Idrott och sport.

Gotländska fotbollsserierna.
Tabellerna för höstomgången.

Sedan våra gotländska fotbollserier avslutat höstomgången ha tabellerna följande utseende enligt fotbollförbundets statistik. Enda överraskningen är A. 7, som nu på hösten förfogat över ett utmärkt lag; samtliga matcher ha vunnits. I övrigt äro resultaten de väntade.

Div. I.
spv.oa.f.v.—f. målp.
A. 7:s I. F.440013—38
Visby420213—64
A. I. K.420210—74
Gute41036—122
Västkinde41033—183
Div. II.
A. I. K. B320116—124
Visby B320110—124
Slite310211—92
Rute31029—132
Div. III norra.
Bro421116—105
Stenkyrka421111—105
Othem420216—144
Rute B420213—134
Västkinde B41036—152
Div. III södra.
Roma430115—76
Hemse43017—56
Ljugarn43018—66
Hablingbo41034—42
Rone40045—170

Gotlands Motorcykelklubbs hastighetstävlan
å jordbana äger som förut nämts rum på artillerikårens idrottsplats söndagen den 23 dennes och är öppen endast för motorcyklar. Starten kommer att rum kl. 2 e. m. och sker i heat om två tävlande, och mållinjen är på samma plats varifrån den tävlande startat. Banans längd blir 400 m. och skall för alla klasser köras tio varv. De tävlande komma att indelas i. fem klasser. I bestämmelserna för tävlingen angives vidare, att störthjälm är obligatorisk och tilhandahålles av tävlingsledningen, som består av hrr G. Falck, tävlingsledare, J. Sandelin, H. Gustafson, H. Beckman, H. Pettersson, K. A. Johansson och N. Larsson. Prisdomare äro ingeniörerna H. Pöpke och J. D. Driessen samt fabrikör J. E. Siltberg.
Anmälningstiden utgår den 17 dennes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
För fylleri, förargelseväckande beteende och misshandel var en målare från Rute instämd. Han bestred åtalet och målet uppsköts för vittnens hörande till den 27 oktober.

De cyklande springpojkarna.
En springpojke, som med våldsam fart cyklat nedför Adelsgatan och därvid påkört en liten gosse, hade i dag att inför rätta svara för sitt tilltag. Han erkände och yttrande meddelas vid nästa sammanträde.

Brännvinsdrickning på nykterhetskafé är som bekant icke tillåtet. I glädjen över att slippa den s. k. lumpen hade dock ett par herrar gjort sig skyldiga till denna förseelse. De fingo böta 30 kr. var. Den tredje supbrodern råkade senare på dagen även fast för fylleri och bötade tillsammans 45 kr.

Smuggling.
En norsk sjöman, som råkat fast för fylleri, innehade vid anhållandet 2/3 liter sprit, som han olagligen ilandfört från estniske ångaren Vidzeme. Yttrande den 20 dennes.

En fyllerist, som desslikes gjort sig skyltliv till förargelseväckande beteende och våldsamt motstånd mot polis, fick böta 40 kr. plus 25 dagsböter å 2 kr. Fyra andra fyllerister bötade tillhopa 80 kr.

Bilföraren slapp ej betala skadestånd.
Efter besvär av snickaren Herre Hjalmar Pettersson i Visby har Svea hovrätt med ändring av Gotlands norra domsagas häradsrätts utslag den 11 april förpliktat byggmäst. Karl Johan Nilsson i Ljugarn till honom utgiva 1.231 kr. i skadestånd till följd av motorolycka.
Den 27 juli 1930 inträffade å allmänna landsvägen mellan Alskog och Ljugarn en kollision mellan en av hr Nilsson förd bil och en av snickaren Karl Johan Elias Algren förd motorcykel. varvid hr Pettersson, vilken medföljt som passagerare å motorcykeln, skadats. Häradsrätten, som ogillade hr Petterssons skadeståndsyrkande, ansåg det av utredningen i målet framgå, att hr Ahlgren vore ensam vållande till sammanstötningen. Hovrätten förklarar emellertid, att det av omständigheterna i målet icke framgår, att hr Nilsson är fri från vållande till olyckshändelsen. Han är därför skyldig att till hr Pettersson utgiva skadestånd, vilket – såvitt nu kan hodömas – kan beräknas till 3,826 kr. I målet är emellertid upplyst, att herr Pettersson på grund av en av försäkringsanstalten samatbete honom meddelad olycksfallsförsäkring uppburit 2,595 kr. 1 försäkringsvillkoren har stadgats, att hans rätt till skadestånd överginge å anstalten intill ett belopp, motsvarande anstaltens utlägg och kostnader för olycksfallet. Hr Pettersson får följaktligen anses ha till anstalten överlåtit rätten att av hr Nilsson utkräva skadestånd i den mån ersättning sålunda av anstalten utgivits. A det skadestånd, vartill han är berättigad, bör sålunda avräknas ett belopp av 2,595 kr. Hr Pettersson äger att i särskild rättegång föra den talan om ytterligare ersättning, vartill fog kan förefinnas. Det kan nämligen ännu ej avgöras, om och i vad mån han för framtiden kommer att lida men av skadorna. Vid sådant förhållande kan hans yrkande om utbekommande av invaliditetsersättning icke f. n. bifallas.
Hovrättens utslag är enhälligt. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Mantalsskrivningarna.

