Utmätningsauktion i Rone.

Tisdagen des 26 nästkommande Mars kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af landtbrukaren Nils Fredrik Eneqvist tillhöriga 1/4 mant. Davide i Rone socken och 926 tunnl. 31 3/10 kappl. jord i Ronemyr; ägande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Dessa i sambruk liggande fastigheter hafva vid Davide fullständiga åbygnader af bonings- och ladugårdshus. 1/4 mtl Davide innehåller i areal 53 har 68 ar 12,81 qv.-meter, hvaraf 2 har 36 ar 95,2 qv.m. afrösningsjord i Lojsta socken beväxt men yngre skog. Återstoden, belägen i Rone socken, utgöres af 49 har 36,5 ar väl häfdad och starkt gödslad åkerjord och resten oodlad myrmark. beväxt med ungskog. Å egendomen Ronemyr finnes uppförd en till bostad alredd, men oinredd bygnad af trä, 2:ne större ladugårdsbygnader, en magasinbygnad; som utgöres denna egendom af omkring 150 har åkerjord, igenlagd till timotejvall, omkring 200 har slåttermark, delvis beväxt med medelstor barr- och löfskog, och återstoden skogbeväxt betesmark. 1/4 mtl Davide är saluvärderadt till till 20,000 kronor och Ronemyr till 35,000 kr.
Visby i Landskansliet 14 Februari 1889.
E. POIGNANT:
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Februari 1889
N:r 20

Förordnade äro af domkapitlet:

pastor S. Jacobson i Slite med eget begifvande att tillsvidare från och med 8 dennes vara v. pastor i Hejnum; v. pastor N. A. Youngberg i Hejnum att tillsvidare från och med samma dag vara v. pastor i Rone; pastorsadjunkten i Rone K. J. Husander att tills vidare från sagda dag vara adjunkt åt kyrkoherden i Hafdhem, kontraktsprosten J. Broander.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 6 Februari 1889
N:r 16

Från landsbygden. Rone.

(Bref till Gotl. Alleh.).
Rone, 2 Febr.

Olycksfall.
Då kontraktsprosten J. Broander från Hafdhem häromdagen var på tillfälligt besök hos kyrkoherden härstädes, råkade hästarna i sken på prestgården. De blefvo visserligen snart tagna, men hade likväl hunnit mycket illa förderfve droska och seldon. En liten gosse, som skulle hålla dem, undslapp med blotta förskräckelsen, ehuru hästarna flere slag snurrade med honom på den spegelblanka gården och hans fot satt fast under hjulet.
Likväl skulle det ej aflöpa utan svårare ledsamheter. Prosten B., som skyndade ut på platsen, råkade att halka och falla, hvarvid han afbröt ena benet vid lårbenshalsen. Läkare har hämtats och i går måste han i liggande ställning resa till sitt hem i Hafdhem der han nu vårdas, med hänsyn till den höga åldern sannolikt länge urståndsatt att tjenstgöra.
Egendomligt nog meddelas att prosten B:s syster häromåret var utsatt för ett alldeles likartadt fall af benbrott.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Februari 1889
N:r 15

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Klinte socken födda 26, inflyttade 100, utflyttade 113, ökning 1; folkmängd 1,174;
Fröjel socken: födda 14, inflyttade 17, utflyttade 27, minskning 9; folkmängd 603;
Alskog socken: födda 7, döda 5, inflyttade 19, utflyttade 25, minskning 4; folkmängd 489;
Lye socken: födda 4, döda 8, inflyttade 24; utflyttade 23, minskning 3; folkmängd 292;
Roma socken: födda 21, döda 7, inflyttade 79, utflyttade 70, ökning 16; folkmängd 580;
Björke socken: födda 7, döda 3, inflyttade 29, utflyttade 26, ökning 7, folkmängd 206;
Rone socken: födda 16, döde 15, inflyttade 49, utflyttade 56; minskning 6; folkmängd 1,066.
Eke socken. födda 6, döda 2, inflyttade 16, utflyttade 20; folkmängd oförändrad 253.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Januari 1889
N:r 10

Landsbygden. Rone.

(Bref till denna tidning.)
Rone, 15 Jan.

Straffvärdt okynne har här på några ställen inom socknen, troligtvis af pojkar, utöfvats, såsom fönsterrutors inslagning, dörrars aflyftanda af sina gångjern m. m. i den stilen. Ännu äro gerningsmännen ej ertappade.

Nykterhetssaken går sakta men säkert framåt här. I goodtemplarlogen har under hösten och julen nya medlemmar ständigt ingått. Denna loge är nu rätt talrik.

Ur djurverlden. Fjerde dag jul erhöll man en lamunge vid Rone gård. Det var märkvärdigt tidigt. Men än märkvärdigare är nog det, tyckes oss, att trettondagen kom en höna med kycklingar krya och vid god vigör. Detta är inga ankor, som man säger, — Svanor hafva i flockar nu under dagarna flyttat från norr till söder.

