Auktion i Slite.

TORSDAGEN DEN 8 SEPTEMBER kl. 11 f. m. låter Major R. Wibergs sterbhus genom offentlig auktion, som hålles i biograflokalen i Slite, försälja: Antika saker: vacker Karl-Johanssoffa, ekkista med beslag, moraklocka, väggur, stolar, förgyllt spegelbord med spegel, almbyrå, sybord, hillebarder, tavlor. Mahognymöbler: 2 divanbord, brädspelbord; ”byrå med inredning, stolar, nattduksbord. Vit soffa, byrå, lavoar och stolar. Hörnskåp, bokhyllor, orientaliskt rökbord med uppsats, förgylld pendyl. Nysilver: kaffe- och gräddkanna, brödkorg, bordställ. Glas och porslin. Sängkläder, resårmadrasser, div. husgerådssaker, mattor 3,90X4,90 och 1,90X2,70, barnvagn, isskåp, trädgårdsmöbler m. m., m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 april 1939 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Många trafikmål på Allekvia.

Dödskörningen i Follingbo under behandling.
Vårtingets första allmänna sammanträde hölls i går. Rättens ordf.
voro häradshövding K.-F. Pfeiffer samt förste notarie S. Ljungholm.
På uppropslistan hade upptagits 108 mål, varav 65 åklagarmål.

Dödskörningen på Visby—Roma-vägen.
Fiskhandlaren Klas Erik Ohlander, Suderbys i Akebäck, som den 24 juni i berusat tillstånd med bil körde på och dödade mejeristen Arne Johansson från Sylfaste, stod igår inför rätta. Svar. berättade till en början att han nämnda dag på förmiddagen varit inne i Visby, där han fyllt på bensin och sedan återvänt till Akebäck. På eftermiddagen hade han gjort en ny tur till stan och på Stadshotellets tredje klass servering förtärt fyra pilsner under loppet av en timme. Därefter hade han startat mot Roma varvid farten varit omkring 40 km. i timmen. Emellertid hade högra framringen gått ned och bilen till följd härav kastat sig över åt höger just som Arne Johansson passerade. Så skedde olyckan, varefter Olander åkt fram till Roma, där han träffat en bekant och sedan gått in i en trädgård för att sova. Ingalunda för att han kände sig full på något sätt, men han hade ingenting annat att ta sig för just då. Av det inträffade hade han f. ö. förlorat fattningen och blivit upprörd. Förutom de fyra pilsnerna medgav han att han även på förmiddagen förtärt en kaffehalva. Han gjorde gällande att olyckan, som ju kom att kosta en människa livet, orsakats av Ek ringen gått ned och inte på att han varit överlastad av starka drycker och kört oförsiktigt. Blodprov utvisade emellertid att svar. ifrågavarande dag hade förtärt cirka 21 centiliter fyrtioprocentig sprit eller omkring 4 snapsar.
Uppskov till den 22 sept.

Spritpåverkade?
För att i spritpåverkat tillstånd den 1 juli i år ha framfört bil, som till på köpet hade dåliga bromsar, stod byggnadsarbetaren A. J. O. Olofsson från Visby åtalad. Svar., som bestred att han varit rörd av alkohol berättade att han, som arbetat i Roma, på morgonen varit inne i stan och köpt ut två liter brännvin, en till sig själv och en till en kamrat. Tillsammans med ett par bekanta hade svar. senare på dagen i samband med middag druckit ur den ena litern. Ehuru han fått i sig ungefär en tredjedels liter hade han inte känt sig påverkad, utan begivit sig ut med bilen. En person som tyckt att färden var något vinglig hade varskott polisen, som efter en stund också hejdade ekipaget. Tillfrågad om hur det förhöll sig med vinglingen uppgav svar. att det endast tillkommit på skämt. Man hade pratat och skämtat i bilen, men som sagt nämnvärt påverkad var han inte alls. Blodanalysen visade emellertid att svar. förtärt cirka 26 centiliter sprit.
Utslag den 22 sept.
— Påverkad av sprit hade en person, F. S. M. Dahlström i Sjonhem den 18 juni vid Timans i Roma med mötorcykel kolliderat med en hästskjuts, varvid såväl häst som vagn skadats. Svar. uppgav att han nämnda dag tagit ut en liter brännvin i tvenne halvlitersbuteljer. På kvällen hade han i Visby träffat en bekant, som fått medfölja till Stava. På den färden hade man emellertid tagit sig en paus vid Skrubbs, varvid den ena halvlitern kommit till heders och tömts. Kamraten tog emellertid brorslotten medan svar. själv endast druckit två snapsar. Sedan halvlitern sålunda var expedierad hade man efter någon timme fortsatt :den avbrutna färden: Farten hade varit så där 35 å 40 km. i timmen. I kurvan vid Timans stod hästskjutsen, vilken svar. dock upptäckte först när det var för sent. Emellertid hade han signalerat och även försökt bromsa in motorcykeln, vilket dock misslyckades. I stället körde han rakt in i skjutsen. Svar. bestred att han varit påverkad av sprit, medan hans passagerare uppgivit, att föraren varit både vinglig och: haft svårt att passera andra fordon på vägen. Målsägaren begärde nu skadestånd för selar, skaklor m. m. med 37 kr. samt förs minskad arbetsförmåga hos hästen i 45 dagar å 1:50 pr dag eller kr. 67:50. Körsvennen själv hade vid kollisionen fått någon skada i nackmuskeln med ty åtföljande nedsättning av arbetsförmågan, värderad till 30 kr.
För vidare beyisning uppsköts målet till den 22 sept.
— En. 19-årig yngling var instämd för det han den 18 juli i berusat tillstånd framfört en halvtons lastbil. Svar. medgav att han nämnda dag tillsammans med tre kamrater druckit ur en halv liter brännvin. Han hade fått ett par kaffehalvor tidigare på dagen och senare fyra pilsner och en. snaps, vilket förtärts i staden. När man på hemväg hunnit strax utanför stan hade spriten börjat verka och körningen blivit sådan att polisen varskotts. Och när svar. kom hem väntade honom fjärdingsmanhen.
Uppskov till 22 sept. för förundersökning.

