Ronehamn.

Hemse-kvartettens konsert i Ronehamn i söndags blef mycket lyckad och gaf ett nytt prof på att herrar Emil Dalström, Leo Biörkander, S. Appelquist och E. Littberg äro goda förmågor å kvartettsångens områda. Sångarnas prestationer voro verkligen utmärkta. Så svåra uppgifter som Lindblads »Sångfåglarna» och Palms »Blommande sköna dalar» löstes förträffligt. Bellmansafdelningen, bestående af »Hvila vid denna källa», »Opp, Amaryllis», »Hvem är, som ej vår broder minns» och »Joachim uti Babylon» rönte lifligt bilall, särskildt den sistnämda sången. Förutom kvartettsång upptog programmet äfven duett- och gluntsång, samt solosång och deklamation af tvänne Hemsedamer.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Ronehamn.

En glad afton ha Roneborna att vänta om söndag, då den från flera föregående konserter väkände Hemsekvartetten ämnar anordna konsert i kustbevakningens matsal med början kl. 3,30 e. m. Programmet upptar kvartett- och duettsång och som afslutning tablån Fältvakten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Gotlands fiskare.

Enligt § 3 uti förslaget till bolagsordning för Gotlands läns Fiskeriförsäkringsbolag kan bolaget ej träda i verksamhet, förrän försäkringar tecknats för minst 30,000 kronor af minst 50 försäkringstagare.
För att utröna möjligheten för bolagets tillkomst har beslutats att göra en försöksteckning af försäkringar, innan beslut enligt § 4 om bolagets bildande fattas. Teckningslistor hafva sålunda nu utsändts till följande personer.
Handlanden Gustaf Du Rietz, Gåsemora, Fårö.
Handlanden O. Larsson, Mölner, Fårö.
Fiskaren Joh. Lindholm, Broa, Fårö.
Handlanden K. F. Smitterberg, Fårösund.
Fiskaren John, Sundgren, Lergraf.
Fiskaren L. N. Olsson, Slite.
Fiskaren J. A. Sandelius, Boge.
Fiskaren L. Klintbom, Boge.
Fiskaren O. N. Söderström, Gothem.
Handlanden O. W. Lindahl, Katthammarsvik.
Fiskaren G. Rosvall, Härvik.
Fiskaren Carl Gottberg, Rodarfve, Härvik.
Fiskaren Emil Siggelin, Härvik.
Fiskaren J. Nordberg, Rommunds, Gammalgarn.
Handlanden J. G. Claudelin & C:o, Ljugarn.
Fiskaren N. Hallqvist, Påvala, När.
Handlanden E. Krokstedt, När.
Fiskaren Karl Ulmstedt, Ronehamn.
Konsul G. Cranmér, Ronehamn.
F. d. lotsförman J. P. Södergren, Grötlingboudde.
Hemmansägaren L. N. Hansson, Rembe, Vamlingbo.
Handlanden C. A. Wessman, Vamlingbo.
Fiskaren Joh. Pettersson, Stenstugu, Vamlingbo.
Handlanden Viktor Hansén, Burgsvik.
Tulluppsyningsman A. W. Lundqvist, Burgsvik.
Nämdeman H. N. Hansson, Burgsvik.
Landstingsman Th. Gardell Näs.
Handlanden K. Blomgvist, Hafdhem.
Handlanden Carl Andersson, Eksta.
Fiskaren J. Pettersson, Gustafs, Fröjel.
Fiskaren L. J. Bökelund, Fröjel.
Handlanden E. Smitterberg, Klintehamn.
Handlanden O. H. Nyman, Vestergarn.
Fiskaren A. R. Widing, Vestergarn.
Fiskaren Reinh. Myhrgren, Vestsrgarn.
Fiskaren A. Myhrström, Vestergarn.
Fiskaren Knut Ekman, Gnisvärd.
Fiskaren Herman Toften, Gnisvärd.
Nils Fribergs skeppshandel, Visby.
Fiskaren Edv. Wigström, Lickerahamn.
Fiskaren John Pettersson, Hallshuk.
Handlanden Fritz Kahl Kappelshamn.
Handlanden J. Bäckvall, Storugns.
Fiskaren A. N. Bolin, Ahr.
Ägare af fiskebåtar och fiskeredskap uppmanas att snarast möjligt hos någon af här uppräknade innehafvare af teckningslistor teckna försäkringar.
Beträffande de med dylik försäkring förenade fördelar hänvisas till vid teckningslistorna fogade förslag till bolagsordning äfvensom till de i samtliga Visbytidningar den 21 november 1914 införd a referaten öfver landskamrerare J. G. Löwgrens föredrag på olika platser å Gotland rörande bolagets förutsättningar m. m.
Visby den 15 februari 1915.
K. P. Kuliander.
Lotslöjtnant. Fiskeritillsyningsman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Auktion å utsädeskorn.

