Fiskareförbandets styrelse

hade i lördags sammanträde på hushållningssällskapets lokaler. Därvid beslöts att i skrivelse till lantbruksstyrelsen ansöka om visst belopp för anordnande av försökstillverkning av flundrefiléer i sommar. Anslaget skulle användas till anlitande av fackkunnig arbetskraft och till provsändningar och reklam för filéerna.
Med anledning av årsmötets uppdrag beslöt styrelsen tillskriva Visby husmodersförening och Gotlands fiskhandlareförening för att höra dessa föreningars åsikter om effektivaste medlen för en effektiv propaganda för gotländska fiskprodukter, och om förbundet kunde räkna på dessa organisationers stöd i avsett fall. Det av årsmötet beslutade normalpriset på strömming av 17 öre pr kg. i parti beslöt styrelsen skall tillämpas fr. o. m. den 1 juni.
Förbundets sommarting skall i år hållas den 31 juli-1 aug. i Östergarn, event. Ronehamn. Som talare har kallats redaktör Gösta Skoglund, Umeå. Programmet i övrigt skall upptaga motorbåts- och varptävlingar, teater, musik, dans och event. simuppvisning.. Med anledning av årsmötets beslut uppdrogs år ordf. att undersöka i vad mån flundrefiske idkas på annans vatten och ersättning härför utgår.
Ostkustfiskarenas centralförbund beslöt vid sitt årsmöte att studieledare skall utses inom varje länsförbund. Med anledning härav utsåg styrelsen till studieledare i förbundet L. Ottosson, Visby. Till styrelsens arbetsutskott omvaldes T. Gustavsson, H. V. Klingwall och Joh. Melin.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83

Extra inryckning på Visborgs slätt nästa sommar.

Stor samlingsfärd planeras av gamla I 27-are.
Det har hållits årsmöte i Gotlandsinfanteristernas kamratförenings Stockholms-krets. Ett stort antal f. d. beväringar och ”stammare” av högre och lägre grader hade mött upp på Piperska Muren och tillbragte under kapten Einar Råbergs presidium en trevlig afton, som påtagligt präglades av samhörighet och god gotländsk försvarsanda. Denna frammanades spontant då kapten Råberg i kåseriets form och med kartans hjälp gav en skildring av den gotländska vintermanöver, som den 22 och 23 sistlidna mars ägde ruin i försvarsområdet mellan Roma och Östergarn under ledning av militärbefälhavaren på Gotland överste Törngren. Det var både intressanta och roliga glimtar han gav från gotländskt ”motoriserat” militärliv av i dag — de forna beväringsmännen erinrades livligt om egna mer strapatsrika fotvandringar på ön.
Förre regementschefen överste Thuresson, som jämte riksdagsmannen redaktör Gust. Svedman var hedersgäst vid mötet, frambar tack för den lilla manöverskildringen och talade vid supén för kamratföreningen och sammanhållningen inom denna. De närvarande mottogo med begeistring förslaget att till nästa år göra stor samlingsfärd till Gotland. Särskilt togs fasta på att de årsklasser, som gjorde värnplikten åren 1911-13, skulle ”mobiliseras” till frivillig inryckning på Visborgs slätt och där fira 25- årsminnet och uppliva gamla minnen från sina vapenår vid regementet, som 1 juli i år återuppstår i sin forna glans.
Vid nachspielet berättade ”Svix” roliga beväringsminnen från den romantiska tiden före sekelskiftet. Han och löjtnant Carl Alyhr voro de äldsta närvarande. Den sistnämda, som härom dagen fyllde 75 år, blev hjärtligt hyllad, bl. a. av en värnpliktig av årgång 1910, som livligt erinrade sig sångargemenskap med och permissionslappar av f. d. fanjunkaren, som var en av många beväringsgenerationer känd och uppskattad sångledare vid regementet. Vid samkvämet underhöll en 1912:a, optiker Otto Åhlström, med Benmans-sång till luta och skådespelaren Hartvig Fock bidrog ävenledes till en god och glad stämning.
Till ordförande i Stockholms-kretsen återvaldes kapten Råberg, och övriga styrelseledamöter blevo bankdir. O. Rengstrand, grosshandl. T. Söderström, kassör Carl G. Wirström och ombudsman Nils G. Olsson, den sistnämde föreningens nitiske sekreterare. Suppleanter blevo löjtn. J. Söderberg, fabrikör E. Egelin och faktor G. Fjellander.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79

