Åska och skyfall över Gotland.

Blixten antänder ladugård i Sanda.
Ett delvis kraftigt åskväder drog igår fram över vissa delar av Gotland. Här i Visby började det mullra vid 12-tiden på middagen och en stund senare voro blixtarna och knallarna av det starkaste slaget. Åskbyn, som varade någon timme, åtföljdes av ett stundvis skyfallsliknande regn. Sedan ovädret dragit förbi blev vädret åter strålande.
Även idag ha delar av ön hemsökts av åskväder med regn.
På en del håll på landsbygden hade man stark känning av åskan och regnet antog understundom karaktären av skyfall med hagel.
Bland de värst hemsökta platserna voro Tofta, Västergarn och Sanda, där åkrarna stodo under vatten. Enligt en uppgift skulle man i Sanda ha fått inte mindre än 85 mm. nederbörd på ett par timmar. I Follingbo uppmättes en nederbördsmängd av 7 mm. I Vall föll däremot inte en droppe.
Som ett exempel på skyfallet har man meddelat att detta i Toftatrakten var så kraftigt, att bilar och bussar stannade på vägen till följd av att regnet slog in i motorerna. Bilarna måste därjämte ha lantärnorna tända fast det var mitt på dagen.
Från Sanda rapporteras att en bro blivit demolerad av skyfallet, varjämte regnet anställt stor förödelse i en del trädgårdar, där blommorna brutits och gått all världens väg.
Blixnedslag inträffade här och var, dock utan att — såvitt vi hittills veta — anställa några skador, med undantag för Sanda, där blixten antände en nyuppförd mindre ladugård, tillhörig skomakare H. Johansson. Folk tillkallades genom ringning i kyrkklockan. Dock kunde man inte uträtta så mycket, då den lilla träbyggnaden inom kort var övertänd och efter en kort stund nedbrunnen. Även det i ladugården förvarade fodret blev givetvis lågornas rov.
Även i dag ha vissa trakter hemsökts av åskväder. I Visby började det mullra vid 10-tiden i förmiddags och åskan tilltog senare i styrka.
Blixtar flammade stundvis i ett och den ena åskskuren avlöste den andra. Dagens nederbörd var, när vi frågade lotsutkiken, ännu inte uppmätt, men gårdagens nederbörd i staden medförde 13,7 mm.
I Stenkyrka, Othem, Tingstäde och trakterna däromkring har man även haft känning av ovädret i dag liksom även i Vall och Hogrän, där nederbörden varit riklig. Söderut och på ostkusten tyckes man däremot inte haft någon känning av vare sig åska eller regn. Likadant är det på Fårö, där man både igår och i dag haft vackert väder och varmt.
I Eskelhem fick man i går 1 mm, men idag inte en droppe.
Sent på middagen idag rapporteras från Follingbo om ett tre timmars skyfall, som givit åtskilliga millimeter.
Åskväder bruka i allmänhet ställa. till med en del trassel för telefonlinjerna. Säkringar o. dyl. bruka gå och blixten har allt som oftast för vana att slå i ledningarna. Några rapporter om sådana skador hade emellertid ännu i middags inte ingått. Ovädret var dock så kraftigt att telefonstationerna i Bro, Lokrume och Martebo stundvis ha varit stängda. Ej heller kraftledningarna synas haft någon påhälsning av blixten.
Senare meddelas att blixten slagit i ett par telefonledningar i Follingbo bl. a. vid kontoret på Rosendal, vars telefonapparat blev obrukbar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

