Förlovningar.

Förlovning har tillkännagivits emellan tjänstemannen vid Kungl. Flygförvaltningen, Stockholm, Thure E. Öhberg och fru Greta Wennersten, Visby, dotter till framlidne fil. lic. O. V. Wennersten och hans efterlämnade maka, f. Stenberg; — mellan löjtnanten i trängens reserv, banktjänstemannen Åke Löfvenberg och sjuksköterskan — fröken Elvi Forsberg, dotter till lantbrukaren J. A. Forsberg och hans maka, f. Sand, Vasa;

— mellan lantbrukaren Bertil Johansson, Mafrids, Västergarn, och fröken Gullan Jakobsson, dotter till lantbrukaren Sigfrid Jakobsson och hans maka, f. Samuelsson, Smiss i Hejde;

— mellan köksmästare Harald Svensson, Stockholm, tidigare bosatt i Barlingbo, och fröken Kerstin Bäcklund, Åre; — mellan lantbrukaren Anselm Pettersson, Lojsta, och fröken Gertrud Jakobsson, dotter till lahtbrukaren Gunnar Jakobsson och hans maka, född Dabhlström, Botes i Etelhem;

— mellan hr Gösta Johansson, Etelhem, och fröken Margareta Larsson, dotter till lantbrukaren Josef Larsson och hans maka, f. Johansson, Dibjers i Hörsne;

— mellan metallarbetaren Börje Hellqvist, Stockholm, bördig från Rute, och fröken Ingegerd Säfhlwnd, dotter till åkeriidkaren Alexander Säflund och hans maka, f. Håkansson;
— mellan, pastor Åke Torkelsson, Klintehamn, och fröken Vera Björkqvist, dotter till hemmansägaren Gideon Björkqvist och hans maka, f. Jakobsson, Hunninge i Klinte;
— mellan fänriken vid Gotlands artillerikår Karl-Erik Hilding och fröken Birgitta Rydheim, dotter till bokhandlare Magnus Rydheim, Huskvarna, oeh hans maka;
— mellan hr Per Ahlér, Visby, och telefonisten — fröken Kerstin Engström, dotter till framlidne postiljonen Erik Engström, Visby, och hans efterlämnade maka, f. Gustavsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Förlovade

Gerhard Ahlgren Viola Eilasson
Rute. Rone.

Åke Torkelsson Vera Björkqvist
Klintehamn.

Eegon Karlsson Inga-Britt Månsson
Lärbro.

Ingemar Peterson Maj-Britt Jakobsson
Källunge.

Thore Löfqvist Inga-Britt Lundin
Visby.

Axel Appelfeldt Karin Liljegren
Västerås. Hogrän.

Ernst Olsson Ingrid Stenbom
Roma. Ala.
Julafton 1946.

Lars Pettersson Maria Svensson
Slite. Gothem.
Julafton 1946.

Erik Pettersson Greta Olofsson
Rone. Burs.
Julafton 1946.

Börje Ivarsson Ing-Marie Levander
Krokek. Grötlingbo.

Thore Johansson Maj-Britt Kasterman
Hemse. Stockholm.

Lennart Sennemark och Ingrid Bergström
Stockholm, Slite.
Julafton 1946.

Axel Lindvall Lydia Söderholm
Lidingö 2.
Julafton 1946.

Evert Nordén och Inga-Lisa Yttergren
Visby.
Julafton 1946.

Hans-Rune Larsson Irene Nordin
Rute. Uppsala.
Rute julafton 1946.

Rune Öster och Lisbeth Forsberg
Visby.
Julafton 1946.

Gunnar Jakobsson och Signe Melin
Öja. Öja.
Julafton 1946.

Bror Karlsson Eira Lundin
Rute. Visby.
Visby Julafton 1946.

Sune Essemyr Barbro Lawergren
Fårösund, Boge.
Julafton 1946.

Arne Lundgren Gerd Petersson
Slite. Kvarn.
Julafton 1946.

Gösta Engström Anni Larsson
Garda. Lau.
Julafton 1946.

Karl Erik Karlsson Sara Engström
Skövde.
24/12 1946.

Josef Jacobsson och Astrid Rondahl
Björke. Hogrän.
Meddelas endast på detta sätt.

Stig Strandänger och Florence Hultqvist
Stockholm 22 dec. 1946.

