Landsbygden. Rone.

RONE, 20 april.
Berättelse ???? Rone sockens sparbanks verksamhet år 1936 föreligger och ur den kan ett och annat vara av allmänt intresse: Utlånta medel till enskilda och kommuner utgöra kr. 151,796: 44, hos banker innestående äro kr. 1,014: 79, insättarnas behållning uppgår till kr. 148,625: 61, grundfonden är 2,000 kr. och reservfonden kr, 10,418: 68. Behållningen av årets rörelse utgör kr. 655: 96. Räkenskaperna balansera på kr. 161,700: 25. Årets behållning har överförts till reservfonden, som därigenom kommer att uppgå till kr. 11,074: 84.
Sparbanksstyrelsens ledamöter hava under det gångna året varit nämdeman Axel Wahlby, Roes, ordförande, folkskollärare Josef Gahnström, kommunalordförande Edvard Nilsson, kyrkovärdarna Karl Pettersson och Arvid Nilsson.
Vid årssammanträde med huvudmännen lördagen den 17 d:s valdes till räkenskapsförare hemmansägare Mattias Grönström efter avlidne folkskollärare Josef Gahnström.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90

Landsbygden. Rone.

RONE, 14 april.
Årets första ordinarie komnunalstämma hölls här idag under stor tillslutning med nämdeman Axel Wahlby som ordförande.
Stämmen hade att fatta beslut i anledning av revisorernas berättelse om 1936 års räkenskaper och förvaltning för den borgerliga kommunen, Eke barnmorskedistrikt, Hemse fattigvårdsförbund och Hemse polisdistrikt. Dessa räkenskaper upplästes och beviljades full och tacksam ansvarsfrihet. I nykterhetimarndens berättelse påtalades bruket av jästdricka, som här och där i socknen torde framställas, varför nykterhetstillståndet ej kan betecknas som tillfredsställande.
Stämman hade att välja 4 ledamöter och 2 suppleanter i valnämden. Karl Jakobsson, Ogges, Carl Grönström, Roas, Sigurd Svensson, Jakobs, Karl Pettersson, Vinarve, omvaldes till ledamöter och likaså omvaldes suppleanterna Herman Larsson, Hilgdarve, och Olof Larsson, Autsarve. Till ombud att närvara vid sammanträden med Gotlands södra härads brandstodsförening valdes Olof Larsson och till suppleant för honom
nämdeman Wahlby.
Till stämman hade inkommit skrivelse från Ronehamns fiskeriförening med anhållan om att kommunen skulle anslå ett årligt belopp av 300 kr. under 10 år att användas för byggande av ny fiskehamn vid Ronehamn. Den nya hamnen beräknas draga en kostnad av 99,000 kr., varav 9/10 skulle kunna utgå gom statsbidrag, om fiskarna anskaffade 1/10. Kommunalnåmden hade tillstyrkt fiskeriföreningens anhållan. Under diskussionen uttalades, att hamnfrågan till synes kunde vara en fiskarnas interna fråga, men att man å andra sidan kunde tycka det vara rimligt att man inom en kommun bistod varandra, i all synnerhet, då det ej gällde någon större summa. Stämman beslöt enhälligt bevilja fiskeriföreningens anhållan.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 April 1937
Nr 86

Offentlig auktion i Rone.

Tisdagen den 20 april kl. 1 e. m. låter Anton Johansson, Autsarve i Rone, genom offentlig auktion försälja: 1 dräkt. sto, 17 år, 1 föl, 1 år, 1 ko, 2 kvigor, 1 gris, 40 höns, lastvagn, 2 arbetsvagnar, slåttermaskin, ny hästräfsa, såmaskin, kultivator, slätharv, kälkar, plog, lasthäck, foderhäck, selar, stubbrytare, handredskap m. m. och inre lösöre, såsom sängar, byråar, skänk, bord, stolar, speglar, glas och porslin m. m. För annan persons räkning: 1 sto varmblod, 6 år, 2,000 kg. gullkorn (Svalövs original), 3,000 kg. foderbetor, 1,000 kg. hö. Anstånd med betalningen till den 1 okt. 1937. Vanligt äganderättsförbehåll.
Rone den 7 april 1937.
Axel Wahlby.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Landsbygden. Rone.

RONE, 6 april.
Härvarande Röda korskrets firade i lördags sitt ordinarie årsmöte under stor tillslutning av intresserade. Sammankomsten inleddes med en gotländsk marsch utförd på fiol av klockare G. Hansson, varefter sekreteraren hälsade de närvarande välkomna och i ett kortare anförande erinrade att ett stort namn i humanitetens och människokärlekens tjänst — Florence Nightingale och hennes insats i Krimkriget 1853-1856. Efter deklamation av ordföranden utförde Burs kyrkokör med folkskollärare A. Stengård som dirigent med bravur ett sångprogram, upptagande folkvisor och vårsånger.
Därpå följde de egentliga årsförhand-Ungarna med uppläsning av årsberättelse och räkenskaper, och beviljade kretsen full och tacksam ansvarsfrihet för 1936 års räkenskaper och förvaltning. Kassör har under det gångna året varit kyrkovärd Anton Jakobsson, Eke. Till revisorer utsågs målaremästare Mattias Andersson och hemmansägaren Henning Hansson, båda i Rone.
Sedan fru Annie Beutelrock med verklig inlevelse föredragit på gutamål ”Att koira pa heid”, lät åter kören höra sig med bl. a. ”Gotland, min längtan”, vilket allt mottogs med glädje. Sammankomsten slutade med unison sång.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

För dem som vilja

följa Folkskolläraren Josef Gahnström till hans sista vilorum äger jordfästningen rum i Rone kyrka måndagen den 12 april kl. 3 e. m.
Samling sker i sorgehuset kl. 1 e. m.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79

Dödsfall Josef Gahnström.

