Arbetslösheten i landskommunerna.

Arbetslöshetskommissionen har haft att renandla en av Sjonhems sockens arbetslöshetskommitté gjord förfrågan, huruvida statsbidrag kan beviljas till nyodling, då jordägare och kommunen betala en viss del av kostnaderna. Som svar härpå meddelas, att bidrag möjligen kan erhållas i den formen, att arbetet kommer till utförande såsom statskommunalt reservarbete, för den händelse det är fråga om s. k. ofullständiga jordbruk. Ett bifall från kommissionens sida förutsätter, att hinder icke möter ur formella synpunkter för att arbetet skall kunna drivas med bidrag enligt 1930 års kungörelse om statsbidrag till nyodling och betesförbättring å ofullständiga jordbruk, men att ansökan om nyodlingsbidrag i vanlig ordning det oaktat blivit avslagen.
Bunge sockens arbetslöshetskommitté förfrågar sig hos arbetslöshetskommissionen om möjligheterna av att erhålla platser vid statliga reservarbeten.
Endre sockens arbetslöshetskommitté anhåller ånyo hos arbetslöshetskommissionen om 13 platser vid statliga reservarbeten. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 december 1932
N:r 294

Svenskbyborna på Gotland.

Fira i år helg i Sjonhems kyrka.
Svenskbyborna på Gotland ämna även i år enligt gammal tradition julafton och nyårsafton samlas till gemensam jul- och nyårsbön.
Detta år blir det i Sjonhems kyrka den 24 och 31 dec. kl. 4 e. m.
Kollekt upptages till kyrkliga ändamål inom Svenskbykolonien.
Nyårsafton komma de under årets lopp avlidnas minne på övligt sätt att hyllas sång av ungdomskören och minnesord.
Den 1 jan. 1932 bestod Svenskbykolonien i Sverige av 648 personer. Under årets lopp äro utflyttade till Ryssland 1 person, till Kanada 14 personer, inflyttade från Kanada 2 pers, döda 5 personer, födda 22. För närvarande finns det 652 svenskbybor i Sverige därav 380 på Gotland.
Svenskbyborna trivas bra på Gotland. De bemötas överallt på ön med välvilja och vänlighet, De skatta sig också lyckliga över goda och hjälpsamma grannar. De vilja genom denna lilla dikt bringa en julhälsning till den bofolkning, på vars gröna, vackra och fridfulla ö de efter stormiga och blodiga ofärdsår i Ryssland funnit en fristad där de vid egen härd ostörda kunna njuta ro och vila och sin mödas lön.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Kronoskatten.

För uppbärande af nästlidne års kronoutskylder inom Norra fögderiet äro följande tider och ställen bestämda:
1876 Februari den 10 kl. 3 e. m. med Visby norra socken hos landtbrukaren Ljungberg vid Hästnäs.
d. 11 kl. 10 f. m. med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards.
d. 12 kl. 10 f. m. med Fohle och Veskinde pastorater vid Stenstugu.
d. 14 kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorater vid Guthe.
d. 15 kl. 10 f. m. med. Martebo och Stenkyrka pastorater i Tingstäde sockenstuga.
d. 16 kl. 10 f. m. med Hangvar pastorat i handlanden Vestbergs lokal vid Kappelshamn.
d. 17 kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat vid Norrgårda.
d. 18 kl. 10 t. m, med Fårö pastorat å forna värdshuset vid Fårösund,
d. 19 kl. 10 f. m. med Rute pastorat dersammastädes.
d. 21 kl. 10 f. m. med Othem pastorat hos värdsbusidkaren Andersson å Slite.
d. 22 kl. 10 f. m. med Hörsne och Gothem pastorater vid Magnuse.
d. 23 kl. 10 f. m. med Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie.
d. 29 kl. 10 f. m. med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarfve i Dalhem.
Mars d. 1 kl. 10 f. m. med; Vänge pastorat dersammastädes,
d. 2 kl. 10 f. m- med Östergarn pastorat vid Kräklings.
d. 3 kl. 10:f. m. med Kräklingho pastorat å samma ställe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Lösen för fynd

att lyftas å landskansliet: af gossen August Nilsson vid Båtare i Gothem 4 kronor för en bronssölja och 4 perlor, Johan Hagvall, Kallings i Follingbo 6 kronor för en liten rund broche och en afbruten nyckel af brons, Daniel Rask Söjvide i Sjonhem 10 kronor för åtskilliga halfperlor m. m. af brons samt bitar af harpix, drängen Theodor Larsson Gerete i Follingbo 8 kronor för 155 tyska m. fl. mynt samt bitar af sönderhuggna tenar och ringar af silfver, Johan Pettersson Broungs i Stenkyrka socken 25 kronor för 158 tyska m. fl. mynt samt beslag af d:o, Olof Bingström 55 kr. för 382 tyska m. fl. mynt samt bitar af d:o, funna i Stenkyrka; samt gossen Olof Nicklas Olofsson 2 kronor för en liten sölja af brons, funnen vid Nybingels i Gothem.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 13 November 1875.
N:r 90.

