Idrott och sport.

Gotländska fotbollsserierna.
Tabellerna för höstomgången.

Sedan våra gotländska fotbollserier avslutat höstomgången ha tabellerna följande utseende enligt fotbollförbundets statistik. Enda överraskningen är A. 7, som nu på hösten förfogat över ett utmärkt lag; samtliga matcher ha vunnits. I övrigt äro resultaten de väntade.

Div. I.
spv.oa.f.v.—f. målp.
A. 7:s I. F.440013—38
Visby420213—64
A. I. K.420210—74
Gute41036—122
Västkinde41033—183
Div. II.
A. I. K. B320116—124
Visby B320110—124
Slite310211—92
Rute31029—132
Div. III norra.
Bro421116—105
Stenkyrka421111—105
Othem420216—144
Rute B420213—134
Västkinde B41036—152
Div. III södra.
Roma430115—76
Hemse43017—56
Ljugarn43018—66
Hablingbo41034—42
Rone40045—170

Gotlands Motorcykelklubbs hastighetstävlan
å jordbana äger som förut nämts rum på artillerikårens idrottsplats söndagen den 23 dennes och är öppen endast för motorcyklar. Starten kommer att rum kl. 2 e. m. och sker i heat om två tävlande, och mållinjen är på samma plats varifrån den tävlande startat. Banans längd blir 400 m. och skall för alla klasser köras tio varv. De tävlande komma att indelas i. fem klasser. I bestämmelserna för tävlingen angives vidare, att störthjälm är obligatorisk och tilhandahålles av tävlingsledningen, som består av hrr G. Falck, tävlingsledare, J. Sandelin, H. Gustafson, H. Beckman, H. Pettersson, K. A. Johansson och N. Larsson. Prisdomare äro ingeniörerna H. Pöpke och J. D. Driessen samt fabrikör J. E. Siltberg.
Anmälningstiden utgår den 17 dennes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Rone och Alva pastorat förenas.

Det nya pastoratet får både kyrkoherde och komminister.
Stockholm den 28. (H. B) K. m:t har förordnat, att det genom resolution den 29 augusti 1919 meddelade beslutet om förening av Rone pastorat och Alva pastorat skall gå i verkställighet den 1 maj 19383. Samtidigt har k. m:t återkallat nämda resolution, i vad därigenom förordnats, att i Rone, Eke, Alva och Hemse församlingarg blivande pastorat skulle vara anställd allenast kyrkoherde, samt fastställts lönereglering för prästerskapet i detta pastorat.
I det nybildade pastoratet skall enligt k. m:ts nu meddelade beslut vara anställd. kyrkoherde, bosatt i Rone, och komminister, bosatt i Alva. Kyrroherden i i Alva nuvarande pastorat E. Hejneman, skall, därest han den 1 maj 1933 kvarstår vid kyrkoherdetjänsten mot åtnjutande av löneförmåner enligt den lönereglering, som komme att fastställas, såsom kyrkoherde ombesörja pastoralvården i det nybildade pastoratet med rätt för honom att under sin tjänstetid vara bosatt i Alva, under vilken tid komministern i Pastoratet skall vara bosatt i Rone.
Tillika har k. m:t anbefallt kammarkollegium att upprätta förslag till lönereglering för prästerskapet i Rone, Eke, Alva och Hemse församlingars pastorat såmt däröver inhämta vederbörandes yttranden ävensom med dessa och eget utlåtande inkomma till k. m:t före den 1 januari 1933. Kyrkoherdetjänsten i Rone nuvarande pastorat skall till utgången av ecklesiastikåret 1932—1933 uppehållas genom vikarie med rätt för denne, att, räknat från den 1 maj i år därest. han icke innehar annan pästerlig beställning, åtnjuta samtliga med kyrkoherdetjänsten förenade löneförmåner.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Friköp av en prästgårdslägenhet.

Länsstyrelsen i Visby tillstyrker hos kammarkollegium en av hr Herman Olsson gjord ansökan om rätt att friköpa den av honom innehavda lägenheten under kyrkoherdebostället i Rone socken. Köpeskillingen föreslås till 300 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 September 1932
N:r 222

Strandning.

Engelska ångaren ”Long Ditton”, hemma i London, kommande från Kronstadt med last af hafre, strandade i lördags e. m. å Östergrundet utanför Rohne, men kom flott utan assistans och fortsatte resan.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juli 1875
N:r 59

Som sjukvikarie i folkskolan

vid Rone kyrka under höstterminen har antagits småskollärarinnan Gundel Carlqvist, Visborgs slätt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 augusti 1932
N:r 195

Föräldrarna tappade bort gossen.

Då en familj från Hejde i söndags den 26 d:s, bevistade ett möte i Hemse bar det sig inte bättre än att de råkade »tappa bort» sin 3- á 4-årige son. Gossen hade lämnats ensam hop några andra barn, som sprungit ifrån honom. Han påträffades sedan på vägen mot Rone, av ett par flickor från Eksta.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Dödsfall. Laura Johansson

Tillkännagives att Änkefru Laura Johansson, Västra Hemse, stilla och fridfullt avled å Visby lasarett söndagen den 5 juni, i en ålder av 74 år, sörjd och saknad av mig, övrig släkt och många vänner.
Rone den 6 juni 1932.
Nils Wahlby.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128

Dödsfall. Annie

Att Gud till sig hemkallat min älskade maka och vår mamma Annie, som hastigt avled i dag i sitt 34:de levnadsår, lämnande oss, föräldrar i namnlös sorg.
Roes, Rone 21 febr. 1932.
Carl Grönström
Henry. Lille bror.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1932
N:r 44

Till årets premiering av mindre jordbruk,

som kommer att försiggå inom det södra premieringsdistriktet, ha nu anmälningarna inkommit till hushållningssällskapet.
Till erhållande av pris ha anmält sig 37 jordbrukare, fördelande sig på följande socknar: Klinte 2, Fröjel 2, Levide 5, Gerum 2, Fardhem 1, Linde 4, Etelhem 2, När 4, Burs 7, Stånga 2, Rone 1, Alva 1, Hablingbo 1, Öja 1, Vamlingho 1 och Sundre 1.
Till erhållande av s. k. premielån för anläggande av gödselstad, verkställande av dikning o. s. v. ha anmält sig 128 innehavare av mindre jordtruk. Antalet anmälda från de olika socknarna äro: Klinte 8, Fröjel 11, ,Eksta 12, Sproge 3, Levide 13, Gerum 7, Fardhem 1, Linde 4, Lojsta 2, Etelhem 1, Garda 3, Alskog 1, Lye 2, Lau När 7, Burs 15, Stånga 2, Rone 3, Eke 3, Alva 5, Hemse 1, Hablingbo 7, Silte 2, Havdhem 1, Näs 1, Grötlingbo 6, Öja 3. Hamra 1 och Vamlingbo 2.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1932
N:r 42