Skogsauktion.

Genom offentlig auktion som förrättas lördagen den 13 februari kl. 12 m. kommer för vederbörandes räkning att försäljas 50 stycken grofva furuträd (sågstockar) i den så kallade Storängen under Mattsarfve hemman i Rone socken.
Betalnngsanstånd för vederhäftiga inropare till 1 instundande oktober.
Ronehamn den 5 februari 1915.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Lösöreauktionen.

Vid den till tisdagen den 9 och onsdagen den 10 innevarande februari utlysta lösöreauktionen å Rone gård i Rone socken försäljas jämväl 1 prässfoderstack af otröskadt korn, antingen lassvis eller i sin helhet, 1 höpräss samt 75 famnar björkved.
Hemse den 1 februari 1915.
EMIL ENEMAN.
Obs.! Loflig restauration anordnas.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Stor Auktion

den 9 och 10 nästkommande februari, bägge dagarna från kl. 10 f. m., å Rone gård i Rone socken pr. Autsarive.
På grund af arrendets öfverlåtande försäljas genom offentlig auktion samtliga lefvande och döda inventarier såsom Höstar: 21 stycken såväl tyngre som lättare; Nötkreatur: 90 stycken, hvaraf ett flertal dels R. S. B., dels berättigade till inträde i förberedande rstb jämte ett flertal rena ayrshiredjur. Tjuren Arne, 4 år, rstb., premierad med två första pris och. hederspris.
Döda inventarier såsom Munktells 31/s fot tröskverk jämte
lokornobil använda en kortare tid, själfbindare, tre själfafläggare, tre slåttermaskiner. såningsmaskiner, hästräfsor, plogar, harfvar, kultivatorer, afluckrare m. m., vagnar och käl ,ar, arbetsselar, tornistrar m. fl. stallinventarier, droska, char h bane, gigg, stångselar, giggsele, sadel m. m.; snickare- och smedverktyg, af alla slag; magasinsinventarier såsom kakkross, vågar, tomsäckar m. m , 150,000 kg. korn, dugligt till utsäde, cirka 300,000 kg. rotfrukter, ett mindre parti hö och halm.
Rotfrukter, sparmål och hö levereras kostnadsfritt Autsarfve järnvägsstation.
Nötkreatur och hastar kunna efter vidare öfverenskommelse kvarstå till 14 nästkommande mars.
Säkra kände inropare erhålla betalningsanstånd till 1 nästkommande oktober.
Hemse den 19 januari 1915.
Emil Eneman.

OBS.! Hästar och döda inventarier säljas första dagen och nötkreaturen andra dagen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Genom auktion,

som förrättas i Lye vid s. k. Mannegårda såg (belägen mellan Lill-Rone och Ungbåtels kvarnverk vid Storrån) lördagen den 30 januari kl. 2 e. m., kommer att försäljas till afflyttning ett sågverk med inventarier samt delvis ett kvarnverk med hus af sten.
Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till 1 sept. 1915, öriga tillkännagifvas före utropet.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 januari 1915
N:r 17

Stor Auktion

den 9 och 10 nästkommande februari, bägge dagarna från kl. 10 f. m., å Rone gård i Rone socken pr. Autsarfve.
På grund af arrendets öfverlåtande försäljas genom offentlig auktion samtliga lefvande och döda inventarier såsom Hastar: 21 stycken såväl tyngre som lättare; Nötkreatur: 90 stycken, hvaraf ett flertal dels R. S. B., dels berättigade till inträde i förberedande rstb. jämte ett flertal rena ayrshiredjur. Tjuren Arne, 4 år, rstb., premierad med två första pris och hedersaria.
Döda inventarier såsom Munktells 31/2 fot tröskverk jämte lokomobil använda en kortare tid, själfbindare, tre själfafläggare, tre slåttermaskiner. såningsmaskiner, hästräfsor, plogar, harfvar, kultivatorer, af-luckrare m. m., vagnar och kälizar, arbetsselar, tornistrar m. fl. stallinventarier, droska, char h bane, gigg, stångselar, giggsele, sadel m. m.; snickare- och smedverktyg, af alla slag; magasinsinventarier såsom kakkross, vågar, tomsäckar m. m., 150,000 kg korn, dugligt till utsäde, cirka 300,000 kg. rotfrukter, ett mindre parti hö och halm.
Rotfrukter, spanmål och hö levereras kostnadsfritt Autsarfve järnvägsstation.
Nötkreatur och hästar kunna efter vidare öfverenskommelse – få kvarstå till 14 nästkommande mars.
Säkra kände inropare erhålla betalningsanstånd till 1 nästkommande oktober.
Hemse den 19 januari 1915.
Emil Eneman.

OBS.! Hästar och döda inventarier säljas första dagen och nöt kreaturen andra dagen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Tingspredikan

hölls i går å tingsstället vid Skogs inför södra häradsrättens domare och nämd samt ett stort antal öfriga åhörare från Levide och kringliggande socknar. Predikan hölls af kontraktsprosten J. A. Ronquist i Rone, som talade öfver Matt. 13:33 ”Himmelriket är likt en surdeg, hvilken en kvinna tog och blandade i tre skeppor mjöl, till dess det blef alltsammans surt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 12 januari 1915
N:r 8

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Hörsne med Bara: Födda 12 (7m. 5k.), döda 11 (5m. 6k.); inflyttade 27 (16m. 11k.), utflyttade 35 (17m. 18k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 454; minskning 7.

Klinte: Födda 20 (11m. 9k.), döda 15 (5m. 10k.); inflyttade 61 (25m. 36k.), utflyttade 96 (32m. 64k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 1,193 personer; minskning 30.