Alldeles för bråttom.
En motorcyklist av den yngre årgången hade en kväll i juni haft alldeles för bråttom till dansen i Slite Folkets park . Han hade. inte, ens haft tid att bromsa in en smula i den ganska tvära kurvan vid Othems kyrka utan friskt gasat på, trots att det även var dålig sikt vid tillfället. Den kvällen blev det emellertid inget dansa av — i stället blev det lasarettet. Vederbörande råkade nämligen köra av vägen och slungas ut på ett gärde där han hittades medvetslös med hjärnskakning. Svar.
måste givetvis vidgå sin oförsiktighet, men högre fart än 50 km. hade han inte haft.
Han bötade 30 dagsböter å 2 kr.

— En byggmästare från landsbygden var instämd för det han en dag i november i fjol i Ala med bil kört med för stor hastighet och hamhat i ett dike. Svar. taxerade emellertid hastigheten till endast 30 kilometer i timmen. Anledningen till att farten varit så låg var den dåliga sikten och svar:s bristande kännedom om vägens beskaffenhet. Orsaken till dikeskörningen var en cyklist som kört på fel sida av vägen och för vars skull svar hastigt bromsat in vagnen. Denna hade därvid råkat i sladdning och fortsatt in mot ett staket som förstördes.
En passagerare har en annan version av fakta och har uppskattat farten vid olyckstillfället till cirka 60 km. i timmen. Detta bestred svar., som ansågdet hela vara en ren olyckshändelse.
Målet uppsköts till den 22 sept.
— Överdådig framfart med bil på vägen Visby—Etelhem hade åsamkat en grovarbetare stämning till tinget. Den höga hastigheten hade: vid Brogårds i Vänge tagit ett brått slut i och med en tämligen våldsam dikeskörning. Svar. antydde att en för löst pumpad framring varit skuld till olyckshändelsen.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

”To maa man vaere”” — dock icke på lättviktare.
Ett par herrar hade vid ett tillfälle ”samtidigt färdats” på en och samma lättviktsmotorcykel, ett i alla hänseenden billigt men dock förbjudet nöje. Den ene av dem hade redan förut erkänt och nu gjorde : kumpanen . detsamma. Den senare var dessutom åtalad för att det varit för dåliga bromsar på den bil han den 8 dennes från en gårdsväg backat ut på allmänna vägen för att vända medan kamratenbilägaren intagit middag. Dessutom saknade han körkort och hade vid tillfället ifråga haft oturen att kollidera med’ien motorcykel vilken han först för sent upptäckte. Skador hade uppstått på sistnämnda vehikel, men målsägaren hade för dagen inte kunnat prestera några preciserade krav.
För paråkningen bötade vardera 20 kr. medan målet i övrigt uppsköts till den 22 sept.

