Dödsfall Carl Fredrik Säve

Att Professorn i Nordiska språk och Föreståndaren för mynt- och fornsamlingen vid Upsala universitet, Riddaren af Nordstjerneorden Herr Doktor Carl Fredrik Säve, född i Roma å Gotland den 22 Oktober 1812, stilla afled i Upsala den 27 Mars 1876, djupt sörjd och saknad af maka, två barn samt talrika anhöriga, vänner och lärjungar, varder härmed tillkännagifvet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 April 1876
N:r 27

Karl Säve död.

Karl Fredrik Säve, yngste sonen till teologie lektorn vid Visby gymnasium och kyrkoherden i Roma Per Hieronymus Säve i dennes andra gifte, föddes i Roma prestgård år 1812; kom i Visby skola, 1821 och på Visby gymnasium 1827; student i Upsala 1830; med. fil. kand. 1833; underläkare vid garnisonssjukhuset i Stockholm 1834; Vitterhets, Historie- och Antiquitets akademiens stipendiat 1845; lärare i svenska språket vid realgymnasium och lyceum i Upsala 1844, 45; fil. doktor 1848; docent i fornnordiska språk vid Upsala universitet 1849; förordnades att offentligen föreläsa i historia litteraria och arkeologi under vår- och höstterminerna 1851 samt hela läsåret 1854, 55, äfvensom att 1857—59 föreläsa, tentera och examinera i samma ämnen; föreståndare för nämda universitets myntoch medalj-kabinett samt historiskaetnografiska samlingarna 1857; professor i nordiska språken vid samma universitet 1859, den förste som innehaft denna plats; riddare af Nordstjerneorden 1866. Blef dessutom ledamot af den Danske Historiske Forening 1843, af Svenska fornskriftsällskapet 1844, af det Nordiske Litteratursamfund 1848, af Finska Litteratursällskapet 1851, af Nordiske Oldskrift-Selskabet i Kjöbenhavn 1852, af Samfundet til den Danske Litteraturs Fremme 1853, korresponderande ledamot af Vitterhets-, Historie- och Antiquitetsakademien 1859 och dess arbetande ledamot 1862, äfvensom af Vetenskaps-Societeten i Upsala 1865.
Hans ständiga sjuklighet gjorde ett omslag i lefnadsbana nödvändigt. Läkare-vetenskapen utbyttes mot studiet af de nordiska språkenj hvarför, han företog — flera forskningsresor i rikets vigtigaste språkorter, såsom åren 1843, 4) och 50 i Dalarne, 1844, 48, 54 och 65 på Gotland, 1850 och 51 i Helsingland och 1856 i Upland, äfvensom 1865 på Bornholm, der, i sällskap med professor G. Stepbens, öns runstenar uppletades och granskades sysselsatte sig 1855 med studiet afiestsvenskan gjorde 1835 och 57 resor i Finland, vistades 1852—53 i Köpenhamn, der fornnordiskan studerades under professor N. M. Petersen och forn-engelskan under prof. Stephens, äfvensom två månader i Kristiania, hvarefter en färd gjordes genom Gudbrandsdalens fjelltrakter; deltog, såsom styrelseledamot, i Studenttåget till Lund och Köpenlamn 1845; bevistade nordiska rättskrifningsmötet i Stockholm 1869 och internationella arkeologiska kongressens möte samma år i Köpenhamn erhöll 1842 svenska akademiens mindre pris för en skrift, ”Vikingens Dråpa” och likaså för tvänne år 1854 utgifna akademiska afhandlingar; bland hans många tryckta skrifter anteckna vi endast ”Bemærkninger over öen Gotland … og Sproget” 1834, ”Om Gotlands äldsta Fornlemningar”, Alskogsstenarne på Gotland” 1852, Gutniska Urkunder: Guta Lag, Guta Saga och Gotlands Run inskrifter,” akademisk afhandling för professuren i nordiska språk 1859.
— Död i lunginflammation 27 Mars 1876.
Säve ådagalade allt från barndomen den förståndets skärpa och redighet i tanken, att han med största lätthet ur boken inhämtade hvad ämne söm helst. Men, till helsan svag redan i yngre år, blef sjukdomen allt för snart hans lifs nästan ständige följeslage eller mer och mindre under två och fyrtio år! Så kom han att mest i all sin tid ”ligga vid akademien.” En plågsam sjuklighet blef der hans andes stränga uppfostrarinna, då hans enda tillgång var hans själskraft och hans enda nöje boken, hvarigenom han redan på sjukbädden vardt en i mycket beläst student. Då likväl hans bräcklighet fortfor och det blef honom omöjligt att fortsätta på den först beträdda läkarevägen, måste han välja ett annat lefnadsmål (det han förr aldrig tänkt på), som snart blef nordisk språkforskning, i hvilket nya studium han, utan någon läromästare, med ovanlig
kraft arbetade sig in — på sjuksängen: han led derunder ständigt och mycket, man kan säga födslosmärtorna för det fosterländska språkstudiet i Sverige, men han led som en man och vann omsider sitt mål. I sitt sträfvande afdraförst uppmuntrad af den lärde dansken C. Molbech och sedan af akademikansleren kronprins Karl samt snart understödd af de i Odinslund samlade studenternas fattade beslut och deras derpå inför regeringen uttryckta underdåniga framställning om att omsider få en lärare i fäderneslandets tungomål, lyckades det honom, att, efter många undersamma händelsernas vexlingar och långa strider, grunda den nordiska professuren vid Upsala högskola; och han medhann också, allt oaktadt, att, såsom förste innehafvaren al den nya lärostolen, både försäkra sakens anseende och framtid samt efter sig lemna flera i ämnet utmärkta lärjungar: detta är hans oförgätliga förtjenst och ära, hvarför ock hans minne städse skall aktas och välsignas.
Professor Säve var sedan år 1866 gilt med Ottilia Rosina Johanna Schenson, dotter till akademiekamreraren i Upsala J. Schenson, och efterlemnar vid sin död tvänne späda barn, en son och en dotter.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 April 1876
N:r 26

