Stormens offer.

Den av oss i går i korthet omnämda estländska seglaren, som under ovädret i söndags lyckades taga sig in på Furillens redd, är skonaren Alide, kapten M. Karjam, från Pernau. Fartyget, som mäter 40,22 nettoregisterton och var lastat med kalksten, kom från Ösel och var på väg till Elbing på tyska Östersjökusten, då det blev vinddrivet och på höjden av Östergarn segelslitet. Under rådande hård pålandsvind lyckades så kaptenen på egen hand lotsa sin skuta in på Flurillens redd, något som man i betraktande av vädret, fartygets tillstånd och kustens beskaffenhet just här kan beteckna som en verklig bragd.
Den utanför Landsort havererade finska skonaren Sampo, som på måndagseftermiddagen bärgades intill Nynäshamns redd av motorseglaren Gustaf, är svårt läck, men länspumpas nu i Nynäshamn av Neptunbolargets bärgningsångare. Göteborgsångaren Falksten, som först kom i förbindelse med haveristen, råkade vid försöken att assistera densamma kommo i kollision, varvid Sampo ådrog sig ytterligare skador. Falksten gick då istället in till Landsort för att varsko lotsarna, och dessa i sin tur alarmerade Neptunbåten, men innan denna kommit i kontakt med Sampo, var Gustaf framme och tog Sampo på släp in till Nynäshamn.
Gustaf, som är hemmahörande i Sölvesborg och icke som TT. uppgivit Slite — det finns över huvud taget ingen skonare från Slite med namnet Gustaf — anlände i går hit till Visby.
Helsingforsångaren Verna H, som under söndagen sprang läck, tog sig på måndagskvällen för egen maskin in till Dalarö, där den kvarliggert. t. v.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237

En vacker fingerring av guld

har för någon tid sedan anträffats av hr Karl Lingström, Bengts i Östergarn, vid plöjning på en honom tillhörig åker. Ringen, som är snodd av två mot ändarna avsmalnande tenar och två med pärlstavsmönster försedda guldtrådar, kan dateras till vikingatiden. I enlighet med gällande förordning har den i dagarna överlämnats till staten för inlösen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Kollekterna i stiftet

under andra kvartalet ha nu redovisats i domkapitlets cirkulär. Det framgår, att de. största kollekterna influtit i Visby med sammanlagt 204 kr., medan av landsbygdens pastorat Klinte kommer högst med kr. 197:07, Roma od 106:10, Närs med kr. 96:83, Östergarns med kr. 96:08 0; s. v. Största kollekten under kvartalet har tillfallit Gotländska föreningen för de blindas väl med 283:99, medan sjömanskyrkan i London fick kr. 285:78, Frostvikens kyrka 222:71 Svenska Jerusalemsföreningen 213:64, Gustaf Adolfsföreningarna kr. 211:18, stiftets fattige studerande (två koll.) kr. 372:99, prästbristens avhjälpande (två koll.) 321:78, Visby stifts missionssällskap kr. 168: 24, Sigtunastiftelsen 161:55, Lutherkollekten 128:06 och stiftets kyrkor 126:74.
I missionskollekten å tredje böndagen inflöt största beloppet i Visby med 156 kr.; varefter följde Burs pastorat med kr. 109:78 och Klinte pastorat med 105:73.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Till ordinarie småskollararinna

i Östergarn från nyåret har på stämma i dag enhälligt valts den i andra förslagsrummet uppförda fröken Gertrud Jacobsson, Visby, vilken hade 61 medsökande till platsen ifråga. Samtidigt antogs fröken Jacobsson som vikarie i tjänsten under höstterminen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1932
N:r 184

Landsbygden. Eksta.

EKSTA, 11 aug.
Sommarfest anordnar om söndag Eksta-Sproge S. L. U.-avdelning vid det natursköna Djupvik, en av sydvästra Gotlands härligaste bad- och champingplatser. Som talare komma distriktsordf. hr G. Bendelin, Östergarn, och astronom G. Gradelius, Lärbro, att medverka. Det blir dessutom underhållningsmusik av Ekstatrion samt sång, servering m. m. Dessutom komma motorbåtsturer att anordnas till Lilla Karlsö.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1932
N:r 184

Åter oväder över ön.