I här fört föreningsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
år 1938 den 31 juli antogos stadgar för Västergarns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Västergarn, utgöres av Nils Helmer Johannes Larsson, Runne i Sanda, Henrik Bogström, Klintehamn, och Gustav Nilsson, Lekarve i Sanda, ordinarie ledamöter, med Adolf Petter Herman Norrby, Klintehamn, Martin Richard Nyström, Varbos i Sanda, och Karl Petter Nyström, Lekarve i Sanda, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Nils Helmer Johannes Larsson ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna Henrik Bogström och Gustav Nilsson i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 30 juli antogos stadgar för Gothems fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen som har sitt säte i Gothem utgöres av Bengt Emil Mattias Arweson ,Johannes Erik Mattias Arweson och Wilhelm Alfred Emanuel Nyström, alla i Gothem, ordinarie ledamöter, med Lars Oskar Mattias Arweson, Bror Oskar Smedberg och Gunnar Jakob Valter Olofsson, alla i Gothem, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Bengt Emil Mattias Arweson ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser, som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 6 augusti antogos stadgar för Östergarns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Östergarn, utgöres av Carl Albert Östergren, Herrevik, Bror Axel Martin Stenberg, Falhammars, och Fredrik Vilhelm Vedin, Sysne, alla i Östergarn, ordinarie ledamöter, med Herman Viktor Klingvall, Herrevik, Karl Oskar Klintström, Thomase, båda i Östergarn, och Gunnar Albert Johannes Höggren, Davide i Gammelgarn, såsom suppleanter.
Firman tecknas av styrelsens ordförande Carl Albert Östergren ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser, som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 1 augusti antogos stadgar för Ronehamns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Ronehamn, utgöres av Einar Olof Hilton Gardell, Karl Svante Vallentin Lindkvist och Karl Gustav Kristian Pettersson, alla i Ronehamn, ordinarie ledamöter, med Axel Martin Hellström, Karl Albin Fridolf Fredriksson och Gustaf Jakob Ulmstedt, alla i Ronehamn, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Karl Svante Vallentin Lindkvist ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet.
Visby i landskansliet den 10 augusti 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Fem fall av seharlakansfeber

ha under senare hälften av Juli månad inträffat på Gotland enligt t. f. förste provinsialläkaren Georg Piltz’ rapport. Av dessa ha ett inträffat i Visby stad, samt ett i vardera av Barlingbo, Halls, Lärbro och Sanda socknar.
Ett fall av barnförlamning har inträffat bland den i Tofta förlagda militären, och detta hade som bekänt dödlig utgång.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Nära 6,000 sågo Visbytravet.

Dilla suverän i sina lopp.
Visbybon och gotlänningen i övrigt borde inte haft det svårt att göra upp sitt program för söndagen. Det fanns ju att välja på — hundutställning, landskamp, travtävling m. m., och man kunde med skäl fråga sig, om publiken skulle räcka till för de olika evenemangen. Till travet på artillerikårens handövningsfält räckte den emellertid — det var så gott om folk, att man t. o. m. nödgades skjuta upp första starten en halvtimme för att alla åskådare skulle hinna inta sina platser, och det var säkert 6,000 personer ute och beskådade detta hippologiska evenemang, som tyvärr inte förekommer alltför ofta här.
Gårdagens tävlingar bjödo också på välorganiserade och spännande lopp och gynnades av ett strålande väder om man undantar, att hotande molngubbar på slutet visade sig och varslade om åska. En liten erinran skulle man emellertid vilja göra mot arrangemangen, nämligen beträffande entrén, som inte på långa vägar räckte till att ta emot publiken. Det blev en olidlig trängsel, som säkerligen hade kunnat undvikas, om avspärrningsanordningarna vidtagits längre in på fältet.
En förstklassig högtalareanläggning gjorde, att man lätt kunde följa vad som hände — den var även en räddande ängel, sedan klockan vid domaretribunen strax i början fått en mera sprucken än direkt malmfylld klang — en avdelning av infanterimusiken underhöll flitigt med glada toner.
Tjugo hästar voro anmälda till de olika loppen, och i det första ställde sju upp. Loppet hade kallats Visbylöpning och var avsett för hästar, födda på Gotland, vilka icke bantränats eller förut tagit pris på bana, samt gick 2,000 meter. Ekipagen kommo iväg ganska jämt vid starten, och redan från början ledde Harry Angelövs Rolf, som hela tiden sprang jämt och lugnt och också bärgade segern med god marginal. Otto Hansons Primula visade mycket goda takter och var väl tippad som favorit, men ovanan med publik eller något annat gjorde henne alltför nervös och hon fick nöja. sig med en fjärdeplacering. Hästarna lågo f. ö. väl samlade i mål, kanske med undantag av ”Bore”, som kom en smula på sladden.

Resultat: 1) Rolf, Harry Angelöv, Visby, 4,34,4, 100 kr. och A.-B. Carl Degermans hederspris, 2) Valle, Torsten Johansson, Levede, 4,54,8, 60 kr.
och minnesbägare, 3) Max, Sture Mårtensson, Hemse, 4,56,6, 40 kr. och minnesbägare, 4) Primula, Otto Hansson, Rosendal, 20 kr. och minnesbägare, 4,57,8, 5) Filip, Josef Dahlström, Visby, 5,03,2, 10 kr. och minnesbägare, 6) Diamon, Klas Jakobsson, Visby, 5,16,2, 7) Böre, K. Olofsson, Rone.

