Dödsfall.

F. redaktionssekreteraren Johan Vestergren har i natt avlidit å Gotlands sjukhem i en ålder av 68 år.
Den bortgångne var född den 18 maj 1864 i Sanda, där fadern var hantverkare. Han genomgick högre allmänna läroverket i Visby och avlade studentexamen här 1886, det påstås med de vackraste betyg, som någonsin givits här. Därefter verkade han som privatlärare och informator, tills han år 1881 bland aderton sökande utsågs till föreståndare och ensam lärare vid Åhus privata goss-skola. Denna befattning innehade han till år 1898. Han var under tiden även inskriven som student vid Lunds universitet. År 1889 blev han också antagen till e. o. kammarskrivare i tullverket med tjänstgöring vid tullkammaren i Åhus till 1894 och därefter vid tullkammaren i Visby till 1899.
Efter återkomsten till Visby fortsatte V. samtidigt som privatlärare, till dess han år 1899 inträdde som redaktionssekreterare i Gotlands-Posten. Här kvarstannade han i två år. Efter att under ett år ha tjänstgjort som vikarierande amanuens vid domkapitlet, blev han 1902 redaktionssekreterare i Gotlänningen, där han kvarstod till år 1915. Sedan dess har han också under senare år varit lärare i stenografi vid Tekniska skolan härstädes under åren 1920—22.
Den bortgångne deltog under sin krafts dagar med iver i nykterhetsrörelsen och ingick redan som 20-årig i godtemplarlogen »De ungas förbund». — Efter återkomsten till Visby tillhörde han logen »Hoppets här» och blev sedermera ordenschef H. G. T. O. under sex av de tio år, som denna lokala självständiga orden existerade.
Johan Vestergren var en mycket begåvad, beläst och arbetsam man, som nedlade ett synnerligen plikttroget och samvetsgrant arbete i allt, vad han hade för händer. Detta präglade också hans verksamhet som tidter med grundlighet och aldrig försummad noggrannhet, Under de senare åren av sitt liv har han varit sjuklig och därför tillbringat det sista decenniet å Gotlands sjukhem. Han har dock ända till den sista tiden kunnat vara i rörelse och även med vaket intresse sysselsätta sig med sina intellektuella intressen. Vid sitt
frånfälle sörjes han närmast av maka samt två söner och två döttrar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 235

Landsbygden. Roma.

ROMA, 4 okt.
Hogräns missionsdistrikt höll förliden söndag sitt höstmöte i missionshuset härstädes under medverkan av handlanden Karl Haverman från Sanda och pastor Carl Nyström Hogrän, m. fl. Publiken var relativt talrik.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Landsbygden. Sanda.

SANDA. den 28 sept.
Svenska i jordbrukskreditkassan. I dag hölls av lantbrukare Granat från Kälkesta i Södermanland i härvarande folkskola föredrag om jordbrukskredit och jordbrukskasserörelsen. Talaren behandlade det föreliggande ämnet på ett synnerligen åskådligt och instruktivt sätt. Föredraget åhördes av ett femtiotal jordbrukare från Sanda och angränsande socknar. Man beslöt enhälligt att tillsätta en kommitté, som fick i uppdrag ett arbeta för bildandet av en jordbrukskassa med säte i Klinte. I denna invaldes för Klinte hrr Ivar Hoppe, sammankallande, och Arthur Vallin, Snögrinda, för Sanda Karl Pettersson, Ganne, och Hjalmar Friborg, Runne, för Eskelhem Erik Bolin, Lindarve, för Vestergarn Rob. Appelgren, Kronholmen, och för Fröjel Karl Johansson, Depps. De närvarande lade i dagen ett synnerligen varmt intresse för saken ifråga.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Intet skäl för dispens.

Musikaliska akademien har nu yttrat sig över ansökningar från Sanda, Hellvi och Vänge församlingar att i fråga om behörighetsvillkoren för resp. organisttjänster måtte medgivas sådan ändring som omförmäles i par. 8 av Kungl. kungörelsen den 16 april 1930 angående villkor för behörighet till organist- och kantorsbefattning.
I yttrandet anföres bl. a., att Sanda församling efter akademiens uppfattning icke kan hänföras till de smärre församlingar, å vilka, med hänsyn till ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter, den åberopade dispensbestämmelsen bör erhålla tillämpning.
Ej heller beträffande Hellvi och Vänge församlingar anser akademien tillräcklig anledning föreligga att tillämpa nämda paragraf.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Tjänstledighet

har beviljats kyrkoherde Gust. Sjöberg i Klinte för tiden 5—19 okt., då hans tjänst uppehålles av kyrkoherde H. Carlson i Sanda.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Sjömätningarna från år 1834 ej att lita på.

