Lösöreauktion.

I anseende till hemmanets utarrendering låter landtbrukare G. Kallmén, Diskarfve i Roma, medelst offentlig auktion fredagen den 6 mars kl. 11 f. m., försälja följande lösegendom: 6 st. goda mjölkkor, 2 st. kvigor, 1 tjur; maskiner och redskap: 2 radsåningsmaskiner, där af en med förställare, en hästräfsa, hackelsemaskin, vindmaskin, 2 st. arbetsvagnar, en bättre åkkärra, arbetskälkar, foderhäck, sättare, ringvält, hartvar af flora slag, sladd, vänd- & spetsplogar, svänglar, tjuderkettingar, transportflaskor, mjölkkärl; stallinventarier och handredskap af hvarjehanda slag m. m., största delen inköpt under senaste 2 år, ett parti korn till utsäde, (hannehen) odladt här 1 år etter utsäde från Svalöf enligt analys med 99,5 % grobarhet, utsädeshafre, en stack höstsädeshalm m. m.
Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 inst. okt, andra betala vid anfordran.
Roma den 25 febr. 1915.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Auktion vid Ålarfve i Roma.

Tisdagen den 2 nästk. mars kl. 1 på dagen låter landtbr. N. Nilsson, Ålarfve i Roma, genom offentlig auktion på sågplatsen försälja: 50 kaster gran. och kastved af såväl björk som fur, stängselstolpar af ek, ett parti björkplank samt ett såghus. Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 nästkommande oktober.
Brogårds i Fardhem i febr. 1915.
L. O. NILSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Dalhems landstormsförening

anordnar i sameband med årsmötet i därvarande folkskola nu om lördag eftermiddagen festtillställning, som lofviar att bli synnerligenintressant och anslående. Programmet upptar militärt föredrag, sång, deklamation, regementsmusik, sjukvårdsföredrag och utlottning af konstsaker. Det duger väl!
Extra tåg afgår från Roma kl. 4,15 och från Gotlands Hesselby till Roma och Visby kl. half 11 på aftonen.
Med hänsyn till det behjärtansvärda och fosterländska, syftet synes det oss, som om festen bör kunna påräkna ett talrikt besök.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Auktion å rotfrukter.

C:a 300,000 kg. rofvor komma att försäljas å offentlig auktion på följande platser:
Slite å järnvägsstationen den 1 Mars kl. 11 f. m.
Thure Holmqvist.
Visby å J. V. Högvalls gå d, öster, den 2 mars kl. 12 midd. R. Jakobsson.
Roma å järnvägsstationen den 2 mars kl. 10 f. m.
Hj. Johansson.
Tingstäde å jäinvägsstationen den 5 mars kl. 11 f. m.
Nyström.
Burgsvik å järnvägsstationen den 6 mars kl. 12 midd.
Svante J. Lindström.
Betalningsanstånd lämnas godkände köpare till 1 okt. 1915.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Riksbankarevisorerna utsedda.

Elektorerna för utseende af revisorer vid riksbankens afdelningskontor ha till revisorer vid kontoret i Visby utsett disponent P. A. Forssman, Roma kloster, f. d. landskamrerare Oskar Melin, Visby, riksdagsman K. L. J. Larsson, Bondarfve och kronolänsman M. E. Svallingson, Klintehamn.
Till revisorssuppleanter utsågos f. d. riksdagsman J. Th. Hansén, Bonsarfve i Vamlingbo, f. d. riksdagsman N. J. Broander, Visby samt majorerna Henning Kruuse af Verchou och J. N. Söderberg, Visby.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.

I aktiebolagsregistret

halva intagits följande uppgifter beträffande nedan nämda bolag:
Slite-Roma järnvägsaktiebolag, hvars styrelse har sitt säte i Slite. Firman tecknas af Frans Erik Degerman och Per Axel Forssman hvar för sig.
Aktiebolaget H. A. Lindsströms järn- och maskinaffär, hvars styrelse har sitt säte i Visby: Till styrelsesuppleant i stället för Gustaf Lindberg har utsetts majoren Axel Hjalmar August Sillen i Visby. Firman tecknas af styrelsens ordinarie ledamöter hvar för sig.
Burs handelsaktiebolag, hvars styrelse har sitt säte i Burs socken af Gotlands län: Såsom styrelseledamöter i stället för: Johan Peter Weinberg och Jakob Petter August Akerbäck halva inträdt hemmänsägarne Petter Anton Pettersson och Petter August Pettersson, båda vid Sigdes, Burs socken.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.

