I här fört föreningsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
år 1938 den 31 juli antogos stadgar för Västergarns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Västergarn, utgöres av Nils Helmer Johannes Larsson, Runne i Sanda, Henrik Bogström, Klintehamn, och Gustav Nilsson, Lekarve i Sanda, ordinarie ledamöter, med Adolf Petter Herman Norrby, Klintehamn, Martin Richard Nyström, Varbos i Sanda, och Karl Petter Nyström, Lekarve i Sanda, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Nils Helmer Johannes Larsson ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna Henrik Bogström och Gustav Nilsson i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 30 juli antogos stadgar för Gothems fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen som har sitt säte i Gothem utgöres av Bengt Emil Mattias Arweson ,Johannes Erik Mattias Arweson och Wilhelm Alfred Emanuel Nyström, alla i Gothem, ordinarie ledamöter, med Lars Oskar Mattias Arweson, Bror Oskar Smedberg och Gunnar Jakob Valter Olofsson, alla i Gothem, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Bengt Emil Mattias Arweson ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser, som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 6 augusti antogos stadgar för Östergarns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Östergarn, utgöres av Carl Albert Östergren, Herrevik, Bror Axel Martin Stenberg, Falhammars, och Fredrik Vilhelm Vedin, Sysne, alla i Östergarn, ordinarie ledamöter, med Herman Viktor Klingvall, Herrevik, Karl Oskar Klintström, Thomase, båda i Östergarn, och Gunnar Albert Johannes Höggren, Davide i Gammelgarn, såsom suppleanter.
Firman tecknas av styrelsens ordförande Carl Albert Östergren ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser, som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 1 augusti antogos stadgar för Ronehamns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Ronehamn, utgöres av Einar Olof Hilton Gardell, Karl Svante Vallentin Lindkvist och Karl Gustav Kristian Pettersson, alla i Ronehamn, ordinarie ledamöter, med Axel Martin Hellström, Karl Albin Fridolf Fredriksson och Gustaf Jakob Ulmstedt, alla i Ronehamn, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Karl Svante Vallentin Lindkvist ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet.
Visby i landskansliet den 10 augusti 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Venia

att söndagen den 14 aug. biträda med gudstjänsternas uppehållande i Östergarns pastorat har lämnats predikanten K. Hedman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Augusti 1938
N:r 182

Högerns landstingslistor.

Valsedlarna för landsbygden fastställda.
Högerns valsedlar för landstingsvalet på länets landsbygd ha nu blivit fastställda. I norra häradet kommer den att gå fram med två olika listtyper, medan i södra häradet endast en valsedel kommer till användning.

I norra häradet har listan följande utseende:
Lantbrukaren John Edmark, Ljungby i Ala. Folkskolläraren Rudolf Carlson, Gothem. Direktör Arendt de Jounge, Slite. Fiskaren Albert Östergren, Herrvik, Östergarn. Lantbrukaren Bernhard Jespersson, Kungsgården, Roma. Folkskolläraren Birger Larsson, Fårö.
Handlanden Gunnar Stengård, Fårösund. Lantbrukaren Arvid Bendelin, Fjäle i Anga. Rättaren Charlés Ågren, Tjouls i Lummelunda. Veterinären Herbert Holmberg, Slite.
Den andra valsedeln har de två första namnen omkastade; så att folkskollärare Rud. Carlson uppförts i första rummet och lantbrukaren John Edmark i andra rummet.

I södra häradet
upptar valsedeln följande namn:

Lantbrukaren Reinhold Kahlström, Atlingbo. Folkskolläraren Reinhold Dahlgren, Stånga. Rektorn Bertil Nordlander, Hemse. Lantbrukaren Ivar Hagman, Österlings i Stånga. Fru Vera Appelgren, Kronholmen, Västergarn. Handlanden Einar Broander, Havdhem. Lantbrukaren C. K. Gahnberg, Kroks i Tofta. Lantbrukaren Axel Carlsson, Kube i Stenkumla. Snickaren Hjalmar Norman, Sundre. Lantbrukaren Axel Andersson, Binge i Alva. Lantbrukaren Thomas Jakobsson, Lindvede i Hemse. Lantbrukaren Kristian Booberg, Sigdarve i Fröjel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Stor skytte- och idrottsfest

