Till medlidande medmenniskor!

Som den olyckshändelsen den 22 d:s inträffade, att muraren Olof Holmström från Slite vådligen omkom i Wisby hamn och efterfemnar hustru och fem barn, af hvilka det minsta är 2 år och familjen derjemte befinner sig i ytterst torftiga omständigheter, tager sig undertecknad härmed friheten anropa medlidande medmenniskor om någon skärf till afhjelpande af deras nöd. Holmström var känd som en ordentlig, arbetsam och för sin familj ömt sörjande man. Gåfvorna torde lemnas till redaktionen af denna tidning, i hvilken ock redovisning af desamma skall följa.
Slite den 29 januari 1875.
G. Edv. Alfvegren.
v. pastor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Olyckshändelse.

I går inträffade nere vid hamnen den beklagliga olyckshändelsen att stenhuggaren Holmqvist, känd som en ordentlig person, vid arbete med förtöjning af en pråm, råkade komma emellan denna och en annan, hvarvid han så svårt krossades att han ögonblickligen afled.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Januari 1875
N:r 6.

Åter en olyckshändelse vid kälkåkning.

En i handlanden Axel Sjöströms tjenst varande dräng, 24 år gammal, bröt under kälkåkning här i staden sistl. söndagsaften sitt ena ben så illa, att han på måndagen måste afföras till lazarettet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Januari 1875
N:r 3.

Eldsvåda i Burs.

En i största torftighet varande arbetarefamilj (fader, moder och 6 minderåriga barn, af hvilka det äldsta är 14 år) blefvo nysslidne nyårsdagsmorgon genom vådeld husvilla. Föräldrarne hade aftonen förut begifvit sig till någon i närgränsande socken boende slägtinge, och då om morgonen ert af de hemmavarande sex små barnen skulle lysa omkring i stugan efter något klädesplagg och med elden kommit nära vid en säng, antände densamma och derigenom hela stugan med sådan hastighet, att närboende grannar med möda hunno rädda de arma små mästadels ännu oklädda barnen. — Stugan är uti häradets brandstodsförening försäkrad, ehuru till högst ringa värde. Lösegendomen och det dyrbaraste deraf, fiskredskapen, var icke till försäkring upptagen.
I anledning af ofvanstående sorgliga händelse hvilken blifvit oss från fullt tillförlitligt håll meddelad, tillåta vi oss uttrycka det hopp, att någon i orten måtte sätta sig i spetsen för en insamling, afsedd att i någon mån lindra den sorg och nöd, som genom denna olyckshändelse drabbat en medellös familj på årets första dag. Skulle någon varmhjertad menniska vilja på denna tidnings byrå aflemna en, om än aldrig så ringa skärf till den olyckliga familjen, torde vi knappast behötva försäkra, att det skall blifva oss en sann glädje att sådana gåfvor mottaga och redovisa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Januari 1875
N:r 2

Olyckshändelse.

Nyårsaftonen tilldrog sig å Fjells i Endre den olyckshändelsen att husbondesonen Jacob Hallgren råkade genom trossbottnen nedfalla från andra våningen af ett under nybyggnad varande hus, dervid han afbröt sitt ena ben och erhöll åtskilliga andra, ehuru mindre skador.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Januari 1875
N:r 1

Uppflutet lik.

Vid Kopparsvik har under någon af de senaste dagarna uppflutit liket efter en okänd sjöman, som i går begrafdes. Troligen hade han under senaste stormen blifvit spolad öfver bord och sålunda funnit sin död i vågorna. Alla uppgifter om den döde saknas ännu, då detta nedskritves.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Drunknad.

Enligt rapport från kronolänsmannen Alfvegren, har husbondesonen Johan Oscar Carlsson, 19 år gammal, vådligen omkommit d. 22 dennes i närheten af Blåhälls fiskläge i Toffta socken, underdragning af fisknät, dervid den begagnade båten kantrade. De 2:ne efrige i båten befintliga personerne räddade sig genom simning med tillhjelp af årorna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Tillbud till eldsvåda

yppade sig i måndags morgon inom härvarande tändsticksfabrik, derigenom att en tändsats, såsom det uppgifves, af fosfor fattat eld. — Lyckligtvis bemärktes elden innan någon vidare skada inträffat.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1874
N:r 8