Exekutiv auktion.

Sedan vid den 18 sistlidne augusti hållen exekutiv auktion något anbud icke avgivits å den till försäljning då utbjudna, från Anton Andersson i Hellinge, Sjonhems socken, för gäldande av oguldna kronoutskylder utmätta fastigheten 1/32 mantal Stymnäs i Sproge socken, kommer ny exekutiv auktion för nämnda fastighets försäljning att förrättas här å landskansliet onsdagen den 27 Januari 1915 kl. 1 e. m.
Fastigheten, som saknar åbyggnader, består av 48,6155 hektar torrlagd, men icke odlad myrmark, och är belagen omkring 2 kilometer från Sproge sockens kyrka och 15 kilometer från Klintehamn.
Angående denna fastighet, som av utmätningsmannen saluvärderats till 1,000 kronor, kunna närmare upplysningar här erhållas; och äga de, vilka hava fordran, som bör ur egendomen gäldas eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, att vid densamma sin rätt bevaka, varförutom de, vilka på grund av skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen eller rätt till servitut eller till avkomst eller annan förmån av egendomen böra. där ej rättigheten är intecknad eller skall oansett försäljningen äga bestånd, före auktionen hit ingiva i huvudskrift eller bestyrkt avskrift den handling, därå rättigheten grundas.
Visby i landskansliet den 17 december 1914.
Gustaf W. Roos.
K. P. Lundblad.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Hörsne med Bara: Födda 12 (7m. 5k.), döda 11 (5m. 6k.); inflyttade 27 (16m. 11k.), utflyttade 35 (17m. 18k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 454; minskning 7.

Klinte: Födda 20 (11m. 9k.), döda 15 (5m. 10k.); inflyttade 61 (25m. 36k.), utflyttade 96 (32m. 64k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 1,193 personer; minskning 30.

Fröjel: Födda 9 (4m. 5k.), döda 4 (2m. 2k.); inflyttade 11 (5m. 6k.), utflyttade 7 (3m. 4k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 520, ökning 9.
Pastoratets folkmängd 1,713; minskning 21.

Levide: Födda 13 (6m. 7k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 20 (8m. 12k.), utflyttade 26 (15m. 11k.); vigde 5 par: folkmängd 31 dec. 556; hvarken ökning eller minskning.

Gerum: Födda 1m., döda 3 (1m. 2k.); inflyttade 6 (4m. 2k.), utflyttade 19 (12m. 7k.); vigde 2 par; folkmängd 172; minskning 15.
Pastoratets folkmängd 728; minskning 15.

När: Födda 14 (6m. 8k.), döda 13 (7m. 6k.); inflyttade 25 (5m. 20k.), utflyttade 37 (17m. 20k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 899; minskning 11.

Lau: Födda 6 (4m. 2k.), döda 5 (2m. 3k.); inflyttade 13 (9m. 4k.), utflyttade 14 (6m. 8k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 476; hvarken ökning eller minskning.
Pastoratets folkmängd 1,375; minskning 11.

Othem: Födda 19 (14m. 5k.), döda 22 (11m. 11k.); inflyttade 48 (20m. 28k.), utflyttade 58 (27m. 31k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 1,144; minskning 13.

Boge: Födda 14 (9m. 5k.), döda 14 (6m. 8k.); inflyttade 24 (10m. 14k.), utflyttade 10 (2m. 8k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 466; ökning 14.
Pastoratets folkmängd 1,610; ökning 1.

Rone: Födda 20 (12m. 8k.), döda 15 (8m. 7k.); inflyttade 64 (31m. 33k.), utflyttade 42 (16m. 26k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1,040; ökning 28.

Eke: Födda 4 (3m. 1k.), döda 1k.; inflyttade 9 (5m. 4k.), utflyttade 11 (7m. 4k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 273; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,313; ökning 29.

Sjonhem: Födda 6 (3m. 3k.), döda 3 (2m. 1k.); inflyttade 30 (16m. 14k.), utflyttade 39 (17m. 20k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 364; minskning 4.