För diverse trafikförseelser,

såsom två på samma cykel, cykel utan lykta o. s. v., ådömdes ett antal cyklister dagsböter. Ett par personer hade utan vederbörligt tillstånd kört lastbilar i yrkesmässig trafik och ådömdes sedvanliga böter.
Kört bil utan körkort hade ett par herrar gjort medan ett par andra åtalats för liknande förseelse, men gällande motorcykel. Även här utdömdes dagsböter.
Ett antal andra förseelser mot motorfordonsförordningen renderade vederbörande dagsböter.
För brett halmlass hade en chaufför kört med en yrvädersdag i dec. i fjol. Därvid hade han i Slite kommit för nära och knäckt en varningstavla. Svar. uppgav att han på grund av blåsten måst lässa om halmen vid ett par tillfällern och att därvid lasset möjligen blivit bredare än det enligt gällande föreskrifter får vara. Det blev 5 dagsböter á 1:50.
För att ha kört en med diverse skavanker behäftad bil ådömdes en person
— En person som instämts för att ha kört utan körkort hade inte infunnit sig – vid förra rättgångstillfället. Ett vite å 50 kr. för utevaro utdömdes. Då svar. inte heller nu var närvarande utdömdes ett nytt vite å 75 kr.
Fylleri, förargelse och motstånd stod det på ett par herrars meritlistor. Uppskov för vidare utredning.

Hämnden är ljuv — men dyr ibland.
En hämndlysten herre hade för någon tid sedan då han i bil anlände: till den goda köpingen. Slite vid vägkantén upptäckt en skeppare som han hade ett horn i sidan till emedan sjöbjörnen vid något tidigare tillfälle skulle ha förtalat honom. Han lät stanna vagnen, hoppade ur och prickade utan några längre förberedelser in ett par s. k. dagsedlar i skeppardragen med sådan elan att ägaren till desamma stagvände. Följden av det hela blev polisanmälan, erkännande och 20 dagsböter å 2:50. Plus 50 kr. i skadestånd för en fläckad landgångsdress.
— En annan person hade likaledes tagit hämnden i egna nävar och vid en danstillställning vid Sandviken i. Bunge i början av juni förlänat en intet ont anande medmänniska, som en gång råkat kasta ut honom från ett näringsställe, s. k. fläskläpp, en effekt som uppnåddes efter trenne smockor.
Misshandeln kostade vederbörande 25 dagsböter á 2 kr.

För uppsåtlig misshandel
av en grannfru i Ljugarn var en medelålders herre instämd. Parterna, som kommit ihop sig om några vidlyftigt promenerande höns, hade stått på var sin sida om ett staket, varvid svar. enligt fruns mening skulle ha tilldelat henne ett slag i ansiktet. Detta förnekades av svar., som: endast sträckt fram armen i riktning mot damens ansikte, en gest rätt och slätt.
För vidare utredning uppsköts målet till den 22 sept.

En gammal träta
om en skuldförbindelse samt något trassel med en båt utlöste sig den 31 juli i det att en person i Bunge överföll och misshandlade en annan person så att blodvite uppstod.
Det blev 15 dagsböter á 3 kr. samt skadestånd med 67 kr.

För uppenbar grymhet
mot en häst hade en person erhållit stämning. Hästen, som gått lös, hade råkat komma i kläm mellan ett träd och en vägg. Svar. hade hjälpt den loss, bl. a. genom att inifrån såga av husknuten. Några större skador på djuret hade han inte upptäckt, varför han använt den till lättare körslor. Senare hade dock veterinär måst eftersändas då Hästen hade ett par stora sår i ländtrakten. Djuret hade då blivit ordentligt omskött, men åkl. ansåg att svar. redan på ett tidigare stadium bort inse att djuret var skadat. Svar. vidhöll emellertid sin mening och ansåg sig inte medvetet ha gjort sig skyldig till något djurplågeri.
10 dagsböter å 5 kr.

Lånat ut motböckerna
hade trenne personer gjort för att hjälpa en medmänniska till ett festligare begående av födelsedagshippan. Det blev 10 dagsböter á 2 kr.

För olovlig införsel av spritdrycker
från ett i Slite hamn liggande estniskt fartyg stodo ett par herrar tilltalade: Den ene av dem medgav att han sökt smuggla in en helbutelj sprit å 7 kr., som han dock kastat i sjön då en publikan närmat sig. Den andre åtalade bestred all smuggling. Visserligen hade han. varit ombord på båten, men sådana risker som äro förbundna med spritsmuggling ville han alls inte ta. Dock lär han vid det ovan omtalade tillfället: på tal om den i havet slängda buteljen ha yttrat att det gjorde ingenting. ”för vi ha tre kvar”. Detta yttrande var emellertid endast tomt skryt betingat av en viss feststämning.
Uppskov för inkallande” av vittnen till den 22 sept.
10 dagsböter á 5 kr.

