Stor lösöreauktion

å Stenstu gård i Björke TORSDAGEN DEN 22 APRIL kl. 10 f. m. varvid på grund av egendomens försäljning, avyttras alla maskiner, redskap, kreatur, hö, halm och spannmål m. m.
Anstånd till den 1 dec. 1937. Utförlig annons om fredag.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83

Landsbygden. Roma.

ROMA, 12 april.
Mellersta Gotlands kretsoge av I. O. G. T. höll i går årsmöte i Roma godtemplarlokal. Tillslutningen var god, alla till kretsen hörande loger voro representerade. Mötet öppnades av kretstemplare Th . Vahlbäck, varefter års- och revisionsberättelserna föredrogos. Av dessa framgick det att arbetet gått framåt. Sedan en del rapporter avlämnats, företogs val, varvid styrelsen med ett par undantag omvaldes. Nästa kretsmöte skall hållas i Östergarn.
På kvällen hade kretslogen anordnat ett samkvämsmöte, till vilket allmänheten i stor utsträckning infunnit sig. För programmet svarade avd. 144 Gnistan av. S. G. U. Redaktör Bertil Kahlström höll ett kort men innehållsrikt anförande om nykterhetsrörelsens mål och strävanden, en talkör uppträdde och en teaterpjäs ”Napoleon på galejan” uppfördes. Vidare utfördes vacker musik. Allt mottaget med varmt bifall.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82

Auktion i Ganthem.

ONSDAGEN DEN 14 APRIL kl. 11 f. m. låter ERNST JOHANSON, Båtels, till följe fastighetens försäljning och avflyttning från orm genom offentlig auktion försälja: 2 st. unga reaktionsfria mjölkko’ 1 kalv, gödsvin, 60 st. höns. Redskap: kälkrack, arbetskälkar, dragkä:e, tippkärra, våg med vikter, 2 st. betfrösåningsmaskiner, skjuthacka, kraturssax, häcksax, transportflaskor, slipsten, sil och spannar, tjuder, hallredskap av olika slag, ämnesvirke, kycklingburar och nät, sparkstöttig, 250 st. 2″ rör, regnmätare. Inre, såsom: Cedergrens orgel, ny, sängr, soffor, byråer, mat-, spel- och skrivbord, fot-, tak- och andra lampor, vestol med tillbehör, mek. mangel, spinnrock, nystlar, drickskärl, köttia, laggkärl, 60 lit. glasflaska, press, trädgårdsmöbler, flagga m. m., m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 november 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Stor möbelauktion i Slite.

LÖRDAGEN DEN 17 APRIL kl. 11 f. m. kommer genom offentlig auktion hos BERGGRENS att försäljas en del bättre möbler, varav nämnes: Matrumsmöbler i ek och björk, bord, stolar, fåtöljer, linneskåp, bufMer, bokskåp, bokhyllor, skrivbord, skrivstolar, sängar, soffor, ottoman, oval spegel, lavoarer, toilett- och andra byråer, nattduksbord, mangel, kopparkärl, rullgardiner m. m., m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförkhåll till den 1 okt. 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Hästpremieringarna.

Lantbruksstyrelsen har bestämt att hästpremieringsförrättningarna i sommar inom Gotlands län skola försiggå på följande uppvisningsplatser, nämligen Visby, Tingstäde, Roma, Sanda, Kräklingbo, Hemse, Eksta, Lau, Burgsvik och Gerums Korsgata.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Extra inryckning på Visborgs slätt nästa sommar.

