Dödsfall Lennart.

Vårt lilla solsken Lennart har idag på Borås lasarett fått gå hem till Jesus i sitt tredje levnadsår; lämnande oss, släkt och vänner i gränslös sorg.
Ronehamn den 6 febrnari 1937.
Helena och Nils Nilsson.
Lotty.

Farmor. Mormor och Morfar.

Bred dina vida vingar O, Jesu över mig, och låt mig stilla vila hos dig.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1937
N:r 31

Glimtar från Ronehamn.

RONEHAMN, 28 jan.
Inne i en vik — inte precis skön —ligger det, Ronehamn. De steniga stränderna — utpinade av envis östan — ligga där nere i olympisk ro. De glesa dungarna av vridna tallar sträcka sig här och där försiktigt ut mot havsbandet för att åter draga sig tillbaka liksom förvånade över sin djärvhet. Längs den Sformiga vägen ligga så husen, målade i varierande klara färger. En solblank sommareftermiddag kan Ronehamn vara vackert, ja, leende. På främlingen verkar det dock alltid på något sätt tilldragande med sin enslighet, sin strävhet och sitt hav — och sina salta stormvindar. Det är minnet.
Som det nu ligger med sin ensamma, sträva och säregna skönhet kan man inte tro, vilka storhetsdrömmar, som där sett dagen under de låga taken. Järnvägen mellan Hemse och Ronehamn och den planerade sockerfabriken vid Oxarve bro i Hemse framkallade dock på sin tid stora syner i annars kalla hjärnor. Drömda drömmar bli sällan verklighet — ej heller så med drömmarna från Ronehamn, Nystrand och Röstensviken.

”Vackra gator och promenader och vattenkonster i parkerna
där svanor simma i små bassänger. I träden kvittra små fåglarna.
Utsökta blommor i små rabatter. Utöver allt finns elektriskt ljus.
I Alarns hage man bygger villor vid Röstensvikens tallkrönta strand.
Dit bygges bana, och sommargäster dit dragas tusen från alla land,
och slupar fina behändigt kila så lätt igenom Kalkuttas sund,
Ja, Ronehamn blir en ort som ingen, Den prisas helt över jordens rund.
Vid kajen hundra ångbåtar pnga, de ligga stolta rad invid rad.
Till Libau invid den ryska sidan man har inrättat en ångbåtstrad,
och snabbt man förer den ryska strömmen utöver pärlan i östervåg.
Ack, vilken rörelse, liv och glädje! Ack, skönare det man aldrig såg”.

Ingalunda var det om småsaker den okände profeten på 1890-talet siade. Enkelt och självklart.
Men detta är redan längesedan. Man sörjer ej heller mycket den tid, som aldrig kom. Ronehamn är bra, som det är. Så tycker man åtminstone därnere. Där bor en strävsam befolkning, som låter världen ha sin gång. Man har nog av bekymret för egen bärgning.
För befolkningen är hamnen ett glädjeämne. Helt naturligt också, då den har stor betydelse för de flesta, som där bygga och bo. Det har varit ett gott år för hamnen, och dess statistik är ingalunda någon nedslående litteratur.
Inkommande gods: Gödning (från utrikes hamn) 661,000 kg., från inrikes hamn 2,557,500 kg., fodervaror 779,150 kg., kaffe 8,041 kg., socker 113,110 kg., tegel och rör 621,530 kg., mineralolja 481,080 kg., kol 595,000 kg., koks 885,000 kg., eternit 10,000 kg.
Utgående gods: Hudar och skinn 22,500 kg., potatis 106,250 kg., honung 2,065 kg., spannmål: vete (till inrikes ort) 362,100 kg., vete (till utrikes ort) 104,000 kg., råg 697,280 kg., korn 125,000 kg., ärter 28,400 kg., slipsten 87,500 kg., ägg 2,063,900 stycken (i 2,063 lådor).
Under året ha influtit i avgifter för fartyg 1,156 kr. och för varor 9,261: 59 kr. Fjolårets siffror voro här 1,542: 34 kr och 9,985: 07 kr.
När detta skrives är hamnen icke tom. Ett fartyg från Hunnebostrand i Bohuslän bereder sig på att ingå i vinteride i Ronehamn. Det bultas och bankas därnere i verkstäderna som finnes. Från Hemse förbi ”Kvieminne” surrar bussen. Den kommer med post. Nu blir det nyheter från stora världen. Sedan ser man åter ut mot Ytterholmen. ”Dålig förtjänst i vinter”. Det är ju isvinter, och is är det värsta fiskaren vet. Ty havet är ju fiskarens åker. Men man är nöjd ändå.
— r —

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27

Statsbidrag au nya fiskredskap?

Hos k. m:t tillstyrker länsstyrelsen i likhet med vederbörande fiskeriintendent, att fiskaren V. Lindström i Ronehamn beviljas statsbidrag med 360 kr., varav hälften som bidrag utan återbetalningsskyldighet och återstoden såsom räntefritt lån i och för anskaffning av nya laxnät i stället för de nät, han förlorat under fiske. Lindström har begärt bidrag med 540 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1937
N:r 26

Lotsarnas hemvägsersättning.

