Från våra Gotländska bygder. Rute.

RUTE.
Kommunalfullmäktige i Rute höll måndagen den 16 dennes sitt sista sammanträde för året under ordförandeskap av hr Gustav Johansson. Föredragningslistan upptog 26 punkter, varav de flesta berörde val för kommande 4-årsperiod. En ledamot var frånvarande med giltigt förfall. Lönerna till samtliga befattningshavare inom kommunen fastställdes till samma belopp som föregående år. Till brandchefen bestämdes ett arvode av 100 kr. för år 1947.
I fattigvårdsstyrelsen invaldes tre nya ledamöter, nämligen Gunnar Bengtsson, John Bogren och fru Elsa Nygren. Till ordförande utsåg fullmäktige Gunnar Bengtsson, Alvans, och till vice ordförande John Bogren. Suppleanter för fyra år blev fru Alice Bergkvist och Ludvig Siltberg, samt för 2 år Valter Vikström.
Till ledamöter i nykterhetsnämnden omvaldes Karl Persson samt nyvaldes K. O. Karlsson och fru Elin Högbom. Till ordförande valdes Karl Persson. Suppleanter blev fru Edla Andersson och Gustav Pettersson.
Ledamöter i arbetslöshetsnämnden för år 1947 blevo K. Bergbohm, O. Westergård, K. O. Karlsson samt Gunnar Bengtsson. Till ordf. resp. vice ordf. föreslogs förvaltare Charles Dahlberg och arbetsförmannen Sten Johansson, båda på Furillen. Till ledamöter i vägsynenämnden valdes John Ström, Mauritz Olsson och Georg Karlsson. Hr Ström utsågs till ordf.
I barnavårdsnämnden omvaldes prosten Anders Hedvall, som tillika valdes till vice ordförande samt nyvaldes fru Elsa Nygren. Suppleanter blevo hrr Hugo Jacobsson och Oskar Engström.
Till förare av socialregistret valdes fattigvårdsstyrelsens ordf. Gunnar Bengtsson.
Ledamöter i brandstodskommittén blevo Tyko Bergbom och Hilmer Sund-gren med Hilmer Vallin och Arvid Johansson som suppleanter.
Till ledamöter i kristidsnämnden för år 1947 omvaldes Orion Ahlqvist och Gunnar Bengtsson med Konrad Bergbohm och fru Greta Jönsson som suppleanter.
I hästuttagningsnämnden för fyra år valdes Harry Westöö och Bror Godman med Ragnar Stolpe och Oskar Ekvall som suppleanter.
Taxeringsnämnden för år 1947 består av hrr Konrad Bergbohm, Hilmer Jönsson och Axel Kolmodin. Suppleanter blevo Helge Ahlqvist, Anders Hedvall och K. O. Karlsson. Att granska inkomna virkesdeklarationer utsågs hr Bergbohm.
Till roteombud valdes för första roten Hilmer Jönsson och för andra roten Gustav Johansson. Beslut om ersättning till roteombuden bordlades till ett kommande sammanträde, då man tydligen var rädd att den föreslagna ersättningen med 25 kr. för varje påbörjat hundratal personer inom roten skulle vara för rikligt tilltagen, fast man även framförde den åsikten, att det kunde bliva för liten ersättning, då enligt kungörelsen roteombuden har en hel del att uträtta inom sina respektive rotar.
Vid fråga om tillsättande av en hemhjälpsnämnd uppstod en stunds diskussion och många namn nämndes förutom de av valberedningen föreslagna. Valda blevo Hugo Jacobsson och Carl-Eric Karlström samt fru Augusta Hedberg. Suppleanter blevo fru Greta Hedvall samt hrr Gunnar Bengtsson och Oskar Hedberg. Till ordförande utsågs hr Carl-Eric Karlström. Vad som i detta sammanhang förvånar är, att såväl valberedningen som de fullmäktigeledamöter som kommo med förslag tydligen samtliga voro av den uppfattningen att det skulle vara minst två manliga i denna nämnd. Nog tycker man att det vore betydligt förnuftigare med övervägande kvinnligt inslag i en sådan nämnd, som ju skall fördela behövlig arbetskraft i hemmen.
Till revisorer att granska alla under kommunalfullmäktiges kontroll hörande kassor och förvaltningar utsågs Albin Nordberg, Hilmer Jönsson och Sixten Johansson. Suppleanter blevo Erik Hermansson, J. A. Bergkvist samt Gösta Vall. Att granska arbetslöshetsnämndens räkenskaper utsågs Erik Hermansson och Hilmer Jönsson med Sixten Johansson och J. A. Bergkvist som suppleanter.
Fattigvårdsstyrelsen hade hemställt om fullmäktiges medgivande, att få försälja ett uthus vid Puttersjous. Fattigvårdsstyrelsens hemställan bifölls, och beslöts att uthuset fick försäljas för 150 kronor.