Under den gångna natten har ett nytt oväder gått fram över stora delar av ön med regn och åska i följe. I Visbytrakten dundrade det rätt friskt ett slag, och blixtarna avlöste varandra titt och tätt, medan regnet skvalade ned. Inte mindre än 32,5 mm. uppmättes i morse härstädes, men rekordet togs dock i Rute, där nederbörden i natt uppmättes till 37,4 mm. Även i Stånga föll regnet i strida strömmar åtföljt av åska, och regnmängden där uppmättes till 33,1 mm. Neråt Hoburgstrakten har under det senaste dygnet fallit 17,4 mm., men där har man sluppit ifrån åskan. Att här och där nå ön blixtarna varit intensiva, därom vittna bl. a. att telefonledningarna åt Fåröhållet liksom mellan Katthammarsvik och Östergarn blivit försatta ur brukbart skick, i det åskskyddet kring kablarna sönderbränts. Några rapporter om annan materiell skada genom åskslag ha dock hittills icke ingått. Regnet är naturligtvis icke välkommet för lantmannen, vilka nu rätt allmänt hålla på med rågskörden.
Vid 12-tiden i middags var kajen till Fårö åter klar. Därifrån rapporterades att åskan varit synnerligen kraftig och att regnmängden uppmätts till 27,5 mm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 augusti 1932
N:r 182

Gotlands valkretsförening av bondeförbundet

har på nomineringsstämma å Stadshotellet i går fastställt partiets kandidatlista till höstens riksdagsmannaval. Man beslöt därvid att gå fram med tvänhe listtyper, den ena upptagrande namnen Th. Gardell, Gans i Näs, Arvid Gardell, Stenstu i Endre, J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro, Oscar Thomasson, Kärrmans i Kräklingbo, Arvid Collberg, Nygårds i Follingbo. och Malcus Andersson, Stjärnarve i Eksta. Den andra listan upptager namnen Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn, Sigurd Hellgren, Pavalds i Lärbro, E. Larsson, Haga i Stånga, L. Pettersson, Nickarve i Vänge, H. Widén, Prästgården i Hogrän, och Axel Sundberg, Oxarve i Hemse. Partibeteckningen är Bondeförbundet under kartellbeteckningen, Gotlands samlingslista.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 augusti 1932
N:r 179

Gotlands läkarehistoria

av Kurt Bergström,
Förste provinsialläkare.
Kap. XV.
Medicine doktor, kirurgie magister, m. m.
Israël Kolmodin.
Provinsialläkare på Gotland 1818 -1870.