Fredagen den 19 innevarande februari kl, 12 på dagen försäljes å A.-B. C. J. Broandars magasin å Ronehamn 8,600 kg. Gullkorn af 98 % grobarhet och minst 98,5 % sortrenhet enligt analys samt vägande 115 kg.
Sex månaders betalningsanstånd erhålla af mig godkände inropare.
Hemse den 8 februari 1915.
Emil Eneman.

Obs.! Säcklån erhålles ej.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Skogsauktion.

Genom offentlig auktion som förrättas lördagen den 13 februari kl 12 m kommer för vederbörandes räkning att försäljas 50 stycken grofva furuträd (sågstockar) i den så kallade Storängen under Mattsarfve hemman i Rone socken.
Betalnngsanstånd för vederhäftige inropare till 1 instundande oktober.
Ronehamn den 5 februari 1915.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33

Skogsauktion.

Genom offentlig auktion som förrättas lördagen den 13 februari kl. 12 m. kommer för vederbörandes räkning att försäljas 50 stycken grofva furuträd (sågstockar) i den så kallade Storängen under Mattsarfve hemman i Rone socken.
Betalnngsanstånd för vederhäftiga inropare till 1 instundande oktober.
Ronehamn den 5 februari 1915.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Utprickningen vid Ronehamn ändras.

I sammanhang med nästinstundande vårutprickning kommer kvastpricken å Lat. 57 g. 9′ 49 N. Long. 18 g. 30′ 29 O vid Ronehamn att förses med två uppåtvända kvastar i stället för en uppåtvänd kvast.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Stiftelseurkund!

Undertecknade som beslutat att under firma Rone mejeriaktiebolag för här nedan stämda ändamål stifta bolag å aktier med begränsad ansvarighet enligt bestämmelserna i lagen om aktiebolag der 12 augusti 1911 hafva för det tillärnade företaget uppgjort följande hufvudgrundar från hvilka vid bolagets bildande afvikelser ej må göras med mindre samtliga aktieägare därom förena sig:
1:o) Bolagets verksamhet skall harva till ändamål att vid ångmejeri anlagdt vid Autsarfve järnvägsstation i Rone socken, Gotlands Södra härad, drifva mejerirörelse, äfvensom idka annan därmed sammanhängande verksamhet som kan af bolagsstämman beslutas.
2:o) Bolagets styrelse skall karva sitt I säte i Rone socken.
3:o) Aktiekapitalet skall utgöra minst femton tusen (15,000) och högst trettio tusen (30,000) kronor.
4:o) Aktie skall lyda å femtio (50) kronor. Aktiebrefven skola ställas till viss man.
5:o) Alla aktier skola medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
6:o) Bolagets styrelse skall bestå af fem ledamöter med tve suppleanter för dem.
7:o) Styrelsen skall vara beslutför när minst tre ledamöter äro tillstädes, såvida dessa äro om beslutet ense.
8:o) För granskning af styrelsens förvaltning skola årligen utses två revisorer jämte en suppleant för dem.
9:o) Kallelse till bolagsstämma äfvensom andra meddelanden till aktieägarns skola ske medelst kungörelse i Gotlands Allehanda, i Gotlänningen och Gotlandsposten. Kungörelse till ordinarie bolagsstämma skall vara införd i tidningarna senast fjorton dagar före stämman. Kungörelse till extra stämma skall vara där införd senast åtta dagar föra stämman.
10:o) För tecknad aktie skall betalning erläggas å de tider som i teckningslistorna kungöras.
11:o) Stiftarna skola af bolaget erhålla godtgörelse för de besvär och kostnader som vid bolagets bildande komma att uppstå med tio kronor hvar.
Rone den 27 december 1912.
Nils Nilsson, Ålarfve, Ronehamn, Landtbrukare.
J. A. Ronquvist, Kyrkoherde, Autsarfve.
E. Kullberg, Smissarfve, Autsarfve, Landtbrukare.
J. Jacobsson, Lindarfve, Burs, Stånga, Landtbrukare.
Axel Wahlby, Landtbrukare, Roes, Autsarfve.
Att Landtbrukaren Nils Nilsson, Kyrkoherde J. A. Ronquist, Landtbrukaren E. Kullberg, Axel Wahlby och J. Jacobsson egenhändigt underskrifvit förestående stiftelseurkund bevittna:
Josef Gahnström, lärare, Autsarfve.
John Andersson, Autsarfve, arbetare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Ronehamns stångmärke,

som hållet överens med Rone kyrka leder genom det s. k. Bankhålet, har åter uppförts.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 mars 1920
N:r 66

Folkskolläraretjänaten i Stånga,

söktes vid ansökningstidens utgångs onsdags av vik, läraren på platsen Axel Hejdenberg, fiolkskollärarne J, A, Werner, Eksta, Emil Dalström, Ronehamn Och R. Dahlgren, Viklau.
Skolrådet har nu på förslag till platsens återbesättande uppfört i första rummet E. Dahlström och i andra J. A. Werner. De båda undra sökandena kunde icke uppföras d förslag, enär ekolrådot ansåg deras ansökningshandlingar vara ofullständiga.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1920
N:r 94