Från landsbygden. Sanda.

SANDA, 23 febr.
Pastoratsstämma med Sanda pastorats församlingar hölls igår. Från Västergarn fans ingen tillstäds, och från Mästerby blott en person. Däremot var det rätt många från Sanda med anledning af den omedelbart förut hållna »läkarefrågsstämman». Anledningen till stämman var, att kyrkoherh de Gadd ville höra, om församlingarna hade någon invändning att göra med anledning af en af honom till domänstyrelsen stäld ansökan att från komministerbostället Fjäle erhålla del af det skogsmedelsbelopp, som uppstått och vidare kan uppstå under vakanstidan, enär kyrkoherde Gadd tillika är vik. komminister inom pastoratet. Sandaborna tillstyrkte enhälligt denna ansökan, hvaremot personen från Mästerby lät till protokollet anteckna sin reservation.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Februari 1915
N:r 46

Från landsbygden. Sanda.

SANDA, 22 febr.
Extra kommunalstämma hölls här idag för att afge yttrande öfver en framställning från styrelsen för Klintehamns läkaredistrikt angående förhöjning af provinsialläkarelönen med 500 kr. årligen, däraf Sanda kommun skulle tillskjuta 150 kr. Detta bifölls enhälligt med det vilkor, att läkaren skall vara bosatt inom distriktet och helst på Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Auktion vid Öfvide i Sanda.

Tisdagen den 23 febr. från kl. 10 f. m. kommer genom offentlig auktion hos P. Björkqvist, Öfvide i Sanda, att försäljas dels 21/64 mntl Öfvide i Sanda, som är välbebygdt och beläget c:a 1,5 km. från järnvägsstation med 50 tnld förstklassig åker samt c:a 40 tnld äng och betesmark, allt i ett skifte, med skog för hemmanets behof och säljas antingen i mindre delar eller i sin helhet, på goda vilkor; och dels följande lösegendom: såsom koppar-, malm-, järn och blecksaker, glas och porslin, träkärl, betsade och oljemålade möbler, något sängkläder och linne; brukningsredskap såsom: last-, plan- och arbetsvagnar, reskärra, kälkrack, släde, kälkar, sättare, foderhäckar, vänd- och spetsplogar, harfvar fl. slag, hästräfsa, Cambridgevält, nullfösa, vind- och såningsmaskiner hästhacka, par- och enbetsselar, 1 tjursele; kreatur: 1 hingst, tvänne ston, 2 unghästar, 4 kor, 3 st. kvigor, 2 tjurkalfvar c:a 8 mån., samtliga nötkreatur af bättre ras, och höns; div. handredskap, en slädfäll, 6 fällskinn, hästfiltar, spannmålssäckar, 1 bättre väfstol samt mattor m. m. med belalningsanstånd till den 1 nästa aug., öfriga vilkor för såväl lösa som fasta egendomen vid auktionen.
Eskelhem den 18 febr. 1915.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Auktion vid Öfvide i Sanda.

Tisdagen den 23 febr. från kl. 10 f. m. kommer genom offentlig auktion hos Björkqvist, Öfvide i Sanda, att försäljas dels 21/64 mntl Öfvide i Sanda, som är välbebygdt och beläget c:a 1,5 km. från järnvägsstation med 50 tnld förstklassig åker samt c:a 40 tald äng och betesmark, allt i ett skifte, med skog för hemmanets behof och säljes antingen i mindre delar eller i sin helhet, på goda vlikor och delis yttre och inre lösegendam, såsom kreatur och brukningsredskap m. m., som kommer att närmare specificeras.
Eskelhem den 11 febr. 1915.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Från landsbygden. Sanda.

SANDA, 7 febr.
Slädparti. Igår hade omkring 15 familjer här slagit sig tillsamman och företogo en liten åktur i släde från Bäckstäde via Sanda kyrka, Sandäskes och Klintehamn tillbaka till Bäckstäde, där sedan ett alltigenom trefligt samkväm ägde rum. God, verkligt god, fiolmusik med ackompanjemang å orgel och dragspel utfördes och lockade till liflig dans.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32

Dödfall. Johanna Olivia Tingström

Tillkännagifves att Gud behagat hädankalla Johanna Olivia Tingström, född i Sanda den 27 mars 1836, som efter ett kort lidande stilla afled den 4 febr. 1915.
Meddelas endast på detta sätt för släkt och vänner.
Sv. Ps. 478.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Egnahemslägenheter till salu.

