Ångaren Conatio.

Större delen af denne vid Hamra strandade tyske ångares hafrelast är bergad, dels vid Hamra, dels vid Burgsvik och Rohne, deraf omkring 2,700 tunnor torr, resten sjöskadad. Danske dykeriångbåterne, ”Helsingör” och “Kattegatt” hvilka, gemensamt med kustfolket, tilvertagit hergningen, befinna sig vid strandningsstället. God förhoppning förefinnes, att om väderleken blir gynsam äfven kunna berga fartyget.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Maj 1875
N:r 34.

Mordbrand.

Natten till den 1 dennes nedbrann ladugårdshusen hos husbonden Jakobs i Rone. Olyckan har uppkommit genom mordbrand af svagsinta pigan Lina Grönström, hvilken länge ansett sig böra hämnas en i hennes inbillning liden oförrätt.
Om vi ej misstaga oss var det samma qvinna, som för några dagar sedan beredt sig tillfälle komma in i St. Karin och der väldeligen predikade för en på torget talrikt samlad åhörarekrets. Återigen har läseriet antagligen kräft ett offer.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Juni 1874
N:r 43

Rone hamnbyggnad.

Kaptenen vid Väg- och Vattenbyggnadskåren, W. Gagner hitkom i fredags och utreste till Ronehamn i söndags morgse i och ritningar till de derstädes beslutade hamnförbättringarna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1876
N:r 1

Enligt kongl. Maj:ts nådiga bref

af den 12 december nästl. år komma nedannämnda inom Gotlands Län vi stande Pensionärer af Kongl. Flottans gemenskap, hvilka vid berörde års slut eller dessförinnan uppnått en ålder af 70 år, att för samma år tilldelas en gratification af Tio Riksdaler Riksmynt hvardera, neml:

Lotsar:
Jacob Hansson Sallmunds i Hamra, Johan Stenberg i Sanda, Abraham Klintbom i Lärbro och Per Klintström i Östergarn, samt

Båtsmän:
1:a Gotlands Kompani
Hans Johansson östanväder i Stenkyrka, Jacob Christian Godvillig i Kräklingebo, Johan Andersson Fdger i Dalhem, Mathias Hansson Österby i Gothem, Hans Jansson Mesan i Othem, Olof Sandström Courage i Hejnum, Per Ehrenberg Engel i Gothem, Johan Peter Fred i Kräklingbo och Jöns Ljungberg Hjerpe i Sjonhem.
2:a Gotlands Kompani,
Per Johan Sjöpilt i När, Nils Nilsson Gäst i Eskelhem, Lars Ahlberg Heder i Levide, Johan Hansson Box i Nähr, Lars Larsson Lång i Klinte, Anders Östböm Trogen i Fardhem, Per Persson Mesan i Rone, Olof Mårtensson Mallegård i Gröttlingbo, Hans Erik Ström i Klinte, Carl Johan Styrman, Hans Persson Spets och Johan E. Gardell Bössegård i Fardhem, Jacob Persson Frisk i Wamlingbo, Olof Gårdstedt Rosenhy i Wall, Lars Jacob Tapper i Heide, Per Mathisson Krans i Ahlskog och Johan Söderström Klockare i Wamlingbo;
Och som dessa medel nu blirvit hit öfversända, kunna de af vederbörande få lyftas här å Landtränteriet emallan kl. 11-1 alla stickendagar inom nästlust. April månads utgång, hvarvid till undvikande af omgång och onödiga resor bör iakttagas, att ettdera

1:o Gratiticationstagaren sjelf inställer sig för att emottaga och qvittera medlen, eller ock
2:o Sänder ombud som är försedt med skriftlig fullmakt, lagligen bevittnad af 2:ne personer, eller slutligen och enklast
3:o Att gratificationstagaren å grafificationen, Tio riksdaler riksmynt, utfärdar qvitto, i afseende på egenhändiga underskriften at namn eller bomärke at pastor eller kronolänsman attesteradt, då medlen emot sådant qvitto utbekommes.