Prästerligt.

Kyrkoherde N. G. Andersson i Sjonhem åtnjuter fortsatt tjänstledighet under ytterligare sex månader fr. o. m. den 16 januari 1933 med pastor Kr. Hoas som vice pastor.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 december 1932
N:r 286

Arbetslösheten i Sjonhems socken.

Arbetslöshetskommissionen i Sjonhems socken rapporterar till arbetslöshetskommissionen, att antalet anmälda arbetslösa vid senaste månadsskiftet uppgick till 5, därav 2 familjeförsörjare. Kommittén befarar, att arbetslösheten inom den närmaste tiden kommer att öka, då kampanjen
vid sockerfabriken i Roma är slut. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 december 1932
N:r 286

Lösen för fynd

att lyftas å landskansliet, af hustru Johanna Nyberg å Pilgårda i Boge 7 kronor, för en spännbuckla, en sölja och en nål; Olof Pettersson Lundbjers 10 kr., för en pincett af brons, August Sandelius Norrbys i Othem för en liten sölja af brons; Johan Johansson Ekeskogs i Kräklingbo 16 kr. för en spiralten af guld; arbetaren Carl Löfgren 10 kr. för diverse svärd och andra vapen af jern, fragmenter af brons, perlor m. m. funna å Wallstena rum; And. Peter Jacobsson Lingsarfve i Eskelhem, 8 kr. för en sköldbuckla, 4 ringar af jern m. m.; Per Assarsson Hallbjens i Guldrupe 8 kr. för en liten bronsklubba; Jacob Johansson Hallbjens 4 kr. för en jernyxa; Daniel Rask 2 kr. för bitar af en lerkruka m. m. funna i Sjonhem; af densamme 8 kr. för en pincett af brons; af densamme 8 kr. för en söndrig sporre af brons, ett vigtlod m. m.; af J. Jacobsson Lilla Båls i Bäl 4 kr. för en spjutspets at jern; af P. Malmqvist 9 kr. för en liten lerkruka, bitar afjernsvärd och ett bronsbeslag; Oscar Gezelius 8 kr. för en jernyxa och 2 bronssöljor, funna vid Seigs i Hellvi; Olof Hansson Petearfve i Ardre 4 kr för en stenyxa; C. J. Högberg Antsarfve i Fole 5 kr. för två perlor m.fl. saker af olika ålder; O. M. Mårtensson Kisslings i Fole 3 kr. för en liten stenyxa; P. Andersson Bothers i Hejnum 8 kr. för 2 bronsnycklar; Lars Larsson Högvalls i Wänge 5 kr. för en liten flintmejsel och ett i tu brutet silvermynt (kufiskt) Arbetaren And. Laurin 3 kr. för en skadad nyckel af brons funnen å Rosenbys i Eskelhem; af Jonas Larsson Gudings i Wallstena 4 kr. för en rund spännbuckla af brons; C. J. Högberg i Fohle 5 kr. för en bit at en bronsknif och två jernlänkar; L. Pettersson Högvalls i Wallstena 2 kr. för perlor, bitar af bronsbeslag m. m.; Lars Nilsson Smiss i Garde 3 kr. för en armring af brons; Gabriel Söderberg Hallegårda i Halla 5 kr. för en nyckel af jern; drängen F. Myhrström vid Smiss i Garde 3 kr. för tre pilspetsar af jern; Peter Jacob Pettersson Westringe i Lärbro 5 kr för en ring och en knapp m. m. af brons; Hustru Helena Stenbom Lilla Ryttes i Fole 475 kr. för en armring af en tjock guldten; Jonas Båtelsson Dickarfve i Linde 14 kr. för ett östromerske kejsaren Anastasii guldmynt funnet i Linde; Enkan Maria Norrby 18 kr. för ett guldbrakteat funnen å Kejlungs i Lärbro; Jacob Olsson 18 kr. för en östromerske kejsaren Zenos guldmynt och en nyare fingering af silfver, funna vid Insarfve i Gothem; Otto Wessman 4 kr. för två kufiska mynt och en bit af ett bronsemycke, funna vid Kisslings och Öster Ryftes i Fole; Alfred Bergström 60 kr. för 170 anglosachsiska m. fl. mynt och bitar af silfver, fanna å Sudergårda i Hellvi; samt Johan Bäckström 25 kr. för en rund spännbuckla af brons med” ornamenter af silfver och tunnt guldbleck, funnen å Austris i Tingstäde.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Broomläggningar.