Israel Kolmodin föddes i Eksta socken på Gotland den 22 juli 1792, Fadern var kyrkoherden i samma församling Michael Israelsson Kolmodin (f. 1745, d. 1805). Modern var Johanna Katarina Butendorff (f. 1759, d. 1832). Israel Kolmoodin blev uppfostrad under en privat lärares . handledning och inskrevs 1810 16/11 till student vid universitetet i Upsala. Sedan han där valt till sitt framtida yrke, medicinen, och avlagt kunskapsproven uti förberedande vetenskaperna (med. fil. kand. 1813) försvarade han 1815 am våren pro exercitio (Reflexiones nonnullae circa Nutritionem Vegetabilium, qvatenus o. natura Soli haes imprimis pendeat P. III) under doktor Gustav Erikssons presidium. Examinerades bristen 1815 till medicine kandidat. Med. lic. 1817 och förklarades, sedan gradualavhandlingen (de Entozois Humanis dissert. Physiol. pathologica) under professor Thunberg blivit ventilerad, vid promotion den 16 juni 1817 i Upsala för medicine doktor. Efter att hava i Stockholm under återstående delen av året uppfyllt de vanliga åligganden för kirurgie magistergraden, vilken erhölls i januari månad år 1818, blev han den 17 februari 1818 förordnad att vara bataljonsläkare vid Vestmanlands regemente, men utnämndes och befordrades den 28 april 1818 till provinsialläkare uti Gotlands norra diatrikt. Erhöll 1830 transport till södra distriktet på Gotland. Förordnades till vaccindepotföreståndare 1831 27/10 och till läkare vid länshäktet i Visby 1847 31/7 och vid nya cellfängelset 1860 31/12. Han utnämndes till riddare av K. N. O. 1863 28/1 och blev förklarad för medicine jubeldoktor i Upsala 1867 1/6. Kolmodin erhöll 1870 27/1 på begäran avsked med pension från sin tjänst som provinsialläkare, under det att han ända till sin död uppehöll tjänsterna som vaccindepotföreståndare och läkare vid cellfängelset. Alltsedan 1818, då han bosatte sig i Visby, lämnade han aldrig sin fäderneö. Under sin långa provinsialläkarverksamhet hade Kolmodin icke heller någonsin haft tjänstledighet. Kolmodin bebodde och ägde fastigheten Hästgatan 14 i Visby. Vid 50:e årsdagen av Kolmodins doktorspromotion, som inträffade söndagen den 16 juni 1867, uppvaktades den vördnadsvärde läkarveteranen av större delen av Visby ämbets- och tjänstemän, vilka med landshövding Gyllenram i spetsen, lyckönskade honom på denna sällsynta högtidsdag; en stor mängd av Kolmodins närmaste vänner och bekanta hade till hans ära arrangerat en festlig middag å »Hotell Lindby» i Visby och senare på aftonen var en stor del av stadens och ortens innevånare samlade å Hotell Gotlands festsal för att bringa honom sin hyllning, varvid lektor C. J. Bergman uppläste en av honom författad vers och doktor Leijer uppläste en av en frånvarande ämbetsbroder insänd vers (dessa verser äro intagna i Gotlands Läns Nyaste Tidning 1867 20/6). Efter festens slut ledsagades dagens hjälte under regementsmusik till sitt hem.
Israel Kolmodin avled i Visby 1872 14/5 och efterlämnade ett aktat minne.
Israel Kolmodins kända tryckta skrifter äro:
1) Ämbetsberättelse i undrag jämte försök med nya medel är intagen i Sv. läkarsällskapets handö. band 7 sid 96.
2) Svavelsyrans nytta — är tryckt i Sv. läkarsällskapets årsberättelser 1823 sid. 58.
3) En sjuklig förändring i mjälten hos en 40-årig man. Sv. läkarsällsk. årsberättelse 1827 sid. 37.
4) Händelse av en ileus hos en piga. Sv. läkarsällskap. årsberättelse 1827 sid. 52.
5) Om förekommande av vådeliga följder av smitta, ådragen vid obduktion av ett i mjältbrand störtat kreatur. Sv. läkarsällsk. årsberättelse 1827, sid. 102.
6) Utdrag ur hans ämbetsberättelser äro tryckta i Sundhetskollegii årsberättelser från 1852.
Israel Kolmodin ingick 1819 23/11 äktenskap med Margareta Sofia Gerle, som var född 1795 i Visby och dotter av handlanden Jakob Genle (f. 1754 d. 1817) och Katarina Schwan f. 1768, d. 1845). Margareta Sofia Genle avled 1879 i Visby.
Deras barn:
1) Johanna. Magdalena Sofia, född 1822 13/4, död ogift 1905 i Visby.
2) Anna Emilia Jakobina, född 1824 24/4, död ogift 1848.
3) Michael, född 1826 20/3, ägnade sig först åt handel, men blev sedan lantbrukare vid Hallegårda i Halla. Död 1905 i Halla
4) Carl, född 1828 22/4, provinsialläkare i Slite. Död 1885 på Slite.
5) Euphemia Charlotta, född 1830 19/5, död 1910 i Visby. Ogift.
6) Johan, född 1832 1/11. Lantbrukare vid Hästhagen i Roma. Död 1884 i Barlingbo.
7) Richard, född 1834 18/4, handlande på Östergarn och sedan 1871 i Stockholm. Död 1892 i Stockholm.
8) Edvard, född 1836 15/4. Handlande i Gävle och sedermera bosatt i Linköping. Död 1921.
9) Josef, född 1839 25/6 och död i september samma år.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140

Landsbygden. Östergarn.