Gösta Johansson och Margareta Larsson
Etelhem. Hörsne.

Hans Lutteman Gulli Möcklin
Enskede Julafton.

Harald Svensson Kerstin Bäcklund
Stockholm. Åre.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Förlovade

Magnus Ljungqvist
Ingrid Stengård
Visby.
Den 22 dec. 1946.

Aage Möller
Lilly Jacobsson
Stockholm. Visby.

Leo Rudberg
Gullan Karlsson
Rute. Lärbro.

Sten Lingvall
Eva Söderlund
Näs

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Fleringe har fått gåva till kyrkorgel.

Bruksägare Ekstrand donerar 5,000 kr.
Under pågående kyrkostämma i Fleringe på söndagen anlände två sockenbor, hrr Lorenz Pettersson, Lunderhage, och Valfred Carlsson, Skymnings, till stämman och framförde ett meddelande från bruksägaren Gustaf Ekstrand på Ahr att denne samma dag donerat 5,000 kr. till grundplåt för inköp av en kyrkorgel. Stämman beslöt att till donator framföra ett varmt och uppriktligt tack för den ståtliga gåvan till hemsocknens kyrka. Genom denna gåva har man fått större delen av orgelkostnaden täckt.
Restaureringsarbetet i Fleringe kyrka pågår alltjämt under konservator Bengtssons ledning. Den gamla målningen på bänkarna är nu framtagen och ser ut att bli ett vackert inslag i kyrkans utsmyckning, medan däremot väggmålningarna blivit en missräkning. Av allt att döma ha de blivit allvarligt skadade vid en brand på 1600-talet. Värmeledningen är praktiskt taget klar men man väntar ännu på värmepannan, den utvändiga putsen är delvis klar och den gamla porten i kyrkogårdsmuren, som tidigare använts till förrådsrum, har nu tagits upp medan den gamla grinden murats igen.
Gudstjänsterna ha givetvis fått förläggas till folkskolan och julottan i övermorgon firar man i Rute kyrka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Bröllop.

I lördags sammanvigdes i Gamleby kyrka rättaren Ingemar Mattson, Eldslösa, Gamleby, och fröken Ebba Eriksson, Gamleby, tidigare bosatta i Havdhem. Vigselfärrättare var kyrkoherde Olle Andersson. Bruden bar Gamleby kyrkas brudkrona.
— I Rute prästgård sammanviges på lördag stenarebtaren Stig Pettersson, Lärbro, och fröken Sonja Engström, dotter till fru Augusta Engström, File i Othem. Vigseln förrättas av prosten Anders Hedwall.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Läkardistrikt bör inrättas på norra Gotland.

Provinsialläkare tjänstgör även för militären.
Medicinalstyrelsen förordar hos regeringen att Fårö, Bunge, Rute ocl Fleringe kommuner från den dag, regeringen framdeles bestämmer, skall utgöra ett provinsialläkardistrikt med benämningen Fårösunds provinsialläkardistrikt och med läkaren stationerad i Fårösunds samhälle.
Enligt styrelsens mening kan det inte vara rimligt att ortens berättigade intresse av att få bättre tillgång till öppen sjukvård och även hälsovård skall stå tillbaka på grund av att militär läkare finnes där. Det avsedda distriktets befolkningsstock är så tillmätt att en provinsialläkare synes kunna tillgodose den militära sjukvården i orten och det civila klientelet blir mångdubbelt större än det militära. Den lämpligaste lösningen synes styrelsen därför vara att provinsialläkare mot arvode bestrider den militära sjukvården för den på orten förlagda marinen och flygvapnet tillhöriga personalen. Enligt vad styrelsen under hand inhämtat från flygöverläkaren torde hinder mot en sådan anordning inte möte från flygvapnets sida. Skulle hinder resas från marinens sida, lär det bli nödvändigt antingen att de kommunala myndigheterna vidtar åtgärder för att lösa frågan om lokaler för bostad och mottagning för provinsialläkaren, eller att finna någon form för att provinsialläkartjänsten t. v. uppehålles av den nuvarande militärläkaren i Fårösund. Styrelsen har överlagt med representanter för de kommunala och militära myndigheterna, och föreslår att ett Fårösunds provinsialläkardistrikt beslutas åtminstone i princip.
Chefen för Gotlands kustartilleriförsvar har tillkännagett det önskemålet, att den nuvarande befattningen som stabsläkare i Fårösund bibehålles, och att denne läkare får i uppdrag att mot arvode ha hand om vissa göromål, som normalt tillkommer provinsialläkare. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes i tisdags stoftet efter fru Signe Andersson, Hemse. Efter sorgemusik och psalmsång höll kyrkoherde E. Hejneman ett trösterikt griftetal utgående från Luk. 12: 40 samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 51: 3-4 varpå kistan under sorgemusik bars ut, för att sänkas i griften. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över stoftet.
— Förre lantbrukaren Lars Petter Hultgren, Ala i Rute, jordfästes i tisdags i Rute kyrka. Först hölls en andaktsstund i hemmet, varpå jordfästningen följde i kyrkan, där prosten A. Hedwall höll griftetalet och förrättade den högtidliga akten. Gravsättningen ägde rum på kyrkogården, där även en rik skörd av kransar nedlades. Till sist lyste ofiicianten frid över vilorummet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Från våra Gotländska bygder. Rute.