Enligt gjorda anmälanden komma å nedannämnde dagar i innev. månad följande broar att rifvas och omläggas neml.:
tisdagen den 26 en bro å kommunikationsvägen från Kisslings till Krampebro i Fohle, då vägen från Kisslings förbi Sojdeby i Fole till landsvägen i Källunge i stället kan begagnas;
samma dag och onsdagen den 27 2:ne broar belägna å landsvägen utanför Dahls och Mannegårda gårdar i Lye, under hvilka dagar vägen till Nähr och Burs genom Garda till Lau kyrka i stället kan begagnas;
tisdagen den 26 2:ne broar å kommunikationsvägen från Rudvier i Ahlskog till Lau kyrka, då kommnnikationsvägen genom Garda till nämnde kyrka i stället kan begagnas;
onsdagen den 27 en större bro å landsvägen vid Nystugu i Tingstäde då i stället bör begagnas vägen genom Hejnum och Lokrume;
samma dag 2ne broar å vägen emellan Hörsne och Dalhem, då till begagnande anvisas vägen genom Ganthem;
samma dag en bro å vägen emellan Bahra och Wallstena, då istället vägen genom Källunge kan begagnas;
thorsdagen den 28 2:ne broar å kommunikationsvägen från Moos i Stenkyrka till Nygrannve i Lummelunda, i stället. för hvilken väg, som då blir ofarbar, kan begagnas vägen från Moos i Stenkyrka till Wahlebro i samt socken och landsvägen derifrån till Lummelunda;
samma dag 2:ne broar å kommunikationsvägen emellan Garda och Lau sockens kyrka, då i stället kan begagnas kommunikationsvägen förbi Rudvier i Ahlskogs till Lan, eller vägen genom Lye, Stånga och Burs;
tisdagen den 26 och onsdagen den 27 i denna månad tre broar å vägen emellan s. k. stora örgropen i Halla och Enge gård i Wiklau socken äfvensom s. k. Brogårds bro i närheten af Bjerges gård i Wänge; kunnande under dessa dagar i stället begagnas vägen genom Buttle, Ala och Sjonhem socknar;
thorsdagen den 28 sjutton st. boar å vägen emellan Trosings i Gammalgarn socken och Dalhem församlings kyrka samt 7 st. broar å vägen emellan Sigurds och Näsungs gårdar i sistnämnde socker, hvilken dag i stället kan begagnas vägen genom Ardre, Ala och Sjonhem socknar;
fredagen den 29 flera broar å vägen emellan Suderbyg i Sjonbem och Gurfiles i Ala socken, då i sället vägen genom Buttle och Wänge socknar kan begagnas;
lördagen den 30 sju st. broar å vägen emellan Skogby i Gammalgarn och landsvägen åt Ljugarn, då till begagnande i stället anvisas vägen genom Ala och Kräklingbo socknar; samt
måndagen den 1 November sju st. broar å vägen emellan Kräklings gård i Kräklingbo och Anga församlings kyrka, då i stället vägen genom Ganthem och Dalhems socknar kan hegagnas; hvilket allt till allmännhetens kännedom meddelas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Dödsfall Lars Petter Larsson

Att Hemmansegaren Lars Petter Larsson, efter en kort sjukdom lugnt och stilla afled vid Bjerby i Sjonhem, Lördagen den 2 Okt. 1875 kl. 3 f. m., i en ålder af 31 år, 1 månad och 25 dagar, djupt sörjd och saknad af Maka, Barn, Fader, Syskon, Slägt och många Vänner. Varder på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Ps. nr 484.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 9 Oktober 1875.
N:r 80.

Understöd till aflöning

åt folkskollärare har beviljats nedanstående socknar: Fleringe 80 kronor, Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Hall 70 kr., Norrlavda 60 kr., Tofta 60 kr., Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Hellvi 40 kr., Östergarn 20 kr, Vestergarn 60 kr., Ardre 20 kr., Etelhem 40 kr., Stånga 20 kr. och Sjonhem 60 kr.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.