Landsbygden. Lojsta.

LOJSTA, 14 april.
En olyckshändelse inträffade i går e. m. vid Fride såg, då lantbrukaren Oskar Dahlby, Fride, råkade få en stock över benet med påföljd att detsamma bröts vid fotleden, samtidigt som foten gick ur led. Den skadade fördes i bil till läkare i Hemse som förordade hans införande till lasarettet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 April 1937
Nr 85

Landsbygden. Follingbo.

FOLLINGBO, 12 april.
När hastigheten är för stor. En personbil från Visby råkade i lördags eftermiddag när den var på vägen mellan Rosendals gård och skolan ha för stark fart när den skulle ta kurvan strax vid Nygårds. En belysningsstolpe, som stod på vänster sida av vägen tog emot smällen som blev så kraftig att vänstra framhjulet krossades. Därtill blev stänkskärmen illa åtgången. Föraren, en yngre man från Barlingbo, samt en medåkande undsluppo äventyret utan att skada sig. Det skedda är en påminnelse till flertalet bilförare som ha svårt för att anpassa hastigheten efter vägens förhållande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 April 1937
Nr 84

Sten Stures grundstötning vid Fårö.

Sjöförklaring ägde på måndagen rum inför rådhusrätten i Malmö med anledning av ångaren Sten Stures av Trälleborg grundstötning utanför Fårö under resa från Hangö i Finland till England. Orsaken till grundstötningen, som ägde rum i ett drivisbälte och under tjocka, ansåg ångarens befälhavare, kapten Folke Johansson, vara att man kommit västligare än beräknat, beroende på den oerhört starka strömmen i Finska viken. Då båda sjöfartssakkunniga i rätten vitsordade även, att strömsättningarna i Finska viken och Östersjön vid denna tid på året äro oerhört starka och svårberäkneliga. Enligt kaptenens åsikt hade något kompassfel absolut icke orsakat olyckan, ”Jag förstod ej, att vi råkat på grund, förrän jag såg hur sanden virvlade upp efter sidan, när vi slagit back”, förklarade han, och förste styrmannen, som haft vakten vid tillfället, förklarade detsamma. Såväl denne som andre styrmannen ansågo liksom kapten Johansson, att den starka strömmen orsakat grundstötningen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83

Strandning

I torsdags vid middagstiden kantrade utanför Lummelunda skonerten Virdar, skepparen Olsson, hemma i och kommande från Oskarshamn med last af trävaror. Fartyget sökte och erhöll lots vid Visby, men kunde ej angöra hamnen, hvadan beslut fattades att länsa till Kappelshamn. Besättningen och lotsen uppehöllo sig 5 timmar på kölen, då en Dansk jakt lyckligtvis kom de nödstälda till hjelp.
— Fartyget har drifvit i land i Lummelunda, der man håller på att berga lasten.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Juli 1876
N:r 56

Sten Stures grundstötning vid Fårö.

Sjöförklaring har hållits vid svenska vicekonsulatet i Boston (England) i anledning av trälleborgsångaren ”Sten Stures” grundstötning vid Fårö den 15 mars. Befälhavaren meddelade bl. a. att på. grund av tjockan hade ingen ortsbestämning kunnat ske sedan Russarö passerats. Kursen var dock sådan att i händelse av fortsatt tjocka ångaren skulle gå klar Gotland. Något fel hade ej begåtts av vare sig befäl eller underlydande. Kompassen har också varit oklanderhg. På grund av väderleksförhållandena hade icke någon deviationsbestämning kunnat utföras och ingen lodning verkställdes innan varningsskottet hördes. Såväl befälhavaren som förste styrman anse att orsaken till att ångaren befann sig vid Fårö, trots den kurs som anbefallts, var vid tillfället rådande exceptionellt starka västgående strömmar. Sjöförklaringen har av konsulatet översänts till kommerskollegium.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Trafikolyckorna.

