Dödsfall Olof Theodor Pettersson.

Tillkännagives att Gud till sig hemkallat vår käre fader f. d. Hemmansägaren Olof Theodor Pettersson som stilla avled söndagen den 11 april kl. 7,30 e. m. I sitt 87:de levnadsår, sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
Bjästafs i Sanda den 12 april 1937.
Anna och Rudolf Pettersson. född Nygren.
Sv. psalmen 484, vers 4-5.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82

Hästpremieringarna.

Lantbruksstyrelsen har bestämt att hästpremieringsförrättningarna i sommar inom Gotlands län skola försiggå på följande uppvisningsplatser, nämligen Visby, Tingstäde, Roma, Sanda, Kräklingbo, Hemse, Eksta, Lau, Burgsvik och Gerums Korsgata.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Sanda församling

ansöker hos k. m:t att få upplåna 4,000 kr. på två år för anordnande av centraluppvärmning i församlingens lärarbostäder, vilket tillstyrkes av länsstyrelsen. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79

Auktion å virke o. ved i Sanda.

Fredagen den 9 april kl. 2 e. m. kommer å sågplatsen vid Skallbjörke att försäljas 15 tolfter torra fasadbräder, bräder av olika tumtal, vrakbräder, fyrkantvirke, takspån, flo-, tvet- och grenved, kantribb. Två kraftiga varmblodshästar, 6 och 12 år gamla. Betalningsanstånd till den 1 okt. d. å. eller vid anfordran med vanligt äganderättsförbehåll.
Eskelhem i april 1937.
Karl Johansson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Gotlands distrikt av Röda Korset.

Har i dag hållit årsmöte å Stadshotellet under ordförandeskap av landshövding A. E. Rodhe, som med några ord hälsade de närvarande välkomna samt erinrade om svenska Röda korsets verksamhet under det gångna året. Bl.. a. berördes Abessinienambulansens verksamhet och de offer både i människoliv och material, som gjorts i samband med ambulansens utskickande. Vidare omnämdes det stöd svenska Röda korset givit hjälpaktionen till förmån för de spanska barnen. Tal. uttalade vidare sin glädje över den utveckling röda korset fått bl. a. här på Gotland — och förhoppning att Röda korset skall växa ut till ett oumbärligt komplement till den statliga humanitära verksamheten. Vi måste alldeles speciellt i vår tid arbeta för fred och försoning mellan folken. Tal. uttryckte till sist förhoppningen att verksamheten på Gotland måtte ytterligare utvecklas och bli till välsignelse för hela länet.
På revisorernas tillstyrkan beviljades därefter ansvarsfrihet. Inkomster och utgifter balanserade på 14,573 kr. med inkomster på 7,847 kr. Gotländska Prins Carls-fondens debet och kredit balanserade på kr. 501: 71.
Förslag hade framkommit om inval av två nya styrelseledamöter och valdes därvid fruarna Löwenberg och Nanna Eriksson. Revisorer blevo fru Elisabeth Ihre och hr C. O. Kolmodin med handl. T. Wahlgren, Träkumla, och fru Gunni Lindman, Roma, som suppleanter.
Representanter för de olika kretsarna redogjorde därefter för det gångna årets verksamhet, för vilken vi tidigare redogjort i samband med resp. årsmöten.
I den av sekreteraren upplästa årsberättelsen påpekades bl. a. att antalet kretsar nu ökats med fyra till tjugufem och antalet medlemmar med 559 till 2,173. Föredrag ha hållits i Sanda, Vamlingbo, Burgsvik, Slite, Ljugarn, Follingbo, Lärbro och Träkumla. Sju hemsjukvårdskurser och tre olycksfallskurser ha varit anordnade. Av upplysningsverksamheten framhölls särskilt den i Visby anordnade utställningen ”Mor och barn”, som dock tyvärr endast lämnade en Inkomst på kr. 3: 43.
I fråga om den sociala verksamheten erinrades om att förrådets värde ökats från 11,000 kr. till 12,350 kr.
Folkbad finnes i Hamra och håller på att anordnas i Sanda och Bunge. Skolbarnsundersökning har verkställts beträffande 1,200 barn. Tandvård bedrives i Hangvar, Ardre, Bunge, Fårö och Klinte.
årsmötet avslutadesdärefter med några ord av landshövdingen, varefter gemensamt kaffe intogs.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Vid de premieringsmöten