Basarpilsnern i Endre.
Tidigare har avdömts ett mål om olaga pilsnerförsäljning vid en skyttebasar i Endre den 4—5 sept. i fjol. Svar. hade då uppgivit att han haft tvenne medhjälpare, vilka nu voro instämda. De förnekade emellertid, att de haft något med pilsnerförsäljningen att skaffa.
Några inkallade vittnen hade heller ingenting märkt i den vägen.
Målet överlämnades nu och utslaget lydde på frikännande.

För olaga pilsnerförsäljning
stod en pensionatinnehavarinna åtalad. Hon hade under åren 1936, 1937 och 1938 försålt den gula drycken till avhämtning och utan samband med måltid.
Utslaget lydde på 40 dagsböter á 1:50.

Hembränt.
En person, som erkände att han av hembrännaren i skogen inköpt en och en halv liter hembränt å 4 kr. halvlitern, erkände. Han ådömdes 30 kr:s böter.

För en utelöpande jakthund
hade en person från Norrlanda att stå till svars. Han bestred att hunden var en jaktdito och framhöll att krittret aldrig brukade löpa i skogen. Vittnen hade emellertid sett att hunden vid flera tillfällen sprungit lös i skogen, vadan sålunda uppgift kom. att stå mot uppgift.
Svar. bötade 25 kr.

Underlåten införsel
i lönen hos en anställd hade som bekant en lantbrukare att svara för. Vid förra rättegångstillfället hade han inte infunnit sig, men var nu tillstädes och erkände.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

Några fyllerister
bötade sedvanliga belopp.

Till högsta domstolen i virkesmålet.
Hemmansägare Jacob Stenström, Stenstugu, har hos högsta domstolen överklagat hovrättens och Gotlands norra häradsrätts utslag att döma honom till 30 dagsböter å 5 kr. för att han använt för husbehov avverkade virkespartier för annat ändamål än husbehov. Han hemställer, att högsta domstolen skall undanröja underrätternas beslut och bifalla hans i målet förda talan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Strömavbrott

blir det på söndag mellan kl. 13 och 17 på 33,000 voltsledningen mellan Slite och Visby, varigenom även ledningarna från Källunge till Roma, Klintehamn och Hemse bli strömlösa samma tid. Orsaken till avbrottet är vissa större ändringsarbeten å linjen. Strömmen kommer emellertid att slås till tidigare, om arbetet är färdigt före kl. 17.
I Visby med omnejd kommer avbrottet icke att märkas, då Visbyverket kommer att köra med egna maskiner. Endast vid övergången från Slite till Visbyström uppkommer på växelströmsnätet ett par minuters avbrott.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Slite

Slite byggnadslån tillstyrkt.
Stadsförbundets finansråd tillstyrker att Slite köping får upptaga ett 20-årigt amorteringslån på 60,000 kr. för uppförande av läkarbostad för provinsialläkaren. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Idrott och sport.

VIF:s nationella friidrottstävlingar.
Få deltagare men bra resultat. Klinte-Johnsson satte nytt trestegsrekord.

Det är tydligt att de gotländska idrottsmännen anse säsongen avslutad i och med DM; friidrottstävlingarna på Vallen i går förmådde trots livlig förhandsreklam endast samla ett fåtal av alla dem som rätteligen borde vara med. Intet kan vara felaktigare än detta att gå i ide just vid den tid då resultaten börja komma. Till gårdagstävlingarna Hade arrangörerna lyckats kontraktera en kvalitativt god trupp från Stockholmspolisen, som betydligt ”förgyllde upp” resultatlistan. Poliserna vunno sålunda samtliga grenar de tävlade i utom 100, diskus och stafett. I. 18:s lille Danielsson visade ännu en gång sin klass genom att säkert vinna före Ullefors, Polisen, och klubbkamraten Gyllenskiöld.
I diskuskastning segrade vår storkastare Bendegard och nådde hela tävlingarnas kanske bästa resultat — 29 cm. över fyrtiometersgränsen. 400 blev glansloppet med tre man under 53,5. Stig Andersson såg länge ut att vinna men tog slut på sin ofördelaktiga ytterbana och passerades på upploppet av Ullefors, Polisen. På de längre sträckorna var det fattigare med både startande och bra resultat, Malmhakes 9,14,4 på 3,000 och Löfquists 2,04,7 på 800 är dock efter våra förhållanden utmärkt.
Nordström, Polisen, visade sig vara en av de många som kombinerat höjdhopp och kulstötning, han stötte 12,60 och hoppade 175 i höjd och vann därmed båda grenarna.
Polisens Sköld hade ingen svårighet att vinna spjut då våra hemmaspecialister föredrogo att utebliva, och samme man vann även i längdhopp, här dock betydligt knappare med samma resultat som tvåan. I tresteg slutligen kom Klinte-Johnsson med tävlingarnas största glädjeämne och visade att DM-segern inte var en tillfällighet. På mästerskapen ”touchade” han trettonmetersgränsen, nu blev han den förste gotlänning som passerat denna magiska gräns och det skedde så eftertryckligt som med nitton centimeter. Vinden var under tävlingarna så pass svag att rekordet bör ha alla möjligheter att godkännas.
Stafetten förrycktes betydligt därigenom att varken Gute eller VIF förmådde samla fullt lag. Nu blev stafetten en lätt affär för I. 18, som redan efter sprintersträckorna hade fullt betryggande försprång. Tiden är bättre än rekordet, men då inte alla löparna i laget äro skrivna i distriktet kan det ej godkännas.