Av de 3,335 olyckor vid motorfordonstrafiken, som nu av statistiska centralbyrån redovisas för sista kvartalet 1936 och som blivit registrerade hos polisen, domstolarna, försäkringsbolagen m. fl. ha i Gotlands län inträffat 16, nämligen 6 i okt., 3 i nov. och 7 i dec. Antalet olyckor motsvarar pr 1,000 invånare 0,28 (mot 0,53 i genomsnitt för riket.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79

Landsbygden. Vall.

VALL, 8 april.
Ett litet bilmissöde inträffade igår afton, då en lastbil, förd av en något ovan chaufför, kom körande från Visbyhållet och skulle svänga in på Akebäcksvägen vid Levide gård i Vall. Farten var så hög, att föraren ej kunde hålla rätt kurs utan hamnade med ekipaget i en närbelägen fruktträdgård efter att ha passerat ett staket och ett dike. Det hela resulterade 1 några tiotal meter upprivet staket, som den ovane racerföraren har att ersätta ägaren. Bilen blev däremot icke värre skamfilad än att den kunde för egen maskin köra från platsen. Händelsen utgör emellertid en varning för herrar bilförare at hålla tungan rätt i mun när man kör bil och hålla farten lagom hög i kurvorna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79

Landsbygden. Ala.

ALA, 7 april.
Olyckshändelse vid sågverk. Sågmästaren Hugo Pettersson, Botvatte, råkade i går vid sågning komma för nära klingan med vänstra handen med påföljd att tre fingrar blevo skadade. Ett finger måste vid ankomsten till läkaren genast amputeras.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79

Höloftet brast.

En ganska säregen olyckshändelse inträffade vid 4-tiden i går eftermiddag ute vid Bingeby. Då 35-åriga fru Agda Sandelius befann sig i ett ärende uppe på höloftet brast plötsligen golvet ned påföld att hon föll handlöst ned på ett underliggande cementgolv. Loftgolvet hade, enligt vad son upplysts oss, varit något murket.
Den skadade fördes i ambulans till lasarettet, varifrån på vår förfrågan i dag på middagen meddelas, att fru Sandelius ådragit sig ett brott på ryggraden men att skadan dessbättre icke är av livsfarlig art.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78

Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 5 april.
Sextio år fyllde i dag hemmanägaren Jacob Hansson, Pusarve i Fröjel, och blev med anledning därav uppvaktad redan i tidiga morgontimman av släktingar och vänner samt en deputation från kyrko- och skolråden med kyrkoherde G. Sjöberg i spetsen. Samtliga avlämnade värdefulla presenter och blommor till jubilaren, och lyckönskningar uttalades av kyrkoherden och hr K. Booberg, Sigdarve.
Senare på dagen hade inbjudits ett femtiotal gäster till ett trevligt samkväm, där en riklig undfägnad bestods vid de välförsedda borden. Tal höllos och leven utbringades för den redlige sextioåringen.

Tåget förorsakade skogsbrand. Då södergående förmiddagståget till Hablingbo i går befann sig å skogen mellan Depps och Kaupe anhalter observerade lokföraren vid en blick bakåt längs tågsättet att rök pyrde upp på en fläck i gräset jämte banvallen. Han stoppade tåget omedelbart och en tåget medföljande järnvägsman kvarlämnades för att släcka elden. Från Kaupe nedsändes ytterligare två man för att hjälpa till vid släckningen om så skulle behövas. Trots att de tre männen arbetade intensivt för att bli herre över elden, som i det höga, torra gräset fick god näring av den rätt friska blåsten, visade det sig snart omöjligt att bemästra elden, varför en av mannarna skyndsamt fick begiva sig till Klintehamn för att hämta hjälp. Under tiden hade dock röken observerats från flera gårdar kring Depps varför om en stund så mycket folk anlände att elden nödtorftigt kunde begränsas. När manskap från Klinte anlände med landsfiskal Jacobson i spetsen var den värsta faran över och eftersläckning kunde begynna. Elden hade då övergått en yta av omkr. 2 tunnland. Någon nämnvärd skada hade elden ej förorsakat alldenstund den mest härjat gräs och buskar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77