Vördsamt tillkännagifvande.

Genom några välvilliga personers åtgörande har en anstalt under benämningen ”Vårdanstalt för vanartiga gossar i Visby”, för hvilken H. K. H. Prinsessan Eugenie täckts förklara sig såsom beskyddarinna, så småningom kommit till stånd med afsigt att, i mån af anstaltens tillgångar, från förderfvet rädda samt till lekamlig och andlig förbättring befordra allt flera samhällets olycksbarn, som i saknad af föräldravård och kristlig uppfostran mer och mer skulle förfalla i sedeslöshet och ändtligen fylla fattighus och fängelser. Anstaltens styrelse, som såsom ett framtidsmål för sig uppställt åvägabringandet af ett räddningshem här i staden, måste i brist på tillgångar tillsvidare verka för sitt mål genom att till något räddningshem å fastlandet öfversända de gossar, hvilkas uppfostran den icke mäktar åtaga sig. Såunderhållas f. n. af anstalten fyra gossar från Visby vid Barnhemmet i Ahlsborg, der man hyser grundade förhoppningar om deras förbättring. Men saknande erforderliga medel att äfven på detta sätt förverkliga sin uppgift i den utsträckning, den på grund af det stora bebofvet önskade, vågar anstaltens styrelse vända sig till den menniskoälskande allmänheten, dels för att anmäla nämnda sin verksamhet, dels och isynnerhet för att hos allmänheten anbålla om dess för en så nyttig och nödvändig samhällsinrättning behöfliga understöd, och tror sig ej öfverskrida sin befogenhet genom den till allmänbeten ställda uppmaningen att till styrelsen öfverlemna de gåfvor, dem hon så ofta utan någon garanti för deras rätta bruk skänker bettlande barn, hvilka dessutom, enligt hvad erfarenheten visat, ej sällan bege sig ut på sina tiggarefärder endast för att söka tillfälle till snatteri. — I den vissa förhoppningen, att allmänheten vill behjert denna vigtiga angelägenhet vill styrelsen härmed tillkännagifva, att den med största tacksamhet emottager, helst å en hos undertecknad utlagd lista tecknade årliga bidrag, men äfven alla om än så ringa för tillfället lemnade gåfvor, hvilka uppbäras och redovisas af undertecknad, styrelsens ordförande.
Visby i Juli 1875.
Oscar Öfverberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Juli 1875
N:r 54

Understödsföreningen för fiskare.

Prinsessan Eugénies understödsförening för fiskare samt Prinsessan Eugenies Pensionsanstalt för fiskares på Gotlands västkust änkor och barn höllo under lördagen årsmöte.
I understöd och pensioner utbetal tes 144 kr. Behållningen till år 1932 utgör i dem förstnämda föreningen kr. 2,848: 27 och 1 den senare kr. 2,497:66.
Till styrelse omvaldes hamnkapten N. Friberg, ordf. och tullförvaltare K. Berggren, kassaförvaltare. Övriga ledamöter av styrelsen blevo hrr E. Eriksson, A. Svibelius och A. Olofsson. Till revisorer utsågos f. tullöveruppsyningsman O. Rondahl och tullkontorist J. Ahlberg med hamnkassör Axel Pettersson som suppleant.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1932
N:r 25

Prinsessan Eugenie

samt de båda yngsta prinsarne anlände i förrgår morgse med ångf. Gotland. En stor folkmassa var samlad vid hamnen. Efter intagen frukost hos länets häfding och ett kort uppehåll i staden, skedde afresan till Fridhem.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Juni 1875
N:r 49.

H. K. H. Prinsessan Eugénie,

åtföljd af de häda yngste prinsarne, D. D. K. K. H. H. hertigarne af Westergöthland Oscar Carl Wilhelm och af Nerike Eugen Napoleon Nieolans, anlända, om väderleken blir gynsam, hit idag med ångf. Gotland.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Juni 1875
N:r 48.

