Idrott och sport.

Gotländska fotbollsserierna.
Tabellerna för höstomgången.

Sedan våra gotländska fotbollserier avslutat höstomgången ha tabellerna följande utseende enligt fotbollförbundets statistik. Enda överraskningen är A. 7, som nu på hösten förfogat över ett utmärkt lag; samtliga matcher ha vunnits. I övrigt äro resultaten de väntade.

Div. I.
spv.oa.f.v.—f. målp.
A. 7:s I. F.440013—38
Visby420213—64
A. I. K.420210—74
Gute41036—122
Västkinde41033—183
Div. II.
A. I. K. B320116—124
Visby B320110—124
Slite310211—92
Rute31029—132
Div. III norra.
Bro421116—105
Stenkyrka421111—105
Othem420216—144
Rute B420213—134
Västkinde B41036—152
Div. III södra.
Roma430115—76
Hemse43017—56
Ljugarn43018—66
Hablingbo41034—42
Rone40045—170

Gotlands Motorcykelklubbs hastighetstävlan
å jordbana äger som förut nämts rum på artillerikårens idrottsplats söndagen den 23 dennes och är öppen endast för motorcyklar. Starten kommer att rum kl. 2 e. m. och sker i heat om två tävlande, och mållinjen är på samma plats varifrån den tävlande startat. Banans längd blir 400 m. och skall för alla klasser köras tio varv. De tävlande komma att indelas i. fem klasser. I bestämmelserna för tävlingen angives vidare, att störthjälm är obligatorisk och tilhandahålles av tävlingsledningen, som består av hrr G. Falck, tävlingsledare, J. Sandelin, H. Gustafson, H. Beckman, H. Pettersson, K. A. Johansson och N. Larsson. Prisdomare äro ingeniörerna H. Pöpke och J. D. Driessen samt fabrikör J. E. Siltberg.
Anmälningstiden utgår den 17 dennes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Sockerbetor på myr.

Lyckade försök vid sockertabriken i Roma.
Vid Roma sockerfabrik ha under de två senaste åren gjorts synnerligen intressanta försök med odling av sockerbetor på myrmark. Sådan odling har hittills saknat aktualitet här på Gotland, ända sedan sockerbetsodlingens allra första år. Då förekom det, att en del jordbrukare levererade sockerbetor även från myrjordar, men detta förhindrades inom kort genom ett stadgande i odlingeskontakter med fabriken, i vilket stipulerades, att »Sockerbetor odlade på myrjord mottagas ej». Anledningen ul denna åtgärd från fabriksledenindens sida lär ha var den omständigheten, att myrbetorna visserligen orhöllo en synnerligen stor volym, men sockerhalten var så mycket mera anspråkslös.
De försök, som nu igångsatts vid fabriken i Roma å bolagets egna myrmarker, synas emellertid visa, att odling av sockerbetor på myr icke är så olämpligt, som man förut ansett vara fallet. En medarbetare i Gotlands Allehanda har haft nöjet att med disponent R. Harksen som ciceron beskåda fabrikens försöksfält, som är beläget alldeles intill bangården i Roma. Och det var verkligen ett nöje. Ty ett betfält i sådan växtkraft finner man knappast någonstädes å fastmarksjord och detta vad beträffar såväl blastens frodighet som själva betornas storlek.
Disponent Harksen meddelar, att av årets försöksfält, som omfattar omkring 5 tunnland, halva arealen är nyodling för året, medan den andra hälften bar betor även förlidet år. Fältet har förut legat gom betesmark. Till nästa år förberedes betfältets utvidgning med ytterligare 5 tunnland. På denna ryd areal pågå nu dräneringsarbeten med utläggande av täckdiken, ty det är nu en förutsättning för betodling på myrmark, att jorden är ordentligt dränerad, framhåller disponenten.
En annan förutsättning är en förståndig gödsling. Den rätta sammansättningen av gödningsgivorna har varit föremål för försök, särskilt under förra året, då parcallar med olika gödningsblandningar utlägts. Försöken voro ganska intressanta och man kom genom desamma fram till den slutsatsen, att superfosfaten hade den största verkan vå växtkraften, medan reaktionen för Kali var mindre framträdande. Detta är ju tacknämligt ur den synpunkten, att superfosfaten är vårt billigaste slag av konstgödning. I årets försökafalt har man också använt en gödsling av 600 kg. superfosfat och 300 kg. kali pr hektar. Samtidigt ha i försöksfältet i år inlagts ogödslade parceller, vilka klart åskådliggöra gödslingens nödvändighet. Ty i dessa ogödslade parceller äro betorna synnerligen misslyckade med en krans av blast, som kryper längs marken, och oansenliga rötter.
Återstår sedan frågan, hur sockerhalten ställer sig. I detta avseende meddelade disponent Harksen, att årets försök giva vid handen att möjlighet förefinnes att ur en myrbeta utvinna ungefär samma sockermängd som ur en fastmarksbeta. Sockerhalten är visserligen lägre i den förstnämda, men samtidigt är myrbetans vikt vanligen större, varigenom skillnaden i sockerhalt utjämnas. Huruvida myrbetan förmår upptaga konkurrensen med fastmarksbetan vad beträffar pr har producerad sockermängd är ett av de spörsmål, som de pågående försöken avse att klarlägge.
Dessa av sockerfabriken i stor skala anlagda försöksodlingar, vilka ännu befinna sig helt på experimentets stadium, kunna givetvis bliva av stor betydelse, om man tar i betraktande de vidsträckta områden av odlad och odlingsbar myrmark, varpå Gotland är så rikt, För mången lantbrukare kan det därför säkerligen vara av stort intresse — om också t. v. endast teoretiskt — att ägna fabrikens odling vid Roma järnvägsstation ett studium.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Läkemedelsförråd i Roma?