Hotande olyckstillbud.
Löpning II, kallad Thyralöpning, gick också 2,000 meter, och rätt att starta hade varmblodiga hästar, födda på Gotland och fallna efter godkänd varmblodig hingst. Tillägg gjordes med 25 meter för varje vunna 50 kr., bantränade hästar därutöver 150 kr. Bestämmelsen åsamkade Dilla tillägg på 200 meter samt Hitler på 50 meter.
Primula, somi första loppet visat en begynnande nervositet, blev här före starten alltmera orolig och stegrade sig slutligen, så att både häst och sulky gick över ända. Tillbudet såg ganska otäckt ut, men både häst och körsven — ägaren själv — undkommo oskadade, medan däremot sulkyn blev obrukbar. Ekipaget kunde därför inte ställa upp.
Sedan fältet kommit igång dominerades loppet fullständigt av Dilla, som när domaretribunen passerades första gången hunnit upp till fjärde plats, på andra varvet gick upp i täten och slutligen segrade med bred marginal. Även Hitler gjorde ett mycket gott lopp och fick en hedersam andraplacering. Dillas trav var något av det vackraste man kan få se i den vägen, och hon skulle säkert göra sig i hårdare konkurrens.

Resultat: 1) Dilla, John Björkquist, Visby, 4,23,6, 200 kr. och Varmblodiga hästavelsföreningens hederspris, 2) Hitler, Otto Hanson, Rosendal, 4,35,1, 120 kr. och minnesbägare, 3) Filip, Josef Dahlström, Visby, 4,46,1, 60 kr, och minnesbägare, 4) Diana, Arne Molin, Dune, 4,51,0, 40 kr. och minnesbägare, 5) Velly, Sture Mårtensson, Hemse, 5,36,3.

Så var det russens tur att mäta sina krafter i ett tusenmeterslopp, i vilket tillägg med 25 meter gjordes för varje vunna 35 kr. Här var säkert Dolla hållen som favorit och segrare, men nerverna sveko, och den kvinnliga körsvennen kunde inte få det lilla svarta russet, som även hadeett tillägg på 25 meter att ta upp, att löpa jämt. Här förekom också tävlingens enda diskvalificering, i det att Rebecka, som annars låg först i mål, ströks på grund av orent trav och galopp över mållinjen. Domarna voro enhälligt av den uppfattningen, att körsvennen inte gjort något för att hindra hästen att galoppera, och det är ju inte meningen med en travtävling.

Resultat: 1) Frigga, Olof Jacobsson, Stjärnarve, 2,53,3, 80 kr. och russavelsföreningens hederspris, 2) Jonas, B. Ljunggren, Visby, 2,56,9, 60 kr. och minnesbägare, 3) Dollman, Malkus Andersson, Stjärnarve, 3,20,0, 30 kr. och minnesbägare, 4) Dolla, samme ägare, 3,25,8, 20 kr. och minnesbägare, 5) Botajr, hushållningssällskapet, 3,39,0, 10 kr. och minnesbägare.

Gotlandslöpningen den mest spännande.
Gotlandslöpning som det fjärde och sista loppet kallats blev som väntat det mest spännande och skulle säkert ha skapat god omsättning på en eventuell totalisator. Det gick 2,000 meter, var öppet för alla hästar och hade ett meetingstillägg på 25 meter för varje vunna 50 kr. Dilla skulle här enligt bestämmelserna ha ett tillägg på 300 meter, men domarna tyckte, att hon var så markerat överlägsen i sitt första lopp, att hon gott kunde ge sina konkurrenter ytterligare 100 meter. Det gick också körsvennen med på — han lovade, att Dilla skulle få sträcka ut ordentligt och det gjorde hon också, så att det var en fröjd att skåda. En överlagsen seger blev belöningen. Bland övriga startande hade Filip, Bella och Valle tillägg på 25 meter, Rolf på 50 och Hitler på 100 meter. Den sistnämnda blev tvåa — också det en god prestation. Starten gick jämt och bra för samtliga, och efter första varvet ledde Max med Timur på andra plats, medan Hitler låg som sexa mitt i fältet och Dilla på tionde plats. Den sistnämnda hade sålunda redan inhämtat det långa försprånget och gått om två konkurrenter. När domartribunen för andra gången passerades hade Rolf intagit tätplatsen, Max låg tvåa, Hitler trea och Dilla fyra. På sista varvet gick Dilla definitivt förbi resten av fältet och vann en bejublad seger.

