Torrläggningarna.

Hos k. m:t ansöker Anton Johansson, Bjärby i Sjonhem, om statsbidrag och lån till torrläggningsföretaget Appelmyr av år 1937, Fridolf Wallin i Levede till företaget Sallmunds av år 1937, Sven Aug. Svensson i Levede till företaget Dahls av år 1937, O. Pettersson i Lärbro till företaget Påvels, Carl Sundgren i Hellvi till företaget Kissvik, Tage Nilsson i Kräklingbo till företaget Gurpe och E. Hellgren, Busarve i Barlingbo, till företaget Stenstugu. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40

Andelsslakteriets distriktsmöten.

Som vi förut omnämt hade Visbydistriktet sitt sammanträde i går i centralföreningens lokal under ordförandeskap av hr Carl Widén, Prästgården, Follingbo. Andelsslakteriets styrelse var representerad av direktör Edv. Wahlgren och vice ordföranden, hr Arvid Collberg, Nygårds i Follingbo.
Sedan de tidigare nämda ortsombuden utsetts redogjorde dir. Wahlgren för kommittéförslaget, och efter stunds diskussion beslöt mötet uttala sitt gillande av förslaget och att förorda bifall till detsamma vid kommande föreningsstämma.
Romadistriktet hade samma dag sitt sammanträde i kommunalrummet i Roma under ledning av hr Albert Johansson, Larsarve. Andelsslakteriets styrelse var representerad av dir. Wahlgren och hr V. Gahne, Norrgårda i Björke.
Till ortsombud utsågos: för Atlingbo T. Hansson, L:a Atlings, suppleant A. Runfeldt, Rundarve, för Vänge S. Thomsson, Nickarve, suppl. L. Pettersson, Nickarve, för Guldrupe Aug. Pettersson, Hallbjers, suppl. Sven Svensson, Bjers, för Akebäck J. Endrell, Bäcks, suppl. S. Andersson, Bäcks, för Roma, T. Lithberg, Busarve, suppl. O. Wiman, Barby, för Björke D. Björkander, Björksarve, suppl. G. Norrby, Norrgårds, för Dalhem I. Johansson, Halfoser, suppl. E. Rosvall, Granskogs, för Halls A. Gahne, Kams, suppl. E. V. Norman, Möllebos, för Sjonhem A. Johansson, Bjärby, suppl. J. Olsson, Suderbys, för Ganthem A. Kolmodin, Godrings, suppl. R. Bjersander, Godrings, för Viklan M. Ahlby, Vikarve, suppl. G. Berg, Orleifs, för Barlingbo E. Stenberg, Digeråkra, suppl. H. Björkegren, Busarve.
Även här beslöt mötet uttala sig för det föreliggande kommittéförslaget och att rekommendera detsamma vid blivande föreningsstämma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Skogsutdikningsbidragen.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län anhåller hos k. m:t att från statens skogsutdikningsanslag bli tilldelad 14,421 kr., varav 12,221 kr. för utdelning som statsbidrag och 2,200 kr. i förvaltningsbidrag. Statsbidrag avses att utlämnas till dikningsföretag i följande socknar: Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Bro, Lokrume, Fole, Källunge, Vallstena, Bara, Gothem, Norrlanda, Kräklingbo, Ardre, Alskog, Hejdeby, Endre, Ekeby, Dalhem, Ganthem, Sjonhem, Björke, Vänge, Viklau, Väte, Garda, Stånga, Lau, Stenkumla, Träkumla, Follingbo, Akebäck, Atlingbo, Vall, Sanda, Eskelhem, Klinte, Fröjel, Eksta, Alva, Rone, Hemse, Gerum, Etelhem, Fårö, Burs, Rute, Bunge, Lye, Martebo, Roma och Fleringe. Samtidigt anmäles, att å förut erhållen tilldelning ur nämda anslag fines en disponibel behållning av 2,361 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Vänge pastorat.

Pastor B. Bergdahl har förordnats till ämbetsbiträde åt kyrkoherden i Vänge pastorat fr. o. m. 1 jan. t. v. jämte sin nuvarande befattning som vice pastor i Sjonhem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Dödsfall Matilda Karolin Stenberg.