Innehavaren av apoteket i Slite apotekaren Niklas Sandström anhåller hog medicinalstyrelsen om till stånd att inrätta det planerade läkemedelsförrådet i Roma (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237

Landsbygden. Roma.

ROMA, 4 okt.
Hogräns missionsdistrikt höll förliden söndag sitt höstmöte i missionshuset härstädes under medverkan av handlanden Karl Haverman från Sanda och pastor Carl Nyström Hogrän, m. fl. Publiken var relativt talrik.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Exekutiv avktion.

Genom exekutiv auktion, som förrättas här å landskansliet tisdagen den 25 oktober 1932 klockan 1 e. m. kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas den Sigfrid Andersson tillhöriga fastigheten 11/512 mantal Snovalds 15 i Roma socken.
Fastigheten är belägen omkring 300 meter söder om bygdevägen Akebäck—Vall och gränsar i väster mot Valls socken. Den är obebyggd och omfattar i areal 5.9510 hektar.
Av arealen hava omkring 35 ar odlats och brukats såsom åker, men ligga nu i vanhävd. Resten utgöres av skog- och betesmark med skog utöver husbehov.
Fastigheten har saluvärderats till 500 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheten häftar, eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 5 september 1932.
A. E. Rodhe.
O. G. Ihrfors.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Hösttingets andra sammanträde, Ordf. förste notarie G. Karlbrink och assessor G, Beling).
Nio cyklister voro instämda för att de saknat tänd lykta på sina fordon. Det blev en tia i böter per man. Lika mycket bötade fyra andra cyklister, som hafs en passagerare på ramen.

För fylleri fick en person böta 15 kr.

Två stycken herrar från Lärbro hade på en basar uppträtt berusade samt ställt till allmän förargelse genom sitt uppförande. De fingo punga ut med vardera 40 riksdaler.

På ett föredrag i Katthammarsvik den 18 september hade bland annat infunnit sig fyra fiskare från östergarn. Föredraget, som hölls på missionshuset, handlade om Ost-Turkestan, ett ämne, som i synnerhet en av dö fyra ansåg sig behärska betydligt bättre än föredragshållaren själv. Av den anledningen gjorde omförmälde herre små inpass under föredragets lopp och lovade bl. a. föredragshållaren stryk, emedan han ljög. Till slut lyckades man få ut vem derbörande från lokalen, men väl utanför började svaranden skrika och skräna, att han ville »ha tag i predikanten. Svaranden förklarade nämligen, att han själv varit i Ost-Turkestan och mycket välte »att predikanten ljög,». I allt detta understöddes han livligt av sina kamrater, som naturligtvis enbart beundrade en så mäkta vittberest och kunnig man. Kvartetten erkände nu allt vad som lades den till last och domen lydde på 40 kronors böter för tre av de tilltalade och 65 kr. för en.

För förseelse mot motorfordonsförordningen stod en chaufför från Visborgs slätt tilltalad. hade framfört lastbil som saknade nödiga skyltar om maximilast m. m. Även ägaren av bilen var instämd för samma förseelse. Svarandena erkände endast delvis, varför målet på åklagarens begäran uppsköts till nästa sammanträde.

För stöld av en primuslykta värd 20 kr. stod en ladugårdsförman tilltalad. Tillgrepet hade skett, då svaranden flyttat från en föregående anställning. Han påstod nu, att han blivit illa behandlad och bland annat icke fått ut sin lön ordentligt. När han sedan flyttät hade lyktan kommit med i packningen och sedan hade svar. skämts för att ämna den tillbaka. Åklagaren ansåg att svarandens version av ändelseförloppet var uppdiktad. Svar, hade nämligen under utredningen kommit med tre, fyra historier, som alla vore olika Svaranden anhöll om lindrig) dom och ansåg sig redan tillräckligt straffad genom allt obehag han haft. Målet förekommer åter den 31 oktober.

