Siltberg, Torvald Gustav, Hemmansägare.

Hellvi skytteförening.
Stengrinda, Hellvi. Född den 29 november 1882 i Rute. Föräldrar: Julius Siltberg o. h. h. Maria Siltberg. Gift 1900 med Anna Keilman. Medlem i föreningen sedan 1940, tidigare medlem i Lärbro skyttegille. Hv. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Musketörm.

Gotländska skyttar 1944.
Hellvi skytteförening.

Strejk t dag utbruten vid bilreparatörerna.

Den bebådade strejken vid bilreparationsverkstäderna har i dag trätt i kraft även här i Visby, där fyra verkstäder äro berörda av densamma. Dessa äro bilfirmorna Appelqvist och Siltberg, Hässelgrens smidesverkstad och Fole verkstad. Sammanlagt ha 25 å 30 man härstädes strejkat, Arbetarne här uppgives ha haft sin organisations tillstånd att, om de så önskat, fortsätta arbetet, men ha dock gått i strejk.
Konflikten härrör som bekant frågan om upprättande av riksavtal. Medlingsförslag ha tvänne gånger framlagts av förlikningsmannen, prof.
Kjellman, och båda gångerna i arbetsfredens intresse bifallits av arbetsgivareparten. Det sista förslaget innebär en löneförbättring för de kvalificerade personalgrupperna, med vag mindre än omkring. 15 proc., medan för de övriga stipulerats i stort sett oförändrade lönesatser. Arbetarne ha emellertid avslagit förlikningsmannens förslag. Ansvaret härför torde vila på de yngre arbetarelementen i Stockholm och Göteborg, medan de äldre och sansade arbetarne lära ha röstat för antagande av medlingsförslaget.
Då strejken nu är en verklighet, torde man hå anledning att antaga, att denna stridsåtgärd kommer att besvaras med lockout från arbetsgivaresidan. Arbetsgivarne tillhöra nämligen Svenska arbetsgivareföreningen? och därest lockout kommer till stånd få även dessa liksom arbetarne ekonomiskt stöd från sina organisativner, Det kan därför på mycket goda grunder antagas, att striden i denna bransch blir långvarig, så mycket mera som ju , den förestående årstiden är en fullständigt död säsong vid bilreparationsverkstäderna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Orienteringstävlingar

för automobiler och motorcyklar anordnas av Gotlands Motorförening den 26 och 27 november.
Banans längd c:a 200 km. Tävlingen är även öppen för medlemmar i G. M. C. K. och Gotlands lokalavdelning av M. H. F. — C. G. Björkanders vandringspris för automobiler tilldelas bäste tävlande i klass I, tillhörande Gotlands Motorförening. Anmälningar mottagas av Fabrikören J. Erik Siltberg, Visby, t. o. m. måndagen den 21 nov. kl. 15. Efteranmälningar mottagas icke.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 november 1932
N:r 267

Strejk vid bilreparationsverkstäderna på måndag.

Arbetarna vid till bilverkstädernas arbetsgivareförbund anslutna verkstäder ha fått Metallindustriarbetareförbundets verställande utskotts medgivande att gå ut i strejk om måndag. Huruvida arbetarne här i Visby komma att använda sig av detta medgivande är ännu okänt. Här berör konflikten fyra verkstäder, nämligen firmorna Appelavists, Siltbergs, Hässelgrens och Flole verkstad, vilka tillsammans sysselsätta omkring 35 man. Av dessa torde emellertid nära hälften vara permitterade varannan vecka med hänsyn till bristen å arbete under denna tid på året.
Ombudsmannen i arbetsgivareförbundet, ingenjör E. Ahlrot, upplyser, att arbetsgivarna från början krävt reducering av lönerna men senare under förhandlingarna gått med på status guolinjen samt även varit beredda att acceptera smärre justeringar uppåt för vissa arbetaregrupper. De löner, som arbetarna vid förbundets verkstäder nu vilja ha, ligga i nivå med dem som tillämpas vid oorganiserade verkstäder.
På metallindustriarbetareförbundet förklarar man återigen, att arbetsgivareparten visserligen gått med på justeringar uppåt i en del fall, men dessa justeringar innebära ej att lönenivån bibehålles.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 oktober 1932
N:r 251

En orienteringstävlan för motortfordonstförare

tänker Gotlands motorförening sätta igång med under november, förutsatt att tillräckligt antal deltagare anmäla sig. Tävlingen står öppen för medlemmar av såväl motorföreningen som G. M. C. K. och M. H. F:s lokalavdelning. Fabrikör J. E. Siltberg mottager anmälningar till och med den 20 d:s och lämnar vidare upplysningar. Se vidare annonsen i gårdagens tidning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 oktober 1932
N:r 242

Orienteringslävling

för automobiler och motorcyklar (c:a 200 km.) anordnar
Gotlands Motorförening
instundande november månad under förutsättning av tillräcklig anslutming. Tävlingen blir öppen även för medlemmar av G. M. C. K. och Gotlands lokalaivdelning för M. F. Anmälningar emottages av Fabrikör J, Brik Siltberg t. o. m. den 20 ds.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 oktober 1932
N:r 241

Idrott och sport.

Gotländska fotbollsserierna.
Tabellerna för höstomgången.

Sedan våra gotländska fotbollserier avslutat höstomgången ha tabellerna följande utseende enligt fotbollförbundets statistik. Enda överraskningen är A. 7, som nu på hösten förfogat över ett utmärkt lag; samtliga matcher ha vunnits. I övrigt äro resultaten de väntade.

Div. I.
spv.oa.f.v.—f. målp.
A. 7:s I. F.440013—38
Visby420213—64
A. I. K.420210—74
Gute41036—122
Västkinde41033—183
Div. II.
A. I. K. B320116—124
Visby B320110—124
Slite310211—92
Rute31029—132
Div. III norra.
Bro421116—105
Stenkyrka421111—105
Othem420216—144
Rute B420213—134
Västkinde B41036—152
Div. III södra.
Roma430115—76
Hemse43017—56
Ljugarn43018—66
Hablingbo41034—42
Rone40045—170

Gotlands Motorcykelklubbs hastighetstävlan
å jordbana äger som förut nämts rum på artillerikårens idrottsplats söndagen den 23 dennes och är öppen endast för motorcyklar. Starten kommer att rum kl. 2 e. m. och sker i heat om två tävlande, och mållinjen är på samma plats varifrån den tävlande startat. Banans längd blir 400 m. och skall för alla klasser köras tio varv. De tävlande komma att indelas i. fem klasser. I bestämmelserna för tävlingen angives vidare, att störthjälm är obligatorisk och tilhandahålles av tävlingsledningen, som består av hrr G. Falck, tävlingsledare, J. Sandelin, H. Gustafson, H. Beckman, H. Pettersson, K. A. Johansson och N. Larsson. Prisdomare äro ingeniörerna H. Pöpke och J. D. Driessen samt fabrikör J. E. Siltberg.
Anmälningstiden utgår den 17 dennes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238