Rute manskör hade anhållit, att liksom föregående år få ett anslag å 100 kr. för sin verksamhet, vilket bifölls och beslöts att medlen skulle utgå av tillgängliga nöjesskattemedel.
Rute—Bunge studiecirkel av S. L. S. hade ansökt att i fortsättningen få ett anslag på 50 kr. varje år. Fullmäktige beslöt bifalla ansökan att tilldela studiecirkeln det begärda anslaget för år 1947.
Förslag till ny brandordning för kommunen godkändes av fullmäktige och beslöts, att kommunalnämnden hos länsstyrelsen skulle söka fastställelse av den nya brandordningen. Vidare beslöts, att kommunalnämnden hos Bunge kommun skulle få till stånd ett avtal om hjälp vid brand av Bunge brandkår.
Ett förslag till anläggande av branddammar inom kommunen hade utarbetats av ingenjör Stare, vilket föredrogs av ordföranden. Fullmäktige beslöt på kommunalnämndens förslag, att tre branddammar tillsvidare skulle byggas en vid Koparve, en vid Ahlbya och en vid Ale. Kommunalnämnden fick i uppdrag att planera och utföra arbetet i egen regi.
Till att sammankalla de nya fullmäktigeledamöterna utsågs hrr Oskar Hedberg.
Till personlig suppleant i sylstyrelsen för Gustav Johansson fler hrr Yngve Nilsson, som avflyttat, valdes hrr Arvid Johansson.
Därefter var föredragningslistan genomgången och ordföranden tackade för den tid han haft förtroendet, att leda fullmäktiges förhandlingar. Han vände sig särskilt till de avgående ledamöterna i fullmäktige, som nu vid årsskiftet avgår från fullmäktige och då särskilt till hr Konrad Bergbohm, som varit med sedan fullmäktige infördes och som även under samma tid och ännu längre varit kommunalnämndens ordförande och nedlagt ett stort och oegennyttigt arbete i kommunens tjänst. Han slutade sitt anförande med att önska ledamöterna en God Jul.
Fullmäktiges vice ordförande hr Erik Hermansson, tog sedan till orda och tackade å fullmäktiges vägnar ordföranden för den gångna tiden och för den oväld, med vilken han fört klubban i församlingen. Han tillönskade ordföranden en god helg.
Ordinarie kyrkostämma hölls i Rute måndagen den 16 ds under ordförandeskap av hr Konrad Bergbohm, Sigfride.
Ersättning för portokostnader och skrivmateriel till ordf. bestämdes till 25 kr. Arvodet till kassören blev lika med föregående år 50 kr.
Om kyrkogårdens och gravarnas skötsel förekom en längre diskussion med anledning av de mått och steg kyrkorådet vidtagit i anledning av den bordlagda frågan i samma sak från föregående kyrkostämma. Någon större klarhet i frågan blev det ej heller vid denna stämma.
En från förra stämman bordlagd fråga om byggande av ett bårhus ventilerades. Kyrkorådet föreslog att ett sådant skulle byggas väster om kyrkan. Bårhuset skulle ha en storlek av 4X3X2 meter. Stämman uppdrog nu åt kyrkorådet att bygga ett bårhus under året. Då det ej fanns anvisade medel I årets stat för detta ändamål, beslöt stämman att pengar skulle lånas av kommunen till detta bygge.
Församlingshemmet var åter på tapeten i och med att föredragnings tan upptog uppläsandet av gåvobrevet, vilket beslutats vid föregående stämma. Man yrkade nu att i enlighet med gåvobrevet församlingshemmet skulle överlåtas till Svenska kyrkans diakonistyrelse, att förvaltas och skötas av denna institution. Det blev riktiga brandtal för att församlingshemmet fortfarande skulle tillhöra Rute kyrka, men det fanns även de som hävdade, att församlingshemmet skulle bestå i sin nuvarande form, då det framhölls att kostnaden för detta per individ ej kunde bliva något att tala om. Stämman beslöt nu med 12 röster mot 4, att församlingshemmet skulle hembjudas till Svenska kyrkans diakonistyrelse.
Gudstjänsterna skall under vintern, med undantag för de större högtiderna, hållas i församlingshemmet. En del talare talade för, att stämman ej skulle besluta om detta, utan hänskjuta frågan till prosten Hedvall, som själv skulle få avgöra var gudstjänsterna skulle hållas, men stämman beslöt i enlighet med kungörelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Affärsöverlåtelse.

