Oljefynd på File Haidar?

Skånske cementaktiebolaget begär koncession.
Skånska cementaktiebolaget har hos k. m:t anhållit om koncession att eftersöka och bearbeta gas- och oljefyndigheter inom ett område av omkring 1,325 hektar inom Othems, Tingstäde och Hejnums socknar.
ansökningen skriver bolaget bl. a.: Det är känt, att den kambriska bandstenen inom Sveriges kambrisilur är och htidigare i än högre grad varit kolväteförande inom ett betydande område. Asfalt- och oljeimpregnation i sandstenen och överliggande skikt inom t. ex. Gävleområdet, på Öland, Gotland, i Estland och jämväl Skåne ådagalägga detta, likaså den gas, som tillsammans med saltvatten påträffats på Öland, i det enda djupborrhålet på Gotland samt i Östergötland. Det förefaller som om Gotland skulle vara relativt gynnsamt beläget mitt i denna kambriska oljeförning.
Den frågan uppställer sig då, i vad min övriga geologiska betingelser äro för handen, vilka kunna ha möjliggjort även större ekonomiskt tillgodogörbara ansamlingar av kolväten samt dessas uppbevarande till vår tid. Gynnsammast synas förhållandena gestalta sig inom Öland—Gotlandområdet. Den kambriska sandstenen, som här tjänstgör som kolväteuppsamlare, har en porositet, vilken — så långt av hittills utförda porositetsmätningar kan slutas — är tillräcklig hög för att möjliggöra ansamlingar av ekonomisk betydelse. De uppmätta porositetstalen synas t. ex. vara jämförliga med dem från de nordamerikanska paläozoiska sandstenarna. Lämpliga täta täckskikt förekomma också på Gotland ovanför den kolväteförande sandstenen i sistnämda hänseende synes Gotland vara gynnsammare ställt än någon annan kambrosilurtrakt i vårt land.
Den granskning, som genom vår försorg vidtagits med hänsyn till tektoniska förutsättningar för kolväteansamlingar ger vid handen, att Gotland också i dessa hänseenden är gynnsammare ställt än Öland och, så långt av åtkomligt material kan slutas, jämväl gynnsammare än Estland.
Vad som hittills sagts har haft avseende endast på möjlighet till fynd av kolväten. I främsta rummet har härvid avsett. vanlig gas. Flytande kolväten ha hittills påträffats endast såsom betydelselösa spår inom den svenska och baltiska kambrosiluren. Ehuru hittillsvarande geologiska erfarenhet icke lämnar något direkt stöd för en förhoppning om att finna jämväl olja i samband med en eventuell djupborrning på Gotland, kan man å andra sidan icke heller säga, att den lämnar något stöd för bestridandet av möjlighet till ett sådant fynd.
Av de geologiska och geofysiska undersökningar, som vårt bolag låtit utföra på Gotland, har framgått, att ett av de mest lovande områdena för gas- och oljefynd är beläget vid File Haidar öster om Tingstäde träsk.
För att snarast möjligt konstatera, huruvida kolväten av ekonomiskt värde finnas har bolaget gått i författning om att genom sitt dotterbolag Slite Cement och Kalk Aktiebolag samt under medverkan av Svenska diamantbergborrnings Aktiebolaget låta utföra en undersökningsborrning vid File Haidar. Skulle undersökningarna resultera i att exploaterbara fyndigheter påvisas, är det bolagets avsikt att tillgodogöra sig fyndigheterna på mest rationella sätt, bl. a. genom användandet av gasen vid cementfabrikerna i Visby, Slite och Rute.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Idrott och sport.

Landskampen mot Blekinge
är nu bestämd att äga rum, event. söndagen efter DM för seniorer. Det är som bekant gotlänningarnas tur denna gång att gästa Blekinge.
AIK har fått i uppdrag att anordna ecs DM i allmän idrott för seniorer den 8 aug.

A I K-terrängen.
Dahlin, Gute, suverän.