RUTE.
Kommunalfullmäktige i Rute höll måndagen den 16 dennes sitt sista sammanträde för året under ordförandeskap av hr Gustav Johansson. Föredragningslistan upptog 26 punkter, varav de flesta berörde val för kommande 4-årsperiod. En ledamot var frånvarande med giltigt förfall. Lönerna till samtliga befattningshavare inom kommunen fastställdes till samma belopp som föregående år. Till brandchefen bestämdes ett arvode av 100 kr. för år 1947.
I fattigvårdsstyrelsen invaldes tre nya ledamöter, nämligen Gunnar Bengtsson, John Bogren och fru Elsa Nygren. Till ordförande utsåg fullmäktige Gunnar Bengtsson, Alvans, och till vice ordförande John Bogren. Suppleanter för fyra år blev fru Alice Bergkvist och Ludvig Siltberg, samt för 2 år Valter Vikström.
Till ledamöter i nykterhetsnämnden omvaldes Karl Persson samt nyvaldes K. O. Karlsson och fru Elin Högbom. Till ordförande valdes Karl Persson. Suppleanter blev fru Edla Andersson och Gustav Pettersson.
Ledamöter i arbetslöshetsnämnden för år 1947 blevo K. Bergbohm, O. Westergård, K. O. Karlsson samt Gunnar Bengtsson. Till ordf. resp. vice ordf. föreslogs förvaltare Charles Dahlberg och arbetsförmannen Sten Johansson, båda på Furillen. Till ledamöter i vägsynenämnden valdes John Ström, Mauritz Olsson och Georg Karlsson. Hr Ström utsågs till ordf.
I barnavårdsnämnden omvaldes prosten Anders Hedvall, som tillika valdes till vice ordförande samt nyvaldes fru Elsa Nygren. Suppleanter blevo hrr Hugo Jacobsson och Oskar Engström.
Till förare av socialregistret valdes fattigvårdsstyrelsens ordf. Gunnar Bengtsson.
Ledamöter i brandstodskommittén blevo Tyko Bergbom och Hilmer Sund-gren med Hilmer Vallin och Arvid Johansson som suppleanter.
Till ledamöter i kristidsnämnden för år 1947 omvaldes Orion Ahlqvist och Gunnar Bengtsson med Konrad Bergbohm och fru Greta Jönsson som suppleanter.
I hästuttagningsnämnden för fyra år valdes Harry Westöö och Bror Godman med Ragnar Stolpe och Oskar Ekvall som suppleanter.
Taxeringsnämnden för år 1947 består av hrr Konrad Bergbohm, Hilmer Jönsson och Axel Kolmodin. Suppleanter blevo Helge Ahlqvist, Anders Hedvall och K. O. Karlsson. Att granska inkomna virkesdeklarationer utsågs hr Bergbohm.
Till roteombud valdes för första roten Hilmer Jönsson och för andra roten Gustav Johansson. Beslut om ersättning till roteombuden bordlades till ett kommande sammanträde, då man tydligen var rädd att den föreslagna ersättningen med 25 kr. för varje påbörjat hundratal personer inom roten skulle vara för rikligt tilltagen, fast man även framförde den åsikten, att det kunde bliva för liten ersättning, då enligt kungörelsen roteombuden har en hel del att uträtta inom sina respektive rotar.
Vid fråga om tillsättande av en hemhjälpsnämnd uppstod en stunds diskussion och många namn nämndes förutom de av valberedningen föreslagna. Valda blevo Hugo Jacobsson och Carl-Eric Karlström samt fru Augusta Hedberg. Suppleanter blevo fru Greta Hedvall samt hrr Gunnar Bengtsson och Oskar Hedberg. Till ordförande utsågs hr Carl-Eric Karlström. Vad som i detta sammanhang förvånar är, att såväl valberedningen som de fullmäktigeledamöter som kommo med förslag tydligen samtliga voro av den uppfattningen att det skulle vara minst två manliga i denna nämnd. Nog tycker man att det vore betydligt förnuftigare med övervägande kvinnligt inslag i en sådan nämnd, som ju skall fördela behövlig arbetskraft i hemmen.
Till revisorer att granska alla under kommunalfullmäktiges kontroll hörande kassor och förvaltningar utsågs Albin Nordberg, Hilmer Jönsson och Sixten Johansson. Suppleanter blevo Erik Hermansson, J. A. Bergkvist samt Gösta Vall. Att granska arbetslöshetsnämndens räkenskaper utsågs Erik Hermansson och Hilmer Jönsson med Sixten Johansson och J. A. Bergkvist som suppleanter.
Fattigvårdsstyrelsen hade hemställt om fullmäktiges medgivande, att få försälja ett uthus vid Puttersjous. Fattigvårdsstyrelsens hemställan bifölls, och beslöts att uthuset fick försäljas för 150 kronor.
