Från östra kusten

af ön skrifver man till oss, att seglatsionen derstädes kan anses börjad, emedan flera segelfartyg, äfvensom en och annan ångare passerat dessa farvatten. Rone hamn är sedan i måndags fullkomligt isfri. Äfven Slite hamn är isfri, Slupen, Mathilda, kapten Tomssons, inkom dit i fredags från Ystad.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Mars 1876
N:r 22

Sparbankerna.

Länsstyrelsen har förordnat läroverksadjunkten fil. lic. N. Johansson att under år 1923 vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda sparbankers förvaltning, nämligen Sällskapet D. B. V:s sparbank, Hejnums pastorats sparbank. Allmänna sparbanken för Gotland, Ardre sockens sparbank, Tingstäde sparbank, Alskogs sockens sparbank, Lärbro sparbank, Hemse sparbank, Bunge sockens sparbank, Rone sockens sparbank samt Hangvars och Halls socknars sparbank. Samtidigt har vice auditören Richard Laurin i Visby förordnats att vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda spar bankers förvaltning, nämligen Eskelhems sparbank, Vamlingbo pastorats sparbank, Hogräns sparbank, Kräklingbo sparbank, Klinte sparbank, Östergarns sparbank, Sanda sparbank, Dalhems sparbank, Garda sparbank, Roma sparbank, Fardhems pastorats sparbank, Lau sparbank, Fardhems sockens sparbank, Närs sparbank, Havdhems sockens sparbank och Burs pastorats sparbank.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Hamntaxorna prolongeras t, v.?

Kommerskollegium hemställer hos k. m:t om förordnande, att nu gällande taxor å hamnavgifterna i Visby, Burgsvik, Fårösund, Herrevik, Härta, Kappelshamn, Katthammarsvik, Klintehamn, Klintsbrovik, Kylley, Ljugarn, Rone, Rute, Slite och Västergarn ävensom taxan å grundpenningar vid lastageplatsen Bungenäs må gälla tills vidare även under år 1933, därest nya taxor icke kunna hinna träda i tillämpning före årets ingång. Taxorna utlöpa med innevarande års utgång och framställningar om nya taxor ha ingivits till kollegium, men hinna icke slutbehandlas före 1932 års utgång.
Även för Furillens lastageplats utlöper gällande taxa med årets utgång, men någon framställning om ny har ej inkommit, och lär ej heller vara att förvänta. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Fortsättningsskolorna.

Skolöverstyrelsen har förklarat folkskolläraren K. H. Gahnström i Rone behörig att undervisa i jordbruk med skogsbruk vid yrkesbestämd fortsättningsskola. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 december 1932
N:r 292

Rone pastorat.

Komministertjänsten i Rone, Eke, Alva och Hemse församlingars pastorat har kungjorts till ansökan ledig före kl. 12 på dagen den 11 januari 1933 med ansökningsrätt för hela rikets prästerskap.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Motioner

vid 1876 års riksdag af Gotlands riksdagsmän.
I
Om anslag till Gotlands jernväg.