Sparbankerna.

Länsstyrelsen har förordnat läroverksadjunkten fil. lic. N. Johansson att under år 1923 vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda sparbankers förvaltning, nämligen Sällskapet D. B. V:s sparbank, Hejnums pastorats sparbank. Allmänna sparbanken för Gotland, Ardre sockens sparbank, Tingstäde sparbank, Alskogs sockens sparbank, Lärbro sparbank, Hemse sparbank, Bunge sockens sparbank, Rone sockens sparbank samt Hangvars och Halls socknars sparbank. Samtidigt har vice auditören Richard Laurin i Visby förordnats att vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda spar bankers förvaltning, nämligen Eskelhems sparbank, Vamlingbo pastorats sparbank, Hogräns sparbank, Kräklingbo sparbank, Klinte sparbank, Östergarns sparbank, Sanda sparbank, Dalhems sparbank, Garda sparbank, Roma sparbank, Fardhems pastorats sparbank, Lau sparbank, Fardhems sockens sparbank, Närs sparbank, Havdhems sockens sparbank och Burs pastorats sparbank.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Revisionen av järnvägsbolagens räkenskaper.

Till revisor å statens vägnar vid granskningen av Gotlands järnvägsaktiebolags, Klintehamn— Roma järnvägsaktiebolags och Slite—Roma järnvägsaktiebolags räkenskaper och förvaltning för år 1932 föreslår länsstyrelsen i Visby hos k. m:t v. auditören Richard Laurin. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Till poststationsföreståndare

i Roma är i ledigheten efter skolläraren C. A. Vessman, hvilken afsagt sig befattningen, af generalpoststyrelsen antagen snickaren L. E. Hammarström.

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 Februari 1876
N:r 14

Sockerbolagets taxering i Roma höjes?

Roma kommun fullöljer hos regeringsrätten sina av kammarrätten
ogillade besvär över, att mellankommunala prövningsnämnden bestämt Svenska sockerfabriksaktiebolagets bevillningstaxering år 1929 i socknen till 3,700 kr:s beskattningsbar inkomst av rörelse, Prövningsnämnden hade därvid tilldelat kommunen fem procent av inkomsten från bolagets i Björke och Roma socknar belägna anläggning. Den egentliga fabriken ligger i förstnämnda socken, medan kontorsbyggnader och vattenuppfordringsverk befinna sig i Roma socken.
Enligt kommunens mening bör enbart den omständigheten, att huvudkontoret är beläget i socknen, föranleda till, att mer än fem procent upptages till beskattning i socknen. Prövningsnämnden synes vidare ej ha tagit hänsyn till, att de vidlyftiga vattenuppfordringsanläggningarna äro belägna i Roma socken. Enligt kommunalskattelagen skall som grund för inkomstfördelningen hänsyn tagas till inom varje kommun tillverkade varors värde, omsättningens storlek eller där sysselsatta arbetare. Då tillverkningens eller omsättningens värde givet ej kan uppdelas av samma anläggning, fram står den sista fördelningsgrunden, antalet arbetare, gom den enda användbara, och med tillämpning därav, skulle 3/4 av inkomsten eller 55,515 kr. beskattas i Roma socken. Anses procentuell fördelning likväl böra tillämpas, bör minst 20 proc. av inkomsten beskattas i Roma. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Konkursauktion i Stenkyrka.

