Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Kronohäktet. Ordf. Förste notarie Gillis Karlbring.)
Slutrannaskning har i dag hållits med för förskingring m. m. häktade f. fjärdingsmannen i Othem, H. Stigert. Som målsägare inställde sig vid dagens rannsakning de tre mödrar, för vilka Stigert i egenskap av barnavårdsman förskingrat sammanlagt kr. 847:50. De yrkade, att svaranden skulle åläggas betala summan i fråga, vilket han även förklarade sig villig till. Från pensionsstyrelsen förelåg en skrivelse, att några förskingringar av pensionsavgifter icke torde ägt rum, varför åklagaren återkallade sin talan i detta hänseende. Målet överlämnades från båda sidor, och svarandens biträde anhöll att Stigerts manipulationer måtte betraktas som ett fortsatt brott. Biträdet ville även framhålla, att synnerligen förmildrande omständigheter förelågo. Det hade varit så gott som ödesbestämt, att Stigert med sin dåliga ekonomi ej skulle kunna sköta tjänsten som exekutionsbetjänt. Han hemställde om lindrigast möjliga straff.
I sitt utslag förklarade rätten sig icke kunna anse Stigerts olika brottsliga handlingar som ett fortsatt brott. Han dömdes därför till 1 år 6 månaders straffarbete för förskingring i egenskap av fjärdingsman och till lika stort straff för förskingring i egenskap av barnavårdsman. Då svaranden redan lämnat sina tjänster, kunde han icke dömas till avsättning utan förvandlades detta straff till 2 månaders fängelse eller 1 månads straffarbete. Domen lydde alltså på sammanlagt 3 år 1 månad och 6 dagars straffarbete med 3 års påföljd. Från strafftiden skola avräknas 11 dagar, som svaranden suttit häktad. Svaranden förklarades vidare ovärdig att i rikets tjänst nyttjas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 december 1932
N:r 296

Ett tågmissöde

inträffade i går vå linjen Lärbro—Visby, då eftermiddagståget var på väg till Visby. I tågets motorvagn brast nämligen en vevstake i ena motorn, då tåget befann sig mellan Othem och Tingstäde, men densamma kunde fortsätta med en motor. Under tiden rekvirerades ett hjälplok, som mötte emot i Västkinde och förde tåget in till staden, dit det anlände endast 40 min. försenat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Försäljningen

i Södervärns skola i går afton till förmån för anordnande av en församlingslokal därstädes, inbragte mellan 400 och 500 kr. Stunden inleddes med ett föredrag av kyrkoherde Carl Söderberg i Othem, som också ledde försäljningen. Ganska mycket folk hade kommit tillstädes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Svenska Röda korsets gotlands distrikt

har i enlighet med 1932 års Gotlands landstings beslut utsett för fyraårsperrioden 1933—1936 inom distriktssköterskenämderna på Gotland såsom ordinarie ledamöter: för Visby provinsialläkaredistrikt fru Alice Svedman, för Slite fru Ester Söderberg, Othem, och fru Marja Lantz, Rute, för Klintehamns fru Karin Smitterberg, för Hemse fru Brita Löfvenberg och för Ljugarns fru Adéle Odin. Såsom suppleanter ha utsetts: för Visby distrikt fru E. Holmqvist, för Slite fru Anna Ekbom, Slite, och hamns fru Elsa Sjöberg, Klintehamn, för Hemse fru Anna Lindström, Burgsvik, och för Ljugarnas fröken V. Erlandsson, Ljugarn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 december 1932
N:r 292

Statsanslag till folk- och skolbiblioteken.

Skolöverstyrelsen har av anslaget för innevarande år till folk- och skolbiblioteken tilldelat Visby stadsbibliotek 4,840 kr. och Othems folkbibliotek 405 kr. samt Visby
distrikts skolbibliotek 735 kr. (H. B).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

I Södervärns skola

anordnar på torsdag kl. 6 e. m. Södervärns krykliga syförening en försäljning av sina alster. Föreningen arbetar som bekant med syfte att åstadkomma en församlingslokal å Södervärn. Föredrag kommer också att hållas av kyrkoherde Carl Söderberg i Othem.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Kronoskatten.