anordnas av
Gammalgarns skytteförening och Grynge fiskareförening
lördagen den 6 och söndagen den 7 augusti med början lördag kl. 7 och söndag kl. 2 e. m.
På söndag uppvisning i gotlandskadrilj av danslag. Fyrverkeri.
DANS å förstklassig dansbana.
Till skyttetävlingen med början kl. 10 inbjudas skyttar från Östergarn, Kräklingbo, Anga, Ala och Ardre skytteföreningar.
Varptävling med början kl. 12. Anmälning på platsen. Finfina priser.
Alla välkomna.
Kommitterade.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Pojkläger i Strandridaregården.

Det gamla huset öppnas för ungdomen.
Stiftsrådet planerar ett pojkläger för norra Gotland vid Kylej i nästa vecka, närmare bestämt den 5—7 augusti, ett läger liknande det, som tidigare år hållits vid Varvsholm i Klintehamn och nu senast för ett par veckor sedan i Östergarn.
Vi träffade den blivände lägerchefen, kyrkoherde Carl Söderberg i Othem, som just i går varit nere vid Kyllej för att bese den blivande lägerplatsen och gripits av entusiasm inför de möjligheter, som denna lägerplats öppnar.
— Pojklägrets deltagare bli de första invånarne i den nu restaurerade Strandridaregården, säger kyrkoherden.
Denna bekanta byggnad har som bekant kunnat övertagas av Bungemuseet och detta har just nu i sommar hunnit bereda densamma en genomgripande restaurering. Utvändigt har huset snyggats upp och det gamla korsvirket har tagits fram i dagen. Och invändigt har man fått fram de gamla salarna i ett mycket presentabelt skick. De väldiga öppna spisarna i köket och salen ha restaurerats och en del gamla inventarier av högre-ståndstyp ha också placerats i rummen. Strandridaregården framträder i ny glans efter många års förfall.
Och de första gästerna där bli som sagt deltagarna i det kyrkliga pojklägret, för vilket den stora salen ställts till disposition. Straridridaregårdens läge är utmärkt för det avsedda ändamålet. Den ligger nere vid stranden med en ypperlig badstrand alldeles intill — för de simkunniga finns också i närheten Kyllejs hamn med dess brygga. Ovanför ligger raukberget, på vilket pojkarna ämna tända sitt lägerbål.
Och runt omkring i trakten finns det en mängd platser, som lämpa sig för små utflykter.
Programmet kommer huvudsakligen att uppta bad samt idrotts- och friluftsliv, men också praktisk undervisning i sjukvård, matlagning m. m., som kan vara bra för en pojke att kunna, kommer att anordnas. Biskop arhål kommer att besöka lägret under en av kursdagarna för att hålla ett föredrag för pojkarna. På söndagen |blir det ett stort friluftsmöte på berget då intendenten Th. Erlandsson håller föredrag och allmänheten är välkommen.
Som biträdande ledare vid läbret tjänstgör pastor Åke Hultmark i Rute.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Gotlandsbarnens simkurser.

I lördags avslutades simkursen i Ronehamn, vilken pågått sedan tre veckor tillbaka. I kursen ha deltagit 53 skolbarn från Hemse, Rone och Alva socknar och ledare för kursen har varit folkskollärare Eric Cederlund, När. 17 barn ha klarat proven för järnmärket och 6 ha erövrat bronsmärket. På kvällarna ha dessutom provtagningar varit anordnade för äldre simmare. Nästa söndag skall simuppvisning i Ronehamn anordnas av blivande kandidater och magistrar. Vädret under kursen har inte varit det bästa och deltagandet hade säkert blivit större om det varit en smula varmare i luften.
Simkursen i Ljugarn, som letts av folkskollärare Gauffin i Östergarn, avslutades också i lördags. I denna kurs ha över 30 barn deltagit, därav ha dock en del varit fastlandsbarn. 5 av barnen ha avlagt proven för bronsmärket och 2 ha tagit järnmärket.
I Kappelshamn, Burgsvik och på Fårö började kurserna något senare och där fortgår undervisningen alltjämt. . Kursen på Fårö är delad i två hälfter, en undervisas vid Mölner och en vid Sudersand. Antalet barn uppgår här till 35, varav 20 komma på kursen vid Mölner och 15 på Sudersand. Vädret på Fårö har varit vackert och varmt under hela kursen i motsats till övriga platser på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169

Ryssar i gotländska farvattnen.

