Jemlikt 4 § i lagen

angående handalsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets utdelning för aktiebolag denna dag intagits följande anmälan.
Burs pastorats sparbanks reglemente faststäldes af konungens befallningshafvande i länet den 5 November 1867 och ändrades den 14 Januari 1889. Sparbankens ändamål är att emottaga och till delägarnas nytta förkofra penningar, som insättas. Grundfond eger sparbanken icke, men reservfond, som vid 1888 års början utgjorde 9,036 kr. 82 öre. Styrelsen har sitt säte i Stånga socken och utgöres af Lars Gustaf Wilhelm Åkerman, Österlings, Johan Fredrik August Uddin, Ungbåtels, Lars Carl Larsson, Tellungs, alla i Stånga, samt f. Folkskolläraren Carl Herman Löfveberg, Qvie, Handlanden Nils Johan Ferdinand Fagerherg, Dala, Carl Mathias Wiman, Sigsarfve och Niklas Petter Grönström, Sigdes i Burs socken. Rätt att teckna firman tillkommer styrelsen i sin helhet eller minst fyra af dess ledamöter, då icke flere äro närvarande. Tillkännagfivanden för delegarne behörva ej införas i tidning, utom då sparbanksbok förloras, då boken efterlyses tre gånger i ortens tidningar.
Visby i Landskausliet 20 Mars 1889.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Jemlikt 4 § i lagen angående handalsregister, firma och prokura den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Mathias Reinhold Laurentiue Lindström att han öfvertagit den af Carl Oscar Bokström hittills idkade handelsrörelse i Hemse socken under firma Oscar Bokströms efterträdare; och att han till prokurist antagit Oscar Bokström.
Visby i Landskansliet 20 Mars 1889.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Utmätningsauktion af Myrungs i Linde.

Onsdagen den 24 nästkommande April kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af förre sjökaptenen Erik Gustaf Karlssons konkursbo tillhöriga 15/32 mant. af kronoskattehemmanet Myrungs i Linde socken; egande de, hvilka hafva fördran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är försedd med åbygnader i temligen godt stånd af boningshus med fem rum m. m., ekonomibygnader och ladugårdsbus; utgöres af 62 har 19,99 ar åker, 19 har 74,60 ar äng och torrlagd myrmark samt 35 har 54,28 ar skogsmark, åkerjorden af god beskaffenhet och skogsmarken med skog till husbehofsbränsel och stängsel, och har blifvit saluvärderad till 18,000 kr.
Visby i Landskansliet 13 Mars 1889.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Mars 1889
N:r 32

Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistret denna dag intagits anmälan af Hedvid Aurora Johanna Wirsén att den af henne i Näs socken under firma H. A. Wirsén idkade handelsrörelse nu mera upphört.
Visby i Landskansliet 25 Februari 1889.
E. POIGNANT:
Johan Hambraeus.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för aktiebolag denna dag intagits följande anmälan:
Den 2 September 1888 antogs och den 16 November s. å. faststäldes at Kongl. Maj:t bolagsordning för Barlingbo Mejeriaktiebolag, som har till ändamål att drifva mejerirörelse och i öfrigt åvägabringa sådana företag, som med nämde rörelse stå i sammanhang. Bolagets styrelse har sitt säte i Barlingbo socken. Aktiekapitalet utgör minst 10,200 kronor och högst 18,000 kr., fördelade i aktier å 60 kr.; och äro deraf 11,580 kr. fullt inbetalda. Kallelse till bolagsstämma kungöres i länets kyrkor. Styrelsens medlemmar äro Carl Wilhelm Gardell, Carl Timotheus Broander, Nils Petter Svensson, Gustaf Johnson och Olof August Nordström. Firman tecknas af verkställande direktören C W. Gardell.
Visby i Landskansliet 22 Februari 1889.
E. POIGNANT:
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Utmätningsauktion.

Fredagen den 29 nästkommande Mars kl. 12 middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af A. M. Elgstrands egande 9/16 mantal Lilla Mickelgårds i Veskinde socken; egande de hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som hör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är försedd med bonings- och ladugårdshus, innehar omkring 75 tunnl. åker af mylla på lera, omkring 5 tunnl. äng, 20 tunnl. hagmark, 5 tunnl. utskog och 53 tunnl. myrmark, samt har blifvit saluvärderad till 13,115 kronor.
Visby i Landskansliet 20:de Februari 1889.
E. POIGNANT:
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Februari 1889
N:r 23

Utmätningsauktion i Rone.

