Haveristen i Burgsvik,

estniska motorfartyget Merilind, kommer, enligt vad som nu överenskommits, att få en del av sin last överförd till estniska motorseglaren Apollo, som i morgon väntas till Burgsvik. Merilind kommer därefter med en del av lasten kvar gom barlast att fortsätta resan till Reval.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

En hästskjuts och en motorcykel

råkade vid 6-tiden i går eftermiddag på Norderväg i närheten av Bingers kvarn komma i en. obehaglig kontakt med varandra. Hästskjutsen, som var på väg från staden, hade i det rådande mörkret icke observerat den mötande motorcyklisten, och den sistnämde å sin sida såg icke skjutsen förrän denna var alldeles inpå honom. Följden blev, att motorcykelekipaget kom att »snudda» vid skjutsens sida och så pass hårt, att det blev en ordentlig skrapa på motorcyklistens ena ben. Han måste forslas till lasarettet, där det konstaterades benbrott. Det är bäst att köra försiktigt i backarna och kolmörkret.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 november 1932
N:r 272

Lastbilen körde av belysningsstolpen.

En lastbil från Roma var på söndagseftermiddagen på väg in till staden, då den vid 6-tiden vid Follingboväg mötte sitt öde i form av en belysningsstolpe. Anledningen till, att bilen behövde kollidera med denna, är icke fullt klarlagd, men faktum är, att ledningsstolpen bröts tvärt av, och att bilen därefter hamnade i diket. Polisen tillkallades av närboende personer, varvid emellertid befanns, att bilens förare avlägsnat sig. Enligt uppgift skulle han springande över åkerfälten ha begivit sig från platsen. Två passagerare, som följt med i förarehytten, funnos emellertid kvar. Den ene anhölls av polisen såsom varande överlastad, medan man mot den andre icke behövde tillgripa denna åtgärd. Bilen avhämtades sedermera av bärgningsbil. Polisen härstädes har ännu icke lyckats komma i kontakt med bilens förare, men utredningarna i saken komma givetvis att fullföljas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Estnisk fyrmastare i haveri.

En haverist ligger f. n. för undersökning i Burgsviks hamn. Det är estniska fyrmastade motorfartyget Merilind, vilket på fredagen måste söka nödhamn därstädes.
Merilind hade på torsdagen, då det befann sig c:a 5 distansminuter syd om Hoburgen, sprungit svårt läck. Det var på resa från Lübeck till Reval och hade en last av 510 ton eldfast tegel och lera samt tackjärn. På grund av olyckan beslöt fartygets befälhavare, kapten Kristenbrun, att söka nödhamn i Burgsvik, dit fartyget som sagt anlände på fredagen. På lördagen företogs en preliminär besiktning, vilken resulterade i att en dykareundersökning igångsattes och denna fortsätter ännu i dag. Sedan resultatet av denna undersökning föreligger, kommer det att bedömas, vilka åtgärder som situationen kräver. Det är möjligt, att en del av lasten måste lossas i Burgsvik, och att fartyget också efter en provisorisk tätning kan fortsätta resan. Skulle skadorna visa sig vara av svårare art, torde haveristen eventuellt få söka reparation i Oskarshamn.
Fartyget är hemmahörande i Känsu i Estland och är tolv år gammalt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Brandalarm från Visborgs slätt.

Strax före kl. 6 på lördagskvällen alarmerades brandkåren ånyo – för andra gången på samma dag – denna gång på begäran av vaktbefälhavaren vid infanterikåren. Brandkåren ryckte också ut till Visborgs slätt liksom även artillerikontingenten. Redan innan dessa hunnit anlända, hade emellertid eldfaran blivit undanröjd. I kårens garage fanns en trätunna, som användes till uppsamling av använt trassel o. d., och i denna tunna hade uppstått eld, antagligen genom självantändning. Det är nämligen som bekant icke ovanligt, att oljedränkt trassel alstrar eld. Elden hade icke hunnit sprida sig vidare och byggnaden torde heller icke ha varit så lättantändlig. Ett par bilar stodo emellertid inne och på den ena hade uppstått en obetydlig skada på lackeringen genom hettan och även på väggen syntes spår av denna, men detta var också allt. Sedan tillstädeskommande personer kastat ut tunnan med trasslet ur garaget, var saken klarerad. Brandkåren kunde därför också omgående inrycka till staden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Eldsvåda i Träkumla.