På grund av min make Gustaf Widins frånfälle överlåtes från och med den 15 ds den av oss drivna agentur- och partiaffärsrörelsen till Herr Gunnar Siltberg härstädes.
Vi tacka för det förtroende som firman alltid åtnjutit och hoppas att detta överflyttas på den nya innehavaren.
Visby den 12/12 1946.
Gustaf Widins Parti- & agenturaff.
H. WIDIN.

Hänvisande till ovanstående hoppas jag få övertaga och kunna befästa det förtroende som firman tidigare åtnjutit hos herrar köpmän.
Firmans adr. kommer i fortsättningen att bliva Eugeniagatan 18, tel. 809, Visby.
Visby den 12/12 1946.
Gustaf Widins Eftr.
GUNNAR SILTBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

Allklubbars går den 3 oktober.

Fjärde året å rad.
Den s. k. ”Allklubbars”-orienteringen, där alla klubbar inom distriktet äga rätt starta, går söndagen den 3 oktober med Visby IF som arrangör. Det blir fjärde året å rad som tävlingen hålles. Tävlingen har samtidigt gällt dir. II. Sundströms vandringspris, som för alltid erövrades i fjol av Visby AIK.
Arrangörerna hålla som bäst på med att skaffa donator till ett nytt vandringspris att uppsättas i tävlingen. Till landsbygdsföreningarna donerade Siltbergs bilaffär i fjol ett vackert vandringspris, som Slite IF fick sin första inteckning i.
Lagtävlingen omfattar även i år fem man.
Anmälningar till tävlingen mottages t. o. m. onsdagen den 29 dennes och startavgiften är 2 kr. per detagare och 5 kr. per lag. Samtidigt ordnas en tävling för damer, juniorer och oldboys, som dock endast är individuell. Anmälningar sändas under adress hr Stig Kuhlau, Visby Motorcentral.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219

Idrott och sport.

”Allklubbars” går den 3 oktoder. Fjärde året å rad.
Den s. k. ”Allklubbars”-orienteringen, där alla klubbar inom distriktet äga rätt starta, går söndagen den 3 oktober med Visby IF som arrangör. Det blir fjärde året å rad som tävlingen hålles. Tävlingen har samtidigt gällt dir. H. Sundströms vandringspris, som för alltid erövrades i fjol av Visby AIK.
Arrangörerna hålla som bäst på med att skaffa donator till ett nytt vandringspris att uppsättas i tävlingen. Till landsbygdsföreningarna donerade Siltbergs bilaffär i fjol ett vackert vandringspris, som Slite IF fick sin första inteckning i.

Lagtävlingen omfattar även i år fem man.
Anmälningar till tävlingen mottages t. o. m. onsdagen den 29 dennes och startavgiften är 2 kr. per detagare och 5 kr. per lag. Samtidigt ordnas en tävling för damer, juniorer och oldboys, som dock endast är individuell. Anmälningar sändas under adress hr Stig Kuhlau, Visby Motorcentral.