ÖSTERGARN, 16 juni.
Årsexamen i härvarande skolla hölls igår, varvid mycket Balk hade infunnit sig både från och utom socknen. Orsaken var väl i främsta rummet, att den avhållna lärarinnan fru Emma Östman höll sin sista examen och forna elever ville hedra och tacka henne för de gångna åran. Efter förhör med barnen redogjorde folkskolestyrelsens ordf. kyrkoherde C. J. Björkander för det gångna läsårets resultat och utdelade till de avgående barnen deras avgångsbetyg.
Därefter vände sig kyrkoherden till lärarepersonalen och tackade å egna, folkskolestyrelsens och föräldrars vägnar för gott och plikttroget arbete och riktade sig därvid särskilt till den nu avgående lärarinnan. Talaren erinrade om hur hon under sin fyrtioåriga tjänstgöring många gånger haft ett tungt och tålamodsprövande arbete, men aldrig brustit i sin omtanke och omvårdnad om barnen och hon kunde därför vara förvissad om allas tacksamhet och aktning. Till sist tillönskade han henne en lång och lycklig levnad. Barnen uppmanade han att alltid med tacksamhet minnas sin lärarinna, som städse haft deras bästa för ögonen. Därpå överlämnade han en genom insamling från forna elever åstadkommen minnesgåva bestående av en vacker silverservis med inskription. Fru Östman tackade djupt rörd både för gåvan och det bevis på förståelse, hon av församlingsborna rönt. Det hela av slöts med sjungande av ps. Herre signe du och råde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139

Prislista för fältskjutningen

i Anga 12 juni 1932.
IV klassen: Träg. Kr.

E. Hamnnarström, Fårö, 22 5.—
L. Kviberg, Havdhem, 22 5.—
K. Stengård, Tingstäde, 22 5.—
A. Nyberg, Visby, 22 5.—
A. Larsson, Hogrän, 22 5.—
E. Brogren, Fårö, 21 3.—
B. Larsson, Fårö Östra, 21 3.—
R. Holmberg, Fide, 21 3.—
R. Hedeastedt Tingstäde, 21 3.—
G. Lundin, Visborgs, 21 3.—
Gun. Pettersson, Hogrän, 21 3.—
K. M. Hansson, Havdhem, 21 3.—
Y. Smitterberg Havdhem, 20 2.—
Th. Larsson, Havdhem, 20 2.—
K. Pettersson, Högbro, 20 2.—
K. Gabrielsson, Sanda—V-n, 20 2.—
J. Ahlström, Visborgs, 20 2.—
A. Boberg, Tingstäde, 20 2.—
V. Pettersson, Hesselby, 20 2.—

III klassen:
A. Pettersson, Dede, 23 6.—
G. Nilsson, Grötlingbo, 22 5.—
B. Engström, Dede, 21 4.—
H. Larsson, Havdhem, 21 4.—
E. Mattsson, Havdhem, 20 3.—
A. Larsson, Bara, 20 3.—
Th. Hansson, Dede, 20 3.—
A. Ekman, Fårö Östra, 20 3.—
H. Björkander, Bara, 20 3.—
I. Kviberg, Torsburgs, 20 3.—
K. Hallgren, Grötlingbo, 20 3.—
G. Larsson, Lau, 20 3.—
R. Levin, Ala, 20 3.—
N. Stengård, Tingstäde, 19 2.50
R. Lindbom, Grötlingbo, 19 2.50
A. Odén, Grötlingbo, 19 2.50
K. Larsson, Bara, 19 2.50
A. Eriksson, Bara, 19 2.50
H. Pettersson, Grötlingbo, 19 2.50
O. Pettersson, Ekeby, 19 2.50
O. V. Nilsson, Grötlingbo, 18 2.—
H. Bergvall, Havdhem, 18 2.—
F. Fahlstedt, Väte, 18 2.—
T. Hallbom, Grötlingbo, 18 2.—
G. Hermansson, Havdhem, 18 12,—
N. Larsson, Lau, 17 1.—
K. G. Johansson, Lina, 17 1.—
A. Pettersson, Anga, 17 1—