Strax efter kl. 6 i morse utbröt eld i ladugårdslängan hos lantbrukaren Arthur Nilsson, Tjengdarve i Träkumla, den gård som tidigare innehafts av bankdirektör som tidigare innehafts av bankdirektör Bergenstierna. Elden som började i ladan, fick stark fart och längan var på ett ögonblick övertänd. I ladugården befunno sig ett fyrtiotal nötkreatur, sex hästar och några svin, men alla. dessa djur lyckades man rädda ut i det fria. Släckningshjälp begärdes i Visby och vid 7-tiden ljöd brandsirenen i staden, varefter brandkånren så snart som möjligt ryckte ut. Vid framkomsten till brandplatsen var det klart att uthuslängan var tillspillogiven och man fick inrikta sig på att rädda det strax intill liggande hotade magasinet. Gott om vatten fanns på gården och man lyckades också i sina ansträngningar. Vid halv niotiden var elden begränsad och uthuslängan var då nedbrunnen i grunden. Den brunna byggnaden var försäkrad för c:a 30,000 kr, och även den inneliggande grödan, som bestod mv halm och hö, var försäkrad. I redskapsboden förvarade inventarier blevo också offer för elden, men av dessa inventarier torde en stor del vara oförsäkrade. FEldens uppkomst anses icke kunna förklaras på annat sätt än att hågon luffare logenat i ladan och handskats ovarsamt med eld. Man har tidigare iakttagit nattliga logerare i uthuset.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 november 1932
N:r 270

Halmstack i lågor.

Vid halv 2-tiden i går eftermiddag utbröt eld i en halmstack vid Allekvia i Endre. Dessbättre varsnades branden så gott som omedelbart av gårdens folk, och släckningsarbetet underlättades genom den rikliga tillgång på vatten, som fanns. Den intill liggande ladugården var starkt hotad, och ett fönster sprängdes av hettan, men man lyckades emellertid begränsa elden till halmstacken, som nedbrann. Hur elden uppkommit torde polisförhör, som i dag hålles av landsfiskal Holmqvist, komma att klarlägga. Enligt vad vi försport hade en främmande person iakttagits på ladugårdsplanen en stund innan elden upptäcktes och det kan ju därvid tänkas, att denne kastat någon brinnande cigarett eller dyl., som sedan förorsakat branden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 november 1932
N:r 269

Dödsolycka i Hemse.

27-årige chaufför ihjälosad.
Natten till i söndags timade i Hemse en sorglig händelse, varvid 27-årige chauffören Helge Lorenzon fick släppa livet till.
Några ungdomar hade på lördagen av Lorenzon beställt en bilskjuts för hemfärd från en festlighet på folkhögskolan, varvid man kommit överens om, att ungdomarna själva skulle gå till kiosken vid Storgatan mitt emot Jonssons konditori, vilken kiosk Lorenzon använde till bilstation. Då ungdomarna vid 1-tiden på natten anlände till kiosken, påträffades Lorenzon liggande på en soffa därstädes till synes livlös, och en stark os förnams i rummet. Såväl doktor Sasse som landsfiskal Hallin underrättades omedelbart, och man försökte medelst konstgjord andning få liv i Lorenzon. Man höll på därmed till närmare kl. 4 på morgonen, men allt var förgäves, och dr Sasse kunde endast konstatera, att livet flytt och att döden förorsakats av förgiftning genom fotogengaser.
Lorenzon hade i väntan på ungdomarna lagt sig på soffan för att sova. Under tiden brann en fotogenlampa, vilken på samma gång tjänstgjorde som kamin, och på grund av ringa tillgång på syre, eftersom det lilla kioskrummet icke hade någon ventilation, hade av allt att döma en del gaser trängt ut i rummet och orsakat förgiftningen.
Den så sorgligt omkomne hade endast haft bilstationen i ett par års tid. Han har förut sagt sig ha fått ont i huvudet av lamposet i det lilla kioskrummet men tydligen icke fäst sig något därvid. Det blev emellertid nu orsaken till hans mänskligt att döma för tidiga död.
Lorenzon, som var från Fride i Lojsta, beskrives som en duktig och skötsam chaufför, mycket omtyckt i samhället, där nu givetvis stark förstämning råder.
Som närmast sörjande efterlämnar den bortgångne föräldrar och nio syskon.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 november 1932
N:r 265

Ett offer för allmänhetens

i våra upplysta tider oförklarliga fördom och hat till ormar blef i söndags en 23-årig husbondeson från Stenkyrka. Då han nämligen sagde dag var ute på jagt fick han syn på en orm, antagligen en oskyldig snok, hvilken han ansåg sig pligtskyldigast böra, så fort sig göra lät, slå ihjäl. Utan att besinna sig det minsta, gaf han honom ett slag med bösskolfven, men med den olyckliga påföljd, att skottet brann af och hagelsvärmen inträngde i hans eget ben, straxt ofvan högra knäet och fullkomligt splittrade benpipan samt afslet en större blodåder. Betydlig blödning uppstod häraf, hvilken fick fortfara från kl. 10 f. m. till omkring kl. 9 e. m., då han intogs å lazarettet härstädes och förbands at uppsyningsmannen.
Blodsförlusten var emellertid så betydlig, att ynglingen redan vid avkomsten var likblek, iskall och utan sans, så att icke heller lazarettsläkaren, hvilken genast tillkom, kunde förekomma ynglingens död, som inträffade kl. 11 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Augusti 1875
N:r 66

Haveristerna

”Charles Tottie” och «Henriette Grieve”, hvilka båda strandat på Gotland, undergå nu reparation i Oskarshamns mekaniska verkstads skeppsdocka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Augusti 1875
N:r 65