Gotlands biodlaretörening

hade i lördags årsmöte i Roma hos maskinist Gustaf Eriksson.
Härtid uppastes års- och revisionsberättelserna samt beviljades ansvarsfrihet för 1914 års förvaltning.
Af årsberättelsen framgick, att tvänne kurser i biskötsel hållits i Klintehamn med hr A. Rosendahl som lärare. Vidare hade bevisar af Krainerras införskrifvits, som tillelats intresserade biodlare.
Föreningen hade vid detta års början en kontant behållning af kronor 88:—.
Till styrelse för 1915 valdes hrr P. Löfstedt, Visby, ordförande, A. Rosendahl, Klintehamn, vice d:o, G. ,Erikason, Roma, sekreterare och kassör, samt Vidare hrr Hugo Wahlberg i Bre och Fr. Ahlin i Alfva. Till ersättare ntskos hrr Lars Ahlberg, Björke, och P. Rosendahl, Eksta. Till revisorer valdes kyrkoherde J. F. Roncivist i Roma samt hr Albert Johansson, därstädes. Till deras suppleant utsågs hr R. Nilsson, Fröjel.
Föreningen beslöt, att kurser i biskötsel äfven under innevarande år skola hållas, och i tre aldelningar samt omfattande vårrengöring, ,svärmning samt invintring. För detta ändamål skall af föreningens kassa utbetalas kronor
Till instruktör och lärare, antogs ånyo herr Rosendahl, Klintehamn, med hr Fr. Ahlin, Alfva, som ersättare.
Då instruktör besöker medlem, mar i och för råd och anvisningar, har rekvirent att betala 2:- jämte kost och logi. Föreningen betalar till instruktören härför 3 kr.
Angående, försäljning af honung från föreningens medlemmar beslöts, att föreningens styrelse genom sin sekreterare skall förmedla denna affär.
Föreningen uttalade sig emot den i synnerligt stor utsträckning pågående handeln med förfalskad honung.
Nästa möte hålles i Klintehamn i juli.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Gotlands skytteförbunds verksamhet

under år 1914, enligt sammandrag af från föreningarna inkomna rapporter och redovisningar ter sig i jämförelse med år 1913 sålunda, hvarvid + betyder ökning och – minskning i förhållande till sistnämda år.
Antal skytteföreningar 62 + 6
Antal passiva medlemmar 179 + 14
Antal aktivas 5,794 + 532
Antal aktiva, som deltagit i skjutning 3,730 + 570
Antal nyinskrifna aktiva medlemmar 1,573 + 593
Antal anslagsberättigade 3,157 + 237

Antal protokollförda skott:
på 100 m. afstånd 51,831 + 18,642
på 200 m. afstånd 71,782 + 20,019
på 300 m. afstånd 125,497 – 13,016
på längres m. afstånd 1,571 – 999
vid fältskjutning 41,360 + 1,873
Summa skott 292,041 + 26,020

Antal förvarfvade skyttemarken:
af brons 88 + 16
af silfver 57 – 18
af guld 13 – 6
årtalsmarken 28 – 13

Fältskjutning har öfvats af 56 föreningar.
I statsunderstöd ha skytteföreningarna erhållit 5,840 kronor till pris och öfriga omkostnader samt 213,160 st. 6,5 mm. skarpa patroner m/94.
Enligt rapporten öliver »förbundstäflingarna», hvilka anordnades särskildt för hvardera af de 4 skyttekretsarna (Visby, Tingstäde, Roma och Hemse), deltogo 52 skytteföreningar med tillsammans 687 skyttar. Under år 1913 deltogo 44 föreningar med 570 skyttar.
Vid förbundstäflinganrna eröfrades 4 riksmedaljer och 1 diplom för d:o samt af förbundets medalj för skjutskicklighet: 1 guldmedalj, 10 silfvermedaljer och 11 bronsmedaljer.
De 6 under året nybildade skytteföraningarna äro Linde skytteförening samt Burs, Fleringe, Follingbo, Hejnum och När skyttegillen.
Dalhems skyttegille, hvars område de sista 10 åren utgjorts af Halla, Sjonhem och Viklau socknar, har fått namnförändring faststäldt till »Högbro skyttegille».
Gotlands skytteförbunds styrelse för år 1915 består af ordföranden landshöfding G. W. Roos och vice ordf. öfverstelöjtnant C. W. Bolin.
Medlemmar af verkställande utskottet äro k. m:ts ombud kapten A. Wijkmark, ordföranden och kassaförvaltaren tygförvaltare C. J. Wennersten, samt vice ordföranden handlanden C. J. Johansson samt öfriga ledamöterna landtbrukarna B. Smedberg och C. K. Gahnberg.
Förbundssekreterare är tygunderofficeren H. Johansson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33