I går gick AIK-terrängen för andra gången av stapeln. Deltagareantalet var stort, trots det dåliga vädret.
Segrare i klass I blev inte denna gång Olle Johansson, Bro, utan han fick se sig besegrad av Anders Dahlin, Gute, som vann med cirka 150 meter. Han ledde för övrigt tävlingen från start till mål. Tiden för segraren var 26,21,3 min.,
2) Olle Johansson, Bro IF, 26,52,
3) L. Boberg, Slite IF, 27,2,5,
4) E. Pettersson, Tingstäde TK, 27,16,4.
5) V. Malmqvist, Bro IF, 27,40,02,
6) E. Norrby, d:o, 27,41,
7) H. Gardell, d:o, 27,56.
AIK:s vandringspris lade Bro IF beslag på för andra året å rad.
Klass II vanns av Gunnar Karlsson AIK, som hade tiden 12,9,8.
2) L. Fohlström, VIF, 12,42,3,
3) B. Ahlvin, d:o, 12,47,
4) B. Persson, d:o, 12,53,
5) E. Lindström, d:o, 13,5,02,
6) H. Samuelsson, d:o,
7) K. Bohman, d:o.
Prisutdelningen förrättades av Gotlands idrottsförbunds ordförande kapten I. Sellergren.
Visby AIK ber att på detta sätt få uttala sitt hjärtliga tack, till de firmor och enskilda, som beredvilligt skänkt priser och bidrag till tävlingen.
Moritz.

De gotländska serierna.
Hård strid i ”toppen”.

Det blev som väntat högsta möjliga utdelning för AIK och VIF i går mot resp. Hablingbo på Vallen och KIK i Klintehamn. De båda Visbylagens sammanlagda målkvot var 15-2, vilket säger en hel del.
VIF gästade Klintehamn och storseger med 8-1 (4 0). Det var KIK:s målvakt, som räddade laget från fullständig katastrof.
På Vallen besegrade AIK hablingarna med 7-1, halvtid 4-1, och mycket mer är inte att säga om den uppgörelsen. Hemmalaget var alltför överlägset för att det skulle kunna bli tal om någon spänning. ”Plåtarn” sköt så fort han kom åt, mycket gick bredvid och över, men somt gick i mål.
Bäst i Hablingbolaget var v. i., som faktiskt gjorde matchens vackraste genombrott och sköt vackert i mål. Gästernas målman var också bra.
Serieledningen har nu VIF tagit hand om.

Resultaten i de övriga serierna blevo: Norra serien: Othem—Roma 4-0, Stenkyrka—Väte 5-0, Träkumla—Västkinde 1-4. Matchen Endre—Martebo uppskjuten. Södra serien: Burs—Alva 2-5, Fardhem—Ljugarn 2-1.
Det är faktiskt spännande i ”toppen” på serierna. Vi återkomma med tabellerna.

I reservlagsserien spelades en match på Vallen i går förmiddag mellan AIK och VIF, varvid AIK vann med 3-0 (2-0).

I Hemse
spelades i går en vänskapsmatch mellan Gute och Hemse BK, som gästerna vunno med 3-1.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Idrott och sport.

Det skulle vara intressant
att veta, om Klintehamn och Hablingbo skola kunna förhindra VIF och AIK att bärga högsta möjliga poäng i morgondagens uppgörelser i div. I.
VIF gästar Klintehamn, och med hänsyn till KIK:s dåliga vårform man gissa på storseger för VIF, AIK möter Hablingbo på Gutavallen kl. 2, och även om det Icke blir 9—0 så torde målsiffran dock komma att hålla sig till omkr. 5—0 eller dyl. En prima överraskning vore, om någondera matchen skulle bli oavgjord.
I norra serien mötas OTHEM—Roma, STENKYRKA—Väte, Träkumla—VÄSTKINDE, Endre—MARTEBO, i södra serien Burs—Alva (en intressant match, vilken kan betecknas som seriefinal. Båda lagen stå på samma poäng och utgången är oviss), Fardhem—LJUGARN. I sistnämda matchen skall Fardhem ta revansch för 1—7-nederlaget i Ljugarn i höstas, men fråga är väl, om ”ljugänningarna” tillåta detta.
I reservlagsserien mötas på Vallen kl. ½ 11 AIK och VIF.