Resultaten:
Löpning 100 meter: 1) H. Danielsson, I. 18, 11,7 sek., 2) Ullefors, Polisen, 11,8 sek., 3) Gyllenskiöld, I. 18, 11,8 sek.
Löpning 400 meter: 1) Ullefors, Polisen, 53,0 sek., 2) S. Andersson, VIF, 53,4 sek., 3) Å. Nilsson, Brännan, 53,4 sek.
— Löpning 800 meter: 1) G. Löfquist, VIF, 2, 04,7 mm., 2) Nilsson, I; 18, 2,07,8 min.
Löpning 1,500 meter: 1) A. Axelsson, Nynäshamn, 4,19,7 min., 2) S. Booberg, Slite 4,23,4 min., 3) V. Malmquist, Bro, 4,23,8 min.
Löpning 3,000 meter: 1) Malmhake, Polisen, 9,14, 4 min., 2) C. Andersson, Nynäshamn, 9,25,2 min., 3) O. Johansson, Gute, 9,27,2 min.
Kulstötning: 1) K. Nordström, Polisen, 12,60 m., 2) H. Bendegard, Slite, 11,95 m., 3) O. Ljunggren, I. 18, 11,74 meter.
Diskuskastning: 1) H. Bendegard, Slite, 40,29 m., 2) A. Sköld, Polisen, 40,00 m., 3) S. Nordberg, VIF, 36,05 m.
Spjutkastning: 1) A. Sköld, Polisen, 52,60 m., 2) E. Frögren, A. 7, 47,76 m., 3) B. Runander, Gute, 47,31 m.
Höjdhopp: 1) K. Nordström, Polisen, 175 cm., 2) O. Ljunggren, I. 18, 165 em., 3) B. Persson, VIF, 155 cm.
Längdhopp: 1) A. Sköld, Polisen, 629 cm., 2) Gyllenskiöld, I. 18, 629 cm., 3) Klasén, I. 18, 626 cm.
Tresteg: 1) A. Johnsson, Klinte, 13,19 m., 2) Å. Nilsson, Brännan, 13,08 m., 3) H. Nygren, AIK, 12,71 m.
Stafett 1,000 m.: 1) I. 18, 2,09,4 min., 2) Polisen, 2,12,4 min., 3) Komb. lag, 2,12,9 min.

Varpa.
Tävlingen om I. F. Varpas kulkastningspokaler.