Stor samlingsfärd planeras av gamla I 27-are.
Det har hållits årsmöte i Gotlandsinfanteristernas kamratförenings Stockholms-krets. Ett stort antal f. d. beväringar och ”stammare” av högre och lägre grader hade mött upp på Piperska Muren och tillbragte under kapten Einar Råbergs presidium en trevlig afton, som påtagligt präglades av samhörighet och god gotländsk försvarsanda. Denna frammanades spontant då kapten Råberg i kåseriets form och med kartans hjälp gav en skildring av den gotländska vintermanöver, som den 22 och 23 sistlidna mars ägde ruin i försvarsområdet mellan Roma och Östergarn under ledning av militärbefälhavaren på Gotland överste Törngren. Det var både intressanta och roliga glimtar han gav från gotländskt ”motoriserat” militärliv av i dag — de forna beväringsmännen erinrades livligt om egna mer strapatsrika fotvandringar på ön.
Förre regementschefen överste Thuresson, som jämte riksdagsmannen redaktör Gust. Svedman var hedersgäst vid mötet, frambar tack för den lilla manöverskildringen och talade vid supén för kamratföreningen och sammanhållningen inom denna. De närvarande mottogo med begeistring förslaget att till nästa år göra stor samlingsfärd till Gotland. Särskilt togs fasta på att de årsklasser, som gjorde värnplikten åren 1911-13, skulle ”mobiliseras” till frivillig inryckning på Visborgs slätt och där fira 25- årsminnet och uppliva gamla minnen från sina vapenår vid regementet, som 1 juli i år återuppstår i sin forna glans.
Vid nachspielet berättade ”Svix” roliga beväringsminnen från den romantiska tiden före sekelskiftet. Han och löjtnant Carl Alyhr voro de äldsta närvarande. Den sistnämda, som härom dagen fyllde 75 år, blev hjärtligt hyllad, bl. a. av en värnpliktig av årgång 1910, som livligt erinrade sig sångargemenskap med och permissionslappar av f. d. fanjunkaren, som var en av många beväringsgenerationer känd och uppskattad sångledare vid regementet. Vid samkvämet underhöll en 1912:a, optiker Otto Åhlström, med Benmans-sång till luta och skådespelaren Hartvig Fock bidrog ävenledes till en god och glad stämning.
Till ordförande i Stockholms-kretsen återvaldes kapten Råberg, och övriga styrelseledamöter blevo bankdir. O. Rengstrand, grosshandl. T. Söderström, kassör Carl G. Wirström och ombudsman Nils G. Olsson, den sistnämde föreningens nitiske sekreterare. Suppleanter blevo löjtn. J. Söderberg, fabrikör E. Egelin och faktor G. Fjellander.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79

Landsbygden. Roma.

ROMA, 8 april.
Roma distrikt av Gotlands Konsum hade igår sitt distriktsmöte, under ordförandeskap av John Hansson.
Förvaltningsrådets, styrelsens och revisorernas berättelser genomgingos och lades med godkännande till handlingarna.
Till medlemsråd valdes: Gerda Levander, Henning Olsson, Sture Lindgren och John Hansson. Suppleanter Nils Pettersson, Emil Pettersson och Gunnar Lind. Fullmäktige Gerda Levander och Hugo Jakobsson.
Efter förhandlingarna bjöds medlemmarna på kaffe. Assistent Arvid Cederqvist, Stockholm höll därefter ett föredrag i vilket lämnades en intressant orientering om begreppet demokrati, medlemskapet i ett demokratiskt skött företag belystes ur den synpunkten, vad det gav medlemmarna i bestämmanderätt. Men talaren påpekade även vad som fordrades av ett medlemsskap i en dylik organisation där särskilt nödvändigheten av en upplyst medlemskrets som alltid var villig att på bästa sätt sköta de uppdrag som ett alla medlemmars förtroende ålägger de valda inom olika organ. Föredraget som åhördes med spänt intresse avtackade med applåder.
Musik utfördes av herr Nathan Nilsson, vilket livligt uppskattades.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79

Meddelande från Andelsslakteriet.

Överenskommelse har träffats med Gotlands resp. Klintehamn-Roma järnväg om transporter medelst lastbil för uppsamling av djur, som skola levereras till Slakteriet. Dessa transporter, som komma att taga sin början om några veckor, beröra dels Eke, Alva, Havdhem, Fardhem, Linde och Lojsta socknar, dels även Hejde och Väte socknar. Avgifter för uppsamlingstransporterna behöva icke erläggas till bilföraren utan komma att uttagas av Andelsslakteriet vid likviden för redovisning till järnvägen. Avgifterna, som äro låga, kungöras samtidigt med ktingörandet av turlistan för bilarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Arrendeauktion i Fardhem.

TISDAGEN DEN 13 APRIL kl. 1 e. m. låta Villy Larssons, Gardarve, sterbhusdelägare genom offentlig auktion utbjuda fastigheten om c:a 30 trå. åker jämte hagmark på arrende för en tid av 5 år.
Villkoren vid auktionen. Utbud i mindre lotter och i helhet.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Fastighets- o. lösöreauktion i Väte.

MÅNDAGEN DEN 12 APRIL kl. 1 e. m. låta dödsbodelägarna efter J. P. Larsson, Isome, genom offentlig auktion försälja dödsboets fastigheter och lösegendom, varav nämnas: Möbler såsom byråer, dambyrå, antik byrå, d:o spegel, stolar, bord, skänkar, sängar, soffa, gungstol, kistor, väggur, porslin och glas. Snickarebänk och d:o verktyg m. m.
Kl. 2 e. m. utbjudes fastigheterna 9/200 mtl. Isome, 1/128 mtl. Rovalds, 1/128 mtl. Isome samt för annans räkning 11/144 mtl. Myra i Mästerby om c:a 15 tnl. skogsmark samt 4 tnl. åker. Villkoren vid utropet. Fastigheterna visas före auktionen efter tillsägelse vid Theodor Petterssons, Sigsarve, Viklau. Tel. Bjärges 15 b.
Å lösegendomen betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 okt. 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77