Fröjel: Födda 9 (4m. 5k.), döda 4 (2m. 2k.); inflyttade 11 (5m. 6k.), utflyttade 7 (3m. 4k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 520, ökning 9.
Pastoratets folkmängd 1,713; minskning 21.

Levide: Födda 13 (6m. 7k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 20 (8m. 12k.), utflyttade 26 (15m. 11k.); vigde 5 par: folkmängd 31 dec. 556; hvarken ökning eller minskning.

Gerum: Födda 1m., döda 3 (1m. 2k.); inflyttade 6 (4m. 2k.), utflyttade 19 (12m. 7k.); vigde 2 par; folkmängd 172; minskning 15.
Pastoratets folkmängd 728; minskning 15.

När: Födda 14 (6m. 8k.), döda 13 (7m. 6k.); inflyttade 25 (5m. 20k.), utflyttade 37 (17m. 20k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 899; minskning 11.

Lau: Födda 6 (4m. 2k.), döda 5 (2m. 3k.); inflyttade 13 (9m. 4k.), utflyttade 14 (6m. 8k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 476; hvarken ökning eller minskning.
Pastoratets folkmängd 1,375; minskning 11.

Othem: Födda 19 (14m. 5k.), döda 22 (11m. 11k.); inflyttade 48 (20m. 28k.), utflyttade 58 (27m. 31k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 1,144; minskning 13.

Boge: Födda 14 (9m. 5k.), döda 14 (6m. 8k.); inflyttade 24 (10m. 14k.), utflyttade 10 (2m. 8k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 466; ökning 14.
Pastoratets folkmängd 1,610; ökning 1.

Rone: Födda 20 (12m. 8k.), döda 15 (8m. 7k.); inflyttade 64 (31m. 33k.), utflyttade 42 (16m. 26k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1,040; ökning 28.

Eke: Födda 4 (3m. 1k.), döda 1k.; inflyttade 9 (5m. 4k.), utflyttade 11 (7m. 4k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 273; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,313; ökning 29.

Sjonhem: Födda 6 (3m. 3k.), döda 3 (2m. 1k.); inflyttade 30 (16m. 14k.), utflyttade 39 (17m. 20k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 364; minskning 4.

Viklau: Födda 7 (6m. 1k.), döda 6 (1m. 5k.); inflyttade 10 (4m. 6k.), utflyttade 26 (12m. 14k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 170; minskning 15.
Pastoratets folkmängd 584; minskning 19.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Auktion vid Findarfve i Rone.

Medelst offentlig auktion, som tisdagen den 4 inst. mars kl. 11 f. m. förrättas hos landtbrukaren Wictor Nyman, Findarfve i Rone, kommer att försäljas: ett norskt sto i 9:de året, 14 st. 5 å 6 veckors gamla grisar, 1 ko, 2 st. dräktiga kvigor, 6 får, 25 st. höns, omkring 2,000 kg. 1:ma gotlandskorn (utsädes), 600 kg. hvetemjöl, ett parti foderkorn, foderbetor, potatis, en albionplog m. m., samt en väderkvarn till bortflyttning.
Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 nästk. okt.
Brogårds i Fardhem den 24 febr. 1913.
L. O. NILSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47

N. A. Youngberg död.

Efter någon tids sjukdom på grund af tumör i underlifvet och sedan för ett par dagar sedan ett slaganfall tillstött, hvilket beröfvat den sjuke medvetandet, afsomnade helt stilla igår afton i Atlingbo prästgård t. f. kyrkoherden därstädes Nils August Youngberg, 71 år gammal.
Kyrkherde Youngberg var född i Tirsums församling i Östergötland 1842. Efter några års vistelse r Nordamerika och därstädes bedrifna teologiska studier blef han prästvigd 1873 och tjänstgjorde sedan några år som pastor i svenska ev.-lutherska Augustanasynoden. Gift härifrån Visby (1873) med Alfhild Bergström, en dotter till framlidne stads. fiskal D. J. Bergström, öfverfyttade Yongberg emellertid snart nog hit samt blef i sept. 1881 antagen till stadsmissionär i Visby, i hvilken befattning han kvarstod till i dec 1886, då han förordnades till vice pastor i Vall. Redan 1884 hade han erhållit k. m:ts tillstånd att vinna inträde som präst inom svenska kyrkan med tjänstgöringsskyldighet inom Visby stift, dock med skyldighet. att utgifva och inför domkapitlet försvara en vederbörligen godkänd teoLogisk afhandling. Denna skyldighet fullgjorde Youngberg 3 sept. 1886 och hade sedan förordrnanrden som vice pastor i Valls, Hejnums, Rone och Barlingbo pastorat, tills han 1893 erhöll ordinarie anställning som komminister i Sanda pastorat. Från derma befattning afgick han emellertid för ett par år sedan för att i stället mottaga långvakansförordnande som kyrkoherde i Atlimgbo, hvilket förordnande han ännu innehade, då döden nu ändade hans lifgärning.
Kyrkoherde Youngberg efterlämnar minnet af en välvillig man och en god själasörjare, som städse med glädje och hängifvenhet fylde sitt kall, så långt krafterna räckte. Närmast sörjande äro maka i 2:dra giftet, född Törnstrand, och en hennes minderåriga dotter samt tre vuxna barn ur första äktenskapet, en son och två döttrar, af hvilka den ena gift med handlanden Gunnar Nilsson i Bander.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Folkskolan som gudstjänstlokal.

Domkapitlet har bifallit en ansökan af kyrkoherden i Rone, kontraktsprosten J. A. Rongvist att med anledning af kyrkans förestående reparation »en eller annan söndag och möjligen äfven fredag få hålla högmässogudstjänsten och passionspredikan i Rone folkskola vid kyrkan.»

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43