Viklau: Födda 7 (6m. 1k.), döda 6 (1m. 5k.); inflyttade 10 (4m. 6k.), utflyttade 26 (12m. 14k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 170; minskning 15.
Pastoratets folkmängd 584; minskning 19.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Auktion å spannmål m. m.

Genom auktion försäljer arrendatorn F. Johansson i Sjonhems prästgård tisdagen den 4 nästa mars från kl. 11 f. m. omkring 2,000 kg. prima råg, 3,000 kg. utsädeskorn, 20 tunnor goda matpotatis, 1 par nästan nya arbetskälkar, 1 åkkärra, 1 separator, 1 smörkärna samt 5 st. unga goda mjölkkor.
Vid samma tillfälle försäljas Oskar Blombergs ägande hemmansdelar 1/526 dels och 1/768 dels mantal Gurfiles i Ala. Af hemmansdelarna, som ligga i sambruk, är den förstnämda bebygd och utgöres af 7 tunnland fastmarksåker samt 3 tunnland torrlagd och odlad myr.
För lösegendomen lämnas betalningsanstånd till den 1:sta nästk. sept. För fastigheten varda vilkoren vid utropet tillkännagifna.
Kräklingbo den 26 febr. 1913.
HJ. JOHANSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Genom offentlig auktion,

som förrättas å nedre sågplatsen vid Winkels i Sjonhem, fredagen den 28 febr kl. 1 f. m. försäljes i större och mindre partier kantade och okantade bräder, flo-, gren-, yt- och spånved, troder och kantribb m. m.
Vid samma tillfälle försäljes jämväl cirka 50,000 st. fjolsågade men väl lagrade takspån liggande å hemmansägaren K. Häglunds sågplats i Vänge.
Af mig godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 inst. september, andra betala vid anfordran.
Binge i Väte den 20 febr. 1913.
C. W. Carlqvist.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 februari 1913
N:r 44

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Brott mot bygnadsstadgan, husägaren Gunnar Löfqvist stod i dag tilltalad för att ha utan därom till bygnadsnämden gjord anmälan, å sin tomt n:r 2-3 i St. Göransroten XI kv. uppfört en nybygnad afsedd till automobilstall. Han erkände skriftligt och fick böta.

Fyra fyllerister bötfäldes med sedvanliga belopp. En af dem fick böta för två förseelser.

För snatteri stod arbetaren K. A. Lind tilltalad.

Norra häradsrätten.
För äktenskapsbrott dömdes hustru Ida Wahl att böta 250 kr.

Tvisten om några afverkade tallar mellan W. Östman och E. Sköldin på Fårö kunde rätten icke upptaga till pröfning utan hänvisade kär. att först stämma om bättre rätt till det område hvarå de fälda tallarna vuxit.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets andra sammanträde å Skogs i Levide. Ordf. e. o. not. Aug. Toll.)
Utslag:

En arbetare från Roma, som stått tilltalad af allm. åklag. för det han en dag i början af sistlidne november med våld brutit upp dörren till arrestlokalen i Hemse och därefter fritagit en anhållen person, dömdes att sona detta mindre välbetänkta tilltag med 1 månads fängelse.

(Allekvia 10 februari)
Åkning med automobil på förbjuden väg i förening med öfverdådig framfart vid samma tillfälle kostade automobilägaren N. E. Finberg 60 kr. böter förutom till de två personer, hvilkas skjuts F. skrämt i diket.

Oloflig skogsafverkning.
För att utan vederbörligt tillstånd ha afverkat och sålt skogsprodukter dömdes hemmansägaren E. Lindberg, Visby i Gothem, att böta 40 kr.

I det upprörande djurplågerimålet mot ogifta Hilma Lind i Sjonhem slapp svaranden undan med 100 kronors böter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Vinkels i Sjonhem.

