Enligt inkommen anmälan

halva vid förnyad undersökning i för stöld häktade Nils Martells bostad vid Ekeby i Eskelhem anträffats undanstuckna i uthusets fodertak: 7 alnar brunbottnigt, blommigt katun, 3 st blå bottniga bomullsdukar med hvita prickar, en något begagnad penningebörs af brunt skinn med stålram samt åtskilliga delar af en svart klädeshonjour; hvilket allt finnes att bese hos Kronolänsmannen Alfvegren i Sanda, der okände egaren dertill uppmanas skyndsamt anmäla sig.
Wisby Landskansli d. 18 Juni 1874.
RUD. HORN.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juni 1874
N:r 50

Broomläggningar.

Den 26 och 27 uti innevarande månad kommer en större bro å landsvägen emellan Westergarn och Klintehamn att omläggas, då i stället för sagde, derigenom ofarbar blifvande väg kan begagnas vägen genom Sanda socken.
Likaledes kommer den 29 och 30 i denna samt den 1 uti nästkommande Juli månad så kallade Dungårda-bro å landsvägar. i Dalhem socken att rifvas och omläggas, hvarigenom denna väg blir ofarbar; kunnande under tiden vägen genom Sjonhem, Roma och Barlingho socknar i stället begagnas.
En större bro å landsvägen invid Ejmunds gård i Mästerby socken kommer att rifvas och af sten ombyggas från och med måndagen d. 29 uti innev. månad till och med lördagen d. 4 nästk. Juli, då sagde väg blir ofarbar; och hänvisas resande att i stället begagna vestra landsvägen, sockenvägarne genom Hejda, Wäte, Atlingbo och Wall samt genom Sanda och Eskelhems socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juni 1874
N:r 48

Enligt anmälan

har fredagen uti innev. månad olofligen tillgrits dels utur husbonden Nils Larssons Lilla Warbos i Sanda socken boninsrum en börs af brunt skinn med stålram, sliten och lagad, innehållande omkring 1 rdr 50 öre i silfven och kopparmynt, äfvensom en mansmössa af mörkt ylletyg med rödt foder, hvarå bokstafven W. fanns skrifven med bläck; dels ur ett boningsrum vid Smiss i samma socken från husbondesonen Christian Christiansson ett fickur af silfver med ankargång, förfärdigadt i Amerika och repareradt af fabrikören Siltberg i Wisby år 1873, jemte dervid fästad kedja af silfver, förfärdigad af A. Esklund i Wisby, samt en urnyckel af guld och en d:o af messing; och varder det sålunda stulna härigenom efterlyst, med befallning till krono- och stadsbetjenter att detsamma jemte tjufven efterspana och vid ertappandet dermed förfara.
Wisby Landskansli d. 28 Maj 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juni 1874
N:r 44

För utredning af boet

efter allidne Fanjunkaren Johan Bolin kommer genom Offentlig auktion, som Tisdagen den 19 och Onsdagen den tjugonde instundande Maj, hvarje dag från kl. 9 f. m. förrättas vid Sandeskes i Sanda, kommer till den högsbjudande att försäljas något guld, silfver, koppar malm och messing, ten, porslin och glas, möbler af flerahanda slag, sängkläder och linne, jernsakar, kreatur såsom hästar, oxar, kor, ungnöt, kalfvar, får, och svin, bruksredskap såsom tröskverk, vindmaskin, resvagnar och arbetsvag nar, slädar, kälkar, harfvar, plogar, foderhäck, selar, oxok, snickare och smedverktyg kör och annan redskap, 2:ne jagtgevär, ett silfverfickur jemte en mängd annan egendom som i ett väl ordradt bo förekommer 1/4 del i-Seiners vattensåg, vetemjöl i mindre utrop, mansgångklädar m. m. Godkände inropare erhåll anstånd med betalningen till den 1 ste nästkommande Oktober.
Sanda den 27 April 1874.
Etter anmodan.
G. I. Alfvegren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36

För verkställande af besigtningar

å ston, som önskas betäckts af Hushållningssällskapets vid Furubjers och Klintebys stationerade norska hingstar, företaga Länsveterinärerne E. Schoug och Fr. Sjöstedt under innevarande månad resor till nedan uppgifna ställen, och ega de, som på de utsatta tiderna med ston flerstädes möta, utan utgift erhålla undersökning och bevis rörande dessas afvelsduglighet, hvilket bevis bör vid anmälan å hingststation företes. För detta ändamål träffas hr E. Schoug i Wisby den 13 och 18 April, vid Paise i Martebo den 14 kl. 10-12 f. m., vid Takstens i Lärbro d. 14 kl 3-5 e. m., vid Gute i Bäl den 15 kl. 10-12 f. m., vid Swiss i Ganthem den 15 kl. 3-5 e. m., vid Björkarfve i Björke d. 17 kl. 10-12 f. m., vid Alands i Sanda d. 17 kl. 3-5 e. m.
Hr Fr. Sjöstedt å Burgsvik, gästgifvaregården d. 15 kl. 10-12 f. m., vid Lingvide i Hafdhem d. 15 kl. 3-5 e. m., vid Burs i Levide d. 16 kl. 10-12 f. m., vid Sichlings i Klinte d. 16 kl. 3-5 e. m., vid gästgifvaregården i Burs d. 17 kl. 10-12 f. m., vid gästgifvaregården i Ahlskog d. 17 kl. 3-5 e. m.
Wisby den 9 April 1874.
På Förvaltningsutskottets vägnar.
RUD. HORN.
Harald Gustafson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 April 1874
N:r 28