JärIa IF till Visby om söndag.
Stockholmarna ta ångbåtsbolagets vandringspris ?
Söndagens orientering omfattar en klubbmatch mellan Järla IF från Stockholm och Visby IF. Det blir fjärde året de båda klubbarna mötas och tävlar om Ångfartygs A/B Gotlands vandringspris. I detta har Järla två och VIF en inteckning. Tar Järla sin tredje seger denna gång blir även priset deras för alltid. Tävlingen gäller 4-mannalag. AIK deltar på samma gång utom tävlan.

Deltagarna samlas vid Österport kl. 9,30 på söndag fm.
Även andra orienterare få tillfälle att tävla, meddelar- tävlingsledningen, som även ställt priser i utsikt. Orienterare, som önska delta, kunna meddela sig pr
tel. 109 i Slite mellan kl. 13 och 14.
Startavgiften är satt till 1: 50 per deltagare.

Skolidrottstävlingarna.
I resultatlistan från skolidrottstävlingarna på Gutavallen i lördags råkade det stå felaktigt angivet Martin Johansson, Hemse, som bäst i längdhoppet med 450 cm. Det skall i stället vara Martin Johansson, Hamra, 13 år, som svarade för denna prestation. Rätt skall vara rätt.
Visby kvinnliga gymnastikförening börjar om tisdag den 28 elit- och motionsgymnastiken på läroverkets gymnastiksalar och pågå sedan tisdagar och fredagar kl. 20-21.
Slite skyttegille anordnar om söndag fältskjutning, som förlägges till gillets skjutbana, och skjutningen gäller Rolf Pederséns vandringspris i fältskjutning. Detta innehaves f. n. av Harald Andersson – ”Stenstu-Anders”.
Denna gång blir tävlingen i motsats till föregående gånger något förenklad, beroende på att arrangörerna ej kunnat få så mycket hjälp som erfordras. Insatsen är 1: 50 kr. och anmälningarna skola ske mellan kl. 9-10 på söndag f. m.
Påföljande söndag anordnar gillet statsprisskjutning för de lägre klasserna, och söndagen den 10 okt. blir det liknande skjutning för de högre klasserna.
Om Reichenhergska vandringspriset tävlas om söndag på I 18:s korthållsbana, varvid skyttarna samlas kl. 11 f. m. Skjutningen sker med armspistol, modell 07, och konkurrenter om vandringspriset äro Visby nationalbeväring, Visborgs skytteförening och A 7:s I. F. Visby nationalbeväring har tidigare fyra ra inteckningar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219

Stora varplävlingar i Stockholm.

Gotlands varpkastare gästade Stockholm under söndagen.
Södra Varpaklubben fyller som bekant 10 år och till deras jubileumstävling som hölls i går ute vid idylliska Lisseberg hade klubben även inbjudit Gotlands lag. Det var också många lag från Gotland som hörsammat kallelsen. 12 lag ställde sålunda upp från Idrottsföreningen Varpa, 2 från Visby Bollklubb jämte 6 landsbygdslag.
Stockholm har gått oerhört framåt i varpkastning. I intagande av lägen äro de lika bra som gotlänningarna, det enda som möjligen skiljer nu är deras mindre förmåga att skjuta bort stenarna. Där tjänade nog Visbylagen en hel del poäng.
Vidare skall antecknas att kastningen hela tiden präglades av det mest strålands gemyt. Man hade absolut ingen känsla av bortaplan, annat än att gotlänningarna inte äro vana att kasta på lermark, men det ska man nu lära sig och därför är det a ytterst värdefullt med tävlingsutbyte Stockholm—Visby.
Tävlingsledningen med herrar Lindqvist och Ege i spetsen skola också i detta sammanhang ha en särskild eloge för en flott och stilfullt genomförd tävling.
Det regnade ganska mycket när varpkastarna började infinna sig på tävling,splatsen, och när tävlingen kl. 10 sattes i gång regnade det fortfarande, men det klarnade så småningom och resten av tävlingen genomfördes i ett strålande väder. På grund av ett missöde med protokollen kan för dagen ingen fullständig prislista presenteras, men skola vi återkomma med en fullständig sådan i morgon.
Klass A: 1) Folke Fredins lag, Idrottsföreningen Varpa, Visby, 2) Erik Svärds lag, 3) Ture Petterssons lag, Stånga.
Trösttävlingen: 1) Martin Siltbergs lag, Fardhem, 2) Gustav Johanssons lag, Idrottsföreningen Varpa.