K. m:t har bestämt, att tillfällig förhöjning av hemvägsersättningen med 80 proc. skall under nästa år utgå vid envar av följande lotsplatser, nämligen Visby, Fårösund, Kylley, Slite, Ronehamn, Burgsvik och Klintehamn. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 December 1936
Nr 295

C. Wilh. Pettersson 70 år.

Luciadagen den 13 december fyller en av Gotlands mest bemärkta söner, artisten C. Wilh. Pettersson, 70 år. Han föddes nämligen år 1866 på Ronehamn och är sedan många år tillbaka bosatt på Stocksund, där han äger en synnerligen förnämlig och vackert belägen villa. Ett besök i artisten Petterssons hem med dess otaliga både nyare och antika konstföremål — de senare mestadels från Gotland! — är en upplevelse, som man sent glömmer.
Redan som gosse visade Wilhelm Pettersson stora anlag för teckning, och en dag »upptäcktes» han ritmästaren vid Uppsala universitet, C. G. Holmgren, som ordnade opi att den då 18-årige ynglingen fick anställning i Stockholm hos Måleribolaget, Lutternsgatan 20, samma plats där nu Norra Kungstornet står. Under de följande åren genomgick Wilhelm Pettersson Tekniska afton-och söndagsskolan samt Högre konst-industriella skolan i Stockholm, målade akvareller, ritade porträtt i svartkrita och pastell samt var flitigt anlitad som karikatyrtecknare av en del tidningar.
Emellertid skulle hans livsuppgift komma att ägnas en helt annan och mera betydande konstart. Av Edvard Bergh fick han i uppdrag att biträda med dekorering av en del stockholmskyrkor, såsom Katarina-, Jakobs-, Skeppsholms- och Gustaf Adolfskyrkorna, varvid han »upptäcktes» för andra gången och år 1896 — således för jämt 40 år tillbaka fick genom doktor Eckhoffs bemedling förtroendet att restaurera väggmålningarna i Hemse kyrka på Gotland. Och från samma tid kom han att så gott som helt och hållet ägna sig åt framtagning och konservering av väggmålningar, dekorationer å altarskåp, predikstolar, kyrkbänkar o. s. v. runt om i Sveriges bygder från Skåne och ända upp till Hortlax i Luleå stift.
Här på Gotland har Wilhelm Pettersson fått Riksantikvariens och Kungl. Byggnadsstyrelsens uppdrag att utföra nya eller framtaga och omse gamla målningar i icke mindre än 44 kyrkor — kanske flera och vi kunna ej neka oss nöjet räkna upp dem, för att den ärade läsa, ren måtte få en någorlunda klan uppfattning av det väldiga arbete artisten Pettersson nedlagt på våra berömda medeltida helgedomar. De åsyftade kyrkorna äro Visby domkyrka samt kyrkorna i Dalhem, Ganthem, Barlingbo, Endre, Roma, Björke, Mästerby, Sanda, Akebäck, Träkumla, Västerhejde, Garda, Alskog, Ardre, Östergarn, Kräklingbo, Othem, Helvi, Bunge, Tingstäde, Fole, Lojsta, Linde, Levide, Eksta, Klinte, Fröjel, Vänge, Burs, Stånga, Hemse, Rone, Eke, Havdhem, Näs, Öja, Vamlingbo, Sundre, Väte, Hörsne, Vallstena, Hejde och några till. I ärkestiftet har han förestått restaurering av målningarna i 19 kyrkor, i Skara stift icke mindre än 30, i Strängnäs stift 11 stycken o. e. v., varjämte han dessemellan dekorerat en del profana byggnader såsom t. ex. vestibulen i Tullgarns slott m. m.
Det är således en utomordentlig arbetsprestation artisten Wilhelm Pettersson utfört under de senast gångna fyra decennierna. Flera utmärkelser hava också under årens lopp kommit honom till delo och det är t. ex. redan längesedan han utnämdes till riddare av Kungl,. Vasaorden.
Det kunde vara mycket mera att säga om jubilaren och hans livsgärning, vilken för övrigt inte är avslutad ännu, men det finnes väl inte – mången här på ön, som icke känner den försynte och noble mannen, vilken nu, i 40 år gått omkring i våra kyrkor i sin vita målarrock, alltid intresserad för att upptäcka och bevara vad våra kyrkor ännu kunna gömma av gammalt och fornt. alltid yrkande på att de åldriga inventarierna så vitt möjligt borde få stanna på den plats, där de av ålder stått; och därför hava vi gotlänningar framför andra anledning att minnas och hedra honom, särskilt nu på hans 70-årsdag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 December 1936
Nr 287