Som chefen

för Gotlands Båtsmanskompanier, hr kaptenlöjtnanten A. Malmborg hit anmält, att han utsatt Kyrkoparad och Mönstring med 1:a korporalskapet of andra Gotlands kompani vid Sanda kyrka söndagen d. 29 innev. mars samt med 2:a, 3:e, 4:e och 5 e korporalskaperna af samma komp:ani vid Fardhems kyrka söndagen d. 12 nästinst. april, å båda ställena kl. 8 f. m., så varder sådant härigenom kungjordt med åliggande för manskapet att å uppgifna tider och orter sig infinna; hörande vederbörande rotehållare och kronolänsmän, i och för klagomåls afgörande emellan båtsmän och rotehållare jemväl vid dessa förrättningar tillstädeskomma.
Wisby i Landskontoret d. 6 mars 1874.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22

Enligt kongl. Maj:ts nådiga bref

af den 12 december nästl. år komma nedannämnda inom Gotlands Län vi stande Pensionärer af Kongl. Flottans gemenskap, hvilka vid berörde års slut eller dessförinnan uppnått en ålder af 70 år, att för samma år tilldelas en gratification af Tio Riksdaler Riksmynt hvardera, neml:

Lotsar:
Jacob Hansson Sallmunds i Hamra, Johan Stenberg i Sanda, Abraham Klintbom i Lärbro och Per Klintström i Östergarn, samt

Båtsmän:
1:a Gotlands Kompani
Hans Johansson östanväder i Stenkyrka, Jacob Christian Godvillig i Kräklingebo, Johan Andersson Fdger i Dalhem, Mathias Hansson Österby i Gothem, Hans Jansson Mesan i Othem, Olof Sandström Courage i Hejnum, Per Ehrenberg Engel i Gothem, Johan Peter Fred i Kräklingbo och Jöns Ljungberg Hjerpe i Sjonhem.
2:a Gotlands Kompani,
Per Johan Sjöpilt i När, Nils Nilsson Gäst i Eskelhem, Lars Ahlberg Heder i Levide, Johan Hansson Box i Nähr, Lars Larsson Lång i Klinte, Anders Östböm Trogen i Fardhem, Per Persson Mesan i Rone, Olof Mårtensson Mallegård i Gröttlingbo, Hans Erik Ström i Klinte, Carl Johan Styrman, Hans Persson Spets och Johan E. Gardell Bössegård i Fardhem, Jacob Persson Frisk i Wamlingbo, Olof Gårdstedt Rosenhy i Wall, Lars Jacob Tapper i Heide, Per Mathisson Krans i Ahlskog och Johan Söderström Klockare i Wamlingbo;
Och som dessa medel nu blirvit hit öfversända, kunna de af vederbörande få lyftas här å Landtränteriet emallan kl. 11-1 alla stickendagar inom nästlust. April månads utgång, hvarvid till undvikande af omgång och onödiga resor bör iakttagas, att ettdera

1:o Gratiticationstagaren sjelf inställer sig för att emottaga och qvittera medlen, eller ock
2:o Sänder ombud som är försedt med skriftlig fullmakt, lagligen bevittnad af 2:ne personer, eller slutligen och enklast
3:o Att gratificationstagaren å grafificationen, Tio riksdaler riksmynt, utfärdar qvitto, i afseende på egenhändiga underskriften at namn eller bomärke at pastor eller kronolänsman attesteradt, då medlen emot sådant qvitto utbekommes.

I alla händelser bör presibevis åtfölja att underhållstagaren lefver och sig väl skickar. Har någon aflidit under loppet år 1873, så utbetalas gratificationen icke destomindre, emot behörigt dödsbevis, till sterhhuset, så frami det styrker sin behörighet dertill, men skulle någon gratificationstagare halva aflidit före ingången af nämnda år, sii erhåller sterbhusct icke någon gratification; och anmodas Herrar Pastorer, att om någon af förstnämnde personer skulle hafva aflidit före år 1873, denim hit insända bevis inom April månads utgång.
Wisby i Landskontoret d. 11 Mars 1874.
RUD. HORN.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22

Auktion.

