Gårdagens prästval.

Folke Thuresson kyrkoherde i Hejde. — Folke Hallén komminister i Rone.

Folke Thuresson.

Vid kyrkoherdevalet i Hejde i går erhöll den i andra förslagsrummet uppförde ständige adjunkten Folke Thuresson i Visby högsta röstetalet eller 141 röster och blev sålunda vald till kyrkoherde i Hejde och Väte församlingars pastorat.
Värmast i röstetal kom den i första förslagsrummet uppförde komministern i Vall Erik V. Amér, som vid Valet erhöll 101 röster. Den i tredje förslagsrummet uppförde kyrköadjunkten Hilding Jacobsson i Höfsne fick 1 röst. Valförrättare var kontraktsprosten G. Reuser i Dalhem.
ln . förrättades som bekant i Rone komministerval för Alva pastorat och vald blev därvid vice pastorn i Hejde Fölke Hallén med 71 röster.
Av hans medsökande fick pastora??adjunkten i När Gustaf Enwall ?????ter och vice pastorn i Rute Åke Hultmark 10 röster. Valförrättare var här kyrkoherde Olof Havrén i Fardhem.
Den nyvalde kyrkoherden i Hejde och Väte Folke Thuresson är född i Visby den 17 april 1909 och son till framlidne sjökaptenen Thure Johansson och hans maka. Då han ännu icke är fyllda trettio år, har han endast genom åldersdispens kunnat erhålla behörighet till kyrkoherdetjänst. Han avlade studentexamen härstädes 1928 och studerade därefter i Uppsala, där han absolverade teol.-fil. examen 1929 och teol. kand.-examen 1934. Samma år prästvigdes han för tjänstgöring i Visby stift. Under tiden har han sedan innehaft prästerliga befattningar som vice pastor i Klinte, Fårö, Dalhem, Grötlingbo och Lärbro. Han har även varit ämbetsbiträde åt komministern i Visby pastorat och har sedan den 1 juni varit kyrkoadjunkt i samma församling.
Den nyvalde komministern i Rone, Folke Hallén, är född den 16 dec. 1907.i Hall, där , fadern var följer. Sina studier har han bedrivit först vid Fjellstedska skolan, där han blev student år 1931, samt därefter vid Uppsala universitet, där han avlade teol. fil.-exalen 1932 och teol. kand. examen 1985. Han prästvigdes 1936 i Strängnäs för tjänstgöring inom Visby stift och har sedan innehaft förordnanden som vice pastor i Othem, Barlingbo, Västkinde, Vänge och Hejde, vilken senare befattning han fortfarande innehar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Frågodagstförrättning

ägde rum i går i Rone, Eke, Alva och Hemse församlingars pastorat varvid församlingarna förklarade sig nöjda med de å förslaget till komminister uppförda prästmännen.
Frågodagsförrättare var kyrkoherde O, Havrén.
Även i Hejde och Väte församlingar ägde frågodagsförrättning rum och också här förklarade sig församlingarna nöjda med de prästmän som voro uppförda å förslaget till den ledigförklarade kyrkoherdetjänsten. Frågodagsförrättare var prosten G. Reuser.
Valen förrättas söndagen den 28 dennes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Ronebanans fastigheter till södra domsagan.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, som vitsordar att trafiken på järnvägen Ronehamn—Hemse nedlades 1919 och att järnvägslinjen sedan 1924 är helt uppriven, har för sin del intet att erinra mot bifall till ägarens av banan, landsfiskal Holmqvist framställning om medgivande att de för järnvägsbolaget vid Stockholms rådhusrätt lagfarna fastigheterna få överföras till Gotlands södra domsagas fastighetsböcker. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1938
N:r 183

Dödsfall.

I sitt hem i Frixarve i Rone avled helt hastigt och oförmodat i morse hemmansägaren Oskar Lindberg i en ålder av 61 år. Han har en tid varit sjuklig och nervös. Närmast sörjes den bortgångne av maka samt vuxna barn från ett föregående gifte.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Augusti 1938
N:r 182

Sammanlysning av gudstjänster.

Domkapitlet har på begäran av kyrkoherde O. Havrén i egenskap av valförrättare vid instundande komministerval i Rone medgivit honom rätt att på frågo- och valdagen förordna om sammanlysning till gemensam högmässa för Alva och Hemse kl. 10 f. m. samt till gemensam högmässa i Rone kl. 1 e. m. för Rone och Eke församlingar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Idrott och sport.