Inskrivning av värnpliktiga,

tillhörande Gotlands inskrivningsområde.
Jämlikt värnpliktslagen den 17 september 1914 och kungl. förordningen angående inskrivning och redovisning av värnpliktiga samt deras tjänstgöring m. m. den 31 december 1914, kommer innevarande år inskrivning av de till Gotlands län hörande värnpliktiga, vilka äro skyldiga att innevarande år undergå inskrivning, att förrättas å nedannämnda tider och ställen, nämligen

Visby rullföringsområde n:r 75:
Måndagen den 22 februari kl. 11 f. m. å järnvägshotellet i Klintehamn (änkan Amanda Weiss) med inskrivningsskyldiga från Eskelhems, Tofta, Sanda, Mästerby, Vestergarns, Klinte, Fröjels, Eksta och Sproge socknar;
Tisdagen den 23 februari och onsdagen den 24 februari å
rådhuset i Visby (stadsfullmäktiges lokaler), bägge dagarna med början kl. 10 f. m., första dagen med inskrivningsskyldiga från Visby stad och andra dagen med inskrivningsskyldiga från Visby socken samt Vesterhejde, Träkumla och Stenkumla socknar;

Tingstäde rullföringsområde n:r 77:
Torsdagen den 25 februari kl. 11 f. m. i kasernbyggnaden å Fårösund med inskrivningsskyldiga från Lärbro, Helvi, Hangvars, Halls, Bute, Fleringe, Bunge och Fårö socknar;
Fredagen den 26 februari kl. 10,45 f. m. i gamla folkskolan vid Tingstäde kyrka med inskrivningsskyldiga från Tingstäde, Stenkyrka, Othems, Boge, Endre, Hejdeby, Bro, Vestkinde, Martebo, Lummelunda, Fole, Lokrume, Hejnums och Bäls socknar;
Lördagen den 27 februari kl. 10,45 f. m. å sistnämnda förrättningsställe för prövning av ansökningar och framställningar rörande förut inskrivnas värnpliktsförhållanden m. m., som erfordras för förrättningens avslutande, ävensom granskning och justering av handlingar och protokoll.

Roma rullföringsområde n:r 76:
Måndagen den 1 mars kl. 11 f. m. hos änkan Olivia Edmark i Ljungby, Ala socken, med inskrivningsskyldiga från Vänge, Buttle, Guldrupe, Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarns, Gammelgarns och Ardre socknar;
Tisdagen den 2 mars kl. 10 f. m. å gästgivaregården i Roma med
inskrivningsskyldiga från Follingbo, Akebäcks, Roma, Björke, Dalhems, Ganthems, Halla, Sjonhems, Viklau, Barlingbo, Ekeby, Källunge Vallstena, Hörsne med Bara, Gothems, Norrlands, Valls, Hogräns, Atlingbo, Hejde och Väte socknar;
Onsdagen den 3 mars kl. 10 f. m. å sistnämnda förrättningsställe för prövning av ansökningar och framställningar rörande förut inskrivnas värnpliktsförhållanden m. m., som erfordras för förrättningens avslutande, ävensom granskning och justering av handlingar och protokoll.