Resultat: 1) Dilla, 4,51,5 200 kr. och Gotlands järnhandels hederspris, 2) Hitler 5,08,6, 100 kr. och minnesbägare, 3) Rolf 5,09,3, 75 kr. och minnesbägare, 4) Max, 5,14,2, 40 kr. och minnesbägare, 5) Timur, Olgert Booberg, Sanda; 5,18,4, 20 kr. och minnesbägare, 6) Valle, 7) Filip, 8) Bella, Karl Olofsson, Autsarve, 9) Diamon, 10) Diana, 11) Dagmar I, Olof Jacobsson, Stjärnarve, 12 Boge.

Sedan tävlingarna sålunda avslutats, samlades man kring domaretribunen för prisutdelning, som förrättades av generalskan Törngren. Det blev givetvis fanfarer och applåder för pristagarna, för vilka slutligen även ett fyrfaldigt leve utbringades. Travsällskapet kan inregistrera ännu en lyckad tävlingsdag man får hoppas att nästa snart kommer.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

En Gotlandskyrkas metamorifoser,

d. v. s. Sanda kyrkas utveckling från vikingatiden till våra dagar, blir ämnet för professor Johnny Roosvals föredrag i morgon kl. 19 i Gotlands fornsal.
Till föredraget, vilket hålles efter Föreningen .. Gotlands fornvänners årsmöte, äger allmänheten fritt tillträde. Föredraget är ämnat att visa hur i en enda landskyrka kan genom den noggranna undersökning av murarna under och ovan valven som göres för Sveriges-Kyrkor-verket — liksom i det ena skalet innanför det andra avslöjas och avläsas en mångfald av kulturperioder från den tidiga kristendomen . på 1000-talet; steg för steg fram till gotikens högkonjunktur på 1200- och 1300-talen och vidare över mörka sekler fram till en märkligt smakfull allmogekonst på 1700-talet och slutligen till våra dagars försök att förstå och göra gällande de gångna historiska epokerna, framför allt den medeltida storhetstiden. Föredraget illustreras med skioptikonbilder av ritningar och fotos gjorda för SverigesKyrkor-verket.
Enär föreläsningen äger rum samma eftermiddag som ruinspelen i S:t Nicolai erinras åhörarna att in-finna sig i god tid. Föreläsningen börjar nämligen precis kl. .19, alltså ingen ”akademisk kvart” och kommer att sluta så tidigt att åhörarna bekvämt kunna hinna begiva sig till ”Petrus de Dacia” i S:t Nicolai.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Juli 1938
N:r 164

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO.
Nomineringsmöte för höstens val hölls här i går av platsens B. F.- och S. L. U.-avdelningar. Man enades därvid om följande förslag:Riksdagsman Th. Gardell, Gans i Näs, landstingsmännen Lars Hansson, Gangvide i När, Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, och Karl Olofsson, Magnuse i Väte, lantbrukarne John Johansson, Gardarve i Fardhem, Anton Jacobsson, Bölske i Eke, K. Konradsson, Botvalds i Hablingbo, Rud. Olsson, Nora i Vamlingbo, Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, Gunnar Jacobsson, Robbenarve i Garda, Hugo Pettersson, Stumla i Alva, nämndeman Anshelm Johansson, Änges i Burs, lantbrukarne Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, Arvid Karlsson, Sandegårda i Sanda, Rud. Larsson, Aningåkra i Alskog, arrendator Henning Widén, Vallbys i Hogrän, och lantbrukaren Gunnar Larsson, Norrqvie i Grötlingbo.
Till representanter vid nomineringsmötet i Hemse den 23 juli utsågos lantbrukarna Gunnar Boberg, Petes, och Olof Larsson, Kyrkebys, med Gunnar Johansson, Häxarve, som suppleant.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