för hästar, som nyss hållits i Visby och Rone, utdelades följande pris:För hingstar:
1.) Hush.-sällskapet tillhörig tillerkändes 150 kronor. 2.) Wöldler, Klintebys, dito. 3.) Jacobsson, Kopungs i Ardre, dito. 4.) Hush.-sällskapet* skådepenning af silfver. 5.) Larsson, Skogs i Mästerby, dito.
Fölston:
1.) Isenbergs, Isums i Atlingbo, 2.) Lagergrens, Alvede i Hogrän, 3. Sundelle, Kattbhammarsvik, hvardera 75 kr., 4.) Björkanders, Björksarfve i Björke, 5.) Nymans, Davide i Rohne, 6.) Petterssons, Burge i Levide, 7.) Ol. Jacobssons, Likmide i Hemse, hvardera 50 kr.
Unghingstar:
1.) Lindahls, Möllbjers i Roma, 2.) Cedergrens, Hulte i Hemse, 3.) Mårtenssons, Snodarfve i Sproge, 4.) Petterssons, Otverösters i Alfva, hvardera skådepenning i silfver, 5.) Gardells, Lillåkra i Barlingbo, 6.) Kolmodins, Qvie i Löjsta, hvardera skådepenning af brons.
Ungston:
1.) Eklunds, Stenhuse i Sanda, 2.) Peterssons, Myrungs i Linde, hvardera
skådepenning af silfver, 3.) Petter Wallins, Wallstena, 4.) Eneqvists, Ronemyr,
Rone, 5.) Paulssons, Smiss i Eke, 6.) Duse, Kopartve i Alfva, hvardera skådepenning af brons.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 8 Juli 1876
N:r 54

Landsbygden. Sanda.

SANDA, 5 april.
Årssammanträde med huvudmännen för Sanda sparbank hölls här lördagen den 3 dennes med lantbr. Johannes Hansson som ordförande.
Årets räkenskaper genomgingos och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Sparbankens tillgångar, och skulder belanserade vid årets slut på kr. 202,964: 85.
De i tur avgående styrelseledamöterna kyrkoherde H. Carlson, lantbr. J. Hansson, Hj. Hagström och Gust. Nilsson omvaldes. Till revisorer valdes lantbr. Gust. Åström och Karl M. Pettersson med Karl Ahlberg som suppleant.
Styrelsens förslag att av årets nettovinst 75 kr. skulle överföras till fonden för sparsamhetens främjande och hälften av återstoden 416: 23 kr. skulle läggas till reservfonden godkändes. Vidare skulle kr. 41: 62 anslås till främjande av gotländsk idrott vid Sanda folkskola samt 375 kr. till en blivande badanläggning. inom kommunen.
Årets första ordinarie kommunalstamma hölls här lördagen den 3 april med lantbr. V. Stenström som ordförande.
De under stämman hörande räkenskaperna föredrogos och godkändes och full ansvarsfrihet beviljades samtliga styrelser.
Till ombud vid Klinte—Roma järnvägsstämma valdes lantbr. Edvard Johansson. Till ombud vid Gotlands södra härads brandstodsförening valdes lantbr. Frid. Johansson.
En ansökan från Sandakretsen av Röda korset om ett bidrag på 500 kr. till en badanläggning inom socknen beviljades, varjämte kommunen iklädde sig ansvaret för nämda anläggning för en tid av 10 år.
Sands J. U. F. höll ordinarie sammanträde här annandag påsk. En hel del ärenden avgjordes. Bland annat bestämdes att en cykelorientering skall hållas nu i vår tillsammans med Roma-Björke J. U. F.-avdelning. Att ombestyra tävlingen utsågos hrr John Vedin, Edvin Olsson, Carl Ahlberg, Erik Johansson och Karl M. Pettersson.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Prästerskapet.

Komminister T. Åberg har beviljats tjänstledighet för hälsans vårdande och egna angelägenheter för tiden 5-16 april, varvid kyrkoherde F. Terneus förordnats, att under nämda tid jämte egen befattning bestrida komministertjänsten i Öja pastorat med rätt att därvid anlita predikobiträde.
Kyrkoherde H. Carlson i Sanda har beviljats tjänstledighet på grund av sjukdom för tiden 5-23 april. Kyrkoherde N. H., Ronqvist har därvid förordnats att under nämnda tid uppehålla pastoralvården i Sanda pastorat med rätt att för tjänstens bestridande anlita predikobiträde.
Venia att söndagen den 11 april biträda med gudstjänsternas uppehållande i Vamlingbo och Sundre församlingar har lämnats predikanten E. Olsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 April 1937
Nr 73

En falsk enkrona

har påträffats i Klintehamn. Det var en lantbrukare från Sanda, som härom dagen upptäckte, att han bland sina pengar hade en enkrona, som bl. a. till färgen skilde sig från övriga silvermynt. Kronan hade även en död och tung klang samt gick att böja. Hur han kommit i besittning av myntet vet han inte, men tror, att han erhållit det på postkontoret vid avhämtandet av likvid för till slakteriet levererade varor. Myntet har nu överlämnats till landsfiskalen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Daglig postbefordran på en rad landsbygdslinjer.

Stockholm, 18 febr. (TT.) Generalpoststyrelsen har beslutat, att på följande linjer på Gotland skall lantbrevbäringen från den 1 mars fullgöras med en tur varje söckendag: Hemse-Fardhem, Roma Kloster—Katthammarsvik, Martebo—Stenkyrka, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö Butlex—Sudersand, Klintehamn—Robsarve, När—Lau, Slite—Boge, Hemse—Alva, Källunge—Lilla Fole, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Katthammarsvik—Herrvik, Bäl—Hejnum, Kräklingbo—Botvatte, samt Ljugarn—Ardre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40