Vår kära syster Matilda Karolin Stenberg avled stilla i tron på sin Frälsare fredagen den 19 juni, i sitt 61 levnadsår, sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, syskon, släkt och vänner samt Sjonhems Baptistförsamling.
Bjärby i Sjonhem 22 juni 1936.
Mila och Oscar Stenberg.

O, vad sällhet det skall bliva när Guds barn få komma hem. Ingen kan den fröjd beskriva att få bo i himmelen.
Vara hemm a, vara hemma, fri från sorger och besvär.

Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Juni 1936
Nr 142

Sjonhems pastorat.

Kyrkoherde N. G. Andersson i Sjonhem åtnjuter fortsatt tjänstledighet fr. o. m. den 1 jan. och sex månader framåt med pastor Kr. Hoas som vikarie t. v.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 December 1934
N:r 296

Ortnamnskommissionen höres.

Kammarkollegii arkiv har företagit en utredning med anledning av överlantmätarens i Visby anmälan, att jordeboken för Sjonhems socken upptager ett hemman Gjerfvede (Gervide), i lagfartshandlingarna kallat Gervide. Frånsett det olämpliga med dubbelnamn syntes även i övrigt överlantmätaren justering av jordeboksnamnot böra företagas. Arkivet anser, att annan ändring ej bör vidtagas, än att stavningen bringas i överensstämmelse med svenska akademiens ordlista, och föreslår inhämtondo av yttrande från ortnamnskommissionen.
Samma förslag gör arkivet beträffande av överlantmätaren gjord anmälan rörande ett i jordeboken för Rute socken upptaget hemman Puttersjous. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1934
N:r 287

Kungörelse.

Uti hemmansägaren Gunnar Karl Vilhelm Petterssons och hans hustru Anna Vilhelmina Petterssons, Jusarve i Gothem socken, och hemmansägaren Emil Olof Johan Johanna Johanssons i Sjonhem vid Gotlands norra häradsrätt anhängiga konkurser komma slutredovisningar och utdelningsförslag att från och med måndagen den 10 innevarande december hållas tillgängliga hos konkursförvaltaren, landsfiskalen R. S. Tigerhielm å landsfiskalskontoret i Roma, adr. Roma Kloster.
Klander mot utdelningsförslagen skola skriftligen anmälas hos konkursdomaren i Gotlands norra domsaga inom trettio dagar från ovannämnda dag och skall i klanderskriften, vid, äventyr att klandret Icke upptages, angivas, i vilket avseende ändring i förslagen yrkas.
Den, som vill klandra redevisningarna, skall instämma sin talan till Gotlands norra Häradsrätt inom tre månader från nämnda den 10 december.
Visby den 5 december 1934.
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1934
N:r 285

Kontraktsprosten Kellström söker emeritilön.

Visby domkapitel anmäler hos k. m:t, att kyrkoherden i Havdhems pastorat, kontraktsprosten Gustaf Kellström, önskar avgå från sin kyrkoherdetjänst mot åtnjutande av emeritilön från den 1 april 1936.
Följande ordinarie präster inom stiftet äro dessutom berättigade att avgå med emeritilön, men ha samt förklarat sig icke önska komma ifråga därtill, nämligen prostarna Emil Kahl i Bjärges och O. Jacobsson i Grötlingbo samt kyrkoherden Nils G. Andersson i Sjonhem, Romakloster. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 December 1934
N:r 283

Kungörelse.