En ungdomsvesper

hölls i går kväll i domkyrkan under medverkan av deltagarna i den dirigentkurs, som för närvarande pågår i Visby, samt av biskop Ysander och medlemmar i domkyrkokören. En mycket talrik samling åhörare deltog i den stämningsrika högtiden, som inleddes med en körsång av Bach: ”Kommen för Herren med tacksamhet”. Efter församlingssång vidtog altartjänst, där biskopen och kyrkoherde Hilding Sjöfors, Torne, assisterade och den sistnämnde utförde här sångpartierna. Sedan kören och församlingen ytterligare sjungit några sånger höll-biskopen ett kort och kärnfullt uppbyggelsetal till de församlade och därefter följde åter en avdelning sånger dels av mans- och damkörerna dels av församlingen. Vespern avslutades med Välsignelsen samt psalmen 3:7.
Om söndag kommer dirigentkursen att ge en musikandakt i Hejnums kyrka kl. 5,30, varvid orgel-, sopranoch barytonsoli jämte ett antal körsånger komma att utföras.
På måndag kväll kl. 7 hålles åter en musikandakt i domkyrkan, då bl. a. tre satser ur Cherubinis Requiem skola framföras.
Kl. 8 på tisdag kväll, slutligen, ger dirigentkursen konsert i Sanda kyrka och programmet för denna konsert upptar åtta körkompositioner förutom de olika solosakerna.
Sammanlagt tjugo körverk ha instuderats under kursen och envar av de tjugo deltagarna har fått på sin lott att dirigera ett av dem. Om onsdag äger kursavslutningen rum och körförbundets stipendier och diplom komma då att fördelas bland kursdeltagarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Juli 1938
N:r 160

Landsbygden. Sanda.

SANDA.
Ett synnerligen trevligt bröllop hölls här den 11 dennes i brudens hem hos lantbrukare Oskar Olsson, Bjästafs, då hans dotter Edith sammanvigdes med lantbr. Edvin Olsson, Norrgårda.
Vigseln skedde i Sanda kyrka och förrättades av kyrkoherde H. Carlson.
Efter vigseln höll kyrkoherden ett varmhjärtat tal till brudparet.
Färden ställdes sedan till bröllopsgården, där middag serverades. Under middagen upplästes en del telegram och lyckönskningar.
Som bruttöverska fungerade fröker Greta Österlund, Hästnäs, Visby, och som bruttbonde lantbr. Axel Sundberg, Hemse.
På kvällen reste brudparet med uppvaktning till Visby, brudparet för att fortsätta vidare på en bröllopsresa via Kalmar.
Vid båtens avgång uppvaktades brudparet med hurrarop och sång samt risgryn i massor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Lönnbränningsaffären

vid Langens hage har fått till följd att den i går anhållne skrädderiarbetaren Karl-Gustav Fredin i dag förklarats häktad för olovlig brännvinstillverkning.
Fredin är född år 1914 i Matteus församling i Stockholm och har sin bostadsort vid Bjestafs i Sanda.
Han saknar dock stadigvarande hemvist och har tidigare i år avtjänat två månaders fängelse. för samma brott, för vilket han nu är häktad.
Fredin kommer att ställas under åtal vid norra häradsrätten. Han har för polisen avlagt full bekännelse för vad som lagts honom tlil last.
Den andre som var inblandad har frigivits, men kommer givetvis också att bli åtalad, då han varit medveten om att brottsligt förfarande ägt rum.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Juli 1938
N:r 152

Ett milt vårregn.

av alla ivrigt efterlängtat, har i dag på förmiddagen fallit över stora delar av ön. Tyvärr har det — åtminstone då detta på middagen skrives — inte blivit den rotblöta, som så väl behövs, men man får väl vara glad för det lilla som bjudes, litet uppfriskande har väl dock vätan varit för den spirande grönskan. F.ö. äro fruktträden just nu i blomning, och då kan som bekant ett häftigt regn ställa till stora skador.
Regnet tycks ha börjat tämligen allmänt vid tiotiden, och till kl. halv halv ett hade här i Visby fallit 2,3 mm. Omkring denna nederbördsmängd tycks man ha fått även norröver samt söderut ned till Hemsetrakten. På Sudret har däremot inte fallit något regn, och där strålade solen på middagen, medan man på morgonen hade mulen himmel. Från Sanda rapporteras åska i dag på morgonen. Emellertid har man från fyrplatsen på Fårö hört kanondunder till sjöss, och det kan ju tänkas, att ”åskan” i Sanda härrör från samma källa.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Maj 1938
N:r 113