Hel flottilj rundade Gotland under lördagen och söndagen.
En rysk flottstyrka, bestående av två slagskepp, en flottiljledare och tre jagare, siktades vid 4—5-tiden i lördags eftermiddag från Fårö fyr.
Fartygen kommo norrifrån och passerade fyren på 6 á 8 distansminuters avstånd. Senare ökades avståndet från land under det att flottiljen fortsatte söderöver. Slagskeppen befunnos vara Marat och Oktjäbrskaja — Revoluzja, flottiljledaren var kryssaren Leningrad och jagarna troligen Rykoff, Engels och Karl Marx. Inga övningar förekommo under passerandet av fyren. Senare på eftermiddagen iakttogs flottiljen från Östergarns fyr, där den passerade på 10—12 distansminuters håll. Ytterligare en jagare hade här slutit sig till de andra fartygen, som fortfarande höllo sydvart hän.
I går morse vid halv 6-tiden observerades från Visby en kryssare och två jagare i sydvästlig riktning från staden även de ryska fartyg och tydligen tillhörande samma flottstyrka som under lördagen varit synlig på ostkusten. Kryssaren hade elevationsövningar med kanonerna, som höllos riktade mot land. Avståndet från land var ungefär 12 distansminuter och kursen var nordlig.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Pojklägret i Östergarn slut.

Pojklägret i Östergarn, som pågått sedan den 21 juli, avslutades i går.
På lördagen inleddes dagen med korum kl. 8, varefter lägerchefen pastor Folke Thuresson, höll bibelstudium över ämnet ”Framåt”.
Man ägnade därefter ett par timmar åt idrott och bad, varefter en gemcsam utflykt företogs till Östergarrholm. KI. 5 var man hemma igen varvid samtliga bjödos på kaffe på Katthamra av fru kommendör Hägg och kl. 6 talade stiftsadjunkt Colrup, som till sist även förrättade aftonbön efter kvällens lägerbål.
Söndagen var som sagt kursens sista dag och började som vanligt med korum. Kl. 11 bevistades högmässan i Östergarns kyrka, där predikan hölls av biskopen och altartjänst förrättades av kontraktsprosten P. V. Barkander, Skånela pastorat i Uppland. KI. 4 var friluftsmöte anordnat i Prästängen, där tal höllos av kyrkoherde Fr. Ternéus, Öja, och kyrkvärden R. Bolin, Alva, och kl. 7 avslutades lägret av läger1edaren.
I dag på morgonen foro deltagarna hem igen, nöjda och glada med a härliga friluftsdagar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Kyrkliga förordnanden.

Kyrkoherde K. A. Widegren har av domkapitlet beviljats semesterledighet under tiden 1—30 augusti och kyrkoherde Gustaf Olofsson i Stenkyrka har förordnats att uppehålla pastoralvården i Västkinde pastorat med hjälp av predikobiträde.
— Under kyrkoherde C. J. Björkanders semesterledighet för tiden 25 juli 20 augusti har kyrkoherde A. Laurell förordnats att uppehålla pastoralvården i Östergarns pastorat.
— Kyrkoherde H. Stenqvist har beviljats fortsatt tjänstledighet under tiden 1 aug.—30 sept. 1938, under vilken tid pastor I. Lilja fortfarande tjänstgör som vice pastor i Stenkumla pastorat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Biskop Ysander

predikar om söndag i högmässan i Östergarns kyrka kl. 11 f. m. Som bekant avslutas samma dag det pojkläger, som under pastor Thuressons ledning öppnas där ute i morgon. I söndagsprogrammet för detta läger ingår även besök i högmässan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Juli 1938
N:r 164