Prästerskapets änke- och pupillkassa.

Stiftets prästerskap omvalde igår kontraktsprosten G. Reuser till full mäktig vid stämma med prästerskapets änke- och pupillkassa. Suppleant för prosten Reuser blev kyrkoherde Björkander, Östergarn. Stänkröster tillföllo vid fullmäktigevalet kyrkoherdarna Björkander, Ruhr och Kronqvist och vid suppleantvalet kyrkoherdarna Ruhr, Hejneman och Widegren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78

Räven fridlyses på ön?

En hemställan från länsstyrelsen.
Östergarns sockens kommunalfullmäktige ha enligt beslut den 20 dec. i fjol nu gjort framställning hos länsstyrelsen om fridlysning av räv inom lånet för åtminstone fem års tid, enär Stiligt fullmäktiges mening rävstammens tillväxt på Gotland vore ett effektivt medel att begränsa skadegörelse genom vildkaninen.
Länsstyrelsen erinrar om, att i avgivet yttrande länets hushållningssällskaps förvaltningsutskott framhållit, att Gotlands skarpskytte- och jägargille i april 1935 gjort framställning hos Svenska jägarförbundet angående fridlysning t. v. av räv på Gotland samt att redan tidigare även en del av länets kommuner till sällskapet uttalat sig för rävens skyddande. Förvaltningsutskottet har föreslagit att räven måtte t. v. fridlysas inom Gotlands län.
Då rävstammen är så gott som utrotad på Gotland hemställer länsstyrelsen därför hos k. m:t, att räven måtte t. v. fridlysas inom länet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Snöväder

har åter dragit fram över Gotland, ehuru temperaturen samtidigt stigit så att släd- och skidförets livslängd kan vara problematisk. I natt har emellertid här i Visby fallit 5 mm. Ute i Östergarn har man fått 8 mm. och där har man nu ett snötäcke på 15 cm. Utanför kusten finnes för övrigt en del drivis, dock ingen som hindrar sjöfarten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Kyrkoherdevalet i Kräklingbo

utföll så, att vid valet avgåvos 96 röster för den i andra förslagsrummet uppförde komministern Algot Laurell, Venjan, medan domkyrkoadjunkten Josef Hoffman i Visby erhöll 90 röster.
Som valförrättare tjänstgjorde kyrkoherde C. J. Björkander i Östergarn och som valnotarie direktör K. A. Hall.
Den nyvalde kyrkoherden i Kräklingbo är född 1906 och har sedan år 1930 varit komminister i Venjans församling i Dalarna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1937
N:r 31

Landsbygden. Östergarn.

