Dödad under jakt.

Rabbitsjakten slutade med vådaskott.
En jaktolycka med dödlig utgång inträffade vid halv 9-tiden i går morse i Hablingbo, då 47-årige hemmansägaren Oskar Johansson, Mickels, under rabbitsjakt nere vid hablingbostranden råkade halka omkull med geväret, vars ena skott samtidigt brann av och träffade Johansson i magen. Den skadade fördes så fort sig göra lät till lasarettet, men livet stod ej att att rädda utan Johansson avled några timmar efter framkomsten.
Johansson hade tillsammans med två andra jägare på morgonen begivit sig ned till stranden nedanför Petes i Hablingbo för att jaga rabbits. Johansson hade stått på pass på en sten under det att de andra gått ett stycke längre bort. Dessa hörde efter en stund ett skott borta från Johanssons håll och trodde givetvis att han sköt någon rabbits.
Han började emellertid ropa häftigt och då hans kamrater kommo fram fulno de honom liggande bredvid stenen, träffad av ett skott. Olyckan har tillgått så att Johansson halkat på stenen och gevärets hane hat därvid slagit i en stenkant, varid skottet gått av. Högra tummen och ringfingret hade skadats svårt av haglen och skottet hade däfefter fortsatt in i magen från ljumsktrakten. Så fort sig göra lät skaffades en personbil som förde den vådaskjutne upp till Petesgårdarna, varifrån man skickat efter ambulans från Visby.
Skottsåret blödde ej så starkt och Johansson var före och under färdet till Visby redig och vid sans. Mot slutet av färden inträdde emellertid en hastig försämring och den följande operationen på lasarettet kunde ej rädda patientens liv utan han avled ett par timmar efter det han införts.
Den så hastigt bortryckte var en i hemsocken betrodd och allmänt akdad man. Han var bland annat medlem av kommunalnämnden och ordförande i södra Gotlands kreatursförsäkringsförening. Närmast sörjande stå maka, född Larsson, och två döttrar samt syskon och många vänner.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Dödsolycka på Endreväg.

Bil och cykel i kollision.
Cyklisten dödad.

Dödsolyckorna på de gotländska vägarna komma slag i slag.
Igår kväll inträffade ytterligare en sådan, varvid en cyklist, 57-årige slaktaren Theodor Stenström, Skarphäll, ljöt döden efter kollision med en personbil på Endreväg.
Olyckan inträffade vid halv 8-tiden på kvällen vid en ngn od till Skarphäll belägen mellan Östra Vi och Österby. En bil, förd av källaremästare John Nilsson, Visby, var på väg mot staden österifrån. Från samma håll kom även Stenström cyklande för att bege sig till sitt hem. Strax innan bilen nått fram till avtagsvägens mynning, gav föraren varningssignal för omkörning. Av någon anledning ignorerade emellertid cyklisten signalen och sneddade tvärs över vägen i avsikt att styra in på den stig som leder till hans hem. Manövern kom fullständigt oväntad för bilens förare, som dock i hopp om att i sista stund kunna avstyra en kollision slängde över vagnen åt höger. Kollisionen var dock oundviklig. Vid sammanstötningen slungades Stenström i vägbanan och krossade huvudet samt torde ha ljutit en ögonblicklig död. TI tillkallad ambulans fördes han emellertid till lasarettet där man dock endast hade att konstatera dödsfallet. De i bilen åkande — förutom föraren en kvinnlig passagerare — undkommo oskadda, men passageraren erhöll en nervchock och måste föras till läkare.
På grund av den manöver hr Nilsson företog för att söka undvika kollisionen körde bilen upp på ett taggtrådsstängsel vid vägen och ner i en grop. Härvid brast framaxeln och skadades kylaren. På cykeln blev endast bakhjulet förstört.
Av allt att döma var det den förolyckade cyklistens egen skull att olyckan inträffade. Vägen är vid olycksplatsen rak och fin och. bilen har enligt vad vittnen uppgivit inte haft någon orimligt hög hastighet.
Tvärtom har den betecknats som medelmåttig och uppskattats till omkring 50 km. timmen.
Den bortgångne, som under en lång följd av år drivit slakterirörelse här, sörjes närmast av barn och barnbarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

När olyckan är framme.

På måndagsförmiddagen var handlanden Pettersson i Tofta sysselsatt med något snickeriarbete i affärslokalerna, men därvid bar det sig icke bättre, än att ett stämjärn slant och skar honom i vänstra underarmen. Ett ymnigt blodflöde uppstod och den skadade måste söka vård på lasarettet för att bli förbunden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Ett svårartat olycksfall

inträffade i går morse och drabbade nämndeman Anselm Johansson, Enges i Burs, som under cykling på en ägoväg råkade köra omkull och bryta vänstra benet, strax ovan ankeln. En granne förde honom till hemmet, varifrån färden gick i bil först till t. f. provinsialläkaren: i Hemse och därefter till lasarettet i Visby. Sedan benet här spjälats och omsetts, återvände hr Johansson hem och vårdas nu i hemmet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Eldsvåda i Hogrän i dag.

Vid halv 10-tiden i förmiddags uppstod eld i en mindre uthusbyggnad, tillhörig lantbrukare Larsson; Källgårds i Hogrän. Byggnaden, som inrymde vedbod och materiel bod, nedbrann. Skogen, som stod alldeles intill, var hotad, men då släckningshjälp snabbt kom till platsen avvärjdes faran ganska snabbt. Skadorna inskränkte sig till den brunna boden samt en del materiel, som gick förlorad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Den försvunne flygaren återfunnen.

