck, tävlingsledare, J. Sandelin, H. Gustafson, H. Beckman, H. Pettersson, K. A. Johansson och N. Larsson. Prisdomare äro ingeniörerna H. Pöpke och J. D. Driessen samt fabrikör J. E. Siltberg.
Anmälningstiden utgår den 17 dennes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Gotlandslotsarnas hemvägsersättning nästa år.

Lotsstyrelsen hemställer hos k. m:t om förordnande, att lotsarnas hemvägsersättning även under år 1938 skall utgå med 50 proc. förhöjning vid distanslotsning. Även för lotsning i lotsled eller tillfältig lotsled anser styrelsen förhöjning av hemvägsersättringen alltjämt böra utgå. Denna har vid följande lotsplatser å Gotland föreslagits till 80 Proc., nämligen Visby, Fårösunds, Kylleys, Slite, Ljugarns, Ronehanns, Burgsviks och Klintehamns lotsplatser. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Läkemedelsförråd i Roma?

Innehavaren av apoteket i Slite apotekaren Niklas Sandström anhåller hog medicinalstyrelsen om till stånd att inrätta det planerade läkemedelsförrådet i Roma (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237

Stormens offer.

Den av oss i går i korthet omnämda estländska seglaren, som under ovädret i söndags lyckades taga sig in på Furillens redd, är skonaren Alide, kapten M. Karjam, från Pernau. Fartyget, som mäter 40,22 nettoregisterton och var lastat med kalksten, kom från Ösel och var på väg till Elbing på tyska Östersjökusten, då det blev vinddrivet och på höjden av Östergarn segelslitet. Under rådande hård pålandsvind lyckades så kaptenen på egen hand lotsa sin skuta in på Flurillens redd, något som man i betraktande av vädret, fartygets tillstånd och kustens beskaffenhet just här kan beteckna som en verklig bragd.
Den utanför Landsort havererade finska skonaren Sampo, som på måndagseftermiddagen bärgades intill Nynäshamns redd av motorseglaren Gustaf, är svårt läck, men länspumpas nu i Nynäshamn av Neptunbolargets bärgningsångare. Göteborgsångaren Falksten, som först kom i förbindelse med haveristen, råkade vid försöken att assistera densamma kommo i kollision, varvid Sampo ådrog sig ytterligare skador. Falksten gick då istället in till Landsort för att varsko lotsarna, och dessa i sin tur alarmerade Neptunbåten, men innan denna kommit i kontakt med Sampo, var Gustaf framme och tog Sampo på släp in till Nynäshamn.
Gustaf, som är hemmahörande i Sölvesborg och icke som TT. uppgivit Slite — det finns över huvud taget ingen skonare från Slite med namnet Gustaf — anlände i går hit till Visby.
Helsingforsångaren Verna H, som under söndagen sprang läck, tog sig på måndagskvällen för egen maskin in till Dalarö, där den kvarliggert. t. v.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237

Slite.

En eldsvåda,
som om den icke upptäckts i tid kunnat få rätt stor omfattning, utbröt vid halv 11-tiden i lördags kväll i bagare Ernst Stenströms fastighet vid Storgatan, där flera affärslokaler äro inrymda, nämligen handlanden Oskar Lindtströms skoaffär, Visby beklädnadsaffärs filial samt bagaremästare Olofssons bageri, konditori, servering m. m. Man varseblev vid den angivna tidpunkten eldslågor innanför fönstret till skoaffärens lagerrnum, varför Slite brandkår alarmerades. Den hade snabbt ryckt ut till brandplatsen och brandmännen fingo ett ganska hårt arbete med att släcka elden och förhindra dess vidare spridning. Efter ett energiskt arbete under en halvtimmes tid hade den värsta faran undanröjts, och det. befanns därvid att ungefär halva skolagret hade förstörts av eld och vatten, varjämte lagerlokalen åtskilligt demolerats. I den intill liggande beklädnadsaffären hade elden icke åstadkommit någon skada, men en del rök hade trängt in. En tur i olyckan var det, som nämts, att elden blev upptäckt i tid. ty rätt hård blåst rådde vid tillfället, och lågorna hade fått god näring. Fastigheten är nämligen delvis av trä. Orsaken till eldsvådan var fel i rökgångarna till en kamin i lagerrummet innanför försäljningsbutiken. Skolagret var försäkrat i Köpmännens brandförsäkrings A.-B. och hela fastigheten i Mälaren. Huset bebos av familjerna Stenström och Olofsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 235

Slite blir köping?

Länsstyrelsen har till k. m:t nu överlämnat en framställning från kommunalfullmäktige i Othems socken, att socknen måtte få ombildas till köping samt att för den del av den sålunda nybildade köpingen, som upptages av arkitekt Sven Markelius upprättade förslaget till stadsplan för Slite samhälle, måtte meddelas förordnande om tillämpning av de s. k. stadsstadgarna.
Länsstyrelsen framhåller för sin del bl. a. att för Slite framåtgående samhälle förvärvandet av köpingsrättigheter skulle komma att medföra större fördelar än samhällsformen municipalsamhälle.
Länsstyrelsen hemställer därför att k. m:t ville tilldela köpingsrättigheter åt nuvarande Othems kommun samt att den nya köpingen måtte erhålla namnet Slite.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 oktober 1932
N:r 233

För stöld

har landsfiskalen i Slite häktat och till kronohäktet införpassat siömannen Ture Liljeqvist, född i Kramfors år 1910 och skriven därstädes.
Liljeqvist besökte i lördags hotellet i Slite, där dans var anordnad. Då han skulle avlägsna sig och fara till Fårösund, där hans fartyg låg, hade han försett sig med en överrock, som tillhörde en annan av gästerna. Han hade tidigare på kvällen sökt tillgripa en annan rock, vilket emellertid förhindrats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Från hamnen.

Igår avgingo ms. Svanen, Thorsson, till Danzig, tom och ms. Fredrika, Bergström, till Norrköping, med cement.
Idag inkommo ms, Diana, Påhlsson, från Kylley, tom, ms. Dora, Svensson, från Köpenhamn, med snäckskal och ms, Vida, Fridlund, från Stockholm, tom, samt avgingo ms, Khedingen, Sitkas, till Stockholm med salt, ms. Amor, Bohman, till Oskarshamn, tom och ms. Olga, Nilsson, till Slite, tom.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Biografen Slite

fredagen den 30 sept. kl. 8,30
S. O. S.
afton.
Vid pianot fru Gunnel Sandberg.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Hemse.

Hemse föreläsningsförening.
Skolöverstyrelsen har godkänt följande personer som föreläsare under innevarande budgetår vid Hemse föreläsningsförening över nedannämda ämnen, nämligen f. d. rektorn Rich. Steffen i Visby över ämnet Gotlänningarnas handelsförbindelser i öster och det ryska
väldets grundläggning av svenskarna, kyrkoherden K. Skredsvik i Garda över ämnet En arbetarskald, kyrkoherden Carl Söderberg i Othem över ämnet Franz Joseph Haydn och fil. mag. Arne Sundahl i Slite över ämnet Människan och ärftlighetslagarna. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225