ÖSTERGARN, 21 dec.
Östergarns kommunalfultmäktige hade i går sitt sista sammanträde för året under kyrkoherde C. J. Björkanders ordförandeskap.
Första frågan för dagen var val av revisorer för de under kommunalfullmäktige stående kassornas förvaltning, och omvaldes därtill enhälligt hem.-äg. Th. Vestberg, Grogarns, handl. O. H. Östman och Sune Lindahl, Gutenviks. Till revisor för Östergarn, Gammelgarn och Ardre socknars kommunalförbund omvaldes Th. Vestberg med kyrkoherde Björkander som suppleant. Till kommunalvald revisor för Östergarns studiecirkel omvaldes Alb. Östergren, Djupviks.
Till ledamöter i 1937 års taxeringsnämd omvaldes hem.-äg. Arvid Lundborg. Ganne, som även utsågs att granska inkomna virkesdeklarationer med hem.-äg. Gottfr. Bendelin, Bengts, som suppleant, fiskare Edmund Sedersten, Radarve, med Oskar Larsson, Hammars, som suppleant och arbetsförman A. R. Ekstrand, Gutenviks, med Anshelm Pettersson som suppleant.
Till brandstodsvärderingsman valdes för ett år Oskar Johansson, och för två år Karl Pettersson och H. V. Klingvall med Gösta Jonsson och Alfred Pettersson som suppleanter, samtliga vid Hessle. Till uppbördsman omvaldes f. folkakolläraren J. O. Jacobsson, Katthemmarsvik. Som tillsyningsmän över kommunens fyra brandsprutor omvaldes de förutvarande.
Hundskatten bestämdes att liksom förut utgå, med 10 kr. pr hund, och skulle medlen till en del användas liksom förut till premier för kråkors dödande. Under nästa år skulle Även premier utbetalas för hökar, och bestämdes dessa till 50 öre för sparvhök och 2 kr. för duvhök.
I samband med diskussionen om premier för hök och kråkor framkom även vildkaninens tillväxt och skadegörelse. Som en väsentlig orsak till detta djurs fortplantning och utbredning ansågs vara, att räven numera ör sällsynt och så gott som utrotad. På förslag av Gottfr. Ben-delin beslöts, att kommunalfullmäktige skulle göra framställning till länsstyrelsen om att räven måtte helt fridlysas för en tid av minst 5 år.
Till ordf. i kommunalfullmäktige för nästa år omvaldes enhälligt kyrkoherde Björkander och till vice ordf. hem.-äg. Arvid Lundborg.
Därpå hölls årets tredje ordinarie kyrkostämma under samma ordförande. Till revisorer för kyrkokassans räkenskaper omvaldes enhälligt handlandena O. H. Östman och Sune Lindahl.
Tid och plats för nästa års stämmors hållande överlämnades åt ordf. att bestämma. Annonsering av stämmor beslöts enhälligt skall söm förut ske genom uppläsande av kungörelsen i kyrkan.
Omedelbart därefter hölls pastorat ss t d in in a, även den med samma ordförande. Till revisorer för pastoratkassans räkenskaper omvaldes löjtnant Gottberg och folkskollärare Samehus, båda från Ardre. Till ekogli gt biträde för åren 1937-38 omvaldes Gustav Nilsson, Ardre, med samma arvode som förut.
Ordf. avslutade dagens och även årets stämmor med ett tacka för ett gott samarbete under året, då alla sammanträden och stämmor varit präglade av enighet och förståelse, samt tackade för det förtroende han åtnjutit oefh tillönskade alla en god jul och ett gott nytt år.
Därpå framförde v. ordf. de närvarandes tack till ordf.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 December 1936
Nr 298

Till ett fyrvaktarförordnande

vid Understens fyrplats förordar lotskaptenen i Gävle ende sökanden, fyrbiträdet å Östergarns fyr J. A. Mattsson. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 December 1936
Nr 296

Vid skogsauktion

å de ecklesiastika skogarna i Östergarns pastorat försåldes från Mullvalds komministerboställe i Ardre 293 kbm. skog för ett medelpris av kr. 7: 45 pr kbm. och från Gammelgarns annex 150 kbm. skog för ett medelpris av kr. 5: 70 pr kbm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 December 1936
Nr 292