FGI slog Bollklubben.
På lördagen utkämpades en klubbmatch mellan Visby bollklubb och Föreningen Gotländsk Idrott i Stockholm ute på Frösunda. Tävlingen gällde dir. Emil Appelquists vandringspris och det vanns nu av stockholmarna efter en mycket jämn tävling. Det var fyra lag från varje sida, som kastade, och segrarna fördelade sig lika med 2-2, men FGI hade 6 vinstkulor mot bdllklubbens 5. Föreningarna ha nu var sin inteckning i priset.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 juli 1943
N:r 168

Idrott och Sport.

Rekorden hängde i luften.
Två man under det gamla rekordet på 1,500 m. — A 7 vann stafetten på ny rekordtid.
Gårdagens kvällstävlingar på Gutavallen bjöd på många fina saker. Tävlingsvädret var utmärkt, kanske blåste det en smula, men ej så mycket att det störde, och tävlingshumöret var prima.
Kvällen inleddes med 110 meter häck, där Bergstrand, F 8 segrade med tiden 17,8 medan Almqvist, A 7, kom på andra plats med 18,4.
På 100 meter hade fem man ställt upp: Klemming, Klasén, Allan Hansson, Lemne och E. Olofsson. Klemming ledde redan i starten och vann klart på tiden 11,1, därmed tangerande Allan Hanssons gotländska rekord.
I 400-metersloppet hade endast två man ställt upp, nämligen Magnusson, Gute, och Broman, VW. Magnusson drog genast ifrån Broman och segrade överlägset med 55,3.
I höjdhoppet rullade Culmsee i elegant stil över 1,71 meter medan vapenbrodern ,Eriksson klarade 1,68.
Så kom den med stor spänning emotsedda uppgörelsen på 1,500 mellan Ernst Andersson och Söderström. I de båda första varven drog Andersson. 400 meter avverkades på 59 sek. och 800 meter på 2,03. I ingången till 4:e varvet gick ”Klabben” fram men orkade icke behålla sin plats i spurten, då Andersson gick om och sprängde målsnöret på den vackra tiden 3,59,2. Även Söderström gick under sitt gamla distriktsrekord på 4,00,0 med 4/io och fick alltså 3,59,6.
I kula vann Almqvist överlägset med 13,26 meter. Synd att ej Åbom hade tillfälle att ställa upp.
Längdhoppet hade lockat många deltagare och här blev det en spännande tävlan mellan Ekström och Löfgren.
Som värdig avslutning kom så stafetten 4X100 meter mellan A 7, Gute och AIK. Det blev en oerhörd jämn och spännande fight. Gute, som låg på ytterbanan, ledde de två första 100 meterna med Ekström och Magnusson, men på sista sträckan hade A 7 sin starke man Klemming, som lyckades dra ifrån med ungefär m. m. före Gutes siste man. Tiden blev för A 7 46,2 och för Gute 46,3. Härmed hade alltså A 7 underskridit det gällande distriktsrekordet med 1 tiondels sek.
Resultaten blevo:

110 m. häck: 1) P. E. Bergstrand, F 8, 17,8, 2) G. Almqvist, VIF, 18,4, 3) S. Västfelt, A 7, 19,5.

Löpn. 100 m.: 1) G. Klemming, A 7, 11,1, 2) S. I 18, 11,4, 3) A. Hansson, VIF, 11,5, 4) C. G. Lemne, Gute, 11,6, 5) E. Olofsson, AIK, 11,7.

Löpn. 400 m.: 1) E. Magnusson, Gute, 55,3, 2) H. Broman, VIF, 58,9.

Löpn. 1,500 m.: 1) E. Andersson, I 18, 3,59,2, 2) K. A. Söderström, Gute, 3,59,6, 3) A. Jacobsson, I 18, 4,18.

