Från landsbygden. Rute.

RUTE, 23 februari.
Äfven i Rute ha skolbarnen blifvit hugnade med ett slädparti, hvilket gick af stapeln förra onsdagen. Kl. 2 e. m. samlades på planen framför skolhuset aderton slädar. Snart bar det af i det vackra solskensvädret på en härlig slädtur inom socknen, och man stannade först framför prästgårdstrappan. I prästgården blefvo barnen förplägade med kaffe, några sånger sjöngos, och dagen afslutades med bön och psalmsång, hvarefter hvar och en fick fara hem till sitt. De strålande anletena buro vittne om en allmän belåtenhet med detta afbrott i skolarbetet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Fårösunds Landstormsförening

kallas till ordinarie föreningsmöte hos landtbrukaren M. Fardelin, Fardume i Rute, söndagen den 28 febr. 1915 kl. 4 e. m., hvarvid förekommer val af styrelse m. fl. i stadgarna föreskrifna ärenden.
Utsända teckningslistor för medlemmar skola medföras till mötet eller dessförinnan insändas till sekreteraren.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga.

K. befhde har till domkapitlet remitterat ärendet angående af föreningen Kulturhistoriska muséet i Bunge gjord framställning om tillstånd till afsöndring af jord från 1/4 mantal Bunge annex, för inhämtande af Rute och Fleringe församlingars yttranden öfver ansökningen i hvad den afser befrielse från årlig afgäld för afsöndringen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Fårösunds Landstormsförening

kallas till ordinarie föreningsmöte hos landtbrukaren M. Fardelin, Fardume i Rute, söndagen den 28 febr. 1915 kl. 4 e. hvarvid förekommer val af styrelse m. fl. i stadgarna föreskrifna ärenden.
Utsända teckningslistor för medlemmar skola medföras till mötet eller dessförinnan insändas till sekreteraren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Dödsfall. Olof Godman

Tillkännagifves att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår käre fader f. d. Husbonden Olof Godman, som lugnt och stilla afled torsdagen den 4 februari i en ålder af 88 år och 17 dagar sörjd af barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
Alfvans i Rute den 5 februari 1915.
WILHELMINA och A. E. GODMAN.
CAROLINA BOMAN, född Godman.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Dödsfall. Elisabet Katarina Lindbom

Tillkännagifves att Gud till sig behagat hemkalla vår älskade moder Elisabet Katarina Lindbom, f. Olofsson, som fridfullt afsomnade i dag kl. 1,15 e. m. i en ålder af 83 år, 2 mån., 20 dag.; sörjd oeh saknad af oss barn, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och många vänner.
Rute den 19 januari 1916.
BARNEN.
Sv. Ps. 491.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Entrepremadauktion

hålles i Rute skola lördagen den 16 dennes kl. 10 f. m. och kommer att utbjudas såväl arbetet å uppförandet af ett fattighus för Rute kommun som leverans af byggnadsmaterial, såsom trävirke af olika dimensioner, byggnadssten, tak- och murtegel m. m.
Ritning, arbetsbeskrifning och materialförteckning finitas tillgängliga hos Karl Grundström i Lergraf.
Arbetet skall vara färdigt senast den 1:sta november innevarande år, öfriga vilkor tillkännagifvas vid auktionstillfället.
Rute den 4 januari 1915.
Fattigvårdsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 12 januari 1915
N:r 8

Entreprenadauktion

hålles i Rute skola lördagen den 16 dennes kl. 10 f. m. och kommer att utbjudas såväl arbetet å uppförandet af ett fattighus för Rute kommun som leverans af byggnadsmaterial, såsom trävirke af olika dimensioner, byggnadssten, tak- och murtegel m. m.
Ritning, arbetsbeskrifning och materialförteckning finnas tillgängliga hos Karl Grundström i Lergraf.
Arbetet skall vara färdigt senast den lasta november innevarande år, öfriga vilkor tillkännagifvas vid auktionstillfället.
Rute den 4 januari 1915.
Fattigvårdsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Atlingbo: Födda 3 (0m. 3k.), döda 2 (1m. 1k.); inflyttade 11 (7m. 4k.), utflyttade 9 (4m. 5k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 236; ökning 3.

Eksta: Födda 12 (4m. 8k.), döda 7 (3m. 4k.); inflyttade 22 (14m. 8k.), utflyttade 19 (10m. 9k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 579; ökning 8.

Sproge: Födda 3 (2m. 1k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 7 (4m. 3k.), utflyttade 7 (2m. 5k.); vigde 1 par; folkmängd 298; minskning 4.
Pastoratets folkmängd 877; ökning 4 personer.

Eskelhem: Födda 12 (6m. 6k.), döda 20 (9m. 11k.); inflyttade 30 (10m. 20k.), utflyttade 21 (10m. 11k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 674; ökning 1 person; äldste invån. 95 år.

Tofta: Födda 7 (3m. 4k.), döda 12 (5m. 7k.); inflyttade 14 (4m. 10k.), utflyttade 25 (13m. 12k.); vigde 3 par; folkmängd 524; minskning 16; den äldste 95 år.
Pastoratets folkmängd 1,198; minskning 15.

Fårö: Födda 17 (11m. 6k.), döda 21 (13m. 8k.); inflyttade 24 (9m. 15k.), utflyttade 29 (8m. 21k.); vigde 9 par; folkmängd 31 dec. 1,107; minskning 9.