I AIK-terrängen i morgon, som tilldrar sig stor uppmärksamhet, äro många av dem som voro med i Levede anmälda, I klass I starta 16 deltagare, varav 1 från Gute, 2 från VIF, 5 från AIK, 6 från Bro IF, och 1 från vardera Slite IF och Tingstäde TK. Dahlin, Gute, startar i klassen, och man är mycket nyfiken hans insats där bland de andra storhejarna. I klass II är det 21 deltagare, varav 4 från Gute, 7 från VIF, 3 från AIK, 3 från A 7, 2 från Bro, och 1 från vardera Bto JUF och Tingstäde TK.
Uppropet sker strax före kl. 2 på Gutavallen I morgon ,och då är ännu tillfälle att anmäla sig. Man väntar sålunda bl .a. på deltagande från I 18.

Gotlands Allehanda
Lördagen 24 April 1937
Nr 93

Idrott och sport.

Bro-triumf i DM-terrängen.
Dubbelseger Individuellt samt lagseger.

DM-terrängen ägde i går rum i Levede och blev en utomordentligt lyckad tävling. För Bro I. F:a del blev det en triumfdag, i det att såväl DM-mästerskapet som lagsegern erövrades av Bropojkarna, men även för Gute blev ”poängskörden” god enär föreningen hemförde dubbelseger i klass II. Slite slutligen vann juniorklassen.
Starten ägde rum programenligt kl. halv 1, och de startandes antal voro 18 i klass 1, 19 i klass II och 37 i juniorklassen.
Banan, som var kontrollmätt till 3,500 ni. men kanske var någon meter längre, gick från idrottsplatsen åt väster neråt skogarna förbi en gammal grusgrop samt över en hage med synnerligen kuperad terräng och vidare över en åker samt skogsstigar. En ganska ovanlig bana för gotlandsförhållanden, vilken kunde betraktas som medelsvår. Banan löptes två varv av klass I, medan de övriga klasserna hade ett varv att avverka.
I klass I bildade redan i början av loppet Boberg, Slite, O. Johansson, Bro, Broman, AIK, E. Pettersson, Tingstäde, Karlsson, AIK, Gardell och V. Malmkvist, Bro, en tätklunga, men mot slutet drogo Johansson och Gardell efterhand ifrån, och som etta vid målet inkom 0. Johansson, Bro, med klubbkamraten H. Gardell som god tvåa. S. Boberg, Slite, blev tredje man. -Bro hemförde jämväl lagsegern genom de två nämda samt Malmkvist och E. Norrby (se prislistan). Andra lagsegern gick till AIK. Endast Bro och AIK hade anmält lag.
I klass II kan man knappast tala om någon större strid, ty där ledde Dahlin, Gute, från start till mål, och hans föreningskamrat B. Löt fullbordade triumfen genom att belägga andra placeringen, men först efter en ganska ettrig kamp med Berg, I. 18, vilken blev trea.
I juniorklassen ledde Ahlvin och E. Lindström, VIF, 1 början, men efter det grusgropen passerats sackade de av något, varvid Manne Boberg, Slite, passade på att gå om stadspojkarna och behöll ledningen till mål. När man närmade sig detta blevo de båda VIF-pojkarna omsprungna även av S. Fohlström, Tingstäde, som alltså blev tvåa, medan Ahlvin och Lindström blevo resp. trea och fyra. På femte plats kom Persson, VIF.
Samtliga löpare fullföljde tävlingen, som ävenledes blev en triumf för arrangören, Levede IF och då främst folkskollärare Ivar Larsson.
Vid halv 4-tiden var årets DM-terräng undanstökad. Pris utdelningen förrät tack på idrottsplatsen av förbundsordfö. randen, som avtackade de tävlande och gav tävlingsarrangören en särskild eloge. Prislistan fick följande utseende:

Klass I, 18 startande.
Olle Johansson, Bro, 24,14 min.,
H. Gardell, Bro, 24,15,6,
S. Boberg, Slite, 24,15,6,
G. Karlsson, AIK, 24,23,
E. Pettersson, Tingstäde, 24,23,
R. Broman, AIK, 24,25,
V. Malmkvist, Bro, 26,16,
E. Norrby, Bro, 26,15,
G. Löfqvist, AIK, 26,21,2,
G. Malmkvist, Bro, 26,28,8.

Klass II, 19 startande.
A. Dahlin, Gute, 11,17,6 min.,
B. LM, Gute, 12,11,
H. Berg, I. 18, 12,12,
H. Persson, Bro, 12,15,
H. Samuelsson, VIF, 12,25,6.

Juniorer, 37 startande.
Manne Boberg, Slite, 11,34,8 min.,
S. Fohlström, Tingstäde, 11,52,2,
B. Alvin, VIF, 11,58,
E. Lindström, VIF, 12,00,
B. Persson, VIF, 12,02,
Y A. Nilsson, Slite, 12,13,
B. Möllerström, Roma, 12,25,
J. Nordqvist, A. 7, 12,26,
H. Åberg, Gute, 12,26,
B. Pettersson, Väte GIF, 12,33.

Gotländska serien.
AIK spelade oavgjort i Slite.

I gårdagens gotländska serie, div. I, möttes i Slite AIK och Slite I. F. och på Vallen Gute och KIK.
Matchen 1 Slite blev en av de mera svärda och spännande, som spelats på län- ge på Östervallan. Båda lagen spelade juste och bra, men den som väntat, att stadsborna skulle få full pott bedrog sig, Det var särskilt Slites målman som gjorde en hedrande insats för sitt lag och var ”bäste man på plan”. Även h, b. Larsson var bra. AIK-spelarna voro ganska jämna. De togo ledningen och behöll denna, med 1-0 i halvtid, förbättrade i andra halvlek genom ”Plåtarn” siffran till 2-0, men Slite reducerade genom centern Henna Karlsson på straff till 1-2, coh utjämningen svarade ”Putte” för efter att ha fått en flott passning. Med 2-2 slöt alltså uppgörelsen, som åsågs av en talrik publik, bl. a. inte mindre än 100 AIK-supporters från Visby.
På Gutavallen spelades en slätstruken match mellan Gute och KIK. Gute vann med 1-0, vilket mål gjordes av Santa, som efter att ha spelat i försvaret gick upp i kedjan.
I norra serien blevo resultaten: Roma—Stenkyrka 1-2, Martebo—Träkumla uppsköts, Västkinde—Endre 3-0, Väte—Othem, Othemseger genom walk over.
Södra serien: Hemse—Burgsvik 4-1, Alva—Fardhem 5-2, Ljugarn—Burs 2-3.
Seriematchen i fotboll mellan Hemse BK—Burgsviks IF slöt med en seger för Hemse med 4-1, halvtid 2-0. Hemmalaget hade det mesta av spelet och presterade de vackraste sakerna ,varför segern var välförtjänt. Burgsvik hade sina bästa spelare i målvakten och centerkalven, Hemmaspelarna voro överlag tekniska och jämna, varför ingen särskild kan framhållas. En stor publik kantade idrottsplatsen. Domare var Enar Nilsson.
Seriematchen i Alva i går mellan Alva och Fardhem blev en seger för hemmalaget med målsiffran 5-2 (3-2). Det må framhållas, att gästerna ryckt upp sig förvånansvärt bra sedan vi sist såg dem i aktion. En icke allt för dålig placering på serietabellen torde Fardhem i år kunna räkna med. Gårdagens seriedebut synes vittna därom.

