Ett fallande träd

skadade en dag i förra veckan landtbrukaren Joh, Procopée vid Krämplösa i Hejde. Då han, sysselsatt vid trädfällning, skulle springa undan, snafvade han nemligen och fick trädet öfver sig, hvarvid en gren bortslet köttet från en del af armens inre sida.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Sällskapet D. B. V.

höll i går sitt ordinarie sammanträde, vilket leddes av vice ordföranden, regementsveterinär Carl Ahlgren. Sammanträdet var talrikt besökt.
Till en början förevisade ingenjör O. Hallgren en serie filmer, som han upptagit här i Visby under sommaren, dels av stadens myndigheter med kommunalt anslag, dels också av enskilda företag i olika branscher. Även en turistfilm med scenerier från Visby och intressanta platser på landsbygden hade upptagits och visades nu. Samtliga bilder mottogos av de närvarande med igenkännandets glädje och dagens ordförande framförde sällskapets tack till ingenjör Hellgren.
Därefter företog sällskapet vederbörliga val i olika styrelser och kommittéer. Därvid valdes till ordförande i sällskapet för år 1933 regementsveterinären Carl Ahlgren och till vice ordförande konsul Nils Friberg. Till sekreterare omvaldes direktörsassistenten Malte Wiman och till skattmästare bankkamrer Ragnar Olin, medan till ceremonimästare efter disponent Arendt de Jounge nyvaldes civilingenjör Gunnar Lyttkens. Till revisorer valdes grosshandlare Wilb. Procopée och tullförvaltare Karl Berggren med bankkassör Walter Alfvegren och vice auditör Rich. Laurin som suppleanter.
Till ledamot i beredningsutskottet för tre år valdes den avgående ordföranden, bankdirektör H. Wiman, efter landskamrer Gust. Melin, som stadgeenligt avgick ur utskottet. Till ledamöter i trädgårdsstyrelsen omvaldes för två år konsul C. G. Björkander och apotekare J. Lybing, till ledamot i byggnadsstyrelsen för fyra år brandchefen Carl Lindström och till ledamot i styrelsen för Åhsbergska hagen för tre år bankdirektör A. Dahlbäck.
Till ledamöter i sällskapets stadgekommitté, vilken nyväljes vart femte år, omvaldes borgmästare Hjalm. Torpadie, landskamrer Gust. Melin, konsul C. G. Björkander samt bankdirektörerna A. Dahlbäck och H. Ihre, varjämte nyvaldes regementsveterinär Carl Ahlgren och rådman H. Löwenberg efter överstelöjtnant Carl Bolin och v. häradshövding W. S. Engström.
Efter förhandlingarna följde samkväm och supé, varefter ingenjör Hellgren åter visade en del filmer.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 december 1932
N:r 285

Vid stadsfullmäktiges

sammanträde, 14 Sept., förekom bland andra frågor:
1) Fråga om en opinionsyttring af stadsfullmäktige till det blifvande landstingets sammanträde angående en jernvägsanläggning på Gotland. Flertalet af stadsfullmäktige tycktes vara för en sådan anläggning, och ville en stor mängd, derivland hrr Procopée, Klingvall, Westberg, Wedin, Hederstedt,
Falck, Romdahl, Kablqvist, S. Engström, Leijer, C. Ekman, P. F. Ihre hafva sin mening om fördelen af en jernvägsanläggning på Gotland i protokollet intagen.
2) Ifrågasatt årsarvode till sekreteraren vid hälsovårdsnämnden härstädes med 300 kr. föranledde en temligen liflig diskussion och derefter följande omröstning mellan 200 kr. och 300 kr., som slutades så, att årsarvodet till den
nämnde sekreteraren bestämdes till 200 kr.; skolande dock, efter omständigheterna, en särskild gratifikation vid årets slut kunna sekreteraren tilldelas.
3) Af hälsovårdsnämnden framstäldt förslag om anställande af en särskild polisbetjent — till helsovårdsnämndens disposition, till magistraten framlemnadt och derifrån till drätselkammaren remitteradt med förord till förslaget, men, med förmälan derjemte, att af de endast fyra polisbetjenter, som nu voro att tillgå, ingen kunde för detta särskilda ändamål undvaras, hvarföre särskildt anslag af stadsmedel till aflöning åt en ytterligare polisbetjent vore behöfligt, af drätselkammaren afstyrkt, atslogs.
4) Till förste brandchet valdes kapten W. Belfrage; till andre brandchef löjtnant
A. Gardell; till chef för släckningafdelningen herr L. Wedin; till chef för vattenhemtningsafdelningen herr L. Herlitz; till chef för rifnings- och bergningsafdelningen löjtnant H. Hejdenblad och till chef för vakt- och reservafdelningen löjtnanten C. Aspegren.
5) Ar ploglagstöreståndarne inlemnad ansökning om förhöjd aflöning ifrån nuvarande 10 kr. ärligen samt 1 kr. 50 öre dagtraktemente, till 50 kr. årligen samt 2 kr. 50 öre dagtraktemente för hvarje förrättningsdag, af drätseln afstyrkt, afslogs.
6) Af läroverkets rektor ingifven skrftlig anhållan om hushyresmedel i anseende till bristande boställsvåning åt rektor, remitterades till drätselkammaren.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