Till särskild mantalsskrivare har länsstyrelsen på framställning av vederbörande häradsskrivare förordnat kontorsskrivaren Vidar Grönberg för Lärbro, Rute, Fårö och Othems pastorat.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 oktober 1932
N:r 233

Arbetslösheten i Rute socken.

Rute sockens arbetslöshetskommitté rapporterar till arbetslöshetskommissionen, att antalet anmälda arbetslösa vid senaste månadsskiftet uppgick till 55, därav 39 familjeförsörjare. Av de arbetslösa hade 41 ej kunnat beredas vare sig statlig eller kommunal arbetslöshetshjälp. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 oktober 1932
N:r 230

Rute Biografen.

Söndagen den 2 okt. kl. 5 och 8.
Falska Millionären.
Zarah Leander, Fridolf Rhudin m. fl. i huvudrollerna.
Fridolf Rhudin är Fridolf Rhudin i alla väder. Zarah Leander förtjänar beröm för sin vackra uppenbarelse, som gör sig bättre i film än på teater, samt för sin vackra talrögt.
Robin Hood i St. T.
En kvick och rolig ljud- och talfilm. Upps. Nya Tidn.

Barnförbjuden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Landsbygden. Rute.

RUTE, 28 sept
Sjuttio år fyller söndagen den 2 okt. lantbrukaren Edvard Martin, Ala i Rute. Han är född å Fårö men har sedan sitt 20:de år innehaft sitt jordbruk vid Ala. Han har inom kommunen en lång följd av år varit fjärdingsman samt under någon period även ordförande i kommunalnämden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Idrott och sport.

Gotländsk fotboll.
Gårdagsfotbollen gick programenligt med match på förmiddagen mellan årets mästare A. I. K. och A. 7. A. L K. fick finna sig i nederlag i likhet med andra lag som mött A. 7. Artilleristerna ha ett utmärkt gott lag, hårtspelande och effektivt. Krigarna vunna med 4-0, vilket nästan tyder på utklassning, men spelet var egentligen ganska jämt fördelat, segern dock rättvis. A. 7 har nu en överlägsen ledning med fyra spelade matcher och lika många segrar.

Visby-Gute
möttes på eftermiddagen och gav till resultat att Visby segrade med 6-2. Visby som en period nu spelat ganska svagt, var för dagen starkt och någon tvekan om vart Segern skulle gå, förefanns aldrig. Det var kedjespelet som brast hos Gute. Laget spelar smånätt och ganska precis men it yvärr föga effektivt det blir mest spel i sidled.
Stenkyrka vann över Rute B med 4-2. En Rutespelare utvisades för olämpligt uppförande mot domaren.
Othem vann över Västkinde B med 7-0, Roma över Hablingbo med 2-0 och Hemse över Ljugarn med 3-1.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Rute-Biografen.

Trötte Teodor.
I huvudrollerna:
Waldemar Dahlqvist. Karin Swanström.
Britta Appelgren. Håkan Westergren.
En välgiord och hjärtligt roande ljudfilm, av premiärpubliken hälsad med täta skrattsalvor och applåder. Soc.-D.

Barnförbiuden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1932
N:r 214

Från hamnen.

I går inkommo ms. Anna, Eriksson, från Stockholm med bensin och fotogen och ångf. Tanto, Texell, från Emden med koks samt avgick ms. Ete, Isaksson, till Rutehamn, tom.
I dag inkom lustj. Eike III, Bertiam, från Hangö.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1932
N:r 214

Idrott och sport.

Gotländsk fotboll.
I div. I spelades i går två matcher. På förmiddagen mötes A. 7 och Gute, varvid A. 7 sin vana trogen segrade. Visserligen blev segern i knappaste laget, 2—1, men det blev dock seger.
Det är A. 7:s tredie seger i följd.
På eftermiddagen möttes A. I. K. och Västkinde, det senare laget måste på grund av militärtiänstgöring spela hela matchen med tio man. Segern för A. I. K. blev till följd härav ganska stor eller 8—0.
A. 7 leder fortfarande div. I med 8—4 i målkvot och 6 poäng.

I norra serien
spelade Bro—Stenkyrka oavgjort med 2—2.

Övriga matcher.
I division 3, norra serien, vann Rute över Othem med 4—2, i division 2 vann Slite över Rute med 5—0, och i division 3, södra serien vann Ljugarn över Roma med 4—3. Samtliga matcher spelades under gårdagen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 september 1932
N:r 211