Skepparegillet i Visby

firade igår, 1:ste Mars sin sedvanliga årshögtidsdag i f. d. Börsens lokal vid Strandgatan, som var smyckad med flaggor och de gillet tillhöriga porträtten af assessor Dubbe och konsul Reder. De besökandes antal var i år större än det under många föregående år varit, nämligen närmare ett sextiotal personer, deribland några inbjudne gäster.
Till ordförande för 3 år valdes ånyo konsul Ekman och till sekreterare för samma tid utsågs åter bokhållaren Reinhold Pettersson. Till direktörer omvaldes herrar K. J. Karlström och K. Nyström och till direktörssuppelanter kaptenerna Lyberg, Gardell och Falk samt till kassa förvaltare kapten G. Thomson. Revisorer blefvo kaptenerna Söderdahl, Schultz och Snöbohm samt suppleanter kaptenerna Pedersen, Nyström och Wahlström. Till hedersledamöter invaldes magistratssekreteraren Herlitz och handlanden F. Nyström, Slite. Nya ledamöter blefvo kaptenerna D. Herlitz och R. Nyström.
Af den upplästs revisionsberättelsen framgick att gillets egen fond under det gångna året ökats med kr. 1,358:74 och vid dens slut uppgick till kr. 32,048:86; att Dubbeska donatinsfonden under samma tid ökats med kr. 16:04 och vid årets slut uppgick till kr. 16,678:24 samt att ledamotsantalet vid årsskiftet var 70. Under året hade trenne ledamöter aflidit, nämligen kaptenerna C. L. Lutteman i Ljugarn, A. P. Nyman i Vestergarn samt J. N Eskelund i Visby. Ur Dubbeska donationsfonden, der tvänne pensionsrum under året visserligen blifvit lediga kunde ej heller nu några nya pensioner utdelas på grund af den rådande låga räntefoten.
Till ledamöter af gillet invaldes kaptenerna David Herlitz och Rudolf Nyström. Sedan förhandlingarna voro slutade framsatts vid nutiden bålarne och tillbragtes det återstående af aftonen under sång och skåltal, deribland för gillet, dem ordförande, assesser Dubbe, borgmästare Een och hedersledannoten major Törnqvist m. fl. och föret vid midnatt efter inmundigad supé skedde uppbrott.
Värdar för dagen vore kaptenerna Karl Hultman och Rudolf Walström med kaptenerna Hjalmar Bolin och Gustaf Nyman som ungskeppare, hvilka senare således äro värdar nästa år med kaptenerna Lind och Siltberg till ungskeppare.
Utmönstringen af sjömän för seglationsåret var ovanligt litet liflig — ungefär 12 stycken — och utgjorde des mönstrande till största delen af ynglingar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Passagerare-Lista.

Med Ångf. Gotland från Stockholm d. 15 d:s. Herrar Wahlberg, Wöhler, Lindström, Gerle, Siltberg, Marelins, Koltberg, Collander, Johansson, Jacobsson. Fruarne Gisslén, Ek; prostinnan Lyth. Fröknarna Eneqvist, Cedergren, Herlitz, Björkström.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 Maj 1875
N:r 39.

Ett Tellurium

har i dessa dagar af hr urfabrikören Siltberg härstädes blifvit skänkt till Hemse församlings folkskola.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96

M. Levin vid Adelsgatan

(bredvid urmakar Siltberg) recommenderar härmed sitt nyligen tillökta redan förut rikhaltiga lager bestående af bland annat:
Bananer, stort urval i vackra mönster, Piqué hvit reoul, Nettelduk, Klädningstyger, Tageltyg, svarta Helylletyger, Sehawlar, större och mindre, Parasollor, Paraplyer siden och bomulls, Gardintyger, linne- och bomulls Näsdukar, svart och coul. Sammet, Borddukar af ylle, bomull och linne, svart Siden, röd Flanell med svarta prickar till Koftor, sommarkapptyger, Byxtyger, Cordrej och Kläden, Shirting, Cambris, Verken, Corsetter, Vantar, Hamptyger, coal. Vaxduk m. m.; allt utmärkt och till billigaste pris.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 Maj 1875
N:r 37.

Industriidkaremötet

i Göteborg är särdeles talrikt besökt. Bland deltagarne märkes urfabrikören M. N. Siltberg härifrån staden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Augusti 1874
N:r 66

Passagerare-Lista.

Med Ångf. ”Gotland” den 9 Juli från Stockholm: kapten Grahe, rektor Sentervall, löjt. Hellström, hrr Grönstrand, Beer, Matthissen, Wendell, Broström, Lindblom, Petterson, Åkerman, Hultgren, Nordensvahn, Svahn, Schmidt, Gumaelius, Söderberg, Lindvall, Ekeblad, Buck, B. Person, fröknarne Gardell, Dahlman, Beer, Björkman, Silfversvärd, Börjeson, Berglund, Bolin, fruarne Eneqvist, Beer, Siltberg, Ekelund, Nyman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 Juli 1874
N:r 54