Hemse rullföringsområde n:r 78:
Torsdagen den 4 mars kl. 12 f. m. å hotell Karlshäll i Burgsvik med inkrivningsskyldiga från Hablingbo, Silte, Havdhems, Näs Grötlingbo, Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar;
Fredagen den 5 mars kl. 11 1. m. i Hemse hotell med inskrivningsskyldiga från Garda, Etelhems, Alskogs, Lye, Fardhems, Linde, Lojsta, Levide, Gerums, Alva, Hemse, Rone, Eke, Burs, Stånga, Närs och Lau socknar;
Lördagen den 6 mars kl. 11 f. m. å sistnämnda förrättningsställe för prövning av ansökningar och framställningar rörande förut inskrivnas värnpliktsförhållanden m. m., som erfordras för förrättningens avslutande, ävensom granskning och justering av handlingar och protokoll,

Till dessa inskrivningsförrättningar varda härigenom kallade de värnpliktiga, som under innevarande år fylla 20 år och ej förut undergått inskrivning, samt de äldre värnpliktiga, vilka vid föregående inskrivningsförrättning bort vara tillstädes, men uteblivit och icke, oaktat sin frånvaro, blivit inskrivna eller från värnpliktens fullgörande frikallade, eller vilka erhållit uppskov med inskrivning eller i övrigt äro inskrivningsskyldiga; dock gäller denna kallelse icke å sjömanshus inskrivna, vilka komma att inkallas genom särskild kungörelse, och ej heller dem, som innehava fast anställning på stat vid krigsmakten, eller är officer eller underofficer i reserven.
Det åligger de till inskrivningen sålunda kallade värnpliktiga att personligen infinna sig å ovan bestämda tider för att av vederbörande läkare besiktigas till utrönande av deras duglighet till krigstjänst, sedan de för sådant ändamål blivit ordnade, för landet sockenvis genom vederbörande länsmans och för staden genom stadsfiskalens försorg; dock må även utan personlig inställelse inskrivas värnpliktig, vilken, på sätt närmare angives i 29 § inskrivningsförordningen, styrker, att han är till krigstjänst duglig och antingen för uteblivande vid inskrivningsförrättning visar laga förfall eller ock innehar anställning utomlands eller därstädes uppehåller sig för idkande av studier eller för utbildning i sitt yrke.
Jämlikt stadgandet 1 16 § i ovan åberopade kungl. förordning varder till kännedom och efterrättelse vid ifrågavarande förrättningar meddelat:
1:o) att värnpliktig skall inställa sig vid inskrivningsförrättning för den ort, där han är kyrkobokförd; dock må värnpliktig, som vistas å annan ort, undergå inskrivning å vistelseorten, i vilket fall det åligger honom att utan kallelse anmäla sig hos vederbörande inskrivningsnämnd och därvid avlämna prästbetyg;
2:o) att värnpliktig, som sökt eller undfått tillstånd att avflytta från riket, men fortfarande vistas inom landet, är skyldig att inställa sig till inskrivnings undergående;
3:o) att såsom laga förfall för uteblivande från inskrivning anses, om man är sjuk, om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller faren eller om man sitter i häkte;
4:o) att enligt § 41 värnpliktslagen sjukdom skall, för att såsom laga förfall anses, vara styrkt med behörig läkares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig själv anskaffa; dock är det värnpliktig, vilken icke kan anskaffa läkarbetytt, tillåtet att styrka förfallet med intyg av statens ämbets- eller tjänsteman eller av präst i församlingen eller av ordföranden i kommunalstämman eller av ordföranden eller ledamot i kommunalnämnden eller av ledamot i häradanämndea;
5:o) att värnpliktig, som från inskrivningsförrättningen förfallolöst utebliver, skall böta första året 10 kronor och varje år han ånyo därmed beträdes, 40 kronor; varförutom han i varje fall är underkastad äventyr att varda till inskrivnings undergående hämtad på egen bekostnad; kommande, där i följd av den värnpliktiges uteblivande utan laga förfall inskrivning skett ett senare år, tjänstetiden att räknas från början av inskrivningsåret;
6:o) att värnpliktig, som inställt sig vid inskrivningsförrättning för annan ort, än där han är kyrkobokförd, men därvid försummat avlämna prästbetyg samt till följd därav icke kunnat emottagas, anses lika med den, som icke inställt sig till inskrivningsförrättning;
7:o) att värnpliktig, som innehaft fast anställning vid krigsmakten, skall till förrättningen medföra alla honom tillhöriga handlingar, som röra nämnda anställning, på det att hans värnpliktsförhållanden må kunna riktigt fa.sststälias;
8:o) att, därest värnpliktig önskar uppskov med inskrivning eller
tjänstgöring, framställning därom skall göras vid inskrivningsförrättningen; och gälla i fråga om de förhållanden, som kunna föranleda till sådant uppskov, samt om sättet för styrkande av desamma följande stadganden:

A) i värnpliktslagen:
§ 16 mom. 1. Uppakov med inskrivning till nästföljande års inskrivningsförrättning meddelas värnpliktig, som av en eller annan möjligen övergående anledning, såsom tillfällig sjukdom, försenad eller otillräcklig kroppsutveckling eller dylikt vid inskrivningsförrättningen befinnes vara till tjänstgöring oförmögen eller olämplig eller genom de med tjänstgöringen förenade ansträngningarna utsättas för men eller fara.

  1. Sådant uppskov kan ock medgivas ende arbetsföre sonen, sonsonen eller dottersonen till orkeslös eller vanför fader, farfader, morfader eller till änka, frånskild eiler övergiven hustru eller ogift kvinna, ende arbetsföre fostersonen till orkeslös eller vanför fosterfader eller till fostermoder, ävensom ende arbetsföre brodern till ett eller flera minderåriga eller vanföra faderlösa syskon, dock endast såvida sagda föräldrar, far- eller morföräldrar eller fosterföräldrar eller syskon äro av hans arbete för sitt uppehälle väsentligen beroende. Har sådan för sitt uppehälle av den värnpliktiges arbete väsentligen beroende anhörig, som nyss nämnts, av samme värnpliktig erhållit försörjning alltifrån början av kalenderåret närmast före inskrivningsförrättningen eller, där behovet av försörjning uppstått först vid senare tidpunkt, alltifrån behovets uppkomst, kan även i det fall, att den värnpliktige icke är den ende arbetsföre sonen, sonsonen, dottersonen, fostersonen eller brodern, uppskov med inskrivningen medgivas honom, därest han är den ende, som, såvitt veterligt är, kan lämna nödigt försörjningsbidrag.

§ 17 mom. 1. Uppskov till nästföljande år med föreskriven första tjänstgöring kan vid inskrivningen medgivas:
c) värnpliktig, som själv förvaltar och brukar honom tillhörig fast egendom eller själv driver honom tillhörig handels-, fabriks- eller annan industriell rörelse och av en eller annan anledning icke varit i tillfälle att på lämpligt sätt ordna om fastighetens eller rörelsens skötande under den tid, han för sin militära tjänstgöring skulle bliva frånvarande; samt
d) värnpliktig, som visar annat giltigt skäl för uppskovs beviljande, såsom att tjänstgöringens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i fortskriden lärokurs eller eljest bereda honom eller av hans arbete beroende nära anhöriga väsentliga svårigheter eller olägenheter.

  1. Uppskov till nästföljande år med föreskriven repetitionsövning eller reservtruppövning må beviljas i den ordning, Konungen bestämmer.

B) i inskrivningsförordningen:
§ 28 mom. 1. Anledning till uppskov med inskrivning, jämlikt §
16 värnpliktslagen, skall styrkas:
i de fall, som i mom. 1 samma § omförmälas, av den, som har laga förfall för uteblivande från inskrivning med intyg av legitimerad läkare eller, om hans sjukdum är tillfällig och läkarintyg ej kan anskaffas, av annan person, som i § 44 värnpliktslagen sägs; och
i de fall, som i § 16 mom. 2. värnpliktslagen omförmälas, med intyg av präst i församlingen jämte å landet kommunalnämndens ordförande i Stockholm fattigvårdsinspektören, i Göteborgs fattigvårdsdårektören och i annan stad fattigvårdsstyrelsens ordförande.