Tisdagen des 26 nästkommande Mars kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af landtbrukaren Nils Fredrik Eneqvist tillhöriga 1/4 mant. Davide i Rone socken och 926 tunnl. 31 3/10 kappl. jord i Ronemyr; ägande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Dessa i sambruk liggande fastigheter hafva vid Davide fullständiga åbygnader af bonings- och ladugårdshus. 1/4 mtl Davide innehåller i areal 53 har 68 ar 12,81 qv.-meter, hvaraf 2 har 36 ar 95,2 qv.m. afrösningsjord i Lojsta socken beväxt men yngre skog. Återstoden, belägen i Rone socken, utgöres af 49 har 36,5 ar väl häfdad och starkt gödslad åkerjord och resten oodlad myrmark. beväxt med ungskog. Å egendomen Ronemyr finnes uppförd en till bostad alredd, men oinredd bygnad af trä, 2:ne större ladugårdsbygnader, en magasinbygnad; som utgöres denna egendom af omkring 150 har åkerjord, igenlagd till timotejvall, omkring 200 har slåttermark, delvis beväxt med medelstor barr- och löfskog, och återstoden skogbeväxt betesmark. 1/4 mtl Davide är saluvärderadt till till 20,000 kronor och Ronemyr till 35,000 kr.
Visby i Landskansliet 14 Februari 1889.
E. POIGNANT:
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Februari 1889
N:r 20

Auktion vid Vibble kalkladeplats.

Sedan Kongl. Majt genom nådigt bref den 11:te November 1887 förordnat, att den inom Visby stad belägna kronotomten »Vibble kalkladeplats»,
lands ett område af 2030 qvadsatfot, skall å offentlig auktion till den högstbjudande försäljas, kommer genom auktion, som fredagen den 22:a Februari nästkommande år kl. 12 på dagen förrättas, såväl inför Konungens Befallningshaf vande här i landskontoret som ock af Magistraten å rådhuset i Visby, ifrågavarande kronolägenhet att till försäljning utbjudas på följande vilkor nämligen:
att lägenheten får tillträdas den 14 Mars 1890 i det skick, den då befinnes, hvarvid köparen inträder i de rättigheter och skyldigheter. Kongl Maj:t och kronan egt till den arrendator eller brukare, som vid samma tid alträder lägenheten; att köpeskillingen, för byars behöriga erläggande bör vid auktionen dennas en af minst två personer, en för bägge och bägge för en ingången samt bevittnad och till vederhäftigheten af Konungens Befallningshatvande eller vederbörande domare styrkt borgen såsom för egen skuld, skall betalas vid tillträdet, dock att köpare, som sådant åstundar, skall ega att, efter derom vid auktionen gjord anmälan, i länets räntan inbetala köpeskillingen under loppet af sex år med en ejettedel årligen; hörande i sådant fall första sjettedelen betalas vid tillträdet samt kvar och en af de återstående s;ettedelarae vid midt astat] hvarje år; att högsta anbudets antaglighet kommer att underställas Kongl. Maj:ts nödiga pröfning ; att köpehref utfärdas, så snart köpeskillingen blifvit erlagd, eller i händelse köparen, pil sätt °Ivan är sagdt, förklarat sig vilja inbetala densamma under sex års tid, första sjettedelen deraf blifvit betald och för återstoden afiemnad behö. rigen vittnad skuldförbindelse, å hvilken minst två vederhäftige personer, en för bägge och bägge tör en, tecknat borgen såsom för egcu skuld; alt köparen skall svara för alla lägenheten författningsenligt åliggande onera och utskylder al livad namn och beskaffenhet de vara må samt all köparen ensam skall vidkännas lagfarts- och andra med på köpet förenade kostnader.
Visby i Landskontoret d. 12 Dec. 1888.
E. POIGNANT.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Februari 1889
N:r 20

Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan
att Jacob Timotheus Jacobsson utträdt ur handelsbolaget Gotlands Slipstensbolag och att rörelsen under oförändrad firma fortsättes af Victor Hansén.
Visby i Landskansliet 11 Februari 1889.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Februari 1889
N:r 19

Utmätningsauktion.

Onsdagen den 6 nästkommande Mars kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till för säljning af Olof Johannes Reinhold Ahlin och hans hustru tillhöriga 5/64 mant. Ventinge i Hejde socken ; egande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet, som är obebygd, utgöres af 39,20 qvadr.-ref åker och 268 qvadr.-ref betesmark med ringa skog och har blifvit saluvärderad till 1500 kronor.
Visby i Landskansliet 26 Januari 1889.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14

Utmätningsauktion af Träske i Kräklingbo.

Fredagen den 8 nästkommande Mars kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af A. L. Ehrenströms egande 13/256 mant. Träske i Kräklingbo socken; egande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som hör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är försedd med bonings- och ladugårdshus, innehar omkring 8 tunnland åker, 10 tunnl, ängsmark och 7 tunnl. hagmark samt är saluvärderad till 1500 kronor.
Visby i Landskansliet 26 Januari 1889.
E. POIGNANT.
Johan Hambraeus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14