På sin 60-årsdag i dag

har grosshandlaren Wilh. Procopée härstädes blivit föremål för hyllningar av olika slag. Från Visby klubb, vars skattmästare 60-åringen är, har han sålunda blivit uppvaktad med en vacker lampa och ett rökbord, från Grossistföreningen i Visby har han fått mottaga en vacker blomsteruppsats och även från anhöriga ha presenter överlämnats. Blomsterhyllningarna ha under dagens lopp varit många och även ett stort antal telegram ha kommit jubilaren till del.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Passagerarelista.

Med Hansa från Nynäshamn den 21 febr.: dr Georgi, kapt. Edgardh, grosshandl. Arvidsson, lantmät. Vide, herrar Hedlund, Nydell, Andersson Hellgren, Martin, Vestergren, Åhlander, Järpe, fru Procopée, fröken Nilsson.

Med Visby från Stockholm och Nynäshamn den 22 febr.: dir. Smith, Hansson, riksdagsman Bodin, red. Enander, herrar Jacobsson, Berglund, Bengtsson, Fanth, Gytare, Orrby, Sander, Olsson, fröknar Gytare, Svallingson, Rörfelt, Thimansson, Olsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1932
N:r 43

Passagerarelista.

Med HANSA från Nynäshamn den 14 febr.: ing. Hegethorn, herrar Hjelm, Laurell, Habbe, Nyberg, fruar Holm. Carlsson, fröken Larsson.

Med VISBY från Nynäshamn den 15 febr.: överstelöjtn. ryttmäst. Cassel, herrar Pöpke, Liden, Lundgren, Salmonsson, Appelkvist, Fasain, Lövkvist, Stockenström, Lundbom, Lewenhaupt, Lindbom, Procopée, Larsson, Gistedt, Ekman, fruar Winkvist, östin, Lövkvist, Tillberg, fröknar Widerkrantz, Ohlsson, Halden, .Stengård.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 februari 1932
N:r 37

Passagerarelista.

Från Stockholm med Visby 21 Juni: mariningeniör Braune, major Kyllander, kapten Broander, ingenjör Arnell, hrr Geismer, hrr Gardell, Törnebladh, Magnusson, Forsell, Grönberg, Graesén, Larsson, Österberg; fru:na Molander, Theel med familj; frök:na Holmgren, Berg, Petterson, Procopée, Lindgren, Strandberg samt 12 däckspassagerare.

Med Klintehamn 22 Juni: kapten Walberg, hrr Kinman, Lindström, Carlsson, Skärlén, Schenholm, Rydberg med fru, Hedman; fru:na Rundegren, Ruhtberg; frök:na Ullander, Retting, Bohlin, Nycander Lundgren, Skärlén, Lindström, Hoffman.

Från Stettin: med Tjelvar 21 Juni: hr Haartman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Juni 1888
N:r 50

Gotlands handelskammare.

Föreningen till upprätthållande av Gotlands handelskammare har i dag på middagen haft sitt årsmöte å kammarens expeditionslokal under konsul Carl E. Ekmans ledning. Därvid föredrogs först berättelsen över handelskammarens verksamhet och ekonomiska förvaltning under år 1922, vilken besöttelso förelåg i tryck. Vidaro upplästes revisorernas berättelse, varefter an svarsfrihet beviljades kammaren för 1922 års förvaltning, Antalet ledamöter i kammaren bestämdes till 18. Till ledamöter i kammaren omvaldes hrr Carl E. Ekman, C. I. Kolmodin, C. G. Björkandar, Lars Broander, Carl Dagerman och Carl Johansson. Till revisorer för granskning av Innevarande års räkenskaper återvaldes hrr Anders Sandström och Oscar Almers med hrr Torsten Norström och Wilhelm Procopée som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Maj 1923
N:r 122

Det var cyankaliumförgiftning.

Som nämts afled apotekaren Carl Procopée förra fredagen hastigt i sin bostad i n:r 59 Valhallsvägen. Det har befunnits, att döden förorsakats af cyankaliumförgiftning.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Dödsfall. Carl Procopée

Tillkännagifves att min innerligt älskade son Apotekaren Carl Procopée född den 10 april 1869 i Visby afled i Stockholm den 22 jan. 1915. Djupt sörjd och begråten af moder, syskon och syskonbarn.
Julia Procopee, född Bergenstierna
Meddelas endast på detta sätt.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21