Gothem: Födda 16 (12m. 4k.), döda 8 (3m. 5k.); inflyttade 11 (7m. 4k.), utflyttade 24 (13m. 11k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 626; minskning 5 pers.; för:s äldste 89 år.

Norrlanda: Födda 4 (2m. 2k.), döda 5 (2m 3k.); inflyttade 19 (11m. 8k.), utflyttade 25 (11m. 14k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 306; minskning 7; den äldste 89 år.
Pastoratets folkmängd 932; minskning 12.

Hablingbo: Födda 10 (3m. 7k.), döda 6 (2m. 4k.); inflyttade 30 (14m. 16k.), utflyttade 29 (15m. 14k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 568; ökning 5.

Silte: Födda 4 (1m. 3k.), döda 5 (3m. 2k.); inflyttade 21 (12m. 9k.), utflyttade 8 (3m. 5k.); vigde intet par; folkmängd den 31 dec. 298; ökning 12.

Hangvar: Födda 15 (10m. 5k.), döda 11 (8m. 3k.); inflyttade 51 (28m. 23k.), utflyttade 68 (40m. 28k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 876; minskning 12.

Hall: Födda 4m., döda 6 (3m. 3k.); inflyttade 19 (7m. 12k.), utflyttade 10 (6m. 4k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 240; ökning 7.
Pastoratets folkmängd 1,116; minskning 5.

Hejnum: Födda 3 (2m. 1k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 16 (6m. 10k.), utflyttade 14 (7m. 7k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 269; minskning 2.

Bäl: Födda 3 (2m. 1k.), döda 6 (2m. 4k.); inflyttade 24 (14m. 10k.), utflyttade 7 (3m. 4k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 175; ökning 14.
Pastoratets folkmängd 444; ökning 12.

Kräklingbo: Födda 2 (1m. 1k.), döda 10 (3m. 7k.); inflyttade 19 (7m. 12k.), utflyttade 21 (8m. 13k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 415; minskning 10.

Anga: Födda 3 (1m. 2k.), döda 3k.; inflyttade 12 (6m. 6k.), utflyttade 18 (10m. 8k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 251; minskning 6.

Ala: Födda 6 (5m. 1k.), döda 9 (4m. 5k.); inflyttade 18 (8m. 10k.), utflyttade 27 (14m. 13k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 294; minskning 8.
Pastoratets folkmängd 960; minskning 24.

Källunge: Födda 7 (5m. 2k.), döda 7 (3m. 4k.); inflyttade 26 (10m. 16k.), utflyttade 18 (9m. 9k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 320; ökning 9.

Vallstena: Födda 3 (2m. 1k.), döda 11 (2m. 9k.); inflyttade 18 (8m. 10k.), utflyttade 16 (10m. 6k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 343; minskning 6.
Pastoratets folkmängd 663; ökning 3.

Lärbro: Födda 31 (16m. 15k.), döda 24 (8m. 16k.); inflyttade 76 (35m. 41k.), utflyttade 47 (24m. 23k.); vigde 5 par; folkmängd 30 dec. 1,336; ökning 36; äldsta församlingsmedlemmen 93 år.

Hellvi: Födda 24 (16m. 8k.), döda 10 (6m. 4k.); inflyttade 44 (18m. 26k.), utflyttade 24 (12m. 12k.); vigde 2 par; folkmängd 30 dec. 640; ökning 34; den äldsta församlingsmedlemmen 104 år.
Pastoratets folkmängd 1,976; ökning 70.

Roma: Födda 18 (7m. 11k.), döda 8 (5m. 3k.); inflyttade 80 (34m. 46k.), utflyttade 71 (35m. 36k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 710; ökning 19.

Björke: Födda 9 (4m. 5k.), döda 8 (6m. 2k.); inflyttade 24 (14m. 10k.), utflyttade 35 (15m. 20k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 356; minskning 10.
Pastoratets folkmängd 1,066; ökning 9.

Rute: Födda 11 (5m. 6k.), döda 4 (1m. 3k.); inflyttade 24 (10m. 14k.), utflyttade 55 (23m. 32k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 537; minskning 24.

Fleringe: Födda 18 (5m. 13k.), döda 11 (6m. 5k.); inflyttade 22 (11m. 11k.), utflyttade 39 (20m. 19k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 378; minskning 10.

Bunge: Födda 21 (11m. 10k.), döda 15 (10m. 5k.); inflyttade 46 (29m. 17k.), utflyttade 64 (36m. 28k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 687; minskning 12.
Pastoratets folkmängd 1,602; minskning 46.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Auktion vid Hultungs i Bunge.

Måndagen den 3 instundande mars kl. 11 f. m. låter hemmansägaren Edvard Blomgren, Hultungs i Bunge, genom offentlig auktion som å stället förrättas, till den högstbjudande försälja i mindre utrop ett parti utfodringskorn, välbårgadt hö, höst- och vårsädeshalm, goda matpotatis, foderbetor och morötter. Inropad vara kan omedelbart efter auktionens slut få afhämtas.
Med betalningen lämnas godkände inropare anstånd till den 1 nästkommande september, andra betala vid anfordran.
Rute den 20 febr. 1913.
Tycho Lindgren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49