Redan i flera år har frågan om en Jernvägsanläggning på Gotland varit föremål för allvarliga undersökningar och meningsutbyten såväl inom pressen som enskildt emellan innebyggarne i denna öprovins. Genom den grundliga utredning och det mångsidiga skärskådande som denna angelägenhet synnerligen på senare tider härunder erhållit, har den villrådiga tvekan, som i början enligt sakens natur här liksom alltid förspordes, numera ötvergått till ett allt allmännare och ganska lifligt intresse för saken, hvilket senast under förra året framträdde och visade sig genom aktieteckning till en första jernväg från Visby till Hemse, i hvilken teckning icke blott Visby stad utan äfven de allra fleste kommuner, som af densamma skulle beröras, redan un tagit del, och för hvilken otvifvelaktigt äfven de få, som ännu återstå, inom kort skola intressera sig.
Denna jernväg, som är afsedd att erhålla 3 fots spårvidd, blir 5 mil och 4,30 fet lång med en beräknad anläggningskostnad af 221,622 kronor 91 öre per mil eller tillsamman 1,136,433 kronor. Sedan ett aktiebelopp af mer än hälften af sistnämda anläggningskostnad blifvit dels af kommuner och dels af enskilde tecknadt, hvarförutom äfvenledes mycket intresse för banans utsträckning till Rone och Klintehamn (2 mil 800 fot) visat sig genom aktieteckning till icke obetydliga belopp för sistnämda ändamål, så har numera ett Bolag i och för anläggning af en jernväg från Visby till Hemse med bibanor till Rone och Klintehamn bildats, som blifvit vederbörligen konstitueradt.
Då ingen af de många och oerbördt stora fördelar, hvilka beredts de flesta af Sveriges öfriga landskaper genom anläggande af stambanor på statens bekostnad ännu kommit och ej heller i framtiden genom sådan stambanas anläggande lärer komma Gotland till del, men då denna landsdels lyftning och utveckling i alla riktningar, som här liksom öfver allt i första rummet betingas af tidsenliga kommunikationer, bör ligga staten varmt om hjertat, synnerligen som staten sjelf har att deraf påräkna gagn och fördelar för egen del och då särskildt, hvad Gotland angär, dertill kommer, att en jernvägsanläggning, hvarigenom landets försvarsmedel på några timmar kunna flyttas från ena till andra sidan af Ön, måste mer än någonting annat anses komma att underlätta och betrygga försvaret af denna för vårt lands sjelfständighet så vigtiga utpost — så har det Gotlänska jernvägsbolaget hos kongl, maj:t gjort framställning om ett ringa bidrag från statens sida, såsom det synes af kongl. maj:ts proposition.
Kongl. maj:t har emellertid ej ännu fattat sitt beslut om och på hvad sitt han vill af riksdagen äska understöd för enskilda jernvägar och det är med anledning deraf, som vi ansett oss böra göra framställning äfven hos riksdagen om ett statsbidrag för den Gotländska jernbanan.
Den svåraste anmärkning, som kan göras emot en jernvägsanläggning på Gotland, är landets ringa ytsträckning samt dess afskilda läge från Sveriges fastland, hvarigenom en jernväg derstädes endast genom tillhjelp af ångbåts kommunikation kan sättas i samband med fastlandets; men denna olägenhet torde dock fullt uppvägas af de ovanligt billiga anläggningskostnaderna derstädes, hvilka betingas dels genom de synnerligen gynsamma terräng-förhållanden, som der förefinnas, dels ock genem den lätthet, hvarmed ett sjelfständigt begagnande af ett smalspårigt jernvägssystem der kan komma till stånd.
Man kan vidare anmärka, att Gotland saknar grotvor och bergverk att mata en jernväg med; men betänker man huru rikt och väl af naturen lottadt landet nästan i alla andra afseenden är, samt hurn många och stora förvärfskällor af brist på tidsenliga kommunikationer ännu ligga härstädes litet eller intet begagnade, så måste denna anmärkning helt och hållet förfalla. Utan att bär tala om de rika tillgångar på marmor, kalk och sandsten, på cementlera och den yppersta bränntorf, som i svart sagdt outtömlig mängd förefinnes i inre delarne af landet, utan att vidare fästa oss vid de icke obetydliga skogstillgångarne i mellersta delen af ön; eller det rika fisket synnerligen på östra kusten, som dock är i så stort behof af beqvämare och lättare afsättnivg för att kunna uppnå en så blomstrande och rik utveckling som sig bör, be vi att få erinra derom, att den ifrågavaraude jernvägen är ämnad att dragas genom trakter hvilkas jordmån och klimat äro fullt jemförliga med fastlandets bästa (t. ex. Skånes), ehuru åkerbruket och än mindre ladugårdsskötseln derstädes uppnått den utveckling, de så väl behöfva, och hvilken de otvifvelaktigt under gynsammare förhållanden skola uppnå. Det lärer sålunda icke kunna nekas, att man eger full anledning att hoppas, att de jemförelsevis ringa kostnaderna tör en jernvägsanläggning på Gotland skola medföra för staten och orten ej blott indirekta fördelar med afseende på landets lyftning och utveckling i alla afseenden, hvilket för oss är vigtigast, utan äfven i mån af den tilltagande odlingen, direkt inkomst utaf de på företaget nedlagda kostnaderna.
Då nu anförda förhållanden, — hvartill om så behöfdes, flera kunde läggas — tillräckligt torde visa, att en jernväg på Gotland är nyttig och behöflig för öns utveckling och framåtgående, och då denva utveckling äfven måste vara af stort intresse för staten, då tillföljd af öns terrängförhållanden den föreslagna Visby—Hemse (eller Visby—Rone—Klintehamn) banan kan anses ha till trafikområde största delen af mellersta och hela södra delen af ön, då en jernväg, hvarpå öns försvarsmedel inom några få timmar kunna förflyttas från den ena till den andra kusten måste anses i strategiskt afseende vara af allra största vigt för landets försvar, då vidare anläggningskostnaderna här äro så jemförelsovis ringa emot hvad som är fallet med andra jernvägars byggande, så att äfven om trafiken, tvärt emot hvad man dock egor full rätt att hoppas, här skulle blifva mindre än annorstädes, banans nettobehällning likväl bör kunna blifva nöjaktig, då intet skäl förefinnes att betvifla att ju icke jernvägar skola medföra samma gagneliga inflytande på Gotland som i andra landsdelar och då slutligen intresset för företaget hos öns innevånare visat sig så allmänt och så stort, att med ett jomförelsevis ringa understöd af staten företaget kan anses fullt betryggadt älven om den allmänna penningemarknaden skulle vara vida sämre än hvad den nu är, — så våga vi vördsamt föreslå:

