Prinsessan Eugenie

anlände i morgse ovanligt kry och rask med ångf. Gotland och hade sig vid landstigningen till mötes en större samling Visbybor och badgäster.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52

Prinsessan Eugenies

födelse- och namnsdag firades i måndags medelst salut från härvarande batteri.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 April 1876
N:r 33

Prinsessan Eugénies

helsotillstånd är efter hennes återkomst till Stockholm fortfarande lika tillfredsställande som under vistelsen på Gotland, och hon gör nästan dagligen utfärder i vagn.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 26 Oktober 1875.
N:r 85.

Prinsessan Eugenie

afreste i lördags med ångaren Gotland till hufvudstaden. Himlen var klar och hatvet lugnt, hvarför vi förmoda att öfverresan för den sjukliga men älskliga furstinnan blef angenäm.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 12 Oktober 1875.
N:r 81.

Prinsesan Eugenies

understödförening för fiskare på Gotlands vestkust är namnet på en sistlidne Onsdag å Fridhem: bildad förening af fiskare till hjelp vid förlust af båtar och redskap. Vid sammanträdet närvoro cirka 30 fiskare, och, under ordförande af riksdagsmannen i Andra kammaren, doktorn och prosten m. m. A. Lyth, beslöts att hvarje ledamot skulle i årsafgift betala 1 kr. 50 öre, hvilka årsafgifter likväl skulle för hvarje fiskläge för sig förvaltas och användas. Till bildande af grundfond öfverlemnades från hans maj:t konungen 100 kr., af hennes k. h. pringessan utlofvades 20 kr. om året, af hushållningssällskapet tros 200 kr. blifva anslagna och af majoren och riddaren Kylander skänktes 20 kr., hvarjemte än flera bidrag torde kunna påräknas. Denna grundfond kommer att användas till hela föreningens gemensamma bästa. — Direktionen valdes och till dess ordförande hamnmästaren i Visby, Winberg.
En dylik förening är förut af prosten Lyth bildad å östra kusten under benämning ”Sydöstra fiskeri-föreningen”. Heder och ära åt dem som så arbeta för det allmänna bästa.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Prinsessan Eugénie

har af majoren A. Kyllander på Nygårds för 3,380 kronor tillhandlat sig en torplägenhet, hvarigenom nu mer de Fridhem tillhörande egorna blifvit förenade och sammanhängande med det af prinsessan för några år sedan uppförda barnhemmets mark. E. G. T.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 24 Augusti 1875.
N:r 67.

Hertigarne af Vestergötland

och Nerike, hvilka en del af sommaren vistats hos sin faster, H. K. H. Prinsessan Eugenie, på det vackra Fridhem, återreste i onsdags afton till Stockholm med ångbåten ”Gotland”.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Augusti 1875
N:r 62

Vördsamt tillkännagifvande.

Genom några välvilliga personers åtgörande har en anstalt under benämningen ”Vårdanstalt för vanartiga gossar i Visby”, för hvilken H. K. H. Prinsessan Eugenie täckts förklara sig såsom beskyddarinna, så småningom kommit till stånd med afsigt att, i mån af anstaltens tillgångar, från förderfvet rädda samt till lekamlig och andlig förbättring befordra allt flera samhällets olycksbarn, som i saknad af föräldravård och kristlig uppfostran mer och mer skulle förfalla i sedeslöshet och ändtligen fylla fattighus och fängelser. Anstaltens styrelse, som såsom ett framtidsmål för sig uppställt åvägabringandet af ett räddningshem här i staden, måste i brist på tillgångar tillsvidare verka för sitt mål genom att till något räddningshem å fastlandet öfversända de gossar, hvilkas uppfostran den icke mäktar åtaga sig. Såunderhållas f. n. af anstalten fyra gossar från Visby vid Barnhemmet i Ahlsborg, der man hyser grundade förhoppningar om deras förbättring. Men saknande erforderliga medel att äfven på detta sätt förverkliga sin uppgift i den utsträckning, den på grund af det stora bebofvet önskade, vågar anstaltens styrelse vända sig till den menniskoälskande allmänheten, dels för att anmäla nämnda sin verksamhet, dels och isynnerhet för att hos allmänheten anbålla om dess för en så nyttig och nödvändig samhällsinrättning behöfliga understöd, och tror sig ej öfverskrida sin befogenhet genom den till allmänbeten ställda uppmaningen att till styrelsen öfverlemna de gåfvor, dem hon så ofta utan någon garanti för deras rätta bruk skänker bettlande barn, hvilka dessutom, enligt hvad erfarenheten visat, ej sällan bege sig ut på sina tiggarefärder endast för att söka tillfälle till snatteri. — I den vissa förhoppningen, att allmänheten vill behjert denna vigtiga angelägenhet vill styrelsen härmed tillkännagifva, att den med största tacksamhet emottager, helst å en hos undertecknad utlagd lista tecknade årliga bidrag, men äfven alla om än så ringa för tillfället lemnade gåfvor, hvilka uppbäras och redovisas af undertecknad, styrelsens ordförande.
Visby i Juli 1875.
Oscar Öfverberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Juli 1875
N:r 54

Understödsföreningen för fiskare.

Prinsessan Eugénies understödsförening för fiskare samt Prinsessan Eugenies Pensionsanstalt för fiskares på Gotlands västkust änkor och barn höllo under lördagen årsmöte.
I understöd och pensioner utbetal tes 144 kr. Behållningen till år 1932 utgör i dem förstnämda föreningen kr. 2,848: 27 och 1 den senare kr. 2,497:66.
Till styrelse omvaldes hamnkapten N. Friberg, ordf. och tullförvaltare K. Berggren, kassaförvaltare. Övriga ledamöter av styrelsen blevo hrr E. Eriksson, A. Svibelius och A. Olofsson. Till revisorer utsågos f. tullöveruppsyningsman O. Rondahl och tullkontorist J. Ahlberg med hamnkassör Axel Pettersson som suppleant.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1932
N:r 25