Lanthamnarna.

Fårösundshamnarna (tiden 1—15 december). Ankomna fartyg: till Bungenäs: Den 8: mfart. Hernö, Lindblom, Skellefteå, tom; den 6: bogs.-ångf. Minerva, vist, Sundsvall, bogserar; pråm T. B. 888, Söderberg, Gävle, tom; ångf. Othem; Sjödin, Ystad. d:o; den 12: mfart. Dejefors, Berg; Kopparverkshamn, d:o; ångf. Bara, Gudmundsson, Malmö, d:o; till Fårösund Strå: den 18: mskon. Fride, Pettersson, Kalmar, tom; till Fårösund: den 7: mkutter Primus, Johansson, Slite, tom.
Avgångna fartyg: från Bungenäs: Den 8: mfart. Hernö, Lindblom, Köpmanholmen, kalksten; den 6: bogs.-ångf. Minerva, Hallquist, Gävle, boserar; pråm T. B. 388, Söderberg, Söderhamn, kalksten; den 7: ångf. Othem, Sjödin, Caruna via Skutskär, d:o; den 12: ångf. Bara, Gudmundsson, Danzig via Halmstad, d:o; den 13: mfart. . elefors, Berg, Göteborg, d:o; från Fårösund Strå: den 15: mskon. Fride, Pettersson, Halmstad, kalksten.

Ankomna fartyg: till Rute: Den 25 nov.: mgal. Rune; A. Eliasson, Ronehamn, tom; d:o Bertha, N. Vigsten, Stockholm, sand; den 10 dec: d:o Rune, Å. Eliasson, Visby, styckegods; den 18: d:o Bertha, A. Johansson, Ronehamn, tom; den 14: d:o Ragnar, O. Olsson, Visby, d:o; till Smöjlen: den 28 dec.: mskon. Sonja, K. Olofsson, Åhus, flyttsaker.
Avgångna fartyg: från Rute: Den 20 nov.: mgal. Rune, A. Eliasson, Bungenäs, cement; den 26: d:o Bertha, N. Vigsten, Burgsvik, tom; den 12 dec.: d:o Rune A. Eliasson, Stockholm, gasbetong; den 18: d:o Bertha, A. Johansson, d:o, cement; den 15: d:o Ragnar, O. Olsson, Göteborg, d:o; från Kylley: den 28 nov.: mskon. Sonia, K. Olofsson, Göteborg, tom.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Rute-Biografen.

Annandag jul kl. 5 och 8 e. m.
Hans Livs Match
I huvudrollerna:
Björn Berglund, Birgit Tengroth, Sigurd Wallén, Håkan Westergren, Nils Lundell.
En frisk och rivande film, rolig och medryckande, fylld av goda uppslag och
djärva initiativ, säger Sv. Lagbl.
Den bästa svenska film på länge. D.N.
Förspel: Musse Pigg som brandsoldat.
Obs.! Barnbiljetter säljas endast till första föreställningen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Till ordförande

hafva utsetts i Rute sockens kommunalnämd husbonden J. Karlström Koparfve i Öja handlanden Viktor Hansén å Burgsvik; i Hamra hemmansegaren Lars Skogelin Skogs; i Hangvar fanjunkaren Johan Niklas Smitt Kyrkebys; i samma sockens fatigvårdsstyrelse hemmansegaren Jakob Engström Kyrkebys.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Februari 1877
N:r 2

Också en fågelmärkning.

Hr John Sundgren, Lergrav i Rute, har till oss rapporterat ett utslag av djurplågeri, som tillfogat en fiskmås oerhörda lidanden. Han uppmärksammade en mås, som alltid uppehöll sig på land hoppande på ett ben och sköt densamma häromdagen. Han konstaterade då, att måsens ena ben varit omknutet med ett snöre, som ännu hängde fast vid detsamma. Det hade suttit där så länge, att hela benet ruttnat av och nu endast hängde fast med en liten tråd vid kroppen. Den lösa foten var också onaturligt uppsvälld.
Tydligen ha några pojkar roat sig med att slå snöret om benet för måsen, då de fått fatt i denna såsom unge — den syntes nu vara ett par år gammal — men snöret hade varit hårt knutet och därigenom tillfogat fågeln de oerhörda och årslånga lidanden, som måste ha varit förbundna med benets avruttnande. Någon näpst för sitt tanklösa beteende kunna förövarne väl aldrig få, men händelsen bör få tjäna till varning för andra, att dylika händelser icke behöva upprepas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 december 1932
N:r 297

Rute kommun lånar för vägarbeten.

Hos k. m:t anhåller Rute kommun om rätt att för anordnande av
vägarbeten åt arbetslösa upptaga ett 5-årigt amorteringslån å 6,000 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Julsmultron.

Från Lergrav i Rute har man sänt oss en smultronblomma, som, just var i färd med att slå upp sitt blyga öga nu inför julveckan. Vi ha som synes ingen anledning att klaga på vintern.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 december 1932
N:r 294

Förhöjt statsbidrag till reservarbeten?