I ett utomordentligt väder med strålande sol, lagom värme och nära nog vindstilla hade i går Idrottsföreningen Varpa tävlan om sina vandringspokaler i kulkastning jämte en del andra priser.
Vid uppropet som förrättades kl. 1 e. m. anmälde sig icke mindre än 57 av föreningens medlemmar för deltagande. Tävlingen är individuell och skall enligt föreningens. regler den hälvt av de tillstädeskomna som uppnått de bästa resultaten i centimeterskastning tävla om den stora pokalen och den andra hälvten om den mindre. Sedan denna fördelning och därmed förknippade lottningen undanstökats var man färdig att sätta igång med själva kastningen. Hela eftermiddagen intill mörkrets inbrott pågingo lika heta strider utefter hela linjen vid de olika målen. För var och en gällde det att så länge som möjligt kunna hanka sig med och att viljan därtill var tillfinnandes i rikt mått därom vittnade icke minst de ettriga uppgörelser som överallt utspann sig om att först kunna uppnå den åtråvärda tolvan och därmed tillfredsställelsen att få gå vidare fram mot de hägrande belöningarna för mödan. Och ändå intill sista kastet var spänningen trots mörkret lika intensiv. Till finalen om den stora pokalen hade Villy Pettersson, H. Netzel och J. Palmgren slagit sig fram och mellan dem utspann sig en ssgsliten uppgörelse. Pettersson och Palmgren ledde till att börja med jämnsides upp till 7 med Netzel långt efter. Så småningom började Pettersson gå ifrån Palmgren och samtidigt gick även Netzel fram i stor stil. Innan Pettersson till slut kunde erövra tolvan stodo han och Netzel om 11 medan Palmgren hade 9. Det var en synnerligen vacksr kastning som där presterades och det tyder på att varpan som sig bör är stadd i ständigt stegrad frammarsch.
Men även om den mindre pokalen ha: de under tiden pågått en lika het strid innan. K. A. Pettersson — Pettersson var tydligen namnet för dagen — kunde lägga beslag på densamma.
I övrigt fick prislistan följande utseende:
Stora pokalen:
1) Villy Pettersson;
2) Harry Netzel;
2) J. Palmgren.
Lilla pokalen:
1) K. A. Pettersson;
2) R. Söderberg;
3) Nils Nilsson.
Tröstpris å stora pokalen:
1) N. Gustafsson;
2) Axel Flodman;
3) H. Nyberg.
Tröstpris å lilla pokalen:
1) Ivar Pettersson;
2) Harry Friberg;
3) Gustav Johansson.
Extra tröstpris:
Sven Loqvist och Josef Thimgren.

Visby CK:s elvamilatävling i går.
Bert Andersson vann med nytt rekord.

I går kördes för andra gången den ungefär 11 mil långa sträckan Visby—Hemse—Klintehamn—Visby. Vid fjolårets tävlan tog Bert Andersson en första inteckning i det uppsatta vandringspriset och även vid gårdagens tävlan visade sig samme man som den klart bäste.
Vid vändpunkten i Hemse ledde han med dryga tre minuter före svåraste konkurenten Hans Andersson, denne utgick sedan på grund av magkramp och Bert vann utklassningsvis med nya rekordtiden 3,07,34,4 tim. före Einar Svensson 3,27,35,6 tim.
Vid svenska juniormästerskapen nästa söndag kommer Visby CK att representeras av de mycket lovande C-klassarna Hans Andersson och Bert Andersson.

Gotlandsfotbollen.
Målrika uppgörelser.
VIF generalrepeterar . . .

En tämligen fåtalig publik hade kommit tillstädes då VIF i lördagskväll totalt utspelade ett läg från Stockholmspolisen, men de frånvarande fotbollvännerna få skylla sig själva ty matchen blev i fotbolltekniskt hänseende en av de bästa om inte den allra bästa som spelats på Vallen i år. Spänningen blev kanske inte den bästa tänkbara då hemmalaget redan från början fick ett fast grepp om spelet, därtill förhjälpt av den starka –medstormen”, men man hade i stället rika tillfällen att njuta av och glädjas åt vårt mästarlags verkligt vackra kombinationer.
I första halvleks starka medvind tog VIF som nämnt en säker ledning med tre mål som gästerna strax före halvtid reducerade till 3—1.
I andra halvlek väntade man sig att initiativet skulle övergå till Polisen, men därav blev intet. Efter att under femton minuter ”ha spelat fotboll i gotländsk landslagsklass”, som en herre på läktaren uttryckte det, fick VIF ner bollen längs marken och därmed var saken klar, Malmquist ordnade hastigt både 4 och 5—1. Vid denna ställning fick poliserna en lidnersk knäpp och lyekades passera visbyförsvaret två gånger, båda med mål som följd.
Efter detta var det emellertid slut med Polisens framgångar; Lindström och Victor lagade till ytterligare två mål och slutsiffrorna blevo sålunda 7—3.
I polislaget var halvbackskedjan mest framträdande lagdel och i VIF spelade hela laget bra; kanske märkte man mest forwards och halvbackskedjan.

…och AIK kvalificerar sig för DM-finalen.
AIK och Slite möttes i går på Gutavallen i semifinalmatch i årets DM.