Vår outsägligt älskade make och fader Folkskolläraren Josef Gahnström har i dag stilla och lugnt avlidit i sitt 57:de levnadsår; sörjd och saknad av oss alla, släkt och vänner.
Rone den 7 april 1937.
Hilda Gahnströrn.
Sven. Hilding. Barbro.

Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78

Dödsfall.

Ett dödsbud, som sprider sorg och förstämning i vida kretsar i vår stad och även utom densamma, ingår idag, förmälande att barnmorskan fru Maja Johansson, född Lindström, i natt avlidit på Visby lasarett, där hon opererats för gallsten. Fru Johansson var vid sitt frånfälle endast 44, år gammal och efterlämnar som närmast sörjande make. försäkringsagent Rudolf Johansson, samt två barn i skolåldern.
Sedan en lång följd av år har, fru Johansson jämsides med sin praktik i staden assisterat på sitt speciella gebiet på Visby lasarett, där hon efter lasarettets ombyggnad och förseende med speciell förlossningsavdelning blev mera fast engagerad och där hon sedan ett par år varit så gott som ständig verksamhet. Hon förenade ett gott handlag och kunnighet med ett aldrig svikande gott humör, var aldrig nödbedd eller omöjlig, men alltid lika hjälpsam och hjärtlig. Det var under sådana förhållanden icke underligt att hon blev värderad och varmt avhållen av alla hon kom i beröring med. Ett gammalt gallstenslidande hade på sista tiden tilltagit och nödvändiggjorde i måndags en operation, men komplikationer medförde i natt döden. Ända in i de sista dagarna innan hon i förra veckan blev liggande sjuk skötte hon emellertid sina patienter. Man kan därför säga att hon praktiskt taget stupade på sin post. I de närmastes djupa sorg och saknad deltaga varmt många vänner, som skola bevara den bortgångna i ljust och tacksamt minne, icke minst för vad hon för många av dem varit i svåra stunder.

På Visby lasarett avled idag efter en tids sjukdom folkskolläraren i Rone Josef Gahnströtn i en ålder av 57 år. Han var född i När och avlade folkskollärareexamen 1905 samt hade därefter förordnanden i Ardre och Havdhen innan han blev ordinarie lärare i Rone 1912. Han har varit kassör och ledamot av skolrådet, leda mot av barnavårdsnämden m. m. samt var en lång följd av år en plikttrogen och i intresserad räkenskapsförare i Rone sockens sparbank. Han var även medlem av härvarande Oddfellowloge. Skicklig lärare som han var, har han också som person gjort sig uppskattad och värderad i vida kretsar, där nu dödsbudet mottages med sorg odh saknad. Den bortgångne hedersmannen sötes närmast av maka, född Bolin, samt tre barn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78

Vid de premieringsmöten

för hästar, som nyss hållits i Visby och Rone, utdelades följande pris:För hingstar:
1.) Hush.-sällskapet tillhörig tillerkändes 150 kronor. 2.) Wöldler, Klintebys, dito. 3.) Jacobsson, Kopungs i Ardre, dito. 4.) Hush.-sällskapet* skådepenning af silfver. 5.) Larsson, Skogs i Mästerby, dito.
Fölston:
1.) Isenbergs, Isums i Atlingbo, 2.) Lagergrens, Alvede i Hogrän, 3. Sundelle, Kattbhammarsvik, hvardera 75 kr., 4.) Björkanders, Björksarfve i Björke, 5.) Nymans, Davide i Rohne, 6.) Petterssons, Burge i Levide, 7.) Ol. Jacobssons, Likmide i Hemse, hvardera 50 kr.
Unghingstar:
1.) Lindahls, Möllbjers i Roma, 2.) Cedergrens, Hulte i Hemse, 3.) Mårtenssons, Snodarfve i Sproge, 4.) Petterssons, Otverösters i Alfva, hvardera skådepenning i silfver, 5.) Gardells, Lillåkra i Barlingbo, 6.) Kolmodins, Qvie i Löjsta, hvardera skådepenning af brons.
Ungston:
1.) Eklunds, Stenhuse i Sanda, 2.) Peterssons, Myrungs i Linde, hvardera
skådepenning af silfver, 3.) Petter Wallins, Wallstena, 4.) Eneqvists, Ronemyr,
Rone, 5.) Paulssons, Smiss i Eke, 6.) Duse, Kopartve i Alfva, hvardera skådepenning af brons.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 8 Juli 1876
N:r 54

Landsbygden. Rone.

RONE, 22 febr.
Femtio år fyller tisdagen den 2 mars fattigvårdsstyrelsens ordförande, reparatören Olov Larsson, Autsarve.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1937
N:r 44

Dödsfall John Oskar Johnsson.

Vår käre far John Oskar Johnsson avled stilla idag i en ålder av nära 77 år; lämnande oss, barnbarn, släkt och vänner i stor sorg.
Antsarve i Rone den 21 febr. 1937.
Barnen.
Sv. Ps. 478.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43