41/1000 mtl Magnhuse i Levide;
9/256 mtl Öfvide i Eskelhem;
15/1536 mtl Bjärby i Sjonhem;
Bostadslägenheten n:r 28 Östra Vi i Visby;
En obebygd jordlägenhet om 7,5 hektar vid Stenhusa i Sanda;
7/480 mtl Hagdarfve i Akebäck;
327/5000 mtl Stenstu i Hejde;
1/72 mtl Västerväte i Väte;
En bebyggd jordlägenhet om 21 hektar vid Sles i Boge;
En bebyggd jordlagenhet om 1,18 hektar vid Thule i Ganthem;
En obebyggd lägenhet om 11,846 hektar i Valldahagen i Eskelhem;
En obebyggd lägenhet om 16,673 hektar i Valldahagen i Eskelhem;
14/1000 mtl Gjellungs i Veskinde;
En obebyggd jordlägenhet om 37,38 hektar under Nybingels i Gathem;
En bebyggd fordlägenhet om 31,05 hektar under Haga i Gothem;
En obebyggd jordlagenhet om 26,15 hektar under Vijby i Gothem;
En obebyggd jordlagenhet om c:a 12 hektar vid Bjärby i Sjonhem;
Vidare upplysningar a Hushållningssällskapets jord förmedlingsbyrå, S:t Hansgatan 32 i Visby.
Obs.! Expeditionstiden är hvardagar kl. 11-12 f. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Från landsbygden. Sanda.

SANDA, 1 februari.
Sjuk- och begrafningskassan A. V. höll här i går afton sitt 7 årssammanträde, som öppnades af ördföranden, kyrkoherde Gadd. Därvid upplästes först räkenskaperna och beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet. Af räkenskaperna framgick, att kassans tillgångar 31/12 1914 utgjorde kr. 945:08, efter en verksamhetstid af 7 år och med endast 40 öre i afgift pr medlem och kvartal. Det gångna årets utbetalning till sjuka utgjorde 232 kr. Ingen hade dött. Statens förvaltningsbidrag för året utgjorde 157 kr. Ständiga medlemsantalet hade ökats under året med 18 och utgjorde 31/12 134. Till styrelseledamöter valdes J. Kristiansson i Botvede och K. Andersson i Petarfve och till deras suppleanter lärarinnan frkn Lindström och Arvid Gustafsson i Ljufves. Till sjukbesökare valdes: Arvid Björkvist, Öfvide, Fridolf Johansson, Bjestafs och Oscar Nilsson, Botvede och till deras suppleanter Gustaf Nilsson, Ljufves, järnvägstjänsteman W. Gullin och Konrad Olsson, Norrgårda. Till revisorer valdes Karl Pettersson i Ganne och Wiktor Gullin samt till deras suppleanter Ludvig Johansson i Bjästafs.
Efter dessa förhandlingar följde den sedvanliga festen, som tog sin början med bön och psalmsång. Kyrkoherde Gadd höll därefter ett kraftigt och uppbyggligt föredrag, som till text hade Gal. br. 5 kap. 13 v. Efter föredragets slut sjöng Sanda-kören ett par sångnummer. Härpå följde det materiella i festen, kaffedrickningen, som tog rätt lång tid. Stämningen var emellertid god vid kaffetårens inmundigande. Under tiden underhöll sångkören med flera sångnummer. Under festen gång anmälde sig icke mindre än 20 st. nya medlemmar. Till sist höll kyrkoherde Gadd ett afslutningstal utgående från Joh. evang. 11 kap.: 3 och 4 verserna, hvarpå den trefliga festen afslöts med bön och psalmsång.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Från landsbygden. Sanda.

Sanda, 25 jan.
Logen Segerfanan firade i går afton i folkskolan härstädes sin årsfest, den 13:de i ordningen. Festen inleddes med hälsningstal af hr Cegerdahl, därefter beträddes talarestolen af folkskollärare Sahlsten från Västergarn, som höll ett präktigt och underhållande nykterhetsföredrag. Därpå följde sång af frkn Olofsson från Visby, som med sin alltid välljudande stämma sjöng några nummer med ackompangemang på orgel af folkskollärare Emil Henriksson från Eskelhem, som därvid skötte sig på ett i allo hedrande sätt. Därpå följde sång sång af Sanda sångkör, som sjöng ”Hör oss, Svea” och ”Härligt för mig!” Därpå följde deklamation, och till sist vissades en tablå, föreställande en krigets fasanfulla bild, där på ljungbeväxt hed två soldater stupat för fiendens kulor. Döden inträder iklädd mantel och på axeln bärande sin lie och prisar i en monolog det krigets offer han har glädjen skåda, hvarpå två hvitklädda tärnor pryna sina älskades lekamen med blommor. Under tiden sjöngs en därtill passande sång. Arrangörerna och medverkande hade all heder af den lyckade festligheten, som samlat fullt hus och hvaraf hela behållningen tillfaller de nödlidande belgierna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 januari 1915
N:r 20

Dödsfall. Sofia Adelina Ahlberg

Att Gud till sig hemkallat Sofia Adelina Ahlberg, som efter ett tåligt buret lidande stilla afled vid Lekarfve i Sanda fredagen den 22 januari 1915 i en ålder af 86 år, 1 månad, 2 dagar; sörjd och saknad af släkt och vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.

Så din strid du kämpat ut, palm och krona fått till slut, genom Jordan bärgad väl änglar burit hem din själ.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19