  1. Anledning till uppskov med första tjänstgöring, jämlikt §
    17 mom. 1 c) och d) i värnpliktslagen, skall styrkas med intyg av präst i församlingen jämte annan trovärdig person; dock att, därest anledning till uppskovet är, att tjänstgöringens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i fortskriden lärokurs, eller av beskaffenhet, som omförmäles i § 16 mom. 2 värnpliktslagen, densamma skall styrkas, i förra fallet av rektor eller föreståndare vid den läroanstalt, där studierna idkas, och i senare fallet i den ordning, som här ovan i mom. 1 sista stycket är sagt.
  2. Uppskov med repetitionsövning eller reservtruppövning kan
    meddelas under de i § 17 mom. 1. c) och d) värnpliktslagen angivna omständigheter, vilka skola styrkas på sätt i mom. 2 här ovan stadgas. Rörande ordningen för beviljandet av sådant uppskov stadgas i § 95 mom. 2 inskrivningsförordningen:
  3. Sökes hos inskrivningsnämnd förnyat uppskov med samma tjänstgöring eller uppskov med tjänstgöring, från vilken den värnpliktige tidigare hemförlovats, skall angivas, av vilken anledning uppskovet eller hemförlovningen tidigare medgivits.

§ 95 mom. 2. Därest värnpliktig av anledning, som finnes omnämnd i § 17 mom. 1 värnpliktslagen, önskar uppskov till nästföljande år med förestående repetitionsövning eller reservtruppövning och, innan han inträtt i tjänstgöring, till vederbörande inskrivnings- eller sjörullföringsbefälhavare gör skriftlig ansökan därom åtföljd av intyg, som i § 28 mom. 2 och 4 samt § 51 e denna förordning sägs, må det sökta uppskovet av nämnda befälhavare beviljas; dock att uppskov med samma repetitionsövning eller reservtruppövning, med nedan nämnda undantag, icke må av inskrivnings- eller sjörullföringsbefälhavare beviljas den, som tidigare erhållit uppskov med eller hemförlovats från ifrågavarande övning.
Fortfar förfallet eller har nytt förfall yppats och den vårnpliktige på grund därav önskar förnyat uppskov med samma repetitionsövning eller reservtruppövning, eller, där han tidigare från den övning hemförlovats, uppskov med densamma eller med den del därav, som icke är fullgjord, åligger det honom att därom göra framställning hos vederbörande inskrivningsnämnd, som må bevilja det sökta uppskovet, därest förfallet är av beskaffenhet, som omförmäles i § 16 mom. 2 värnpliktslagen.
Har det nya förfallet yppats så sent, att framställningen ieke kunnat göras hos inskrivningsnämnden, må densamma i ovan stadgad ordning göras hos vederbörande inskrivnings- eller sjörullföringsbefälhavare, som må bevilja uppskovet, direst det är av sistnämnda beskaffenhet.

10:o) att, jämligt § 2 mom., 1 inskrivningsförordningen, med den, som avlagt studentexamen, likställes i värnpliktshänseende
a) den, som avlagt avgångsexamen från gymnasiets tredje ring vid allmänt läroverk;
b) den, som utan att hava, avlagt studentexamen erhållit inträde som ordinarie elev vid läroanstalt, där enligt gällande föreskrifter sådan examen fordras för inträdes vinnande;
c) den, som antingen tillhört högsta klass eller ring i enskild läro-anstalt med rätt att anställa studentexamen men dock icke avlagt sådan examen, eller ock tillhör nämnda klass eller ring;
d) den, som vunnit inträde i Chalmers tekniska institut, högre avdelningen;
e) den, som avlagt godkänd avgångsexamen från någon av följande läroanstalter:
teknisk elementarskola;
folkskoleseminarium;
lantbruksinstituten vid Ultuna och Alnarp;
skogsinstitutet, lägre kursen;
handelsgymnasium, ettåriga kursen, eller, för såvitt godkänd realskoleexamen avlagts tvååriga kursen; samt
f) den, som antingen tid någon under e) avsedd läroanstalt tillhört högsta årsavdelningen, där avgångsexamen avlägges, men dock icke avlagt sådan examen, eller ock tillhör nämnda avdelning;
11:o) att värnpliktig, som icke kan hänföras till i § 2 mom. 1 inskrivningsförordningen avsedda ynglingar, men dock önska undergå utbildning till plutonchef eller motsvarande befattning, skall därom göra anmälan vid inskrivningsförrättningen och därvid angående sin lämplighet styrka dela medelst intyg av rektor eller lärare vid allmänt läroverk eller rektor eller föreståndare för annan i § 2 mom. 1 inskrivningsförordningen nämnd läroanstalt, att han äger ett kunskapsmått, som icke i väsentlig mån understiger fordringarna hos de i sistnämnda § och mom. omförmälda ynglingar, dela ock medelst intyg av gymnastiklärare eller ledare av militära övningar vid allmänt läroverk, teknisk elementarskola eller folkskoleseminarium, att han besitter förutsättning för utbildning till plutonchef eller motsvarande befattning, eller af chef för praktiskt företag, att han har praktisk läggning samt visat god förmåga att själfvständigt ordna och leda ett arbete;