C. Wilh. Pettersson 70 år.

Luciadagen den 13 december fyller en av Gotlands mest bemärkta söner, artisten C. Wilh. Pettersson, 70 år. Han föddes nämligen år 1866 på Ronehamn och är sedan många år tillbaka bosatt på Stocksund, där han äger en synnerligen förnämlig och vackert belägen villa. Ett besök i artisten Petterssons hem med dess otaliga både nyare och antika konstföremål — de senare mestadels från Gotland! — är en upplevelse, som man sent glömmer.
Redan som gosse visade Wilhelm Pettersson stora anlag för teckning, och en dag »upptäcktes» han ritmästaren vid Uppsala universitet, C. G. Holmgren, som ordnade opi att den då 18-årige ynglingen fick anställning i Stockholm hos Måleribolaget, Lutternsgatan 20, samma plats där nu Norra Kungstornet står. Under de följande åren genomgick Wilhelm Pettersson Tekniska afton-och söndagsskolan samt Högre konst-industriella skolan i Stockholm, målade akvareller, ritade porträtt i svartkrita och pastell samt var flitigt anlitad som karikatyrtecknare av en del tidningar.
Emellertid skulle hans livsuppgift komma att ägnas en helt annan och mera betydande konstart. Av Edvard Bergh fick han i uppdrag att biträda med dekorering av en del stockholmskyrkor, såsom Katarina-, Jakobs-, Skeppsholms- och Gustaf Adolfskyrkorna, varvid han »upptäcktes» för andra gången och år 1896 — således för jämt 40 år tillbaka fick genom doktor Eckhoffs bemedling förtroendet att restaurera väggmålningarna i Hemse kyrka på Gotland. Och från samma tid kom han att så gott som helt och hållet ägna sig åt framtagning och konservering av väggmålningar, dekorationer å altarskåp, predikstolar, kyrkbänkar o. s. v. runt om i Sveriges bygder från Skåne och ända upp till Hortlax i Luleå stift.
Här på Gotland har Wilhelm Pettersson fått Riksantikvariens och Kungl. Byggnadsstyrelsens uppdrag att utföra nya eller framtaga och omse gamla målningar i icke mindre än 44 kyrkor — kanske flera och vi kunna ej neka oss nöjet räkna upp dem, för att den ärade läsa, ren måtte få en någorlunda klan uppfattning av det väldiga arbete artisten Pettersson nedlagt på våra berömda medeltida helgedomar. De åsyftade kyrkorna äro Visby domkyrka samt kyrkorna i Dalhem, Ganthem, Barlingbo, Endre, Roma, Björke, Mästerby, Sanda, Akebäck, Träkumla, Västerhejde, Garda, Alskog, Ardre, Östergarn, Kräklingbo, Othem, Helvi, Bunge, Tingstäde, Fole, Lojsta, Linde, Levide, Eksta, Klinte, Fröjel, Vänge, Burs, Stånga, Hemse, Rone, Eke, Havdhem, Näs, Öja, Vamlingbo, Sundre, Väte, Hörsne, Vallstena, Hejde och några till. I ärkestiftet har han förestått restaurering av målningarna i 19 kyrkor, i Skara stift icke mindre än 30, i Strängnäs stift 11 stycken o. e. v., varjämte han dessemellan dekorerat en del profana byggnader såsom t. ex. vestibulen i Tullgarns slott m. m.
Det är således en utomordentlig arbetsprestation artisten Wilhelm Pettersson utfört under de senast gångna fyra decennierna. Flera utmärkelser hava också under årens lopp kommit honom till delo och det är t. ex. redan längesedan han utnämdes till riddare av Kungl,. Vasaorden.
Det kunde vara mycket mera att säga om jubilaren och hans livsgärning, vilken för övrigt inte är avslutad ännu, men det finnes väl inte – mången här på ön, som icke känner den försynte och noble mannen, vilken nu, i 40 år gått omkring i våra kyrkor i sin vita målarrock, alltid intresserad för att upptäcka och bevara vad våra kyrkor ännu kunna gömma av gammalt och fornt. alltid yrkande på att de åldriga inventarierna så vitt möjligt borde få stanna på den plats, där de av ålder stått; och därför hava vi gotlänningar framför andra anledning att minnas och hedra honom, särskilt nu på hans 70-årsdag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 December 1936
Nr 287