Ungdomstemplet Unga Fridhem

firade, äfven det, i går afton en Knutsfest i Goodtemplarsalen vid Mellangatan. Denna fest föregicka af en anslående sorgehögtidlighet, i det samtliga de unga logemedlemmarne, 70 till antalet vid 1/2 3-tiden på e. m. i procession följde nt till grafven en afliden medlem, Sofia Vetterstedt. I spetsen bars det florbe hängda standaret. Inne i grafkapellet på kyrkogården sloge barnen en krets kring kistan, hvarpå några sånger afsjöngos och en större krans med templets inskription nedlades.
Vid 5-tiden på aftonen samlades ånyo de unga. I goodtemplarsalen var då julgranen tänd och inmarschen skedde under musik. Så vidtog en munter ringdans till bortåt 1/2 7 tiden, då fru Wiehmann-Roos föredrog ett par sångnummer.
Estraden med sina granar var ännu dold för spanande blickar. Man nu droga förhänget bort och i belysning af skiftande bengaliska eldar visade sig nu en särdeles vacker tablå som helsades med förtjusning. Det var en grupp af fem i hvitt och guld klädda flickor, at hvilka en syntes likasom sväfvande på de andras skuldror, under det hennes ena hand uppbar en engel. Under tiden tablån visades sjöng fru Roos en anslående hymn.
Härpå utdelades till templets medlemmar julklappar, bestående af linnen, skjortor och strumpor m. m., till största delen skänkta af prinsessan Eugénie. Predikanten Lekström höll ett kortare uppmuntringstal till barnen, hvarefter festen afslutades med några ord af ungdomstemptets styresman hr Runsten, hvilken särskildt lade de äldre på hjertat att understödja barnen i deras vackra sträfvanden.
Festen, som i allt var särdeles lyckad, var besökt af omkring 600 personer.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Januari 1889
N:r 6

Auktion.

Fredagen den 9 November fr. kl. 10 f. m. låter H. K. H. Prinsessan Eugénies skyddsförening genom offentlig auktion å auktionskammaren försälja nämde förenings tillverkning af bomullsklädnings- och förklädestyger, verken, hufvud- och näsdukar, lintyg och skjortor, kalsonger, nattröjor, lakan och örongått, underkjolar, ullstrumpor, vantar, hästtäcken, mattor, garn af hampa, lin och kalkull, samt ett parti säckar. Kände, vederhäftiga inropare lemnas 2 månaders anstånd, andra betala kontant.
Visby i Nov. 1888.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88

Hushållsakolan härstädes

har alltid i prinsessan Eugénie haft en vän och beskyddarinna. Såsom man minnes anslog prinsessan på försommaren till skolan en summa af 600 kronor så länge hon lefde, och i dag har vid rådhusrätten vittnesförhör hållits angående ett par ändringar i prinsessans år 1855 upprättade testamente, hvarigenom 2 tusen kronor, som der anslagits till fångvårdsföreningen och 4 tusen kronor, som varit bestämda till institutet för döfstumma utanför Kristiania, nu öfverflyttades på hushållsskola, enär ingen af de förra anstalterna numera ansågs vara i bohnf af dessa penningar.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Oktober 1888
N:r 81.

Prinsessan Eugénie

afreste i går afton med ångfartyget Tjelvar till hufvadstaden.
Furstinnan gick ombord vid 7-tiden, hvarpå hon omedelbart i salongen mottog dem, som önskade göra henne sin uppvaktning. För att säga farväl hade infunnit sig åtskilliga styrelse. och direktioneledamöter i under prinsessans beskydd stående välgörenhetsinrättningar.
Prinsessan uttalade i afskedets stund den förhoppningen att ännu en gång få återse Gotland och det för henne aå kära Fridhem.

Gotlands Allehanda
Fredagen 21 September 1888
N:r 76.

Prinsessan Eugénie

har till onsdag afton bestått hyttplatser för sig och sin uppvaktning å ångfartyget Gotland, som då afgår till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 September 1888
N:r 75.