Fredagen 16 dec. kl. 10 f. m. ????ar förvaltaren i löjtnanten C. O. Petterssons Smiss urarvakonkurs genom offentlig auktion försälja allt konkursboets yttre lösöre, varav nämnes:
Kreatur: 3 st. hästar, därav ett varmblodigt sto premierat, en unghäst, 3 kor, 2 kvigor, en kalv, (Besättningen intörd i kontrollförening). 2 grissuggor, 6 grisar, c:a 40 höns. Redskap: lastvagn, lastdragare, mjölkvagn, arbetsvagn, 2 par arbetskälkar, kälkrack, slåttermaskin, hästräfsa, cambridgevält, 2 kultivatorer, 60 pinn harv, skumplog, 2 vändplogar, 2 spetsplogar, sättare, foderhäckar, vattenbing med vagn, betfrösåningsmaskin, rovskärare, såningsmaskin, hälften i självbindare, potatisupptagare och gödselspridare, sädesblandare, vindmaskin, decimalvåg med vikter, arbetsselar, lättra sele, bjällerremmar. Diverse såsom mjölkflaskor, sil, hyvelbänk, snickareverktyg, div. handredskap, träfat, äggkläckningsmaskin, mangel. Spannmål: vete, råg, korn, blandsäd, potatis, foderbetor, hö och halm. Inre: 2 divansoffor, 1 schäslong, 2 stoppade fåtöljer, 6 d:o stolar, mat-, spel- och div. andra bord, väggspegel, skänk, chiffonier, bokskåp, skrivbord med stol, sängar, stolar, lavoar, taklampor, väggur, blombord, mattor, vävstol, tavlor, linne, sängkläder, porslin och glas, div. husgeråd, 2 duss. matskedar av silver, d:o teskedar, silverpokaler, div. nysilver och nickel, kikare, dubtelbössa, galongsgevär, div. böcker m. m. m. m.
Kl. 12 m. utbjudes lägenheten Smitts 1 8 om 3,613 hektar jord huvudsakligen insådd i vall. Å lägenheten finnes uppförd manbyggnad innehållande 2 rum. Villkoren vid auktionen.
För annans räkning säljes ett dräktigt ardennersto, premierat med AB. (mor till hingsten n:o 4952) ett kraftigt ardennerhingstföl, större hackelsemaskin. Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 augusti 1933 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma är till fullo betald.
Roma i december 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289

Fick foten avklippt av loket.

Kl. 10,15 i går afton inträffade en beklaglig olyckshändelse i Roma, varvid 60-årige extra banvakten Axel Öhman från Vänge fick högra foten avklippt av ett lok. Öhman, som, under kampanjen tjänstgör vid sockerfabriken som växelkarl, skulle hoppa upp på fotsteget till loket, då det på ett sidospår var på väg till fabriken. Han råkade emellertid av någon anledning slinta och fick foten under ptt av lokhjulen, som på ett ögonblick hade skilt foten från benet. Det hela var en ren olyckshändelse. Öhman var en van växlare, gom under cirka ett 10-tal år i denna befattning tjänstgjort vid sockerfabriken under kampanjerna. Den skadade, som var vid sans, forslades så fort sig göra lät till lasarettet i den eftertelefonerar de ambulansbilen, som snabbt hade kommit till platsen. På vår förfrågan meddelades från lasarettet idag, att benet måste amputeras strax under knäet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Kronoskatten.

För uppbärande af nästlidne års kronoutskylder inom Norra fögderiet äro följande tider och ställen bestämda:
1876 Februari den 10 kl. 3 e. m. med Visby norra socken hos landtbrukaren Ljungberg vid Hästnäs.
d. 11 kl. 10 f. m. med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards.
d. 12 kl. 10 f. m. med Fohle och Veskinde pastorater vid Stenstugu.
d. 14 kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorater vid Guthe.
d. 15 kl. 10 f. m. med. Martebo och Stenkyrka pastorater i Tingstäde sockenstuga.
d. 16 kl. 10 f. m. med Hangvar pastorat i handlanden Vestbergs lokal vid Kappelshamn.
d. 17 kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat vid Norrgårda.
d. 18 kl. 10 t. m, med Fårö pastorat å forna värdshuset vid Fårösund,
d. 19 kl. 10 f. m. med Rute pastorat dersammastädes.
d. 21 kl. 10 f. m. med Othem pastorat hos värdsbusidkaren Andersson å Slite.
d. 22 kl. 10 f. m. med Hörsne och Gothem pastorater vid Magnuse.
d. 23 kl. 10 f. m. med Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie.
d. 29 kl. 10 f. m. med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarfve i Dalhem.
Mars d. 1 kl. 10 f. m. med; Vänge pastorat dersammastädes,
d. 2 kl. 10 f. m- med Östergarn pastorat vid Kräklings.
d. 3 kl. 10:f. m. med Kräklingho pastorat å samma ställe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Bötfäld domare.

På åtal af advokatfiskalen T. A. Billbergh har vice häradshöfdingen i Gotlands norra domsaga A. L. von Strussenfelt blifvit af Svea hofrätt dömd att för tjenstefel vid syn af Roma klosters kungsgård — då han af arrendatorn uppburit 87 kr., hvartill han icke egt rättighet, emedan denna åtgärd icke var af offentlig myndighet eller för kronans räkning äskad — böta 150 kr. samt att återgälda uppburna 87 kr. jemte lösen för hofrättens utslag.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 11 December 1875.
N:r 98.