II klassen:
G. NilSson, Fide, 18 4.—
N. Hermansson, Fide, 18 4.—
H. Jacobsson, Fide, 18 4.—
G. Karlsson, Havdhem, 17 3.50
E. Nordström, Hesselby, 17 3.50
Bengt Engström, Dede, 17 3.50
S. ????sson, Bara, 16.- 3.—
T. Pettersson, Havdhem, 16 3.—
G. Ekelund, Bara, 16 3.—
A. Gardell, Hesselby, 16 3.—
A. Pettersson, Anga, 15 2.50
R. Angelöv, Ekeby, 15 2.50
A. Kraft, Havdhem, 15 2.50
V. Samuelsson Väte, 14 ;2.—
39/2 Olssom, Visborgs, 14 2.—
J. Pettersson, Havdhem, 14 2.—
A. Berggsström, Ekeby, 14 2.—
E. Häglund, Hogrän, 14 2.—
7/3 Barght Visborgs, 14 2.—
K. Gardelin, Bara, 13 1.75
83/3 Nilsson Visborgs, 13 1.75
E. Olsson, Hogrän, 13 1.75

I klassen:
E. Levin, Ala, 15 3.—
A. Möllerström, Dede, 14 2.50
K. J. Engström, Dede, 14 2.50
H. Pettersson, Anga, 12 1.75
U. Persson, Bara, 12 1.75
Medelträff för medalj=13.

Extra insatsskjutning;
IV klassen: Poäng. Kr.

J. Ahlström, Visborgs, 6,60 4.—
K. Gabrielsson, Sanda—V-n, 6,58 3.50
Th. Gerentz, Visby, 6,68 3.50
R. Holmberg, Fide, 6,58 3.50
B. Larsson, Fårö, Ö., 6,58 3.50
A. Nyberg, Visborgs, 6,67 3.—
G. Pettersson Hogrän, 6,57 3.—
A. Boberg, Tingstäde, 6,57 3.—
A. Karlström, Fårö, Ö., 6,56 3.—
J. Angelöv, Ekeby, 6,56 2.50
E. Hammarström Fårö, 6,56 2:50
L. Kviberg, Havdhem, 6,56 2.50
G. Pettersson, Väte, 6,55 2.—
K. Stengård, Tingstäde, 6,55 2.—
R. Hederstedt Tingstäde, 6,55 2.—
M. Elfving, Visby, 6,55 2.—

III klassen:
A. Hermansson, Havdhem, 6,57 4.—
B. Engström, Dede, 6,67 4.—
K. J. Johansson, Havdhem, 6,56 3.50
H. Björklund, Bara, 6,56 3.50
A. Jacobsson, Hesselby, 6,55 3.—
A. Johansson, Grötlingbo, 6,52 3.—
H. Vesley, Hogrän, 6,55 2.50
K. Larsson, Bara, 6,52 2.50
H. Eriksson, Bara, 6,52 2.50
F. Fahlstedt, Väte, 6,51 2.50
O. V. Nilsson, Grötlingbo, 6,51 2.50
A. Vigström, Bara, 6,50 2.50
I. Vigström, Bara, 6,50 2.50
K. Hallgren, Grötlingbo, 6,50 2.50
K G. Hoffman, Väte, 6,48 2.—
R. Levin, Ala, 6,48 2.—
B. Andersson, Östergarn, 6,48 2.—
A. Levin, Ala, 6,47 2.—
G. Larsson, Lau, 6,46 2.—

II klasssen:
V. Samuelsson, Väte, 6,56 4.—
G. Nilsson, Fide, 6,56 4.—
U. Runsten, Visby, 6,56 3.50
R. Angelöv, Ekeby, 6,58 3.50
E. Höglund, Hogrän, 6,5a 3.—
E. Larsson, Havdhem, 6,56 2.50
A. Karlström, Fårö Ö., 6,50 2.50
A. Gardell, Hesselby, 6,48 2.—
A. Kristiansson, Lau, 6,48 2.—
K. Gardelin, Bara, 6,48 2.—
3/8 Nyström, Visborgs, 6,45 2,—

I klassen:
A. Hallgren, Lau, 5,32 3.—
V. Persson, Bara, 4,26 2.—

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 juni 1932
N:r 137