Rute manskör hade anhållit, att liksom föregående år få ett anslag å 100 kr. för sin verksamhet, vilket bifölls och beslöts att medlen skulle utgå av tillgängliga nöjesskattemedel.
Rute—Bunge studiecirkel av S. L. S. hade ansökt att i fortsättningen få ett anslag på 50 kr. varje år. Fullmäktige beslöt bifalla ansökan att tilldela studiecirkeln det begärda anslaget för år 1947.
Förslag till ny brandordning för kommunen godkändes av fullmäktige och beslöts, att kommunalnämnden hos länsstyrelsen skulle söka fastställelse av den nya brandordningen. Vidare beslöts, att kommunalnämnden hos Bunge kommun skulle få till stånd ett avtal om hjälp vid brand av Bunge brandkår.
Ett förslag till anläggande av branddammar inom kommunen hade utarbetats av ingenjör Stare, vilket föredrogs av ordföranden. Fullmäktige beslöt på kommunalnämndens förslag, att tre branddammar tillsvidare skulle byggas en vid Koparve, en vid Ahlbya och en vid Ale. Kommunalnämnden fick i uppdrag att planera och utföra arbetet i egen regi.
Till att sammankalla de nya fullmäktigeledamöterna utsågs hrr Oskar Hedberg.
Till personlig suppleant i sylstyrelsen för Gustav Johansson fler hrr Yngve Nilsson, som avflyttat, valdes hrr Arvid Johansson.
Därefter var föredragningslistan genomgången och ordföranden tackade för den tid han haft förtroendet, att leda fullmäktiges förhandlingar. Han vände sig särskilt till de avgående ledamöterna i fullmäktige, som nu vid årsskiftet avgår från fullmäktige och då särskilt till hr Konrad Bergbohm, som varit med sedan fullmäktige infördes och som även under samma tid och ännu längre varit kommunalnämndens ordförande och nedlagt ett stort och oegennyttigt arbete i kommunens tjänst. Han slutade sitt anförande med att önska ledamöterna en God Jul.
Fullmäktiges vice ordförande hr Erik Hermansson, tog sedan till orda och tackade å fullmäktiges vägnar ordföranden för den gångna tiden och för den oväld, med vilken han fört klubban i församlingen. Han tillönskade ordföranden en god helg.
Ordinarie kyrkostämma hölls i Rute måndagen den 16 ds under ordförandeskap av hr Konrad Bergbohm, Sigfride.
Ersättning för portokostnader och skrivmateriel till ordf. bestämdes till 25 kr. Arvodet till kassören blev lika med föregående år 50 kr.
Om kyrkogårdens och gravarnas skötsel förekom en längre diskussion med anledning av de mått och steg kyrkorådet vidtagit i anledning av den bordlagda frågan i samma sak från föregående kyrkostämma. Någon större klarhet i frågan blev det ej heller vid denna stämma.
En från förra stämman bordlagd fråga om byggande av ett bårhus ventilerades. Kyrkorådet föreslog att ett sådant skulle byggas väster om kyrkan. Bårhuset skulle ha en storlek av 4X3X2 meter. Stämman uppdrog nu åt kyrkorådet att bygga ett bårhus under året. Då det ej fanns anvisade medel I årets stat för detta ändamål, beslöt stämman att pengar skulle lånas av kommunen till detta bygge.
Församlingshemmet var åter på tapeten i och med att föredragnings tan upptog uppläsandet av gåvobrevet, vilket beslutats vid föregående stämma. Man yrkade nu att i enlighet med gåvobrevet församlingshemmet skulle överlåtas till Svenska kyrkans diakonistyrelse, att förvaltas och skötas av denna institution. Det blev riktiga brandtal för att församlingshemmet fortfarande skulle tillhöra Rute kyrka, men det fanns även de som hävdade, att församlingshemmet skulle bestå i sin nuvarande form, då det framhölls att kostnaden för detta per individ ej kunde bliva något att tala om. Stämman beslöt nu med 12 röster mot 4, att församlingshemmet skulle hembjudas till Svenska kyrkans diakonistyrelse.
Gudstjänsterna skall under vintern, med undantag för de större högtiderna, hållas i församlingshemmet. En del talare talade för, att stämman ej skulle besluta om detta, utan hänskjuta frågan till prosten Hedvall, som själv skulle få avgöra var gudstjänsterna skulle hållas, men stämman beslöt i enlighet med kungörelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Födelsedagar.