Med anledning av vederbörligt förordnande för undertecknad satt verkställa förrättning enligt ensittarelagen för inlösen av de av nedannämnda personer inom Gotlands län innehavda områden, hava sammanträden för förrättningarnas handläggning utsatts att hållas:
tisdagen den 16 oktober 1934 kl. 11 hos sökanden Laura Nordahl, i Bjers i Hejnum, beträffande område å 35049/2000000 mantal Biers 19 i Hejnums socken, vilken fastighet äges av Viktor Engström:
onsdagen den 17 oktober 1934 kl. 10 hos sökanden P. Wikström, Graute i Hejnum, beträffande område å 3/8 mantal Graute 119 i Hejnums socken, vilken fastighet äges av Arvid Eklund;
torsdagen den 18 oktober 1934 kl. 10 hos sökanden Gustaf Vestberg, Graute i Hejnum, beträffande område å 3/8 mantal Graute 110 i Hejnums socken vilken fastighet äges av Arvid Eklund:
fredagen den 19 oktober 1934 kl. 10 hos sökanden Josefina Lindholm. Stora Kyrkebys i Hejnum, beträffande område å 797/2816 mantal av Stora Kyrkebys 12 och av Stora Kyrkebys 15 i Hejnums socken, vilka fastighetsdelar ägas av Hugo Nilsson och hans hustru Anna Nilsson;
lördagen den 20. oktober 1934 kl. 10 hos sökanden Henrik Söderström, Stora Kyrkebys i Hejnum, beträffande område å 797/2816 mantal av Stora Kyrkebys 12 och av Stora Kyrkebys 15 i Hejnums socken, vilka fastighetsdelar ägas av Hugo Nilsson och hans hustru Anna Nilsson;
måndagen den 22 oktober 1934 kl. 10 hos Sökanden J. A. Bergsten, Åkra i Sjonhem, beträffande område å 17/560 mantal Åkra 119 i Sjonhems socken, vilken fastighet äges av Karl Larsson;
tisdagen den 23 oktober 1934 kl. 10 hos sökanden Helmer Pettersson, Snovalds i Hörsne, beträffande område å Uno Karl Gustaf Larsson tillhöriga fastigheten Snovaids 113 om 371/4096 manstal samt å Johan August Jakobsson och Vendla Anna Johanna Jakobsson tillhöriga fastigheten 7/16 mantal Dibjers 16, allt i Hörsne med Bara socken:
torsdagen den 25 oktober 1934 kl. 11 hos sökanden Charlotta Sandström, Gute i Bäl, beträffande område å 23/100 mantal Gute 150 i Bäls socken, vilken fastighet äges av Johan Gardell;
fredagen den 26 oktober 1934 kl. 10 hos sökanden Elin Johansson, Hanes i Endre, beträffande område å Stora Hanes 21 i Endre socken, vilken fastighet äges av Johannes Gardell:
lördagen den 27 oktober 1934 kl. 10 hos sökanden A. Lönnberg, Stora Mickelgårda i Västkinde, beträffande område å 1/4 mantal Stora Mickelgårda 12 i Västkinde socken, vilken fastighet äges av Johan Olof Oskar Olsson;
måndagen den 29 oktober 1934 kl. 10 hos sökanden Amanda Carlsson, Stora Klintegårda i Västkinde, beträffande område å 119/512 mantal Stora Klintegårda 156 i Västkinde socken, vilken fastighet äges av A. E. Forslund och hans hustru Jakobina Forsund;
tisdagen den 30 oktober 1934 kl. 10 hos sökanden Augusta Sandelius, Stora Klintegårda i Västkinde, beträffande område å 119/512 mantal Stora Klintegårda 156 i Västkinde socken, vilken fastighet äges av A. E. Forslund och hans hustru Jakobina Forslund och
onsdagen den 31 oktober 1934 kl. 10 hos sökanden Alfred Bergström, Stora
Vikers i Lärbro, beträffande område å 23/384 mantal Norrgårda 123 i Lärbro socken, vilken fastighet äges av Aktiebolaget Gotlands Kalkverk.
De, vilkas rätt är beroende av förrättningarna, äga att vid nämda sammanträden tillstädeskomma och bevaka sin rätt.
Det åligger vederbörande sakägare att vid sammanträdena förete tillgängliga åtkomsthandlingar, handlingar rörande servitut samt kartor och lantmäterihandlingar angående jord, som beröres av förrättningarna.
Visby den 24 september 1934.
Å tjänstens vägnar:
Sigurd E. Campbell
Distriktsrartmätare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 september 1934
N:r 222