Sjökarteverket säger sig i yttrande till lotsstyrelsen ej kunna göra något uttalande rörande enslinjerna från de överensfyrar i Koviks fiskeläge i Sanda socken, Valborgsbodars i Fröjels socken och Marbodars i Havdhems socken, som fiskelägena anhållit få anordna i och för vägledning för sina fiskare. Sjökarteverket förklarar, att sjömätningarna inom dessa områden utförts åren 1832-1834 och äro av så underhaltig kvalitet, att något uttalande ej kan göras. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 September 1932
N:r 224

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
Hösttingets 2:dra sammanträde. Rättens ordf. häradshövding H. Krok.
Tvist om en handling.
En tvist av mera ovanlig art har anhängiggjorts vid rätten. Det rör sig om ett kammarkollegiets skatteköparebrev av år 1760, vilket tvenne personer vill vara innehavare av. Lantbr. Johan Mattsson Isoms i Väte, har tidigare innehaft handlingen från den tid han var ägare av Rikvide i Silte, som handlingen berör. Sedan har handtingen vid en tvist om fiskevatten i Petesviken år 1923 lånats av intressenter i nämda tvist och slutligen hamnat hos lantbr. Olof Hansson. Kyrkeby i Hablingbo, vilken numera är ägare till en del av Rikvide. Ovannämde Mattsson vill nu ha handlingen tillbaka, men Hansson har vägrat, enär han ansåg sig vara rätte ägare till det unika papperet. Och så har Jet blivit process. tvenne vittnen hördes, vilka kunde styrka att handlingen lånats av Mattsson. Och därmed överlämnades målet och nästa gång säger rätten ifrån, vem som får antikviteten.

Tillgrepp.
En ung fru var instämd för tillgrepp vid Kneippbyns restaurang, där hon varit anställd som städerska förliden sommar. En hel del kuddar och filtar hade från restaurangen bortkommit, och en filt hade påträffats hos svar. Hon erkände tillgreppet av denna filt, mens bestred, att hon tagit mera. Förundersökning skall verkställas, och atom avkunnas nästa gång.

”Styrinrättningen krånglade”.
Chauffören Alb. Öberg från Sanda år tilltalad för att ha kört bil i berusat tillstånd och ej kört med nödig varsamhet. Han bestred, att han varit berusad, hade först inte smakat sprit under dagen men sedan en kaffehalva. och han hade visserligen kört i diket, men detta, berodde på .bed i styrinrättningen. Sprit fanns med i bilen men hade inte smakats. Åkl. begärde uppskov för bevisning. Målet förekommer åter nästa gång.

Bilmål.
Lantbr. Helge Persén i Lärbro var instämd för att han låtit sin bil gå i persontrafik utan att denna varit besiktigad härför. Han erkände och fick böta 25 kr. – En fiskare i När dömdes till 25 dagsböter å 1 kr., för att han ej haft sin bil i vederbörlig ordning trafikförsäkrad.

Olaga handel.
En agent i Visby står tilltalad för att utan rättighet därtill ha försålt skodon i Burgsvik. Han framhöll som förmildrande omständighet, att han handlat i god tro, då firman, han sålde för, löst rättighet för tillfällig handel på vissa platser, bl. a. Burgsvik. Åkl. hade emellertid varnat svar. i förväg!. Utslag nästa gång.

Utslag:
För förskingring av en separator, som Inkö, på avbetalning, dömdes en person i Visby, tidigare bosatt i Västerhejde, till 50 dagsböter å 1 kr.

För djurplågeri dömdes Oskar Karlsson, Världsände i Klinte, till 50 dagsböter å 2 kr., varjämte han skall ersätta veterinärkostnader med 36 kr.

För hemfridsbrott hos statkarlen E. Andersson, Källgårds i Stenkumla, ha Set Pettersson, Lärbro, och Bertil Lindgren, Visby, stått tilltalade. Lindgren fick nu för skadegörelse böta 10 kr. samt för misshandel 110 kr. och Pettersson för misshandel till 50 kr. Lindgren skall ersätta gårdens ägare för skadegörelsen med 40 kr. och båda svarandena skola solidariskt utgiva till makarna Andersson 60 kr. för sveda och värk.

Polisman brister i redovisning.
En förutvarande polisman på Sudret har befunnits brista i redovisning av inkasserade medel, vilket upptäcktes sid revisor Bergenströms granskning av vederbörandes, inkassoböcker. Vid revisionen saknades 1,461 kr. För att täcka detta belopp lyckades vederbörande dels genom län på växel dels också genom län hos prisatpersoner skaffa ihop något öser 1,400 kr., men ännu återstår att redovisa kr. 49, 16. Han var nu instämd för rätta och personligen närvarande. Landsfogde Broms uppträdde som allmän åklagare. Svar. kunde ej förklara, varför han slarvat. Åkl. yrkade ansvar för vårdslöshet och oskicklighet i tjänst samt förskingring as kr. 1,461, 0.1. Utslag via oktobersammanträdet.