Höjdhopp: 1) C. G. Culmsee, I 18, 1,71, 2) L. Ericsson, I 18, 1,68, 3) E. Klasen, VIF, 1,62, 4) P. E. Bergstrand, F 8, 1,62, 5) A. Liljegren, Tingstäde, 1,58.

Längdhopp: 1) N. Ekström, Gute, 6,39, 2) G. Löfgren, Gute, 6,30, 3) S. Klasen, I 18, 6,24, 4) S. Johansson, A 7, 6,01, 5) C. G. Lemne, Gute, 5,71, 6) P. E. Bergstrand, F 8, 5,64.

Kulstötning: 1) G. Almqvist, VIF, 13,26, 2) H. Johansson, Tingstäde, 11,45, 3) S. Västfelt, A 7, 11,42, 4) Bo Eriksson, A 7, 11,27, 5) A. Liljegren, Tingstäde, 11,05, 6) S. Nordberg, VIF, 10,98.

Spjutkastning: G. Boberg, Tingstäde, 47,45, 2) B. Strandbäck, 18, 47,10, 3) G. Almqvist, VIF, 42,48, 4) S. Västfelt, A 7, 42,39.
Stafett 4 X 100 m.: 1) A 7 46,2, 2) Gute 46,3, 3) AIK 46,4.

Varpa.
Södra Varpaklubben i Stockholm, som i år kan blicka tillbaka på, en 10-årig tillvaro, anordnar med anledning därav jubileumstävlingar, till vilka inbjudan ingått till såväl Föreningen Gotländsk Idrott som Idrottsföreningen Varpa, Visby.
I inbjudningsbrevet meddelas att tävlingen tar sin början om söndag kl. 10 å, klubbens område i Liseberg invid Stockholm och avser tremannalag kulvarpa med utslagning mot mjuka pinnar, samt att den är indelad i två klasser A och B, med tröstklasser efter första omgången.
Den jubilerande klubbens inbjudan har icke förklingat ohörd. Därtill är intresset att få mäta sina krafter med de stockholmska varpakastarna allt för stort bland gotlänningarna. Till söndagens tävling har icke mindre än 21 lag anmält sig för deltagande härifrån, vilket är det största antal som på en gång” deltagit i någon stockholmstävlan.
Av dessa äro 7 lag från Gotlands landsbygd, 3 lag från Visby Bollklubb och 12 lag från Idrottsföreningen Varpa, Visby. Lagkaptenernas namn äro: Från landsbygden: Erik Larsson, Hemse, Malt Siltberg, Fardhem, Vilhelm Karlsson, Fårösund, Karl Norman, Fårösund, Emil Carlsson, Stenkyrka, Erik Ekelund, Bara, och Hilding Pettersson, Stånga.
Visby Bollklubbs lag: Vidar Grönberg och Rolf Ödin. Lagkaptenerna från Idrottsföreningwen Varpa äro: Georg Netzel, Erik Norman, Erik Svärd, Edvin Malmkvist, Gustaf Johansson, Erik Söderdahl, Gustaf Dahlström, Henry Engström, Josef Thimgren, K. G. Karlsson, Gösta Nilsson och Gottfr. Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Juli 1943
N:r 166

Födelsedagar.

Femtio år fyller i morgon arbetaren Hjalmar Siltberg, Autsarve i Garda.
Hr S. som för ett kvartssekel sedan inflyttade från sin födelseort Hemse, har gjort sig känd som en mycket duktig arbetare. Han har även med intresse deltagit i det kommunala livet och är bl. a. ledamot av taxeringsnämnden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juli 1940
N:r 153

Buss till Högklint i midsommar?

Frågan om koncession åt bussfirman Hellgren och Hesselsten för trafik med gengasbuss mellan staden och Högklint har nu avancerat så långt att länsstyrelsen är beredd att bifalla koncessionsansökan samt genom ett interimstillstånd medverka till att trafiken kommer igång redan nu i midsommar, alltså på söndagen. Den bil, som är under arbete hos Siltbergs verkstad, är emellertid ännu icke klar trots forcerat arbete, men man hoppas att den skall bli det i morgon. Med hänsyn till allmänhetens stora intresse som förefinnes för linjen ifråga hoppas vi också att kunna återkomma i morgon med positiva uppgifter.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141