I här fört handelsregister

hava nedannämnda dagar innevarande år intagits följande anmälningar:
den 18 maj: att Anna Viktoria (Tora) Matilda Ahlberg ämnar i Rone socken, postadress Ronehamn, idka caferörelse under firma Cafe Solbacken Tora Ahlberg;
den 26 maj: att Carl Erik Kristian Hansson ämnar i Fröjels socken, postadress Klintehamn, idka handelsrörelse under firma C. E. Hanssons Maskin- & Cykelaffär;
den 29 maj: att Axel Josef Gustafsson ämnar i Klinte socken, postadress Klintehamn, idka handelsrörelse under firma Axel J. Gustafsson;
den 2 juni: att Karl Gustaf Lind ämnar i Slite köping, postadress Slite, idka handel under firma K. G. Lind, med avdelningskontor utan självständig förvaltning i Roma socken;
den 3 juni: att Olof Anshelm Emanuel Söderberg ämnar i Vänge socken, postadress Bjärges, idka handelsrörelse under firma A. Söderbergs smidesverkstad.;
den 10 juni: att John Evert Eriksson ämnar i Öja socken, postadress Burgsvik, driva hotellrörelse under firma Hotell Karlshäll J. Eriksson;
den 12 juni: att Thure Johan Petter Persson ämnar i Östergarns socken, post, adress Katthammarsvik, idka handelsrörelse under firma Thure Persson.
Visby i landskansliet den 25 juni 1936.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Juni 1936
Nr 147

Dödsfall Mattias Uddin.

Vår kära fader och morfader Mattias Uddin har etter ett svårt lidande ingått i den eviga vilan i sitt 90 levnadsår.
Ronehamn den 20 juni 1936.
Kristian och Tyra.
John och Hulda Johansson.

Nu tystne de klagande ljuden
Och stille sig tårarnas flöden,
Till liv och odödlighet bjuden
Är mänskan av Gud genom döden.

Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Juni 1936
Nr 142

Statshjälp åt två fiskare.

K. m:t har beviljat fiskaren Oscar Holgersson i Ronehamn ersättning av statsmedel för förlorad fiskredskap med 500 kr., varav hälften som understöd utan återbetalningsskyldighet och återstoden som räntefritt lån.
Fiskaren Fritz Engström i Ihre, Hangvars socken, har fått bidrag med 80 kr. utan återbetalningsskyldighet för genom storm förorsakad skada å fiskredskap. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 Juni 1936
Nr 129

Lotsarnas hemvägsersättning nästa år.

K. m:t har förordnat, att lotsarnas hemvägsersättning under år 1935 skall utgå med 50 proc. förhöjning vid distanslotsning. För lotsning i tillfällig lotsled skall förhöjning av hemvägsersättning utgå med 80 proc. vid följande lotsplatser å Gotland, nämligen Visby, Fårösund, Kylley, Slite, Ronehamns, Burgsviks och Klintehamns. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 December 1934
N:r 281

Gotlands läns ålfiskareförbund

hade i går ett talrikt besökt sammanträde på Borgviks pensionat, Katthammarsvik, under ordförandeskap av fiskeriinstr. T. Gustavsson.
Av den föredragna årsberättelsen framgick, att förbundets arbete bedrivits efter samma former som tidigare. På grund av det dåliga ålfisket har endast omkr. 2,000 kg. ål försålts genom förbundet. Medlemsantalet i förbundet uppgick till 69 st. medlemmar och kassan hade balanserat på 604 kronor. Medlemmarna hade i distribution genom förbundet inköpt sitt behov av fiskgarnstjära, en nyhet, som förra hösten infördes till Gotland på ålfiskareförbundets årsmöte. Samtliga ålfiskare, som prövat det nya impregningsmedlet, uttalade sin tillfredsställelse.
Medlemmarna hade även under året till större delen anslutit sig till ålfiskarnas ekonomiska organisation på fastlandet.
De i tur avgående styrelseledamöterna hrr P. Å. Persson, Katthammarsvik, O. Holgersson, Ronehamn, Gunnar Jakobsson, När, Tyko Hallbom, Grötlingbo, och Hj. Jakobsson, Faludden, omvaldes. För dessa utsågos personliga suppleanter.
Till revisorer omvaldes Frans Cedergren och Oskar Andersson, Faludden.
Styrelsen och arbetsutskottet erhöllo i uppdrag att ordna avtal för höstens ålförsäljning med ålfirmor, om ed ålfiskarnas försäljningsförening hunnit träda i verksamhet.
Inträdesavgiften bestämdes till 5 kr, och, årsavgiften till 2 kr. Vidare skulle försäljningsavgift utgå med 5 öre pr kg. genom förbundet försåld ål.
Till distrikts- och ortsombud utsågs hrr R. Veström, Faludden, Tyko Hallbom, Grötlingbo, O. Holgersson, Ronehamn, G. Jakobsson, När, och S. Lindahl, Katthammarsvik. Det beslöts att ortsombuden skulle söka göra sig underrättade om ålfångsten på resp. platser på tjänligaste sätt.
Mötet beslöt även att hos hushållningssällskapet göra en framställning.
om en studieresa för länets ålfiskare nästa år. Resan skulle ställas till södra Kalmar sund.
Efter mötet vidtog samkväm under gemytlig och trevlig samvaro. Ordföranden avslutade sedan mötet med att uttala ett tack till medlemmarna för deras stora intresse.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 september 1934
N:r 204