VIF på vikingatåg.Friidrott och fotboll mot Mälarhöjden.
I kväll avreser en fyrtiomannatrupp ur Visby IF med ordinarie båttur till Stockholm, för att där utkämpa dels en friidrottsmatch mot Mälarhöjden, dels tvenne fotbollsmatcher.
På lördagskvällen spelas en match mot Enebyberg. Söndag förmiddag går friidrotten av stapeln på Aspuddens idrottsplats och klockan 1,30 spelas den andra fotbollsmatchen med Mälarhöjdens IK som motståndare.

Gotländska seriefotbollen.
Seriestart efter DM.

Efter DM-finalen sätter serierna åter i gång troligen i början av september.
Indelningen av seriesystemet är densamma, som föregående år. I div. 1 spela VIF, AIK, I 18, Roma, Hemse, Slite, Othem. Nykomlingar äro Roma, Hemse och I 18, det sistnämnda laget huserade ju förra säsongen i reservlagsserien. Från div. 1 ha nedflyttats Gute till reservlagsserien och Alva till ”Södran”.
Norra serien omfattar Klintehamn, Vänge, Stenkyrka, Bro JUF, Martebo och Vestkinde, av dessa äro Bro och Vänge fullständigt nya, de ha först i år inträtt i fotbollsförbundet.
Södra serien består av Burgsvik, Ljugarn, Hablingbo, Fardhem, Grötlingbo, Alva, Rone och IK Drott. Nykomlingar äro Grötlingbo, Rone och Drott, den sistnämnde klubben är bildad av spelare från Lye och Etelhem socknar. Alla tre klubbarna äro först från och med i år medlemmar i fotbollsförbundet.
I reservlagsserien slutligen spela Gute, A 7, I 18, Hemse, VIF och AIK, Lottningen för serierna är ännu inte verkställd.
— Vid förbundets senaste sammanträde diskvalificerades Alf Lindvall, AIK, på tre månader för att han spelat seriematch utan att iakttaga reglerna för klubbyte.

Orienteringsmästarskapet framflyttat.
Tiden för årets återstående DM nu fastställda.

Årets distriktsmästerskap i orientering skola enligt beslut anordnas sista söndagen i september, men då denna dag infaller mitt under pågående regementsövningar har vårt distriktsförbund ingått med anhållan om att tävlingarna här nere måtte anordnas en vecka senare alltså söndagen den 2 oktober.
Budkavlemästerskapen gå tre veckor senare, den 23 oktober. Några arrangerande föreningar ha ännu icke utsetts, men förslagsvis ha nämnts respektive I 18 och A 7.
— Distriktsmästerskapen i tennis utomhusspel anordnas i år, liksom förra året av Visby tennisklubb. Tävlingarna äga rum under augusti och september månader.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Augusti 1938
N:r 178

Fyren Rone Flase ändras.

På fyren Rone Flase kommer under senare hälften av avgusti den nuv. sektorn med rött oförstärkt sken mellan 228 och 263 grader att uppdelas i följande sektorer sålunda: rött oförstärkt sken från 228 till 238 grader, grönt sken från 238 till 242 grader, vitt från 242 till 247 1/2 grader samt rött oförstärkt sken från 247 1/2 till 268 grader. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Augusti 1938
N:r 178

Gotlandsbarnens simkurser.

I lördags avslutades simkursen i Ronehamn, vilken pågått sedan tre veckor tillbaka. I kursen ha deltagit 53 skolbarn från Hemse, Rone och Alva socknar och ledare för kursen har varit folkskollärare Eric Cederlund, När. 17 barn ha klarat proven för järnmärket och 6 ha erövrat bronsmärket. På kvällarna ha dessutom provtagningar varit anordnade för äldre simmare. Nästa söndag skall simuppvisning i Ronehamn anordnas av blivande kandidater och magistrar. Vädret under kursen har inte varit det bästa och deltagandet hade säkert blivit större om det varit en smula varmare i luften.
Simkursen i Ljugarn, som letts av folkskollärare Gauffin i Östergarn, avslutades också i lördags. I denna kurs ha över 30 barn deltagit, därav ha dock en del varit fastlandsbarn. 5 av barnen ha avlagt proven för bronsmärket och 2 ha tagit järnmärket.
I Kappelshamn, Burgsvik och på Fårö började kurserna något senare och där fortgår undervisningen alltjämt. . Kursen på Fårö är delad i två hälfter, en undervisas vid Mölner och en vid Sudersand. Antalet barn uppgår här till 35, varav 20 komma på kursen vid Mölner och 15 på Sudersand. Vädret på Fårö har varit vackert och varmt under hela kursen i motsats till övriga platser på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169

Nära 6,000 sågo Visbytravet.