Flöt upp vid Högklint i dag.
Hade snärjt in sig i fallskärmen.

Gåtan med den försvunne flygaren furir Ehrnbring, som omkom vid flygolyckan vid Högklint för ett par veckor sedan, är nu löst. Fiskare Ernst Westmark vid Högklint och hans fru fann kreppen i morse flytande rätt långt utanför klinten och införde kroppen till stranden, där begravningsentreprenör Strange avhämtade liket och införde detsamma till stadens bårhus.
I och med att förarens lik återfunnits har också gåtan till hans förolyckande lösts. Det befanns nämligen att furir Ehrnbring lyckats lösgöra sig från skärmen men trasslat in fötterna i tågvirket och icke kunnat lösgöra sig.
Det föreföll efter olyckan de initierade egendomligt att föraren icke kunnat lösgöra sig från fallskärmen, som var en Irvingskärm av äldre typ. Då de karbinhakar, varmed skärmen är fästad i selen, icke kunna lösgöras annat än för hand, alltså de ha icke kunnat lösgöras av sjögången, är det sålunda nu klart att anledningen till furirens förolyckande var att han råkat komma för nära fallskärmen i vattnet och trasslat in sig i de många linorna.
Det var vid 7-tiden i morse, då Westmark var sysselsatt med att dråga nät till sjöss utanför Högklint, som man plötsligt fick se något som man först tog för en säl. När man rodde dit fann man furir Ehrnbrings kropp, stående rätt upp och ned i vattnet. Man tog kroppen under bogsering mot land, vilket gick långsamt då fallskärmen, som satt fast om den omkomnes fötter, hindrade framfarten.
Stoftet efter den förolyckade kommer nästa vecka — dagen är ännu icke bestämd — under militära hedersbetygelser föras till hamnen, varifrån kistan befordras vidare till hembygden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 augusti 1938
N:r 184

Nära att drunkna

var i går eftermiddag en tjänsteflicka i Hageby träsk i Etelhem. Hon var ny på trakten och hade gått ned till det för henne obekanta träsket för att bada. I tro att hon för det första kunde simma tillräckligt för att hålla sig uppe och för det andra skulle bottna i det ett stycke ut ganska djupa träsket, kastade hon sig i vattnet. Här sjönk hon emellertid och hade icke handl. Gustaf Lawergren med sina barn just kommit ned för att bada, hade det hela slutat med en olycka. Hr Lawergren såg hur det stod till och: kastade sig genast med kläderna på ut i vattnet samt lyckade få tag i flickan och föra henne i land. Det hela avlöpte sålunda lyckligt och med: blotta förskräckelsen för tösen, tack vare det rådiga och raska ingripandet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 augusti 1938
N:r 184

Hemse

En bilkrock.
En personbil kolliderade i dag vid 9-tiden med en lastbil just som denna skulle svänga om hörnet från Järnvägsgatan till. Storgatan vid Svahns järnhandel. Personbilen, som fördes av en visbybo, kom från Lindehållet, men förarna observerade ej varandra förrän kollisionen var ett faktum. Vänstra bakskärmen på personbilen blev bortsliten och högra framskärmen på lastbilen bucklades till. Båda ha enligt egen uppgift haft låg fart, lastbilen högst 15 km. och personbilen högst 25 km. Inga ögonvittnen finnas till händelsen.
För ej så länge sedan inträffade en liknande sammanstötning i detta gatuhörn, men då Järnvägsgatan inom den närmaste framtiden kommer att ersättas med den nyupptagna Ängsgatan såsom huvudväg till järnvägsstationen, får man hoppas att dagens olycka skall vara den sista i denna farliga gatukorsning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Kolskuta på grund i Fårösund.

Flott igår afton.
På söndagskvällen vid halv 11-tiden kom motorseglaren Eugenia av Djupekås, på resa från Danzig till Härnösand med kol, genom Fårösund på nordgående. Strax utanför norra gattet råkade fartyget emellertid komma för nära Fårölandet och fastnade ganska ordentligt på revet norr om lotsstationen. Eugenia hade omkring 450 ton kol ombord och befälhavarens namn är H. Svensson.
Transportbolagets bogserångare Hero erbjöd assistans, vilken emellertid avböjdes och en skuta försökte förgäves draga Eugenia av grundet. Igår kom emellertid Transportbolagets Balder, kapten Ljungström, till platsen och då hade tydligen befälhavaren på haveristen kommit på andra tankar och gjorde upp om bärgning. Balder lyckades också vid halv 7-tiden igår afton draga Eugenia av grundet. Fartyget fördes över till redden utanför Stråå brygga, men då skutan syntes vara tät, fortsatte den omedelbart resan norr över.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Handen skadades svårt.

Strax före pressläggningen i går meddelades en olyckshändelse vid Isums station, där en 25-årig snickare Folke Franzén från Stenkumla fick handen illa tilltygad av en kapsåg och måste i ambulans införas till lasarettet. Senare meddelades från lasarettet att handen var svårt genomsågad och att två fingrar omedelbart måste amputeras. De andra har man försökt att rädda och tummen blev helt oskadad.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177