För uppbärande af nästlidne års kronoutskylder inom Norra fögderiet äro följande tider och ställen bestämda:
1876 Februari den 10 kl. 3 e. m. med Visby norra socken hos landtbrukaren Ljungberg vid Hästnäs.
d. 11 kl. 10 f. m. med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards.
d. 12 kl. 10 f. m. med Fohle och Veskinde pastorater vid Stenstugu.
d. 14 kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorater vid Guthe.
d. 15 kl. 10 f. m. med. Martebo och Stenkyrka pastorater i Tingstäde sockenstuga.
d. 16 kl. 10 f. m. med Hangvar pastorat i handlanden Vestbergs lokal vid Kappelshamn.
d. 17 kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat vid Norrgårda.
d. 18 kl. 10 t. m, med Fårö pastorat å forna värdshuset vid Fårösund,
d. 19 kl. 10 f. m. med Rute pastorat dersammastädes.
d. 21 kl. 10 f. m. med Othem pastorat hos värdsbusidkaren Andersson å Slite.
d. 22 kl. 10 f. m. med Hörsne och Gothem pastorater vid Magnuse.
d. 23 kl. 10 f. m. med Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie.
d. 29 kl. 10 f. m. med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarfve i Dalhem.
Mars d. 1 kl. 10 f. m. med; Vänge pastorat dersammastädes,
d. 2 kl. 10 f. m- med Östergarn pastorat vid Kräklings.
d. 3 kl. 10:f. m. med Kräklingho pastorat å samma ställe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Trädskötarkurs å Gotland?

Till av lantbruksstyrelsen planerade trädskötarekurser nästa år ha anmält sig 19 sökande å Gotland. Hushållningssällskapet har emellertid endast ansett sig böra utvälja tio, därav två såsom suppleanter. De tio sökande sällskapet förordar
äro följande trädskötare: Emil Jacobsson hos Sanda fruktodlareförening, G. Pettersson hos fruktodlareföreningen i Eksta, R. Ottosson i Bro, Oskar Niklasson i Lojsta, Gunnar Olsson i Västergarn, E. Jacobsson i Lau, Emil Bäckström i Hamra, Knut Lindvall i Fardhem, Walter Jacobsson i Othem och Gösta Hallgren hos fruktodlareföreningen i Silte. Hushållningssällskapet ifrågasätter förläggandet av en utbildningskurs till Gotland 1933, därvid sällskapet utfäster sig bidraga med 200 kr. till deltagarnas resekostnader. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Patrik Sturtzenbecker,

prost och kyrkoherde i Eskelhem, afled i förrgår morgse efter en lefnad af något mer än 75 år. Han var född i Othem 29 Juli år 1800 af dåvarande prosten och kyrkoherden derstädes, Fredrik Sturtzenbecher och Barbara Christina Bacherus. Aflade studentexamen i Upsala 1819 och prestvigdes 19 Maj 1824. Sedan han derefter beklädt åtskilliga lärareplatser vid Visby lärdomsskola och 23 Febr. 1831 aflagt pastoralexamen, utnämndes han genom enhälligt val 1831 till kyrkoherde i Kräklingbo, hvilket pastorat han tillträdde 1833. Sedan han här verkat i 17 år, valdes han 1850 till pastor i Eskelhem, hvilken anställning han tillträdde 1852; prost 1854. Han ingick år 1835 giftermål med Engel Maria Gustafva Lindström, dotter till handlanden i Visby, Jakob Lindström och Margaretha Elisabeth Törner. Frid öfver den gamle hedersmannens minne!

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 15 December 1875.
N:r 99.