Dilla suverän i sina lopp.
Visbybon och gotlänningen i övrigt borde inte haft det svårt att göra upp sitt program för söndagen. Det fanns ju att välja på — hundutställning, landskamp, travtävling m. m., och man kunde med skäl fråga sig, om publiken skulle räcka till för de olika evenemangen. Till travet på artillerikårens handövningsfält räckte den emellertid — det var så gott om folk, att man t. o. m. nödgades skjuta upp första starten en halvtimme för att alla åskådare skulle hinna inta sina platser, och det var säkert 6,000 personer ute och beskådade detta hippologiska evenemang, som tyvärr inte förekommer alltför ofta här.
Gårdagens tävlingar bjödo också på välorganiserade och spännande lopp och gynnades av ett strålande väder om man undantar, att hotande molngubbar på slutet visade sig och varslade om åska. En liten erinran skulle man emellertid vilja göra mot arrangemangen, nämligen beträffande entrén, som inte på långa vägar räckte till att ta emot publiken. Det blev en olidlig trängsel, som säkerligen hade kunnat undvikas, om avspärrningsanordningarna vidtagits längre in på fältet.
En förstklassig högtalareanläggning gjorde, att man lätt kunde följa vad som hände — den var även en räddande ängel, sedan klockan vid domaretribunen strax i början fått en mera sprucken än direkt malmfylld klang — en avdelning av infanterimusiken underhöll flitigt med glada toner.
Tjugo hästar voro anmälda till de olika loppen, och i det första ställde sju upp. Loppet hade kallats Visbylöpning och var avsett för hästar, födda på Gotland, vilka icke bantränats eller förut tagit pris på bana, samt gick 2,000 meter. Ekipagen kommo iväg ganska jämt vid starten, och redan från början ledde Harry Angelövs Rolf, som hela tiden sprang jämt och lugnt och också bärgade segern med god marginal. Otto Hansons Primula visade mycket goda takter och var väl tippad som favorit, men ovanan med publik eller något annat gjorde henne alltför nervös och hon fick nöja. sig med en fjärdeplacering. Hästarna lågo f. ö. väl samlade i mål, kanske med undantag av ”Bore”, som kom en smula på sladden.

Resultat: 1) Rolf, Harry Angelöv, Visby, 4,34,4, 100 kr. och A.-B. Carl Degermans hederspris, 2) Valle, Torsten Johansson, Levede, 4,54,8, 60 kr.
och minnesbägare, 3) Max, Sture Mårtensson, Hemse, 4,56,6, 40 kr. och minnesbägare, 4) Primula, Otto Hansson, Rosendal, 20 kr. och minnesbägare, 4,57,8, 5) Filip, Josef Dahlström, Visby, 5,03,2, 10 kr. och minnesbägare, 6) Diamon, Klas Jakobsson, Visby, 5,16,2, 7) Böre, K. Olofsson, Rone.

Hotande olyckstillbud.
Löpning II, kallad Thyralöpning, gick också 2,000 meter, och rätt att starta hade varmblodiga hästar, födda på Gotland och fallna efter godkänd varmblodig hingst. Tillägg gjordes med 25 meter för varje vunna 50 kr., bantränade hästar därutöver 150 kr. Bestämmelsen åsamkade Dilla tillägg på 200 meter samt Hitler på 50 meter.
Primula, somi första loppet visat en begynnande nervositet, blev här före starten alltmera orolig och stegrade sig slutligen, så att både häst och sulky gick över ända. Tillbudet såg ganska otäckt ut, men både häst och körsven — ägaren själv — undkommo oskadade, medan däremot sulkyn blev obrukbar. Ekipaget kunde därför inte ställa upp.
Sedan fältet kommit igång dominerades loppet fullständigt av Dilla, som när domaretribunen passerades första gången hunnit upp till fjärde plats, på andra varvet gick upp i täten och slutligen segrade med bred marginal. Även Hitler gjorde ett mycket gott lopp och fick en hedersam andraplacering. Dillas trav var något av det vackraste man kan få se i den vägen, och hon skulle säkert göra sig i hårdare konkurrens.