I anseende till afflyttning låter dels fru C. Gregersson och dels hälftenbrukaren Daniel Hafström genom frivillig Auktion, som förrättas vid Botvide i Sanda den 5 och 6:te nästkommande Mars, hvaje dag från kl. 9 f. m., till de högstbjudande försälja: Koppar, Malm, Messing och Blecksaker, Kokkärl, en Jernspis och en strykugn, Glas och Porselin, Sängkläder, deribland stoppade täcken, bord- och Sänglinne, resfällar och en större golfmatta, Möbler deribland en Inperialsäng, flera Soffar, Komodar och Stolar af Valnöt, Speglar, Sängstolar, Soffar, Skåp, Skänkar, Bord, Stolar och Komodar, dels betsade och dels målade, en Stormangel, en Vindmaschin, Vågbalancher och Vigter, Målkärl, Kreatur, deribland 4 a 5 st. Hästar, 7 par dragoxar, 7 a 8 st. Kor, 8 a 9 st. Ungnöt, 8 a 10 st. Får samt några Svin, Redskap, såsom Resvagnar med liggfjedrar, Arbetsvagnar, Skidor, Kälkar, Vrånghäckar, Foderhäckar, Karmar med åkstolar, Mullfösor, Jernpinnharfvar, Rullhadvar, Mullhadvar och Klösharfvar, Myllharfvar, Vindplogar, Spetsplogar, flera par Selar, en embetssela, en Stenvagn, Kärrar och Stegar, Slipstenar, Svänglar, Jernspett, Pickar, Yxar, Sigdar och Liar, Mjölbingar, och en mängd andra Trädkärl m. m. Timothefrö, grönt Helsingelin, Hvete, Råg och Blandsäd.
Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1:sta instundande September.
Sanda den 21 Februari 1874.
Efter anmodan.
E. J. ALFVEGREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Hoburgs kompani: Wamlingbo socken Måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Sundre socken s. d. kl. 11 f. m.; Hamra socken d. kl. 2 e. m.; Öja socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.
Grötlinge kompani: Grötlingbo socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.; Fide socken s. d. kl. 2 e. m.
Hafdhems kompani: Hafdhems socken s. d. kl. 8 f. m.; Näs socken s. d. kl. 3 e. m.
Hemse kompani: Rone socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Hemse socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Alfva socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Eke socken s. d. kl. 2. e. m.
Hablinge kompani: Ekstad socken måndagen den 9 kl. 2 e. m.; Hablingbo socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Slite socken s. d. kl. 2 e. m.; Sproge socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Fardhems kompani: Fardshems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Linde socken s. d. kl. 11 f. m.; Löjsta socken s. d. kl. 3 e. m.; Leivide socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Gerum socken s. d. kl. 2 e. m.
Burs kompani: Burs socken torsdagen den 12 kl. 9 f. m.; Stånga socken s. d. kl. 1 e. m.
Närs kompani: Närs socken fredagen den 13 kl. 8 f. m.; Lau socken s. d. kl. 1 e. m.
Garde kompani: Lye socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Garde socken s. d. kl. 11 f. m.; Alskog socken s. d. kl. 3 e. m.; Etelhem socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.
Klinte kompani: Klinte socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Fröjel socken s. d. kl. 12 middagen.
Banda kompani: Mästerby socken s. d. kl. 3 e. m.; Sanda socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Westergarn socken s. d. kl. 2 e. m.
Hejde kompani: Atlingbo socken onsdagen den 11 kl, 2 e. m.; Wäte socken s. d. kl. 11 f. m.; Hejde socken s. d. kl. 7 f. m.
Sjonhems kompani: Wänge socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Buttle socken s. d. kl. 2 e. m.; Guldrupe socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Wiklau socken s. d. kl. 11 f. m.; Sjonhems socken s. d. kl. 3 e. m.
Torsburgs kompani: Kräklingbo socken fredagen den 6 kl. 12 middagen.; Anga socken s. d. kl. f. m.; Ala socken s. d. kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14

Lösen för fynd,

att lyftas å landskansliet:
af Olof Engström Suderbys i Bro, 10 kronor för en söndrig brakteat af silfver; af Oscar Cedergren Ingvards i Träknmla 75 kronor, för 71 hela kufiska mynt och några bitar af dito; af Albert Dahlström vid Bönders i Klinte 2 kr., för ett ofullständigt bronsspänne; af Petter Wigren i Westerhejde 6 kr., för 2 kufiska och 2 tyska mynt femte några bitar; af Emma Hultgren vid Nystugu i Sanda 5 kr., för en rund spännbuckla af brons; af Båtsmannen Kruslock 4 kr., för en vid Anningsåkra i Hafdhem funnen djurshufvudformad spännbuckla af brom; af Gardrud Elisabeth Pettersson å Lilla Norrgårda i Sproge 2 kr., för en dylik spännbuckla utan botten, samt af Jonas Petter Sjöstedt och Oscar Wilhelm Fredriksson 12 kr., för en rund fibula och diverse fragmenter af bronsprydnader samt perlor, funna å Hallfreda i Follingbo.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.