12:o) att yngling, som avlagt studentexamen eller som kan hänföras till de i mom. 10:o) och 11:o) här ovan omförmälda, må redan det år, då han fyller aderton eller nitton år anmäla sig till inskrivning; för bifall härtill fordras, att han är .vapenför; dock att yngling, som avlagt studentexamen eller som avses i mom. 10:o) här ovan och är till krigstjänst duglig men befinnes vara joke vapenför, jämväl må inskrivas, om han med visshet kan förutses icke bliva vapenför till inträdet i värnpliktsåldern;
13:o) att i övrigt yngling må redan det år, då han fyller nitton år, anmäla sig till att inskrivas för utbildning till underbefäl eller fackman vid fotfolket, trängen eller intendenturtrup perna eller att för utbildning vid Norrbottens regemente uttagas från annat regementes inskrivningsområde.
14:o) att yngling, som anmäler sig till inskrivning före det år, värnplikten för honom inträder, icke må inskrivas, så fram han icke, jämte företeende av prästbetyg, visar sig hava erhållit laga målsmans ävensom, därest han är i annans tjänst, dennes tillstånd därtill.
15:o) att värnpliktig, som vid tidpunkten för inskrivningen idkar eller vill göra sannolikt, att han kommer att idka studier vid medicinsk fakultet vid universitet, Karolinska medikokirurgiska institutet, tandläkarinstitutet, veterinärhögskolan, tekniska högskolan i dess fackskola för skeppsbyggeri, maskinbyggnad och mekanisk teknologi eller elektroteknik eller vid Chalmers tekniska institut, högre avdelningen, i dess fackskola för skeppsbyggeri, mekanik eller elektroteknik eller vid handelshögskolan samt värnpliktig, som vid inskrivningen är elev å apotek eller vid farmaceutiska institutet utbildar sig till apotekare eller gör sannolikt, att han kommer att såsom elev å apotek påbörja sådan utbildning, skall därom vid inskrivningsförrättningen avgiva skriftlig förklaring, vilken för den, som icke uppnått myndig ålder, skall bekräftas av målsman; samt
16:o) att värnpliktig, som efter under året avlagd studentexamen ärnar utbilda sig till officer vid hären och, jämlikt § 6 mom. 2 värnpliktslagen, må kunna inskrivas, bör inställa sig vid inskrivning och därvid förete av vederbörande truppavdelningschef utfärdat intyg om, att han efter avlagd studentexamen kommer att antagas till officersaspirant;
Här förutom har Honungens befallningshavande ansett sig böra giva vederbörande tillkänna:

att värnpliktig, som med inskrivningsnämndens beslut ej åtnöjes, äger att däröver anföra besvär, vilka, skriftligen avfattade och åtföljda av för klaganden utfärdad inskrivningsbok eller annan handling, som vid inskrivningen blivit klaganden tillställd, samt ställda till inskrivningsrevisionen för Gotlands inskrivningsområde, böra inom fjor. ton dagar efter beslutets meddelande till Konungens befallningshavande ingivas eller, med iakttagande av behörig tid, med posten insändas, i vilket senare fall det dock åligger den klagande att behörigen styrka, att han egenhändigt undertecknat besvärsskriften eller att denna på hans begäran eller med håns samtycke blivit uppsatt; samt att i inskrivningsrevisionens beslut ändring icke få sökas.
Det åligger kronolänsmännen och polisbetjäningen i Visby att vid omförmälda förrättningar vara tillstädes för att upprätthålla ordningen bland de värnpliktiga och vid såväl läkarbesiktningen som själva inskrivningen ordna de värnpliktiga församlingsvis samt dem i mån av förrättningens fortgång upprop a.
Visby i landskansliet den 27 jannari 1915.
Gustaf W. Roos
E. Håkanson Rabe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30