Resultat: 1) Dilla, John Björkquist, Visby, 4,23,6, 200 kr. och Varmblodiga hästavelsföreningens hederspris, 2) Hitler, Otto Hanson, Rosendal, 4,35,1, 120 kr. och minnesbägare, 3) Filip, Josef Dahlström, Visby, 4,46,1, 60 kr, och minnesbägare, 4) Diana, Arne Molin, Dune, 4,51,0, 40 kr. och minnesbägare, 5) Velly, Sture Mårtensson, Hemse, 5,36,3.

Så var det russens tur att mäta sina krafter i ett tusenmeterslopp, i vilket tillägg med 25 meter gjordes för varje vunna 35 kr. Här var säkert Dolla hållen som favorit och segrare, men nerverna sveko, och den kvinnliga körsvennen kunde inte få det lilla svarta russet, som även hadeett tillägg på 25 meter att ta upp, att löpa jämt. Här förekom också tävlingens enda diskvalificering, i det att Rebecka, som annars låg först i mål, ströks på grund av orent trav och galopp över mållinjen. Domarna voro enhälligt av den uppfattningen, att körsvennen inte gjort något för att hindra hästen att galoppera, och det är ju inte meningen med en travtävling.

Resultat: 1) Frigga, Olof Jacobsson, Stjärnarve, 2,53,3, 80 kr. och russavelsföreningens hederspris, 2) Jonas, B. Ljunggren, Visby, 2,56,9, 60 kr. och minnesbägare, 3) Dollman, Malkus Andersson, Stjärnarve, 3,20,0, 30 kr. och minnesbägare, 4) Dolla, samme ägare, 3,25,8, 20 kr. och minnesbägare, 5) Botajr, hushållningssällskapet, 3,39,0, 10 kr. och minnesbägare.

Gotlandslöpningen den mest spännande.
Gotlandslöpning som det fjärde och sista loppet kallats blev som väntat det mest spännande och skulle säkert ha skapat god omsättning på en eventuell totalisator. Det gick 2,000 meter, var öppet för alla hästar och hade ett meetingstillägg på 25 meter för varje vunna 50 kr. Dilla skulle här enligt bestämmelserna ha ett tillägg på 300 meter, men domarna tyckte, att hon var så markerat överlägsen i sitt första lopp, att hon gott kunde ge sina konkurrenter ytterligare 100 meter. Det gick också körsvennen med på — han lovade, att Dilla skulle få sträcka ut ordentligt och det gjorde hon också, så att det var en fröjd att skåda. En överlagsen seger blev belöningen. Bland övriga startande hade Filip, Bella och Valle tillägg på 25 meter, Rolf på 50 och Hitler på 100 meter. Den sistnämnda blev tvåa — också det en god prestation. Starten gick jämt och bra för samtliga, och efter första varvet ledde Max med Timur på andra plats, medan Hitler låg som sexa mitt i fältet och Dilla på tionde plats. Den sistnämnda hade sålunda redan inhämtat det långa försprånget och gått om två konkurrenter. När domartribunen för andra gången passerades hade Rolf intagit tätplatsen, Max låg tvåa, Hitler trea och Dilla fyra. På sista varvet gick Dilla definitivt förbi resten av fältet och vann en bejublad seger.

Resultat: 1) Dilla, 4,51,5 200 kr. och Gotlands järnhandels hederspris, 2) Hitler 5,08,6, 100 kr. och minnesbägare, 3) Rolf 5,09,3, 75 kr. och minnesbägare, 4) Max, 5,14,2, 40 kr. och minnesbägare, 5) Timur, Olgert Booberg, Sanda; 5,18,4, 20 kr. och minnesbägare, 6) Valle, 7) Filip, 8) Bella, Karl Olofsson, Autsarve, 9) Diamon, 10) Diana, 11) Dagmar I, Olof Jacobsson, Stjärnarve, 12 Boge.

Sedan tävlingarna sålunda avslutats, samlades man kring domaretribunen för prisutdelning, som förrättades av generalskan Törngren. Det blev givetvis fanfarer och applåder för pristagarna, för vilka slutligen även ett fyrfaldigt leve utbringades. Travsällskapet kan inregistrera ännu en lyckad tävlingsdag man får hoppas att nästa snart kommer.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Kommunalfullmäktigevalet i Rone

kommer att förrättas med gemensam lista för samtliga partier, varvid antalet representanter för de olika partierna skall bestämmas av partiernas röstetal vid 1936 års riksdagsval. Detta innebär, att av de tjugo mandaten . bondeförbundet får 8, folkpartiet 6, arbetarepartiet 5 och högern.
Partibeteckningen blir – ”Rone samlingslista”.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165