Genom offentlig auktion, som förrättas å, sågplatsen vid Vinkels i Sjonhem fredagen. den 31 jan. kl. 10,30 f. m. försäljas i mindre utrap större partier kantade och okantade bräder af flere dimensioner, flo-, tvet-, spån- och grenved, fyrkantvirke, troder och kantribb, och lämnas af mig godkände inropare betalningsanstånd till den 1 instundande oktober, andra betala vid anfordran.
Binge i Väte den 22 jan. 1913.
C. V. CARLQVIST.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19

Räfskall

anordnas om lördag i Viklau. Samlingen sker vid kyrkan kl. 8 på morgonen, och skyttar från hela Gotland äro välkomna att del, taga i jakten efter mickel. Särskildt uppmanas skyttar och drelfolk från kringliggande, socknar Väte, Halla, Sjonhem, Vänge och Hejde — att så mangrant som möjligt deltaga i skallet. Det är nämligen i år godt om räf i nämda trakter; en decimering af stammen är därför ur allmänt intresse välbehöflig.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17

Auktion vid Åkra i Sjonhem.

Fredagen den 24 jan. kl. 1 e. m. låter John Pettersson, Åkra i Sjonhem genom offentlig auktion försälja 2 hästar, 8 kor, en tjurkalf, en 1-årig sugga, d:a 30,000 kg. bortfelderrofvor, 3,000 kg. timotejhö, en lastvagn, en fjäderharf och en vilengkamin, och lämnas godkände köpare anstånd med betalningen till 1. oktober innev. år.
Roma den 17 jan. 1913.
ELOF HANISON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

årsskiftet 1912-1913, benäget meddelade af pastorsämbetena:

Gothem: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 14 (5 m. 9 k.); inflyttade 43 (23 m. 20 k.), utflyttade 26 (13 m. 13 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 636; ökning 14.
Församlingens äldsta 89 år.

Norranda: födda 4 (2 m. 2 k.) döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 17 (7 m. 10 k.), utflyttade 22 (8 m. 14 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 305; minskning 5.
Äldsta: 87 år.
Pastoratets folkmängd 941; ökning 9.

Hejnum: födda 4 (2 m. 2 k.), döda 4 (1 m. 3 k.); inflyttade 16 (9 m. 7 k.), utflyttade 16 (9 m. 7 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 282; hvarken ökning eller minskning.

Bäl: födda 5 (2 m. 3 k.), döda 7 (5 m. 2 k.); inflyttade 5 (3 m. 2 k.), utflyttade 14 (4 m. 10 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 166; minskning 11 personer.
Pastoratets folkmängd 448; minskning 11.

Källunge: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 37 (16 m. 21 k.), utflyttade 32 (12 m. 20 k.); vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 307, ökning 7 pers.

Vallstena: födda 6 (1 m. 5 k.), döda 6 (2 m. 4 k.), inflyttade 18 (10 m. 8 k.), utflyttade 16 (7 m. 9 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 329 pers; ökning 2 pers.
Pastoratets folkmängd 636 personer; ökning 9.

Östergarn: födda 12 (7 m. 5 k.), döda 10 (6 m. 4 k.); inflyttade 20 (9 m. 11 k.), utflyttade 15 (7 m. 8 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 603; ökning 7 pers.

Gammelgarn: födda 11 (8 m. 3 k.), döda 6 (2 m. 4 k.); inflyttade 21 (11 m. 10 k.), utflyttade 22 (12 m. 10 k.), utflyttade 22 (12 m. 10 k.); vigde 4 par (2 borg.); folkmängd 31 dec. 408; ökning 4 pers.

Ardre: födda 16 (10 m. 6 k.), döda 10 (6 m. 4 k.); inflyttade 30 (15 m. 15 k.), utflyttade 19 (5 m. 14 k.); vigde 3 par (1 borg.); folkmängd 525; ökning 17 personer.
Pastoratets folkmängd 1,536; ökning 28.

Kräklingbo: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 23 (14 m. 9 k.), utflyttade 13 (6 m. 7 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 414; ökning 12 personer.

Ala: födda 8 (4 m. 4 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 27 (13 m. 14 k.), utflyttade 20 (9 m. 11 k.); vigde 1 par; folkmängd 317; ökning 10 personer.

Anga: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 6 (5 m. 1 k.), utflyttade 11 (6 m. 5 k.); vigde 2 par; folkmängd 256; minskning 5 personer.
Pastoratets folkmängd 987; ökning 17.