Arbetslöshetskommissionen föreslår k. m:t tillerkänna Rute sockens arbetslöshetskommitté ett till 80 proc. förhöjt statsbidrag till inom socknen under tiden 21 november till årets slut bedrivna statskommunala reservarbeten. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Hamntaxorna prolongeras t, v.?

Kommerskollegium hemställer hos k. m:t om förordnande, att nu gällande taxor å hamnavgifterna i Visby, Burgsvik, Fårösund, Herrevik, Härta, Kappelshamn, Katthammarsvik, Klintehamn, Klintsbrovik, Kylley, Ljugarn, Rone, Rute, Slite och Västergarn ävensom taxan å grundpenningar vid lastageplatsen Bungenäs må gälla tills vidare även under år 1933, därest nya taxor icke kunna hinna träda i tillämpning före årets ingång. Taxorna utlöpa med innevarande års utgång och framställningar om nya taxor ha ingivits till kollegium, men hinna icke slutbehandlas före 1932 års utgång.
Även för Furillens lastageplats utlöper gällande taxa med årets utgång, men någon framställning om ny har ej inkommit, och lär ej heller vara att förvänta. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Svenska Röda korsets gotlands distrikt

har i enlighet med 1932 års Gotlands landstings beslut utsett för fyraårsperrioden 1933—1936 inom distriktssköterskenämderna på Gotland såsom ordinarie ledamöter: för Visby provinsialläkaredistrikt fru Alice Svedman, för Slite fru Ester Söderberg, Othem, och fru Marja Lantz, Rute, för Klintehamns fru Karin Smitterberg, för Hemse fru Brita Löfvenberg och för Ljugarns fru Adéle Odin. Såsom suppleanter ha utsetts: för Visby distrikt fru E. Holmqvist, för Slite fru Anna Ekbom, Slite, och hamns fru Elsa Sjöberg, Klintehamn, för Hemse fru Anna Lindström, Burgsvik, och för Ljugarnas fröken V. Erlandsson, Ljugarn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 december 1932
N:r 292

Åtgärder mot arbetslösheten.

Länsstyrelsen förordar vägarbetet Endre—Vallstena.
Stockholm, 14 dec. (H. B.) De såsom statliga reservarbeten föreslagna företagen med breddning och förbättring av vägen Fjells i Endre socken till Allekvia i Vallstena socken och vägen Fiells till Röstäde i Ekeby socken (Östergarnsvägen) förordas livligt av länsstyrelsen i Visby, som samtidigt påpekar, att situationen på arbetsmarknaden, särskilt inom industrierna på norra Gotland, under den senaste tiden betydligt försämrats.
Vallevikens cementfabrik i Rute har alldeles stoppat driften, och vid Slite cementfabrik är arbetsstyrkan betydligt begränsad och på nyåret väntas ytterligare inskränkningar. Kalkbrotten ha delvis ännu kunnat hålla arbetet i gång, om än med mindre arbetsstyrt kor än annars, men inom kort väntas arbetet bli nedlagt på flertalet platser. På grund av de berörda kommunernas redan förut svaga ekonomi komma mycket stora svårigheter att uppstå för att under den kommande vintern bistå de arbetslösa. Genom arbetslöshetskommissionens ingripande skulle emellertid en välbehövlig och på många håll efterlängtad lättnad i förhållandena inträda.
Länsstyrelsen vitsordar vidare, att ett starkt behov föreligger att ombygga de vägsträckor, varom mu är fråga. Vägarna äro synnerligen smala och krokiga, och då de genomlöpa en god jordbruksbygd, är en omläggning väl motiverad, även om de f. n. huvudsakligen tjäna ett mera lokalt trafikbehov. Genom vägarnas iståndsättande torde de i större utsträckning komma att användas såsom genomfartsled till Gothem och östra Gotland. Omläggningen av de båda vägarna har beräknats till. resp. 234,200 och 27,300 kr.
Den s.k. Östergarnsvägen, som förmedlar förbindelsen mellan Visby och Katthammarsvik samt övriga platser i Östergarns socken, är att betrakta som en av länets huvudvägar, påpekar biträdande vägingeniören, kaptenen E. Wiborgh, i ett bifogat yttrande. Den föreslagna omläggningen av denna väg å sträckan mellan Fjells och Röstäde måste anses såsom, i hög grad av behovet påkallad, då vägens linjeföring här är synnerligen otillfredsställande. VägenFjells—Allekvia leder genom ett i allmänhet ganska tätt bebyggt iordbruksdistrikt och torde under skördetiden ha att upptaga en relativt stor trafik, huvudsakligen bestående av hästfordon, en trafik, som särskilt öm hösten under då pågående betkampanj kan betraktas som betydligt påfrestande. Vägen är där jämte mycket smal och har synnerligen otillfredsställande linjeföring. En omläggning och förbättring synes därför vara väl motiverad. Delsträckorna Fiells—Ekeby kyrka och Ekeby kyrka—Säggeby kunna antagas komma att ingå som led i en framtida huvudförbindelse mellan Visby och Gothem, vilken från Säggeby torde böra framdragas över Nederbjers och Hägvalds i Vallstena.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291