Menskligt elände kan vara af många slag. Har i socknen finnes ett sjukt barn, byars sjukdom knapt kan beskrifvas. Den består i huden med torra sårnader, utan att läkare kunnat bota det onda. Man är nu betänkt på att söka få in barnet på någon vårdanstalt.
En ung man, som i sju år suttit inne i värk och vånda med ett sjukt knä, blef för en tid sedan rask och uträttar nu hvilket arbete som helst.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Januari 1889
N:r 7

Prestbrist råder för närvarande på Gotland.

Med anledning häraf ha v. pastorer ej kunnat förordnas hos kyrkoherdarne O. Klintberg i Veskinde och K. O. Söderström i Rone. Den förre kommer dock från staden att beredas tillfälligt biträde.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Januari 1889
N:r 2

Från landsbygden. Rone.

(Bred till Gotl. Allehanda.)
Rone, 23 Dec.

Tvänne tillbud till eldsvåda ha yppats hår i socknen helt nyligen men i tid blifvit afvärjda, Det ena var hos en arbetarefamilj, der barnen, tre till antalet, lekte inne ensamma. Modren hade afitlgsnat sig på en kort stund och under tiden toga de små sig det orådet före att bära aska ur spleen upp i sängen. När nu sängkläder och halm fattade eld gick den äldste ut och tillsade sin fader, som lyckligtvis var i egendomens ladugård tillstädes. Då alla karlarna kommo var rummet nu fyldt af rök, hvarur de små halfqväfda rycktes ut. Sängen blef ock förstörd men elden släcktes.
Det andra tillbudet inträffade vid em by nere i socknen, der en tjenstepiga satt ett ljus i sängkronan samt lagt sig och somnat utan att släcka ljuset. Om natten väcktes hon af en stark rök och steg upp för att med husfolket rådgöra hvar den hade sitt uppskof. Det befanne då att det var i hennes egen steg, der halmmadrasser och en del kläder redan förkolnat. Ljuset hade fallit ned i sängen och antändt.
Som kyrkh. Söderström, ehuru till min förvåning väl sent, tagit till orda emot ett meddelande af 20 Nov., deri han påstår att fyra stora osanningar influtit får jag bedja red. ofördröjligen införa följande
Svar.
Jag vill bemöta punkt för punkt.
1:o) Begreppet stor kan hor olika personer vara något olika. Då en annan förevisare för några år sedan här i skolan förevisade en panorama, voro åskådaren icke hälften mot nu. Dessutom bevisa inträdesafgifterna intet, emedan många godhetefullt nog insläptes utan att betala.
2:o) Att tillkännagifvandet ej skedde från predikstolen berodde på en omkastning i sista ögonblicket. Så var emellertid ämnade. Det kan för fiffigt qvitta lika, hvar det skett. Uppgiften lade ej vigt vid stället. En inom vårt samhälle aktad person uppgafddet så och jag trodde honom.
3:o) I denna punkt har icke sagts att pastor att skolrådeledamöternaa protest i någon mån der skulle, haft sin upprinnelse. Det måtte bero på förbiseende att detta stamplats som osanning.
4.o) Skolrådsledamöterna yrkade på dörrens stängande och salens utrymmande. Detta är sanning och det är hufvudsaken, hvilket ej heller af pastor förnekas.
Härefter frågas: hvad återstår då såsom fullt sanningsenligt?
Derpå svåras det återstår som sanning:
1) att förevisningen verkligen ägde rum;
2) att pastor tillåtit den utan skolrådete hörande;
3) att tre eller fyra skolrådsledamöter voro missnöjda;
4) att duell yrkade ealens utrymmande;
5) att detta nekades och kunde val ej annat på grund af tillkännagifvandet och
6) att pastorsembetet ej klandrades för detta, ej heller yttrades ens en half mening om att förevisningen vore underhaltig.
Brefskrifvaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 December 1888
N:r 104

Prestexamen aflades i lördags

inför domkapitlet af P. Kristiansson och K. Efneander, hvilka komma att prestvigas i domkyrkan annandagen efter slutad högmässogudstjenst.
Kapitlet har tillika missiverat Kristiansson såsom embetsbiträde ät kyrkoherden Alfvegren i Ejsta och Husander i samma egenskap till kyrkoherden Söderström i Rone. S. m. kandidat J. A. Timander, som för närvarande tjenstgör på sistnämda ställe, kommer att från och med 1 Januari 1889 sköta pastoralvården i Vall.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 December 1888
N:r 103

Till tullvaktmästare

vid bevakningen i Rone efter aflidne J. K. Ronström har utnämts e. o. tullvaktmästaren Olof Petter Larsson i Burgsvik.

Gotlands Allehanda
Fredagen 21 December 1888
N:r 102