Landsbygden. Sanda.

SANDA, 20 dec.
Fisktjuvar i farten. En s. k. pärk, vari en stor del fisk förvarades och som var förankrad i närheten av fiskläget härstädes, besöktes på söndagskvällen av obehöriga, som bröta upp denna och tillägnade sig ett större antal gäddor. Pärken eller fisksumpen i fråga, äges av, några personer i närheten av fiskläget. En av delägarna lade på söndagskvällen märke till att någon med lykta var ute vid denna — men, han trodde, att det var någon i fiskläget, som av brådskande anledning hämtade fisk. En för gotländska förhållanden ovanligt stor ryssja, om vars storlek man kan göra sig en föreställning, då den kostat omkring 400 kr., vittjades även och resultatet blev säkerligen lika bra där som i fisksumpen. Sedan ryssjan berövats sin fångst, hade den kastats i sjön hur som helst. Den ägdes av samma personer. Det är att Hoppas att gärningsmännen ertappas och erhålla sin välförtjänta näpst.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 december 1932
N:r 297

Sparbankerna.

Länsstyrelsen har förordnat läroverksadjunkten fil. lic. N. Johansson att under år 1923 vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda sparbankers förvaltning, nämligen Sällskapet D. B. V:s sparbank, Hejnums pastorats sparbank. Allmänna sparbanken för Gotland, Ardre sockens sparbank, Tingstäde sparbank, Alskogs sockens sparbank, Lärbro sparbank, Hemse sparbank, Bunge sockens sparbank, Rone sockens sparbank samt Hangvars och Halls socknars sparbank. Samtidigt har vice auditören Richard Laurin i Visby förordnats att vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda spar bankers förvaltning, nämligen Eskelhems sparbank, Vamlingbo pastorats sparbank, Hogräns sparbank, Kräklingbo sparbank, Klinte sparbank, Östergarns sparbank, Sanda sparbank, Dalhems sparbank, Garda sparbank, Roma sparbank, Fardhems pastorats sparbank, Lau sparbank, Fardhems sockens sparbank, Närs sparbank, Havdhems sockens sparbank och Burs pastorats sparbank.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Dödsfall.

Bokbindaren K. V. Holmquist har i natt avlidit härstädes i en ålder av 63 år. Han har under åtskilliga år dragits med ett svårt hjärtlidande, gom bundit honom vid sjukrummet, och hade nu under natten drabbats av en hjärtattack, som medförde döden.
Den bortgångne var född i Sanda, men kom i barnaåren till Visby och har sedan varit verksam här. Han har under årens lopp haft anställning som bokbindare dels hos firman Fred. Segerdahl och dels vid Gotlands Allehanda samt drev under några år egen rörelse. Han har därjämte nedlagt ett mycket stort intresse inom föreningslivet, där hans arbetsförmåga och begåvning flitigt ut nyttjades dels inom godtemplarrörelsen och dels inom Arbetareföreningen, där han länge varit vice ordförande. Även om sjukkasseverksamheten har han nedlagt ett betydande arbete. Han tillhörde också under ett par perioder stadsfullmäktige.
I sitt personliga umgänge var den bortgångne en fridsam och gladlynt människa, som särskilt hans föreningsbröder skola bevara i gott minne. Närmast sörjes han vid sitt frånfälle av maka samt barn.
— Målaremästaren Gustaf Lundgren har i dag avlidit härstädes i en ålder av 72 år. Han har under de senare åren dragits med sjuklighet och har sedan några månader varit sängliggande.
Född i Visby, utbildade sig den nu bortgångne i målaryrket och arbetade i detta yrke dels i hemstaden och dels i Örebro. Han etablerade sig därefter som egen mästare härstädes och drev sedan så länge krafterna tillät en ganska omfattande rörelse i branschen. Vid sidan av denna sin verksamhet har ha varit en verksam medlem av H. G. T. O. (N. T. O.) och nedlagt mycket arbete för godtemplarverksamheten, som var hans stora intresse. Han har bl. a. i 25 års tid och ända till sin död varit kassör H. G. T. O:s sjuk- och begravningskassa.
Närmast sörjande vid hans frånfälle stå efterlämnad maka samt barn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Dödsfall Henrik Stenquist

Tillkännagives att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla vår broder Henrik Stenquist som avled i Long Island City den 26 nov. 1932; sörjd av oss samt övrig släkt och många vänner.
Johan Stenquist. Westergarn.
Karl Stenquist. Sanda.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Dödsfall Johan Nicklas Kolmodin

Tillkännagives att Gud till sig hemkallat vår käre fader Skräddaremästaren Johan Nicklas Kolmodin i sitt 85:te levnadsår, sörjd och saknad samt i tacksamt minne bevarad av oss barn och barnbarn, släkt och många vänner.
Prästgården i Sanda den 14 december 1932.
Barnen.

Vila trötta hydda för en liten tid,
Stilla ande ila hem till Gud i frid,
Idog handhar domnat
Skumma ögat somnat
ifrån livets strid.
Sv. Miss.-t. sångb. 474.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Trädskötarkurs å Gotland?

Till av lantbruksstyrelsen planerade trädskötarekurser nästa år ha anmält sig 19 sökande å Gotland. Hushållningssällskapet har emellertid endast ansett sig böra utvälja tio, därav två såsom suppleanter. De tio sökande sällskapet förordar
äro följande trädskötare: Emil Jacobsson hos Sanda fruktodlareförening, G. Pettersson hos fruktodlareföreningen i Eksta, R. Ottosson i Bro, Oskar Niklasson i Lojsta, Gunnar Olsson i Västergarn, E. Jacobsson i Lau, Emil Bäckström i Hamra, Knut Lindvall i Fardhem, Walter Jacobsson i Othem och Gösta Hallgren hos fruktodlareföreningen i Silte. Hushållningssällskapet ifrågasätter förläggandet av en utbildningskurs till Gotland 1933, därvid sällskapet utfäster sig bidraga med 200 kr. till deltagarnas resekostnader. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Broomläggningar.

Enligt ingifven anmälan kommer onsdagen den 24 och thorsdagen den 25 innev. månad en bro å allmänna landsvägen utanför Bäckstäde gård i Sanda socken att rifvas och omläggas, till följd hvarat vägen emellan Ejmunds gård och Sanda kyrka under dessa dagar blir ofarbar; och hänvisas i stället till begagnande af vägen genom Eskelhem.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 20 November 1875.
N:r 92.

Broomläggningar.

Tisdagen den 16 2:ne broar å landsvägen utanför Kyrkeby gästgifvaregård i Etelhem, då denna väg blir ofarbar; — samma dag en bro å kommunikationsvägen utanför Halfvards gård i Garda, då socknevägen förbi Findarfve och Smiss gårdar uti nämnde socken i stället kan begagnas; — fredagen den 19 en ny bro å allmänna vägen utanför Jufves gård i Sanda socken, då vägen emellan Jufves och Stenhuse gårdar blir ofarbar, men i stället kan begagnas vägen förbi Ejmunds i Mästerby.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 13 November 1875.
N:r 90.

Väghinder.

Enligt anmälan kommer torsdagen och fredagen den 14 och 15 i denna månad en bro å vägen emellan Jufves och Stenhbuse gårdar i Sanda socken att omläggas, till följd hvaraf vägfarande anvisas att under nämnde dagar i stället för sagde väg begagna vägen förbi Ejmunds i Mästerby och Bäckstäde i Sanda.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 9 Oktober 1875.
N:r 80.