Göteborgare på Gutavallen.
Rubriken säger ju en hel del, ty pojkar från ”feskeläget” kunna som bekant spela boll. Matchen I. 18—VIF i går e. m. blev nämligen särdeles fin uppgörelse med ett spel, som man inte sett på mån gen god dag. Det var göteborgskombinationen som bestämde takten, men även VIF skötte sig ju bra eftersom elvan slapp undan med oavgjort 1-1, men det var framför allt V-Pelles i målet förtjänst. Göteborgarna togo ledningen med ett mål mot slutet av matchen, men VIF lyckades utjämna till 1-1 några minuter senare. Det var Vicke som sköt, målman tappade kulan och ”Alma” petade in den. I. 18:s mål gjordes av välspelande centern, och i dess lag framträdde även centerhalven, en slitvarg 1 likhet med ”Kina”, men främst v.-backen.
En bra match, som sagt, och en talrik publik.

De allsvenska matcherna.
Resultaten av de övriga allsvenska matcherna i går blevo:
Örgryte IS—Göteborgskamr.: 0-2 (0 —2), IK Sleipner—Sandvikens IF: 2-4 (0-1), Landskrona BOIS—Norrköpingskamr.: 2-1 (1-1), IF Elfsborg—Djurgårdens IF: 2-0 (1-0), AIK—Malmö FF: 4 0 (2-0). Div II: Hälsingborgs IF—Halmia 8-1, Halmstads BK-Höganäs 2-2, Växjö BK Hälsingborgskamr.: 2-4.

Engelsk fotboll.
Manchester C. vinner ligan.
Efter lördagens matcher leder Manchester City med 54 poäng före Arsenal, som har 51 p. Endast två omgångar återstå, och enda chansen för Arsenal är att Manch. förlorar båda sina återstående matcher.

Arsenal—Portsmouth 4-0
Everton—Charlton A. 2-2
Huddersfield T.—Grimsby T. 0-3
Manchester U.—Middlesbrough 2-1
Preston N. E.—Manchester C. 2-5
Sheffield W.—W. Bromwich A. 2-3
Sunderland—Liverpool 4-2
Aston Villa—West Ham U. 0-2
Gradford C.—Norwich C. 2-0
Chesterfield—Leicester C. 2-5
Coventry C.—Blackpool 1-2
Doncaster—Tottenham 1-1.
Nottingham F.—Bury 1-0
Swansea T.—Newcastle U. 1-2

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Idrott och sport.

Det skulle vara intressant att veta, vilka sensationer morgondagens sport kommer att bjuda på.
För Gotlandsdistriktets del går den stora DM-terrängen i morgon i Levede.
Vem vinner stora klassen? Ja, det ligger ännu i vida luften. Någon direkt favorit kan väl knappast utpekas, men såvida ingen ny förmåga kommer med överraskning, så torde väl striden om titeln komma att stå hårdast mellan V. Malmkvist, Bro, fjolårets segrare, samt E. Pettersson, Tingstäde, Broman, AIK, (förut som bekant i Slite), Claes Pettersson, VAIS, O. Johansson, Bro, Boberg, Slite, E. Norrby, Bro, och G. Lövkvist, AIK, vilka alla voro med i fjolårets terräng och placerade sig såsom de främsta. I klass II startar bl. a. Dahlin, Gute, fjolårssegrare i juniorklassen, och hålles som favorit. Vad sedan juniorerna beträffar är fältet fritt för gissningar.
Nog skall det i varje fall bli intressant att veta …

På fotbollfronten är det div. I, som drar största uppmärksamheten till sig, 1 det att AIK gästar Slite, medan Gute och KIK mötas på Gutavallen kl. 2. Både Slite och AIK ha visat bra vårform, och uppgörelsen därute på Östervallen torde bli spännande. Senast fick Slite stryk av AIK på Gutavallen med 5-1, varför alltså Slite har revansch att fordra. Vi tro dock AIK om att kunna bärga en uddamålsseger.