I alla händelser bör presibevis åtfölja att underhållstagaren lefver och sig väl skickar. Har någon aflidit under loppet år 1873, så utbetalas gratificationen icke destomindre, emot behörigt dödsbevis, till sterhhuset, så frami det styrker sin behörighet dertill, men skulle någon gratificationstagare halva aflidit före ingången af nämnda år, sii erhåller sterbhusct icke någon gratification; och anmodas Herrar Pastorer, att om någon af förstnämnde personer skulle hafva aflidit före år 1873, denim hit insända bevis inom April månads utgång.
Wisby i Landskontoret d. 11 Mars 1874.
RUD. HORN.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22

Ångaren ”Poseidon”

afgick måndagsafton härifrån till Hamra för att flerstädes intaga från hannoveranska briggen ”Emanuel” lossad last och fura denna till Rone, der ”Emanuel” nu är liggande för att åter intaga lasten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Mars 1874
N:r 20

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Hoburgs kompani: Wamlingbo socken Måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Sundre socken s. d. kl. 11 f. m.; Hamra socken d. kl. 2 e. m.; Öja socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.
Grötlinge kompani: Grötlingbo socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.; Fide socken s. d. kl. 2 e. m.
Hafdhems kompani: Hafdhems socken s. d. kl. 8 f. m.; Näs socken s. d. kl. 3 e. m.
Hemse kompani: Rone socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Hemse socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Alfva socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Eke socken s. d. kl. 2. e. m.
Hablinge kompani: Ekstad socken måndagen den 9 kl. 2 e. m.; Hablingbo socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Slite socken s. d. kl. 2 e. m.; Sproge socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Fardhems kompani: Fardshems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Linde socken s. d. kl. 11 f. m.; Löjsta socken s. d. kl. 3 e. m.; Leivide socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Gerum socken s. d. kl. 2 e. m.
Burs kompani: Burs socken torsdagen den 12 kl. 9 f. m.; Stånga socken s. d. kl. 1 e. m.
Närs kompani: Närs socken fredagen den 13 kl. 8 f. m.; Lau socken s. d. kl. 1 e. m.
Garde kompani: Lye socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Garde socken s. d. kl. 11 f. m.; Alskog socken s. d. kl. 3 e. m.; Etelhem socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.
Klinte kompani: Klinte socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Fröjel socken s. d. kl. 12 middagen.
Banda kompani: Mästerby socken s. d. kl. 3 e. m.; Sanda socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Westergarn socken s. d. kl. 2 e. m.
Hejde kompani: Atlingbo socken onsdagen den 11 kl, 2 e. m.; Wäte socken s. d. kl. 11 f. m.; Hejde socken s. d. kl. 7 f. m.
Sjonhems kompani: Wänge socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Buttle socken s. d. kl. 2 e. m.; Guldrupe socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Wiklau socken s. d. kl. 11 f. m.; Sjonhems socken s. d. kl. 3 e. m.
Torsburgs kompani: Kräklingbo socken fredagen den 6 kl. 12 middagen.; Anga socken s. d. kl. f. m.; Ala socken s. d. kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14

Silfverbröllopsfest.

Såsom ett tillägg till notisen iföreg. nr rörande hr konsul Cramérs med frus i Ronehamn silfverbröllopsfest kunna vi nu meddela, att kommunens hedersgåfva till hr C. öfverlemnades af hr. konsul Broander, som dervid i varma ordalag framförde Rone församlings tacksamhet och erkänsla, äfvensorn att hr doktor Brydolf i ett längre, högst anslående tal i bunden stil tolkade betydelsen af dagens fest, noder hvars lopp talrika lyckönskningstelegram och skrifvelser anlände.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.

Silfverbröllop

firades den 6 dennes i kretsen af barn, slägtinger och vänner af konsuln L. Cramér med fru i Ronehamn. Festen fick en ökad betydelse derigenom att Rone socknemän genom utsedde deputerade till hr Cramér öfverlemande en prydlig och med lämplig inskription försedd silfverbägare, utgörande församlingens tacksamhetsgärd för hr Cramérs under 13 år utöfvide vidsträkta och oegennyttiga skötande af dess angelägenheter i egenskap af ordförande i kommunens nämnd och stämma.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Januari 1875
N:r 3.