Att riksdagen till understöd för anläggande af en jernväg mellan Visby och Hemse täcktes bevilja ett anslag motsvarande 1/4 af banans beräknade anläggningskostnad d. v. s. ett belopp af i rundt tal 285,000 kronor.

Men då det otvifvelaktigt är af vida större betydelse synnerligen i strategiskt hänseende, om banan framdrages till Rone och Klintehamn, och då intresset härför i orten visat sig lifligt, så att närmare 1/3 af anläggningskostnaden redan är tecknad så våga vi vidare föreslå:

Att riksdagen ville äfvenledes bevilja ett anslag motsvarande 1/4 af anläggningskostnaderna för dessa bibanor med 112,000 kronor, som kunde ställas till Kongl, M:ts disposition alt på Gotländska Jernvägsbolagets framställning användas, när Kongl. Maj:t funne teckningen betryggande.

Ritningar, kostnadsförslag, trafikberäkningar m, m. äro till Kgl. Civil-Departementet aflemnade och med hänvisande till dessa anhålla vi att få i öfrigt till (Stats)-Utskottet aflemna, de vidare upplysningar, som kunna anses behöfliga.
Stockholm den 28 Januari 1876.
A. J. Lyth. Petter Larsson. Ernst Leijer.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Februari 1876
N:r 10

Till ordförande

i Rone sockens kommunvalnämnd är vald handl. C. J. Broander, till ordförande i Lau sockens fattigvårdsstyrelse hemmansegaren Johan Pehrsson Koparfve, i Stenkumla sockens fattigvårdsstyrelse A. Eriksson Homa; till ordförande i Visby norra landsförsamlings kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse kaptenen J. W. Herlitz.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1876
N:r 6

Från sjön.

”Poseidon” afgick d. 8 till Närshamn för att derifrån inbogsera till Rohne Norska skonaren ”Catharina” capt. Enochsen, kommande från Bergen destinerad till Libau med sill.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1876
N:r 3

Ronebanan än en gång.

Stockholm, fredag. Svea hovrätt har fastställt Stockholms rådhusrätts dom att ogilla Handelsaktiebolaget Ekonomias skadeståndstalan för förs lust genom skingringsförbud beträffande Ronehamn—Hemse järnväg, som bolaget inköpt för att realisera materielen. Hovrätten har däremot befriat bolaget från att ersätta kronans rättegångskostnader i rådhusrätten med 2,000 kr. Handelsbolaget äger fullfölja gin talan mot hovrättens dom, som icke är enhällig.
Hovrättens utslag är avkunnat med 3 röster mot 1. Ett hovrättsråd ville nämligen för sin del döma kronan att ersätta bolaget med 88,587 kr. och bolagets kostnader i målet med 6,000. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287