Om Gute skall lyckas besegra KIK är en annan fråga. chanserna väga ganska lika, om man tar hänsyn till lagens prestationer i söndags. KIK har revansch att fordra för ett nederlag med 0-4 mot Gute i Klintehanm i höstas. En oavgjord match ligger faktiskt närmast till hands. I reservlagsserien, som även AIK leder, spelas i morgon förmiddag en match mellan VIF och A. 7. Norra och södra serierna starta i morgon våromgången. I norra mötas Roma —STENKYRKA, MARTEBO—Träkumla, VÄSTKINDE—Endre, Väte—OTHEM, och i södra mötas Hemse-Burgsvik, ALVA—Fardhem, Ljugarn—BURS.

Allsvenskan i morgon har på sitt program bl. a. invigningen av Råsunda stora fotbollarena, Nordens största, som rymmer c:a 40,000 åskådare, och ”invigningsmatchen” spelas mellan AIK och Malmö FF. Vi tro, att AIK kommer att celebrera dagen med en strongare seger över skånlngarna. Eja, vore vi i Rå-sunda 1 morgon. Kronprinsen, som är AIK:s förste hedersledamot, håller invigningstalet. Övriga matcher tro Sleipner—Sandviken. LANDSKRONA—Norrköping, ELFSBORG—Djurgården samt ÖRGRYTE—Göteborg.

Slutligen några rader om engelska ligan. Kan ni tänka er, att under veckan Grimsby slagit Sunderland med 6-0, och att Sunderland på hemmaplan fick stryk av Manchester C med 3-11 Det visar, att Sunderland just nu ger ligan den som flyger och far och endast har Cupen den 1 maj i tankarna. I dag blir det väl som vanligt en del överraskningar. Såsom stora sådana betraktas, om Portsmouth borta slår Arsenal, om jumbolaget Doncaster i div. II besegrar Tottenhamns hetsporrar och om Grimsby borta slår Hudds. I övrigt kan det nästan vara hugget som stucket.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87

Föredrag

hölls igår afton i gymnastiksalen på A. 7 för kårens personal av kyrkoherde Carl Söderberg i Othem över ämnet: En dag med sjömansprästen i London.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 April 1937
Nr 86

Carl Kihléns sista färd.

Under vackra hedersbetygelser fördes i går stoftet av avlidne prosten Carl Kihlén till den sista vilan på Rute kyrkogård. Tillslutningen till sorgeakten var mycket stor och i prästgården samlades vid 2-tiden församlingsbor från pastoratets församlingar och många ämbetsbröder till den avlidne bland stiftets prästerskap. Vid båren i sorgehuset höll kontraktsprosten Axel Klint i Källunge en kort betraktelse.
Kistan inbars därefter i Rute kyrka, under det att folkskollärare Martin Niklasson i Bunge från orgeln utförde Prins Gustafs sorgmarsch. Därefter inleddes den högtidliga sorgeakten med psalmen 452. Officiant var kyrkoherde Artvig Ruhr i Roma, som därefter framträdde till båren och förrättade akten enligt särskild för sådant tillfälle avsedd ritual. Sedan ps. 221 sjungits, besteg kyrkoherde Ruhr predikstolen och höll en gripande likpredikan, varvid han som utgångspunkt valt Mark. 16: 1-8, berättelsen om hur ängeln vid graven förkunnade budskapet om uppståndelsen, varvid han som ämne angav orden ”Vi tro på de dödas uppståndelse”.
Efter predikan följde altartjänst, vilken utfördes av kyrkoherde Carl Söderberg i Othem och v. pastor Ake Hultmark i Rute, av vilka kyrkoherde Söderberg sjöng begravningsmässan. Altartjänsten omslöts av spalmerna 102: 4, 5 och 496: 3. Till slut följde, medan kistan utbars ur kyrkan, från orgeln en sorgmarsch som den avlidne i livstiden själv komponerat.
Sedan kistan därefter sänkts i graven, vidtog nedläggning av kransar, varvid ett stort antal representanter för olika korporationer inom de tre församlingarna nedlade kransar från dessa och framförde minnes- och avskedsord, vittnande om, att den bortgångne varit högt skattad i församlingarna. Därjämte nedlades av kontraktsprosten Ax. Klint från Norra kontraktets prästerskap, av kyrkoher de A. Kronqvist i Burs en krans från Teologiska cirkeln och av löjtnant Erik Steffen en krans från Sveriges nationella socialister. Till sist lyste of ficianten frid över griften.
I den rika skördenav kransar och blommor, som sänts till båren märktes bl. a. följande:
Från norra kontraktets prästerskap, blågula band (Reqviem ?????ei Domine), Rute församling (En gärd av tacksamhet), Ruta skolråd (Ett sista tack till den mångårige ordföranden), Rute lärarekår (En sista hälsning med vördnad och tack), Fleringe kommun (Ett sista tack och farväl), Bunge kyrkoråd (Ett sista tack), Bunge församling (Tack för mångårigt församlingsarbete), Fleringe kyrkoråd (En sista hälsning med vördnad och tacksamhet), från Bunge skolråd (Tack och farväl), från lärarekåren 1 Bunge (En sista hälsning), Rute kommun (Frid över Din gärning), Fleringe skolråd (En gärd av aktning), Teologiska cirkeln (Tack till kamraten), Kamraterna i avd. 108 (Ditt minne skall leva. Sv. ps. 287. Tack och vördnad), Eleverna hösten 1935, Fårösund, Svenska nationella socialister (Tack och farväl, Dina ord bevara vi), Bunge kyrkliga syförening (Tack och farväl) o. s. v.
Sedan de i sorgeakten närvarande åter samlats i prästgården framförde den bortgångnes son, kantor Carl Johan Kihlén, ett tack för de hedersbevisningar, som ägnats den bortgångne.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 April 1937
Nr 73