Sjonhem: födda 7 (2 m. 5 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 36 (21 m. 15 k.), utflyttade 30 (12 m. 18 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 370; ökning 8.

Viklau: födda 2 (1 m. 1 k.), döda 2 (2 k.); inflyttade 11 (2 m. 9 k.), utflyttade 23 (11 m. 12 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 174; minskning 4.

Vänge: födda 10 (3 m. 7 k.), döda 13 (8 m. 5 k.); inflyttade 48 (24 m. 24 k.), utflyttade 47 (26 m. 21 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 650; minskning 2.

Butle: födda 12 (6 m. 6 k.), döda 3 (1 m. 2 k.); inflyttade 35 (11 m. 24 k.), utflyttade 56 (24 m 32 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 354; minskning 12.

Guldrupe: födda 3 (3 m.), döda 8 (5 m. 3 k.); inflyttade 7 (3 m. 4 k.), utflyttade 6 (3 m. 3 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 244; minskning 4.
Pastoratets folkmängd 1,248; minskning 18.

Dalhem: födda 9 (6 m. 3 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 53 (23 m. 30 k.), utflyttade 46 (21 m. 25 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 602; ökning 11.

Ganthem: födda 4 (2 m. 2 k.), döda 9 (5 m. 4 k.); inflyttade 15 (5 m. 10 k.), utflyttade 22 (13 m. 9 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 273; minskning 12.

Halla: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 7 (5 m. 2 k.); inflyttade 32 (14 m. 18 k.), utflyttade 37 (20 m. 17 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 307; minskning.
Pastoratets folkmängd 1,182; minskning ?.

Endre: födda 17 (7 m. 10 k.), döda 10 (5 m. 5 k.); inflyttade 30 (12 m. 18 k.), utflyttade 37 (20 m. 17 k.); vigde 1 par: folkmängd 31 dec. 358; hvarken ökning eller minskning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 januari 1913
N:r 2

Från landsbygden. Sjonhem.

Sjonhem 6 mars.
Sitt årsmöte höll härvarande sockenförening av J. R. i går kl. 7 e. m. folkskolan under rätt stor tillslutning trots det svåra väglaget.
Mötet inleddes med avsjungande av en fosterländsk sång, av J. U. F:s sångförening, under ledning av läraren Alb. Segerlund, som skötte ackompanjemanget till orgel. — Sedan ordf. Fr. Svende i Bjärby, hälsat de närvarande välkomna, sjöngs koralen 124 :1, varefter hölls ett med intresse åhört föredrag av M. P. Nilsson från Väte över ämnet: »J. R:s syftemål».
Efter föredraget sjöng sångföreningen åter ett per nummer, varpå föreningsärendena avgjordes. Därvid upplästes och godkändes års- och revisionsberättelsen och lämnades full decharge åt styrelsen. Styrelsevalet utföll så, att de föregående ledamöterna, Fr. Svende i Bjärby, J. Olsson i Suderbys samt O. Stenberg i Bjärby, samtliga återvaldes med J. Björklund och R. Klintberg i Sojvide till suppleanter. — Till sockenombud valdes ordf., Fr. Svende, supplerad av Fr, Johansson, Sojvide. — Till revisorer utsågos Hjalm. Jakobsson och Joh. Pettersson i Gervide. — Angående Möterna beslöts hållande av ett ordinarie sammanträde, samt extra sådana när styrelsen ansåg behov därav föreligga.
Sedan förhandlingarna avslutats sjöng sångföreningen »Vårt land», varefter man, på föredragshållarens förslag, kraftigt och taktfast hurrade för konung och fosterland, varpå sjöngs kungssången. Sedan ett tvåfaldigt leve för Sjonhems sockenförenings framgång utbrakts och besvarats, avslöts det trevliga mötet, vars stämning förhöjdes icke minst genom sångarnas goda prestationer. – Sockenföreningen, ännu skäligen ringa, tror för framgång, som termen stundom lyder.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 8 mars 1920.
N:r 56.