— Sjuttio år fyller i morgon hr Gustaf Herslöf, Hägulds i Garda. Jubilaren är född i Stockholm men kom redan i sin ungdom till Gotland och har här varit verksam sedan dess med jordbruksarbete på olika platser. Bl. a. var han under en följd av år anställd vid Björkesbos i Follingbo. För närmare 20-talet år sedan flyttade han till Garda, där han sedan dess varit bosatt och njuter sin ålders otium.
— På onsdag fyller hr Oscar Hedberg, Rute, sjuttio år. Jubilaren, som är född i Rute, har under lång tid varit anställd först vid Vallevikens cementfabrik och därefter vid Ruteverken. Han är en av stöttepelarna inom den kommunala förvaltningen socknen och även inom föreningsverksamheten av olika slag. Sålunda kan nämnas att han var med om att bilda den kooperativa föreningen i Rute, vars styrelse han ännu tillhör, och han var likaledes med då Folkets husföreningen började sin verksamhet. Från starten var han kassör i denna förening. Sedan år 1908 är han också kassör i sjukkassan. I Rute kommunalfullmäktige har han varit med sedan denna institution infördes. Sedan år 1931 är han ordförande i pensionsnämnden samt vidare ledamot av skolstyrelsen. Sedan IOGT-logen i Ruta bildades har han tillhört denna. Nämnas kan också att han är en av trotjänarna i Rute arbetarekommun. För sin ålder är han fortfarande mycket spänstig och vital, och om inte kyrkboken visade det kunde man betvivla att 70-årsdagen är så nära. Säkerligen kommer hyllningar från olika håll att nå honom på högtidsdagen, bl. a. från hans moder, som är över 100 år gammal.
— Sextio år fyller i morgon lokföraren vid Gotlands järnväg Ragnar Nilsson, Visby. Född i Hemse som son till dåvarande lokföraren P. J. Nilsson kom ban i unga år till Gotlands järnväg. I sin fackliga organisation, Svenska järnvägsmannaförbundets avd. 179, har han nedlagt ett mångårigt och av alla högt värderat arbete och är sedan 1927 avdelningens ordförande. Vidare har han under ett 20-tal år varit kassör i Folketshusföreningen i Visby, ett uppdrag som han skött med omtanke, samvetsgrannhet och reda. Nilsson, söm 1923-1930 var ledamot av stadsfullmäktige, är sedan flera år ledamot av nykterhetsnämnden. Rättfram, sympatisk och pålitlig åtnjuter ban respekt och förtroende i skilda läger.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292