För misshandel av sina svärföräldrar vid två olika tillfällen hade en skomakare åtalats. Den 25 september 1930 hade svar., som då bodde hos svärlöräldrarna, kommit hem berusad och i det han ropat »Jag skall mörda dig gubbdj.. hade han försökt att misshandla svärfadern, som dock lyckats undkomma. I trappan hade svar. sedan mött svärmodern, som till svar på något yttrande fått orden »håll käften käring. I detsamma hade den bålde riddaren slagit till henne så att blodet störtade både ur näsa och mun. Den slagna måste föras till lasarettet, där det konstaterades att kåkbenet var avslaget på tre ställen. I juli i år hade svaranden fått höra, att svärföräldrarna skulle ha talat illa om honom och han hade då begivit sig hem till deras bostad och ånyo börjat gräla, men blivit utkastad. I det slagsmål, som blev följden. hade svärfadern blivit misshandlad. Svaranden förnekade nu inför rätten att han slagit sin svärmor. Hur hon fått sina skador hade han inte alls reda på. Att han slagits med svärfadern ville han inte förneka, men han hade varit den överfallne och handlat endast i självförsvar. Målet uppsköts till den 31 oktober för vidare utredning.

Andjakt på förbjuden tid kostade en herre 5 dagsböter å 5 kr.

Målet angående bilkollisionen den 26 juni på vägen Buttle-Etelhem överlämnades nu av samtliga parter och utslag meddelas vid nästa sammanträde.

Kalabaliken i Roma den 30 juni då en hemmansägare och en sockerfabriksarbetare haft en liten uppgörelse, var i går åter före. Två vittnen hade inkallats. Båda sågo att svar. knuffade omkull målsägarens åldriga fader, men nade för övrigt ingenting nytt att meddela. Utslag nästa sammanträde.

Fylleri, misshandel och förargelseväckande beteende hade att par dräp ar gjort sig skyldiga till. Den ene dömes för fylleri till 10 kronors böter och för förargelseväckande beteende till 15 kronors böter. Den andre frikändes angående fylleriet men dömdes för misshandel till 10 dagsböter å 3 kr. samt för förargelseväckande beteende till 10 kronors böter.

Slarv med besiktning av bil kostade en person 15 dagsböter å 2 kr, En annan bilförare fick böta 10 dagsböter å 2 kr. lör att bilens bromsar ej fungerade samt 10 kr. för att han ej kunnat visa körkort.

För olaga gårdfarihandel bötade en person 9 dagsböter å 2 kr.

Fyllers, förargelseväckande beteende och vådsamt motstånd mot polis kostade en herre 20 kronors böter plus 10 dagsböter å 3 kr.

Två körkortslösa motorcyklister bötade resp. 20 och 15 dagsböter å 2 kr.

Bilolyckan på Hejdebyväg.
Den såsom vållande till bilolyckan på Hejdebyväg midsommarnatten tilltalade chauffören dömdes för ovarsam framfart till 100 dagsböter å 3 kr.

I yrkesmässig trafik hade en chaufför kört t ett par års tid utan !att vara därtill berättigad. Han fick böta 30 dagsböter å 2 kr.

För djurplågeri fick en lantarbetare böta 10 dagsböter å 2 kr.

Förseelse mot lotteriförordningen kostade trenne personer resp 21 dagsböter å 3 kr. 21 dagsböter å 2 kr. samt 15 dagsböter å 3 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 oktober 1932
N:r 230

Bröllop

firats i Söderö, Kettilstad, mellan agronomen Arnold Lorensson, Roma, och fröken Sonja Boquist, dotter till framlidne förvaltaren Boquist å Söderö och hans efterlämnade maka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Roma socken får läkemedelsförråd?

Apotekaren Ernst Stenberg i Visby anhåller hos medicinalstyrelsen om tillstånd att inrätta läkemedelsförråd i Roma socken inom Visby provinsialläkardistrikt. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Kollekterna i stiftet

under andra kvartalet ha nu redovisats i domkapitlets cirkulär. Det framgår, att de. största kollekterna influtit i Visby med sammanlagt 204 kr., medan av landsbygdens pastorat Klinte kommer högst med kr. 197:07, Roma od 106:10, Närs med kr. 96:83, Östergarns med kr. 96:08 0; s. v. Största kollekten under kvartalet har tillfallit Gotländska föreningen för de blindas väl med 283:99, medan sjömanskyrkan i London fick kr. 285:78, Frostvikens kyrka 222:71 Svenska Jerusalemsföreningen 213:64, Gustaf Adolfsföreningarna kr. 211:18, stiftets fattige studerande (två koll.) kr. 372:99, prästbristens avhjälpande (två koll.) 321:78, Visby stifts missionssällskap kr. 168: 24, Sigtunastiftelsen 161:55, Lutherkollekten 128:06 och stiftets kyrkor 126:74.
I missionskollekten å tredje böndagen inflöt största beloppet i Visby med 156 kr.; varefter följde Burs pastorat med kr. 109:78 och Klinte pastorat med 105:73.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Ständiga adjunktstjänster.

K. m:t har förordnat, att ständiga adjunkter skola anställag dels i Roma och dels i Dalhems pastorat för de tider, då särgkild e. o. prästman finnes att tillgå för förordnande å ifrågavarande adjunktsbefattningar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227