Blockaden i Klintehamn.
Som tidigare meddelats skulle en blockadhistoria från Klintehamn dragas inför häradsrätten. Våren 1931 förklarade Byggnadsträarbetareförbundets avdelning i Klintehamn byggnadsfirmorna Hägg och Siggelin i Klintehamn i blocks och sid sammanträde med avdelningar en 4 juni samma är beslöts prickning as 10 arbetet, som, trots blockaden, tagit anställning hos firmorna, silket publicerats genom annons i Gotlands Folkblad och genom anslag i Klintehamn. För denna prickning, sade nu de tio uttagit stämning på lenrna för fackföreningen Eds. Nilsson och Alb. Broberg.
Då målet påropades inställde sig advokat Sven Hultman som ombud för kärandena samt svarandena personligen med biträde as advokat Arnold Sölvén från Stockholm.
I stämningen framhölls, att prickningsanordningen varit menlig för kärrs goda namn och rykte samt deras fortsatta utkomstmöjligheter. De 10 kärandena begärdera vardera 100 kr. i skadestånd jämte rättegångskostnader.
Svar.-ombudet inlämnade en längre skritt, i vilt n det först påstods att det frånvarande åtalet var ett led i Allmänna Valmansförbundets byrån för näringsfrihet kampanj mot de organiserade arbetarnas kamp för bättre förhållanden. Vidare presterades en utredning om vad blockad eller strejk är. Vidare framhölls att för straffbarnet fordras att gärningen, för silken beskyIlningen gäller är för vederbörande nedsättande, och icke prickningen i och för sig .
I en diskussion, som uppstod mellan ombuden, framhöll adv. Hultman, att han eller hans huvudmän ej hade en aning om Allmänna Valmansförbundets verksamhet på hithörande område och att det ligger i sakens natur, att ingen arbetsgivare med kollektivavtal vågar anställa en prickad as fruktan för blockad. Slutligen bestred svar: omb. att muntligt utspridande av prickningsbeslutet skett samt att svar. vore ansvariga för publicerandet därav.
Sedan parterna framställt ersättningsyrkanden, överlämnades målet och mas utslag vid nästa sammanträde.

Frånvaro av körkort vid motorcykelkörning kostade en person 60 dagsböter å 2:- kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 September 1932
N:r 224

Nya fyrar i fem fiskelägen.

Lotskaptenen i Stockholm säger sig i yttrande till lotsstyrelsen intet ha att erinra mot en av fiskeriinstruktören Torsten Gustafsson i Visby gjord framställning om rätt att anordna fiskefyrar vid följande fiskelägen på Gotland, nämligen vid Lutterhorns fiskeläge i Fårö socken, Koviks fiskeläge i Sanda socken, Valborgsbodars fiskeläge i Fröjels socken, Marbodarnas fiskeläge i Havdhems socken och Hangreby fiskeläge i Gothems socken. Fyrarna skola hållas tända under tiden 1 augusti eller 1 september till 1 januari eller 1 februari de nätter, då fiskarena äro ute på fiske. (H. B)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Väghinder.

Enligt gjord anmälan kommer från och med måndagen den 2 till och med thorsdagen den 5 nästinstundande Augusti en bro å allmänna vägen nära Ejmunds gård i Mästerby socken att rifvas och ombyggas, till följd hvaraf vägen emellan Ejmunds och Sanda sockens kyrka då blir ofarbar; kunnande under tiden i stället begagnas södra landsvägen samt vägen genom Eskelhem och Sanda socknar. — Måndagen och tisdagen den 2 och 3 instundande Augusti kommer en bro å allmänna vägen emellan Alfva socken och Wastäde gård i Habblingbo att rifvas och omläggas; kunnande i stället vägen förbi Hafdhems församlings kyrka till Habblingbo begagnas. — Likaledes kommer fredagen och lördagen den 6 och 7 Augusti så kallade Halsarfvebro i Nähr socken att ombyggas, då i stället vägen öfver Nährs-burgen samt vägen emellan denna socken och Burs kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Red. Enanders föredrag i Sanda inställt.

På grund av att vederbörande av glömska utlovade folkskolan i Sanda till ett politiskt föredrag av redaktör Mauritz Enander i morgon kväll sedan man tiggare utlovat samma lokal för samma tid till annat partis talare, uppskiutes red. Enanders föredrag tills vidare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 september 1932
N:r 204