Dödsfall Maria Lorentina Elisa Bingström.

Tillkännagives att vår kära moder Maria Lorentina Elisa Bingström stilla avled idag kl. 6 e. m. efter ett långt och tåligt buret lidande i sitt 81:a levnadsår; sörjd och saknad av oss, syskon och barnbarn.
Långome, Othem den 24 febr. 1937.
Hermanna o. Svante Bingström.
Sv. Ps. 477: 8.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1937
N:r 46

Andelsslakteriets distriktsmöten.

Lärbrodistriktet hade i går sitt sammanträde å kommunalrummet i Lärbro under ledning av agronom G. Gradelius. Såsom representanter för andelsslakteriets styrelse närvoro dir. Edv. Wahlgren, Visby, och nämdeman Percy Falk, Kärnungs i Hellvi.
Till ortsombud utsågos: för Rute K. Bergbom, Sigfride, suppleant O. Ahlqvist, .Albya för Fleringe V. Karlsson, Skymnings, suppl. K. Klasson, Skymnings, för Hall B. Westberg, Norrbys, suppl. O. Pettersson, Hägvards, för Hangvar A. Andersson, Austers, suppl. V. Björkander, Kassle, för Lärbro Th. Svensson, Kejlungs, suppl. G. Gradelius, Bjers, för Hellvi Fr. Mardi, Sudergårda, suppl. J. Hellström, Kärnungs, för Othem, A. Hellgren, Othemars, suppl.
L. Jacobsson, Spillings, för Bunge Edv. Widgren, Mattise, suppl. Hugo Häglund Hägur.
Efteråt dryftades det förut omnämda kommittéförslaget rörande åtgärder mot försäljningar av slaktdjur under sken av livdjurshandel, varvid mötet beslöt uttala sig för förslaget och rekommendera detta vid den kommande föreningsstämman.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40

Folkskolläraretjänsten i Othem.

Folksskoleinspektören har nu fastställt folkskolestyrelsens den 26 januari uppgjorda förslag till ordinarie folkskolläraretjänsten i Othem. Bland nio sökande hade folkskolestyrelsen uppsatt folkskollärarna Verner Axelsson, Porjus, John Örve, Slite, och Joh. Larsson, Othem, i nämd ordning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27