Matchens första minuter blevo sensationella i så motto att Slitekedjan redan ögonblicket efter avspark kom fram och genom högeryttern tog en högst oväntad ledning.
AIK:s och publikens häpnad fördubblades minuterna efter, då Slite ännu en gång gick igenom det av förvåning (?) förstenade AIK-försvaret och centerhalven gjorde matchens andra mål.
AIK:s första mål tillkom på straffspark, Slitemålvakten fredade sig väl hårdhänt mot Jimmen Claessons angrepp.
Efter denna reducering väntade, man allmänt att det skulle lossna för hemmalaget, men ännu hade Slite tydligen inte sagt sista ordet, utan Slites vi. Linné gjorde i stället sitt lags tredje mål på ett vackert sologenombrott. Sedan var det emellertid slut med Slite-framgångarna för den dagen och AIK-kedjan hann före halvtid med att inte endast utjämna utan även ta ledningen med 4—3.
I början av andra halvlek var Slite totalt ”under isen” medan AIK mer och mer fick ordning på sina leder, på kort tid hade Jimmen och. Bror Nilsson med benäget bistånd av Slites målman höjt målsiffrorna till 7—3. Efter en kort sliteuppryckning med två mål som följd gjorde yttrarna Hammar o. Glyn Persson vardera ett mål och den målrika matchens slutsiffror blevo sålunda 9—5 till AIK.
Slites bästa lagdel var kedjan, som åtminstone under första perioden ordnade till en hel del farligheter för det något osäkra AIK-försvaret. I AIK spelade hela laget efter hand upp sig och andra halvlek spelade man verkligt god fotboll framförallt i forwardkedjans båda vingar.
Då nu årets fotbollsfinalister äro korade och man haft tillfälle att se båda lagen i aktion kan man kanske våga sig på ett litet tips i all blygsamhet. Alla tecken tyda på att VIF kommer att försvara sitt mästerskap och segra med ett par måls övervikt, 3—1 eller 4—2 förefaller ordinärt. Man torde dock påminna sig att AIK i fjol var lika stor favorit och icke förty vann VIF, ett omvänt resultat i år är därför långt ifrån omöjligt.
En intressant final lovar det emellertid att bli, båda lagen träna ju för fullt ute på Vallen om kvällarna, för att kunna prestera sitt absolut bästa i årets fotbollhändelse.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Slite

Tjänstekvinnans son
var ämnet för pastor G. Stangenbergs från Norrköping föredrag i Metodistkyrkan i lördags kväll. Pastor Stangenberg, som är föreståndare för Föreningen för värnlösa barns uppfostran, gav i sitt föredrag en hel del glimtar från detta arbete. Många äro de barn, som genom föreningens försorg blivit omhändertagna på dess barnhem och givits en god uppfostran. Föreningen är en gren av Metodistkyrkans sociala verksamhet. Föreningen har sex barnhem samt en dagkoloni i Falun. En fond finnes för ett blivande barnhem på Gotland. Föredraget var mycket intressant och givande. En god insamling gjordes till förmån för föreningens verksamhet.

Vid Frälsningsarméns
årligen återkommande officersförflyttningar har också härvarande kårs ledare fått uppbrottsorder. Farvälmöte hölls i söndags kväll. Vid detta förekom flera vittnesbörd av soldater samt korta tal av past. S. Smedberg och David Carlsson. Mot slutet av mötet talade först löjtnant Viklund och sedan kapten Jonsson. Ordern för de avflyttande offieerarna är för kapten Elin Jonsson till Hemse och för löjtnant Anne-Marie Viklund till Nyhammar i Dalarna. Som ledare för kåren här komma adjutant Wallin och kapten Ester Hansson.

Vid kommunala mellanskolan
ha idag inträdes- och flyttningsprövningarna tagit sin början. Två nya elever ha anmält sig till inträde. Allmänt upprop äger rum på onsdag kl. 12.

Finska Ängfartygsbolagets Areturus
anlöpte på söndagsmiddagen åter Slite, denna gång på väg till Åbo. 23 passagerare togos ombord i Slite, varefter färden omedelbart fortsattes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Kvinna dödad av blixten i Eke.

Ihjälslagen ute på fältet.
När åskvädret i middags drog fram över Eke skulle fru Lindström, Petsarve i Eke, maka till lantbrukaren Karl Lindström, flytta en ko, som gick ute på en åker, i skydd för ovädret, träffades hon av blixten, som dödade både henne och kon. Hon hade just dragit upp tjuderpålen, som var av järn, då blixten slog ned och träffade henne i vänstra delen av bröstet, rev upp kläderria samt fortsatte sedan genom kättingen till kon. Döden har för båda av allt att döma varit ögonblicklig. Kon visade inga tecken till att ha blivit träffad, men på fru Lindström hade blixten lämnat några strimmor tvärs över bröstet som enda synliga tecken på att hon blivit träffad. T. f. provinsialläkaren i Hemse eftertelefonerades men kunde endast konstatera att döden inträtt.
Den så hastigt bortgångna var i femtioårsåldern och efterlämnar utom maken två vuxna söner. Familjen har gjort sig allmänt omtyckt, och sorgen och förstämningen är därför stor i grannskapet.

Lada antänd i Othem.
Åskvädret drog även fram över ostkusten och Othem med Slite fingo del av några kraftiga smällar samt åskregn. I Othem slog blixten ned hos lantbrukaren Erik Gardelin, Ytlings, där den antände en lada. Brandkåren i Slite ryckte ut till undsättning. Då byggnaden efter endast en kort stund var så gott som som helt övertänd och tillgången på vatten dålig kunde man emellertid intet uträtta för att rädda den, trots att det var god tillgång av folk, som tillkallats medelst telefon och på andra sätt. I stället fick man inrikta sig på att skydda en intilliggande äldre ladugård, vilket också lyckades.
Den brinnande byggnaden var redan efter någon timme helt nedbrunned och med denna en hel del nyligen inbärgad säd, huvudsakligen råg och vete.
Även granngården var hotad, lik som mangårdsbyggnaden. Båda ble do dock skonade, den sistnämnda til stor del beroende på att vinden lå ifrån huset.
Senare meddelas att hela grödan av såväl höst som vårsäd blev lågornas rov. Själva ladugården) var försäkrad för 1,500 kr., men hed hänsyn till att skörden var oförsäkrad torde ägaren göra en förlust på 2- å 3,000 kr. Även en del maskiner och redskap samt en ny lastvagn spolierades.
Vidare kan meddelas att den gamla ladugården, som låg endast ett par meter från den brinnande byggnaden, vid upprepade tillfällen var svårt hotad. Värmen från den sistnämnda var fruktansvärd och elden hade till och med ett par gånger fäste i den äldre ladan, där bl. a. en del djur befunno sig. Genom intensiva ansträngningar från dei släckningsarbetet deltagande, kunde emellertid som nämnts denna byggnad räddas.

Blixten slog i sjömärket.
I förmiddags drog åskvädret fram även över Tofta, varvid blixten slog ned i inre inseglingsmärket i Gnisvärds hamn, en trekantig tavla på en stång. Märket antändes och måste rivas ned. Annan skada anställde icke blixten. En skur hagelblandat regn föll i samband med åskbyn.

Åskväder på många håll.
I övrigt kan nämnas att åskan mullrat litet varstans. Vid ett par tillfällen på förmiddagen och senare har den hörts även här i Visby, som också fick ett par relativt kraftiga skurar. Från bl. a. Vänge, Ala och Kräklingbo rapporteras inte alltför starkt tordön samt någon millimeters nederbörd, lagom för att få ”stövet stillnat”. Liknande rapporter ha ingått även från norra Gotland såsom Stenkyrka, Kappelshamn och Hall. I Fårösund har det varit något kraftigare, likaså i Lärbro där nederbörden på en liten stund medförde 5 mm. I Hejnum och Martebo har man haft någon skurar men ingen åska. I Roma fick man på förmiddagen ett par tre mm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Slite

Legala notiser.
Födde: Jordbruksarbetaren Knut Johan Herman Bingströms dotter, Othem.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

I här fört handelsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
den av Christina Lorentina Fardelin under firma L. Fardelin i Rute socken idkade handelsrörelsen har upphört;
Jean Melker Fardelin ämnar i Rute socken postadress Rute, idka handelsrörelse under firma M. Fardelin;
Knut Birger Hultman ämnar i Slite köping, postadress Slite, idka handelsrörelse under firma Knut Hultman.
Visby i landskansliet den 10 augusti 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 augusti 1938
N:r 184

Slite

Vigde: Jordbruksarbetaren Helge ustaf Alexander Kolmodin och Ingerg Götilda Gardelin, Othem.

Kommunalfullmäktigevalet
i Slite äger rum den 18 sept. Slite arbetarekommun hade igår sammanträde, varvid kandidatlistan för valet med beteckningen Arbetarepartiet—Socialdemokraterna fastställdes. Den fick följande utseende:
Fridolf Johnsson, Karl Engström, Sven Grönberg, Harald Sedell, Linnea Larsson, Konstantin Krantz, Per Björk, Ivar Karlsson, Olof Kahlström, Edith Kahlström, Henry Pettersson, Herbert Hermansson, Willy Westöö, Hilding Berg, Henry Johansson, John Jacobsson, Erik Påhlsson och Knut Hagström.
Partiet, som för närvarande har 11 platser i fullmäktige, ha som de 11 första på listan uppsatt de förutvarande fullmäktigeledamöterna med undantag av att på nionde plats insatts folkskollärare Per Björk i Othem i stället för hr Erik Gardelin, som undanbett sig återval.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1938
N:r 183